Skip to main content

Full text of "Fortunius Licetus De monstris : Ex recensione Gerardi Blasii, M.D. & P.P Qui monstra quaedam nova & rariora ex recentiorum scriptis addidit"

See other formats


&:*:'-3 
^..v ■,i ,<■ / C /2, ztn,CUj ;^'0O> ^^tlt ^^ \ ^^jgs^ BOSTON 
MEDICAL LIBRARY 
IN THE Francis A.Countway 
Library of Medicine BOSTON s^ /#7^^^'' 
qi^v 7 ITt 


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

Open Knowledge Commons and Harvard Medical School http://www.archive.org/details/fortuniuslicetusOOIice 
% ^]Mi\\\\\m\\:m\\mmmmmm\\mmmmmmw 

,^m, u. ^yn--.. . .. -.. -<^ ^f^ ■^^MW Bene^nilentia' monunientuni ^/jrerebat JJf.I)u c/iwr.i^^.^ FOTITUKIUS LICETUS D E M O N S T 
I S. Ex recenftone 
GERARDI BLASII,M. D. & P.F 

S^i Monjira quadam nova & rariora ex recen- 
tiorum fcriptis addldit. 

EDITIO NOVISSIMA. 


Iconibus illudrata. 
O i/^v. y7)' ^^c^' OPTIMl COyyVLTORES MQRTy^ A MS T E L O D A M I, 

mmptibus Andre^ Fb.i5ii, ^^-l^ I^» c lxy. NobiUJJimo Clarijjimoque 

D O Af I N O 

D. THEODORO 

KERCKRINGK, 

zAmico ac Fautori fm fummo ^ 
e^ .?\(; 2) 5<^^ /f J F%^ISIVS 

S. 

^WSM ^brum quem vides de Monstris, 
I tibi datum dicatumque imus, 
J amicorum integerrime , ac juve- 
^num prasclariilime Theodore, 
atque utinam (ex pe6lore hoc votum) ma- 
jus aliquod,tuoque ingenio, ac virtutibus 
magis dignum munus ! Sed quid dicam > 
feftinat fe tibiaperire^ &: animo tuoinfi- 
Duare animus meus ? a quo munus hoc per 
fe haud magnum^omne fuum pondus acci- 

^3 piat piat neccfTe eft. Hic namque palam pro- 
fiteor quanti &: te ^ & amorem quem 
non femel erga me teftatus es , faciam. 
An ego non magni facerem virtutem> 
fcientiam , humaoitatem > tam feliciter 
in te maturefcentes , ut earum primitiae 

jamhabeant pleniHimce meflis inftar? pu- 

dori tuo non parcam 5 ne defim officio 
meo : virtutem tuam te celare in te vir- 
tus eft^eam fi quando occallo detur non 
propalare mihi daretur criraini. Et quis 
taceat in juvene nulla juveniUs setatis ar- : 
gumenta , nulla voluptatis inquinamenr ] 

ta. nulla levitatis veftisia inveniri? Sed 
quid ago > an vitiorum fuga te magnum 
praedicem 5 non eft ^ non eft iis locus in eo 
peftore , quod vere virtutes totum oc- i 
cupaverc^. Amor ille laboris in rebus ' 
honeftis expellit ignaviam , levitatem non 
admittit illa morum g;ravitas , libidinem 
fugat alia & mehor multos adjuvandi li- 

bido, quo £Kit fublimis illa tua, & ad- 

mira- p 

mirabilis cum variamm^ tum vel maxime 
^rum ^fAdedicarum fcientia: admirabilis, 
inquam,quis enim non admiretur te an- 
no setatis decimo od:avo adprima latini- 
tatis rudimenta admiflum , biennij fpa- 
tio ita ^oman^ Lingu^ perfccStionem , 
& principia (frcecanicce attigifTe ? ut illa 
promptifsime fcribere& loqui? hanc o- 
tiose interpretari polTes : quis non priiE- 
dicet 5 te altero anno ita Philofophice pr^- 
cepta.imbibi{re5 ut cetatem in ea trivilTe 
videreris : quis non ftupeat eundem te 
ad Medicin^ adyta ita fubito admiffum, 
ut non tantum cum veteribus ejus my- 
ftis in theoria paria facere , fed in praxi 
tam mirabilia prceftare videamus , ut ne- 
mo concipere poffit in quo Medicorum 
Parnaffo fomniaveris ? ut fic repente 
fummus Archiater prodires. Plebs te 
veneratur , magnates colunt ^ Princi- 
pes expetunt viginti quinque annorum 
juvenem, quia vident , intclligunt, au- 

diunt diunt te fupra vulgarem artis modum, non 
empyrica quadam felicitate ^fedfolida ac 
benb fundata methodo, fanitatum edere 
miracula. Non texam hic catalogum eo- 
rum^qui a defperato valetudinis ftatu refti- 
tutam fanitatem fuam tibi refcrunt acce- 
ptam, nec enimtuiftogenere laudiseges, 
nec ego volo ad particulariaob certas ra- 
tiones defcendere. Sufficit mihi , fi omni- 
bus perfpe6la & quampiurimis percepta 
humanitas tua,quam tertio loco pofueram, 
sequo animo admittat hoc meum obfe- 
quium^ qub> ut initio dicebam^ nihil aliud 
intendo, quam magis intime infinuare me 
animotuoj qu6> tefupravulgaremfortem 
per h^c qux dixi Medic^ artis miracula 
quotidie magis atque magis accrefcente, 
amor tuus erga me non imminuatur, quan- 
doquidem meus hcet ex amicitia in ve- 
tierationem vertendus femper augebitur. 

GERAR- GERA Xu Cj \^ 
ASIUS 

'Puh. NEVOLO Salutem. 
^ Raflatus hujus Authorem , imo tra£tatum 
■ ipfum mulcis commendare velle , fupervaca- 
neum omnino cenfemus , Soli hoc eflet lucem 
velle addere. Quis enim vel leviter in Medi- 
cina & Phyfiologii verfatus, qui fummi Viri 
Fortunn Licett fummo acumine fcripta opera, 
£\ non in totum s faltem ex parte, viderit, legerit, perpende- 
rit? Quis non admirarur maximi hujus Philofophi erudicio- 
nem , & in inquifitione rerum naturalium seque ac praeterna- 
turalium diligentiam fingularem ? Ardua pleraque funt qux 
indagare , examinare, illuilrare aggreifus eft. Teftatur id in- 
ter alia prsefens de Monftrts trailatus, in quofufam eam ma- 
teriam de eorum caufis , differentiis , qu^que eo ullo modo 
fpe^flant , &: ad cujus debitam tradlacionem exemplorum in- 
gens requiritur numerus , mira adeo brevitare proponit , ut, 
fi non tam moles, quam rerum eo exhibicarum excelientia & 
copia fpedretur 3 volumen rectius appellari mereatur. Hunc 
. femei atque icerum cypis defcripcum tertt^e editionl adorna- 
re confultum quod judicaverimus , prseter celebricatem no- 
minis Authoris urfic, quam maxime exemplarium ulrimo, 
nempe anno ciD.iac. xxxiv. ^atavii edicorum,defectus, 
&: quod prsecipuum , vitiofa admodum omnium eorum quse. 
haberi poffunr , impreflio. Eloqui non pofllim , non dicam AD LECTOREM. , 

quot typographorum mendis fcateant , fed quot vitiis elo- 

quentisE Romanse regulis omni modo contrariis , unde in- 

numeris locis non nifi fumma cum difficultate , & praevia fuf- 

ficienti rerum tradatarum cognitione fenfum verum elice- 

re licet. Omifla plurima , fuperflua multa , varia transpoll- 

ta. Hxc itaque cura Bibliopols fuit , corrigendo , demen- 

do, addendo , exemplar omnibus modis abfolutum exhi- 

bere , ne impofterum quid fit , LeBor amice , quod a le- 

£tione utilillimi non minus quam jucundillimi hujus fcripti 

te detineat. Ad hoc obdnendum multUm quoque confer- 

re videbarur, & Charaderum ad operis hujus impreffio- 

nem adhibitorum diverlitas , & Indicis abfolutillimi curio- 

fa difpofirio. Literarum hinc exadum a Typographo ob- 

fervari difcrimen fedulo curavit , poflquam in primis tribus 

phileris confufionem a me admonitus annotaverac. Indi- 

cem quoque , quem in prioribus editionibus capita fola re- 

fpicere comperiebatur, unde neceflario integrum fsepe ca- 

put , auc faltem maximam ejus partem , perlegere coadtus 

fuit Ledtor , antequam ipfi occurreret id , in quod inquire- 

bat 3 ita difpofuit , ut jam fingulis paginis fit accommo- 

datus. Et cum ad hiflorise fidem maximum contribuat tra- 

dentis authoritas , placuic etiam hic Catalogum operi adji- 

cere Virorum eorum , quorum mentionem elaboratiflimo 

hoc fuo tradbatu facere voluit Lketus nofler. Hiec ubi ad 

editionem hanc perficiendam , magno labore , nec minori 

fumptu , iie adornavit Bibliopola , juvenis literatifTimus, 

fuo non minus quam aliorum commodo fludia promovere 

fummopere allaborans , utpote quibus eum omni tempore 

maxime delcftatum probe ipfe novi , quo majorem fidem 

apud te 5 LeBor kumaniffime ^ mererentur , &, fiquidem 

quid vitii adhuc continerent , convenienter emendarentur, 

Recenfioni meae fubjicerem amice rogavit. Defiderio ejus 

honefts contrariari inhibuic jam a teneris contrada fami- 

liaritasj, A D L E C T O Pv E M. 

liaritas, ne quid de infito ftudia promovendi ardore, maxi- 
me fi Medica fuerinc , dicam. Quid a me prsftitum ftc, 
non necefte hic adducere , ne alienis fuperbire velle vi- 
dear , fufFeceric utriufque noftri operi opus limatum pro- 
beque policum tibi hic cxponi. Nec Recenfioni tantum, 
tui in gratiam , vacavi , fed Sc audtuarii loco recentiori- 
bus temporibus obfervata qusedam fub finem operis adjeci. 
Seledta ea func , fimplici quandoque ftylo propofita , non- 
nunquam & Iconibus illuftrata , ab iis , qux Licettis no- 
fter magno numero exhibec , plane diftin^la , hic enim ft- 
milia fiquidem adjicere animus fuiifec , njE Appendix libri 
molem longe fuperaflec. Defumpca omnia ex Auchorum fi- 
de dignifllmorum operibus, uc func : Obfervaciones medicx 
vtD»^ Nkohii Tulpiiy ExconJuUs ^ & Senatoris Amflelodamenjis ^ 
in Collegtum Ordinum Hollandi£ & IVeftfriJi^ deputati , (irc, 
HiftoriaNacuralis, & Medica Indi:EOriencalis T^^^^-JacohiBon- 
tii apud Indos Archiatri lob matenaeexcellenciam & afSaitacem 
junda Hiftorise naturali IndijE Occidencalis T>»^- Guiljelmi Ti- 
fonis^ quondam llluftriffimi D»*- ©«'- Joannis Mauritii^ ^rin- 
cipis Najfovi^^i&c. Archiatri^ 7iunc fraBici Amftelodamenjis 
& Collegii Medici ihidem Tr^feBi. Hiftorix Anatomicae ra- 
riores ©»^'- Thoma BarthoUni , 'Profefforis Regii apud Haf- 
nienfes honorarii -i ifc. Obfervationes Medico-PhyficGC T>^K 
'Petri Borelli , CMedici Galli. Specimina Anatomica T>^\ 
Ludovici de Bils d Coppensdamme , Bonem &c. T)omini &c. 
Lux denique e tenebris afFuIfa ex vifcerum monftroft partiis 
enucleatione ^^. Anthonii Everardi , PraBici t^iediohur- 
genfis. Unicum , idque omnium ultimum in rerum natu- 
ralium aeque ac prseternaturalium inveftigatione induftrias fm- 
gulari ©»'• Eduardi d Sypeflein , quondam difcipuli mei dHi- 
gentijfmi , niinc Pra5fici apud Ultraje^enfes Experientifftmiy 
KAmict (inceri , prxcipue accepcum ferimus. A D L E C T O R E M. 

Hacc funt, Benevole LeBor-t quse te fcire neceflarium duxi, 
antequam de editione hac judicium feras ; de chartse enim ty- 
porumque nitore, multa hic adferre fuperfluum foret, quid 
opus verbis , ubi rerum teftimonia adfunt. Vale interim, la- 
boreque noftro utcre. INDEX I N D E X 

C A P I T U M 

In hoc yolumine contentorum. r R A F A T I o 

Aperims p^opojitum^ uttUtatem^ acdivijto- 
nem totius Operts. 

LIBER PP..1MUS, 

In quo agitur de Monftris generatim. 

Cap. I. 

^^^^J^ Onflri varia ftgnijicatio 5 (^^02 propria efi , ac noflri inflituti^. 
deteoitHr, 
Cap. 1 1. Monjlri etymologia vulgaris , quaft res eventnras 

monjiret ^confiitatidr ; vem (^ propria proponttur» 
Cap. III. De Monjlroriim HnmanorumrealiexiHentia, 
Cap. IV. Realts extftentta Monjlrornm irrationalium natH- 
ram non eoredientium patefit, 
Cap. V. OBenditur in fiirpibus etiam revera MonBra contingere, 
Cap. VI De Mon''horHmcauffis generatim ijtiot ^qu^ecjue fint, 
Cap. VII. MonflrorumcaujfaHnalis generatim (jtiQtupLex^qucec^He fit. 
Cap. VIII, De Monflrorum cattffa formali generatim, quotuplex^ quaquefit, 
Cap. IX. De Moniirorum caufia ejfetirice generatim, quotaplex , qu&quefit» 
Cap. X. De MonflrorHm caiifiaeffeflricegeneratimtquotupleXiqucequefit, 
Cap XI. Propria Alonfiriffeneratim accepti definitioinvefiigatur» 
Cap. XII. Inventa Monfiri definitioexplicatur. 
Cap. X I II. Monfri divifio infuas fpecies fupremas mtiltiplex affertur , fed aptior 
eltgitur,. ^ tP J-tl BBIL I N D E X 
LIBER SECUNDUS. 

In quo fpeciatim agitur de Monftris tjumanis. 

P R A F A T I O 

Attexens di6iis dicenda^ & dkendorum ordinempromulgans. 

Cap. I. 

ORige^ ^ canjfd Mon^fOYPim h^manorum commHms qti<e ^ & quotwplexejfe 
valeat. 
Cap, II. Monftrorum in humana f^ecie mutilorum realis exiftentia ex Uiflo- 

ricis elicitur, 
Cap. III. Origo , (^ prima caujfa monBri uniformis mutili educitur ex propria 

materits defe^u. 
Cap. IV. Secunda caujjfa^ C=f orfgo MonHri mutili oHenditurejfe ex dehilitate, 

ac defe^uvirtutis formatricis, 
Cap. V. Tertia caufa, (^ origo MonBri mutili jlatuitur in angufiia uteri , ac loci 

f(stum continentis, 
Cap. V I. ^uarta mutiliMonjlri caujfa^ (^ origo ad materia ineptitudinem redigitUY. 
Cap. VIL Q^inta Mon(iri mutiLicaujja^ (£ origo eft ex parente itidem trunco. 
Cap. VIII. Sexta cauffa, (3 origo Monflri mutili admorhumfoetus attinere dicitur, 
Cap • IX. Monflra muttla ex imaginationis parentum vi exoriri non pojfc , 
Cap. X. Monjiri uniformis excedentis redis exifientia ex hiHoricis item compro- 

batur, (tajia, 

Cap. XI. Monjiri excedentis natura , G? caujfa. prima elicitur ex parentum phan- 
Cap. XII. Secunda cau^a , (^ origo Monjlri excedentis in materics nimio excejfu 

ejje perhibetur. 
Cap XII I. Non omnia A^fonjlra excedentiaexmateri^srednndantiaexoririi Jed 

aliqua excedeniium fui caajfamtertio loco in una materiae penuria obtinere. 
Cap.XI V. ^jiarta canfa, (^ oriuo Monjlri excedentis infkperfcetattone collocatur, 
Cap, X V. .^inta caujja , ^ origo Monjlri excedentis rejolvitur in iteratam ejfu^ 

Jionem materni feminis in uterum citrafispeYfQ^tattonem. 
CapXVI. Sextacauffa, £? origo Monjtri excedemis pertinet ad anguHiam uteri„ 
Cap. XVil. Septima caujfi , c^ origo Adonftri excedentis exparentibus monjirofts 

elicitur. 
C^p XVIII. OUava origo , ^ caujfa Monftri excedentis in vitio nutricationis 

confiftcre perhibetur„ 
Cap. XIX. Nona ratto , (^ canfja Monftri excedentis monftratnr in animipajfio* 

nibus parentes aJJicientibHS : ex^rciiatio cum Cavdano , (^ Parxo. 

Cap, C A P I T U M. 

Cap. XX» Decima caujfa 3 (^ origo Monjiri excedentis in violentafKaternicorpo^ 

ns concnljione reponimr, 
Cap. XXI. U/idecima cmjpi , ^ origo Mon^ri excedentis refertnr ad morhnm 

foetus, 

Cap. XXII. Monjlrorum ancipitis natur^e fHbfillentia realis demonflratnr, 

Cap. XXIII. Jldonftri anctpitis origo , C^ cauUa. communis injtntiatur j ermturque 

prima. ex ?nateriet diverfce dcfe^H, ac excejja. 
Cap. XXI V. Secmda Alondrf ancipitis origo , ^ caujja ex titeri angufiia , (^ de" 

feSiu virtutts formatricis explicatur* 
Cap. XXV. Tertia Monjtn ancipitis origo , ^ cau^a in morho fmtm , ^ ffiperfce' 

tatiom deteqitur^ 
Cap. XXVI. ^iarta Mon^ri ancipitis origo , («? caujfa refertur in materi<e ine- 

ptitudinem , ^ iteratam materntjeminis , (^ fanguinis ejjluxtoftem aduterum, 

citra fiperfostationsm, 
Cap .XXVII. ^inta Monjlri ancipitis origo , ^ caujfa depromitur ex parentum 
- corpore Monjlrojb. 
Cap. XXVIII. Sexta Monjlri ancipitis origo y C^ caujfa ex vehemenii parentum 

imaginatione i (^ vitio nutricationis in faetu enucleatur^ 
Cap . XXIX, Mofiflri ancipitis origo , Cs* caujja feptima reponitur in arte, peccata 

JSfatura^ imitante, ac nonfine ai^ilio Naturiz operante. 
Cap, XXX. Mon^ri dijformis exiBentia ex hiHoricis promalgatur. 
Cap. XX Xh De Monjlri dijformis natura, ^ caujfis ; primaque illius origo refoU 

vitur in malam uteri conformationem^ 
Cap. XXX II. Secunda Monjlri dijformis origo, & caujfa Jpe5lat ad malumjitum 

placenta nuncupatas : cujus ufns explicatur, 
Cap. XXX 11/, Tertia dijformis Monfhi caujfa, (^ origo ex mola depromitur. 
Cap. XXX Il^, ,^arta Monjiri diffhrmis origo, (^ canjfa ofienditur ex motu, 
Cap. XX XF. ^^inta Monjlri dijformis origOj (^ caujfa flatuitur imhecillitas fa- 

cuttatis difcretricis, 
Cap. XXXyi. S.exta origo, (^ caujfa Monjiri dijformis ad nimiam materiie vifet- 

ditatem rediaitur, 
Cap. XXXf^lI. Monflrainformia , dehitammemhrorum figuram non retinentia^^ 

reipfa inveniri. 
Cap. XXXVlIl. De Adonflrovum informiumorigine, & caujfa ; qu^primlmde» 

ducitur ex imbecillitate facultatis formatricis. 
Cap. XXXiX. Secunda Monfirt informis origo , (^ caujfj, ex anguliia uteri colli" 

gitur. 
Cap . XL. Tertia informium monfirorum caujfa , (^ origo in motu inordinato repO" 

nltur„. I N D E X 

C^p. XLL ^arta informis Monflri origoi^ caufpi d(?prmiturifi mola^ (^ 
fLicema , tumore utm^concuTYmie virtHtisform^trkn imhcilliime , acmatem 
tertceweptimdifie, 

Cap. XLII. ^inta informis Monflri orlgo j ($' C(^0jj4 ex imMgimtio^e parmtum 

vehementiexi^ltcatHr» 
Cap, XLIH, Sexiatnformis Monftri cauffa ^ ^ origoin nsonflrofoparente dete* 

gttMY, 

Cap. XLIV. Septima informis Monjlri origQ ^ ^ caajfn refertmad menflrmYHm 

fliixum tempore conceptus, 
Cap. XLV. MonjirienormisexiHentiapatefit, 
Cap. XLVL Monjlra enormia^ & omnino monfira mn ejfe infantcs candidos e 

fareKtibus JEihioipibws ortos • necviciffm iEthiopum moremgros e cmdidis: 

(^ de colore Aadromeds. 
Cap. XL VIL Monflri enormis origo , ^ caujfa prima ejje in imaginatione paren» 
-'- tHmperhibetur: ^ miilta de aureo cri^re Pythagorse confiderantHr, 
Cap. XLVIIL Secunda Monfiri enormis aureofemore caujfa , (^ origo reponitur 

tn exhalationeigneadecorporeviveniis efliMente, 
Cap. XLIX. Tertia Monfiri enormis ameo femore caufia , ^ origo refblvitHY in 

morbum regium, 
Cap. L. ,^ana Monfiri enormiter pilofi caujfa i (^ origo ex craffitiei (^ fuligi* 

num copia extruditptr ; ubiplura de cordepilofo Ariftomenis. 
Cap. LL ,^inta Manflri enormiter pilofi origo , (^ cauffa ex parente pariterpih» 

Jo petenda eft. 
Cap. LII. Sexta Monflri enormiter Upidefcentis origo , & caujja ex intempefiei 

tic materiae ineptttudine dedudtur^ 
Cap. LIII. Mon^ri muilttformts in eadem fpecie fnbfMentia patefit ; ubidecapi-' 

le ytrtli ^ mulieris corpori ajfixo -^ ^ de Hermapbrodttts mira quadam expla" 

viantur. 
Cap. Ll V. Monfiri multiformis in eadem fpecie^ muUeris nempe virite caput ha- 

benits origo , ej" cauffa prima ex hetero^e»ea feminis natura educitur j ^ defemi» 

nis 'Vulgo tn wiafculos mutatts ; Qf de mnfculis efieminatis, 
Cap. LV. Secund.4 canfia ejufdem mo-ftlhi multiformis ^ (^ ori<To excutitur ex de^ 

jtdu fminis m^fcpilei _ 
Cap- LVI. Tenia Monjiri multiformis in eadsm fpecie origo , (£ cauJfarefertHf 

i,id pdrentum imairinMionem. 
Cap L VH. ^t^ariu origo , (^ cauffa Monfiri muliiformis in eadem fpecie adpa^ 

rent^s conjimilem natnram attinef, 
Cap. L V i I L Monfira mnltiformia ^diverfas animulium fpecies in ecdem ge* 

nere proxmoreferemta fnonefie figmsnta ^jed in rernmnatura reperiri» 

Cap. C A P I T U M. 

Cap. LIX. J^donjlYt midtiformis diverfas animaliHm fpecies in eodem geneYepYO^ 

ximo referentiSy canjfa^ c^ origo frima depromitur ex apparentia. 
Cap. LX. Secmida caujfa, G? origo Jkfanflri , mtiltiplicis fpeciei animalia referen' 

tts , ex imbecillitate generantis pendere demon(lrattir, 
Cap. LXL Tertia canjfa, Cs* origo Adonflri multiformi animalium fpecie elicitur 

ex deirenerata fsminis anima in nattiram alienam. 
Cap, LXII. .^arta Aionflri mnltiformis varias animaliam fpecies referentis 

origo, (^ cmffa ermtm ex materialifostus principio, 
Cap. LXIII. ^jtinta Monflri lotimani hrntalem effigiem habentis orioo , (^ cattjfa 

ex virtnt is alentis vitio elicitptr, 
Cap. LXI V. Ssxta hominis monflrose ferinas partes habentis oritro j (^ caujfa in 

altmentaris materiis. vitio reperitar, 
Cap, LX V. Septima canjfa , (^ origo Monflri hitmani ferinameffigiem habentisex 

morboelicitur. 
Cap. LX VI • O^ava cauffa , (^ origo Monflri hnmaniy brtitorumejflgiem in mem' 

bris habentiSfjx imaginatione parentum defttmitHr» 
Cap. LX V^II. Nona caufja , c^ origo Alonflri varias animalitim effigies habentis 

agnofcitnr ex parentzbfis monflrofs, 
Cap. LXVIII. Decima catiffa , (3 origo Monflri partes habentisbrtitorum mem-^ 

bra^ (^ hnmana referentes, explicatur exfeminum miHione, ac nefaria venere. 
Cap, LXIX. Dttbitafiones propofltam theoriam. urgentes diluuntur , (3 prima 

edn^a ex Ariftotele , alicubi n^gante monjlrtim fieri ex animalibus diverfs 

fpeciei. 
Cap, LXX. AlteradubitatiQ Maniliana, G? Lucretiana diluitur,negans qtiiA 

ejfe nobis commune cumferis , (^ plantis ad invicem {nam Caftroni anam ver^ 

bis temere fttffttltam , non autem rationibus innixam , late difcujfimus in opett 

deFeriis Aitricis Anim3?,difputat. xxv.& xxvi. 
Cap. LXXl. Tertia dubitatio viri eximii negantis ex variis fpeciebus poffe 

ejuid uni tantum parenti congeneum nafci : Exercitatio cum acutiffimo 

Delrio. 
Cap. LXXII . Di^in^le magis explicatur origo humani monflri ex fera nafcentis, 
Cap. LXXIII. Vndecima cauffa, & origo Monfiri y varics fpeciei anirmliumi 

partes habentis, ex cacodamonis opera elicitur, 
Cap. LXXIV. Monflra muhiformia fuijfe conflruUa ex partibus referentibus 

animantia diverfl qeneris, 
Cap. LXXV. Monflri httmani membra vHiorum animalium habentis origo , (^' 

caujfa prima in apparentiam refertur. 
Cap. LXXVL S^cunda Monfira diverp generis origo » (S cauffa ex imbeciUitatsj 

vtrtutis generamis colligitur. I N D E X 

Cap. LXXVII. Tertia Monflri dmffigemi origo , ^ emffa in Milifatefcrma- 

tricis repomtnr» 
Cap. LXX VI 11. ^arta cmujfa , c^ origo Monflri mnlngemi e?c imbecillitatc viv' 

tmis feparatricis dedHcttm. 
Cap, LXXIX. ^inta caujfa , ^ erigo Monflri multigenei referturad femims 

degeneranoncm. 
Cap. LXXX. Sexta caujfa Monflri poligenii materice ineptitudo ejfe offenditur. 
Cap . LXXXI. Septima caujfa , ^ origo Monflri multigenei dejumitur ex debili- 

tate virtmis alentisfoetum, 
Cap. LXXXII. O^tava caujfa, ^ origo Monflri diverftgenii ex inepto partium 

alimento educitur, 
Cap, LXXXIIL Nona cauffa , ^ origo Monflri multigenii ex morbofostus ad- 

ducitur, 
Cap^ LXXXIV. Decima caujfa, G? origo Monflri multtgenii ex parentum imagi' 

natione hauritur. 
Cap. LXXXV. Vndecima cauflaj Gf origo Monflri diverft generis adparentes 

mon^Yofosrefertur, 
Cap. LXXXVI, Duodecima cauffa y (^ origo Monflripoligenii habetur infemi- 

tiumpermifiione, " ' 

Cap. LXXX VII. Decima tertia caujfa originis Medufaei tapitis in ovo gallin<s.. 
Cap.LXXXVIII. Decima quartacaujfa , (^ origo Monjiri multigenii advim 

mali Diemonis refertur, 
Cap. LXXXIX. Monftricacodamonis eff.giem referentisexiBentia patefit. 
Cap» CX- Monjiri cacodamonisejflgiem habentis origo , (^ caujfa prima defumi-^ 

tur ex parentum imaginatione, 
Cap. XCI. Monftri Dismoniformis altera caufla , ^ origo explicatur ex cauffls 

prius addu^is. ■ ■ 

Cap. XCII. Vewv&tio totius operis. F O R- 
FORTUNIILICETI 

Injuos Libros de 

MONSTRORUM CAUSSIS, 

Natura, &difFerentiis. 

P R iE F A T I O. 

A eft admirabiUum noftratis hujus orbis 
eventuum conditio , ut hominem , rerum in- 
differenter omniumfcienttam cennato impuU 
fu , internoque affeBu nunquam non defide» 
rantem , pecultari quadam viabalijs quibusque fcibili- 
bus adfui ipforum meditationem atliciant non foUim , 
<verum etiam attrahant, rapiantque : S^uum igitur 
inter univerfa fub coelo degentia monftrof£ animantes 
maxima raritate fummam fui admirationempariant in 
mortaUum animis; non ab re communi iamcupiditate 
ftagrant ubique homines Monftrorum effentiam inter- 
nofcere. Sed eorum quicumque adh£C ufque tempora 
de Monftris contemplationem mundo invulgarunt , flu- 
rimi nudas Monftrorum hiftorias texerefat habuerunt-y 
alij fubttUores quidem^fed admodumpauci corumdem 
aUquot differentias , & leviores cauffas jejune nimium 
tetigerunt ; a nemine adhuc Monfirorum attributis om- 
nibus exa^e declaratis j utpropterea eximia h£c ^hy- 
fiologi£ feges etiamnum inculta , &fere deferta nos ad 
fui cukuram accuratiorem acrioribus dudum ftimulk 
excitaverit. S^a quidem in fpeculattone Ucet omnia 
Monftrorum attributa perfequi decreverimus j quia 
tamen exreinatura pracipue cauffas, originem, &dif' 
ferentias eorum expUcare inftituimus^primiim quidem 

A gene- 2 

generatlm monjlrorum ommuni communem naturam 

confiderantes^ deindevero fpeciatm eadem attributa in 

homine monftrofo , velut in ceterarumfpecierum regula^ 

manifeBaturi-y froinde univerfam meditationem De 

Monftrorum cauilis, natura, &:difFerentiis infcriptam^ 

in duos libros^artiri oper^pretium duximus^ eorumque 

primum communi monftrortimgeneri^alterum vero mow 

ftris humanisjpeciatim dicare voluimus^ in hac theoria 

unam rei naturamjugiter intuentes^ & Ariftotelimagi- 

ftrofemper adh^rentes , ^latone , Hippocrate , Galeno^ 

atque Avicenna neoiuacpuam negleifis, T)ifficilemfiio me 

nunc fiibire provinciami, Sedquum eafit Monfirorum ad 

ferfe^as animantes habitudo^ quaprivationis adhabi- 

tum-, obliqui adreBum^ac omninolafi cujufvis operisad 

* ^.Atzn.abfohitum-fproptereaut ** Arifiotelis obfervatione^pri- 
^* ^^ vationis natura intime dignofci nequit nifiper habitum^ 

b i.dean. cut opponi dicitur ; & reBum obltqui fcitiffi^ne ^ iiidex 
conftituitur •, omnesquenorunty obl^fiones atque operum 
peccata non nifi ab ijsplene cognofci , qtii abfolutorum ef 
fentiam-i & attributaprius non ignoraverint : itaplane 
qudcunque a nobis in hocopere De Monftrorum cauflis, 
jnatura3& diflrerentiis exaratafunt non exaBe^necfacile 
abiis intelligi vakbunt^ qui prius librum Deperfedta 
conftirutione hominis in uzcro fiiperioribus annisin- 
vulgatum non leBitaverinti tn eo enim plurimaja£fafimt 
fundamenta , & explicataprincipia dicendorum inpra" 
fenti volumine . Tu IDivmafapientia Mater admirabi- 
lis 5 cujushodie lata mirificam NativitatemJacrofan6fa 
celebrat Ecclepa j in hac ardua contemplatione mihi 
fcientiamveritatis afiimmoT^eo impetra obfecro^ Virgo 
T>ei genitrix incomfarabilis. Remigitur in tuo nomine 
slacer aggredior, 

FOR. Tag.i 
FORTUNHLICETI 

GENUENSIS MONSTR 

Nat L I B 
In quo agitur C A P U T I. 

Monfirl varia fignificatio , qu£ pro^ria efli, ac nofiri 

tnftituti detegitur. 

Usecunque raro contingentiacommu- 
nem rerum fui generis ordinem , ac le- 
gem magno exceflu cum fumma ho- 
minum admiratione tranfgrediunturj 
ea, five in bonorum, fiveinmalorum 
feriecontineantur, publicofapientum 
confenfu Monflra nuncupari confuevere : fic viri vir- 
turibus heroicis mire prceftantes 5 quafi humanam 
fupergrelli naturam prope ad Divinam acceilerint-. Mondrame- 
lic ex aaverlo rerinis vitiis nomines turpulime roe- 
dati, quafi belluarum conditioneminduenteshuma- 
nam penitus exuerint s fic mulieres eximia corporis 
aut pulchritudine admirabiles, autenormi deformi- 
tate abominabiles , Monftrorum nomine paflirn a 
Scriptoribus appellantur. ^^di cetera metaphorice, 

A 2 atquc 
4 Fort.Lk. de Monftrorum Cauffiisy 

atque communiter; phyiicevero, ac proprie mon- 
flra dicuntur, quse in fubc^leftium animantium ge- 
nere non fponte genita membrorum conftitutionem 

^°"^^^pi^o- perfedtse progenitorum ftru^flurae turpiter diflimilem, 
ac eorum naturse minimeconfentaneamfortita fue- 
runtjut puellus expes, puella bicepSjcinocephalus^ 
centaurusj &: alia id generis : Qnx fiquidem enormia 
in rebus inanimis raro contingunt, fuarum cauflarum 
PYfnta, naturam non referentia, fed alieni generis eflentias 

oiknta , non mire praefefercntia 5 ut militum digladiantium , ac 
leonum imagines in nubibusahquando apparentes; 
eapotiusportenta, prodigia, 5coftenta, quamvere 
monftra nuncupavero. Qu^ autem animantes unius 
naturas in fuo genere perfe6tam conftitutionem ha- 
bentes exfeminadiverfae admodum fpecieienafcun- 
tur, ut rana, vel ferpens ex mulieris utero exiens, 
puellus albusex sethiope genitus, acviciftim expa- 
rentibus albispuellanigraj Scfimiliahis, vere mon- 
ftranonfunt, fedquafi monftra^ utdocuitnosegrc^ 

Quarimon-aie Plato in Cratylo : fiquidem orisinem monftro- 

Itra iion ^ » i n" r t n 

monfira qux fam haberc pofumt , non autem fubftantiami quip- 
pe ftmpliciter vifaintuentium mentes in admiratio- 
nem non rapiunt. Qu2e item diflimilium fpecierum 
membra obtinere videntur vivencia ex parentibus fi- 
bi conftmilibusorta, utqui viveredicunturin Africa 
homines monoculi , unipedes , & acephali, vere 
monftra non funt , etft veris monftris fimilia fint, ac 

mjigimon-yujgQ monftra nuncupeiitur : fed vulgi errorem ar- 
guitnonrarajnecparentibusdiftlmilibus, atexcon- 
fimilibus , & quotidiana eorum ibi generatio citra 
ullamincolarumadmirationem. Qusedemumparvo 
exceifu a natura parentum viventia degenerant , ut 
gibbihominesj claudi, macrocephalij &idgenerisj 

monftra Matura^i&T^tfferentijs. Lib.l. f 

monftra mihinon funtjcui nec rarofiunr,nccadmi- 
rationem ullam incutiunt. Reliquum eft igitur ut 
Monftra,quorumcontemplationemhoc opere ag-ve^monftra 
gredimur , proprijflime diara , fint animantia , fpecia- 
tim humani aliquid habentia , inufitata^ ftruaiir^, 
fuis genitoribus valde diflimilia, & raro contmgen- 
tia •, ut homo trimanus , equse pullus humano capite, 
natus ex muliere femicanis , & id generis ahapluri- 
tcap.is.majquorumdifferentias finfrapromulgabimus, 

C A P. 1 1. 

Monftrt etymologia vulgaris , q^iia[i res eventuras mon- 
Jirent, confutatur : 'vera, &propria froponitur. 

Icuntur autem hsec proprie Monftra , non quia 
-,'fint taUaut hominibus monftrent,reseventu- 
de Diu nJlquod cum vulgo fibi perfuafifl-e videtur ^ M.Tul. 
' lius i fiquidem in primispleraquehorum vidmius, ad 
qusein lisregionibusubinata, &:altafuere, nihihn- 
fuetum , aut infigne bonum , aut malum eft confequu- 
tum, quod ab illis unquam pri^monftrari potuerit.^Monaranii 
. ..Phyf. Deinde vero monftra quumfmt - Anftoteli, relu-™.^^^^^^ 
;:'degen.aante nemine , peccata, & l^fiones natur^ non recte .™.^^^^ 
an.ca.+. ooprantis; profefto 11 phyficequid portenderepol-n,fin,aiorum 
funt, ea non mfi malorum fignaeflevalebunt . Atj^^^^ 
vero nosagnovimusgenitoresanteavitaminfumma 
inopia duriter agentes, e natofibi monftro, nullam 
perpeflaregionenoxam , egeftatis malumfugafle, pe- 
cunia non^tnodica in filio monftrando a videntibus 
undique fibi comparata. Deinceps autem naturalia 
figna qucEcunque neceflkrio funt eorum , qux ab ipfis sig>.a^phyfiej 
monftrarldicuntur, vel cauflx , vel etftaus : cererum ,am. 

A 3 moiulra. D 6 Fort. Lic. de Monjlrorum CauffiSy 

Monftra Qon monftra non indicant futura quia flnc eorum effe- 
ra qu^ia "finc dlus ; qulppc ttulla caufla eft fecundum tempus fuo ef- 
efflw"^ fedtu pofterior, una excepta finalij eventa vero po- 
J;^^^y^g.tillimum mala, qua^ a monftris fignificari dicuntur, 
feaibus"''*'^'"^'^ poftunt conftitui monftrorum finesj quia finis 
Fucuiamaiaeflentiaconfiftitin bono ^Quin&abfolutequsemon''» ^.piiyf» 

cur non finc ^ ^ ^^" r rr- ^* ^3» 

fines mon- Itrorum cxortum lequuntur , eorum hnes efle non va- 

FiniT^rficiclenc ; quoniamfinis perficitea omnia, qux ad finem 

J^°^'^^"3,||°"diriguntur ; monftra vero eventis non perficiuntur, 

eventis. ^^{^. fsepc intcrcunt monftra prius quam illa eve- 

niant, quae ab ipfis monftrata credunturj plerique 

enim monftrofipartusexortiftatim, velpaullopoft 

enioriuntur: & profefto h Ariftotelcs Empedoclif^^gP''^^^- 

negans in prima viventium conftitucione mulca ge- 

nita fuifltimonftra, temereinunumconcurrentibus 

variorumanimantiumparcibusjillinoninficiatur, fi 

qua^ monftra exoriantur ex diverfi geherismembris 

male confarcinata , ea ftacim emori , nec diu in vica 

Mouftra nonfej.vari. Ncque vero monftra cenferi debentfuturo- 

efle cauflas . T- /v r» /» • i 

iucurorum. rum nuntia velutifuorum efFecruum j fiquidemnul- 
lam adtivitatem, cauflkve rationem obtinent mon- 
ftra.in res futuras , quas indicareputantur , tum quia. 
plerumquecorrumpunturmonftramulto priusquam 
ea nafcantur, quorum indiciaeflfeftatuunturj tum 
quia monftra procul abeflTe poflunc ab iis , quorum 

f^J^^pJ^^^^^figna, & caufl^ dicunturefl^ j qaum omnis a6lio phy- 

ficapernaturalem^^contadtumobeatur; tumdemum^^ ». ^* 
quia nihil infehabentmonftra; quofuturorumcauf-^' Is- 
fx ftacui pofllnt:quid enim ruftici puellus biceps 
mox exortu m in Republica diflidium efliciendo pras- 
monftrec? Denique verofimonftrafignafunc, quum 
phyfica figna fucurorum efl^ nequeancj erunc Divi" 
na : & certe plerique infignes viri opinancur a Deo 

fiim* Naturdi&^ifferentiis. Lib.I, " 7 
fummo procreari monftrajUt homi|nines moneat futu- a foio Deo 
ti^ calamitatis: Ego quidem ut credo pofle DeumoLk mon- 
optimum, & omnia monilrorum genera mirabiliter^'"" 
procreare, & iis creatisuti ad monendos homines de 
futuris 5 ac imminentibus xrumnis 5 ita non arbitra- 
mur 5 quce reipfa hucufque nata funt monftra , ab uno 
Deo in hunc finemprodiiflejtumquiain A fricas fo- noh a Deo 
litudinibus multaex brutis exoriuntur monlbaj ubipt!fi^^,nf " 
nulli degunt homines, quibus eventura miferiaulla™'^"^^'^- 
prselignificeturitum quia frequentia funt monftro- 
rum exempla apud infideles , qui prodigiis avero 
Deo 5 quem non agnofcurit , neque colunt , non retra- 
huntura malis imminentibus : tum quiain facris lit- 
terisnulluma Deo monfirumprocreatumlegimusin 
hoc genercjlicct multa plim prodigia fecerit:tum 
demum quia pleraque monflraexnefariavenereori- 
ginem ducunt^cujus miniflerio piaculum fit aflerere 
Deumoptimumutiadmonendoshomines. Monflra 
igitur appellantur , non quia fmt figna hominibus ul- Monftri vera 
lo pa(fto monflrantia res eventuras , ^qA quia viciflim ^'y^^^^s'". 
ejufmodi funtjquse ob fui novitatemjacenormita- 
tem quamprimum vifa cumadmirationcatqueflu- 
poreabunoquoqueunicuiquealterimonflrantur: ea 
cfl enim hominum conditio pecularis inter ceteras, 
ut ubi quis aliquid infigniter enorme confpexerit, 
llatim cuivis obvio , aut propinquo illudmirabundus 
ofl:endat5& abfente homine, cui illud monflrare 
queat, miris modis animo excrucietur donec alterum 
inveniatjcuimonftrumcommonftret^adeogeflitna- 
tura hominis quod rarumnovit, alteri monflrare. G A 1 . 8 Fort. Lic. de Monftrorum CauJpSy Rerum exi- 
ftentia uc 
comprobctur. C A P. I I I. 

^e Monftrorum Humdnorum realiexiftentia. 

MOnftrain rerum natura vere confifterejnec efle 
purahominumfigmenta,nonaliunde quamex 
hiftorijs,ClarifIimorum virorum teftimonijs, & expe- 
rimentis comprobari poteft. Multaquidemfidafub 
monftrorum nomine circumferri novimus j at om- 
niamonftraeflePoetarumcommentajaliorumveho- 
minum mendacia putandum eftneminij fiquidem 
RuefFo ''natusefthomo carens brachijs anativitatej'*!'^^^'.':? 
pedibus ea omnia faciens, quse ceteri manibus effi- 
ciunt. Et in agro Veienti puer natus eft unimanus 
& biceps. Quorum has ipfe protulit effigies. 
Poiy- Natura^ & T>ifferentiis. Lih.I. 9 

^iib.j.dcPolydorus ^ Virgilius puerum unimanum ortumi^J^.^Ji"'"" 
efle fcribit; & puellam genitam altera manu caren- 

i> lib is- tem. ^ Realdus autem Columbus illuftris anatomi- 
cus alios, inquit, lecui, quibus brachia ab ortu de- 
erant: alios, quibus deeranc crura. Prsetereacorpus 
inregrum intuitusfum, cui dimidiumalterius cohsE- 
rebac. Auriculas inftar brutorum in hominibus. £c 
nonnullis incerpoficis fubdic, Monftrum mihiobla- 
tum eft Pacavij difTecandum, erac infans femeftris 
mas , uc alij maresfunc, cuialiusimperfedus infantu- 
lus in anceriore parce incumbebac , cruribus, brachijs, 
dorfo, abdominis parce, pene,medioquecollo : vi- 
debacur autem caput huius imperfedli pueili in thora- 
cem perfe6lioris intrufum. Hoc monftrum vixitali- 
quandiu. Siquisimperfedlamillamappendicem, & 
pondusinutileattigi(Iet,ilIe,quemintegrumomnium 
membrorum diximus , ftatim perfentifcere animad- 
vertebatur. Hoc itaque monftrum, ubi diem fuam 
obijt,egoreinovitateaIIe£tus libenterfecui: quseau- 
cem obfervavi, hsecferme funC: In imperfeftonon- 
nuUa inceftina aderanc, ex quorum unius porcione 
tum vefica, cum anus conftruebancur : nuUum ibi ade- 
rac jecur, neque cor, neque cerebrum : fed ren per- 
magnus, quem ego hepacis pene munere fungi funi 
opniatus : nam ab excremo jecore perfe£ti infantis 
crafta vena , duraque ad inftar arterise deducebatur ad 
renem illuminfignemj atqueindevensealiiEcomplu- 
res pailim diftribuebantur: atabarteriadextraaxilla- 
riperfe6Vipuelli arteriaortumducebat, qu^poftmo- 
dum per univerfam parrem monftri imperfeftioris 
deducebatur. Icem a nervis dextri brachij exibanc, 
quiperreliquum corpus imperfedli homunculi difle- 
minabantur. atque hadtenus de monftro Pacavino vir 

B egre- to Fort. Lic.de MonftrorumCau0Si 

cgregius. Alius vifus eft , e cujus umbilico promi- 
nebat caput humanunij in has effigies. 
Phlegontis ^auteniTralliani, Caefaris Liberti , ejuf <= Ji^. de mirab. & demque fcriptorisantiquiteftimonio, Ad Neronem longWu 
allatus eft infans quadriceps , refpondentibus propor- 
tione etiam ceteris membris, Athenis prsfe£to Thra- 
fyllo 5 natus eft & alius caput habens e finiftro enatum 
humero. Cornelij Gallicani uxor Romas infantem 
partu edidit capite Anubidis. Romse qu^dam bicipi- 
temabortuedidit foetumjqui Arufpicumjuftu in Ti- 
berimamnemeft abjeftus. Divi ^Auguftiniteftimo- 
nio, poft Babylonici sedificij diflipationem diverfi ge- 
neris hominum monftra produAa funt. Apudloan- 
Anno Mundi, nem Gualtherium ^ Belgam ex Rubeaquenfe habemus 

pueros*^'''^- p*^ di6Aeci. 
Dei c. 8. ■ e tom. a^ 
Chron. .71 Naturai & T^ifferentiis. Lib. I. 1 1 

pueros ingenuos Arimini fineoculis, & abrquenafo 3772. 

genitos. In Piceno infantemmanibusabortu, pedi- 3774. 

bufque carentem. Arretij puerum natum elle uni- 3792. 

manum. Sinuefl^ alium a nativitare altera caruifle 3803. 

manu. Priverni quoque puellam fme manuenacam, 3872. 

Romse itidem ancillam puerum una crbatum minu 3873. 

peperifle. Alia natum habuit fine foraminenaturse, 3792. 

quohumor emittitur. In Veientipuerumnatumefle 3800. 

bicipitem. Theani Sidicini aliumquatuor manibus, 3803. 

totidemque pedibusjbinoque membro femineo or- 38 23. 

tumrefert etiamjulius /Qbfequens. 3830. 
Eidem Chronift^e Terracinse pueri trigemini editi 
funt. Cerse quadrupedes , & quadrumanes infan- 
tes orti. Amiterni puellus tres pedes ab ortu habuit. ' 

B 2 • Puerum i i Fort, Lk. de Monfirorum CauJJiSy 

Aivno *«n-puerutYi ancillapeperitquatuorpedes, manus, ocii- 

los , aurefque totidem habentem cum duplici obfcoe- 

noj quiArufpicumjufrucrematuseft 5 cineremox in 

mare dejefto. Puella etiam quatuor pedes ab uterb 

^8 3 2. matris eduxit. Frufinone ancilla puero bicipiti ma- 

3838. ter extirit. Puer trimanus, ac tripes ortus eft alibi. 

3 8 70. Puella biceps, quatuor pedes habensjtotidemque ma- 

g8 7i. nus, & duplicatum feminae fexum, exalvo materna 

J815?. ftne vita exivit. Amiterni etiam lulio Obfequenti 

^puer tribus pedibus, & una manu exortus eft. ibi-^ "^7s. 
dem alter tripes enatus dicitur. 
Nurfiae geminiexmulierenati, puellaintegris mem^ 
bris omnibus j puer vera podice ad anteriorem rc- 

gionem Naturay&^ifferentiis. Lib.I, 13 

gionemtranrpoficojnempeapartepriorc alvo ita hi»- 

antejUt nudum inteftinum confpicereturi idem poftc- 

riore parte folidus natus-, qui voce mifladiemobijt. 

hif?o ""« Itleni Gualtherius ex ^ ^liano , ^ Volaterrano 5 & 

»«• * Rubeaquenfe memorat Matem Italise accolam pu- 

BopdogTbetenushommem,reliquaequumretulifle5 licet JE,- 

Jianus arbitretur primum equitem fuifle , non vere 

centaurum. Tarquinijs genitumefleporcumore, & 

capite humano. ConfimilemonftrumpofteaSinuef- 

fk ortum non femel. 'Cerae autem Suem humanas 

manus , & pedes habuifl^e. Proximis menfibus in 

Agro Patavino mulier felem partu edidit, e cujus par- 

te pofteriore humana crura pendula prominebant ^ 
B i GUJUS 14 Fort. Lic. de Monfirorum CauJJis^ 

<:ujus kiftoriam infra latius commodiorilocorefere- 
mus. Plucarchus referc * fe vidiflc cencaurum exkincon- 
equa nacum, fuperne adcervicem ufque , & manus''''^^ *^" 
humana forma , reliquas parces equinas habencem. 
Afinscque ^filiamafininacrura, ceceras parces huma- ^''"'^^^^' 
nas, eafdemquepulcherrimas obcinuifTe. Ariftoceles ;;, 4. je 
'"ipiepuerumnondifticecurjamorcumcapiceariecisjfj"-^"- 
aucbovis j viculumcapicepueri. Quin &apercecon- 
ficecur pueris eciam quibufdam genicalis poftremum, 
& meacum qua excremencum've(ic^ Cranftc,non eo- 
dem cecendifle-, fed infra meacum ilium cranfegifle ; 
quamobrem eos demiflls clunibus mingere , qui cefti- 
bus paullo inparcemfuperioremrecraftis, videncur 
a longe flmul & maris habere genicale , & feminiE. Ja- 
cobus «RuefFusinfancemfevidifleaflericorcumfine» 5 li^. 
manibus,aHumquepedibuscarencem. loan. Bapcifta Jp"''' 
«Porca coniicecur mulcos fevidiflequadrimanos, &r2.Mag. 
quadrupedes, varijfque formis: fedNeapolifpecia-^^P '7- 
tim vivumpuerum, excujuspedtoreaUuspuerforas 
exibac integer, recenco folum in pedtorepriorisca- 
pice^ quicohserebancflmul in vencre. Raby ^ Moy-^ '^p^"'''- 
fes teftatur quodam anno muliercs in Siciha peperifle 
pueros deformes,ac plurimos bicipices. Paufanias 
icemreferc mulieres ascace fua parcu edidifTe monftra 
minotauro longe horribiliora. Sunc icaquemonftro- 
fae {"^zQi^^ plurimse in humano genere. C A P. Naturai&Differentns, Lib.L 15 

c A p. I y. 

Realts exijlentia monsirorim irrationalitm naturam 
non egredientiumpatefit. 

SEd &:in brutorum animantium ferie monftrorum 
eafdem propemodum contigiHe difFerentias \\x.- 
terarum monumentis prodiderefcriptores varij j Vo-l^ ^^^'^' 
lydori ^ enim Virgilij obfervatione fues nati funt ali- 
quando fine auribus. Mulus tripesgenitus. Magno iS.deani» ^ Albertohircusortuseftpedes tantumanterioresha-^J 
bens, iifquegradiens, pofteriore parte corporis folum^'?-^- 
non verrens. ^liano ^^^.gyptij ternis aliquando^ n.deani- 
pedibus Accipitrem apud fe vifum ajunt. Apion iTdranimaL 
Gruem bicipitem, aliamque avem quadricipitem me-^^^' ^- s^* 
morat. ^lianus vidit Bovem quinque pedes haben- 
tem, & vitulum, cuipesabhumerodependebat^ ab- 
folutus quidem , fed ad grefTum inutilis. iEgyptij 
ferunt agnum pedibus oftonis ; & cauda geminaefle 
natum; ac eumdemfuiflebicipitem. Licet^Iianus 
hocfabulofum putet , quod humano fermonelocutus 
efle dicatur. Apud Clazomenios Suem alatum exor- 
tumfuifleauditumefl. Ne huc afferam teflimonium 
Empedoclis ab Ariflotele ^ citatum, & ab ^liano^? ^. phyt- 
ita fcribente, Empedocles phyficus de animalium''^ ' 
proprietate fcribens, autor eflnafciqusedambigene- 
ra , in unum fcilicet corpus natura duplici coalita y fed 
ejus verfus audiamus, 

j , Multa genus duplex referunt animalia membrisy 
5, ^eBore-i njelcapite, aut aliotfic ut videatur 
33 Ante virii retroque bovisfor?na^ aut viceverja: 
5, Inpecore humana quondamvefligiaformne 

>5 hifunt ) &pecoris humano in cor^ore contra, 

~nam; an.cap. 4- 1 6 Fort. Lic. de Monftrorum CauJJis , 

Quam fententiam non damnat Philofophus. Im- 
-to''!^'"*^^ vero ipfemet Ariftotel^ * non negat ovemna- 
tam efle capite bovis : fed confiterur animalia orta 
multis capitibus , & pluribus pedibus quameorum 
fpeciem deceret : ac fpeciatim oviparorum gailinas, 
&: columbas peperifle pullos monftrificos corpore , & 
capite uno , cruribus quaternis , alis totidem. Conra- 
di Lycofthenis teftimonio , M D LII. menfeFe- 
bruario in domo Ludovici Dheitsei, felis domeftica 
inter reliquos fcetus numerofos, enixa eft catellum vi- 
vum, monocephalon, bicorporem,octipedem, utriuf- 
que fexus, corporibus invicem comp lexis, 6c in unu m 
caput coeuntibus, fic ut fe mutuo ofculantium fpe- 
ciem referrent. Idemque moxaddit, AnnoDomini 
M D L I V". Catus Bafileas mihi domefticus , quum 
quatuoruno partu catulos edidifi^t, poftquam poft 
odliduum in profluentem projiciendos mandafl^em, 
in venit ancilla unum ex his pedibus horrendis, ac qua- 
fi in fpiram variis reflexibus converfis. Poft biennium 
autem tres catulos uno partu edidit circa ventrem, 
non umbilici vinculo conjun£bos, fed revera in matris 
uterounitos, quostamen partus dolore enecatos in- 
venimus. Ejufdem relatu, M D LII, Bonnse in- 
ferioris Germaniae, haud ignobilis, atque ad Rhenum 
quatuor miliaribus Colonia Agrippina fiti.oppidi, 
XVII. Calend.Junii biceps vitulus , duobus fcili- 
cet corporibus,capitibus, caudis,fed tribus tantum 
oculis natus eft. Horumque monftrorum effigies has 
appinxit. Sed NaUira^&Differenujs, Lih. 1. 17 
Sed & hodie Patavii in Collegio Ravcnnati fe- 
lis inter multos catulos unumpeperitbipedenij qui 
carebat cruribus anterioribus; & habebat oris ori- 
ficium prope gulanij obtinebatque quadratas au- 
res : Vivusortus t^^fcd brevi mortuus, quia carens 
pedibus,ad mammam repere nequivit, utfratresi 
I quare fame perijc. Vidiegorecensmortuum. Ait- 

I Jn.tf"*^"^ Ariftoteles vifum jamefleferpentemduobusca- 
pitibus. Confpedtamque fuifle capram cornu in cru- 
re gerencem. Meatum etiam alimenti flcci coaluifle 

C qui- 1 s Fort. Lic. de Monftrorum CauJJis^ 

quiburdam beftijs , fcilicct ovibus , & nonnuUis alijs 5 
nam & vaccam fuiflePcrinthiaccepit, cuicibiexcre- 
mentum extenuatum per veficam tranfmittebatur, 
dilleftusque anusdenuopropcrecoalefccbat, necre- 
fecandoevincerevitiumpoterant. Subtili/Scalieero/ ^" >de; 

c Dj2nt A— 

canis bipes ortus eft 5 & anaticula uno crure nixa. rift.com. 

RuefFo in Helvetiis g equa a tauro fubaftapullum g 5- de 

peperit eqmnis tantum peaibus, rorma vero crmi- c.3. 

bus 5 & cauda bovi fimilem. In Gallia vero equa a 

cervo fubafta pullum edidit pofteriori parte equse {i- 

milem, quem nuUus alius equus curfu ^quare potuit ; 

ipfumque Ludovicus Rex a pofteflbre dono accepit. 

Jfelianus bovem quinque pedibus pnsditum vidit. 

Rhafes tricipitem canem afpexit. Gualtherij relatu 

AnnoMundi.agnus TufcuU natus eft cvim ubere la£tanti. Equu- 

375 5"- leus Reate quinque pedibus ortus. Alium fimilem 

3763. poftea in Lucanis genitum afteverat , & alium in Bru- 

376^- tijs. Pulli gallinacei naticumternispedibus. Sueflie 

3767. Livio etiam natus eftagnusbiceps. Aculo agnus bi- 

3 765?. ceps cum quinque pedibus. Mulus tripes Reate natus. 

3789- Anguis quadrupes vifus. Calatixnatuseftafinustri- 

3838. pes. Gallus gallinaceus quinque pedibus inventus. 

3841- Saturae vitulus biceps natus. Alterin Gallia. InLu- 

3861. canis duo agni equinis pedibus nati, alter fiminino 

3873. capite. Pulius gallinaceus quadripes. Bos recens 

Annochriainacus initio belli Romani contra Perfas confpe<5lus 

573. eft, ex cujus cervice duo capita eminebant. Ex ovo 

1268. provenit anfermonftrofus, quem fe vidiile refert AL 

3 2.6p, bertus cum duplici collo, quaternis pedibus & alisj 

1270. dorfo uno, ut videretur anfer unus alium deferensj 

3435. fcd^non diu vixir. Califlk natuseftvituluscuraduo- 

1456. buscaniniscapitibus, atquedentibus, &:feptempe- 

145)0. dibus vitulinis 5 capitum autem majus quidem ia 

loco Natura^&Tiifferentus. Lib.I. 19 

locofuojminusverdadcaudamficumerat. ExAnna- 

libus Dominicanorum Colmarieniium Chriftiani Ur- 

ftifii fide & induftria editis , habemus in Tham fotum 

fuiflepulliculum quatuor pedes habentem ex ovo gal- 

linae. Wyle in Turgavise oppido vitulus biceps natus 

eft. Alter poftea in Sabinis. Pontanus teftem citat, 1496. 

quiaffirmavit allatum fibi arietem exenteratum , qui 

prxcordia , & inteftina geminata obtinuerit. In Sunt- 

goias pago Lanfer^natus eft porcus unocapite,qua- 

tuorauribus, duabus linguisjodto pedibus > corpore 

a capite ad umbilicum uno , ad pofteriores partes ge- 

mino. Laurentius Pignorius, hiftoricse veritatis, &: 

antiquifatis cultor eximius, in fuis notis ad Alciati 

j emblemata fcribir, Locuft^ anno Domini M D 

5 L 1 1. die X V I n . A ugufti Infubriam Sc Venetiam 

> depopulat^ funt: id vero quoad annum adeo verum 

5 eft, ut ambigere non liceat. Prseibat porroillarum 

5 agmen (ut traditumeft^ monftrum , quod nos hic 

) appingendum curavimus, cum locuft^ imagine, 

, ut rei memoria perennet , videantque Providen- 

5 tise Divinashoftes, fyntaxim Dei Opc. Max. in poe- 

, nis etiam infligendis , ad quas non fme mente & 

, confilio prodit fapientillimum illud Numen. Et 

5 hujufmodi parergo ufi funt tunc temporis Phry- 

, giones (^utiego non femel animadverti} in au- 

, Iseis exornandis. 

Pidtura vero talis eft , fupervolans monftro fuillo , de 
quo nuperrime. In 20 Fort, Lk. de Mottflrorum Caujjis^ 
1499. 

1533. 1541. 

1551. Inpago Argentinenfi Sugenheim anferin ovoin- 
ventus duplice capite 5 collo uno , quaternis pedi bus, 
quorum duo erant in alarum loco; podex geminus. 
Ibidemfus ortus anferinispedibus. CracoviiK vitulus 
biceps natus . In Hel^etiorem oppido Tella, in alvo 
leporis in ventus lepufculus quatuor auriculis , & o£bo 
pedibus, quorum quatuor in dorfo eminebant, alii 
fuo loco ftabant. In Sardinia , qua nodle Carolus 
Quintus in Africam foluturus venerat, natuseft vitu- 
lusbiceps. Alius poftea ortuspropeFribergum. In 
Thuringia vitulus natus eft fextipes maflamcarnise 
laceredependentemgeftans. BerniE, 6cBafileaevifus 

equu- C. 2 Naturai&T>ifferentiis. Lib.I. 21 

cquuleus quinis pedibus. Apud Rauracos circulator 
bovemquinque pedes hahentemcircumducebat. In. if/i. 
Gallia gallinaspullicomperti funt quatuoralis, toti- 
i li. 24. (jempedibusj aftunocapiteprsediti: Parsei^teftimo- 
nioj Metis in Lotharingia, in hofpitioj cui Sandi Spi- 
ritus imago proinligni eft, fus nephrendum peperit 
odlonis cruribus 3 quaternis auribus , & capite canino 
praeditum : pofteriora corporum a ventre deorfura 
tanquam gemellorum diftinfla erant; anteriora fur- 
fumunitaj duas in ore linguas habebatcumdentibus 
quaternis in fliperioris maxillae , totidemque in infe- 
rioris lateribus : Haud fatis exprefla erat fexus diftin- 
6tio3 ita ut mafne, an femina id monftrum ellet di- 
gnofcere nemo poflet : unica enim fub cauda rima : 
flngula quaeque corporum pofteriora fifla, & aperta 
erant. Par^o etiam Anno Domini milleiimo quin- 15 73. 
gentefimo feptuagefimo tertio, in Zezan^ U rbis fub- 
urbio, loco qui dicitur campus Benediftus, in aedibus 
loannis Poleti, falis menforis, natus eft agnus^hac 
qua cernis effigie: editus in lucem mox interijt ; nec 
vits 5 nifi exiguo motu, ulla figna dedit : fub auribus 
ofculum ipfi vifebatur, lampetrse ofculo fimile. Ve- 
netiis anno millefirao quingentefimo feptuagefimo 1575. 
quintOj ortum monftrum fub uno capite duo catel- 
larum corpora continens. Alibi ferpens vifus duplici 
capite in has effigies. C 3 Eo- 22 Fort,Lic, de Monftrortm Cauffisy I 
tap 1577. Eodem ^ aucore in codem pago Blajidio Melodu- ^ 
niortuseftagnus triceps; mediumcaputreliquiscraf- 
iius erat 5 balante uno reliqua pariter balabant capita. 
Id monftrum fibiviftimaffirmavit JoannesBelJange- 

1624. rius. In mea domo, Patavii, anno millefimo qdin- 
gentefimo vigefimo quarto, famula prsepinguem gal-; 
linam mihideplumans excoquendam, reperic inejus 
pedibus utrifque quinque digitoscum fuisunguibus 
diftinftos. 

Ita ergo certifTimum eft in brutorum animalium fe- 
riemulfa reperirimonftra. 

OJien- lib 1D.24. 
12. Naturay&T>ifferentiis. Lib.L 23 

C A P. V. 

Ofienditur injlirfihus etiam revera monftra contingere. 
Uum in ter homines , & inrer animantia ratione 
carentia liquido jam conftet Naturam multo- 
rum generum monftra procrcare mira facie , mem- 
brifque, 

4 Lucret. ^ Orba pedum partim , manuum viduata vicij/imy 
i^i'/- Multajlne ore etiam^^ftne vultu c£ca reperta^ 

VinBaque membrorum per totum corpus adh^efu 5 
in ftirpium genere quoque conlimilia peccata, lapfuf- 
que naturae contingere apertiflime videntur 5 licec 
*-a.dean.niult6 rariusj & hoc, quia plant^ ^ iimplicioremcurinpiantis 

1.6. r • ' n 1- • rt monftrarari- 

naturam lortitse, minoraque,&ruaiorainftrumentaoraquam ia 
corporis, in fui conftitutione generanti naturse nj^- ^°'"'^^'^"' 
gnam peccandi occaiionem adimunt > facilius enim 
eft errare in pansendis operibus variarum partium f ''"^i"^ ^"'' 

._ -T .^ -i . r _ fit nacura»! 

magno artincio mvicem connexarum, utifunt ani-errare in 
malium membraj fcd paucasplantarum partes re^beSis 
componere non eft ita difficile ; quocirca in plantisubi^ ^""'""^" 
multo pauciora quam in animalibus monftra contin- 
gunt 5 aliqua tamen in iis etiam exoriuntur : Inpri- 
c a.phyf.mis ctcnim dodtore Ariftotele ^ habcmus in ftirpi- 
bus 5 perinde atque in animalibus , monftra neceflario 
contingere, dumadverfumveteresait>fiabinitiote- 
mere concurrentibus rerum principiis fiebant bovi- 
gena viriprora in animalibus, oportuifTe in plantis 
etiam confimilia moiiftra fieri vitigena oleoprora. 
Sed apertius reipfa fieri alibi docetmoriftrain planta- 
d 4; de rum fru£tibus , utin animalibus inquiens, d Monftra 
^^,lT' n^ultimembria ra7 admodiim fimit in iis i quieftngu-- 
los pariunt i Jcdcremus in iis quorum partus e(i nu- 
- merofus:^ um monlira 
rccenfcntur. 24 Fort.Ltc. de MonftrorumCauJJlsy 

merofusy &pr£cipue m aviumgenere-iearumque potifti- 
mum m galltnls j ih enim partus numerofus , non modo 
quodfapepariant^ ut columb^j verum etiam^ quodmul- 
coiumbas tos fimul conccptus intra fe continent , & temporihus 
xpe parure. ^^-^^^ . j^i^c ggffi'i^a> etidm Pariunt plura-, coharent enim 
oonceptuSi quonlam in propinquo alter alteri eH--, quo- 
varia ftirpi- modo intcrdum frudius arborum complures, Ac reve- 
ra in ficubus 5 in perilcis ; in prunis talia nonnunquam 
vidimus monftrorum genera •, vidimus &" m limo- 
nibus. Petrus Bertellius bibliopola mihi familiaris 
in pepone monftrum hujufmodi confpexifle fe confi- 
tetur. Profper Alpinus eximius plantarum naturse 
perfcrutator hsc de monflrorum natura confcribenti 
mihi teftatus eft, obfervaile i^Qm fru6lu cucumeris 
mire monftrofam deformitatera j 6rin folijs trache- 
lij vulgaris , virgx aurese , ac uhni ; & in foHjs , flori- 
bufque rofarum j & in floribus bliti rubri, & ama* 
ranthi : mifitque diebus elapfis ex horto medicinali 
Ipicam Indici frumenti , cui a latere adnati vifeban- 
tur veluti cseparum cortices albijcrafli, vifcidam 
fubftantiam habentes , nigra capillamenta , furvam* 
que fuliginem intra fe continentes. Gualtherius ex ^ 
Rubeaquenfe Sigibertum autorem affert, cui arbo- 
ris , quse dicitur Sambucus , flores jgrana , &fru(5lus 
in flores , grana , &: fruftus vitis transformantur 5 pr^- 
clare fane monftrum fambuci uvas ferentis. Ferran- 
tes «Imperatusin fuo Mufseo carduum monftro-^^aSH.ni- 
fum fe habuifle fcribit 5 qui mirifice cornucopise 
imaginem pr^feferebat. Frumenta iw arboribus 
nata teftatus eft ^Piinius, 6c Livius. In Germa- *Ji^.gi8. 
nia prope Alberfchwilerjnonlonge a Landavio op- 
pido , uvse in vindemia inventse funt barbata^ , qus 
primum ad Ludovicum Bavarise ducem eledtorem 

dono Katura^&Differentjjs. Lib. I. 25 

dono miflkjanno Domini M D XLI. deindeve- 
ro a Ferdinando Rege , aclmperii Principibus in Co- 
mitijs Spirenfibus miraculiloco confped^jibidem- 
que ab Henrico Ziogther , inligni pi£tore , ad vivum 
* li. deinhunc modum exprefej utait ^Lycofthenes. Qui 
fftent^^^ox addit 5 In Germania prope pagum Malfch non 
procul a Spirajlmpenali oppido, in vineaquadam 
culmus quindecim fpicarum, fuis ariftis egregie or- 
natarum, abfque ulla fatione inventus eft. Quo- 
f um imagines te funt. 
In fungis etiamjquos infimum vegetalium gradum 
obtinuifle cenfeoj monftra interdum nafci autoreft 

D Porta 26 Tort.Lic.de MonltrorumCduffis^ 

^orta /in {\jL-3iViUa fcribens afferri Neapolm ex Ve-f lib.io, 
Juvio monte lapides fungiferoSjSc Surrentum ex Fa-^^^''^''' 
getOi Sc Abellini ex Tarthenio^i & in ApuUa ex Garga- 
no'i qui lapides terrse dodrante operti fungos reftibili 
> fceciinditategignunt,quifeptemdiebusperjficiunt5& 
fexies anno demetiuntur; nafcunturque fungi exhis 
petris aliqi^ando non pileati, fcd turiones, utafparagi, 
& in ramos divifi. T^^^M^^y?^-^ ^Terebinthumme-^ ,^ «^^ 

- T • 1 • 1 • caul.plant. 

morat m olea natum. Laurus item ahquando genita cap. 23. 

eft in platano, quercu , & cerafo ; licus , 6c platanus, 8c 

palmain lauroj iuglanSjSc cerafus in fahce, ut cu m !P/i- 

nio^ ^ac Theophrafto « Scaliger^ & ^orta teftantur. j!, jj; J: . 

^aufania in ArcaJicis ex una & eadem radice ilex, j'^-^^^*^; 

& olea enatse funt. Tlutarchus in opufculo de Tythi£ » V. de' 

oracuUs ait fub Sicilienfem Athenienlium calamita-^s "&?"'* 

tem aureas glandes de palma defluxifte. Non carent ^1^"^^ 

igiturmonftrorumdififerentiisplantarumgenera. ^^^ 

» 

C A P. VI. 

^e Mmftrorum caujftsgeneratim quoty quisqueftnt. 

HA ben t profedlo monftra, ut quivis alius eftedlus 
naturse, quatuor fumma cauflaruni generaj 
^auffasT" materiam, formam, efFedricemcauflam, atquefina- 

Naturaom-1 . , . ,. -■:,.,. 

iiia efficir ex lem \ materiam quiaem , quia naturahter ex nihilo ni- 
macena. hil flcri potefl; & quicquid natura moHtur, fiveidfub- 
ftantia fuerit, fiveaccideiis, nonnifiexpr^exiftente 
fubjedlo , ut ex materiali principio , eflicit , '^Ariftote- f J^ gy^ ; 
, /^ autore. Habent etiam monftra, ceteraqueomnia^s- ' 
natura: opera , cauflam formalem ; quia eorum a natu- 
raconftiturio, quse generatioeft, Ariftoteleo ^moni-* iphyf| 
Naiur^ope- tu , idcirco naturanuttcupatur, quiaeft viain naturam'" "^' 
maraSjenc! prsecipuam , qua: forma efle conftituitur ab eodem 

Philo- Natura^ & l^ifferentys. Lib. 1. 27 

& a.p]iyr.«Philoropho: habuitautemhoc rcmmnaturaliumge- Gencrado 

». li. &j. 1 i-nr ■ n • • •{■' curnaturadi- 

tncta.t./, neratio ad diirerentiam conititutionis rerum artifi- catur. 

/-• • • • r r Natura pras- 

ciolarum , quia operatio artis non lemper eam lor- dpua foima 
mam aflequitur, ad cujus adeptionem ab artifice di- ^^; non 
rigitur^ quocirca denominationem ab ea forma non qSuhSn- 
habet; fed ab artifice folo denominatur, a quonun- tam/ormaQi. 

• f- 1 V ' ft * I- • -^"'^ opera- 

quam non provenit: lic plane operatio Medici non "« unde de- 

A • r^ t f • • r nominetur. 

lanatio, fed medicatio nuncupaturj non enim lem- Natura fem- 
per fanat medicus operans ; femper autem medetur. Safequkur?' 
At generatio rerum naturalium , quia eft viainfor- 
manijquam lcmper quoquopadloconfequiturj quae- 
quenaturaeft prascipuareigenerandse-, proptereana- 
tura nuncupatur : QusBCumqueigituranaturafiunr,. 
omnia fuamobtinent formalemcauflam; monftraer- 
go formalis cauilie non funt expertia, quum a natura Nuiium h. 
gignantur. Immo vero&effe6tricemneceflari6 cauf-caulra^cffis- 
fam habere oportet qusecunque quovifmodo pro- EffSiiorerii 
ducuntur; fiquidem nihil fitufpiamjquodabaliquo MuSiond- 
efficiente non procreetur j nuUufque rcperitur effe-'^^/'"^ "'"^^- 
£tus abfque agentecaufla: QuumetenimefFe£lio cu- J^^fotor quid. 
d %. phyf. jufque rei mutatio fitj mutatio vero n\x\h.{it^ j^rilioteli per agit prol 
t^J^hyf. ftne motore , quod abfolute definitum eft efle princi- NMifrllra, 
«.*i>- pium primum unde motus quilibet proficifcitur ; 
propterea effedlus omnes ab aliqua efFe^lrice caufla 
penderenecefle eft. Sed quorumnaturaeftautor,ea 
linalem cauflam etiam obtinere illud manifeftum 
I. ca:i.cuique reddit, quod naturaex ^Ariftotelis decreto 
.phyr nihil agit fruftra : fed omnia, qusecumque produ- , 
Jq/^'^cit, propter determinatum procreat finem. Mon- 
ftra igitur , quum fint effedlus natur^e ; omnia ob- 
tinuere cauflarum genera, materialem, formalemj 
efficientem , atque finalem. De quibus fingilla- 
tim agendum eft nobis , & primum quidem gene- 

D 2. ratim. t. ?2. 

2. 28 Fort.Lic.deMonflrorumCauJ/tSy 

ratim 5 deinde vero etiam fpeciatim, Ariftoteleam 
/methodum feftantibus ; quae a communibus , ^i^f]!' 
confufis ad fpecialiaj & diflin£ta progredi confucvit. 

C A P. VII, 

Monftrorurn caufafinalis generatim quotufkxy ■ 

qu£que ftt. 

Monftrafant A ^"^^ terum noftratium Natuta parcus , cujus 
cfFeausnatu- /^ effcdtus monftra fuut omnia, decreto Arifto- 

teleo, ^quum femper alicuius finis gratia prseflet " ^ phyf- 
quodcunque operatur j quippe qusenihil ufquam fru- ;/& ^q! 
flra ^efHcit: quemadmodum in procreatione fubc^- * r. ^c 
Natura: finis leftium animantium nuHumfibifinemaliumconfe-/. " 

m generatio- . .^ ^ . i ckI. t» 

neyivcndum qucndum proponit, nili perennem conlervationcm 3^. 
species a ge- f pecici corum, quas ob materiae participationem m m- 
ttn?a"'qu"t"- dividuo f perpetua effe nequeunt: quo fine potitur ge-<: a de«n. 
|iex,qu^que ngi-ans unumquodqucjprocreando aliud fibi fimileL^degen» 
in fpecie aut effentiali, & accidentali fimulj quazfi-^''*"^*'' 
gura dicitur; confiflitque in proportione partium 
corporisj quod notavit '^Porphyrius: aut faltem in 
eflentiali : & in hac aut fpecialiflima , aut fubalterna, \^^g^ ^^ 
quse genus etiam nuncupatur : Ita plane quum Mon- 
flra fpeciesfintviventiumnoflratium; nullum alium 
in fui procreationefinemobtineredebentnifi fpeciei 
©eneriseiren. generantium aeternitatem: atributa enim cuiufque 
fpedeiS?! generis eilentialia fingulis aptantur fpeciebus^Ari-^ f^'^^°P; 
Smm"s f"& fiotele do£tore. Sed ifle finis totius generis anima- antep.c 3^ 
qonsmimis. forum mortalium, ut communis efl tum perfedlis, rap.^if^' 
tum etiam viventibus monflrofisj monflrorum finis 
proximus, ac proprius efle non poteftjcrit igitur com- 
munisjatque remotus. At vero finis proprius, ac 
proximus, quo a perfefiis animantibus monflra dif^ 

cer- - Natura^&Diferentils. Likl. 2^ 

cernuntur,alius efl 5 nempe animantium perfcdVo- ^'"isaniman. 
rumfinis proprius ellprocreare fibi fimilia in fpecie Kmpo^ 
tum fecundum formam , quse animam refpicit 5 tum ^""'* 
ctiam fecundum materiam 5 quasin figura, &in mem- 
brorum corporis conflitutioncjatqueorganizatione 
confiflit : organizatio enim quum fit difpofitio, cor- 
pus apparans ad animam, quse propterea definitur 
,,* a.dean.a£tusprimus corporis naturalis ^organicijad mate- orgtmzzu* 

llt.7. . ^. . ^ r ^ r\ c difponic cor- 

ji riam viventium rerertur. Quumautem monttra Imt pus ad am, 

j; errata naturas in operatione fua impeditse ne poflit fi- '"^'"' 

nemhunc totum integre confequi: non valens effi- 
cere quod vellet, natura eadem vult, ac efficit quod 
valets procreatque in eadem fpecie fubflantiali fibi 
limile animatum, fed in membrorum conflitutione 
libi diffimile. Quare finis proprius in o-eneratione Monftrorum 

_ ^— . (\ r ' nnis propriua, 

monltrorum , ac proximus elt conlervare perpetuita- 
tem unius fpeciei eflentialis generantium in indi^i- 
duis diflimilis conformationis j quum finis perfedlo- 
rum animantium fit confervare perennitatem fpeciei 
& fecundum formam, & fecundum materiam, five 
fpeciei eflentialis fimul , & accidentalis : In eo enim 
folo monflrorum finis afineperfeftorum animantium 
dillidet 5 quod monftrorumfinis efl portiofinis per- 
fedlorum animatorum; fiquidem peccatum naturse PcGcatumna^ 
monltra generantis elt, quia non mtegrum imem con- generands.in 
fequiturfibipropofitum, &a fe defideratum 5 fedalte- '^''''^°^^''^^' 
ram illius partem ; perfe6liorem quidem, ac magis 
cfTentialem, nimirumformamfpecificam, &animam5 
& in ea fpeciei fubflantialis seternitatem ; nonadepta 
evidentioripartCjqu^ conflitutaeft infimili confor- ^^^^""o^ 
marione corporis. Ut ex his appareat non efle cum creatioD# uc 
vulgo fimpliciter aflerendum; Naturam in monftro- firetur. 
rum procreatione fuo fine fruflrari i totali quidem 

D i fine ^o FortLk. deMonftrorum Cauffis, 

fine fruftrari videtur quoquo pa£to , quia unam illius 
parcem non aflequitur , quae fenfui eft evidentior; 
quod vulgo impofuit ^ at revera non fruftratur fuo 
finc; quiailliuspartemeflentialem, acpotioremafle- 
quiturnaturamonilraprogignens. Itaergofinismon- j 
ftrorum eft confervare fpeciem eflentialem fuorum 
genitorum m raateria difiimiliter organizata. 

C A P. VIII. 

^eMonftrorttmcmffaformaUgeneratim^quO' 
tu^leXi qu£quejit. 

?orma cum T T Ifa fiuali monftrorum caufta , par eft ut ad con- 
iiuecomcidi:. ^ tcmplationem formaUs acccdamus • quum hxc 

cauflk plerumque in unum coincidant n 2lriftoteli:^ ^-j^M 
Quo faftumeftut, quemadmodumdefinedudurao-8i. 

Monftrorum ftcnfum cft, monftra etiamobtineantduplicemcauf- , 
forma u- fam formalem • Tcraotara , & proximara, Eft autem 
remota monftrorura forraa communis 5c aliis in eo- 
dem genere degentibusj quura eniraab hAriflotele^ ^'^^^A 
Difcrimen intet cauflas reraotas , &proximasdifcriraenilludel^ ' ' 

caufiie proxi- r • \ r r \ • rr' • n_ 

mKareraota. ientiaie poiitura lit, quod omnis caulla proxiraaelt 

mTqufdTa- ptopfia folius ejus efFe£tus caufla, cui proximadici- 

b^t effen- ^.yj. . ^^ rcmota eft comraunis etiam alijs effeftibusin 

Monfira in eodcm generecontentisj quuraque id unicuiquecauf- 

qua genere o , ^ -^ j n. r .. 

fait. larunigeneriaptetur- proptereaquandoraonitralunt 

peccata natur^ in genere vivenriumj raonftrorum 
forma remota comraunis erit forma cunftis animan- 
tibus, atque adeo forma proxima viventium quate- 
nus viventia funt^ eaveroadaures Ariftotelis cdin. 
gencre '^fubftantiae fita, & oraninoanima; quse defi-^ *;^" 
nita eft efle a£tus priraus corporis naturalis organi- 
ci. Forma igiturmonftrorumremota eftanima, quae 

com- Natura , & Diferentits. Lib. I. 31 

eommunis eft viventibus criam perfedtis , qu3e fpe- fo'-'"» mon. 

^. ^ * ,, r ^. ^ ilroium rc- 

ciem coniTituunt monlrro congeneam : dividitur e- n.ouqux. 
nim animatum fubcaelefte in monflTofum , & bene 
conformatum. Sed animam eflc monflrorum for- 
mam remotam illud etiam aperte demonflrat, quod 
anima deiinitur efle a£lus corporis naturalis organi- 
ci j quo fitam efle materiam monflrorum remotam 
i 2.''phy^r. ^o^ ^oflendemus j adeo enim ^q[q mutuo e refpiciunc 
f'=^<^' materia & forma , ut materiam remotam perficiens 

a£tus nequeat efle nifi forma remota. Ceterum fpe-ma7pec£' 
ciiicaj &proximamonfIrorumforma,viventianoftra 
in efTe monflri conflituens , nullaeflalia, quamma- 
la corporis conflitutio, deformifque membrorum or- 
ganizatio, & omnino vitiata partium conformatio; 
/ i-p^yf- quandoquidem f Artftoteli monftra formaliter funt 
4-degen. Deccata, & errata naturse generantis: Modo natura^""'^.'^°" 

an.cap.4. ^ n ^ ■ • r peccatin 

eenerans monftra errare ac peccare nequit in rormaforma mon. 
monftri remota : quum etenim ea fit anima ; & anima 
fit natura una, & fimilaris, five fimplex 5 fimplicia 
vero 5 & una vel aflequantur omnnio , vel penitus 
non aflequantur cauffe produ6trices 5 nec ea partim 
aflequi valeant, partim non afTequi : fi natura gene- 
rans in cpnftitutione viventis animamconfequatur, 
iam vivens procreat nullo errore in animse produdtio- 
ne : fin au tem animam procreare nequeat , plan e haud 
gignet viventem fubftantiam 3 quare nec monflro- 
lam. Quum igitur natura monftrum procreans con- 
ftituat vivens , cujus forma eft anima , quse vifa eft ef- 
fe- monftri forma remota -, jam conftat naturam in 
monftri exortu non errare circa formam ejus remo- 
tam. Sed error naturs in monftri procreatione con- 
fiftit poft animationem materis in ejus organizatio- 
ne^ fi quidem natura generansanimantia noftratia ia 

fub- ^2 Fort.Lk. deMonfirorumCauffiSy 

Error naturx fubditam (ibi materiam , praeter animam, qusefubftan- 

monflrum • i • r • ■ J ^ 1 

genmmis intialis rorma nuncupatur , miram accidentalem con- 

quofu. ftj-uic formamj qus multiplicem membrorum vari- 

orum ftrufturam , nexum , figuram , molemque com- 

ple£titur : in qua conformatione variis modis potefl: 

varii erroresnatura pcccare aliter efiiciens ac clHcere deberet ad- 

montiri ori-mu'abiiem hancanimaticorporis rabricamjuve nume- 

^'"^' rum^autmolempartiumdiminuendo^adaugendovei 

ii ve membra tranfponendo e naturali fede •, live ijs de- 

bitam figuram, aut connexionem non attribuendo; 

nvepartiumfubftantiaminalienamcommutando : de 

quibus erroribus ^poftea figillatim fufius commo-|^^yj^'^ 

diorilocoagemus. Quumitaquenaturageneransani-iib. 

mantianoftratiain nulla re alia peccare valeat non re- 

£te operans j prseterquam 'm partium organizatione ; 

Monftrorum quumque monftrafint formaiiternatur^e pcccata; jam 

forma fpeci- ■'■..■'•^-i . ^.^* 

ica quid fic. evidens eft formam propriam , & fpecmcam monftro- 
rum nihil effe aliud quam vitiatam membrorum cor- 
poris fub cselo viventis conformationem. 

C A P. I X. 

IDe Monftrorum caujja materlali generatimi quo- 
tupleXi qu£queftt. 

Monftrorum forma tranfeundum nuncnobis 

^^eft ad eorum cauilara materialem. Porro ma- 

.^>...xu./da'- ^"^^'^^iis monftrorum cauftageneratimjUt aliarumre- 

P''ex. rum omnium corporearum lub cieIo degentium j 4 A- ' ^;^''*' 

riftotele autore, duplex eft 5 altera remota 5 6c commu- 

nis; alteraveroproxima, Scpropria: Quodvelexeo 

ehcere poffumus, quiaquummateriaeflentialemre- 

jeiaciva pa-fpgaum habeat adformam ^ Ariftotelisdecretoj ei-^ ^•p^^^'"-' 

emque viro quot modis unum '^ relativorum dicitur, c ca? deii 

•*■ -^ - Ad aliq. 

toti- 
7 Katura^&T>ijferentijs. Lib. 1. 33 

totidem dicatur & alterum : quandonupervifumeft 
monftrorum formamduplicemextarej aliamquidem 
remotam, aliam vero proximamj geminam quoque 
materiam monftrorum efle necefieeft, remotampari- 
ter, & proximam: Inter hujufmodi vero caullas, ut 
rfcap.^. dudum ''vidimus, politum illud eft eflentiale difcri- 
t.j.&Vmenab ^j^rifiotele^ quod cauflaproxima eft propria caufla remo 
lolius ejus errecrus caulla , cui proxima dicitur j aft re- a: effemiaie. 
mota eft communis etiam aliis in eodem generepoli- 
tis : quum igitur monftra fint peccata natur^inge- 
nere animatorum contingentia •, idcirco materia mon- 
ftrofum remota communis erit materia cun£tis ani- 
mantibus fubcaeleftibus , atque adeo materia proxi- Matena 

n ' . . J- . monttri rc- 

ma viventium noltratium , quatenus viventia funr m motaqus. 
ga.de genere fubftantiiE-, unde, ut verbis /^r//?.?/'^/^/^ u- 
tar, corpus naturaleorganicum conftitui debctmon- 
ftrorum materia remota 5 materia namque proxima 
generis evadit materia remota fpeciei. Materia ve- Materia pro- 

V n ' n • r • xima ecncris 

ro.monftrorumproximaeft iplumcorpus animatum,eft remota 
feu vivens fubcaslefte ; id enim nullius alterius rei pr^- [erTa''proii-*" 
terquam monftrorum materia eft 5 ut cuivis indudio- ^4.""°"^" 
ne per omnia materialia compertum fieri poteft : qua- 
re monftri caufla materialis propria, & proxima ge- 
neratim eft corpus vivens fubc^lefte. Quod inde 
quoque demonftratur aperte, quia quum monftri r^- "'^''"'"l.^®^. 
tio in mala conformatione confiftere vifa llt> orsa- ceptionem. 

^ ^ ^ . ,^ Conceptus 

nizatio veroa natura riatoperantein conccptumjamquando, & 

^cv' an ^^^^^' quum iAriflotele do£toreconceptusfitcor-fiar'° '^ 
"p*3. pusvivens; Quippequodfitubiexcrementumfemi- 
nse receperit afemine maris principium, quo anima- 
tum eft : quod principium nil nifi anima efle poteft, 
* z de ^"^ '^^^^ principium eft ^ Ariftoteli : profe£l6 mate- ^j^ vita= 
an.c.3(5. fia vitiat^ organizationis fufceptiva, & proinde ma- 

h tena 34 Fort.Lk. deMonftrorumCauffis^ 

teria monftrorum proxima neceflario eft: corpus vi- 
vens fubc^lefte : Subcaslefte inquam, quia monftra 
funt ortui5& interitui obnoxiaj cujufmodi non eft 
cselum : corpus vivens^quia in foiis viventibuspro- 
pria monftra contingunt ; quumin ceteris inanimis 
prodigia, & oftenta, portentaque contingere valeanc 
inplerifque monftris fimiliajfed non vere monftra: 
vivens inquam abfolute , quia quum organizatio cor- 
poris humani iiat non folum in utero , & primis die- 
bus , quando * Ariftoteli conceptus vivens vitami^.degeii 
ftirpis,unicam habet animam vegetalemj & proce- ^"*"^' ^* 
dente tempore, quando infuper fufcepit fentientem, 
orgamzatio q^^ poftea fit animal j veriim etiam extra uterum dum 
duico viventerationalem habens animam homo alitur ; liquidem 
aiviim. ahmentum convertitur m partium lubftantiam, & ea- 
rum configurarionem recipit : quumque natura errans 
in conformatione membrorum femper monftrum 
conftituat , iive peccct in organizatione prima dum 
foetus folam habet animam vegetalem 5 fivein media, 
dumetiam fenfitricem obtinens animal eft^ ftve in 
ultima, dum homo natus eft ; ut nos docuit etiam 
' * K^riftoteles ; quod infra ^ latius apparebit : pro- ^ 4- ^e^ 

pterea monftri materia proxima eenei^atim non eftcap.3. ' 
vegetansloIum,nonanimaItantum,nonhomo; lea is. 
Monflraincorpusvivensfubcselefteuniversefumptum. Idipfum 
pibas, ex eo item clare acmonftratur , quia non lolum in 
humana natura monftra contingunc , verum etiam in 
brutis, &in ftirpibus : quod '«'fupralatius apparuit. wcap^ 
Sic ergo monftrorum materia proxima eft corpus 
Materiamafubc^lefte vivens gencratim. Infuper autem quum 
tlim\xo^' materia proprie aphyfiologo non nifi per » formam ^ J^f ^^' 
^potcntiano- coguofci vakat ; namque potentia non nifi per habi- 
feicux habitu. tum cognofcitur j materia enim potentiaeft <> AriAl??^^. 

ftotelii''''''-^' Natura^&H^iferentttfT^Lib.I. 35 

1 9^^<^- ftoteli', cui ;» a^luseflabroluteratiocognofcendi, & Materiaeft 

t. 2.0, .... f/- • n •■1 ., poteiitia 

intelligendi : u materia monitrorum proxima nihil - A£tu4 eft ra- 
coeno- aliud eft, quam id in quo inefl: eorumdem form.a; fcendi".' 
' &^2^de quodmonuit 1 Artftoteles afTerens materiam £m\^''^\.' ^l'^'^^^^''' 
a"^4- citer uniufcujufque idefle , in quo velut in fubje£boj^^'gJ";^J'.i° 
iniidet forma, ceu naturapotior in viliori : profedto «^o^^- 
quum forma propria monftri dudum vifa fit nihil 
aliud efle quam deformis organizatio , malaque mem- 
brorum corporis conformatio : quumque organiza- 
tio, conformatioquedeformis forma fitinexiftens, 
non quidem in anima viventis ; non in corpore uc \ 
efl quid ab anima contradiflindlum ; quia oculus, 
aut pesanimam non habens ^quivoce oculus , aut 
F i.dean. pes cfl *" Arlftoteli perindeaclapideus, vel pi£tusj 
i.^degen. fcd mala organizatio quum fit in toto compofito ex 
^^•^^^- anima , & corpore organico ; conflare liquido jam 
potefl materiam monflrorum proximam nihil efle 
aliud quam corpus fubcselefle vivens. Ceterum quia 
corpus fubcaelefle vivens trifariam confiderari po- 
tefl , primo quidem ut animatum efl, atqueomni- 
tio ratione anim^ ; deinde vero ut corporeum quid vxvtmh u\. 
efl, feu ratione corporis ; deinceps autem ut ter- faS "" ''^^" 
tium quid efl ex anima, & corpore ^eque conflitu- 
tum. Materia monflri proxima Phyfiologo non efl 
vivens quoad animam ; nam corpus vivens ratione 
animsE male conformatum monltrum eft metaphori- 
ce,acpoeticum ; illi enim vitiofos homines ab Her- MonflraHer- 

7 • n 1 1 • • culi domita 

ciile mteremptos, monfrraab eoedomitaconcmunt : quidfucriHc. 
Nos autem hic agimus de monflris naturse ad Phy- 
ficum atrinentibus. Neque vero materia monflrorum 
proxima efl totum vivens , ut tertium quid ex anima 
& corpore seque conflitutum ; quia id monftrum 
efl integrum, non autem monftri pars materialis, 

E 2 fr s6 Fort, Lk, de Monflrorum CduJJts , - 

fi monftri formam obtinuerit : fin minus , jam nihil 
habetmonftrij &eftvivensperfe(rbum. Reliquum eft 
igitur ut monftri materiam proximam dicamus efle vi- 
vens fubcselefte quoad fuum corpus animae fubje£lumj 
Monftri ma-acpotius corpus vivcntis fubcseleftis, quam corpus 
mfqai?'''" vivensfubcaElefte. Cujusearatioeftjanteataftaiquia 
in hoc folo proprie ineft monftri forma eflentialis pro- 
xima; quumenimformah^cmonftrorumeflentialis, 
eademque proxima, fit malamembrorumconforma- 
tio; membraquefintpartescorporisviventis, f Art-f^-^^ 
fiotele dodtorej propterea monftrorum materia pro-cap.i/ 
xima nil nifi corpus animati fubc^eleftis efle dicenda 
MonftraqTiseft. Addo itctum monfttorum alia orifi ab initio itt 
me"rum !qua alvo matema fimul cum organizatione foetus , aHa 
inucero. £gj.j gxtra utcrum adultis jam animalibus ob malam 
organizationem alimento inditam in monftri naturam 
degenerantibus, obfervatione * Ariftotells-^ quumau-*videm 
tem adultum animal monftrofamformam non induat ^Te geA, 
nifi in fuis membris quatenus funt partes corporese^""^'^' 
fubjacentesanims; atque in alvo matrisnonorgani- 
zerurnifl conceptusjinquoineftanimautformajquse 
fibi prseparat , & architedatur corpus , formatque ido- 
neumad operationes vitae reifbe obeundas / ut « alibi ^J"^^^^ 
fufe demonftravimus 3 plane manifefto jam conftathp"'-^ 
materiam monftrorum proximam non efle animam 
viventis,non illius corpus ut abanimacontradiftin- 
£tum , non ipfum vivens totum ut seque ex anima &: 
corporeconftitutum,nonidem vivens utanimatum> 
fed vivens idem fubcielefte ut corporeum quid , five 
animans mortale quoad corpus, five clarius corpus 
animantis mortalis animamin fe habens. lib. De 
Vica. Natura^ & Diferenttu. Lib. I. 37 

C A P. X. 

jD^ Monftrorum cauffa effeEfrice generatim^ 
quottiplex^quaquefit. Upereftj poftaliarum explicationcm, nuncmani- effideSif. 
ifeftanda monftrorum caufla efficiens generadm. S. 
feftanda monftrorum caufla efficiens generadm. ferenn^. 
O Proximum 

Sunt autem in efFe£trice monftrorum caufla e^dem eiHciensejuf- 
agentis proximi , & remoti diirerenti^E : fed praeterea tipkx. 
nonnull;2 alise 5 quia proximum ejnciens lubdividitur f^ efFearices 
in primariumjcoadiuvans, fecundarium, & inftru-"""°'^ ^"''* 
mentale. PorrocauflkmonftrorumefFedtricesremo- 
tsedusefunt; prima quidcm eft Deus Optimusemi- 
nenter cum agentibus omnibus naturalibus ad eo- 
rum cfFedlus omnes producendos , funftionefque o- 
beundas nunquam non concurrensj a quo propte- 
rea rebus omnibus pendere effe, & vivere, his qui- 
dem clarius 3 his autem obfcurius , pro uniufcujufque - I ca:i. capacitate, docet >* Arifioteles. Sccunda vcromon- Caelumucfic 

ftrorum caufla effcflrix remota cft caelefte corpus, a=monftro- 
quod motu fuoperenni, & luminis opera pnylice 
gubernat omnia efficientia noftratia; quod novit, 
. monuitque nos idem ^ Arifloteles alicubi ftatuens 
neceflarium fuifle mundum hunc inferiorem conti- 
guumextarefupernis lationibus,ut omnishujusvir- 
tus gubernetur inde. Proximum vero efficiens inftru- J^JJJu^^nT- 
mentale monftrorum generationi deferviens eft ca-|.^<^*"^"5- 

S3 ^ Secundanum 

lor maternorum vifcerum. Secundarium vero mon- efficiens. 
ftrorum efficiens eft matrisuterus. Coadiuvans mon- cauffa. 
ftrorum efficiens , quod in eorum generatione prima- piT"^ 
rio agenti cooperatur,eft matrisanima. Primarium 
vero monftrorum efficiens sdhuc fubdivitur in prin- 
cipiuni quod agit, in Scholis ada^quatum dicitur ,- 

E. 3., &.eiL 3 8 Fort. Lic.de MonftrorumCauJfJiSy 

Facunditas ^ eft feminis portio magis fpiritiiofa : unde fpermati 
EiFiciens* fo^cunditas ineft, " Ari(ioteleo dogmate j atque in '^ ^- ^« 
immediatura, prmcipium quo pnmo adsequatum emciens agit , & "?. 3 
&pnnapaie. ^I|. anima fcmittis ,. iHi a parentibus indita, quatenus 
eft facultas organorumcorporis viventis conftitutiva, 
non quidem abfolute , fed impedita ne finem fibi 
propofitum integre coniequatur : fecus enim vis or- 
ganizatrix non impedita femper animantis membra 
fine uUo errore conftituit ; at errat in eorum confor- 
matione folum , quando aliqua ex caUiFa impeditur 
quo minus valeat munus fuum refle obire , ac prc- 
poftto fibi fine integre potiri. Sic ergo efiiciens pro- 
ximum monftrorum generatim eft virtus formativa, 
conftitutivaque 3 five organizativa partium corporis 
viventis , refidens ut anima,. & forma in parte fpi- 
xitaofa feminis, illi a parentibus indita in fuo mune- 
re obeundo impedita j quiE virtus in animante etiam 
adulto remanet nutrimento membrorum conforma- 
tionem communicatura ; ut <^ alibi fuse a nobis eft-^ii^ ^^ 
demonftratum. Impedimenta vero huic virtuti mem- hum.^"' 
brorum viventis corporisconformatrici multa, mul- 
tifariamque adveniunt a multis cauffis ; quas « infraeiib.2. 
commodiori loco , agences de fpeciali cujufque dif- 
ferenti^e monftrorum caufla eft^e£trice , acoriginc, 
late confiderabimus. 

C A P. XI. 

Tropria Monftri generatim accepti definitio 
inveftigatiir. 

X ha£tcnus allatis monftrorum caufiis nuncno- 

bis proxim^ omnes funt feligendse , quibus 

aptam monftri generatim accepti definitionem con- 

texere 
Natura^ &^ifferentib. Lib. 1. 39 

tcxere valeamusj intimam ejus efTentiam , prius quam caufrarcoiB- 

-^. .-"^ 1^1 • munes non 

ad Ipecierum conrcmplationem delcenaamus , intro- runt in defi. 
Ipedturi : feligend^ funt autem cauffe mon{lrorumne"dr ^^" 
propriae, quia communes, & remotse procul abfuntofficfum"""" 
a definitione ; qu^ definitum a quocumque alio di- qi^i5us"jex'a'^ 
*i.poftfl:erminare debec 5 « Ariftoteleo prsecepto. Quum^"- 
i*.phyf autem eodem autore ^ definirio qu^vis ex genere 
*3^.'met. proximo rei deiiniend^ , ac tordifferentiis eflentiali- 
7.meta. t>us contcxi dcbcat , quarum fi unaquasque feorrum 
t43- fit re definienda communior, omnes tamen fimul 
ca. poft conjunftceilli ^ sequipolleant ; quumque Ariftoteli 
etiam ad invefliganda rerum attributa latentia qux- 
cumque in definitionibus aflumenda funt, mirifice 
d 7.. poft. eonferat una ^. Divifio; neceflarium nobis profe£i:o Divifioutd^. 

ti&ii/' • ff' tx • ^ r • ' i*./* • finitioni con- 

7 meta ruerit abditiorem monlm deiinitionem divifionis feiat. 

^'■^'^' auxilio indagare. Porro monflra vel in accidentium nido u" inLl 
generc aliquo , vel inter fubftantias collocanda funt : So^^^ra no« 
ca vera non efle accidentia id apertum facic , quod ^'jf acddeir- 
corpora funt vitam habentia , & animata ; qu^ om- viventiaom- 

. f /- f /-1 • f M ' n 1 "^^ fubftan- 

*a.dean.niamgenerefubfrantiaeab « Ariftotele reponuntur. tixfunr. 
t-3 s£4^. ^^ yj^^Q fubflantiarum corporearum , quae omnescorpo^rero- 
f a.dean./ AriftoteU cx materia & forma conflituuritur, alise po""^/°°" 
funt fubflantiae non folijm ex parce materiae , veriim 
etiam ex parte formae, ut homo, leo, &: id generis alia^Par^ fubttan» 
quse propterea pure fubflantise, ac maxime fubftantis "^sSati^ 
re£te dicuntur : alias vero fubflanti^ funt folumex °'''"^''p'"° te maseri£5> parte materise, non item ex parte formaejUtdomus,};^^^^''^?^"^ 
navis, flatua, quse conflituuntur in efle pcJ^f^g^i^^i^^J^j^efifeconiu. quamefle accidentalem qualitatem nemo non novit 
^inPrse.ex s. Ariftotekj cui taliafieri ^ fimpliciter , & efle 
fi.^phyf! fubflantiasaperte decretum efi: > licec minus fubflan- 
u6z. & fi^g Q^Q i Jjj3^ confiteatur. Quum itaque Monflra 
iLdean. Gonflituancur in efle per miram deformitatem , qu^ 

, ' iteoii tuantur. 40 Fort.Lic.de MonJlrorumCauJJisy 

j^ondia fub- item ad qualitatem quartse fpcciei redigi confuevit j 

rion"miSI!e non purc , ac maxime fubftantise, iz^ erunt fubftan- 

forms. ^jg^ ratione materi^ folius , ut navis , domus , & fta- 

tua,formamaccidentalemobtinentiaj quameffemi- 

ram , & abominabilem deformitatem in membrorum 

conftitutionc ^ antea novimus. Quoniam vero hu-^"? ^- 

jufcemodi viventia infignitcr enormia poflunt vel 

frequenter, feu etiam femper i vel raro exoriri : mon- 

Rarb contin- ftra cx corum genere non funt, quse femper, & fre- 

^"'" quenter eveniunt, fed raro admodum contingunt: 

quod & ^ Ariftoteles perfpicue nos docuit, & ratio/4.degen." 
convincit; qu^ fiquidemfrequenter, aut femperac-^"' ''"'■• 
Frequentia cidunt , nullam vidcutibus iucutiunt admirationcm, 

non mira, led „ , ^ . _ 

rara. qua2 necetlano ubique provenit ex monltrorum m- 

fpe(ftione i illa itaque raro nafcuntur. Quia vero raro 
contingentium aliafiunt ex primario natur^ inftitu- 
to; alianon : ccrtumcuivis efleoportetmonftranon 

Monfira non ficri cx primario naturas inftituto ^ quia natura prima- natur* infti° ^nario bouum , '"pulchrum, & perfe£tum, fibique»» iphyf. mor c.io. Euto. omnino " conflmile procreare intendit non folumin « z*dean. 

fpecie fubftantiali,fed etiam accidentalii quum eXt;^^a|n.* 

adverfo monftra fint naturse parentum fingulorum 

diflimilia, imperfe£ta, & mire deformia. Sed quse non 

fiunt ex primario natur^ inftitutOjadhucin duplici dif- 

ferentia verfantur; namaliafiuntomninoprxtcrna- 

turam ; alia vero ex fecundario natur^E inftituto : Qu^ 

prasternaturamfiunt, eafuntquecumqueproveniunt 

abefiiciente violentiam naturae inferentCj velabeo, 

QMK&untquod naturaz quomodocumque copulatum fuerit, 

J''^''™^; nulli horum in aftionibus natura cooperante : Qose 

piicia , quae- autcm fiuHt exfccundario naturjE inftituto, a natura 

«^Kfirnt exfiunt impcdita uc Doflic optatum fincm omni cx partc 

fecundario ^ . , . .*■ * ^ . ■*■ 

natura: infti- conlequi : uDi enmi nacura enicere nequit opus per- 

fedif- Katiira^ & 'Differentijs Ltb. I. 41 

cfficere nequicopus perfe^iHimum , quod veller 5 ef- Nonpotens 
9 i.phyr-ficitimperfeftum quod poteft: : Iramo vcro & hoc na- vdLT, i?a'tu- 
^•7J*j'g rurse commune cum arte video, utnon potensface-dc^uoTpo- 
a.phyh re quod vellet , efficiac utraque quod poteft. ScioMonftra no» 
«uf* plerofque cum oThiiofojio raonftra fimpliciter af-;^J^pj^''^ 
lerereprseternaturam 5 quibusnoneilealTentiendum 
ex eo patet, quoniam a natura fiunt, eaque non {q- 
lum univerfali , iit exiiiimavit Joannes Grarnmati- 
cusy kd etiam a particulari fuorum genitorum , licet 
impedita ne poffit opusinfuogenereperfedriffimum, 
ac fibi iimillimum procreare. Quareconfl^icuendumse^i.exfecun. 
efl: monftra fieri ex fecundario naturse inditutopro-inituuto, 
pter aliquod impedimentum , ob quod quum ne- 
queat illa pcrfeftu m , & pulchrum viven s conftitu ere 5 
potius quam nihil efficere , vult deforme monfbrum 
procreare ; fi non in membrorum conformatione , fal- 
tem in eilentia, & forma fubflantiali iibi confimile. 
Monftri ergo deiinitionem eilentialem jam ex his te- fi^°J^"^*" 
xcre poiTumus aflerentes Monilrum QGk fubciEleile 
vivensmembrorumenormiconflitutione videntibus 
horrorem cum admiratione incutiensjraro.admodum 
nafcens, exfecundaiionaturjsinflitutogenitumpro- 
pter aliquod impedimentum in principiis fu^ confor- 
mationis. 

C A P. XII. 

Invsnta Monftri definitio explicatur 

D exaftam vcro e(Ienti:s monilrofse djg-notio- 

nem oner^ pretium eft allaram deiinitionera f^""' V^- 

f 1 ^ ^ nninone luD- 

particulatimmasis ex Ariiiotelea do-fttinamanifeiia-fian"^ q"^"* 

'— ' ' expUccc, 

re. Monftri fane genusproximumjquod Tor}'hjr/& ' 

F fi'm 
42 Fort. Lk. de Monjlrorum CauJJls-i 

Monfirige-^in defiiiicione fubftantiae definiti materiam pro-^capik 

muT°''" priam explicare debet, nihil aliudeftquam fubcsele- 

defomi°i°ai'^ ftc vivcns 5 a quo genere tum casleftia corpora , in qui- 

non"f"mT«e ^^^ Hulla deformitas 5 nullaque ineft partium mala 

monftra. conformatio 5 tum inanimata omnia excluduntur j in 

quibus etfi monftrorum imagines aliquando repe- 

rianturiUtinnubibuscentauri; veratamenmonftra 

Ampiitiido unquam fieri non poftlint. Includitur autem in hoc 

generis mon- rL'ri^t- r ' l^ 

itrorum. gcnere monftri non folum humana ipecies, bruto- 
rumque animalium genus , veriim etiam ftirpium 
univerfa natura ; qu^ tres numerantur viventis fub- 
csleftis fuprem^ fpecies : In plantis autem perinde 
atque in animalibus monftra contingere aperte col- 
ligas ex ^fuperioribus. Eft itaque monftrum gene-* ^^p ^- 
mo^^rre- ^'^^^"^ fubcaelefte vivens. Cui quidem generi ftatim 
cificaaformaadjedla cftin definitione dift^erentia eflentialis a fpe- 

dedufta, • i n ' r y r • • • 

Materia (^ux cinca monftti rorma delumpta : materia enimproxi- 

inniri fojlniaquum efi^entialem , & immediatam habeat habi- , 

DQampoftuiac fudinem ad formam, immediate illam fibi uniri po- 

ftulatj confiftit autem monftri forma fpecifica in 

membrorum corporis enormiconformatione, hor- 

rorem, & admirationem,ob rei novitatem, viden- 

tibus incutiente ; Qua differentia procul arcentur a 

monftrorum numero tum gibbi homines,& claudi, 

& fedigiti nafcentesjquifrequenter oriunturj non 

Monftra qux minus quani nigra uva exorta ex vite C a p n eo al- 

ma^ieconftru- bam fcrre folita ex '^ Arifiotele ; QXXiowQ finehorrore,'^-''^^^'^ 

elaj&paren- ^ i • • n ' T- M ' an. cap 4. 

tibus diffimi. aut admiratione viluntur : tum quoque porcus , rana, 
kainefl:enna.^gj,pgj^g^ clephas , quibus mulieres fuere matres, & 

lepus ab equa editus, & puella candida ex schiopi- 
bus parentibus orta, & viciilim nigra ex candidis^ 
quia in horum viventium corporibus nulla deformi- 
fas extitit, malave conformatio, nullaque configura- 

tio Natura^ & l^tfferentiis. Lih. I. 43 

tio videntibus horrorem, autadmirationemafferensj quamvis horum oriso ex parentibus adeo difilmilis O"?""'^"" 

n r r ■ ,1-» / j r • ■ n" v ^of^ eoiunj 

^incra-naturse monftroia tuerit : quare rlato ^'lcitmimequ« monftra 
non abfolute monftra, Ted quali, monftra, & veluti"°" """■ 
monftra nuncupavit vitulum ab equo genitum , &: 
equum a bove ortum. Idipfum cenfeas de leone 
«iib,i3. ab ovegenito, cujus hiftoriam retulit ^Calius in 
antiquis fuis le^lionibus. Ceterum nos hic monftra 
propriillime difta definimus,nonautem resquomo- 
documque monftrofas. Eft itaqueMonftrumvivens 
fubc^Iefte membrorum vitiata conftitutione viden- 
tes in horrorem, & admirationem illico rapiens, 
raro admodum enafcens. At vero quia definitionis 
/i.phyf. perfcd^ munus eft f Ariftotelis prarfcripto diftin- p^^f^^^j^^^jf 
' -^" guere in fingula , nempe tum fingula definiti attri-n^^. 

buta eft^ntialia diftindleexplicare j tum rem defini- niu°ftratus" " 
tam a fingulis aliis difterminare i propterea in mon- 
ftri definitione haud fatis eft genere proximo mate- 
riam propriam, & diffbrentia priori formam illius 
exprefiifle, verum ulteriusoportetformalidift^eren- 
tise duas alias adjungere, quarum altera exprimat 
monftrorum cauftam finalem , altera efteftricemj 
quo poftlt integra monftrorum eftx^ntiacomprehen- 
^i. Ac fane finalis cauft^a monftri generatim per id 
infinuatur , quod monftrum fieri dicitur ex fecun- 
^a.dcan. dario natur^ inftituto ; quum enim ex z Ariltotelis 
a. degen. obfervatione hauduno in loco, agentiaxundtanatu-cunlTrum"' 
ralia, & fpeciatimviventia noftratia omnes operatio- ^^™^^'"°^ 
nes fuas in eum finem dirigant, ut pro fuse cujufque 
naturas captu ceternitatem aflequantur , cujus parti- 
cipatione Deo fummo fimilia quoquopafto fiuntj 
peculiari tamen ratione viventia caduca nequeuntia 
fefe in individuo perpetuare , per generationem fo- 

F s bolis 44 'Fart.Lic.de MonftrorumCduffisy 

Mortaiiaut bolis fibi rimiHs omni ftudenc ingenio aeternitatem 
r&^Jamu? in fpecie confequi, eaque fibi & in eilentiali, & in 
accidentali forma confimillimaj quod eftprimarium 
agentis inftitutum ingenerationefobolis: ubiautem 
nequeat, quod primario intendit , fempiternitatem 
fpeciei fpeciaiiflimse per confimilis omnino indivi- 
dui generationem adipifci 5 fecundario quodam in- 
ftituto efliciens quod eiiicere potcft, fefe vergit ad 
confervationemautgenerispropinquioris, aut etiam 
fu2e fpeciei quomodocumqueinindividuo, fiincon- 
formatione corporis difHmili , faltem in identitate 
fpeciei feeundum fubftantialem formam non vario. 
Caufla denique monftrorum efFe6lrix, quas impedi- 
vit ne agens fubc^lefte generans prolem fibi conft- 
milem ad amuflim procrearet, fed coadrumfueritvi-' 
tiata membrorum conftitutione monftrum genera- 
re , vitium eft in aliquo principio eorum, quse ani- 
mantis conformationi funt necefiariaj five id fit ma- 
terisE inopia, ftve copia, ftve prava difpofttio, five 
inftrumentorum ineptitudo,fiveprimarii agentisim- 
becillitas, five cooperantis afFe£l:io vehementior, ft- 
ve quid aliud 5 atque ideo fcite ^ Artftoteles mon- 
ftra fanxit alicubi eile oblsefiones quafdam , five pra?- 
varicationes , &:excurfus naturjK, ac omnino pecca- 82' 
^TftT^Z- 1^ GJus efficientis , quod propter aliquid agic. Et fane 
Sem^"i- P^^ ^"^^ ^^^^ differentias poftremas monftra proprie de 
gen. an. 
cap. 4. 
a. phyf, t.. eiudumsr a difta diftinp;uuntur ab iis , quce vulgo monftra exi- 

Hionltrorum ^ , '^ ^ . n • • 

ccenu Itimantur ; quum habentia monftrorum imaginem. vere tamen monftra non exiftant; atque hujufmodi 
funt fi qui func Tjgmei, Cyclopes-i Gigantes^ Mono-'. ^^-^^:^ 
podes , Trkones , Syren^ , Satyri , Cinocephali^ cap.7. 
Acephali faciem in pedlore obtinentes (^de quibusc.2.' ''' 
i©. Auguftmum. , ^ Tlmium , Jodocum ^ Hondium , L^g^/^Gu^ 

Levinum'^^''' Naturai & IDifferentiis. Lib. I. 4^ 

Levimm Huljium^ & Gualtherum Ralegb teftimo- 
nium perhibuifle nos dudum obfervavimus inopere 
m li.i.c. noftro ^ 'De Vita^ & alia mulra five in mari, fivein 
terra viventia, ex parentibus eam fpeciem, & mem- 
brorum conftitutionem naturaliter habentibus in 
Africa , in Afia , & fpeciatim apud Indos originem 
ducentiaj nullametenimh^rcvulgimonftraobtinent 
monfbri conditionem, unaexcepramembrorumftru- 
£tura monftrorum conftitutionera asmulante 5 nam & 
in fuis regionibus frequentiffime, immo vero quoti- 
die nafcuntur, ut apud nos homines perfedti; nul- 
kmque incolis admirationem , nuUumque inferunt 
horrorem ; ac fiunt ex primario n^itur^ inftituto, ut 
parentes in fpecieperomniaconfimili perpetuentur^ 
nec in eorum conformatione ullum reperiturvitium 
impediens organizantia principia. Ita ergo totaveri 
monftri generatim accepti eft^entiaquoadfingulasfui 
partes &; cauftas ea definitione mirifice comprehen- 
ditur, quaconftitutum eft Monftrum efle vivens fub- 
cselefte membrorum vitiataconftitutionevidentibus 
horrorem cum admirationc afferens , raro admo- 
dum nafcens , genitum ex fecundario naturas infti- 
tuto propter aliquod impedimentum in cauftis fu^e 
originis. 

C A P. XIII. 

Monflri divifio infiiasfpeciesfupremas multiphx affer- 
turyfedapioreligitur. 

A£lenus de Monftrorum cauflis ereneratim : ,, . „, „ 

t> Monltrorum! 

corarainus aggredi nunc oportet ad fingulas theomfpeci- 
eorum differentias y feu fpecies ; hx aucem Divifio- 

F a 2ii3. 
4^ Fort.Lk. deMonftrorumCauffisy 

nis opera funt primurninveniendse, mox iigillatim 
^mbusfon-explicandsej atque in fuas qusequecauflasreferendae. 
divifioiiifpe-Xria vero quum lint in monltro, penes quse in va- 

cies. . ^ . . . fy 

rias Ipecies partiri potelt , matena proxima, tem- 

m^nftTdu^P"^ originis, & forma eilentialis : Quando materia 

piexdivifio. monftri proxima dudum vifa eft efle fubcaelefte vi- 

vens, iive corpus viventis noftratis^ penes eam du- 

prima. plcx divillo monftri fieri poteft : prima quidem mon- 

flri divifio eft in tria fupremagenera, quse funt mon- 

ft:rum vegetativum 5 fenfirivum, & intelledtivum j 

fiquidem totidem funt fubc^Eleftium viventium fu- 

premae fpecies, planta, brutum animal3&: homo. 

Expioditur. Verum quoniam homo ita eft rerum omnium men- 

furajUtin ejus origine theorianoftratiumviventium 

reliquorum apte contineaturj &quia in analogis fat 

eft fcientifico notitiam habere deprsecipuo, in quo 

Qiiiafateft cctera omnia virtute dignofcuntur : proptereaquum 

JTsmonftrT "in monftrorum genere humanaprincipem fibi locum 

^"inprimoa-Vendicent 5 de humanis monftris fpeciatim agere 

Jf J,°sato nof- yQjgj^j-gs ^ parum ab allata divifione adjumenti hau- 

tute. rire valemus : alias itaque monftri divifiones confu- 

fiofecunda. lamus. Altcra vcto divilio monftri a materiali prm- 

cipio petita erit provarietate membrorum corporis, 

in quibus conformatio vitiari poteft : penes quam 

licet folius humanse naturae omnia monftra recen- 

feri valeant, ut homines monftrofocapite, pedlore, 

Expiodicur. brachijs, ventre, cruribus, & id generis 5 minus ta- 

men apta eft metdodo fcientificse, quia quum plures 

parteseamdem fpeciem malse conformationishabere 

tiSlYnSisP^^'^^» ^og^^^"^^^^' inuiiliter eafdem monftrorum 

^hSia^ '" origines , & caufias in variis partibus repetere. Qua- 

Monftridivi-re Dobis ufui non funt monftri divifiones a materia 

noter:ia. • J i- t -n» 

petitii' 5 aaalias ergo accedamus. rorro tempus ori- 

ginis Naturdt & T)ifferenttjs. Lib. I. ^j 

a 4. de ginis monftrorumduplex obfervatur ab a Ariflotele j 

Sp.*3.&V^"W^ aliqua monftra iiunt a natura extra urerum ^^ondraex- 
maternum 5 fic Athletas quofdam prius bcne for- terumfaaa"' 
matos in monftra degenerafTe teftatur Prsceptor 
eximius ; aliofque item faciem humanam in vultum 

icap.i8. diverii animalis commutafte 5 qua de re latius ^in- 

fra cum Ariftotele tradtabimus : fic expofitum in- infons expo. 

fiib.i8. fantem fa6tum quadrupedem judicat <^ Cardanus ^^''l^^Jlll^ 

defubui. ejucatumque in fylvis, ferarum indulgentia ferinos cardano. 
cum ladle induifle mores , vultus, ungues, & cau- 
damemiliftej talequemonftrumin Mifiiia captum; 
& ejufcemodi etiam CMagniAlberti ^vo duos, ma- 
fculum & feminam homines quadrupedes in G^r- ^^^'^"""'"Car- 
mant£ nemore captos multo antea lubjungit Car^ 
danus : cui tamen aflentiri nequco, quia Magni etiam 

^^■'■M^-Alberti '^tcftimonio hae fera^ fuere deSimiarum ge- 

3.capi. nere m multis partibus humanam hguram rereren- 
tium 5 nam homini caudam e fylveftri vi(flu enafci 
probabile non eft. Nec fimiliter verum putamus, Giaudmari 

Re °ubf ^^^ ir^ propofito affertur ex * Tlatone de Glauco £0^^ '° 
marino^QMm fcilicet fuifle hominem pifcatorem, cu- 
jus pofteriora membrainpifcem mutatafunt, veteri- 
bus corporis partibus partim fra£bis, partim contritis, 
& a fludibus penitus obtruncatis , ut cuivis magis 
beftise fimilis fit , quam qualis natura erat : nam me- ^^JJJJJJJJ ^s- 
raeflfabula h^c, non hiftoria Glauci -, novimus enim 
'Platoni apologos efleufitatiores. Verum tamen ha- 

/Dan,c.4. b^jnus c facra Dagina f Nabuchodonofor Re2;em ab Nabuchodo- 

,..i • A r • 1 nofor feram 

hommibus ejectum leptem annis nemora cum be-utindueret. 
ftiis habitaffe, foenum bovis inftar comedifle , capil- 
los ejus in fimilitudinem aquilarum crevifle, & un- 
gues illius quafi avium : kd hoc fupra naturse me- 
tas dici poteft fuifTe miracuium 3 adeo ut Athleta foli, 4 s Fort Lic. de Monftrorum Cmjjis^ 

Sc alii homines ab ^ Ariftotele commemorati ex-^ +. ^c 
tra uterum degentes ex perfe£bis viventibus in mon-c.3! 
ftra degeneraverint nulla dubitarione puris naturae 
viribusj quum certo conflec longe plurima in utero 
RejLciturter-matris monftra procreari. Ceterum hse duse mon- 

tia monftri • ^ ^ . *■ . . r r n 

divifio. itrorum ipecies nimis conrulam, oc communem eo- 

con^fam^^^^rundem theoriam nobis exhibentj quumexquifitam 

cem™" ^^'propoftti argumenti defideremus in hoc opere. A 

SSiiXd-^^^"^^ igitur eflentialis varietate monftrorum fpe- 

fiorecipicuracies omncs pra^cipuas hauriamusj ficetenimfcienti- 

ms. fica magis divifio fueritj fiquidem a6tus eft, qui fe-, 

guic"Vi,&'parat 5 & diftinguit , apud ^ Ariftotelem -^ potifti-'^ 7.mett. 

MonTrum u- niumqu€ a£tus eilentialis fpecificas differentias con- 

mformequod(]-jf^jt.^ Quum autcm eflentialis monftrorum forma 

Muiriforme ftt vitiata, infucta, & mira membrorum corporis com- 

Monftrum pofitio j pcncs cam primo dividitur monftrum in uni- 

™cedk'ns. forme,acMultiforme: monftrum uniformeilludeft, 

aKe. quod habet partes referentes membra vivenris uni- 

us fpeciei j Monftrum vero multiforme conftat ex 

partibus membra viventium diverfsefpecieiasmulan- 

tibus. Subdividiturautemhocutrumquegenus mon- 

ftri proprie difti varias in fpecies j nam monftrum 

uniformeaut eft mutilum, uc infans abfque cruribus 

ortus, abfque brachiis? auc eft^excedens, ut puelia 

biceps; aut eftmonftrum ancipitisnaturx,utinfans 

duplici capicefinepedibus ; auteft monftrum diffor- 

me,ut infans habens membra tranfpofita, oculos in . 

pe6l:ore, manum in collo, tefticulos intra ventrem 

reconditos •, auc eft monftrum ioforme, ut infans ro- 

informe. tuudus i Htppocratis X auc eft monftrum enorme, ut,- ^ fea. 

mrans femilaptdeus. Monftrum vero miikirorme p"^'" 

fubdividitur m illudj quod conftac ex partibus vario- 

Mtiltiforme .,..- .•*-, ^ . -*■ ,. ••!' 

ineademijpe-rum maiYiduorumin eadem ipecie, ut muiier virili 
"^^ capicej Naturdi & T>ifferentm. Lib, l. 49 

capite 5 arque in illud , quod coagmentatur ex parti- 
bus membra viventium diverfx fyQciti in eodem . Muitiformc 
genere propinquo referentibus , ut infans femicanis, de."'" ' ^" 
centaurus, minotaurus 5 & in id, quod conftat ex ^"'"s"""''- 
partibus membra viventium diverfi generis propin- 
quisemulantibus, ut puer anferinis pedibus, & alatus, 
& faciem habens ranalem , ex humanis membris & 
aviumjimperfe^tiorumveanimantium partibus con- 
flitutus : ac denique monftrum multiforme conftare 
poterit ex membris referentibus partes viventium m 
variogenere penitus ; ut homo femidiEmon ex mulie- semidKmon, 
re natus. Dsmon enim aftlimpto corpore vivens eft 
sequivoce, utfuse demonftravimus in libris^©^ 
A.iib.i.c yifa Decem itaque funt fupremce monftrorum fpe- 
cies, ex formi^e illorum fpecificx varietate dedud^e, 
nimirum monftrum uniforme truncum, excedens. Monftrorum 

... 1 • /v' • I- » /f 1 • fpeciesornnes 

ancipitis naturxj difrorme, inrorme, enorme, Multi- ad deam re- 
forme conftans ex partibus div^erfa viventium in ea- ^^^^' 
demfpecieindividuorum membra referentibus, con- 
ftitutum expartibus diverfas viventium in eodem 
genere proximo fpecies semulantibus, confarcmatum 
ex partibus diverfi generis proximi, & coagmentatum 
ex partibus diverli generis omnino naturam semulan- 
tibus. Atque hsc de Monftrorum Cauffis^ natura Sc 
differentiis generatimdi(^afintfatis. Finis primi Libri. F O R- F ORTUNII LICETI 

D E 

MONSTRORUM CAVSSIS 

Natura , & DifFerentiis;, 

LIBER SECUNDUS, 

hi fuo fpeciatim agttur de Monjlris humanis, 

P Rif: F A T I O 

Attexens diftis dicenda , & dicendorum 
ordinem promulgans. Xplicatis in Juperiori contemplatione 
cauffis, natura, & diiferentiis mon- 
firorum 
lat^ tt 
monfi, 
aggr ordo natur^poftU' 
tributa infingfilis 
s aperienda nunc 
quoniam qu^" 
cumque in plantaruik^ ^ SPuto^W animalium mon- 
firis confiderari pojJih^\ eaa%n iti^riora de propofitOy 
& locupletiora Junt h^^orjfiris immanis ; propterea 
oper£ pretium fore armmi^uffs0exprofeffoiprima~ 
rioque inftittito de his Jpea^tJTrfagamus 5 originem Ho- 
minis monftTofi^ & cauljam commtmem inprimis adeun- 
tes; iUius differentias mox figillatim patefacientes ', ac 
unafnquamque demtm injuas cauffas immediatas ex rei 
natura rejolventes ea methodo , ut uniuscujujque fipeciei 
Jcorfum primo exijkntiam 3 ^ dudum leviter ta5fam ex ■ 

n(f0' 
Natura^ & T>tfferentus. Lib. II. 51 

hifloricis yfufius comprobemus', deinde vero generatio- 
nem propriam ex fuis caujfis proximis deducamus^ rei 
b lib, I . naturamfemper confulentes 5 &propofitum ^ antea or- ■ 
*^* ' ' ' dinem in iis differentiis invefligandis obfervantes. 

C A P. I. 

OrigOi & caulfa monfrorum humanorum communis 
qu£^& quotuplex effe valeat. 

QUum tot, taliaque fint piincipia ad Iiumani 
corporis fabricam ^dificandam concurrentia, 
quoc qualiaque vidimus inopere T^eperfe6ia confft- 
tutione hominis in Utero^ femina parentum, eorum- 
dem animsejimaginationes, maternus fanguis^ute- 
rus 5 intelligentise , cselum, Deus Optimus ; ut certum 
eft unicuique, ubi ea omni labecaruerint^hominem 
perfeftum conftituerej ita ubi eorum aliquod, vel 
pluraquomodocunqj[*e-vitiata fuerint, humanum ge- 
nus in varias monftrdrum fpecies plane deformant. 
At demonftroruqj'gei"^rationefpeciatima6turos3 il- 
lud in primis, quot6^pl6k , qusque fit eorum commu- 
nis origo , & caufia., explicare oportet. Qua quidem Monftmrum 
in re triplicem abfoluteputamusfieri poflemonftro-pSfoiS'. 
rum procreationem j unam quidem fupranaturalem 
a fummo Deo in poenam perpetrati fceleris homi- 
nesdeformantej quod legimus in facra pagina iVk- ^^^['^p"^^ "^'^- 
a-D^u.buchodonoCor ^Regi contigille : alteram vero infra intvanatu. 
'^''^' naturam , a D^emone malo illudente fenfus huma- 
nos; ut accidit maleficio transformatisj tertiam au- 
tem mere pliyficam , ob aliquod vitium , ac impedi- vhyf.cz. 
mentum in principijs naturalibus humanorumcorpo- 
rum conformationi deftinatis. Noftri muneris non 

G 2 eft 52 Fort. Lk. de Monfirorum CauJJisy 

Eiigimrex.efl; ncque miraculofam, neque illufione a malo djE- 

piicanda po- r r\ n i- 

itrema. moHe iiccam monltrorumoriginem perfcrutari 5 age- 
Monftrorum ^us autem folum de naturali, Monftra vero quum 
quacuor cau- jj^ f^g^ phviica gencratione quatuor obtineantcaufla- 

larumgenera. r J o j. „ ^ 

rum genera ; una tantummodo caufla emciens repe- 
caufla effici-ncur, qusE eadcm numero monftris omnibus com- 
munis effi muniseflepoteftiQuumetenimmonftriformaefTen- 

poteft omni- • , • ^ ■ r n r 

bus monftris. tialis una lit corporis ngura , & coniormatio ; certum 

cuivis eil non unam communemmonftris omnibus 

eile figuram, & conformationem ; quando aliafunt 

quadrupedia, iine pedibus alia 5 alia brachiorum ex- 

Monftra non pcrtia 5 dupUci alia capite, alia bicorporaj&aliacon- 

£0"?^?^""" formationum aliarum, Materia vero monilri com- 

u!ll'omni"um ^iunis uua eft fubcslefte vivens, quaenon individuij 

"'°"^™""'' fed generis habet unitatem: monftri vero humani 

niateria omnes monilrorum fpecies recipiens nec ipfa 

^^i una numero, nec fpeciejfed genere foliim ; nam 

pleraque monilra humanorumhominesfunt; aliaex 

congreilu hominis nefario cum belluis orra , quapiam 

ex parte humanam eiHgienireferentia , beilisfunt , a- 

sauffa finaiislia femibeftlales homines ; ut ^ infra patebit. Cauf- * ^^P'^^- 

monftrorum ^ . n • r i- n * ^r • r t 

omniumnonia itcm monitn rinalis non eltunaipecie, ledgenere 
tantum 5 immo vero duplex ; confervatio alias folius 
fpeciei eilentialis , alias unius generis ; &: vitae opera- 
tio. Una caufla eificiens monilris omnibus commu- 
nis eil tum Deus Optimus , tum Intelligentiamotrix, 

aJoSff""^""^ etiam c^lum. At vero DeusOptimus caufl^aeil 
remotiiHma , & communifllma fupernaturalis , & fu- 
pernaturaliter , ac eminenter concurrenscumomni- 
bus agentibus infra fe pofltis ad quorumlibet effe- 

a;ieif'^''"<2:uum produftionem; ut monuitaliquando ^Lyfri- ' '-c*!» 
7?<?/^^/?j5 ailerens a Numinefupraextimam lationem, ' 
ubineque tempus , neque motus , neque locus, neque 

corpus Natura^&Dlff^erentils. Lib.JI. 53 

corpusjnequevacuumeft, beatiflimam, & libi fuffi- 
cientiflimam vitam vivente, rebus omnibus aliis 
pendere eire5& vivere, hisquidem clarius, his autem 
obfcurius : cum ceteris autemagentibus Deumfum- 
mum non phyfice j fed eminenter concurrere dixi- 
d Gi!b. musj quiafine motu concurrit j omnis autem ^adtio AftiophyQca 

porr.ca.de -i r- i n /i ■ n . t i r eftcummotu 

Afiione. phyhca velmotus elt ^ Ari/toteliy vel non Ime mo- 
e9.me:a. j.^ Intclligentia vero infra Deum motrix cauHa efl: 

item poft Deum maxime communis , & remotifllma inteuigentia 
omnium efFeftuum corporeorum 5 a qua veluti a prin- J^^^^i ^^^J:^ 
/z.Eudc-cipio & caekim f Ariftoteli-i & tota natura dependet 
r^Tmei* phyfice 5 «^quia per motum a fe in cselefti corpore 
i\l*phy. fadta cun6ta corpora confervat, & moderatur, ge- 
fic.:.a<j. nerabilia vero etiam producit. Caelum item eftcauf^ cxiumut fu 

r • t ... o • monftrorum 

la tertio loco remota, & communium eventuunicauffa. 
* '^^J' ^- fubcseleftium ^phyflca, & phyflce agens^ quia &: 

corpus eft mobile , & non iine motu operatur 5 quod 
capX^"' alibi ' docuit idem Ariftoteles inquiens necefl[arium c^ium non 

fuifle mundum hunc inferiorem contiguum extare tT^ inemo= 

fupernis lationibus , ut omnis hujus mundi virtus gu- 

j^s^meta. bemetur inde. Verum quoniam decreto ^ Arifto- ^;^^: 

I. ^o^ufeits cauflis communes, atque remotas non pariunt ^"^''"*°^ 
19,20 23. ^ •'^ . , . ^ 

a+ exquifitampropofitifcientiamjproptereahisomiflis 
38!^ ^ " ' ad propinquas monftrorumfingulorum caufl^s acce- 

damus , a quibus illorum diiFerenti^ fingulse pro ve- 

niunt. v_« /l~X-> 5 4 Fort Lic. de Monjironm CauJJis , 

C A P. II. 

CMonJlrorum in humanafpecie mutilorum realis 
exijientia ex hijloricis elicitur. 
E quis autem arbitretur inventas in ^ priEce- ^ cap. i,. 
_ , denti hbro monftrorum difFerentias efie qui- 
dem intelledu excogitabiles , at revera nunquam 
omnes m rerum naturafuifle, acprsfertimnunqiiam 
inhumano generecompertasefle,aut inveniripofle,- 
iicet olim pleraque illorum exemplaex hiftoricis ^ac- * '■ ^'^* 
tulerimus j opers pretium, immo veriusnecefTarium ''^' 
duximus nunc diftinare magis fingularium fpecierum 
monftrofe figurx in hommibus realem exiftentiam 
comprobare ex monftris ortis maxime poft ad ven tum 
Chrifti Domini i nam fuperiorum plurima nata funt 
ante Divini Verbilncarnationem. Sicergoamonftris 
mutihs exordio fumpto fpecialem hanc theoriam ag- 
grediamur. Porro m Monftrorum mutilorum genere 
CtefiasGnidius iuTerficis aft^eric Roxanem Cambyfis 
uxorem peperifte puerum capite carentem : cui Ma- 
gi dicebant , hanc prodigii fignificationem efle, 
niillum regni fucceflbrem l Cambyfe reharum iri 

.no Donu- P^''' ^oanncs cGualtherius mg^ns Chroniftaex Ru^ c ..... 
teaquenfe mulra recenfuit inquiens , In pago "Dirli- "SZ 

492. Jt^rj natus eft puellus corpore quidembene compa- p°^"- - 
tto, cuitamenbrachia,pedefqueobnaturjsdefeaum 
non conveniebanti dexrra enim manus quumomni- 
no deefl^ecj eo Ioco,quo pollex eflb folet , carnofus 
tumorinftarverriculi, aurnucisparv^Eeminebati fi- 
mftra^autemmanus pars dimidiain trestantum digi- 
tos, kd plane conjunaos, ut pedes quoque in totidem 
4igitosdefmebant: Educatusautemnontantumci- 

bum i Natura^ & T>tjferentijs. Lib. II. 55- 

bum potumque mbnftrofis manibus capere ; fed nu- 
merare pecuniam 5 fubducere rationes, eafdemque 
eleganriflimis litterarum charadleribus rationum li- 
* bro allignare potuitj quemadmodum alia omnia, qus 
. alias manuum auxilio ab hominibus fieri Tolent : Vi- 
xit ultra fexaginta annos vividus , ac obefo corpore 
fenex. Infans etiam in //^^'^ ceterisbenediftinftis 1503. 
membrisnatuseft, auribustamenjoculisjacnaribus 
omnino carens , folumque oris hiatum obtinens in 
facie. Alius /^/y/^?;^/^^r^^ fine capite ortus. Puellus 1523, 
alibi poftea exoritur , qui brachiis penitus orbatus, 1 5 28. 
rehqua corporis forma redtiftima fruebatur j pedibus, 
quum advigefimum cetatis annum pervcniflet, vice 
manuum mire utebatur , accipiendo , fecando , ori 
inferendo , nec non etiam alea , & chartis colludendo. 
r; ub.a^. j^uncfe Luteti£ vidifle ^^araus confitetur qua- 
dragenarium 5 quadrato corpore , omnia quse mani- 
bus perfici folent, munia obeuntem 5 humeri enim 
trunco , & capite , coUoque vibrato fecurim in palum 
oppofitum tam certo , & vahdo i£bu, quam manu qui- 
vis alius vir ejaculabatur j aurigse fiagellum tanta vi 
diftringebat , ut aere validius percufTo refonaret 5 ce- 
terum pedibus edebat, bibebat , chartis luforiis, & 
talis colludebat. Tandem latro, & ficarius deprehen- 
fus ex furca ftrangulatus rot::e aiiixus eft. Infelici na- 
tura benigna parens brachia, manufque tradereno- 
luerat, ne furta, Sccsedespatrareti inqu^tamenvi- 
tia feu fiderum , temperamentive inclinatione ; feu 
potius mala educatione turpiter collapfus , meritas 
infamis vitse p«nas capite luir. Ejus hanc effigiem 
antea vidimus. 56 Fort Lk, deMonftrorum CauJJtSi 
In eadem fpecie monftri mulier ejufdem agili- 

tatis ^arao , 8c aliis vifa eft , quae manibus omnino 

carens, arrepta pede pluma litteras non rantum ele- 

gantiflime pingere, fed traftare colum , nere, nume- 

1 5 3 I . rare pecuniam , ac fubtilifHma quseque pedum digitis 

cortficere potuit. Kyiuguft£ Vmdelkorum ^2)^/r^' ^''Jj^ 
quoque teftimonio mulier primo peperit caput hu-iib.^qiv 
manummembranis involutumj mox bipedem fer- 
pentemjcui Lucij pifcis caput, corpus ranjE, pedes 
&:caudalacerf2e j tercio porcellum. In villa Neprkz 
non procul ab oppido Wurtzenfi ad Moldam fito, na- 
tus eft infans fine pedibus l^ohi etiam fFincelij te-/^'''- ^^ 

t\ • ' r ^ ~' rnira, 

ihmonio. 

My- Naturai & T>lfferentns. Lib. 11. 
Myfense ortus eft infans divifo in fronte craneo, 
unicocrure, finelabijs, orislocoexiguumhabensfo- 
ramen, reliquo truncatus corpore. In ditione Prin- 
cipis Palatini Eledtoris, in pago Horcshan, in valle 
Zellina infans miiliebri fexu ortum habuit monftro- 
foafpeftu, fmeoculis, carensauribusjaperto, &:la- 
to ore, corpore iibique laceroj acinplerifquemem- 
bris excoriaco fimili. Widensbachi , quod pariim 
a Schleufinga diftat, Fincelij quoque relatu, mon- 
ftrum natum efi: ex muliere, quod infantem abfque 
pedibus referebat, eorum loco habens demiflam cu- 
fpidemj a femoribusetiamcufpidesprominentesob- 
tinens in hanc effigiem. Anno Dom. I55S H Romae s8 Fort, Lk. de Monflrorum QauJJis^ 
1385. Rom^ anno Domini millefimo quingentefimo 
oftuagefimo quinto , vifus eft vir trigefimum fecun- 
dum natus annum, coxis, & crurlbusj pedibus- 
que infantis nuper nati partes confimiles magnitu- 
dine non sequantibus , fupernis membris debitam 

1 5 f^. aetati molem obtinentibus. In Mifnia infans natus 
efl abfque capite, oculorum effigie in pe6tore 

15.56. exprefla, Fincelij relatu. Bafilese infans natus efl 
mafculus , carens auribus , earum loco habens duo 
tantura foramina , fic tamen claufa , ut nihil in- 

1557. ^^ audire potuerit : vixit o6to menfes. Ibidem 
poflea infans etiam natus corpore fatis quidem be- 
ne compa6to , fed fme collo, monftrofa plane fa- 

ciej;. Naturdi & Differentijs. Lzb. 11. fg 

cie 5 oculis infolitse niagnitudinis , quafi in fronte 
litis : fuperior capitis pars illi omnino deerat : in 
occipitio foramen erat fatis amplum , ex quo fan- 
guinis aliquantulum fluebat 5 ftatim ab ortu occi- 
dit. Parseo referente, qui fe id monftrum Luteti^ 
vidifle teftatur , puer novem annos natus in Par- 
pavilla pago, fex a Guiiio oppido miliaribus, Pe- 1564- 
tro Renardo, & Matre Marquetagenitus eft, cui 
duo tantum digiti in dextra manu erant 5 brachi- 
um haud invenufte a fummo humero ad cubitum 
ufque deformatum 3 fed inde ad extremos duos di- 
gitos valde deforme vifebatur •• cruribus carebat ; 
quamquam a nate dextra pedis imperfefta quxdam 
velut figura quatuor tanquam digitis diftin&a pro- 
ferre fe videbatur : a iiniftrse vero natis niedio duo 
digiti proiiliebant 5 quorum unus genitali virili 
haud erat abfim;lis. Puellam ortam fine brachijs, 
qus pedibus omnia propemodum ofticia muliebria 
peragebat , nos Patavij habuimus non ita pridem 
a circulatore per orbem a fpedaculo propofitam. H 2 Romae 6o Fort. Lic. de Monftrorum CauJJis , 

Pygmei cur 
jion finc , 
anonftra. Romae anno M D LXXX V. vifa eft oftennis pu- 
ella decora facie, ceteris membris belliflime forma- 
ta, cui ab origine deerant crura, & coxarum partes 
inferiores. Revcra igirur funt monftra mutila, 

C A P. V. 

Qrigo^ & prima caujfamonftriuniformis mutili educi- 
tur ex propri£ materi£ defe6iu. 

Onftra in humano genere uniformia mutila 
non funtpumiliones, quos vulgo nuncupanc 
Pygm^os : tum quia hi frequentes funt , & ex pufil- 
lis parentibus orti naturam non referunt fuo fineul- 
la ex paite fruftratam % tum quianullam deformita- 

tem 
« 2.1 NaUira:, & T>ifferentiis. Lib. II. 6i 

tem habent , nec virium in cauflis fuis : fed monfl:raM°"^" ■?"• 
munla iunr, quibus cum turpirudine iniigni aliqua 
pars deeft, veladeilimminura: Horumoriginemre- 
ferunt omnes in purum materi^ defeflumj neculte- 
rius afferunt viri fapientes, cujus materiei defe^tu,^ 
&quomodotalisdefe£tuscontingatin materia, con- 
fufam nimium, ac rudem propoliti do6tVinam exhi- 
bentes : quum efFeftum nonrefolvantin cauflam pri- 
mam -, quod nesocium iniunxit naturali Philofopho EfFeaus i« 
, ^ ^ ^^^- a Anftoteles j quserere namquepoiiumusquse, quo-famfnuicfoi- 
j;38. modo, &: curdeficiatmateria in conftitutionefsxtus "^" '' 
aliquadeterminataparte mutili. Nos hic diftinguen- 
dum putamus •, aliud enim eft monftrum mutilum, 
cui deeft magna pars corporis , ut exos ille foetus J^{°£r'" 
b fea. 2. b Hippocraticus, expes puella, vir fine brachiis , & ca- 
put membranis involutum partueditumab Augufta- 
namulierei aliudeftmonftrumcuideficitnonitama- 
gna portio corporis , ut monoculus infans , unima- 
nus , auribus, nafove ab origine carens : Profe£lo 
monftrum magno truncatnm membro nafcitur fem-jj^^q^Jj^nt 
per ex defcilu materiae, nonquidem cuiufcumque, ^''^JJ^^''^^ 
fed illius determinarse, quse illarum partium confti- cujus. 
tutionipropriedicataeft anatura, primarn, fuiorigi- 
nem habens ex eo , quod fuperabundavit partibus 
ejufdem ordinis in corpore parentum y fcilicet in- 
fansexos in fui conftitutione non habuit in femine 
parentum eam portionemcraflam, quseortumduce- 
re folet exalimento redundante nutricatui paterno- i"f«"=f^03^ 

_^ _ 1 curgemtus, 

rum, ac maternorum oftium: defecit autem eapor-^eficerecur 

^ . . 1 • . . . ^ ^ poflic deter- 

tio lemmis parentum, vel quia nutricationi luorum minataponio. 
oftiLim ob aliquod vitium nihil fuperabundaverit 5 vel 
quia fuperabundans materia ineptafueritobfuicraf- 
fitudinera , quse in venas ardliftimas regrederetur, per 

f H 3 ^^a& 4z Fort. Lic. de Monftrorum CauJJis^ 

quas ad ulcimam feminis prolificiofficinamperveni- 

re pofletj vel quoniam adteftesdelaca in femen per- 

feAum commutari nequiverit, feu fua, feu teftium 

culpa; vel quoniam ab aliquo feu caloreuteri nimio 

diflipata, feu frigore ambientis concreta ; vel quia 

in alium ufum confumptafuerit j reliquafeminis, & 

infanscarensfanguinis fubftantia bene fe habente. Confimiliter 

de"onum halfinc coxis , & cruribus illa fere femipuella genita fuic 

^''"' ex defeftu partiscraffiorisgeniturseparentum, men- 

flruique fanguinis, quse ortum habere debuic exali- 

menco fuperabundance nucricatuicrurium, & coxa- 

rum genicorum. Idem judicium eflo de viro, &: de 

infantisabf-P^^^^^^ fine brachijs ; mucili enim orcuseflexdefedtu 

que brachiisjnacerise illius parcicularis , qusea parcibus eiufdem 

naria. gcneris in corpore parencum efnuere debebac , orcum 

ducens ex alimenco earumnucricatuifuperabundan- 

te : fecus enim natura, quse de poffibilibus efficit quod 

efficr'nielius cefl, non monflrum, fed hominem perfe^tse jj.^^^;^^» 

S°/de"Joffi.'conformationis generare debuiflet minoris quanti- ^ poiic. 

ca'u"''mem.^^^^^ cum omnium membrorum apta proportione. "^"^* 

branis invo. Caput autem illud membranis involutum, quod ab 

naturam ha- Auguftanamulierc partu editum affirmatur , mihi pu- 

Taput finerum caput non efl; quia caput finecorde, ac hepate Naturafem 
■per builo 5 nec i 

i- _ _ 

^"- utero; pars autem omnis formata efl vivens '^ Ari-f/,'|^° merodiuvi-P^yfice vivere non potefl: multum temporis, necin floteli: fed in ea mole cor, & hepar etiam fuere, a- 
liaque principalia vifccra \ iicec facies totam mace- 
riam extrinfecus in formam capitis occuparet ; reli- 
quas autem partes deerant in monftrojdeficientema- 
teria fpermatica, &fanguinea, ex qua determinate 
generari debebant; utpote originem trahens abeo, 
quod redundare confuevicnucricacuiearumdempar- 
tium incorpore parentum : defecitaucemj quiacon- 

fumpta Naturdi & T>ifferentus. Lib.IJ. 6^ 

fumptaeft in ortum fpontaneum ferpentis , quem mu- 
lier illa poft capitis monftrumpeperifFediciturj & m 
conftitutionem animalis alterius bruti^quodpoftfer- 
pentem edidit inhas eifigies. 
^^--; femine in #li.i9.c.3 
/deoc.na 
Hiir. Abire autem parentumfeminaexmalafivefua, fi-^^ 

ve uteri qualitate in materiam , ex qua ferpentes ^^^^^^ 
utero fponte nafcantur, novum non eft, eo experi-gigniquomo= 
mento comprobatum , quod ^ Par^us i /Levino 
■ recepit in hanc fententiam fcribente, Superionbus 
annis me ufa eft medico mulier quaedam infularis , 
qu^excongreflucum nauta quum concepiflet, cele- 

riter illi adeo alvus intumuit , ut ad prssfcnptum a 

natura 64 Tort.Lk.de MonJtroruraCauJJis-i 

natura ufque terminum geftando oneri non videre- 

turfuffef^ura: nono menfe exadto obftetricem accer- 

iic, moxque pofl: validos conatus3& enixusjexclufic 

primo informem carnis concretionem 3 duabus utrim- 

que anfis in brachiorum longitudinem , & modum 

Moiamira: exporrcftis prseditam , & a vitali quodam principio 

fe fpongiarum , & urticarum more motitantema ac 

palpitantera ; podmodum dekpfus ab uteroferpens 

eilroftroadunco, longoj teretiquecollo , oculis vi- 

brantibus, cauda acuminata, eximiaque pedum agi- 

litatej qui ortus fremitu, fibilifque totum cubicu- 

lum implevit in omnem fe partem prorip iens , ut late- 

bram nancifceretur 5 fedipfammoxunanimiimpetu 

faflo qus aderanc mulieres pulvinis conjedlis fuftb- 

carunt: tandem mifella multo labor^frafta foetum 

mafculum peperit adeo male multatum, & excarni- 

ficatum abeo ferpente , ut ftatim baptizatus interieric. 

Monflrum autem uniforme minori portione truncum, 

ut puerunimanus, femipes, monocuIus,nafindigus, 

auricaptus, & idgeneris, oritur ex defedlu materi;:e, 

quas fuam originem traxit a refiduoalimenti fupera- 

. bundante nutricatui confimiliumpartium in corpore 

parentuni; fecus enim fimateriamenflrui, velfemi- 

Non cxqua- "is j undccumque a parentis corpore prodiret , apta 

doSem^nL' ^^^ ^^ ^"^ ^^ " ^^"^^ vittutc fcminis uiiaquaeque foetus 

au: mcnflrui particula conflitucretu r^nunq uam ex defe£l:u materiae 

ccinque par- monltrum mutilum orietur, potillime truncum parte 

t.emt-cecus. r\\ •ir' r \ 

puliila, utmanujauribus, naioj nampoteratioetusa 
natura, libique depoHlbilibusefficientequodmelius 
eflj pauilo minor eonflitui corpore toto, exalijs parti- 
bus defumpra porciuncula materi^ m deficientis 
membriconflitutionem- Quod latius explicavimusin 
operede ^perfedtaconflitutionchominisinutero. ^cap.n,. Nattira^&Differentijs. Lih.Il. 65 

C A P. IIII. 

Secmda caujj^a^ & ortgo monjlrt mutUi oftenditur effe 
ex debilitate-i ac defe6fu virtutisformatricis. 

MOnftrum idem uniforme aliquo membromu- 
cilum 5 ur pucr unimanus , unipes, monocu- 
lus , naficarens , aurindigens , prseter materix illarum 
partium propris defeftum , ab aliqua ex propofitis 
cauilis provenientem , iieri etiam poteft ob imbecilli- 
tatem virtutis formatricis eorumdem membrorum: 
fi etenim pars illa rcminis parentum fpirituofa, cui 
vim conftitutivam foetus inefTe vidimus , imbecilla 
fuerit^reliquas partes efformare poterit,praetereas, 
quse monflrodefunt: determinate vero potius has 
quam alias efFormare definitob imbecilliratcmmul-utmonrtrum 
tiplici de caufla : una quidem efl, quia portio femi- Jfjj';^'"'^^;, 
nis pare n tu m fpirituofa , cui proprie talium membro- J^^" ™"* 
rum eitormatio demandata eft, quum habeat ongi- 
nis fuse materiam a confimilibus generantium mem- 
brisj fiquapiam exallatis cauflis in tota feminis maf- 
fa foetum conflituente non reperiatur,vim ea mafla 
non habebit eas partes in foetu generandi j utpote 
carens temperamento fimili,quo earum partium na- 
turam conftituat : Quse caufla belle ad eilicientis 
defe£tum redigitur, ut prior ad inopiam materijE. 
Altera vero efl:, quia in mafla fpirituofa feminis ea 
portio, adquam ejufcemodi membrorum efFormatio 
pertinet, fit vel nniiio calore uteri diffoluta , & ener- 
vata j vel nimio ambientis frigore proprio calore pri- 
gen t v^^^'^ q^o foecunditatemhabebat ^ yfr/7?^/^//; alijsg^J^"^/^^''^ 
«ap.3. partibus feminis intaflis , vel etiam quia non uki-habeac. 
mum feminis complementum in teflibus habuerit 5 

I vel 6 6 Fort. Lic. de Monftrorum Canjf/?s , 

vel demura quiaolimapartibiis confimiUbus in pa- 
renrejquarum nutricacui fuperabundavit, vi tertiae 
codtionisnon adepta fuerit exaftumillarumpartium 
temperamentum 5 quo ad confimiles in foetu procre- 
andas indigct ceu neceflario penitus inftrumento . Id 
autemviciumiimul inefledebet cumpaternijtume- 
tiam materni feminis illi portiuncul^, qu^ a confl- 
milibus parentum membris materialem originem 
ducentes , confimilium membrorum foetus conftitu- 
ds^^i^JL^rai- tionianaturadeftinantur : Quod quia raro admodum 
ceriusvitium contingic , ideo frequenter monftranon oriunrur, 
fe. paterno femme materni vitiafaepenumcro corrigente> 

atque non raro viciflim materno fpermate patern^ ge- 
nitur^ defedum fupplente. Tertiam cauflam referc 
^ Artlioteles in caloris, quo femenpoUet, excefllim,^^^/'^^*^ 
aut defe£tum inquiens , ineft hic calor in excremento "p-4" 
feminali-i tantam-i talemque habens motionem ^ & a^i- 
onem, qitanta modice ad quamvis corporis partem ac- 
commodetur. ^^uodfivel deficit -i velexcedit ^rem^qua 
fit-i aut deterioremefficit^ autlafiam^ ^ mancam. At- 
que hac fane ratione ortum reor monftrofum puerum, 
quemanno T>omim M D LXXIII. Taraus c Lute-'^^'^^ ^"^ 
ti£ viditnovemannosnatum, in ^arpavilla pago, 
fex a Guifio miliaribus , Tetro Renardo , & matre 
il/^r^fi^/v? genitum; cui tantumduo digitiindextra 
manu erant ; brachium haud invenufte a fummo hu- 
mero ad cubitum ufque deformatum; at inde ad extre- 
mos duos digitosdeformevaldevifebatur: cruribus 
carebac ; quamquam a natedextra pedis imperfedla 
qussdam velutifiguraquatuor tanquam digitis diftin- 
fia proferre fe videbacur : a liniftr^ vero natis medio 
duo digici profiliebant, quorum unus genirali virili 
liaud crat abiimilis. Cu jus hcec erat eftigies , 

Ter- Naturay&TiiferentlJs. Lib,IL 67 
G A p. y, 

Tertia caujjay& origomonftri mutili ftatuiturinan^ 
giiftia uterii ac loctfoetum continentis. 

SEd trunca ctiara hominum corpora quibufdam 
partibus oriuntur nuUo materise defeAu , nuUa- 
que virtutis agentis imbecillitate , ob folam uteri, 
membranseve foetum ambientisanguftiaminearegi- 
one, quse confticuendse partis in conceptulocusefle 
deberet: fi namqueutcrus quapiaminparrefui nimis 
coardetur , aut ob aliquem rumorem fcyrrhofum , 

I z five 6 s Fort. Lic. de Mmflrorum CauJJts , 

nimis coar£letur , aut ob aliquem tumorem fcyr- 
cauffie utc rhofum 5 fire in fua fubftantia natum, five in tunicis: 
ftautes, mtra eum litis 5 oc embrio circumpolitis : live in 
vifceribus extra utriim degentibus , fed illi propin- 
quis exortum , a quo comprimatur : aut ob nimis 
arftam ventris adftridtionem ftudiose a muliere fa- 
£lam, feu conceptus occultandi caufla , feu quavis 
aliaratione : aut ob placent^ nuncupatsejaut molae 
cum foetus conjundlx immodicum incrementum: 
aut quia duo lint foetus magni, plurefve duobus in 
utero : nequeunte materia in iis anguftiis locum ha- 
bere , in quo determinata pars illa foetus generetur 5 
vel confumitur in halitus , vel in humores difHuit> 
vel in membranas foetum ambientes , five placentam, 
iive in alias partes confimilis naturae alio loco am- 
pliori genitas commutatur ; vel demum intra vici- 
narum partium cavitatcs , ac laxiorem fubftantiam 
introducitur j foetu anatura mutilo iis membris , qui- 
bus in amplo loco conftituendis ea materia deftinata 
fuerat: Er hacfane ratione foetusexpes,auricaptus, 
abfque brachiis, nafindigus conftrui poteft; ac tunc 
maxime, quum duo, vel plures conceptus juftae molk 

fuerint in utero. 

» 

C A P. V I. 

^.uarta mutili monftri caujja & origo admatiri^ 
meptitudinem redigitur. 

I quandb autcm utero exiftente fatis amplo, & 
^^1 expedito ; virtuteque formatrice valida, & inte^ 
gra j quin & materia debitae quantitatis ; aliqua ta- 
m&VL materiae portio inepta fuerit, quseanimetur, 6c 

in Naturai&^Differentljs. Lib.ll. 69 

in fubftantiam viventem convertatur; aut quas ani- xneptitudu 

^ 1 ^ . ' • L ■ /? • j /^ nis materix 

mata determinaci membri iiguram induat , five toecus caufr* 
quia ultimas difpofitiones , ac temperamentum ne- 
ceffarium ad animam , vitamque, aut membri fioru- 
ram fubeundam non habuerit : five quia talesdifpo- 
(itiones,ac huiufmodi temperamentum, obaliquam 
intemperiem libi quomodocumque ab ambiente cor- 
pore impadam , amiferit : quando a6tus a£tivorum 
^^jj"" "" Ariftoteleo ^ decreto non jfiunt nili in patiente difpo- fj^^^in^'^"" 
fito, & in propria uniufcujufque materia, quse non entedifpofuo 
nili perultimas difpofitiones determinaturadunum- Materiaexfe 
quodque, ex fe indeterminata exiftens ad omniajtS/utTJeT- 
proinde ceteris materiae portionibus bene fe haben- Maceriiinc- 
tibus monftrum in uteroconftituitur line illo mem- p^^^JJJ^';.^^ 
bro, cui conftituendo pars illa materiae inepta fecun- ^^"'^3, 
dum naturam ideo dcftinata erat, quoniam ab ejuf- 
dem generis membro parentis fuam originem , & per 
eam coniimile temperamentum temperaturiE partis 
gignendae habens, in eo ultimam ad ejus naturam 
induendampropenfionemobtineredebebat. Hacde 
eaufla unoculus infans oriri poterit fme alterius ve- 
ftigio, unipes, unimanus 5 immo vero etiam carens 
infigni mole corporis 5 ut captus brachijs , 6c cruri- 
bus, CQxifq^uo. I 3^: C. A P: 70 Fert, Lic, de Monflrorum QauJJtSy 
C A P. VII. 

§lmnta monftri mutili cauffky & origo efl e$$ 
parente itidem trunco. 

POrro fi parentes ambo truncati fuerint cadem ali- 
qua fuorumcorporumparteaborigincj arquea- 
deo in genere monftri contineantur^neceflario prolem 
&quan-monftrofam fufcipient eadempartecarentem; quip- Cur, 

do ex mon- 

ftrpfis 

tibus paren- cantur pe conceptui nec a patreproveniet pars illaefficiens 

ftrofi fiiifna'}! fpirituofa feminisjcui dicata eft ej u fmodi membri con- 

formatio; nec a matre materia cidem parri conftituen- 

d^neceflaria: Quocircaexduobusunoculis, autuni- 

manis, Naturay&T>ifferent^s. LzbAL yi 

manisjaut cruricaptis , brachiisve carentibus partus 
omnes enafcentur neceflario monftrofi , monoculi, 
unimani, crurindigi, brachijfve capti. Si ergo carenti 
brachijs illi ficario Lutetia ftrangulato nupta fuiflet 
i# n.a4. mulierillajqux^^^^^r^/teftimonio vifaetiamL^^^//^ 
^'^' fuit non itapridem fine brachijs ortaj ex tali conjugio 
non nifl proles brachiorumexors exoriripotuifiec. 
Sin autem utrlque parentum ejufdem membri 
mutilatio poftortum morbialicujus fkvitiacontige- 
ritjnon erit neceflarium exillis monftrofam pariter ffp^^eTtfbuT 
fobolem procreari ; poterit monftrofa tamen ex illisjj' %:TTon 
itidem foboles provenire ob cauflamnuperallatam:^"^"ft^^°^ «■ 7 ^ Fort. Lk. de Monftrorum CauJJis , 

A t vero non erit hoc neceflarium , quia fieri mutilatio 
potuit in parentum corpore quando jam ad eorum 
teftes 3 & ad venas prope ventrem perveneric materia 
feminalis cum fanguinea, quas fuperabundaverat olim 
nutricatui earum partium , quibus poftea parentes 
orbati fuere ; tunc enim ex rautilis parentibus integra 
Taurusca- potcft cxoriri foboles j quo nomine h Ariftoteles ali-*^ «^egeH 

ftratus quo- . . \ i- • v n. • an, C.4.. 

modovaccamcubi vcrc diccrc potuit taurum a caltratione vaccam 

vidamefr'" impleviffe 5 tunc enim vafaejaculantia inter teftesSc 

'^"^- penemmediataurusillefemineplenaobtinerepotuit> 

quod vel exe£tis teftibus in uteru m feminse jaculari va- 

canis caftra-luit, & cx illa prolcm integramfufcipcre i Talequid 

ixetS"^"' enim cani cuidam contigifle olim SLudivimus j.Ta/fjrio 

Caipalkttoprxchrxmdolisviro', canemfcilicet Vene- 

ris oeftro percitum , dum femellam fui generis ad coi- 

tum infe6laretur , in vitis catellae dominis , intra valvas 

cujufdam anguftias comprehenfum medium, ac vide' 

tentum forcipe ftatim ab hero catell^ tefticulos ampu- 

tatum, &illicodimiflum, acaftrationecumobviafibi 

cane venerem non detredtante corpus mifcuifte. Sin 

autem uni tantum ex parentibusmembrumaliquod 

defuerit, ft quidcm femina fit carens aliqua parte, pr^e- 

fertim non fpermatica, vel exutroque genere partium 

■ conftituta, neceflario foetus enafcetur monftrumea- 

dem parta truncum ; quia materiaillius raembri con- 

ftitutioni apta non nifi a matre integra ineft fuam 

p^ternum fe- origineni ab ejus parte confimili obtinens , neque 

Sppie^jrne! hu.ic dcfedtui confulere poterit mafculi femen, quiaid queat defe- 
£ii}m marer- 
nae macerics. in materiam carnofarura partium illi membronecef- 
fariarum concedere non valet. At vero fi pater fue- 
rit homo aliqua parte mutilus, is ex feminaintegra 
poterit quidem monftrumsequetruncumprocreare; 
at non neceflariomutilamproiem fufcipiet, quiaubi 

defi. Nattirai & T>ifferentus. Lib. II. 73 

deficit fpirituofa pars paterni feminis illius membri ^^^^^^^^-^ 
formationi deftinata,prxfto efte poteft a confimili maicuh dde- 

1 . ^ . , • 1 dtufuppkre» 

parte materni corporis materialem generationem ha- 
bens feminei fpermatis fpirituofapordo, qu^inejus 
membri conformatione fuppleat defedtum patris-, 
i.degen.q^^ ratione ' Artftoteles alibi monuit ex l^fis pa- 
•"'"''■ ^rentibus interdum Isefosjinterdum non liEfosfilios 
provenire. Ita ergo ex coitu cum monftro mutilo 
monftrum confimile generacur. C A P. VIII. 

Sexta caujjk , & origo monftri mutili ad morhum 
foetus attinere dicitur. p 


Oftremo loco monftrofus partus ab integris pa- 
m rentibus edi poteric, nulla vel deficiente, vel 
inepta materiainullacontinentisuterianguftia-, nul- 
laque virtutis formatricis imbecillitatesubi foetus 
integer efFormatus in utero aliquem morbum patia- 
tur,quo integra illius aliqua pars abfumatur:Ut 
enimhomines adultiluis Venereae veneficio plerique 
nares amittunt , ac virile membrum; utque phace- 
lifmo inteeris brachijs ahquando vel cruribuspn- 
vantur i utque nimio frigore nonnulli pedibustrun- 
cantur ; ut aUis membris ferro amputantur , igneve 
confumuntur-,qui omnes obduaa vulneri, ulcerive 
cicatrice, monftra mutilata nobisapparent, ica lane 
tenerrimum foetus corpulculum in utero ahqua parte 
detruncari valec, five adurente inflammatione con- 
fumpto pede, five corrodente humore ahquoexela 
manu,fivefphacehfmoabfumptavirga, five quomo- 

documque aUter aUa parte detrada •, qui mor bus a na- 
^.epid.tura, ^BiPpocrati medicacrice, mox quaqua ratione 
a./ , ' - ^^ K curatus, Monftrumut 
vi morbiori- 
acur. 74* Fort. Lic. de Monjlrorum Caiiffis^ 

curatus, obdudacorporifoetuscicatrice, relinquitur 
pueilus truncus, quifuotemporenarciturmonftruin 
eo membro deftitutum. Raro autem contingit exoriri 
ejufcemodi monftrum, quia raro contingit foetumin 
utero tcnellumadeogravimorboaffici, &noninteri- 
mi, fed ab amifTo vi morbi membro integro obdufla 
corpori cicatriceconvalefcere. Sic igitur ex vi morbi 
oriunturpleraque monflramutila. 

C A P. I X. 

Monflra mutlla ex maginationis parentum vs 
exorirt non poffe , 

NEque vero plerifque aliis aflentimus , quibus^ 
orania cujufque fpeciei monflra , atque adeo 
mutila , vi vehementioris phantaflce parentum ena- 
fcuntur : Quum enim phantafia quantumvis intenfa 
vim non habeat detrahendi quidquam materiei ge- 
nerandi eonceptus: nec virtuti generatrici: nec for- 
marrici feminis: nec loci amplitudini, uterumnimis 
quamparfitanguflando : necfanitatifoetus, morbum 
membrorum confumptorem procreando: fedfolum 
valeat figuras , & colores partium variare vehemens 
imaginatio : liquido jam paret nullum ab ea monflrum 
mutilum pofle procreari : at omnia in eo genere fieri 
a caufiis antea propofitis cum feorfumacceptis, tum 
etiam multo magis fi plures in unumconvenerint, five 
in eadem parte , five in pluribus : fiquidem trunci 
monilrofe a natura homines funt fimul pluribus mem- 
bris carentes : quorum uno uteri anguflia defiitui 
pofiunt , a:lfero vi morbi privari, altero defeftu ma- 
teris orbari, alrero imbecillitate agentis cauflk fpo- 
liaii : 6c ita de aliis, Iraergo ex tot cauffis phyfice na- 

fcuntur HaUira,&T>tfferentus. Lih.Il 7S 

fcuntur omnia monftra mutila : quorum originem 
Clariflimi viri indifferenter referunt in unum materiei 
defedum. 

C A P. X. 

MonliriUniformis excedentis realisexijlentia ex 
htfiorijs item comprobatur. rL T in eodem genere monftri uniformis ex adver- 
j, ^ fomultareipfacomperirimonftrainaliquapar- 
te aii t fecundum numerum, aut fecundum molem mi- 
rabiliter excedentia, iifdemhiftoricisconfirmaripo- ^„„3 oa. 
teft 5 namque apud eundem Joannem Gualtherium in- 1 40. 
fans' duplici capite ortus eft. Qiiin etiam Theodojio 
iraperante, Arcadio , ^ Honorio Co(f. in orientak 3 9«. 
plaga in caftello Emaus Taleftin£, natus eft puer ab 
umbilico deorfum unum corpus obtinens , furfum 
bicorporeus , duo habens peftora , duo capita pro- 
prijs pollentia fenfibus adeo difcreta , ut altero co- 
medente , ac bibente , alterum abftineret monftri ca- 
puf, altero vigilante, alterumfomnusoppreflumde- 
tineret; licet nonnunquam fimul dormirent, fimul 
colluderent invicem; fed & inter fe aliquando rixa- 
bantur , feque invicem percutiebant. Vixit mon- 
ftrum ferebienniumi &:alterfemipuer alterimortuo 
quatriduum fupervixit. Hujus monftri teftimonium 

.« lib. 16. pei-hibuit T>. "Auguftinus luculentiflimum. 

ticrpV Conftantinopoli puer natus eft quatuor pedes ha- 
bens Aher duos vertices a nativitare obtmuit. In 
rhracia paricer natum infantem quaruor pedes ha- <$oi 
bentem popuU viderunt. Alterum ibidem duo ca- 
pita gerentem 5 quorum uterque ferro concifus eft. 
Henrico Tertio imperante in confinio Normanma, 1044- 

K 2 ac f6 Fort.Lic.de MoTiftrorumCaiilJis^ 

ac BrHannt£ portentum viriim efl in una, vel potius 
in duabus mulieribus; erant duo capita, & quatuor 
brachia, ceterageminaufqueadumbilicum : inferius 
fingulaomnia, comedebat, ridebat, loquebatur una, 
dumalterainterimabftineret, fleret, atquetaceretj 
ore gemino comedebatur, fed uno meatuventereji- 
ciebat ; uni defundse, fupervixit altera pene triennio 
mortuam portans , denique pondere molis , & nidore 
cadaveris occubuit. Hiftoriamtexuerequoque Vin- 
centius ex Guillerrino , & Matthaus Talmerius , iib. 2^. 
quamvis tempus nativitatis varium reddant. Con'^"-^'^^' 

3©6j. fianti£ ad lacum Acronium nati funt duo infantes, 
mafculus &: femina, duobus capitibus , quatuor bra- 
chiis, totidemque pedibus, membrisomnibusabfo- 

1104. lutis, fedconjun(ftiscorporibusimoventrecircaum- 

1112. bilicum. Homines aUbi poflea iiati bicipites. In 
Angita ortus eft puer geminus a clune ufque ad fu- 
periores partes ita divifusut duo haberetcapita, duo 

1 1 1 s. corpora integra ad renes cum fuis brachiis , qui tri- 

^^97- duumfupervixit. Monftrumetiam iV^;?///// exortum 
eft infantem bicipitem referens tam fexuduplicem, 

2310. quam ceteris partibus, fola corporis compage ftm- 
plicem. Novi ex x^nnalibus T>ominicanorum Col- 

Aiino ^^^'^- jfiarienfium mulierem in Scleciftat peperifte puerum 
19J. cum duobus capitibus. Trithemius in Chronico 
Spanheimenfiadannum 1236. Hocannoquifuit.... 
Ivari Abbatis in villa Gebrad natus eft puer mafculus 
biceps monftrofus valde , vixitque menfibus fex & 
q. diebus, cu jus duo erant capita a parte pofteriori fibi 
Gppofita, utium vero corpus, duo ventres confufi, 
& inferius mirabiliterin unum redafti, pedes duo. Naturai&Diferentiis. Lib.lL jy 
131^. In agro Florentino puer natus bicorpori effigic, 
geminis eapitibus , quaternis manibusj circa geni- 
tales partes ita connexus , ut in duos tantummodo 
pedes terminaretur , a partu matris paucos dies vixif- 
fe perhibetur : de quo ^ Francifcus 'Petrarcha Lyrico- * '^^ +• ^f^- 

^ t % r ^ • rr -/-j memorand; 

rum Italorum lummus memmit, aflerens , ejuidem 
monftri effigiem Florentt£ in Hofpitaliad fcalasex- 
culptam 5 epigramma fequensinfcriptum habere. 

y^Hac Petrus V2^jL\\x{q}it ^unojub corpore biniy 

35 Fabrica natura mirajacemushumo. 
y, Cuiquejuum fmt & manuum ^fuit oris opufque -^ 

35 yejica 5 ajl unum ventris opujquefuit : 

K 3 yyjunxere 7^ Fort LkJeMon^rorumCauJpSy 

,, Junxere extrema partesnos corports ambos 

3 5 ^luas neuterfrnul 5 & dtcat uterquefuas. 
5 j Neutra exparte pedes j captta ex utraquefuerunt 

5, Bina \fed e medio corpore plantafuit. 
33 Binafmt medio , qu^e corporeplanta deorfum 

3 3 ^endebat 3 furfum quinta erat una manus. 
33 Non vero nobis unus fomnufque 3 cibufque^ 
, i^Necrifitsnobis ifletus & unus erat : 

33 Somno membra dabat unus 3 ridebat & alter, 

^■iSugebatqueunusflens quoque& altererat. 
'iylnFloYentina.natosnosfluminis Arni 

33 Fal/e dedit T^atri^; nospia cura 'Patris. 
33 Inde alti , & Sacropariter defonte levati, 

, 3 Viximus ambo decem bis totidemque dies. 
3iSj£idnuncNcpmnum,quidnunc]2inumqucbifronte 

yyCMiraris? StYgi] ternaqmdora Canis? 
33 Et quid Geryonis tria corpora ? fcilicet unum 

i^Nos corpus -ibinas nos animafque lege. 

Dehocetiam mon^ro KornmannusVibro CuodeMi- 
racuUs vivorum. In pago fallis, Arni fuperioris no- 
mine Tertanio monftrum exortum eft duos puellos 
uno umbilico ad invicem junftos habens^ cuiabuno 
laterc&genitaliaerantmembra^ & binaquoquepen- 
debant invalida crura j ab altero vero laterecrusfo- 
lum exibat imperfe£tum 5 fuitque monftrum hephe- 

1389. merum. Alibi natus eft in /^^//^ infans fub uno ca- 
pite quatuor brachia, totidemque crura divaricans; 
cui vira exiguo tempore duravic- de quo & Ambro- 

Anno Dni. y^^j c^ar^us^ & ^ Joaunes Riolanus Fil. teftimo-^demon- 
nium perhibuere. Puella biceps in Boioaria Aquilo- f^^ j"'" 
nari inter T^anubium , atque Alemannum fluvios in 

54,1 3. Sanderfdorf nata eft in mola pagi , quse & quaterna 

bra- Natura^&Di^fferentiis: Ltb.ll. "j^ 

brachia, bis geminas manus , &: totidem pedes habuic. 
In agro Ticeno exortus eftinfansdentibusfex, & fa- 
cie infolitse magnitudinis. Berna puellaortaeftuno 
capite, duabus pofteriorbus corporis partibus, toti- 147^» 
demque pudcndis. i47§- 
In Veronenfi agro infantes feminas duae natse funt 
binis genitalibus, duplici ventre quaternis brachiis^ 
fed fibi dorfo abimishumeri&, utmquit ^araus^ ad 
nates ufque ar£til!ime cohazrentesj quodmonftrum 
parentes diu multumque perltaliseurbesj quceftum 
inde fibi Gomparantescircumtulere. 8o Fort. Lic. de Monjirorum CauJJis^ 
In pago Rorbachio non procul ab Heydelberga 

id^%6, ^araei etiam relatu , gemini utriufquefexus obvec- 

14,8 7. fis tergoribus annexis orti funt. Biceps infans ^Pa- 

tavij natus eft, inquo prasternaturasluxuriem nihil 

aliquoquin fuit foedum afpeftu. Rom£ gemini or- 

jA^i.ti funtjlimulque uno corpore conjun6ti,adverfis 

inter fe manibus,ac faciesqui pauculos vixerunc 

diQS. BerheldidS in ditione Principis Palatini Ele- 

£toris nati funt gemini pedtoribus fibi affixis,unico 

umbilici dependentis vinculo conftridti. Germanise 

inoppido ad fylvam Hircmiam fito, infans duobus 

capitibusj quatuor manibus>6c duobus pedibus na- 

tus Natura^ & T>ijferentjjs. Ltb. 11. % i 

tus cft. Prope Wormatiam ad dextram Rheni par- 149^. 
tem in villa Birjiadi(\\xx fitaeft inter Wormatiam 
& Benfhaim i mulier qusedam enixa efl: duas puellas 
corporibus integras, fed in vertice frontetenus in- 
feparabiliter connexas ,&: fefe mutuo infpicientes 5 
'• lib.sp. eas * ^JMunfterm Magimtia fe in fua Cofmographia 
^^^' fcribit vidifle fexennes j cogebantur fimul incedere, 
iimul cubarejac furgere 5 & quum una procederet, 
altera retrocedebat : nafi utriufque ^ek fere contin- 
gebant : oculi vero non in dire£tum , fed in latera tan- 
tum torqueri poterant. Vixerunt ad annum deci- 
mum ; quo tempore, quum una defun£ta refecaretur 
a fuperflite, viva hsec aut ex accepto in capite vul- 
nere, autpotius ex vulneris foetore &:putrefa£tione 
<:orrupta in cerebro , paullo pofl etiam diem obiit 
extremum ; cujus imaginem paullo fupra vidimus. 
In ditione Werdemberga monftrum feminei fexus 149S. 
ortum eft duplici capite, quaternis brachiis, peftore, 
ac ventre uno 5 pedibus duobus. In ^^ri ?%^ri«/ pa- 
go Goffaw apud Helvetios mulier honefta mafculos 
duos duobus capitibus , uno quidem corporejumbi- 1403- 
lici vinculo conjundtos, quatuor manibus, & qua- 
ternis pedibus enixa eft. Colmaride Imperialis Alfa- ^5^4" 
tt£ oppidiad lllumfluvium fitinatus eftinfans virili 
fexuj ex cujus peftore aliud integri hominis, ejuf- 
demque fexus corpus omnibus membris abfolutum 
adgenuaufquepropendebatjfolo capite in alio cor- 
pore infixo. In Germania vifus eft juft^ vir setatis, 15" 16. 
cui aliud caput ex umbilico exertum prominebat ; 
quod in morem fuperioris etiam cibum aiTumebat: 
Hujusmemineruntitidemj^^fi?^^^ fRuejfus^^ Am^ ifip. 
brojtm s Tar£m. Janm Vitalis ^anormitanus in 
fuo Teratorizione de monftro ifto,e cujus pedtore pro- 

L pendebat 82 Fort.Ltc.de Mon^rortimCatiJJis^ 

pendebat collocenus abdico capicealter infans ait» 

^'c^^ orkur-i di£fu horrefio^prope curva caverna 
Ora puer msntis mens haud tgnara ^eorum 
^Protmus ergo ingens telluris crevit acervus 
ToUitur ex ima gramen compage revulfum 
33 Mox ruit abrupto cumulo 5 mirantur arifla^ 
Miranturgleb^ , Cypriostum terra capillos 
^eceptt-iauratidtidumpatuere cylindri 
Nec monfcrisjimiles pavidis^ crefcitque tuend& 
Ocius , & truncum [ub pedtore librat inanem 
Egrejfus puer , &Jine nominepeBore corpus 
hnminet , htiic collum caput efi^ & brachiaparva 
Tro manibus Jimt yterga pokm lpe£fare videntur. 53 
33 
33 
33 33 
33 
33 
33 
33 
33 33 
£liPC ti lib. 24.. Natura^ & T^ifferentijs. Lib. 11. 85 

Ex Sabaudia in Helvetiam migravit qiiidam jufta 15^5, 
a:care , intcgra forma , membris bene compa6tis,ex 
cujus tamen veniriculo prseterea aliud hominis cor- 
pus ica propendebat 5 ut caput cotum , atque bracliia 
fola deeflent : circumtuiit vir bonus hanc molem ma- 
gno hominum undique confluentium fpeftaculo , & 
admiratione, per regiones diverfas ex corpore niira- 
bili quseftum faciens. 

In Hiricinice fylv£ quodam pago non procul a 
Kniebis infans monftrofus natus eft virili iexu , in 1529. 
cujus corpufculo circa pe£tus aliud prjgterea corpus 
membris omnibus abfolutis propendebat ad genua 
ufque, folo capite in alio corpore te£to. Pervenit 1531» 
hoc monftrum ad virilem setatem pererrans orbem. 
Prope Ejfelingam Neccari natus eft infans uno ca- 
pite , quatuor aures , quaterna brachia , bifgemina 
crura,totidemquepedesobtinens; cujus & Jovianm 
Tontanus^ & ^araus etiam meminifte videntur, 
non geminato aurium ordine. In Helveti£ pago 
GoJJaw , prope ^ Groningam ortus eft infans duo- 
bus capitibus, ternis brachiis, totidemque pedibus. 
Theani Sidicini Rueffi relatu natus eft infans, mani- 
bus quatuor, pedibufque totidem, capite & ventre 
uno, binoque membro femineo 

In oppido Seckingeny prope Eajileam ad Rheni 1534. 
ripam lito,gemini natifuntconjunftislateribusj qui 
propter marris graviter parturientis anguftias ni- 
mium comprefti, fere opprefti non diu vixerunt. B^^e- 1 5*3 f . 
mopyrgi Marchia urbe, notante Fincelio , natus eii 
infans ita in corpore circumftua, & laxa carnis mole, 
ut militari fago Germanico indutus appareret. In ifj^. 
^gro Tigurino natus eft infans ei plane ftmilis , qui in 
Helvetiis etiara, in pago Gojfaw ante fexeBnitim 

L a ortus Fort. Lk. de Monftrorum CmJJis^ 

ortus cflj uno corpore fcilicec , duobus capitibusj tri- 
1538. bus manibus, totidemquepedibus. Natus eft homo, 
& ad perfeftam viri ftaturam excrevit , capite , ac hu- 
meris tantummodo geminus , ita ut capuc alterum 
antCj alterumretroprofpiceretjmira inter fe limili- 
tudinC; barbis etiam, &: oculis {^{t mutuo referen- 
tibus ; idem eraC utrifque cibi appetitus , vox fimil- 
Jima; idem uxoris, quam monftrum habebat, deli- 
deriumj eadem excernendi cupiditas : annum : exce- 
debat trigefimum. 
Similc monftrum in Bavaria confpeftum eftj 
fuit mulier viginci fex annorum, duobus capitibus, 

quorum Natura-i&^iferent^s. Ltb.lL 85 

quorum unum fatis deforme erat \ hsec dum mendici 
habitu ofliatim libi vi6tum qusereret , ne gravida: con- 
fimilia monftra id admirantesparerent,dato viatico 
jufla eft e finibus abire. Foetum natum vidit HaJJia 1 540. 
geminis capitibus reflexis in dorfiim ; quorum {^^q 
facies obverf^ invicem minaci vultu confpexerunt. 
Friburgi Myforum editi gemelli totius thoracis an- 15.^1, 
terioris coh^fu invicem jundtis. Textoris uxor in 
tJMiJhi£ Friburgo in isico Francifcano gemellos pe- 
peritanterioribus corporis partibus in mutuo com- 
plexu conjun6tos. In 'Ducatu Wirtembergenji nati 1542. 
funt gemini coalitu pedtoris ad umbilicum ufque 
connexi. Schauffia Hehetiorum ort^e funtinfan tes 1 543. 
duse uno folido corpore a collo ad umbilicum uf- 
qucjumbilici fubtusvinculo propendentej ceterum 
capitibus geminis , quaternis brachiis , totidemque 
pedibus monflrum pollebat. In pago Rinach non 
procul a BaJtleaRauracorum^ mulier gcminos edi- 
dit concretis corporibus duobus fupra umbilicum, 
quaternis brachiis 5 quae tamen corpora a lumbis in 
duos pedes conjun£ta definebant ^ fuit Monflrum a 
Munjtero defcriptum, & poflea quoque a Stumpjio. 
»iib. i\.Mediolanii referente iCardano ^ puella biceps orta 
cap. 77'' eft 5 reliquis membris unum corpus referentibus 5 
nam bina crura, bina brachia, vulva una fuit : Sed 
quum Gabriel Cunem Chirurgus mortuam diffe- 
caviflet, primoquidem gulaminteriorem (^funtqui 
Meri vocant) &:cum ea ventrieulum invenit dupli- 
cem ; qui tamen in fundo coibant ; ibi etenim pylo- 
rus unus 5 nihilominus ex eo inteflina gemina exo- 
1 riebantur, ut illorum uterque ordo duplicatus t^zXy 

uno excepto re^to^ in quem unum coibant omnia, qui 
ad unumanum terminabatur : erantautem fseces in 

L 3 am- 86 Fort.Licde Mo7iflrorum CauJJJsy 

ambobus inteftinorum paribus : Pulmones gemini 
vifebanrur^ati^uehinuliaex parteinunum coibancj 
Cor paullo altius quam in aliis efle folet ^ litteram 
graecam rcferens bifidum fcilicetj (ed tamen in una 
fedej anuterque ventriculus fuperiorineociletjnon 
exploravit : Jecur crafRim -, valde oblongum , fed abf- 
que lobis : Spina dorfi duplicata j diftabatque una 
ab altera digiti magnitudine , unaqu^que fuo fub- 
dita capiti; & ufque ad crus , quod fibi in diredto e- 
rat 5 ferebatur . Dentes inferiores anteriores qua- 
tuor 5 fuperiores duos habuit, fed magnos, & infe- 
rioribus duriores 5 qui tamen dentium duritiem non 
exquifite prsefeferebant. Rcnes erant duplicati :ure- 
teres, & veiica minime. Orta eftmenfe nono &ab- 
folura, & corpulenta: vcrum in ipfo exortu ob erro- 
rem obtorto collo uniusabobfletrice idem dies,ca- 
demque hora fuit , qua tenebras mortis , & vit^ 
hujus lucem expertacft. Manifeftum eft igituridem 
in his contingere , quod in fru£bibus : duas tentavit 
natura creare puellas ; in ipfo exortu principalium 
membrorum collifa atque conftri6ba func omnia 
pr^ter caput : omnia igitur principalia prseter cere- 
brum, in unum coiverunt ; fuerunt tamen potentia 
duo; qusc autem pofterius creatafunt ,velututerus, 
brachia, &:extrema, ab uno tantumprincipio,&tan- 
quam in uno foetu funt abfoluta . Heydelberg£ a- 
pud Meccarum flumen orti funt infantes duo con- 

1 5 44.jun£Vi , & mafculi , duobus corporibus ventre con- 
glutinatis, duobus, capitibus, quatuor manibus, & 
pedibus quaternis ; vixerunt fefquidiem : difFedlo 

d 54.6. monftri cadaverc, cor unum extirifle vifum. IrxA- 
chen oppido Saxoni£ ad Albim duo infantes femo- 
ribus latere tenus concreti viu funt qua crura fub- 

nedun- Natura 5 & IDifferentijs. Ltb. 11. 8 7 

ne6tuntur coxxjco ficujUt dexcer finiftra manuhu- 

mero dextro alterius incumberet , iinifter dextram 

thoraci alterius transverfim priEtenderet. Lovanij 1547. 

gemelli nati diftinftis corporibus uni adh^rentibus 

.^. iib,4. capiti. ^^arai obfervatione mulier Ltitetia fexto 

''^''* graviditatis menfe foetum peperic geminumcaput, 

bina brachia, & quatuor habentem crura 5 in cujus 

mortui cadavere diflcdro cor unicum repertum fuic. 

In ditione Abbatis Urfini , pago Riedenfi, prope 

KauffburenSuevia oppidum-i fabri uxor gemellas o- 1550. 

mnibus partibus abfolutas, fed ventre ad collum uf- 

^ que conjunftas peperit. Mildelftoni in Anglia natus 

i ' eft infans duobus corporibus , atque capitibus , qua- 

tuor manibus; unico ventre, umbilico, & alvo ad if J2. 
ejicienda excrementa: ab una parte cqrporis duobus 
pedibus jufta proporcione formatis : ab altera unico 
pede tantum 5 fed ex duobus conflato, ac novem di- 
/ cap.5. gitis munito. Joannes ^ Rioianus Fil. in tra6tatu de 
monftro Lutetiano teftatur in Anglia , non procul ab 
Oxonia natumefle monftrumbicepsjquatuormani- 
bus donatum, fed ventre unitumj& partibus infe^ 
rioribus unicum. Ex iftis gemellis uno yigilante» 
alter dormiebat; dum hic laetam faciem oftenderet, 
ille triftis , & moeftus apparebat ; quindecim dies 
vixere; fed alterunicodiealterifupervixit. Memo- 
?« Hea. rabilis eft , fubjungit vir f" dodus , hiftoria monftri 
k£seo. cujufdamin Northumbria orti,quod ventre coh^- 
rebat , gemino capite , quaternis manibus ; fed infe- 
riores partes communes habebat. 

Circa h^c tempora , inquit Rerum Scoticarum 
* Georg. Hi[iorio2raphus , ^ monftrum novi eeneris in Sco- 
;. tia natum eft, interiore quidem corpons parte mariSy 
nec quicquam a communi hominum forma difcre^ 

pans j, ij. hift. 
Sco» 88 Fert.Lk. de MonfirGrtim CauJJis ^ 

pansjumbilicum vero fupra,trunco corporisjac re- 
liquis omnibus membris geminis , & ad ufum & fpe- 
ciem difcretis: Id Rex diligenter&educandum5& 
crudiendum curavit , ac maxime in muficis : qua in 
re mirabiliter profecit : quin & varias linguas edidi- 
cit, & varijs voluntatibus duo corpora fecum difcor- 
dia diflentiebant, ac interim litigabant^quum aliud 
alteri placeret ; interim velutin coramune confulta- 
bant. Illudetiam in eo memorabile, quod quum in- 
ferne crurajlumbive ofFenderenturjUtrumque corpus 
communiter dolorem fentiret ; quum vero fuperne 
pungeretur , aut alioqui Isederetur , ad alterum cor- 
pus tantum doloris fenfus perveniret: quod difcrimen 
in morte fuit magis perfpicuum : nam quum alte- 
rum corpus complures ante alterum dies extindbum 
fuiflet ; quod fuperftes fuit , dimidio fui coniputre- 
fcente , paullatim contabuit. Vixit id monftrum 
annos viginti o£to , ac deceflit adminiftrante rem 
Scoticam loanne 'Prorege. Hac de re fcribimus, ait, 
eo confidentius ,quod adhuc fuperfint hominesho- 
nefticomplures, qui hasc viderint. In HaJJiaGerma- 
nia , Witzenhauji£ , infans mafculus biceps, coUo 
duplici; corpore infero bene compa6to exortus eft. 
Conradi Lycofthenis teftimonio , Geneva apud 
Allobroges^ monftrum , quale hic fubjedtum vides, 
ex Galta quadam muliere ^Geneva tunc habitante, 
natum eft :quod materi^redundantisindiciumfuit: 
Id monftrum binas habuit facies, hoc eftbifrons e- 
rat , qualem lanum pinxit antiquitas : quod utrim- 
que pendet inflatum , inteftina funt ex dorfo prode- 
untia : quod autem ex ventris inferiore parte pen- 
det, id jecur eft , ex femin^ vulva prolapfum : mon- 
ftrum hoc utrumque habec fexum, ad dextram mas 

eft. Naturay & T>ifferentijs. Lib. II. 

efl:, ad l^vam femina : ad vivum expreilit Gafpar 
tMaJerim pidbor^qui tumibidem cum mulcis aliis 
aderat. Eidem Lycoftheni^ apud amoenum illud & 
ambitiofum Antiochia fuburbanum, vifu relatuquc 
horrendum natum eft Conftantii Imperatoris tem- 
poribus monftrum,infans fcilicet ore gemino,den- 
tibus cum binis, & barba, quatuor oculisjbreviflimis 
duab us auriculis iii has efligies. 
Herheslehit in Thuringta pago gemellse natse 1555 
luntventre concreto, ac fafcia carnea in unum quaft 
colligats , medio corpore fe mutuis amplexibus 
jTetinentes , quaspaucaspofthoras obierunt In Mif. 
ni£ pago Ziehefti non Jonge a ^irmuw natus eft 

M infans 9® Fort. Lk. de Monftrorum CauJJis , 

1555. infans duo habens capita. » Tar^us autem Lutetia 
« 5 70. in vico Gra^vllUerorum ex ^etro Germanoy & ikfkr- 
/^.f/s: ^etronilla nacos efle ait duos infante^ perineo 
ad nates conjundtos > communem umbilicum in 
loco fexus obtinentes : fexum illis diftindum fuiflc 
aflerens. » lib. 14. 
cap. 2 . 
AnooDBK Addit in Viahani Paroeeh) qua Carmtum Lute^ 

'^i7^*tia iturj inpagulo TarvarumBordarum^ CyfriO' 

nam Girandam Jacobi Mercatoris agricolae uxorem 

peperifle gemellas ad nates jun£t:as ; quibus unicum 

fuit comjnune femineum pudendum 5 unicum ab- 

domenj Natura^ &Dlffmnt^s. Lih. 11. pi 

domen j & in ejus medio unicum umbilicum : cete- 
rum duo pe£tora, quaterna brachia, fed terna crura 
monftro fuille; illudque pauculos fupervixiflc dies. 
In infula obfcuri X^.QMs-iFerritrknfi ditione, ormm 1 579. 
efl ex muliere monftrum uno capitCj cui ad occipi- 
tium fruftum grande carnis depcndebac : in ore du^ 
lingu^, acuta latiori infidebat : uno collo, duobus 
pe£toribusinunumjun6tis: ex anteriori parte duas 
mammas exerens : ex altera nuUas ; quaternis bra- 
chiis hinc inde pendentibus : epigaftriis paullo infra 
umbilicum disjun£tis : fexu femineo diftin£l:o utri- 
que ventri a natura conceflb. Dodtiillmus Rlolanus 
jHius difertum edidit opufculum. ^s monfironato id.05. 
Luteti^i quod coagmentatum fuic ex duabus puel- 
iis amplexu mutuo, fterno, Sc ventre ad umbilicum 
ufque conjun6Vis ; in quibus difledbis repertum eft 
cor, &jecurunum. NovifHme autem nos Patavii 
puellum quadrimum vidimus circumferri capite 16 11, 
maximo, nullam fere cum pufillo corpore propor- 
tionem habente. t^miterni Ruefi^o natus eft puer 
mbus pedibus. 

Reperiuntur itaquejn natura rerum monftra uni- 
formi excedentia tum in difcreta, tum in concinua 
membrorum quantitate. M 2 C A F. 92 Fort. Lic. de Monflrorum CauJJts , 
©igantes non 
efie moiifira 

SCCUT. 
C A P. X I. 

tjHonftrtexcedentis natura^ & caujja prima eli- 
citur ex parentum phantafia. 

Onftra vero in humano genere uniformia ex- 

cedentia non funt vaftaemolis Gigantes pro- 

portionatam corporis , ac membrorum re^lam con- 

formationem habentes 5 quippe in eorum origine 

MoDftraqyid nullus adefterror ullius cauilie naturahs 5 quum Ari- 

ftotele '^doiSbore monftra generatim iintnaturse pec-'» ^phyf; 
cara5& obl^fiones ob vitiumin aliquo principio exde|en.at 
iisjquse viventium generationemquomodocumque"^'^' 
promovent. Sed monftraexcedentia uniformia funt 

homi- Naturaiicr^tfferenttjs. Lib. 11. p^ 

homines, multo plura, vel multo majora qusedam 
tantummodo membra obtinentes quam unius indi- 
viduiperfe(Eti naturapoftulet, & reliquarum corporis f^oni^raex- 
partium proportio requirat j lic monlrrum exce- r,nt. 
fc^^-^^dens Cardani ^teflimonio in 'Daphne urbe regio- 
" nis Antiochts Conftantii temporenatumeftj infans 

fuit enim ore duplici, duobus dfntibus , quaternis 
ocuiis, duabus exiguis auribus, barbaque prasditus: 
fic in Britannia eidem ortus eft infans, cujus geni- 
talia genitalibus inferta erant, crura commifta , ut in 
duo redirentj ceteraduorum, caput, brachia, venter, 
seque ex adverfo pofiti : fic puer biceps ; mulier bi- 
frons j fic omnes illi, quorum exempla quamplurima 
lliS^^^^^dudumretuIimus: c[\nh\xs qh^ ^.AuguftinOj '^Ta- 
r£i quoque obfervatione, adjicimus fuo tempore 
natum in Oriente infantem, qui a ventre furfum du- 
plicia omnia membra obtinebatjdeorfum vero fim- 
phcia : duo namque habuifle capita , quatuor oculos, 
pe£tus duplex,manus quatuor ; cetera reHquorum 
infantium fimilem extitilTe, & aliquamdiu vixiftc-?. 
Quum autem hujufmodi monftrorum excedentium, 
plures cauftk naturales efle valeant 5 inter eas primum 
locum Thantafi^ dabimus > quse monftris mutilis _ 
eap,9.efHciendis inepta ^ nuperrime vifa eft: Neque veroMonftriexce^ 
potelt rhantajia omnia excedentium monltrorum piures. 
genera procreare : {tA ea tantummodo, in quibus ^u^"mrnftra 
funt geminatsepartes, qua^ tamen fimul jun^tas mem- p'*'^"'^?^^^^ 
brum non efficiant majus quam deceat proportionem phantafia 

. . ^ ■* ^ ^ . I non poteft 

ceterarum partium unius mtegri roetus : liquiaem mareriam 
phantafia ut materiam imminuere, fic neque illama''uge"r''^^^*' 
poteft adaugere : quum autem valeat formam acci- 
dentalem partibus indere ad libitum : jam poterit 
cum virtute difcretrice, ordinatrice, ac formatrice 

M 3 par- P4< Fort.Lk. de MonflrGrum CauJJis^ 

partium foetus operans minifterio fpirituum bifron- 
tem foetum more Jani confl:ituere,utpropterea fci- 
tiffime feminam illam bifrontem Bavaria^Prmci^es 
oftiatim viftumfibi quseritantem dato viatico a fini- 
bus abire juflerint, ne illius confpe£tu gravidse mu- 
lieres confimilia monftra parerent. 

Poterit etiam quadrupes , ac biceps puella nafci 

divifamateriacapiticonftituendoaptain duas partes, 

confimili fpe£tro a phantafia indito alte fpiritibus vir- 

Agens omne tuti formatrici defervientibus; adeo geftit omnisna- 

Sfr^/onftf. tura eenerans rem fibi / confimilem conftituere. / ^ "^'p- 

nuer-e. 

C A P. X 1 1. 

' Secunda caujja , & origo monjlri excedentis in 

. materia ntmio excejju ejje perhibetur. 

Ed longe communiorexcedentium monftrorum 
cauffa eft materiei exceflTus , nulla diftindlione 
pueiiabiceps fQ lusinpropofito ab omnibus decantatus: Nos au- 
riei exceffu rcm €um ita cxplicamus , quia puella biceps caufiam 
obtinuit redundantiam illius materias determinatse, , 
cui foli demandataerat anatura capitis conftitutio; 
hsec autem eft portio illa crailior utriufque feminis, 
& fanguinisj quse ortum habuit ex alimento fupera- 
bundante nutricationi capitis parentum : quae mate- 
ria fi a difcretrice virtute feminis , aut aliqua alia 
caufi^a dividatur , feorfum induens formam capitis, 
bicipitem foetum conftituit > fin autemin unam maP 
fam conjun£la maneat ofoetuicaputindetnonnumc- 
ro gerainato , fed improportionata magnitudine 
monftrofum. Sic puer trimanus, triave geftanscru- 
ra 5 foetusque quadrupes conftitutus eft ex redun- 

dantia s ,■^7- Matena 
monltrurn ihlQC.C. Naturay&T>iffere7itijs. Lib, II. 5)5 

dantiaillius materias tum fanguine^r, tumfeminali;? 
qu2e in parentibus ortum habuic ex alimento fuper- 
abundante nutricatui partium earumdem. 

Secus enim fi undecumque a parentum corpore 
defluxa materia in utero apta eflet , ex qua iinguis 
partes embryonis progignerenturjjam nunquamob 
exccflum materiiE fieret puellus trimanus, aut biceps, 
auc quadrupes j fierienim deberet paulio major in- 
fans toto corpore nullam monftrofam obtinens tur- 
pitudinem, anaturade poflibilibus femperquod me- 
^daan. jjug a eft eiliciente : qu2e omnia late ^ fuperius,& 
10. i.po- g alibi. ltaere;o monitrum excedens iive in conti-excedens 

lit.cap.j. r* • t • r* i ■ • conftiuiens 

Jcap. 3. nua^livem dilcreta membrorum quantitatejoriturqug:. 
^oli^ft^To,' ex abundantiamaterise defluxiE apartibus parentum 
"'ejufdem ordinis cum ijs, qu^ in monflro excedere 
confpiciuntur, 

C A P. XIII. 

Monomnta mo7iftraexcedenttaexmateri£ redmdantm 

exoriri ',fed aliqua excedentiumfni cati(fa?n tertio 

loco in tma materiie fenuria obtm ere^ 

ORiri pofTe monilrum excedens citra materise re- 
dundantiam plerifque difficile videri poterit 5 
fzA monftra excedentia nafci ob unam materis pe- . 
nuriam, cundis fortafle falfum, ac primo afpc£tu in 
Phyfiologia monflrum apparebitrUtrumquetamen 
vcrum effe intime rei naturam intuenti conflabit a- 
perte : Ac primum quidem ea ratione , quia monflrum ^^^''^l^'^^ 
bicorporeum fub uno capice adeo masnum ut duo- ^x materis 
rum juftse molis capitum magnitudmern ^quet 5 qum icacur. 
& Riolani Bionftrum gemellarum uno corde , dia- 

phrag- 96 Fort. Lk, de Monftrorum CauJJts , 

pliragmate, ac jecore magno, quafi ex duobus con- 
ftitutOjpeftorejac imoventre conjun£larum,abex- 
undantia materi^ non exortum fuifte ideo dicendum, 
quia gemellorum origo monftrofa non eft, neque in 
redundantis materise culpam referenda eft 5 fed ma- 
teria nihil excedens fi in duas vel plures partes qua- 
vis de caufla, in utero fcindatur, plures uno foetus 
conftituet ; ut alibi demonftratum eft, dum <» ^e^ "p- 
^erfe6fa hommis conformatione 2igctQm\xs. Secundum 
vero ea ratio probac, quia materia duobus foetibus 
conftituendis infufHciens unum monftrofe nimium 
excedentem conftituere poteft. Ac fane aliquando 
inftituens natura in utero geminorum procreatio- 
nemjeamqueagrcfla^ubiformatisquibufdampartibus 
materiam poftea fulBcientem non habeat pro dupli- 
cicorpore conftituendo, feuea ftt in utero confum- 
pta , feuad ipfum aliqua ex caufTa non pcrvenerit $ 
quod vellet efHcere non valens,naturaefficit quod va- 
let , refiduum materise in unius corporis formam ge- 
mellorum partibus antea formatis adjungit , & mon- 
ftrum excedens conftituit,obdefe£tum materise ne- 
ceflarise gemellorum gcnerationi primario intentae 
a natura, & dudum inchoat^. Jurarem ita ortum fuif- 
fe monftrum excedens & Mediolanenfe a Cuneo dif^ 
feftumj d>cm Northumbria drtum, & Anglicana duoy 
& Viabanefe , & pleraque alia j quorum fuperius 
hiftorias adduximus nunc tibi relegendas. Ita ergo 
fiunt etiam monftra excedentia ob unius maceriae 
defedlum. C A P. 5. Nattira^&l^ifferentijs, Lib.Il. j?7 

C A P. X I V. 

S^arta caujfa , & origo monftri excedentis in 
fuperfoetatione collocatur. R Aro fuperfoetationcm contingere cxperimentos^perfoe 
comprobatur 5 eam vero rari eventus illius. rara., quod monftrum dicimus , a Phyfiologo conftituiqX;^7'|* 
pofle, difficile non eft ratione convincere, Fieri enim Jf °^°jf^° ''*" 
poteft fuperfoetatio primo geftationis temporej tunc 
autem virile femen ad priorem conceptum fi appli- 
cerurjin eo novam partem conftituere poteft ea re- 
gione 5 qua contigerit prasexiftenti foetui copulari j Monftrum 
lic exortum fuille verifimile eft infantem, e cujus ven- S^^paJen^e 
tre caput alterius hominis exerebatur. Fieri quoque "^"^*'^^^®- 
fuperfoetatio valet fecundo, vel tertiomenfegravi- 
ditatis 5 tunc enim fecundo foetu jugiter crefcente, 
quum in utero pleno is locum non habeat ab alio 
grandioriconceptuvacuum, inquemadolefcatj nec 
duriorem uteri fubftantiam perfodere queatjin tener- 
rimum gemelli corpus fenfim abdominc difciflb, ali- 
qua fui parte penetrat, illique in unum monftrum co- 
pulatur. Ita genitum fuifle hominemillumadultum, 
e cujus abdomme puellus pro ftatura corporis longe 
minoris ^tatis abdito capite collotenus prominebat, 
mihi probabile eftj namgemellorumuno, &:eodem 
tempore conceptorum non eftadeodifpar magnitu- 
do, utdum unus vigefimumagitrstatisannumjalter 
vix dicimum attingentis magnitudinem referatige- 
mellos autem omnes eodem congreiTu fatos^squali, 
aut parum admodum insequalimagnitudine compe- 

N riri N 5)8 Fort.Lk. deMonftrorumCauffts^ 

riri certum eft unicuique, five difcretos abinvicem, 
five conjundlos in monftri formam confideraverit : 
ut apparet in monftro Lutettano Riolani, & aliis 
quamplurimis, Ceterumfenioris foetusmajoremmo- 
lem adaijgere potuit nutricationis modus ; namfolus 
ille comedens appenfofibi nonnili reliduumfubmi- 
niftrabat : quare hic alimenti penuria non tantum 
adaugeri valebat : ut in prppofito locum habeat tri- 
tum illud a vulgo proverbium: quialienamanuci- 
bum porrigente comedit , raro nutrimenti copia 
fuffocatur. Veriim & alia longe faciliori ratione 
hujufmodi monftrum per fuperfoetationem, finehac 
violen ra prioris puelli perforatione fieri potuit 5 nem- 
pe fafla fuperfoetatione primis illis diebus poft an- 
teriorem conceptum j tunc enim fa£loJ.lli priori con- 
ceptui fuperindu£tus alter nullo negocio, propter j i 
iitriufque materiae mollitiem ac vifciditatem, con- 
glutinatur^ forteque contingit ut male fita muliere, 
vel quomodocunque aliter caput minoris , aut aliam 
quamvis partem cum alio membro majorispuelli 
monftrose natura conjungere cogatur. Sic ergo vi 
fuperfcetationis monftrum excedens oritur conjunflo 
pofteriori conceptu cum priori, vel perforatione, 
¥el adhsefujita € A P. Natura^ & T>iferenujs, Lih. 11- pp 
C A P. X V. 

§^tntacauffa,&ortgomonpiexcedenttsreJoMturin 

iteratam effufionem materni Jemims in ute- 
rum citra fuperfatationem. 

QUando fuperfoetatio non fit nifi per noyam mu- ^-^Z 
lieris gravidse cum mafculo miftionem , acper tukeraco. 
conceptum a primo penitus diftindum : licet fecun- ,,,Her cne 
dus illi poftea copulari valeat 5 quia tamen citracom^ ropXX 
preftionem a mare fadam poteft mulier infeipfam iP^-J-- 
femen efFundere , ut in pollutione contingit five no- 
aurna, five diurna: profeao fi gravida mulier paul- 
lo poft conceptum iterum , five dormiens , live yigi- loo Fort. Lic.de Monftrorum CauJJiSy 

lans venereorum imaginatione intra uterum femeu 
eiFuderic , menftruumque fanguinem y nuUo nego- 
cio poteft in hane materiam extrinfecus adhseren- 
tem priori eonceptui vis mafculeifeminisinillofer- 
secundus vata iterum operari , Sc fecundum conceptum confti- 

rnecouuk"' tuere 5 qui priori adjundbus cumillofenfimadolefcat 

mo fiac. jjj nionftrum excedens uniforme. 

g A p. xvi. 

Sextd caujfa , & orlgo monjlrl excedentis per^ 
tinet ad angujttam uteri. A T vero etiam provenire monftra excedentia ob 

unam uteri anguftiam rationi confentaneum 

Monarum cft i ubi fcilicct.natura gemellos inccperit conftitue- 

cxcedens ut 11 t .• 'j c n c 

cx uceri an- ^c 5 habens ad eorumgenerationem idoneam , & lui- 
guftiaprove- i^^j^gj^jgj^ matcriam , citra ullumexcefTum, autde- 

feftum 5 virefque robuftas : fi locus , in quo talis ma- 
teria continetur , anguftus extiteric , ex duobus fit u- 
numcorpusin imaginemmonftriexcedentis : Angu- 
Anguftiaute.{]:ia vcro hsec uteri monftrorum excedentium ortui 
lauffis pen- occaiionem tribuens variis de cauilis exoriri poteft, 
nam vel adventitiaextumoreintrauterumejuscavi- 
tatem aliqua ex parte occupante ; flve uteri fubftantiae 
tumor adhsereat, fivemembranse foetum involventi, 
fivc etiam placentse foetui fubftratas : aut hic tumor eft 
extra uterum in vicinis membris ejus culpa uterum 
nimis comprimentibus : fed & ardta ventris inferi 
conftri6tione fafciis , aut veftium muliebrium ftru- 
«flura uterus nimium anguftari poterit , & inde mon- 
ftrum exoriri. Hanc fane ob cauflam,pr2eter alia plura, 
monjlrum Riolani genitum fuifle mihi verifimile 
eftjquodduplicis puellse corpora in unum aftemo 

ad NaturaiirDtfferenttjs. Lib. II. loi 

ad umbilicum jun£ta continebac, uno corde 5 uno dia- 
phragmatejacunojecorequidemjfedquorumquod- 
vis magnitudinem duorum juftse molis adsequaret: 
quum ceteras partes omncs difcretas habuerit asqua- 
lis 5 6cproportionat^inteFfequantitatis. 

C A P. XVII. 

Septima caujja , & origo monftri excedentis ex. 
parentibus monftrojis elicitur. 

ADeo fatagic noftratium rerumquarumcumquc 
natura iemetipfam in fpecie faltem perpetua- 
re 5 ut hac ratione ft qui parentes ambo fuerint in ea- 
dem fpecie monftri excedentis , nullo negocio jam 
poflint fobolem monftrofam pariter ortui dare : dum- 
modo exeoiint monftrorum genere^cuianaturain- 
terdi£ta non fit procreandi fun6lio : Hc profedto ex 
ambobus bicipitibus biceps enafeetur : fed tamen superfararie 

«_ /v . rt - . . , ui monftrunn 

noc necetiarium non eftj quiaex eorura capitibuseiEciat. 
omnibus adeo exigua materia lemini communi- 
cari poteft ut uni conftituendo eapiti puelli fufH- 
ciat 5 duplici non fufficiat : & hoc tumquiaexuno 
tantummodo capitead teftesfeminariamateriatranf- 
mitti valet :tum maximequia unus parentis ventri- 
culus duobus capitibus non adeo uberem tanfmittit 
alimoniam , ut illorum nutricatui magna portio uti- 
lis alimenti fuperabundet, quas ad teftes delata,^ 
in femen abfolutum verfa, indeque in uterum eftiifa^ 
ibi plurium eapitum conftitutioni fufficere valeat. 
Sin autem akeri foli ex parcntibus contigerit natu- 
ra monftrofa excedens, rarius adhuc ex eorum con=- 
greffu monftrum ejufdem generis job eafidem cauf- 
&s enafcetur. Ita £mh oriri porerit puellus trimanusy 

N' z au.t Exlajfis 
terdum IseCos 
interdum 
nou iKfos 
oriri. 10 2 Fort. Lk de Monftrorum Caujffis^ 

auc tripes, tricepsve a parentibus confimilibus , ut 
ex fedigitis fedigitus enafcitur j non tamen femper, 
acneceflario 5 quod obfervafle monuimus Artftotelem 
in-^alicubi dicentemex l^fis parentibus interdum ^'^^''l^j^l^^ 
' fos 5 mterdum non Isefos filios exoriri. C A P. XVIII. 

Ocfava origo^& caujja monftri excedentis in vitio 
nutricationis conftftere ^erhibetur. N Utricationis unius culpa monftrofam homines 
_ in exceflu induere naturam Ariftoteles , ex- 
perimentum , & ratio docet ; <» Arifioteles quidem'* 4-. ^e 
axicubi ix2it\xtns i Degenerarequod patttur^necjupe^z.^. 
ratur-i aut defediu facultatis ejus, quod coqttitj & mo- 
"vet-, aut copia frigiditateque ejus i quod concoquitur y 
iy diflinguitur j quMm emmpartemfuperet^ partim non 
fuperet -, facit multiforme quod conftituitur^ ut Athleta- 
rum nonnulUs per ufum cibi nimium accidit -, quum 
enim per copiam paftus natura nequeat fuperare , ut 
proportione augeat ^formamquefervet eamdem^ diver- 
f£ efficiuntur partes i & adeointerdumy ut nihilofere 
Monarnm /^j^Z/^j. prmis evadant. Expcrimentum autemoften- 

lola nutnca- / ■' . r 

tioucetsciat. dit nobls in puero quadrimo, cujus caput ingens e- 
rat adeo , ut magnitudinemreliquarumpartiummo- 
les nulla ferme proportione fuperantem haberet a- 
dultorum hominum duo magnacapita fimul jun£ta 
excedentem 5 teftimonio namque patris , qui eum 
menfibus elapfis circumferebat vifendum,adftipem 
inde fibi corradendam,audivimus illum ab ortu na- 
tum capite parvo ceteris membris proportionato 5 
fed in dies puello caput mire creviffe , corpore reli- 
quo confuecam in aliis augmenti celeritatem, feu 

verius Monftri Pa- 
■cayiai aatura NaUira^&T>ifferentijs. Lib.ll. 103 

verius tarditatem recipiente, nulla tam celeri ac 
magnocapitis incremento febre, deftillatione, fcn-. 
fuum l^fione, autaliavitseoffenfamoleilaturinfans ; 
fed fanus folummodo jacere cogitur pufillo corpore, 
adeo vaftam capitis molem non ita facile fuftine- 
re ac regere valente : Quare nos arbitramur cum A- 
riflotele ceterispartibus corporis debitamnutrimen- 
ti quantitatem in fui fubftantiam convertentibus, u- 
num caput nimiam alimenti copiam in fui naturam 
commutarej quacunque ex caufta eotanta pabuli Adcaput 
tendat ubertas , iive a capite veluti a magna cucurbi- ^^1 materi^ 
tula trahatur , five in caput non ita validum a parti- 
bus infernis quod eis fuperabundat tranfmittatur : 
qus quidem alimentaris materies a propria capitis 
natura in fuifubftantiam pernutricationem vertitur, 
unde nulla fymptomata, nullique morbi exoriuntur 
in puero 5 fed tamen vitians proportionem capitis in 
magnitudine cumcorporereliquo puerum monftro- 
fum conftituit. Ratio demum nobis apertiftime fua- 
detj quod huic puero jam nato contigitj puellis in: 
utero matris adhuc exiftentibus eodem plane modo 
contingere pofle : fic ergo quavis de caufta in utero 
ad aliquam foetus particulam, nullo parentum vitio, 
ubi major alimenti ubertaspervenerit, aliismembris 
decenti mole nutrimentifruentibus, eaque pars to- 
tamhujufmodi pabuli maflam in fe converterit : prc» 
portionem fuam cum reftduo corpore deftruere po- 
teft ea pars in maximam adau^ta quantitatem, ac 
monftrum uniforme in excefiu conftituere : atque 
hac ratione oriripotuitpuer maximo capite, ingenti 
manUyimmani pede , naribus, vel auribus , vel oculis 
fupracujufcunquehcmirjs adulti quantitatemmon- 
ftrose grandibus j nullo penitus interccdente morbo. 

C AF. 104 Fort. Lic.de MonfirortmCaufflsi 

C A P. X I X. 

Kona ratio , & caujja monftri excedentis monffratur A in animi pajjionibus parentes afficientibus 
exercitatio cum Cardano, & Far^eo. 

Nimi pafliones vehementiores , feu ad fenfi- 
tricem , feu etiam ad intelledtricem animam 
attineant, potillimum in matre gravida pofTe mon- 
AramKpar-ftrorum cauflam exiftere , probabilefatiseft jquum 

tesvilioresm . . . -. * \ n ■» ' 

aaionibus enim anima^ partes mreriores omnes a luperionbus 

fuis a nobi- • i • « - • i t 

iioribus gu- m eodem vivente ad proprias operationes obeundas 
visSmine gubementurj quodfinealimento eflenon potefl, ut a 
opemut "' ^^^^^ explicatum efl in opere ^ "De Vita-, quumque in * ,'; t;**' 
femine degens virtus formatrix conceptuum utatur^^i^^-^^* 
minifterio caloris fiBi aflldue a matre per fpiritus com- 
municati 5 profe£to fimulacra rerum qusecumque ve- 
hementia fuerint in animo , & fpiritu materno Cutro- 
que hoc ad foetus organizationem cum paterni femi- 
nis virtutecooperante)poterunt in conceptu confi- 
miles imagines efFormare 5 ob rationes alibi allatas in 
opere ^ T>e perfeSfa conflitutione hominis in utero-^ fed -* cap ai?. 
monflrum excedens uniforme nunquam conflitue- 
Parentum Tc valcbunt , nifi vel geminatis mcmbris , ut ^ dudum*cap.ii. 

imaginaciouc n j- < ^ .*. . ^ . 

monftra ex- oltendimus, vcl quum gemelli conccpti ruerint, quos 

cedentia effi- •\- n i '/'1 ^- 

cere vaiear. varic m unum monftrum copulent ; nam lola parentis 
cogitatio 5 folaque imago rei v\£'^ in fpirituum fub- 
ftantia refidens , ubi conceptus unicus extiterit , ex eo 
monftrum efficere non potefluniforme,nequeexce- 
dens in mole, neque deficiensj quia talis imago in ma- 
tris animo,aut fpiritu fubflantiam foetusullaexpar- 
te nec augere, nec diminuere poteflj quos autem con- 
ceptusinvicem cohaerentes inconfimilemimaginem 
eiFormare potefl: atquehacfaneracione Moguntinum 

mon- t li.. de 

iubcii. Natura^&Differentijs. Ltb. IL 105 

monflrumeffingipotuifle cenfemus cum folertillimo 
Cardano^ '^ qui alicubi lianc protulit hiftoriam. In 
Moguntlno quoque noftris temporibus accidifle con- 
ftat ut du^ mulieres, quarum altera pr^gnans eflet, 
inviccm colloquerentur 5 currens aliafupervenitjqux 
Joquentium capita invicem collifit j quse gravida e- 
rac^dum pareret^figna timoris ininfantibusexpref- 
fit 5 fiquidemduas puellas peperit, e fumma fronte 
ufque ad nafum jun£tas in facie, fic ut non nifi obli» 
que ipedarepoflent. 
Supervixit hoc monfffum-tamen ufquead annum 
decimum : Akera mortua, atque ab alia viventeex- 

O cifa, ig6 Fort. LicdeMonftro-rumCauJJis^ 

cifa, qnae fupererat &: ipfa mortua eft j feu timore, 
feu pedore , feu animi moleftia ; quam mifera 
dum altera sgroraret contabefcens fufcepcrat ? in- 
eertum eft. QParaus ^ opinatur eam obiifte pro- ^^^'''^•^'^ ^J 
pter inflidce plagie divulfific:^ malignitatem) Ccr- 
tius illud eft quod a multis quxfitum eft l^pius, 
prxgnantium afFedlus fc^tus , qui in utero funt, 
pofle viriare ; unde tot maculae in infantibus vini, 
fuills cutis,punicorum malorum, ac talium: Nam 
quum mater harum puellarum concufla , timore 
imagtnem colliii capitis retineret, capita puellarum 
in unum coierunt : neque enim id concuftlone fola 
fa6l:um credibile , quamquam non parijm ad hoc 
contulerit 3 quoniam faepius mulieres magis cafu 
collidunt ventrem , quam tunc , quum caput il- 
lacollifit; nec tamen gemini una coeunt : nam fi 
modo concuflio caufta hnjus fuit, non jam capitis , 
{^6. dum caput alliditur, dorfi,velventris. Hsc ad 
verbum Cardanus. In quibus pleraque habebat 
fubtiliflimus Scallger exercitationis incitamenta; 
fed negocium forte detreftavit ; quiade propolitis 
^■srizmino' Cardano confentiebat. Nos tamen illud in primis 
priori mortuafuperftitem ab ea excifam, nec timore, 
nec pedore , nec animi moleftia brevi extin6l:am 
fuiffe damus; quippe inde illse pafliones adeo vehe- 
mentes ipfl non contigerunt , ut eam neci tradcre 
paraus nota- potucrint : Ncc Tar^o concedimus ipfam forori fux 
^"piagjE quKnon diii fupervixiile propter infii^bseplag^divulfifi- 
niaiign« non ^^ maligniratem ; tum quia medici opera inflift^ 
plags malign^ non funt , ut hoftiles a telo venena- 
to ; tum quia rationabile eft a perito medico talem 
Piagsutafe(ftion€m ad arcendum fanguinis fluxum peradtam 
jS^n" "fuifTe candenti ferro , quo nulla inferri , fed fi quse 

forte Natura^&T^ifferentJjs. Lih.ll. 107 

forte fubeflet a pr^ecifa partc deberet maligniras , & 
poflet omnis auferri. Arbitramur itaque per illam 
conjundtionem capitum, perquammutuuseratpras- 
cipuorum membrorum utriufque puellas confenfus, 
ab asgrotantis corpore halitusj & fpiritusmorbificos 
in alterius membra prsecipua transfufos efle morbi 
confimilisin fuperflite procrcatores j quaspropterea 
codem morbo mox interierit. Quin & ea decauila 
interiiflepotuitjquiacumtalicommunicationejcaiil^ 
fse morbiiic^E , fororis conjundtione deilituta foror 
privataerat auxilio , quo per mutuam confpiratio- 
nem alterutrum corpus abalterutrogaudereconfue- 
verat 5 novimus enim alTuetorum adjumentorum^^f^'g°["_°' 

privationem morbos, & mortem inferre confuevif-jj^Yof^& 
fe 5 quot fuppreiHs menfibus , quota{ruetish;Kmor-morbem'in- 

rhoidum , narium , & fonticulorum fluxionibus defli- ""'" 

tuti dilabuntur celeriter in morbos mortales ? mi- 

rum cur a Cardano Scaliger non poftulaverit in tan- 

tse fubtilitatis occafione , qua rationejquovemodo 

prsegnantium imaginationes , &: alfeflus animi con- 

fimilium rerum imagines in corpore foetus effor- 

ment: & cur ipfe fuo e foecundo penu tantam fubti- 

litatem le£toribus omnibus cupientiffimis more fuo 

non porrexerit: nos depropofito mentis noflroe co- 

£ cap 25. gitata nuper tetigimus 5 fedlatiusinlibro ^ T^eCon- 

Jiitutio7ie fcetus explicavimus. Illud prsetcrea diftin- 

guendum erat Cardano fubtilij de tempore, quo con- Monfiri ex- 

tigit materni capitis coUifio , fi enim flatim i conce-govada.°'" 

ptu, & ante organizationem gemellarum in utero, 

anteque formationem capitum difcretorum pra:- 

gnans capite allifa fuit ; id certe fieri potuit , ut poflea 

matris anima , &fpiritus cooperans virtuti feminis 

formatricimonflrumeffingeret, ac materieigemellis 

O 2 , con- io8 Fort.Lk. deMonftrorumCauJJis^ 

conftituendis fufficienti limilem imaginem imperti- 

retur. Id ipfum cenfeas fi mater capitis collifionem 

palTa eft iii ipfo articulo conformationis capitum 

puellarum in utero. At vero fi contigerit ultimis 

graviditatis temporibus , ac omnino jam efformatis 

puellis ab invicem difcretis , caput maternum cum 

parentum mulierls fibi colloquentis capite collidi , jam pura 

quando ne- imago in anmio , Ipirituque materno hauapotisruit 

kiTcongulti- disjun£ta gemeliarum capita in unum conglutina- 

re. Sed hoc longe aliam habet rationem 5 quae no»^ 

bis ex reinaturaiiunc eft indaganda. 

e A p. XX. 

^ecima cauffa-i & origo monflri excedentis in vio- 
lenta materni corporis concujjione reponitur. riare. Gemelii in 
atero format u Bi gemellis in utero jam formatis , iifque di'* 

ftindta omnino corpora obtinentibus j pofte- 

Jl riori geftationis tempore capitibusjaut quavisalia: 

uc^copuien- parte corporis , ob matris percuffionem copulari con- 

tigerit : hoc ccrte monftrum haud aUam originem, 

& caullam habere poteritjnifi quia gemella capita 

in utero e regione fibi invicem oppofita5& prope 

. fira fuerint, quse in magna illa materni corporis con- 

cuflione ipfa quoque in vicem collifa fuerint , & con- 

fricatione cxcoriataj fanguinifque glutine nudat^ 

externa cute partes fefe contingentes ac jugiter cre- 

fcentes facile coaluere j vidimus enim fkpe, dum Bo^ 

i^zxtn ^xTci- noni£ 9i\xd^u.s operam navaremus , eximium praece- 

c^urta^t^S- pf^^rsrn Taiiacotium nares hominum pr^ecifas re- 

'"Irboresva-f^^"^^^ prius cxcoriarc cicatrices naft , deindebra- 

toh^T^nt ^^^^ partem decorticatam nafo ad unionem coapta- rara. Katnra-i&T^tfferentijs. Ltb.lL lop 

re , ac fuere ad plufculos dies. Quin &arborum va- 
riarum partes decorticataejacinvicemligarsecoeunt 
in unum corpus glutine fuccialimentarisadeas par- 
tes ab utraque arbore defltientis. Nec tamen obefl: 
Cardant oppofitio de mulieribus , quse fsepe cafu 
magis colliduntur ^ quam illa Moguntina^ in quibus 
tamen gemini non una coeunt ; fiquidem in primis 
haud probat vir egregius gravidas geminosutero ge- 
ftantes vehementius coUifas geminoscopulatosnon 
peperifle. Deinde vero conftituimus hoc ideo in- J^^ "jf 'hX- 
ter monflra nobis connumerari, quia raro contingit ; ferminata, & 
6c quo rarius accidit eo magis monflri naturam ob- 
tinere : fat nobis eflcauflam attulifle, a qua talis ef- 
feftus proficifci valeat : Immo vero cauflam mon- 
ftrorum indeterminatam , & raram necefle efl efle. 
Deinceps autem gemelli non femper eamdem fer- 
vant in utero pofitionem, ut ex concuffu materni cor- 
poris conslutinari valeant in monflrum. Denique capins mi 
neeamus viro fubtih caufiam conjunchonis gemel-concuffiocur 

• ^. n n r rY* rr- ' rnonftrumef- 

lorum in monftrofam rormam efie nonpofle ventris, fidac magis 
& dorfi materni colUfionem , non autem capitisj Ju^vemS' 
nam flmul cum capitis violenta, &:vehementicolli- 
fione totum corpus , & qu^ in materno corporecon- 
tinenturgemellorum corpufcula invicemvalidecon- 
cuti neceffe eft 5 ac magis in collifione capitis , quam 
ventris , aut dorfi ; quia capitis dura fubflantia mi- 
nime cedens 3 fed i£lui refiflens , violonter percufla 
retrocedit ; fecumque retrahitcorpusuniverfumiat 
venter , & dorfum ob mollitiem cedens i6tui colli- 
iionem perpeti poteft etiam vehementem, corpore 
reliquo quiefcente , nec agitatis in uterogemellis. 

O 3 C A P; raa» 110 Fort. Lk. de Monjirorum Caujfis , 

C AR XX. 

Undecima caujja & origo monfiri excedentis 
refertur ad morbumfatus. c Eterum alia eidem monftro 5 citramaternicor- 

poris collifionem 5 pcrcuflionemve uUam , o- 

rigo efle poruit 5 nempe figemellorumcorporainu- _ 

f^fJ^JJ°fi3°tero prius difl:in£ta vel ambo , vel eorum alterum 

Hionftrura ffontc teuus 5 defluxaineumlocum , aut ibi genita, 

ut nt 5 materia quapiam erodentc , exeium luerit^ 

communicato corroiivo humore vicino capiti alte- 

rius 5 nullo negocio tenellautriufquecutisconfumi- 

rurj capita vero propinqua, fefeque contingentia 

cxcoriata facile conglutinantur : Quare confumpto 

Natura mor- ^ natura ( a Hippocratt morborum medicatrice") illo^jf-^P" 

borum Hiedi- • i r\ •! i • '^"- •^* 

cacrix. humore noxio , inductaque partibus undique cica- 
trice j gemellae conglutinatx in monilrum ex utero 
prodiere : cui origo vulgo relataeftinmaternicapi- 
tis ad alterum allilionem ? quiaforte contigerit ma- 
trem eas utero gerentem capite collidi 5 quumtamen 
hac etiam de cauflacitra ullam capitis collilionem 
ejufcemodi monftrum illa parere potuerit. Ab hac 
'iridem caufla in eodem genere pleraquealiamon- 
fl:ra excedentia exoriri potuerunt 5 fiquidem ge- 
mellorum fixtuum & peftora, & btera, &tergora, 
&; brachia > & crura , & nates aiiaque membra fic pri- 
mijm excoriari, fuborta in iis iniiammatione , acde- 
inde uniri 5 fedatoque morbo conjun(3:a monflrum 
demum conflituere ; cujufmodimulras hiftoriasdu- 
dum recenfuimis. Sic igitur ex tot caullls phyfice 
generantur monflra uniformia excedentiajquorum ongi- Katura-i&Tiifferentijs. Lib. 11. iii 

originem plerique omnes indifferenter in unam re- 
ferunc matericE redundantiam. 

C A P. XXII. 

Monftroriim ancipitis natiira fitbftflentia 
reahs demonftratur. a; Chron. 
hroh.po 
lit. :om Anno- Diii, 

1 5 $ 5 . T vero prseter deficientia, &excedentia mon- 
^ jj^ftra in uniformium genere nonnuUa fuere a- 
lia natur^ cujusdara ancipitis 5 qux fcilicec in u- 
na parte mutilam , in alia excedentem fortita funt 
• quantitatem ; quandoquidem « Gmltherii Chroni- 
V^.fta animadvcrfione in pago Freywerck , non pro- 
culab Adorftio Voitlandia oppido^, natus eft infans . 
biceps , quarernis manibus , totidemque pedibus : fed 
^ carens ucroque fexu; incujuslocoumbilicumhabe- 

|Lib.H. bat : mater illi fuit uxor fabriferrarij. h Tarai quo- 
'''^''* que obfervatione in ponte S£o , ad Andes oppidttloy 

prodierunc in lucem gemellse feminse membris omni- 1 572 
bus perfe^lse , nifi quod alterutrius manus fmiftra 
quatuor tantum digitis diftinaa erat ; coh^rebant 
autem anterioribus partibus a mento ufque ad urabi* 
licum j qui utriufque unicus , item cor erat ; hepar in 
lobos quatuor divifum: vixicmonftrurafemihoram. 
.Lib.H.Apud eumdem ^ autorem monftrum aUud infpexi- isrf- 
''P' mus ", ancipitis natur^ infanseratduplicicapite,fed 
fmiftro carens braehio in hanc efiigiem. 113 Fort. Lk de Monftrorum Cauffis^ 
^ Rueffo in Velentt agro puer natus eftunimanus/ 
& biceps. Eidem in Anglia non procul ab Oxonia 
MDL II. natus efl: partus duobus capitibus , bra- 
chijs quatuor^manibus totidem, ventre uno, mem- 
bro muliebri , fede una : ex una parte pedes tranf^ 
verfi duo erant,ex altera unus tantum,riteexpor- 
re£tus , forma duorum pedum digitos habens decemj 
Horum alter diebus quindecim , alter vero uno fu- 
pervixit : Lacrymarunt hoc tempore raro. Alter 
ex hislaetus admodum,alterautem fomniculofus & 
triftis extitit : viginti digitos transverfos erat lon- 
gitudo , & latitudo ipforum. His fimile natum eft 
monftrum Cutiliani^ dizioxiQ T iftorienji y2iwr\oDo' 

mini iib.j-.e.t. 


A NatMray&T>iferentiJs. Llh. 11. u^ 

mini. M DC X. XI Martij, Patre Majo Carbonath 
matre Genevera Maji^ setatis x v i. annorum. 
Venettts mulier Hebrseamonftrum peperifle fertur ex 
duobus infantibus ad nates copulatis, utroque fexu 1617. 
carentibus , & unico umbilico gaudentibus : tale quid 
ortum eftetiam Genua^ monftrumfuit infansperfe- 
£tusj cui alterimperfedbus inferiori ventre conjunftus 
adh^rebat corpore longeminorjalterocrurc carens, 
captus oculis 5 nihil omnino ladlans : ambo fimul mc- 
junt. De quomonflrorecensnatomihitalemepiftoJa 
fcripfit olim AuguftiniisTincetusGenuenJisMedicus. 

P Per- 1 1 4- Fort, Lk. de Monftrorum CauJ/Isy 

Perili.^&ExcellentiiT! D. Obfervandifn 

D. FORTUNIO LICETO 

P A T A V I U M. 

AUGUSTINUS PINCETUS 

C/yiedicm Genuenfts, S. T>. 

OCcafione novi cujufdam wonfiri novijftme hic 
apud nos Genuae nati , ad te pauca fcribere 
flacuit de illius hiftoria , Vir Eceellentiffime , mum 
de ipfojudicium expedians. Pellegrina uxor Baptiftae 
Colloreti die duodecima ^JMartij anni millejlmi fex^ 
cmtejimi decimi feptimi^ in Paroecia San£^i Bartholo- 
masi de Cofta in ditione Genuenfi , duos filios pe- 
perit (imul invicem jundios in njentre inferiorii a* 
iijfS partibus ab invicem difjundiis : ambo funt ma- 
fculi j unus efi aitero duplo major : ir minor mancus 
eji tino crure^ in aiiis partibus eft bene conformatus^ 
nifi quod ocuios non habet apertos. Baptizati fue- 
runt ut duo corpora \ unus appeiiatus eft Joannes 
Baprifta & aiter Lazarus ; Tarentes eorum Junt o- 
ptime fani 5 & ante hos genuerunt aiios fiiios bene 
formatos'. S^od autem mirabiie reddit iooc monftrum 
iiiud efty quod unus foius iacfugit-i & ambo nutri- 
untur ac vivunt -, <^ dum majorjugit iac^ objerva- 
tur minori iac pervenire ufque ad iabia^ quibus i" 
pjiim iambere pergit: quam rem ego vidi^ ir obfer- 
vaviy ^icunt hos duos Jiiios eodem tempore foras 
emittere excrementtm urina. Cupio te mihi aiiquid 
hac de refcribere, Vaie. Genuss. die xix, CMart^. 
MDCXFIL 

Cui Natura^&DiJferent^s. Lib. IL 115 

Cui viro rerponfum tunc ego dedi in hac fententiam, 
Terill.&Excellenti(f.T>.ObfervandiJf. 

D.AVGVSTINO PINCETO 

Medico Genuenfi 

FORTUNIUS LICETUS 

S. D, p Auca dicam de Monfiro recens nato ijiic apud 
vos 3 'vir egregie , te remittens ad ea 3 qu£ vulga- 
vimus de natura monjiri ancipitis explicata libro i i . 
capite xxij. & fequentibus : puto entm ejfe monfirum 
anceps a me ibi defcriptum. Si foret ambobus unus 
ventriculus 3 facile uno laBante folo ^ viverent & ale- 
rentur ambo -, & minori e communi fiomacho non 
diffiadter ad os regurgitaret fubfiantia materni la- 
Bis^quam ille mancus feu lambit ^ feu veluti rumi- 
nati ne deftitueretur illa priori nutrimenti digeftioncy 
i.cixi.iA.quam in ore fieri monuit Avicennas : fi etiam habe- 
'^•"P'^- ^^^^ commune jecur , ut habuerunt dua femella Rio- 

hniin monfiro Lmetix nato anno millefimofexcentefi- 1605. 
mo quinto, ambo fimul urtnam reddere poffent apud eos , 
quiputant urinam excrementum effe coliionis illiuSi quds 
celebraturinfiomacho<idicentesurinamfeparariafan' 
guine 5 peraBa jam ea coBione nutrimenti •, quam 
obimus in hepate. Aliorum monftri attributorum 
caujfas habere poteris vir egregie ex ijs , qu£ nos 
de monftri ancipitis natura late differuimus in edito 
libello. Totefi autem hoc monftrum diu vivere^ 

P 2 quem- 11 6 Fort. Lic.de MonfirorumCaUjfffs 9 

quemadmodum diu vixit homo monftrofus ille^ cui epe^ 
Bore frominebat caput infantis intrapracordiarecon" 
diti; nec non viceverfa illiusalteriusy cui e peEiore col- 
lotenus dbdito capite propendebat infans integer mire 
pendulus. Verum infpeBione ftru&ur£ partium con- 
junSfarum conjeBarimelius caujfa poterit invivente 
monftro; qu£ ut ex nuda relatione fatis apertanonpO" 
tuit kaberii fic ex anatome cadaveris apertifftme poffet 
intueri. Vale vir eximie , & me tui ftudiofum ama. 
Tatavii. Calendis Aprilis MDC XVII. 

Hoc idem Monllrum ego poftea non femel vidi 
Venetijs 8c Tatavii quadrimum 5 cujus oftentatio- 
ne genitores ejus errones per orbem fibi vi£bum 
comparabanc 5 a fpefbatoribus fibi ftipem erogan- 
1^14. tes. Anno Domini millefimo fexcentefimo decimo 
quarco 1 1 1. Kal. funij. horadiei vige(imacirciter,in 
Villa ^orcetti propc C^/({7«!/>oppidumexrufticispa- 
rencibus orti fuere gemellimonftrofeconjundti velu- 
ti per tertium abdomen ; quorum alcer mafculus fuit 
bene conformacus ; alceriusnonfuitfexusdiftindtus, 
fed ejus vice cavicas qusedam ad ufque genuaprocen* 
debacur, fignum pociusdiftin£bionis coxarum, quam 
feminei fexus : coxx, cruraque in unum jungeban-^ 
tur , uc referre vidcrencur cruncos duos plantarum 
coalefcences : loco pedum Cres habuic carnofas propa- 
gines prominences, iaextremicace fciflas adinftar fer- 
me unguium Suis , auc Ovh. Obierunc a nacivicace. 
Morum duorum monftrorurii hx fueruntimagines* Rueffo Natura , & ^ifferentijs. Llb. 11. 117 
Ruejjo puer Amiterm natus eft uno brachio , fed 
pedibus tribus in hanc effigiem. 1 1 s Fort. Lk de Monfirorum CaujfJiSy 
1 5 ^9' Tarat vero relatu, anno Domini millefimo quingen- 
tefimo fexagefimonono. Turonenjis qu^dam mulier 
gemellos peperit unico capite conjundos , & fe mu- 
tuo compleAentes : horumadipfiim fceletonmifit 
Renatus Ctretus , tota Turonenfi regione famatifli- 

154,6. mus. Et multo prius eidem autori^anno Domini 
millefimo quingentefimo quadragefimo fexto, mu- 
lier Lutetia fexto graviditatis menfe, foetum peperit, 
geminum caput , bina brachia,&quaternacruraha- 
bentem. Cujus monftri cadaver quum difl^ecuifiletj 
unicumcor reperit. Exquofcirelicet ^unicumeum 
infantemextitifl!e. 

C A P. Naturai&^lfferentijs. Lib.IL jip c A p. xxrir. 

Monftri ancipitis origo , & caujfa commimis in- 
Jtnuatur -, eruiturque prima ex materiei 
diverftedeJeEiu^acexceffu, M Onftrum andpitem naturam obtiiiens , quod Mof^t^" an- 
& excedentis , Sc deriGientis in vanjs luiGor- vanas. poris partibus imaginem refert , plures agnGfGic o- 
riginis {ux caullas •, quas ex traditis allequi difficile 
non erit 5 fimplicium etenim natursr compoiitorum' 
eflentias manifeflant : complicando igitur exceden- 
tis , ac deficientis monftri primordia , & generatio- 120 Fort.Lic.de Mon(lrorumCau£tS9 

nes 5 qusecumque fefe invicem compatiunturjnullo 
negocio cauflas monftra natur^ ancipitis proximePnmat 
conftituentes habere poterimus : Et fane prima ta-^'"^"' 
lium origo efle poteft ex abundantia materise defti- 
natse conftitutioni unius membri, & defedtu mate- 
riae, natura dicat^origini alterius : fic profefto cxor- 
tus eft puellus biceps altero carens brachioj cujusi- 
maginem flne hiftoria nobis depinxit T^araus^ cujuf- 
que imagini attexuit hiftoriam Rueffusy afl[erens in 
Veienti agro puerum natum eflle unimanum , &: 
bicipitem 5 11 modo is ille idem fuerit , de quo ^a- 
raus : fcilicet fl parentum feminis , & fanguinisea 
portio 5 qux ab alimento fuperabundante nutrica- 
tioni capitis originem traxit, uterumadierit ea uber- 
tate 3 qua duobus capitibus in foetu conftituendis 
fufiiciat 5 ea vero portio , qu^ a genitorum altero 
brachio ex ultimi alimenti fuperabundantia oriri 
confuevit , aptaque eft conftituendo conflmili bra- 
chio in conceptUj in uterum non irrepferit ; five quia 
parentum illi brachio nihil fuperabundaverit ali- 
menti ex quo tale femen , talifquefanguis efllici po- 
tuerit,undebrachiumpuelIiconftitueretur : fiveilla 
materia obftrudlis venis ad teftes, ac uterum deferri 
nequiverit: five quiacontra£ta intemperie aliquadi- 
fpofitionem amiferit , qua in femen , & fanguinem 
brachio puelli conftituendo aptum nata erat com- 
mutari : five quia calore partium confumpta fuerit: 
cunc fane conceptus expers fiet illius brachii , & bi- 
ceps , fi materia capiti conftituendo apta in duas par- 
tes intra uterum quacumquedecaufladividatur:fe- 
cus enim unamin maflam cohserens unicum efficiet 
caput,majusquam par fir, pro ceterorum membro- 
rumproportione : atqueita fiet monftrum anceps : feu 

biceps Naturai&T^iferentfJs, Lib.lL 121 

C A P. XXIV. 

Secunda monftri anciptis origo , & cauffa ex uteri 

anguftia^& defedtwvirtutis for- 

matricis explicatur. A ^Gap./ T vero monftrum anceps exoriri etiam poteft 
ob uteri anguftiam , & defe£bum virtutis for- 
matricis fimul convenientibus : quibus enimfeminis 
uterus anguftior aliquaex ^ antea relatis caulliscon- 
tigeric ^ quamut in eocommode gemelli continean- 
tur 3 & augeantur : fi portio feminis halituofa ex ali- 
qua parte parentum determinata materiam fuas ori- 
ginis trahens , cum reliquo femine aduterum non 
confluxeric , aut in parva nimis quantitate confluxe- 
rit : inde fane monftrum ancipitis naturse generabi- 
tur , uteri anguftia copulante gemellos , & formatri- 
cis imbecillitate aliquorum membrorum conftitu- 
tionem prsetermittente. Sic profedlo monftrum in 
i cap.az. ponte S^o ad Andes oppidulo dudum ex ^ Tar^o 
relatum exoriri potuit : nempe feminis utriufque pars 
craflior 5 & materni fanguinis portio tanta fuit , ut ge- 
mellorum conftitutioni fufficeret : fed fpirituofa fper- 
matis portio duplici cordi 5 & abfoluto digitorum nu- 
mero conftituendo pares vires non habuit, feuob 
alias cauflas , feu quia portioillafeminisfpirituoflor 
adigitis parentum priorem materiam fu2e generatio- 
nis hauriens, in uterum quacumque occaflone non ir- 
repferit j quare concurrente uteri anguftia gemellse 
coh^rentes uno corde , ac digito capt^in flniftra ma- 
nu originem facile habuere. 

Q Tertia 122 Fort. Lic . de Monflrorum Caujfps^ 

C A P. XXV. 

Tertia monftriancipttisorigo^ & caujja in morbo 
fwtus^ & fiiperfoetatione detegitur. 

1N codem genere monftri ancipitis pleraque oriri 
etiam poiTunt exfuperfoetatione, ac maximeprio- 
ris conceptus ^egritudine fimul convenientibus ; ubi 
enim fuperfoetationem gravidas perpeti contigerit, 
& novum conceptum priftino quavis rationecoh^» 
rere ; atque alterius embryi particulam aliquam vi 
morbi fanabilis abfumi: tunc fane monftrum exo- 
rietur ancipitis natursejdeficiens quidemaliquapar- 
ticula vi morbi confumpta, fivc nimium emaciata 
nutricatum debitum fibi ad vitx muniaobeunda, 8c 
ad aliarum partium proportionem incrementum ha- 
bere nequiverit : five corrodentis alicujus humoris 
malignitate penitus exefa fuerit: exundans auteme- 
vadet idem monflrum ob fupcrfoetationem, quapo- 
Iterior conceptus priflino copulatus , & coagmenta- 
tus viventes duos unit in monftrofam figuram. Immo 
vero etiam fola fuperfoetatione citra ullum interven- 
tummorbijmonflrum ancipitis naturae generari po- 
terit, fi poflerior conceptus priori copulatus, vel 
prior 5 vel uterque ab origine fua quopiam membro 
carucrit quacumque alia excaufla. C A P. Naturay&T^lfferenttjs, Lib.ll. 12.3 

C A P. XXVI. 

S^arta monftri ancipitts origo , & cattjja refertur in 

materi£ inepitudinem-i ac iteratam materni Jemi- 

nis 3 dr fanguinis effluxionem ad uterum 

citra fuperfoetationem. 

Sln autemgravidamuliercitra venerisa^nrum, folo 
imaginationis venereorum ftimulo incenfa , vel 
etiam ob feminis abundantiam five dormiens > five 
vigilans , iterum feminis portionem , ac mendrui fan- 
guinis intra uterum effundat ea ratione, uthsecma- 
teria prseexiftenti conceptui quomodocumque ag- 
glutinetur, atque cohjEreat 5 jam poterit vi feminis 
paterni adhuc in primo conceptu exiftentis, fpirituo- 
fa pars feminei feminis adjuta novelli foetus partes 
animare, atque conftituere aut omnes, autaliquas, 
pro marerise quantitate , ac aptitudine ; fiquidem 
omnes integri foetus partes eftormare poflet ; mon- 
ftro cxcedenti occaflonem daret 5 quod in ancipiti 
generecollocareturaliqua priftini conceptus materise 
portio inepta, quae alicujusmembrinaturamindue- 
re non potuerit: atque ita eo membrofpolianscon- 
ceptum, defe£tu exceffui adje£to, ancipitis naturse 
monftrum enafci oporteret 5 fin autem foetus pofte- 
rior priori additus aliquo membro deftituerctur, ft- 
ve ob materi^ illius partis conftitutioni a natura 
deftinat^ ineptitudinem, five ob ejufdem materix 
abfentiam, monftrum itidem ancipitis naturs pro- 
crearet aliqua parte redundans, aliqua deficiens, ut 
puerum tripedem unimanum, vel unicipitem infra 
bicorporeum altero crure carentem 5 & id generis. CL* CAP. 1 24 ^QTt. Lk. de Monftrorum Cau£tSi C A P. XXVII. 

ujnta monftrl ancipith ortgo^ &cauffadepromitur 
ex parentum corpore monftrofo. 

I vero parcntes ambo ancipitis natursemonftrofa 
corpora feu a nativitate, ieu ob segritudinem ha- 
buerint, adeo ut venerem agere, acexa61:uvenereo 
prolem fufcipere valeantj procul dubio foetus procre- 
are poterunt ancipites cumin eademjtumetiamin 
diverfa monftrorum fpecie: in eademfane, fi paren- 
tes in confimili monftri fpecie contineantur: iiqui- 
dem ex trimanis unipedibus trimanus unipes orie- 
tur : in diverfa vero, ii parentcs ancipitem monftri na- 
turam diverlcE fpeciei obtinuerint : nam ex unoculo, 
& tripede gcnitore, ac matre unimana, &o6todigita 
monftrum enafci poterit unoculum tripes , unima- 
num & o£todigitos inmanu habens ; (i exomnibus 
parentum membrismateriafeminalis ad foetusconfti- 
tutionem concurrere contigerit : fed iieri etiam po- 
reft ut varietur monftri fpecies in foetu , quia ob ali- 
quod impedimentum ex iis , quae fupra enumerata 
fiint 5 aut quse partes inuno parentefuntjfuppleant 
defe£tum carum, quse inalterononcxiftunt, uberem 
feminarij principij copiam exhibentes :autqu2epar- 
tes in utroque fmit generante,nihiltranfmittantad 
uterum pro conftitutione partium foetus ilbi conii- 
milium. Sexta Natura^&DifermtiJs. Lib. 11, 12 f 

C A P. XXVIII. 

Sexta monflrl anctpitis origo^ & eauffaex 'vehementi 

parentur/i imaginatione^ & vitio nutricationis 

in fcetu enucleatur. V Ehemens quoque imaginatio parentum 3 ac 
fpeciatim feminsej ob rationes allacas in libro 
S*cap.2^, ^ q}e Humani conceptus conftittttione , monftri anci- 
pitis originem promovere poteft 5 nimirum 11 mu- 
lier gemellis concipiendis materiam fufficientem in 
utero habuerit 3 virtutemque utrique eonceptui ef- 
formando idoneamj vehemens imaginatio gemello- 
rum in una quapiam parte corporis copulatorum, ii 
adjundtam habuerit in foetu alicujus membri atro- 
phiam, facile jam tibi producere poterit ex gemi- 
nis turpiter in unum junftis monftrum anceps , tabe- 
fa£tam obtinens particulam quampiam, reliquarum 
magnitudininullum proportionis fignum correfpon- 
dens^obtinentem. 

C A P. XXIX. 

Monftri ancipitis origa^ & caujfa feptima reponitur 

in arte peccata natur^imitante^ac nonfine 

aiixiUo natur£ operante. A Rtem etiam efle ancipitismonftriconficiendij ^^^J'l^^ 
mirum fortalle videbitur alicui, & ad noftrum contempiari inftitutum minime pertinens^qui Phyliologiam tra=> 
ftamus in hoc opere. Verum quoniam Fhilofophum 
nat uralera decet omnia natursE Opera contemplarij feu 

0^3 foli^ tutx 126 Fort.Lic.de MonflrorumCauJf/tSi . 

folitarie operetur , feu alteri cuipiam efficienti co- 
operetur : quando ars , li aliqua eft monftra elfin- 

Ars monftra *• 11 • r r n 

noneffickfi-gere valens, hoc ipium iinc opera naturse praefta- 
ne opera na- j.^ nequcat '. immo vero quum origo monffrorum 
a natura prsecipue pendeat. artis autem operatio 
fit foliim applicare a£tiva paffivis naturalibus : jam 
phyfici muneris efl monflra in viventium generc 
artis miniflerio fadta confiderare. Porro artis be- 
Arsutmon-neficio, feu verius maleficio, viventia monflra ef- 
ftra fingi pofle primum obfervamus in flirpibus 5 liqui- ftra efficiat, 
Ars mon _ 

ftirpibui!' '" ^^^ agricoise variarum arborum infitione, coUi- 

crinhomiQi- 
bus. gationeve, quo magis unitas flirpes fpecie invicem diifideant, eo ex ijs conjun£lis vivens monurofam 
magis naturam obtinebit. Deinde vero in mentem 
fubit folertiffimum praeccptorem TaUacotium per 
infitionem confuevifle curtas aures , & nares , cur- 
taque labia curare,brachio primiim partibus illisex- 
coriatis conjundlo 5 quod poterat nullo negocio in- 
du^ba cicatrice ijs partibus , conjundtum relinquere 
in monflrofim effigiem : ut apparet ex ejus difertif^ 
fimo libello. Non diffimili plane ratione fa£tum efl, 
466. ut Anno Domini quadringentefimo fexagefimo fex- 

to, referente ^ Jordane , & Cufpiniano , in Gal/ian^'^{^" 
duo juvenes fulmine ta£ti aduftione in unum con-^°"^^^* 
cretis corporibus inventi fmt. Sed & homines adu- 
ftione pedum, manuumque, autcapitis, male curatos 
monftrofam effigiem pr^xfeferentesplurimosconfpe- 
ximus. Non ergo mirum fit , fi ambulones aliquot 
provincias peragrantes monftra mirifica oftenfuri 
ad iucrum,ea prius fibi confecerint puellorum cor- 
pora miris modis aliqua ex parte , potiffimum car- 
nofa,ut dorfo, natibus,& brachijs,decorticata,in- 
vicemque colligata, &a natura per transfufum fan- guiaem Natura^&Different^s. Lih. 11. 127 

guinem , ac nutricationem in unum coagmentari per- 
miflaj alia quapiam parte amputata , ad horridiorem 
monftri afpe^lum. Averruncet Deus , & feverepu- 
niant Principes tales fycophantas. Sed etiam line 
ullo fcelere ob chirurgorum aliquorum imperitiam, 
atque aliquando ob acgrotantium neghgentiam, 
membra corporis vulnerata, excoriata, e naturali 
locodimota, ad priftinum ftatum haud proberefti- 
tuta monftrofam hominis formam reprrKfentant. 
H^c autem extra uterum monftra gignuntur, qua:- 
cumque artis minifterio conftituuntur. Tot igitur, 
ac tales funt, & his alise confimiles unicuique ex 
fuperioribus dedu£tu faciles origines, &cauflkpro- 
pri^ monftrorum humanorum ancipitis natura:. 
Jam ergo ad alias monftrbrum fpecies in codemge- 
nere patefaciendas accedamus, 

C A P. XXX. 

Monjlri difformis eidftentia ex hifloricis 
fromulgatur. 

MUlta in eadem uniformium ferie fuere mon- 
ftra, partes denaturali {'^diQ tranfpofitas tur- 
piter habentia 5 quse difFormia nobis appellare li-AnnoDnj, 
ve"edib. buit. Namque Venettjs ^ 'Petro lujiiniano hiftorico 
'°' infigni 5 Rubeaquenfe ^ Gualtherioque autoribus, 
puer editus eft corpore plurivariam fcillb 5 qui , 
prseter multa foediora relatu , genitale membrum 
habuit vertici adnatum •, atque ob eam rem non 1487. 
amtcs^siplacuit in apertum refcrri. ^ Calij Rhodigini x^^i' 
monio natum eft in patrii foli vico , nomine Sar- 
ano i magnitudinis inuficats monftrum 5 infans 1514,. 

fuic \a Hift^ Z^i 1 2 8 fort. Lk, de Monfirorum Cauffis^ 

fuit biceps ; mulca iii eo mira ; quadrimeftris magni- 
tudo 5 membra omnia cum procericace refponfum 
habencia, & amullicacaj facies ucraque limilicudinis 
prope indifcrecae ; in capicibus crines aliquanto lon- 
giores, ac nigricances ; incer utrumque caput ex col- 
limitio humerorum tertia manus exerebatur, fed qu^ 
aures longitudine non excederet, nec integra vife- 
batur omnino : Quia vero non folum ob exceffiim 
geminatorum capitum ;fed ob tranfpofitionem ter- 
tiae manus inter coUa , vifenda res erat , mitti pla- 
cuit ad Hijpanorum T^ucem , qui in proximo vica- 
ria Regis fungebatur poteftate : Id autem ut citra 
putredinis notam poflet obiri ; exenterare prsemor- 
tuum necefle fuit : inibi ergo mirum aliud ; cor qui- 
dem fimplex , ut aflblet ; at jecur duplex, licuti & lien j 
namin vifcere hocvifamquandoque duplicationem 
credimus '^Ariftoteli ; verum in hoc, hujufque generis -^^^w 
monftris mira quidem,fed naturalis tamen a peritis 
rerum ratio aiFerri folet. In Natura^&Differentijs. Lih.IL 129 
In Tloa Voitlandi£ oppido , Rubeaquenjts ttM- 
inonio infans natus eft, in quo neque dorfum, ne- if^j. 
que venter apparuit ; inteftina circa pe£bus ex aper- 
to corpore longe dependebant j caput verfus pe- 
des inclinavit j umbilicus fuit in mola dextrse ti- 
bi^e 5 caput acuminatum fuit ad fimilitudinem cida- 
ris 3 aut tiarse , in hanc effigiem. R Lune- 1 3 ® Fort. Lac, de Monjlrorum CauJ^s^ 
1550. Lunehurgi ortus efl: infans ore diftortojunde Un^ 
gua fifla, quali duplex , exerebatur. Simile monftrum 
i5 53.ibidem triennio poft exortum eft Stetml^ autore 
1 5.54. Fmcelio^ in fuburbiomonftrumenatum eft , cuicapi- 
tis loco maila informis erat , mobilis , ut exta ovilla 5 
loeo uniiis auricul^ brachium ftabat 5 loco faciei cin- 
cinnus iimilispilis felinisj Sclupipifcisova, perquse 
inferius lucebant ocelli vitreij&renidentesj oscon- 
traftiilimo erat foramine, fine labiis^nafus quoque mi- 
nutiffimuserat 5 abfquecollo j alterumbrachium ela- 
tere prominebat : fed neque pe£boris , neque dorii effi- 
gies aderat 5 lineola foliim notabatur rachi -, nulluserat 
omnino fexus : brachia? 6c longa crura continuo ri- 

gebant Matura^i&^ifferentijs. Lib. 11. 131: 

gebant ofle fine junfturis, cubicis > & poplitibus : ma- 
nus, & imi pedes eranc molles, &;pendulitanquam 
bis fradti, fimiles unguibus curvis , &:aduncis Lutr£: 
mortuum mater peperit, licet 111 utero viveret. Cu- 
jus imago initio capitis vifa eftcummonftroty^r;^^- 
nenfe. Ambrojius ^Par^us con fitetur Vill£ Franca m 1562. 
Vafcoma ortam elle puellam fine capice , habentem 
aures in fcapulis retro, nafom inter easin fpina, qui 
probofcidem parvam referret^ oculos in humerisre- 
trorfum afpicientes ; & linguam furfum exertam , un- 
de collum provenire debuiflet : cujus monflri efE- 
giem a Fontano Agenenfi Medico , qui fe id vidifle 

iu?b & ^^^^^ afjirmabat , acceptam ^' loannes Altinus Do- 

iong«! dorMedicus Tarao tradidithujufmodi. 
R StA 13 2 Fort, Lic. de Monflrorum CauJfpSy 

Sed & teftimonio Thlegontis Tralliani Cafaris 
Liberti multo prius infans ortus efl: caput habens 
e finiftro enatum humero. 
1624. Annno Domini millefimo fexGenceiimo vigeflmo 
quarto die xii. julij, Firmi^ quas civiras eft Italia in 
^^yEmilia-i dum Urbi Prasfedbus eiTet O^avius Ri' 
faroUa Genuenjts^ exorta eft puella toto corpore 
bene organizata, excepto capice, quod eft afpe£lu 
foedillimum j nam videtur in occipite velut oculus 
obfcurus: alcer oculus viftcur elatus in capite fupra 
futuram coronalem, referens oculum humanum5& 
paullo majorem, fed fine palpebris, & abfque ci- 
liis, quorum vict funt capilli capitis. Monftrumid 
habet frontem rugofam, fub qua utrimque fpe<^an- 
tur parvse qu^dam cavitates, ubi debebantnaturali- 
ter efle oculi. In media facie, ad locum naft, erum- 
pit fruftum carnis, quod pendet veluti membrum 
virile Q licet mihi videatur potius pyri carnei figu- 
ram semulari ) & eft aliquantulum crafllufculum in 
apice; ubi fpe6latur etiam quoddam foramen : quod 
carneum fruftum, velut appendix quazdam, a vul- 
tumonftri pendulum (eparatur omnino praeterquam 
in radice: fub hoc feu nafo, feu pyro, feu probof- 
cide, refidet qusedam rubea pellis quafi figurae qua- 
drangularis; & utrimque in ea fpe(3:anturoculiduo, 
velut oculi gallin^. Ab ortu ftatim puella monftro- 
^ facro fonte baptizata fuit: 6c prius interiit, ac 
fepulturse mandata, quam ejus origo vulgaretur. E- 
go (^fcribit Riparolia^ ad primum nuncium, eam cu- 
ravi exhun»andam, ut balfamo condiretur: fed in- 
veni jam illi mures confumpfifle vultum, & ferme 
totum capuc. Quidam Pi<flor, qui monftrum & vi- 
¥Um, & mortuum afpexit, ejus imaginem pinxit: 

quse Naturai&^ifferenttjs. Lib» 11. 133 

qu^ cum ferie fadi , tunc Romac tranfmifla , ad 
Eminentiflimum ac Rcverendillimum SacraeRoma- 
ne EcclelisE Cardinalem Franctfcum Barberinum San- 
£liilimi Domini noftri Urbani OBavi nepotem, 
nunc demum ex Urbe Roma TataviummiiTgL fuit 
ab eximio Equitc Caffiano a Tuteo ejufdem Cardi- 
nalis pincerna ad Clariflimum Virum Laurentium 
'Pignorium', qui mihi noftro volumine dedit infe- 
rendam, cum hiftoria nuper fide relata ex autogra- 
pho Riparoliano, Monftri vero ejufdem, ut pifior 
ille, fic & nos triplicem damus figuram , ut poffint 
R pe^fCi is^! Fort.Lk. deMonftrdrumCauffis^ 
pars anterior, pofterior, 6c kteralis, in quibusad- 
func partesa naturali fitu, &fede5 atquefigurapror- 
fus abjunftiK. 

Huic monftro limillimam faciei eiEgiem obti- 
net aliud, quod habuic caput Jani b^rontis'^ & 
utraque facies loco nafi membrum virile 5 quod 
akera quoque fortita eft cum teftibus in loco men- 
ti : ad radices portentoii naii parte inferiori utra- 
que facies pariter habuit geminos oculos ; altero 
vultu aures longe infra locum naturalem, alcero il- 
las ad fedem nacuralem obtinente: incertuman maf 
culeo fexu natum, anfemineo: certum eft orcum 
paullo ante quam Rex Galli£ fuperiori feculo cum 
exercitu non ita fauftis aufpicijs in Italiam veniflet. 
Imaginem nuperrime tranfmifit Tatavium ex Urbe 
Roma vir eruditillimus eques CaJJianus a^uteo ^ fcri- 
bens eam dedu£tam fuifle ex icone Leonardi Vincij^ 
fervato in Mufaeo Eminentiftimi & Reverendiftimi 
Cardinalis Francifci Barberini , qui pidturara emic 
una cum alijs plerifque rebus eximij fculptoris , ac 
pi£loris Villamen£ , non ita pridem vita defundti. 
Monftri verd effigies talis erat. Sic *. S*^ Natura:)&T)ifferentiJs. Ltb,Il. 1^5 
Sic ergoreipra fuei'e monffra partes tranfpoiita! 
habentia, quse DifFormia nuneupavimus» A F. 136 Fort. LicdeMonftrQrumCauJJis^ 

C A P. XXXI. 

T}e Monftri difformis natura^ & caujfts ; prima^ 

que illius origo reft)lvitur in malam 

uteft conformationem. 

MOnftri difFormis ob partium e naturali fedc 
tranfpofitionem , ac fpeciatim puelli caput ex- 
erentis ex humero finiftro caufla , & origo eft ex uteri 
mala conformatione : quia fcilicet eapars uteri, quse 
capiti puelli naturalem locum praeberedebebat, ali- 
quo duriori tumore quomodocumque repleta , fivc 
is in ejus fubftantia infideretjfive intra illamin con- 
tenta membrana foetum ambiente, five extra ipfam 
in aliqua parte obdominis interiori prope uterumfi- 
ta: nequeuntc enim parte illa materiae, quse confti- 
tuendo capiti dicata eft a natura, reliquas maflk con- 
ceptus in eo loco adjungi, quo deberetjeum alieno 
corpore minime cedente repletuminveniens, cogi- 
tur in vicinas quantum poteft fedes decumbere : ibi- 
que propriam formam capitis a vi formatrice adipi- 
fcensj importuno in loco collocato capite monftrum 
difForme conftituit. C A P, Natura^&T^iferentifs. Lib.lL 137 

C A P. XXXII. 

Secunda monftri dijformis origo^ &canffafpe£iat ad 
malum Jitum placenta nuncupata : cujus 
ujus expUcatur. 

Eldem monftrorum generi confimiliter origi- 
nem prasbere poteric moles illa carneaplacentcepiacenta ure- 
referens imaginem, &: uterini jecoris belle ufumgignT'' "' latur. ftituac. obrinens in gravidarum utero, ex menftruo fangui- gntii"' ''"'' 
ne feniim ab oriiicijs vaforum efHuente , &: con-JJIf^J^^^J";^ 
crefcente genita 5 uteri fundo, & fuperiori partiad- 
nexaj in qua maternus fanguis foetui nutriendo ul- 
teriori elaboratione aptior efficitur j quod fcite pri- 
mus omnium anatomicorum obfervavit Arantius: 
nempe fi placenta h^c majorem in magnitudinem 
intumefcat , majoremque duritiem contrahat , quam 
parfitj & alienum a natura fitum, quacumque ex 
caufla fortiaturj tunc locum occupans debitum ali- 
cui parti formandi conceptus, eam a naturali {tA^ 
pellens orientem , ac proinde ob fummam moUitiem 
duriori corpori concedentem, membrorumnatura- 
lem fltum vitiat, monflrumque difTorme conflituit. 
Atque hac ratione ortum habere potuit monflrum 
ore diflorto , partibufque turpiter nimium hianti- 
bus, ac fciffis, tranfpofitifque; interpofito nempe 
duriori placentse corpore, ac mollioires illas de fibi 
debitis locis expellente; cujufmodimonflradudum 
notavimus Nurjt£ , ac Stetini genita. C A p. fiUt. 158 Fort. Lic. de Monftrorum Cauffh , 

C A P. XXXIII. 

Tertia difformis monftri caujja j & origo 
ex mola depromitur, 

NOn diflimilem confimili monftrorum fpeciei 
caufiam , & generationem tribuiffe poterit & 
rndeS.'"' mola, carnea fubftantia nonnunquam in utero mu- 
YifoJ^^eT lieris ex vitiato femine genita^ficontigeriteamfive 
per ruperfeetarionempoilconceptumj five antecon- 
ceptum, iive iiraul etiam procreari 5 ipfa enim poteft 
tum mole fua nimia, tum duritiefuapervicaci, tum 
motu fuo incondito, & inordinato, tum pondere 
luo gravivarias partiumfoetustranfpofitioneseffice- 
re monftrofas, nunc diftorquendo membra eorum 
pulfu ad vicinas fedes 5 nunc fcindendo partes 5 nunc 
ad loca remotiora illas pellendo; nunc in aliamem- 
bra velut intrudcndo: & hac fane ratione procreari 
potuit monftrum fine capite oculos habens in pe^lo- 
re a Tarao relatumj fcilicet a magna, ^duramola 
comprimentepulfa, &intrufa materiacapitis confti- 
tutioni deftinata in regionem thoracis, 

C A P. XXXIV. 

Muarta. monftri difformis origa 3 & catiffa 
oftenditur ex motu.. 

Ifformium monftrorum origini eaufTamexhL- 
bere poterit etiam motus materiasjqusedeter- 
minatarum partium foetus coriftitutioni dicata eft a 
narura^ ubi etenim fivea flatibusin uterogenitis ^fi- 
ve a percuffione ventris gravidarum, five ab earum 
cafu, five a vehementi aliquo alio carumdemmotu 
^F°-mollilBmi conceptus aliqua portio de priftino loco,. 

fituque 
Motus ut 
anonftrum fituque naturali violenter dive!Iatur5<Sc inalienam 
fedem transferatur, ibi non cognaris fibi membris 
veluti per infitionem adhasrefcens 3 monftrum mem- 
brorum turpi tranfpofitione difforme in elle conili- 
tuit. Sic plane dixerim olim enata fuifle monftra 
eap 30. quamplura , quorum fupra <* memoravimus hiftorias. 

C A P. XXXV. 

Si^utnta monftrt difforms origo & cauffaflatuitur 
imbecillttas facultatis dift:retricis. 

QUoniam partes omnes utriufque feminis , & 
materni fanguinus, ex quibufque parentum 
inembris materiamiihi abeorumnutricationis fuper- 
abundantiis haurientes , dum in utero ad primam 
conceptus conflitutionem conveniunt , flmul in u- N«effita$ 

r i r\ • iv ^ ' t~ virtutis di- 

num conrunduntur, ac cxacrmime permiicentur ; fcretncis ia 
necefle efl in femine prseter vim formatricem mem- ° " 
brorum, adefle quoque aliam facultatem, quasru- 
dis , atque confufx illius maff^ partes fingulas difcer- 
nat, 6c quafque fuis iocis applicet, qui a natura de- 
bentur iis membris , quorum conflitutioni figilla- 
tim partes ills infervire debent : uti latius a nobis 
jcap.7.8. oftenfum efl in opere a ^e humani fostus conftitU" 
! ' tione : Si vero contigerit in femine vim quidem for- 
matricem robuflam efle, at facultatem feparatricem, 
difcretricemque partium materis conceptus, five 
ob ineptitudinem inflrumenti proprij, five ob vitium ^^^^^^^^ ^^ 
temperamenti , quo nititur , adeo imbecillam efle , ut monftra dif- 

* . 1 • 1 • r formia prc- 

nequeat proprium munus aaimplere : tunc vis ror-ducat. 
matrix valida infirmam fcparatricem habens adjun- 
^Sbara, 8c munere fuo non fundbam, ociofamque, in 

S 2 con- femine. Faciiltas di- 
fcretiva ut 140 Fort. Lic. de Monftrorum Caujftsy 

confufis illis abfque ordine partibus variamembra 
efHngit, quorum ese naturali fua propenfione capa- 
ces exiftunt, non obtento eorum iitu naturali : quo- 
circa monftrum partium convenientem fitumj&or- 
dinem inter fe non habentium difforme gencratur : 
cujufmodi generationem inter cetera obtinere po- 
tuit Stetini monftrum. 

C A P. XXXVI. 

Sexta origo , d^ caujjfa monftri dijformis ad nimiam 
materia vifciditatem redigitur. 

Sln autem cum formatrice facultate difcretrix in 
femine virtus valida fatis extiterit, quantum 
poftulat naturalis , & ordinaria materiei, quamfubi- 
gere debet,conftitutio: at vero in mafla conceptus 
aliquaparticula, fiveredundans , five non redundans, 
fuerit tenaci adeolentore alicui particulse diverfo a 
libi confentaneo loco fitas jun£ta, ut inde nulla vi, 
neque valida facultate revelli,&:inconvenientemfi- 
;\genuapur^ bi rcgionem transferri valeat: tunc virtus formatrix 
neceiTuace membrum ex ea rormans, ad quod illa materia deter- 
operentur. ^y^-^t^m , & naturalcm habet propenfionem , difFor- 
me monftrum effingere cogitur : virtus enim partium 
viventis formativa eft agens mere naturale 5 agen- 
tia vero pure phyfica ubicumque locorum materiam 
difpofitam compererint , munere fuo ex neceflitate 
funguntur, illique materieidebitamformam concili- 
ant : & profeftd hac ratione ortum fuifle potuit Sar- 
zani monftrum tertiam manum inter duo colla reti- 
nens : & alia quoque in hoc genere plurima. 

C A F. Materia: vi' 
feidicas u: 
monftrum 
difformecoii' 
fticuar. Nattirai&Differentijs. Lib.lL 141 

C A P. XXXVI 

Monftra informia debitam membrorum figuram non 
retinentia reipfa inveniri. I Nforme illud monftrum appellamus , cujus vel 

toti corpori, vel alicui partipr^cipuae, confpicu^- 

que non inefl: figura naturalis, fed alia ab ea longe 

diflidens. Fuifle vero & in hocgeneremonftra hu- 

mor-mana conftat apertillime apud ^ Hippocratem^c^i 

'f^.lf^' ^ntigenis uxorem perperifTe fatetur carnofum pue- 

rum, exofleni totum, crafTum, & rotundum j qui 

membris, & pr^cipuis corporis partibus diftin£lus, 

magnitudinem quatuor digitorum non excedebat. 

Multo poft ex Rubeaquenfis , & Gualtherij Chronu ^""^ ^'''- 

fta relatu in Saxonia infans natus eft horrendo afpe- ^^^^- 

dtu r contufis 5 laceratis, atque laxatis membris om- 

nibus: capite oblongo^&quafi Turcico pileo infigni- 

to. Tundorfij quoque figuli uxor monftrum peperit 155 6. 

horrendum : erat autem a vertice ad hypochondria 

hominis figura, ore tamen prominente ad inftarca- 

nis : facie torva : ab umbilico vero deftitutum reli- 

liquis partibus corporis humani, defcendit in for- 

mam pyramidalem , in cufpide referens iimilitudi- 

nem caudce Suis inflexse 5 in dorfi autemfpina umbi- 

lici alia imago prsetenfa erat : eredla tamen inftar cau- 

dx : fexus nullus omnino apparebat, non mafculi, 

non feminse , non androgyni. In agro Ticeno Jaco- 

h-^ de ^/ Rneffl ^ teftimonio natus eft infans abfque bra- 

"p.3. chijs, a genitalibus itidem definens in conum quafi 

pyramidis, nullis coxis, tibiis, aut pedibus:erat 

autemfexu mafculino, ceteras partes integre forma- 

S i tas 1 4^ Fort. Lk. de Monf^rorum Cauffisy 

tas obtinens. Bajilea vero Gualthertomh.m^dL^o 
fciflis, & apertis naribus ortus eft, ut inde illius ce- 
rebrum facillime fit confpe£tum. 
Divo c tAugupno apud Htpponem natus efl: ho- 
mo quafi lunatas habens plantas, & in eis binos 
tantummodo digitos, fimiles & manus. Non func 
icaque iigmenta monftra informia naturalem cor- 
poris totius, vel partium aliquarum convenientem 
figuram non habentia. c x6, ii civit.De)! 
cap. 8. . CAP. r KatUMi&diffirintiJs, Lik IL 14,1 
Cujus virti:» C A P. XXXVIII. 

^e monftrorum informium origine^ ir caujfa j qu^ 

frimum deducitur ex imbecillitate 

facultatis formairicis. 

T vero monflrum informe, qtrpd in eo toram 
^ ^rui naturam conilitutam habet, utaliquapor- 
tio corporis figuram maxime alienam gerat a natu- 
rali, alias obtinuit fu^ generationis cauflas: qua-tisin:erfucf= 
rum primam elTe putamus virtutis formatricis imbe-^JIJJ'^^^^,^ 
cillitatem : quum enim ad hanc virtutem folamjSt''^^"^^' 
maxime pertineat elfingere fingularum partium 0^- 
guras: ubi quas in feminis ea portibne relidet, cui 
pr:Kcise alicujus membri determinati conformatio 
deftinata eft anatura, ita debilis extiterir, five ob 
caloris inopiam , five ob fpirituum, quibus innititur, 
intemperiem, five ob aliam quamcumque cauflam, 
tunc fane parri fibi efFormandjs naturalem, ac debi- 
tam fu^ fpeciei figuram non inprimens , monflrum 
conficit informe. Er fane de caloris exceflu, & de- 
fe£tu in propofito meminit ^ Ariftoteles alicubi fcri- 
bens , Ineft hic calor in excremento feminali tan^ 
tam 5 talemqiie habens motionem , quanta modicc ad 
quamvis corporis partem accommodetur. S^dfi vel 
defictt^ velexcedity rem-, quafiti autdeterioremeffi- 
Wbi? city aut l^famy & mancam. Sic ^ Hippocraticus iU 
juig.fea.jg puellus ex -f^w//^<???« uxore rorundus totus ena- 
tusefl.. 

CAP- ,•» a.dege. 
144* Fort. Lic. de Monftrorum Caujfts^ 

C A P. XXXIX. 

Secunda monftri informis origo , ir caujja ex 
anguftia uteri coUigitur. 

Uic informi monftrorum generi procreando 
fatis dici non poteft quantum uteri conferat 
anguftia, undecumque illa dependeat: live a natu- 
rali matricis exilitate , five a ventris affedtata con- 
^•Y^^jj^^l^^ftridione, compreilioneve-, fivea vicinarumpartium, 
deievaicac. aut utcriduro tumorcj llve a multitudine foetuum 
fimul conceptorum : quum etenim crefcens indies 
embryo locum amplumnon habeat, in quoprora- 
tione fui augmenti partes omnes corporis extendcre 
commode valeatj prominentiores ob fuas fubftan- 
tias mollitiem anguftise loci facile cedentes, variis, 
mirifque modis in feipfas contorquentur, &:ad con- 
tinentis loci figuram turpiter conformantur^ quam 
informitatem diu in utero fuftinentes , habitualem 
reddit caufla , confervans illam mul to tempore 5 unde 
monftra enafcuntur turpi diftorfione informia. Sic^Lib.2^ 
cxortum dixeris puerum pedibus manibufque mi-^'^;fder 
re diftortum a "^Tar^Oy ^ &c Rueffo defcriptum. '^^""p- C A P. XL. 

Tertia informium monftrorum caujja-i &origo in 
motu inordinato reponitur. 

OB materise foetus in uterodegentisteneritudi- 
nem cum vifciditate conjunftam fieri quoque 
poteft ut quacumque de caufla membrum aliquod 
infantis inordinato, ac vehementi motu cieatur , pars 
ea corporis mire in monftrofam figuram diftorquea- 
tur j five materna culpa enormes corporis agitatio- 

nes t Natura^&T^ljferentijs. Lib.ll. 145 

nes fiant, iit iti validioribus choreis, & faltationi- 
bus 5 (ive abexterno aliquo motoregravidaviolenter 
concutiaturj five termere foetus ipfemet in alvo 
iponte moveatur : &: eo fane magis monftro infor- 
mi vehementior motus originem pri^berepoterit, fi 
motum fieri contigerit in anguflo nimium utero. 
Sic profe6t6 genitum dixeris infantem ilium adeo 
fciflis, & apertis naribus , ut per eas cerebrum infpi- 
cienti manifefte pateret 5 intrufis nimirum intra na- 
res puelH digitis, & pofl digitulos etiam manibus 
integris, odorandi meatus mire fenfim fine fenfuin 
monflrofam informitatem diducentibus. 

C A P. XLI. 

Sjdarta mformis monftri ortgo^ & caujfa defjromitur 

ex mola , & placenta , tumoreque uteri , concur- 

rente virtutis formatricis imbecillitate j ac 

materi£ ineftitudine. 

O Ed informitas illa maxima, quas obfervata fuit 
ijin puello habente partes abumbihco infra inpy- 
ramidalem figuram definentes,nulIamquemembro- 
rum humanorum imaginem prsefeferentes , plures 
habuic in unum concurrentes cauflas monflrificasj 
nimirum virtute illarum partium formacrice debiU 
fuam fundlionem intermitcente-, rudique, ac inepta 
illa materia hinca dura mola, illinc ab excrefcente 
placenta, & tertio ex latere atumoreucericomprefla. 
in conum pyramidis ; cujus cufpis acutior ab anguflia 
loci in fuilliE caudse fimilicudinem contorta efle po- 
tuit. Qux quidem cauflie uc difiicili negocio in unum 
coeunc 5 ita monfbrorum origini adfcnbi optime pof^ 
funt j quorum nacura efl uc raro admodum proveniant. 

T Cap.- X 4 6 Fort. Lic. de Monftrorum Caiiffis , 

C A P. XLII. 

^uinta informis monftri origo , ir caujfa ex imagina" 
tione parentum vehementi explicatur. 

CEterum aliquas etiam monftrofas informitates 
a vehementi parentum imaginatione, potiffi- 
numque matris, feu vigilantis, feu dormientis jem- 
bryj corpufculo prsefertim organizationis tempore 
imprimi pofle, nihil efl: quod prohibeaE fatis», &e6 
minus, quo facilius eft vigenti, urgentiquephanta- 
fe fpcdtro conceptus alicujus membri figuram di- 
ftorquere, atque a naturaliconftitutioneturpiterva- 
riare, quam partis alicujus aut magnitudinem ad- 
augere, aut numerum geminare, aut fitum permu- 
tare: Ac vero & « alibi fufe demonftravimus ima- a oe 
ginationis generantium flmulachra vehementioracoS.c??;, 
facile pofle in embryj fubftantiamalieniflimarumre- 
rum imagines , ac figuras infculpere j qujE theoria 
inde huc nobis transferenda non eft. Itaergo iie- 
ri poteftut vifi monftri confimilis a parentibus,vel 
etiam per fomnium, fimulachro imaginationi eo- 
rum alte defixo; indeque fpiritibus, ac virtuti for- 
mativije imprefTo confimilis figura in membris em- 
bryj gener^tur. 

C A P. XLIII. 

Sexta informis monftri cauffa , & origo in mon*. 
ftrofo parente detegitur. 7.6. V s In autem parentum aliquis, aut ambo monftro- 
fam informitatem in corpore, five ortu, five 

poft Natura^irT>ijferentijs. Lih. 11. 147 

poft ortum a morbo conrraxerint; nas ipfi filios fibi 
confimiles 5 atque adeo monfiiroros procreare pote- 
runtj non quidem femper, quia unius mformirati 
parens alter confulere poterit, fi aut non ambo infor- 
mes extiterint, aut non eadem corporis parte, auc 
non longe a concubitu vi morbi in taleminformita- 
tem inciderint; adeo ut feminis ante informitatem 
geniti aliquid habeantfoetuiconfl:ituendofulHciens. 
Sin minus,ex monfi:rofis parentibus informes iti- 
dem filij procreabuntur : mire namque pertinax eft 
cujufque natura viventis in generanda fobole fibi 
quantum fieri potefl: quamfimillima-.Quin &lapfam 
parentum eflentiam in generatione filiorum errare 
non efl: difficile. 

C A P. XLIV. 

Septima informis moijftri origo ^ & caujja refertur ad 
menfiruorum fluxum tempore conceptus. 

Uum autem parentes liberorum procreatio- 

ni menfl:ru2e purgationis tempore operam da- 

re voluerint , monfl:rorum generationi ick obno- 

xios redduntjVel e facrarumlitterarumtefl:imonio5 

#iib.2^.fiquidem nobifcum & ^ Tar^us apud ^ Efdram 

f'hb.4. Trophetam fe legiflTe confitetur , mulieres , qu^ 

"^•^- fluentibus menfibus viro fe mifcuerint , monfl:ra 

« cap.3. parituras : c Solinus etiam in fuo Tolyhiftorico ex 

T>emocrito Thyfico afl^rit mulieris profluvia men- 

flrualia non parvis fpedata documentis inter mon- 

ilrifica merito numerari 5 cujus ea ratio efl:, quia 

tunc menftruo primiE partium foetus conftiturioni 

apto 5 ut puta ex refiduo ultimi alimenci membrorum 

T 2 omnium 

34S Fort.Lk. deMonftrorumCauJJiSy 

omnium parentis exorto , commiflum eft menftruum 
alimentare, nondum vi terti^co£lionisultimamdi- 
fpofitionem adeptum ad induendum naturamcujuf- 
que membri determinate : quare exiilamenftruiutri- 
ufque confufione non nifi monftrum informe poteft 
exoriri.Sic fane ortum dixero Rueff, monfti:umj& alia, 

C A P. X L V. 

Monftrienormls exiftentiafatejit. 

Umana corpora, eorumvc membra, quibus 

nihil defit, nihilque fuperftt •, nec fitus, autfi- 

gurx ullum adfit erratum j fed in fola fubftantia or- 
dinarium naturse curfum non fervantia, & videnti- 
bus admirationem parientiajcanobis Enormiamon- 
ftra cognominantur, quorum tres tantum differentias 
videre licuit apud audlores, prioris exemplum eft- ve- 
tuftiftimum illud Tythagorce , cui femur aiareum 
cxtitifle credidit antiquitas ; ^T>iogenes enim Laer- *iib.8. 
tius afterit famam effe nudatum Tythagor^ femur 
aliquando aureum apparuifte : de cujus cauffis fuo 
loco <* latius. ^ c^//^;^;ij hujus rei aflertorem facit ^g"^^''-^'' 
Ariftotelem dicens , Ariftoteles dicit a Crotoniatis'' ^'^-^ 
^ythagoram ApoUinem Hyperboreum cognominari, * 1 
&: hxc addit ille Nicomachides^ quod aliquando ea- | 
dem die & eadam hora viftis fita multis izin Meta- 
pontio 3 ^ in ludis Crotone furgerc : ubi Tythagoras 
etiam alterum femur aureum oftendit. Dicir idem il- 
3e quod Nejfum ftuvium tranfiens appeliatus fit; & 
multos aithancappellationemaudivifle. Alteriusex- 
empla recentiora luntj & primum a '^ Cardano adduci- varfec.t. 
mix aileverante Conftantij tempore in urbe T>aphne ^7' 

regi- Natura^&T)ifferentijs. Lib.Il. 149 

rcgionis Anthiochi£ natum infantem barbatum prcter 

[ Maioi. alia monftrofa. Secundum proponitur a '^T>amafce- 

Ji5[o'5°" ??<?} qui teftaturvifamllbipuellam corporetoto inflar 

hb. 13. Urfi villofam inagri T^ijani oppido Tetrafan£fa ge- 

nitam. ^ Realdiis icem Coliimbus infignis anatoraicus 

aitfe vidifle Hifpanum quemdampilisrefertiffimum 

in omnicorporis parte, prseterquam in facie,& ma- 

nuum parte 5 ut in prima figura hujus imaginis apparet. 
Vidifle ait etiam Veftalem confimiliter pilofam. 
Riibeaquenfi , & Gualtherio pariter , CMartino 
^arto ^ontifice ex illuftri quadam femina natus 
eft puer villofus, & in fpeciemurfiunguiculisarma- 
tus; quo monftrifico partu permoti matronse necef- 
farij, omnes urforum imagines , qua! forte in ejus do- 

T 3 roo* 150 Fort.Lk. deMonftrorumCauJfiSy 

mo fuernnt j deleri iuiTere , manifefto argumentore- 
ceprsE ab ea imaginationis in conceptu. Suemam 
mulierem peperifle infancem ad inftar Urli pilofum 
teftantur duo Magni Upfalenfes Epifcopii confen- 
tienteT)e/rio. Sed & in facra pagina legimus f Efau^^^^l'"^ 
filium Ifaac hominem fuifte pilofum j quem ut semu- 
larerur lacoi^ materno impulfu pelliculas hoedoru cir- 
cumdedic manibus , &collinuda porrexic j &a patre 
ta6lu putatus eft Efau. Tertis difterentiae monftri^ .^i;- 
enormis duo exemplarecentiftimaproponuntura/^4 to.2.t 
coIpo Augufto g Thuano m hanc fententiam , An- "'^''^^ 
no 1582, res incidit quo magis mira, eo minus fi- 
dti apud pofteros habitura, nifi certiflimis veritatis 
teftimonijs niteretur ; quam quia pro comperto ha- 
bemus , hoc loco , ne in dubium olim revocetur , am- 
plius afteri ofticij noftri & inftituti efte duxi. Mu- 
lier qusdam Agendici Senonum^ q\xx Celtica no- 
ftrae metropolis eft Archiepifcopali dignitate orna- 
ta , Columba Charria nomine Ludovico Caritati 
Sartori nupta, quum ad annum trigeftmum o<9:avum 
valetudine integra perveniflet,neque adhuc ute- 
^ rum geftaflet, certilflma habuit concepti foctus in- 

dicia, menftruis purgationibus non jam ut antea 
signagravi- ftati^ temporibus erumpentibus, & frequenti uteri 
iTia. motu jara manirefto, ac tumore lumborum &abao- 

minis paullatim fuccrefcente, mammifque la£tetur- 
gentibus : tandem decurfo {\:aix geftationis curri- 
culojgraveis puerperij labores , & alvi torminaexpe- 
riri coepit, urina adaliquod dies fupprefl[a , qu^ po- 
flea currente veluti alveo magna vi erupit, profufo 
illo ichore non tam ex veficiE meatu , quam ex mulie- 
bribus loculis fcaturiente, & tunica difrupta una 
eum ferofis recrementis fanguiniscoadiquafirhom- 

bus Natiira-^O^^Dijferentijs. Llb.ll. r^i 

bus emerfit : ex eo mammjE concidere vife 5 &mo- 
tus infantis aut ignavus, aut nullus, ac labores mu- 
lieris tolerabiliores fuere-, quce a ludibrio illius foe- 
tura: totum triennium in leflo decubuit, femper de 
valetudine adverfa, de duritie, de tumore, detor- 
minibus alvi, ac de inutili illo pondere, quod per 
fe mobilc pro vario geftantis motu, modo iii hanc, 
modoin illam partem procumbebatsquanidiu vixit, 
conquefb. Quum rideretur a vicinis, uc erat fatis 
lepido ingenio, refpondere folita erat , fore ut fc£^ 
tusjquem utero ge(labat,cum parentis exitio ali- 
quando prodiret: Fato pofl: vigefimumodlavumge- 
ffationis illiusannumfundtsdifledloabdominesUte- 
rus rugofus apparuit, & veriicolor, tadlu durus, ac 
veluti teflaceus 5 fe£loque rurfus eo vix tandam re- 
nitente ad novacul^e aciem, portentofa molegypfea 
eduvlus f(Xtus beneconformatismembris,aceodem 
prorfus quo ccteri pofitu, de cetero pene lapideus^de^uTinuSo" 
ita tanien ut oHa capitis quafi cornea interlucerentj 
partes autem internae, vifcera,cor, cerebrum natu- 
xalem habitum fervabantj nifi quod ultra modum 
induruerant, non tamen ut externae. Hodie adhuc 
corpufculum illud -^^72^/^^a prjetereuntibusmira- 
culi inflar vifitur , expers putredinis,& teredinis.. 
De eo fcripfere Joannes Alibofius Augiiftodonenfisy 
qui poftea Henrici S^arti %^rchiatrus fuit ^&c Sinm 
^Frovencherius Ligonenfis^i prasftantes Medicr, cauf- 
fas concretionis, 8c pofl extinftum fcetumduritiei 
contra«^2e: quum potius putrefieri debuifiet, exar- 
terimatijquas rerum naturalium peritisampliusdi- 
fcutiendas relinquit Hifl:oricus. Hujus infantis fe^ 
milapidei lapidefcentis tefiimonium etiam perhi- 
'Hift.a-buere ^ Laurentius celebrati nominis anatomicu^ 
f"'^'- . ^er- i"5 2 Fort. Lk. de Monjlrorum CauJfJiSi 

§luercetanus ^ Jathrochymicus infignis, ^ ^^^«^/^//-jlj-^fi 
cus egregius Philofophus, & noviflime omniuma«.2c. 
^ Riolanus Medicus eximius. Subjuneic autemaUudci.'' 

- -^ / difp. monllr,; in hoc genere monftrum Thuanu^ inquiens, tan- 
tum addam huic gemellum fere naturas miraculum'^- 
proximus annis Luteti£ in illuflriHima femina vi- 
fum 5 fed poft quinquennium feu medicamentis, feu 
ferramentis fruftillatim edu6tus foetus fuit , eum- 
dem procul dubio exitum j (i diutius in utero hsefifletj 
habiturus j quippe qui jam lapidefcere incipiebat. 

C A P. XLVI. 

Monftra enormiay ir omnino monftra non ejje infan- 

tes candidos ex parentibus <:^/Ethio[>ibus ortos > nec 

vicijftm ^iyEthiopum more nigros ex can- 

didis 5 ir de colore Andromeda. 

AD hoc genus monftri funt, qui cenfeant redi- 
gendos efle foetus albos exgenitoribus^thio- 
pibus ortos, & vicifllm nigredinem .^thiopicam ha- 
.... .^...u- ^^'^^^s ex candidis natos-, quam fententiam tueri vi- 
pesexaibis. dctur doftiflimus ^ Taraus; namde monftris agenscap^^'^^ 
vi parentum imaginationis conformatis, puellx vil- 
lofiE a T>amafceno vifas: duo alia h^c attexit exempla 
inquiens, proditum ab Heliodoro legimus Terjinam 
(L/Eihiopi£ Reginam ex Hidafpe marito pariter ^,- 
'thiope filiam fufcepifl^ albo colore inflgnem, quod 
quum in viri amplexibus,ex quibus gravida evafit, 
eflet, fixis oculis, intentoque animo \\\ oppofltam 
puIchriE Andromeda imaginem fe convertifl^et : & 
paucis de puella pilofa interpofitis fubdit, Narrant 
Hippocratem hac caufl^arum explicatione principem 

quam- Filios albos 
cx ^thiopi- 
bus ortos 
non effc 
monftra. 
Nec &\\\\o Hatura^O^Tiifferent^s, Lih. 11. 153 

quandam mulierem, quse alba exmaritopariteralbo 
prolem ^thiopis inftar nigram ob id fufceperat, 
quod concumbens oculis obverfantem j^thiopis 
amaginem fortiterj & allidue animo comprehendiffet, 
adulterij fufpicione explicuifle. Hsec viriniignis :cui 
utconfentiofolaviphantaii^pofTeparentesalbosni- 
gram prolem fufcipere, ac vicilllm iEthiopes albam; 
h in cra- utque damus ex ^latone ^ hujufmodi originem efle Monftium 
*^ "* inon(lrofam5& fobolem veluti monftrum 5 non tamen eilcuiuron! 
dabimus albam filiam, licet ex ^thiopibus ortam, |^ monftro. 
aut nigram ex albis genitoribus 3 efle monflru m i quia 
videntes fenon rapit in admirationem, nihilque in 
fuo corpore abfolute confiderato , ac non in relatione 
ad parentes , obtinet monflrofi : monftrum enim fub- f^jjf "a^bfoi^. 
flantia eft, & abfolutum quid, ac perfemonftrum>[^^;^"°n«^'^- 
non per comparationem ad aliud: Neque verofola 
raritas originis eam puellam inter monftrareponetj 
fiquidem multa raro fiunt, quse monftra non funtj sok ramas 
'«.9- & nec fola raritas monftrum conftituitj ut '^ dudumSToT coiSi= 
novimus ex monftri definitione. Deinde veroutre-'"''' 
cipimus exemplum Hippocratis , ita exemplum Ter- 
JinaiC^x ex Hidajpe marito iniEthiopia candidam 
filiam peperit folo ^i^^r^;^^^^ intuitu 5 non belle du- 
xit vir eximius in argumentum 5 iiquidem HeUodo- Heiiodorus 

\ •n ' • r- • ' r n r* '• 'lon hiftori- 

ri nomme niftona mfcripta reipfa meraeft roeta2cu5,redpoeta 
fabula: quod unicuique conftabit illud opus totum^^' 
legcntij etfi enim foluta orationeconfcriptiimfitj 
methodo tamen poetica res fingit, non fadlasnarrat 
Heliodorus', unde poeta, non hiftoricus prsecepto 
jpoer. Arijioteleo ^ dicendus eft. Nec minus poeca fuit 
\ ^^- 3. Achilles ^ Statius , cui Andromeda item candida 
'^J^jj^ pingitur. f Manilio etiam ex poetica libertate t^n- 
dromeda 

V nivea 154 ^ort. Lic. de Monflrorum Caujjis-i 

' —nivea cervice reclmis 

Molliter tpfafua cuftos eftJolafigur£. 
Multo verifimilius apud Ovidium ^ SapphoThao^g Epig. 
M^oT^"" »i fuam nigredinem excufans fcribit, 

Candida non fum , placuit Cepheia Terfeo 
Kyindromede patri£ fufca colore fuiS. 
Unde ^etrarcha m Triumpho Amoris belle mutua- 
tus lepidillime concinit, 

^erfeoeral^uno;evollifapercome 
K^ndromeda gli piacque in Etiopia 
Vergine brtma t begli occhi^ e le chiome. 
Fetrarcha: lo- Qu^ fcntcntia plerifq ue difHcultatem parit , eo quod 

joppe civi- rerfeus Andromedam Joppe , in mantima urbe Jra- . 

'syhacrom. l£ftin£y non in c^/Ethiopia fcopulo devin£tam a Ce- 

qSimaTdt- to liberaverit: lic teftantur ^ Solimts^ ^ Tomponius^ h in coi. 

Sr ^'^' ^ieronymuSi * Tlinius^ ^&c ^ Boccatius Nos apud/i'"cof-. 

autores duas eodem nomine Joppe civitates mari- J^Kftl 

timas legimus, alteram in Pal^eftina omnium toti-/Jb°9.c.r. 
us orbis urbium antiquiflimam ; utpote " SolinOi'" ^'-/^ 

- T. . ^ L ^ genea deo. 

& " T*/inio3.nte diluvium univerfale conditam:cu-cap-25^. 

, . —^ . ^ , . w in colle. 

jus olim P Contarenorum primus comes ruit, in ex-o iib.j. 
tin<n:x conjurationis prsemium a vidua Cypri Re- "ferju- 
gina titulo recepto , Georgiu% vir magni animi, ac vene!!'*' 
Reginse pernecellarius, ejus fucceflbribus natu ma- 
joribus in ^ternum eadem dignitate decorandis : in- 
ter quos nunc ampliffimum Senatorem Venetumy &c 
Eqtiitem lo. Thomam virum integritate, ac pruden- 
tia fumme confpicuum, veneramur : Alteram vero 
Joppe in ^^thiopia^ relatu T.Ovidtj q. Nafdnis^lJ^^^l^^^ 

GUi aman. 

^ylndromeden ^erfeus nigrts porta^vit ab Indis. 
Veteres enim c^^thiopiam lndi£ nomine appella- 
bant : & iitrobic^ue Androm^dam fcriptoresalij ma- 

riii^ Naturiti&T>ifferent§s. Lib. 11. 155 

nnse bellu^e dkunt expofitam j 6c a Terfio liberatam. 
Si quidem T^etrarcha Ovidio confenferit, nihil ha- 
bec difficultatis ejus aflertio^ cenfuit enim Andro^ 
medam in ^_yEtbiopici maris oppido faxo alligatam 
^PerJeo placuifle : fin autem cum Solino^ & alijs -^/«- 
dromedam in Syria expofitam crediderit : bifariam 
cjus carmina dubitatione liberantur 5 primo quidem 
ii vertamus particulam in in particulam di legentes 

tyindromeda gli piacque d^Etiopia. 
Deinde vero fervata littera contextus aflerentes poe- 
tam ^yEthiopi£ meminifle, non tanquam loci, ubi 
*Perfeus Andromeden videritj amaverit, a Ceto libe- 
raverit j fed tanquam regionis, in qua nigerrima in- ^.^^^J^^jJ; 
ter omnes accolas Andremeda videretur ; licet ocu- eiucidamr. 
los pulchros, non rubentibus venulis foedatos5 6c 
capillos longos, non brevioresjUt ^yEthiopia femi- 
nse habent, obtineret ; qui fenfus evidens m codice 
vulgato 5 evidentior fiet , fi fic interpungatur> 

^erfeo era l*uno ; e vollifaper come 

Andromeda gU piacque y in Etiopia 

Vergine bruna i begli occhi , e le chiome. 
Ac certe <^ndromeda orta ex Cepheo^ & Caftope 
Regibus <iyEthiopi£ nigra Phyfiologocenfebitur, a- 
lioquin enim ex nigris parentibus quavis de caufla 
candida extitiflet 5 quum id aut privilegium Regum 
<:^/Ethiopia natis datum efle oporteret (^quod non- 
nullos opinatos memini 5 qui propterea Taffo fuc- 
cenfebant, quafl rei hujus ignarus miraculo, aut 
matern^ im^gin^tioni Clorind^ Regibus c^/Ethiopi- 
bus natse candorem adfcripferit ) aut fpe£tro albae 
virginis parentis phantafise alte defixo contigifle ne- 
cefle effet : quorum neutrum latuifle ^erfinam , & 
Hidajpem probabile efl 3 atque adeo ab illa candidam 

V 2 Cha- T$6 Fort.Ltc.de MonfirorumCauJJlSi 

CharlcUam expofitam fuifle veriflmile iion eft. Quum 
autem ^ale^ina fic ^,yEthjopi£ conterminaj in eafa- 
cile potuit Cepheus ditionem oppidi habuiflej at- 
que ibi velut in temperatiori loco fervidioribus an- 
ni diebus habitafle; vel facrificia flatis temporibus 
ad aras , quas vetuftiilimas Cephei , 6c ^hinei fuifle 
referc ex ^Tomponio f Boccatius^ peragendi cauf-^J'^^°j[- 
fa illuc advenire, ac diutulecum tota Regiaperma-/". s»-' 
nere confuevifle. Eo loci SoUnus ^ & ^omponius i.to,z]i^i 
Saxum elle fcribic Andromeda ^ fervataque imma- 
nia belluse marin^ olla 5 qua^ inde Romam transla- 
ta M. Scauro ^^/Edili memorac ^ Tlinius. Sed h;Ec [^"^- ^- 
obiter. Satnobisfitex ^Ethiopibusortamcandidam 
puellam , Sc viciflim ex candidis parentibus atram, 
de qua ex Galeno , Avicenna y Sc Mamo » Alberto'*^':^''^'''- 

n/r ' r 1- n v- ^ i • mal. tr.i. 

majo/uSi X ncec monltrose genitas, ac velutimon-^p.s- 
flra,vere tamen monftra non extitifle; ac proinde a s.dkr^- 
nobis, qui de monflris proprie di£bis agimus, non"''"^^" 
de quafi monflris , nec de fola generatione monflro- 
la, inter monflra referri non debuifle. Idemjudi- 
cium feras de Leone ex Ove nato ^cujus meminit C^- 
lius y Rhodiginus inquiens , In Co infula, rarumyj^^^^h 
di£fu apudveterem autorem jidei iiitegra , &gra vita- 
tis non dihita legimus monftrifica , ir ideo mira pr£ct^ 
pue , ut vix nonfiBa videantur , & de ingeniorum Gra- 
ci^e ajflatu produtia ratione : degrege O viario Nicippi 
Ovem non ritu natura Jgmm -^Jed Leonem peperifie. 
Trodigiakid^tit erati vifum multis ;fiquidem Nicip- 
po tyrannidem portendit-, quam mox is eficonfiecutus-, 
quum edito moyiftro privatum adhuc ageret. Ac uc 
demus ex ove leonem oriri , monflrofura efle par- 
tum; leonem natum monflrrum efl^ non dabimus. 
Sed & apud ^^Jianum in varia hiflorialegimus^^'^-^'*'- 

Moc Naturay&difirentijs. Lib. 11. 15^7 

hoc idem in h^ec verba, Coidicunt-i inpafcuis Nicip- 
pi Tyranni ovem peperiffe : peperiffe vero non agnum^ 
nec agnam^fed leonem : atqueid Nicippo, quitumpri- 
vatam adhuc vitam agebat ^futuram tyrannidempor' 
tendiffe. Coniimilis eft origo monftrofa rei non mon- 
ftrofse? de qua in Annalibus Colmarien/ibus ^ ubi 
legimus, MCCLXXFL In Tmtgo lupadorMfiicape- 
perit duos lupos rufos^ duos vel tres albos^ & tres catulos 
maculofos -i generum diverforum. Non alia plane ra-« 

sj.Ethic. tione 5 ut admonet alicubi ^t^rifoteles-yfieri po- 
teH ut quis licet injufte agat , injuftus tamen non 
fit : nam concumbere cum muUere quis poffet non igna- 

I rus qua cum rem habeat: non tamen ex ele^fionis 
principio fed ex affe6iu idfaceret : quifane injufe qui- 
dem agit : non tamen efl injuflus :ficut neque fur^ licet 
furatusflt : neque adulter licet adulterium commiferit. 
fimili modo etiam de al^s. Ex his itaque patet ad au- 
res etiam Ariftotelis monftrofe fieri pofle id , quod 
reipfa monftrum non eft; monftrofamque genera- 
tionem efte valere viventis minime monftroii : vere 
tamen inter monftra numerabitur tum illa mulier- 
eula, a capite ufque ad mammas nigra, infravero 
ufque ad pedes alba 5 de qua Thiloftratus in vita 

ap'^. ^' ^pollontj ', b c^2im vifam ceteri veluti portentum 
extimuere : tum etiam vir ille bicolor , cujus medie- 
tas ex aequilibrio fumme foret nigra , reliqua portio 
albedinem pr^ferret eximiara 5 ad cujus hominis ita; 
Goloribus diftindli a Ttolomao Lagi ayEgyptijs in 

:]^/J; theatro propofiti intuitum , ut ait '^ C^tius^ par- 
tim fufius riferunt 5 partim ut monftrificum quiddam 
averfati funt. ,1:' a 1 5 i Fort. Lfc. ie Monflrorum CanJJJsi^ 
C A P, XLVII. 

tMonftri enormis origo , ir caujja frima perhibetur 
ejfe in imaginatione parentum j &multa de aureo 
crure Pythagor^ confiderantur. ENorme vero monftrum prsefertim, quodiii Ty- Grus aureum 
PythagoriC 

vji apoJogus j^ thagora obfervavic antiquitas , quem ferunt ali- 
quando nudacum femur aureum habere vifum:fi 
modo id incer apologos referendum non eftjautpo- 
tius allegoricam , quam naturalem cauflam habuifte 
dicendum non eft ; flffnificare iiquidem volentes 

Aliegoriaex- •r* • r • /~r\ i • • n n 

pucau. prilci lapientes Tythagoram m via morum , & la- 

pienti^ Natura^&diferentijs. Lib, IJ. 159 

pientiis nequicquam errare, (^6. bene incedere , femur 
aureum illi fcitiillme attribuerunt: namque ^lato- 
'inE"-^m legimus aflerentem ^ apud Scyxhzs eos felic(fl?- 
mos 5 optimojque viros ejfe , qui in fui capitis ojji' 
bus aurum multum continent : c^uodque masiis e(l ^^^. scythaicur 

jt X o J bibant cx cjil» 

rum , fuis ex capitibus deauratis bibunt : & h^c intro- v^rns deau. 
Jpicitmt 5 verticem , frontemque fiiam majiibus attpl- 
inciz-lentes. Ec ^alibi ex Hefiodo ftatuentem hominum rans. ,lo, ^ . * 1. • ' , Pnmihom/. 

nes I primum genus aureum dici, non ex auro produ-""'^"'^'^"^^ uitio. (ftumjfed bonum, & pulchrum; conjedbura hinc fa- 
6ta, quod iA^m nos , heu quam a prifcis iliis degene- 
res ! ferreum genus efle dicit : aureos vero, & bonos 
ipfe folos lapientes conftituit , qualem Tythagoram> 
maxime coluit antiquitas : quem proptereanon ine- 
pte fanxic aureo crure incedere. Sed fi hu jus caullam 
phyflcam aftignare liceat, eam pfimo afferemuspa- Aureifeme^ 
rentum imaginationem : ft enim fola phantafise vi paf- maTaiuiE 
lim videmus in naiorum vultibus , alijfque membris "un['l^ag5- 
fuill^ 5 vinirubri , nigri, aliarumque rerum imaginem "' 
depi£lam : quid ni matre ^ythagone vel vini flaviau- 
reum colorem referentis , vel aure^e alterius cujufque 
rei defiderio flagrante , pueri fui femur aureo colore 
pingere potuit?£andem fane cauflam habuifle ^^- 
mafceno fcribitur puella viilofa , quara ex eo quod ma- 
ter in ipfo excepti concepcique feminis articulo m 
^ivi Joannis Camelina peile indutifiguramex lefli 
oppofifis fulcris,feu verius in Ecciefiapendentem^ 
acrius eflet intuita ; uc aperte teftaturex Tetr. Hip. 
^2^!)'J' Sylv. <^Majolus. Ec profe(n:6 eadem ratione fola vi 
cur*cor vehementioris parentum imaginationis aliquando 
K3 ex ^thiopibus parencibus foetus albus enatus eft^ 
ac viciflim ex candidis -^thiops. 

C A F'- 1 6 o Fort. Lk. de Monjlrorum Caujfts^ 

C A P. XLVIII. 

Secundd monftri enormis aureofemore caujja i& origo 
reponitur in exhalationem igneam de cor^ 

fore viventis effluentem. '" A Lia vero infuper aurei femoris Tythagor^y^t- 
que adeo monftri enormis origo, &c caufla na- 
turalis conftitui poteft exhalatio ignea, & crafla ex 
eo membro quum nudaretur confricato emergens, 
ipfumque ambiens in auri fpeciem; qualis eft inter 
meteora Phyficis relatus ignis ille fatuus nonurens, 
qui aliquando ambulantes homines infequitur : & 
fane profilire quandoque ignes hujufmodi ex ani- 
mantium corporibus non femel obfervatum eft : 
ignes exhu- Caelius ctcnim Rhodi£inus ^ in fuis antioiuis ie^fioni-^tj^')' ^ 

manocorpo- , _,., .. *=> • • . /v cap.j. 

re mir^ pro- buSi Twer^ cquum notat ejus extitilie naturae ut ore 
nences. flammigarc videretur. loachinus etiam ^ Fortius peiln^m 
Ringelbergius confirmat fa^penumcro pernigri equi 
collum fe manum furfum, ac dcorfum in tenebris du- 
xifle, &: undique ignium fcintillas erumpere con- 
fpexifle. Theodorici pater ex toto corpore quoque 
fcintillas dicitur profudifle. " t^pulejus , & ^ Va' 
lerius Maximus teftantur Servio Tullio etiam tum ""l^^^ ^ 
puerulo dormienti flammam circa verticem emicuif- ^ap. «. 

f o de rer 

fe. Quin & ex Lucij MaYtj Ducis duorum exercituum var. c ^? 
capite concionantis flamma eluxit. « C^ri^sf^^i etiam 
relatu quidam monachus Carmelita idperannostre- 
decim perpetuos paffus eftjUt quoties capitium re- 
ducebat ad occiput , fcintillx ignis e capillis erumpe- 
rent : atque ea de caufla ad convivia frequenter vo- 
caretur. / VirgiUus etiam id Afconio contigifTe jJj^^^^g"^^"' 
& Lavini£ memorat -, AJcanio quidem, 

Cum c Libj d( 
Deo So-' Natura ^ irTilfferentijs. Lib. II. 16 1 

Cum fubittm-i di5fuque oritur mirabile monfirum -, 
Namque manus inter moefiorumque ora pare^itum^ 
' Ecce levisfummo devertice^vijus Inli 

Fundere lumen apex , tadfuque innoxia molli 
Lamhereflamma comas^&circumtejnpora pafci. 
Nos paviditrepidare metu-iCrinemqueflagrantem 
• Excutere^ & fan£fos refiinguere fontibus ignes, 
;jj'^-^ Lavinise vero, dum ^ pofterius concinit, 
'I. _ ^r^terea cafiis adolet dtm altariatadis^ 
Et juxta ge7iitorem afiat Lavinia virgo^ 
Vifa (^ nefas^ longis comprendere crinibus ignem^ 
■ Atque omnem ornatumfiamma crepitante cremarii 
Regalefque accenfa comas , accenfa coronam 
Infignem gemmis 5 tumfumida lumine fulvo 
Involvi^ ac totis Vulcanum fpargere teBis. 
Idvero horrendum^ acvifumirabile ferri. 
\ol^^^' Alexandrinus Medicus ^ Thilalthei teftimonio af- 
feverat a vertebra coxse in laborante coxendice i- 
gnem exiluifle, oculofque infpicientis combuflifle. 
At vero ego pluries audivi a Jofepho patre, fe , dum 
juvenis in Injula Corfic£ Medicinam faceret ; Fran' 
cifco Guido lurifperito, artificiofae memorise mon- 
fl:ro memorabili , nullique hominum comparabili, 
familiariter ufum 5 quem faspenumero , dum nudus 
in ledto recumberet , cafu brachia fri£lione manu- 
um Isvigantem, flammas evidencius excutere con- 
fuevifle, quam fi aridse truncum hederae virentis lau- 
n baculo vehementiflimo, concitatiflimoque nifu 
attriviflet. Qjiinimmo dum ^//£r agerem publicus 
Philofophus fuperioribus annis ab Antonio Cian- 
fio Bibliopola Tifano audivi fe bis, dum fubucu- 
lam nuncupatcim exueret arctiorem, flammasedor- 
fo5& brachijs cum crepituefllafiejitautuniverfa fa- 

^ milia 
i67. Fort.Lic.de MonfirorumCauJ/is^ 

riiilia prxfens mirajretur. Hoc idem frequentifHmo 
Jf pjynca"^'ifi more pofirum fuille Maximo Jquilano medico 
rTha ovT''^^^^Z'^^ Tetrus Lupius inter Tifani Gymnafy Profef- 
fores non indo£tus ejus nepos amplillimo teflimonio 
mihi retulit. Sic ergo Pythagoras contigifle potuic 
ut dum nudaretur , friftione femoris confertim ex a- 
pertis poris flammulenta exhalatio prodiens aureo 
colore membrum illud inficere videretur. 

€ A P. XLIX. 

Tertia monjiri enormis aureo femore cauffa y.& origo 
refolvitur in morbum regium. 

Otuit etiam Py thagorse femur aureum aftantibus 
apparuiflejquia ineam partem quavis de caul^ 
fa ilava: bilis portio decubueritj ifteritiam , mor- 
bumque regium particularem in eomembro procre- 
ans ; novimus etenim arquato illo morbo afFe£tos 
aureo colore mirifice cute tenus infefbos efTe; ac ci- 
tra ullam eryfipelatis prsefentiam folummodo tmr 
gi : Quod autem ceteris paflim toto corpore ab ob- 
lirudtione fellei meatus flavus, aureufque color inna- 
fciturjquid niiZ^/^^^^^r^foIi femoricontingerepo- 
tuit.^ aureas vero illas glandes ^ Tlutarchi teftimo- jy^i 
nio e palma defluxas, putaverim efle frudtus palmae rac. * 
ob nimiam maturitatem flavefcentes in lapidofam 
fubftantiam commutatosj fungos enim, &ftirpium 
frondes, fruftus, & ftipites nonnumquam lapide- 
fcere^notum eft viris mirabilium natur^e ftudiofisj 
Auresgian-flavos autem palmarum frudlus lapidefcentes in fub^ 
maphyfice itantiam aureis confimilem permutari nemmemla- 

dfiftuxerint. ^ r 

terecenleo.. 

C A p. Haturn^&diferentijs, Lth, 11. 163 

C A P. L. 

^arta monjiri enormtter plofi cauffa , & origo 

ex crajfitie , &fuligimm copia extrudi- 

tur 5 ubijflura de cordeftlofo. A *3 
cap. I T vero monftri ob corporis villofijautbarbas 

M m precocis enormitatem origo , &: caufTa alia 

ex condirione materia: deduci poterit 5 quum enim 

videamus infantes molliffimis pilis cute tenus ena- 

fci 5 fed evidentiffime in capite, fuperciliis, & palpe- 

.hiftor.brisj quod obfervat etiam ' ^rifioteles.yihimM' 
■'■ ria illa fuliginofa in materno fangmne plurimum^,"^-p- 
abundaverit , ex quo foetui corpus conftituitur ; ra- 
tioni confonum eft multo pluribus , & craflioribus 
longioribufque confueto more totum corpufculum 
infantis enafcentis pilis convefliri: fi enim homo m- 
trinfecus monftrum enorme lieri potuit pilofo cor- 
de; quum in eo vifcere nullus a natura pilus enalci 
confueverit 5 profeao quum monftrofa enormitate 
ob folam exuperantiam excrementofa: fuligmis m 
humano corde pili multi aliquando generari po- 
tuerint ; quid ni ab eadem caulfa foetus humanus, 
cujus cuti naturaliter pili , etfi ob tenuitatem , ac bre- 
vitatem c^curientibus infenfibiles , enafcuntur ; to- 
to corpore pilofo, vel etiam vultu barbato,eviden- 
tibus ob craifitiem,longitudinem,ac multit^udinem 
velleribus , exoriri poterit ? pilorum enim abundan- 
tiam, &hirfutiem provenire ab excrementorum co- 
pia, quam , ut effedus caulTam fuam indicat , mo- jio-.^ 

Hege.mnet ^ ^rifloteks '. Sedplerofque hommes corde pi- qui. 

c4!deaii-iofo extitiffe, vel . Bonamici obfervatione monent 

cap.43. ^ 2 cla- 1 6 4 Fort. Lk. de Monftrorum CauJJis , 

clariilimi fcriptores j Calio c enim Rhodigino fcri- 1 Lib. i. 
bunt autores Graci Hermogenem ^ cujus de Rheto-"^'^* 
ricalibri extant, cor habuille hirfutie , ac magnitudi- 
ne extra mortalium rehquorum rationem inhgne. Id 
ipfum fere de Leonida in ^arallelis aflerit flutar- 
chiis ^ ex Ariftidis primo ^erjtcarum rerum ; nem- ^ ^^^^W 
pe quum Terfa 'm Gr£ciam adduxiffent innumera- 
bileni hominum exercitiim, miflus efl: Leonidas a 
^^^^^^"^^"^- Spartani^ cyxm trecentis miUtibus : is^ingruente 
prandentibus barbarorum multitudine , iis confpeT 
OiiSi dixit ad fuosjfic prandete ut coenaturi apud 
inferos 5 fadtoque in barbaros impetu, multis con- 
iixus haftis in ipfum Xerxem contendit, cique dia- 
demaavellit: mortui cor barbarus fecansjhirfutum 

fJnifudT"'' ^^P^^'^^- ^^^^^^^^ '\X.tvcs. Arijlomenem MeJJenium ^q^v^'''^-^^' 
tcrcentum occidit Lacedamonios , memorac con- 
vulneratum y & captum femel per cavernam Lato- 
miarum evaiifle, anguftos vulpium aditus fecutumj 
iterum captum, fopitis cuftodibus fomno ad ignes 
advolutum lora cum corpore exuflifl^: tertio capto 
Laced^jnonios pe£bus difl^ecuiflie, hirfutumque cor 
repertum fuifl^. Si ergo enafcuntur homines hirfu- 
to corde ex fuliginofo excremento non purgato, & 
lentore nimio cordi adhaerente ; quid ni fieri poflic 
infans in utero pilofus^atque etiam barbatus, fuli- 
ginum copia vel per univerfum corpus difperfa, vel 
ad faciem delata? Cap: i Matura , & Tiifferentijs. Lib. It, 1 6 5" 

C A P. L. 

§lmnta monftri enormiter pilofi origo^o" cattjja 
ex parente pariter pilofo petenda eft. 

EX pilofis parentibus vel utrifque, vel uno filios 
hirfutos exoriri probabile fatis eftj quum fem- 
per natura ftudeat effedtus fuis cauflis confimiles pro- 
creare j quam veritatem mirifice comprobat pilofus 
infans ex muliere glabra ab urfo comprefla editus, 
cujus hifl:oriam ex T>elrio ; Saxone Grammaticoy 
Joanne^^ Olao Magno^VLitoQ^^ Upfalenfi Epift:o- 
jpo^lictt alibi taflam, hic brevibus repetere necef- 
farium duximus : nempe in Suecia puellam eximise 
pulchritudinis, ancillis comitatam, quum extraop- 
pidum ad recreandum animum exiviflet , ab urfo nii- 
ix magnitudinis ancillis confl:ernatis , amplexam, 
raptamque, & molliter unguibus receptam^ad fpe- 
cum in nemore abditum delatam fuifl!e j atque in 
fummo timore ab urfo amante ad concubitum ex- ^ 'o^^reffa 
petitam, bruto commifl^am, a quo carnibus crudisp-^^'^^"^ ^"- 
quotidie venatu captis enutriebatur^utero geital-ric 
fe, ac partu edidifl!e monfl:rum pilofummembrishu- 
manis j quem infantem, a venatoribus interfedro 
urfo, ad patriam delatum patris nomine urfum ap- 
pellavit : ille autem parentis necem inultam non 
pafl[us efl: 5 adolefcens enim venatores illos intere- 
mit : Poftea vero ex acceptauxorefilium genuitno- 
mine Tregelum Sprachalegyzqno t/^ genitus eft 
Suenonis 'Danorum Regispater. Ita ergo fatis conftat 
ex pilofoparente hirfutum filiumpoflTe procreari. 
1 6 6 Fort. Lk. de, Monfirorum CaufftSy 

C A P LII. 

Sexta monftri enormiter lapidefcentts origOy & 
€anj[a ex intemperie , ac materia 
ineptitudine deducitur, 

Onftrum autem illudfoetusm uteromateriio 

_ enormiter lapidefcentis aliam profe£to nul- 

lam cauflam habere potuit^quam eam ex qua i-nhu- 

pueri lapide- mano corporc lapides procreantur , iive in renibus fi- 
ve m veiica, live m jecorejlive m alio vilcere ; hu- 

de?s^u7hpt jufmodi vero cauffa gemina eft nempe materia craf- 

Scre"r'^°"^^' ^^"^^5 terrenarumque partium uberatate afllu- 
ens, & calor feuetiam frigiditas excedens ; calor e- 
nim refolvens tenuiores partes in halitus , craflioLes 
in tophaceam fubftantiam indurat-, fic plerifque a 
rehum calore nimio creantur lapides , ut exterrselu- 
to ab igne in fornace lateres : frigus etiam nimium 
exprimens partes tenuiores, craflas item cogitinla- 

Frigoremia-pi^iQfani duritiem ; fic noYiGenua bis e eenibus e- 

pides hancin J'- _ <^ . . 

humano cor- ductam tophaceam fubftantiam Catherin£ cuidam 

vetulsE 5 cujus hiftoriam in Do£biffimo fuo ^ ^^1^^'t 

Confultatione CMedica libro attexuit folertiffimus, 

idemque, dum viveret, mihi obfervatiflimus ^/^r- 

tholom£US Turrianus in hanc fententiam, //^r^;/- . 

no CM T> C Catherina noftra £tatis fu£ nonage- 

fimo^abfceffus in utroque geyiu habet-^ quorum alter a 

Dominico Licella Chirurgo noftro legitima occafione 

feBus^ pro hiimore materiam non folumgjpfeam ^ fed 

fere lapideam in frufiula dtvifam , marmoris rupti 

fragmenta referentem ^protulit : qu£ materia adeh te^ 

naciter adharebat , ut ope njolfelU. fuerit paullatimfe- 

jungenda. |v Katura^&T>tjferentijs. Lib. 11. 167 

jungenda in qua fane vetulaj 6c in qiia parre corporis 
non nifi ab intempene impenfe Frigida in cralTam, 
& vifcidam materiam agente , hujufmodi lapidea 
fiibftantia generari potuit. Sic piane femilapidei 
puelli, quorum fuperius hiftorias attexuimus , non 
ahunde ortum habuere, quam ex materia feu feroi- 
naria^feu menftruali^feu ut etiam utraque niniium 
vifcida, & crafla, terrenjEque fubilantis parricipej 
in quam vel impenfe calidauteri intemperiesagens, 
ejus partes fubtiliores difHpaverit in halitus, craf- 
fiores vero aduflerit in tophum ; vel frigidior five 
uteri eiufdem conftitutio, five aeris eo quomodo- 
cumque ingrefti coniimiliteroperansjpartestenuio- 
res expreflerit, & crafliores induruerit in lapideam 
l4.deaii.confiftentiam. Quod enim a difertiflimo ^ Bona- '^«^'*'»^^«^ 

I;. 42. in ^ ^^~- ^ , notatus» 

p. mico affertur eorum foetuum ita difpofitam fuifle , 
materiam ut mortua femina concrefceret, & exiens 
ex utero lapidefceret, hiftorice non refponder 5 nam 
alter Thuani foetus e matre viva lapidefcens eduftus 
eft ope chirurgica, quidurus in utero fentiebatur *.» 
alter vero Alibojij non modo lapideus ipfe fuit per 
vigenti & 06I0 annos a conceptu in utero manens 
durus, & gravis ; veriim etiam uterus teftaceus com- 
pertus eft: indicium non ab aere folo, fed ab m" 
remperie uteri frigida faxeam duritiem foetui com- 
municatam fuifle. Novimus plerafque materias in- 
tra vifcera terrsemolliorem fubftantiam nadlas , quaj 
ieeuri facile fecantur 5 aeri expolltas protinus in du- 
rifGmos lapides commutari : concedimus item viro 
fubtili pituitam gypfeam ex capitein dentemextrin- 
fecus illapfam, ta£to aere,ftatim dentis duritiem 
accepiflej at confiteri non pofTumus ita repentea,' 
folo aere infantes illos monftrofos lapidofam du- 

ritieni 1 6 s Fort. Lic. de Monftrorum Caujps , 

ritiem contraxifTe ; quando experimento conftat eos 
illam nondum aere tafto intra uterum habuifle. 
Ceterum humana corpora ob folam ambientis aeris 
intemperiem lapidercere autor eft ab experimento 
dodus c Ariftoteles ; ^yid Lydi^ metalla inquit a- '^^^^^'^ 
pud Pergamum exiftentla^ qu£ antea Croefus con- 
fecerat-i bello quodam exorto^ opifices confugijje fe* 
runt 5 qui obftru^o illius loci oftio fuffocati funti, 
pofteaque longo temporis intervallo metallis adoper^ 
tis j vafa , quibus pro manus abluendi opportunita- 
te utebantur , in lapides converfd inventa fuiffe ; 
& amphora , 6" 'vafa reliqua hujufmodi , quocumque 
liquore plena fuerant , una cum hominum cadaveri- 
bus praterea in lapides converfa vulgo produntur. 

C A P. LIII. 

Monftri multiformis in eadem fpecie fubfiftentia pate* 

ft', ubi de capite virili mulieris corpori affixo -^&de - 

hermaphroditis mira qu£dam explanantur. 

SUnt nihlominus in monftrorum genere viventia 
illa reponenda, qu^ membris conftant diverfx 
naturse cum deformitate raro contingentia j quae pro- 
pterea multiformia nuncupantur. Inhocautemcoe- 
tu ea primimi {q^q, nobis ofterunt,qu2emembraob- ■ 
tinent in eadem fpecie diverfum fexum referentia; 
qu2e monftra duas habent difFerentias ; in prima 
quidem fpecie mulieres ponend^ funt barbato ca- 
pite-, fuperiori enim setate hujufmodi tulit,& aluit 
Germania monftrum, caput habens a femin^o diftan- 
tiftimum, virile prorfum, capillis crailis brevibus, 
& nigris j barba fpifla, crafla,nigra, promiflaj facie 

rorofa. Natura^ &T>rff'erent^s. Lib.lL vC^ 

torofa, uno verbo , tota & fumme mafculea ^ {q^ re- 
Jiquo corpore femineo^molli fcilicet, glabro, can- 
dido , mammis in peftore turgentibus , abdomi- 
necoxifquej magnitudine femineis; nullo membri, 

I fexusve mafculei veftigioj pudendo uno femineo. 
Talem fuifle Venerem j cuius fimulachrum barbatum 

»3.sat. apud Cyprios memorat ^ Macrobms. In akera fpe- 
cie monilrorum plerique viri clarifHmi reponunt 
omnes hermaphroditos. Nos non audemus omnes 
hermaphroditos inter monftracollocare , tum ob eo- Hermaphro. 

-* . ... ,, _ ditos omnes 

rum rrequentiam, tum quia plerique nullumprsefe-monftra non 
ferunt naturse peccatum j in quo monftri naturam fu- ^ ^' 

«cap.;.& pra « coniiftere vidimus. Et certe ft utriufque fe- 

'^* minis, paterni fcilicet, ac materni vis ita vigeat, ut 
in organizatione conceptus utrumque fuum fexum 
integre conftituat ; quomodo natura generans pec- 
care dicenda eft, fi (ibi flmile utraque perfedte pro- 
creat.^ certe omnes uno jam concinunt ore Philofo- 
phij gencrare fibi fimile effe perfedtifHmumopus na- 

b^ zdean. £^^26 j ^ AriJIotelefque vim generandi fobolem ftbi 
confimilem folis perfedis animantibus conceflic : 
Quare inter monftra non refero cun£tos hermaphro- 

c Lib.7.c. ditos 3 aflentiente ^Plinio^ '^ qui eos in prodigijs Iia- 
bitos, fua vero tempeftate in delicijs haberi monuit : 
fpeciatimque illos androgynos monftra efle non di- 
xero 5 quos in i_Africa ex t^riftotele admonet efle 

f^iiV*''' ^^^^^^^ ^ dextra mamma virili, fmiftramuliebrij vi- 
cibus inter fe coeuntes. Et qu^fo quse deformitas 
eft in corpore habente utrumque fexum, eumque 
completum, ^ naturali fedo? Quam notam im- 
perfedtionis , quodve peccatum admifit natura, aut 
qua ratione impedica fuit, dum procrearet herma- 

«i.Theor. phroditumiIIum,quiteftimonio ' Montui vironupfe- 

X rat 170 Fort. Lic, de Monjlrorum CauJJls^ 

rat 5 ex eoque filios , & filias fufceperat ; & fuas ancit- 
lulas comprimere, ac in illis generare folebat ? pec- 
cavit non certe naturajdum alteram androgynam 
conftituit, quae anno Domini M D LXI. in Sco- 
tia herili fiiise uterum implevit : Peccavit certe an- 
drogynatum prior, illicita fibi ancillarum venere 
utens: tum hxc pofterior fuae cuftodise commiflam 
heram conftuprare aufa. Sed androgynos illos 
monftra exiftimo , quibus rieuter fexus ob exilitatem 
perfe£tus eft : aut quibus alter longe a naturali fuo 
loco tranfpofitus eft rprioris generisilludmonftrum 
fuit, de quo hiftoriam texuit Columbus f illuftris/^»^-^ 
anatomicus inquicns , femina erat ^thiopica , 
earum quas Cingaras vocant Longobardi: \\Qtc ne- 
que agere , neque pati commode poterat : nam uter- 
que fexus imperfedlus illi contigerat fuo magno 
malo : penis namque minimi digiti longitudinem, 
craftitudinemque non excedebat : vulvae autem fo- 
ramen adeo anguftum eratjUtminimidigitiapicem 
vix intromitteret : optabat mifera ut hunc illi penem 
ferro evellerem : quippe quemfibiimpedimentoefle 
diceretj dum cum viro coire exoptabat: optabate- 
nim ut vulvse foramen illi amplificarem ; ut viro fe- 
rendo idonea efl^et : ego vero , qui horum vaforum J 

difcrimen intueri fsepius cupiebam, verbis detinui. 
Hxc ille. Duo autem alia, quiE refert androgyno- 
rum exempla , mihi ob rationes allatas proprie mon- 
motftm"'^"'^'*^ non funt. Sed pofterioris generis monftruman- 
quaiefic. drogyuum illudeftjquodhabetuteriforameninpo- 

6.'vQQ : quemadmodum enim s, fupra vidimus, Nur-z Lib. u 
Jiee natum fuiflepuerumjcuipodexnulluseratinpo-i^t de 
ftica parte : fed apertus vifebatur in anteriori corpo- f ii &"n.^' 
ris regione : Et quemadmodum ex ^ ^rijiotele 

acce- Natura , & T^ifferentijs. Lih. II. 1 71 

accepimus tumjecur in finiflris, 6c lienemindexrris 

vifum efle locis permutatis: tum pueris quibufdam 

genitalispoftremum, & meatum quaexcrementum 

veficiK tranfit, non eodem tetendifleiafl: inframea- 

tum illum tranfegifle ; ac propterea illos demiflis clu- 

nibus mingere, qui teflibus paulo in fuperiorem 

partem retradtis , videntur longe diflans fimul 8c 

maris habere genitale, & femina:: tum vaccam fuif- 

le 'Perinihi^ cui cibi excrementum extenuatum per 

veflcam tranfmittebatur : diffe^^lufque anuspropere 

coalefcebat, nec refecando evincere vitium pote- 

rantj fcilicet re<fto inteflino iinientea prima confli- 

tutione vaccini fcstus cum coUo veficse in oftium ma- 

tricis: Quin ut noviflime retulit mihilacobus Zaba- 

y^//^, SimpIiciumLeftorinpatrio Lyceoclariflimusj 

famulam habuit ipfe^qux carebac ani foramine, ac 

nullum toto fuas vitse tempore alvi excrementume- 

mifit j fedurinas mingebat craflas ac turbulentas in 

magna copia ; idque poft mortem ejus mulierculiE, 

quse ad fene6tutem vixic incolumis , audifle fe tefta- 

turapropria matre,infigni matrona,&:le6lifIimafe- 

mina ; ut inquam ancilla hsec fine podice alvi excre- 

menta per urinamexcernebat; quid nifieri poflit her- 

maphroditus , cujus fexus muliebris foramen habeat 

vel in podice, vel iili copulatum ? hujufmodi certe 

fuiffe duos illos oportuit,quorum hiflorias texuic 

i Lib. de ^hlegon Trallianus inquiens ; * IDorotheus Mediciis in 

brgs. commentariosfuos retulit Alexandrias in iEgy pto Ci- pale^e^potue* 

vixdum peperiffe-.fcetumque conditum miraculi cauffa'^^^^^,^ ^iji, 

ajfervari. In Germania quoque in exercttu Romano^ "^ "^ p""^ 

J. 1 ^ ' pocuenc. 

-^'«/mT.Curtilius Mancias duxit ^ fervus militis pepe- 
r/^; Athenis Conone/r^^^,Rom^ Q^oluflo Satur- 
nino, 6c P.Cornelio Scipione C^fcilicet hiparere Sc 

Y 2 antea 172 Fort. Lic. de Monflrorum CauJJls , 

antea conciperepotuerunt, qui hermaphroditi erant 
monftrose uteri meatunioccultuminpodice,velpo- 
tius cumpodiceconjun£tumobtinentesab ortu: Ab 
his parum fane abfuit hermaphroditus ille , qui Co- 
lumbi Anatomici relatu foramen habebat vulv2S 
confimile , fed non penetrans , inter anum , & teftes, 
ubi fe6lio fieri confuevit ad educendum veficse lapi- 
dem. Sunt itaque monilra multiplicia in eadem fpe- 
cie diverfse natur^ partes obtinentia. 

C A P. LIV. 

Monjlri multiformis in eademfpecie , muUeris nempe 

*uirile caput habentis origo^ &caujfaprima ex 

heterogenea feminis natura educitur-, & de 

feminis 'vulgo in majculos mutatis. 

ir de mafculis effeminatis. 

MUltiforme illud monfl^rum, quod in eadem 
fpecie fub virili , &: mire barbato capite gla- 
brum, molle, ac plane femineum corpus geftabat, 
cum mammis, fexu, 6c alijs partibus muliebribus, 
nullaque alia fub capite mafculeaj maxime oriri 
potuit eo quiavirile femen, quod capiti conftituen- 
do 5 &: efformando ex paterno capite materiam hau- 
fit, pollens viribus paterno capitifimillimum probe 
fuo munere fun£tum in conceptu genuerit j at vero 
paterni feminis portio e corpore reliquo materiam 
adepta,& alijs infra collum partibus efformandis 
deftinata, vires languidiores obtinuerit (feu inopia, 
feu temperamenti difcrafia } quam ut potuerit ma- 
fculeum buftum conftituere : atque adeo femineum 
truncum virili capiti attcxuerit in monftrum,in quo 

Cer- ,4 Natiirai &T)iff'erentzjs. Lib. II. 173 

Cervkem capiti voluit natura virili 
Jungere femineam ^gcminafque inducereformas-, 
quia non potuerit mafculum integrum, ac inceptum 
periicere. Sed neque jurarem hocmonftrumefle m- 
trinfecus androgynum: cujufmodi puell^s^ac nuptse.^'^''",''^''^^^." 
illas fuere plures, qu^ virili membro emiffb in ma-tariqueaiu. 
Pii.i7-fcujQS vulgo commutat^ ^* dicuntur: de quibusce- 
leberrimi fcriptores luculentillimum teftimonium 
*Lib. 7. perhibent : liquidem Tlinius ^ alicubi fcribit. Ex 
feminis mutariin mares^non efi fabulofum. Inveni- 
mus in Annalibus P. Licinio Craflb, C Caflio Longi- 
no CofT Qz.^mi puerum fa^fum ex Firginefub paren" 
tibus i jujfuque Arufpicum deportatum in infulam de~ 
fertam. Licinius Muthnus prodiditiVifim afe Ar- 
gis Arefcontem, cuinomen Arefcufse/^i//^^, niipfilfe 
etiam , mox barbam , & virilttatem provenijfe , uxo- 
remque duxijfe. Ejufdemfortis & Smyrnx puerum d 
fe vifum. Ipfe in Africa vidi mutatum in tnarem nu- 
ptiarum dte L.CoftitiumCivem Tifdritanum. ^U- 
nianum hoc teftimonium comprobat iylgelUus in 
txs\':mL Ko^ibtis Atticis inquiens. '^ Libitum tamen eft in 
loco hoc miraculorum notare id etiam^ quod Plinius 
Secundus, vir in temporibus £tatis fu£ ^ingeny <ydi- 
gnitatifque gratia^ au5foritate magnapraditus^non 
audtjfei neque legijfe ^ fed fcire fefe , atque vidijfe ^in 
libro Naturalis hiftorise V I L feripfit. l^erba igitur 
h£Cyqu£ infra pofui^ ipfius funt ex eo libro fumptai 
qua profe6fh faciunt , ut neque refpuenda , neque ri- 
dendafit notijfima illa veterum poetarum de Cseneida 
C^ CiEneo cantilena. refertque ftatim verba ^linij 
nuper allata , {t(i pofteriora parum immutata flc, 
Ejufdem fortis & Smy^nx puerum dfevifum. Ipfe in 
Africa vidimutatum in maremdienuptiarum LCof- 

Y 3 fitium. 


174- Fort. Lic. de Mon[irorum CauJJis , 

lltium civem Tirdriraiium ; vivebatque quum frode- 

remhac. Hunc locum Tlin^ coniirmac in fuis Anno- 

tationibus Dalechampius ira , Pontano Cajetana mu- 

liercula pifcatoris per annos X IK uxor-i repente vir 

fa5fa e(i. Idemcontigit ^milias conjugi Antonij Spen- 

fse, civis Ebulani anno XII. poftquam nupjerat : fixte 

mutato ea duxit uxorem-^ & liberos fuftulit. Idem 

C^ alteri muUercul£ accidit ^ quum jamfimH peperif 

fet-i temporibus Ferdinandi primi Neapolitanorum 

Regis. Baptifla Fulgofius ^olim GenuenfiumT^uxvx-' ^'^"^ 

clytus, Valerij A/^jj-v/w^/ clarus temulator , agens de 

rebusmirabilibuSvinfic. Mirandaquoque res £tatenO' 

ftra contigit Neapoli, regnante Ferdinando primo : 

nam quum Ludovicus Guarna Salernitanus civis quin- 

que filias fufcepiffet ', quarum natu majoribus duabus^ 

alteri Francifc^EjCaroIse alterierat nomempofteaquam 

ad quintumdecimum annum pervenerunt^ amhabusge- 

nitalia membra in marium morem erupere : mutato- 

■ que habitu pro maribus habitifunt ^ Francifcus; & 

CsLwlus nuncupati. Item RbuXifub eodem Regepuel- 

li£^qucejam quatuor anms viro tradita^ cum eo cubuity 

five ex confricatione-ifive ob aliam cauffam-^qu^igno- 

tafit 5 effra^is membranis , qu£ ut mulier videretur^ 

efficiebant , virilia membraprodierunt -, domumque r^- 

verfa injudicio dotem repetivit ; virorum numero po- 

ftea habita. Albertus Magnus etiam huic reifidem 

facere videtur inquiens, Aln quodam etiam nojlri\^^^^ 

temporis nato tefiiculi intra pellem contenti erant fii- tr. 2. cap 

periusyita quod prominentia eorum reprafentabat duo 

labra viilv£ muliebris^ (^fiffuravidebatur effeinme- 

dio claufa per pellem -, & quum putaretur effepuella a 

parentibus-i & deberet effe fiffura ut habilitaretur ad 

.coztum , incifione faEfa yprofilierunt tefticuli^ ^ virga -, 
Naturay&T^iff^erentijs. Lib. 11. 175 

& poftea duxtt uxorem , & genmt ex ea pluresfilios. 
Sed hxc non eft rautario lexus feminei in mafcu- 

iH-cap. leum , qua de agimus , at mafculei latentis explicatio. 

f/ " Volaterramis in Thilologta ^ fcribit his confentien- 
tia. Kos Romse vtdimus Alexandri temporibus infan - 
tes geminos fimul conjun6fos^ adverfis interfie vultibus 
ac manibus in eodem corpore 5 qui tamen parum vi- 
xerunt : Nec longe poft dtio [uccefifere prodigia^ qu£ 
fidem omnem excedunt. ^uarum njirginum altera 
ex canis concubitu fiemicanem peperit : alteranuptia^ 
rum die^fiubito erupto genitali vir marito appariiit. 
Uterque igitur cafius ad eundem Tontificem expiatio- 
nisgratia meofratreMzrio conciUanterelatus^& Mi- 
notaurum quondam monfirum-^ & Plinij verba credt" 
bi/iafiecere, L. Coffitium />? Afnczfa^um ex fiemi- 
na marem infimili diefie vidifife teftantis. 

In Bibliotheca etiam Angelica plures habentur 
; , Scriptores de mutationepuellarum in maficulos^jux^ 
35 ta hiftori£ naturalis veritatem comprobata , & de 
5, androgynis , vel hermaphroditis 5 quorum omnium 
5, multa recitantur exempla : viget autem nunc ex- 
5, emplum Romse ad Turrim Sanguineam , ita vulgo 
5, vocitatam^ de Aromatarij filio, qui exfiemina circi- 
3 , ter menftruorum eruptionem anno atatis XIII. fia- 
3 , i^us eft mafculus j quumgenitalia^ qu£ inftminis , ut 
3, ajunt Medici^ & Anatomiftay intus maiiere folenty 
,5 ordine inverfio, exierint , hic in baptifimate hnn-x 
,, fiub nomine fiemineo nuncupatus ^ atque ad XIII. 
,, atatis ufque annum^ fiemineumretinuit vefiitumy 
„ nunc vero maficulo vefiitu indutus , idem retinet nO' 
, , men , imberbis tamen , ac mirum in modtim corpulen- 
tusy & obefiusytertium ac vigefi?num annum agens. 
Hunc fe vidifle nuper mihi teftatus eft eruditus. 

L. Ti- 35 176 Fort, Lk. de MonflrorumCaiiJJts^ 

L. ^ignorms dum Rom£ eflet annis non ita mul- 
tis. Ac noviflime legere potuiex Annaltbus CoU 
marknjibus M C C C X I. mulierem prope Ber- 
nam in villa decem annis viro cohabitafle ; & quum 
a viro cognofci non pofletjjudicio fpirituali a con- 
juge feparatam fuifle : qux yRomam proficifcens an- 
no Jubilsei, Bononi£ a Chirurgo fcinditur in vulvaj 
e, quo vulnere virga virilis cum tefticulis egredi- 
turidomum revertitur^ uxorem ducitjopera ru- 
flica facitj cum uxore congreditur legitime acfufH- 
cienter. Ceterum in propoilto vulgari plurium Me- 
dicorum fententias non fubfcribo de caufla mirabi- 
lis huius mutationis nuper tadla 5 non enim vulgo 
aflentiri poffum aflerenti collum uteri foras in vir- 
gam profilirej Sctefles abditos exeri : tum quia col- 
lum uteri nullam cum peneliabetmagnitudinisjaut 
figur^ proportionem : tum quia collum vefic^ prope 
vulvam in uteri collo implantatum, non longe a prse- 
putio novi mafculi confpiceretur: tum quia teftes 
nullo fcroto integerenturj quum extra uterum fint, in 
corpore femineo, quod oculata fide nos docuit ana- 
tomes. Quare dicendumjandrogynos abditumfe- 
xum mafculeum per uteri foramen exerentes illo 
occlufo ex feminis in viros vulgo commutari: at 
nobis occultum fexum exererej&priftini foramen 
novo iraplentes ferme obliterare. Nec alia ratione 
mafculus vicillim femineam naturam induere po- 
tuit, quam quod hermaphroditus occultum femi- 
x\x fexum exeruerit, aperto imo ventre:cujus hi- 
ftoriam non unicam attulit Aufo7iius. <^ cEpig.^i 35 Vallebanse res notdy & vix credenda poetis-, 
3, Sed qn£ de vera promitur hijioria. Fe- Naturay&diferentijs, Lih. IL 177 

jj Femmeam in fpeciem convertit mafculus ales. 

^, Tavaque depavo conjiitit anteoctilos. 

5, Cun£ii admirantur monjirum-, fedmollior agna 

5, ^ftitit in tenerum de gregeverfa marem. 

5, .^^id ftolidi ad fpeciem not£ novitatis habetis? 

3, Anvosl>l2iioms carminanon legitis? 

33 Csenea converttt proles Saturnia Confus, 

3, Ambiguoque fuit corpore Tirefias : 

55 Vidit femivirumfons Salmacis Hermaphroditum 

35 Vidit nubentum Plinius Androgynum. 

33 Necfatis antiquum quod Campana in Benevento. 

3, Unus Epheborum virgo repentefuit. 

3, Nolo tamen veteris documenta arceft^ere fam£, 

53 Ecce ego fum fadius femina depuero^ 

CAP LV. 

Secunda caujfa ejufdem monftri multiformis^ &origo 
excutitur ex defeBu feminis mafculei. 

IDem vero monftrum ineademfpeciemultiforme 
fieri quoque potuit ob defedtum paterni feminis 
quoad illam partem , quse a membris mafculeis in- 
fra caput exiftentibus materiam , primamque fui ori- 
ginem fumere confuevit 5 &ejufdem conditionis , ac 
natur^ membra in foetu efformare 5 quippe femen a 
fblo patris capitc materiam, ortumque deducens vi- 
ribus integris mafculeo capiti efformando in conce- 
ptu fufficere potuit , fed aliarum partium conftitutio- 
nem , conformationemve feminei feminis partifpi- 
rituofse relinquens , liceteamin operando gubernet, 
vel neceflario ei quomodocumque agenti coopere- 
tur,ad mafculearum tamen partiumprocreationem 

. Z attol« 1 7 8 Fort. Lic. de Monftrorum CauJJts , 

atJoUere non poteftj unde monftrum enafcitur, in 
quo conftruendo natura' mafculeo capiti buftum 
muliebre conjunxitjac tumidas induxit mammas, 
cun£lis emollitis membris inferioribus 5 ut proptC'- 
rea deiierit in feminam mafculus barbatus fuperne: 
Confimili plane ratione haud raro fa6tus fuit oppo- 
fito modo infans, folo fexu mafculus, in corpore 
molli, ac plane femineoj quia femen mafculeum 
e paternis genitalibus primordialem materiam ha- 
bensj ijfque formandis in foetu deflinatum, viribus 
pollens, Gonceptui fexum mafculeum indiditj cui 
reliquum femineum corpus attexuit, ob imbecilli- 
tatem, ac penuriam reHquarum partium feminis, 
quas a reiiduo corpore patris primogeniam naturam 
obtinuere ; in quam originem lepidillime Poeta lu- 
iic inquiens, 

^tm dubttat Natura marem ^faceret nepuellamy 
Fa£fus es pulcher pene puella puer, 

C A P. LVI. 

Tertia monftri multiformis in eademfpecie origo j c^ 
caujfa refertur ad parentum imaginationem. 

VEhemens quoque parentum imaginatio mul- 
tiplici huic in eadem fpecie monftro cauflam 
originis exhiberepoteft, fpedbro nimirum monftro- 
fo eiufdemfpecieiphantafiiE parentum alteimpa£to, 
& inde fpiritibus impreflb, quicumquc in feminefoe- 
tum organizaturo comperiunturj atque animse fe- 
minis, virtutique formatrici communicato 5 fiqui- 
dem taiis imago facile corpufculo foetus imprimi 
poteritjac monflrura multiforme m humanafpecie 

noc- Katura,&diferentijs. Lib. II. 179 
conftituere : fi enim parentunv phantafia poteft in 
humano conceptu fruauum, brutorum animanti- 
um, vini, & aliorum inanimatorum imagines pro- 
creare, qus tantopere diffident ab humanafubftan- 
tia; quid ni parentum imaginatio raonftrofsfigurs 
formam in eadem fpecie multiplicem,mafculeo ca- 
pitifemineum corpus fubjiciens,efformarepoterit. C A P LVII. ^arta origo, & cauffa mmftri «niformis in eadem 
■fpcie ad {arentis cmfimilem naturam attmet. 

SI auis autem parentum monftrofam figuramha- 
buerit in eadem fpecie raultiplicem, nx confi- 
xnile fibimonftrum, fi fobolem fufcipiat , generare 
valebit; adeo fatagit omnium quarumcumque re- 
rum natura confimilem fibi effeftura F°creare : ac 
certe fi Germanicum ilhd monftrum quifpiam mari- 
tu fubaftum impleviffet, nullo negocio monftrum 
dufdem natur^ filium fufcepiffet -, haud qmde^^e- 
ceffario • quia fi paternum femen val dum tuiUet, 
SS-maternUfuperaffet,mafculusp^^^^^^^^ 
indegenitus videretur-,at monftrofs «f^^lfi" "! 
mafculeo femini prscvalente , mde ml nifi monftrum 
pariter in eadem^pccie multiforme orur va^lere^ 
Ita ereo pluribusde cauflis exoriuntur monftra in 
eader^ foecie multiformia. Reliquum eft modout 
StukTformia monftra , diverfas animahum peae^ 
referentia, deveniamus, ante omnia illorumiealem 
exiftentiam exhiftoricis haurientes. 

Z 2 Mo"' S® Fort\ Lk. de MonProrum CauJJis^ C A P. LVIII. 

Monflra fnultiformla ^ diverfas anmaliumfpeciesin 

eodem genere proximo referentiay non elfefigmen- 

ta^fed in rerum natura reperiri. 

MUIto fane plura leguntur apud audores mon- 
flra in humanorum ferie conftituta ex parti- 
bus mirifice referentibus diflimilia, variaque , nimi- 
rum membra viventium diverf^ fpeciei , at ejufdcm 
generis proximi ; genus autem idem proxlmum ap- 
pellamus animal terreftre greilibile perfe£t£C natu- 
turae; iiquidem ante omnia ^» CMajolus Epifcopus "^^^^H 
In- opere fuo T>ierum Canicularium ^ & ante illum 
Fulgofius ille olim Genua^uv: inclYtus, afleritFr^- 
finone ortumfuifte agnum humano capite C.K^ure- 
lio^ e^ y. Sulpitio Cojf, Belluina capita hominibus 
fuifJe confitetur idem ^ Epifcopus'.2iC fpeciatim e- ^ coiioq. 
quino capite compertos homines teftatur -^^m^-demlrac; 
nus apud Ramufium. Narrat ^etrus DamianusAr^ 
chiepifcopus Ravennasy & Cardinalisy Robertum Gal" 
lorum Regem propinquam fibi copiilavifte in uxo^ 
rem ; ex eaque fufcepifle filium anferinum per om- 
nia collum,&caput habentem*. C. Lycoftheni^ixi 
agro Conftantienfi mulier humano capite leonem pe- 
perit. Eidem autori^in Germania ^ro^h Laufi^en- 
burgum oppidum in finibus Helvetiorum ad Rhe- 
numfluvium fitum, natus eft infans manibus ac pe- 
dibus anfernis j horrendo capite , in has effigies. Vin^ Naturai&^tfferentijs. Lib. IL iBi 
|;u.li.3i. 
Jap. 126. 

i colloq 
r.li. S,e. 
^a. cap,- 
\6. Vincentms «afTcrit atatc fua delatum efTe iJ^^i 
Frand£ L/z^^-y/f <? monftrum , nempe hominem ca- 
nino capite. ^ CMajolus Epifcopus lulk Cafars^ 
fuiffe equum humanis anterioribus pedibus ; neque 
alium dorfo excepilTe legit ^^VidSuetomum.Tlutar- 
chum 5 Tlmium 5 Solinum , afferentes mira illum eele- 
ritate ex Italia mBelgas prof^dlum. 

C. Lycojibenis relatu, in Kyilbanta ignobilis mu- 
liercula monftrum bis gemini corporis eft enixa, 

Z 3 averfis iSa Fort.Licde MonfroYumCauJJis^ 

averfis vultibus, & corporibus fibi cohasrens : antc 
quidem effigieshominis integrajcorporifque mem- 
brorumconftitutione diftin£ta,retr6 vero facies ca- 
nis> fimiliter corporis, 6c membrorum proprietate 
integra. 

Gualtkerh quoque chroniftae ex Rubeaquenfe 

circa finem imperij Lothar^ Ciefaris ^ qui fuic 

AnnoDni. SaxoYii^ dux ^ muHer partum edidic fpecie homi- 

^^^' nis, & canis corporibus integerrime conjundlis, 

dorfo conaexis , ac dorfi fpina folidiflime conglu- 

tinatis. 
e Lib.24, 
sap.12. Natura^&^ifferentijs. Lib. 11. 18^ 

Porca enixa foetum edidit humana facie. Idem 101 1. 
genus monftri paucos poft annos exortum. Henrico 1 91 8. 
imperante fus foeta porcum peperit humano capite. 1055. 
In Taroecia Legienfi matre fue natus eft porcellus 1109. 
habens faciem hominis. Tarat ^ relatu & Lyco- 11 10. 
fthenis in Eburonum quodam pago lus nephrendem 1 1 18. 
edidit facie, pedibus, manibufque humanis 5 reli- 11 26. 
liquo autem corpore fuem referentem. In Gallia 
confimile monftrum enatum. 
. Majoi. In f Rathffadio o^^ido in tyilpibus NoriciSi 
Fuigof.I;quas Taurum. mco\2. vocat , infans cornutus na- I23S- 
fp™djg.j.^j5 ^^ Monftrum aliud in agro Verpnenfi editum, 

^arai 184 Fort. Lk. de Mmfirorum Cauffis ^ 

ArmoDni. cp^^^^ ^ g^-^j^ obfervatioiic : fuic autem equs par-^^***'**' 
^" tusquadrupes huraanocapitejadcujus murmur, va- 
gitum 5 & confufum humanse vocis fonitum accur- 
rens ruris illius accola, &:novoattonitusfpe6laculo, 
«xe£to ingenti gladio monftrum occidit:quam ob 
cauflam ad judicium tra6tus3& demonftrofi partus 
origine, deque occidendi cauflis interrogatus, hor- 
12.74. j-Qi-ej atque abomination^ rei tantum fefeciflere- 
1297. fpondit:quo auditojudices fufpicionemomnemde- 
^3^5- pofuerunt. In fa£tis 'Dommicanorum Colmarien' 
'^^9'^- Jtum 5 natus eft puer prope Lauffenberg habens ma- 
nus & pedes anferis, & caput monftrofum per om- 
nia . Ibidem legitur paullo poft in Columbaria 
cquum fuifle , qui formam in fe mulieris , marifque 
comprehendit. Albertinus Mujjatus ^atavinus Hi' 
fioricus , nuper Mflf! Cod. recenfitus , & Notis per- 
|J\^;^^jJ^^f-petuis illuftratus ab eruditifllmo Felice OJio ^ ait. 
rum poft perhosdies , (^menfe fcilicet Majo Anni 13 1 5.}^*^ 
viuccef.Ru- Torcilio Colonia Vei-^onenfi ex equa prodigium infi- 
,pag.M * gne exortum eft , foetus fcilicet vivus , quadrupes 
equini corporis cum cervice , & capitehumansefigu- 
rse 5 quem ciim balbutientem horrendo vagitu vir 
agreftisjin cujus tugurio editus eratjconfpexiflct, rura- 
li flmplicirate conterritus harpe continuo mutilavit, 
prsefixo capite in pali acie fecus accefllum tugurij ad 
tranfeuntium fpeAacuIum : qui infinuatione ali- 
quorum ad curiam evocatus, atque de generatione, 
& fingulis inquifitus , curve fic repente ipfum neca- 
verit j nihil prasfumptione dignum^ nifi quod metus 
folius invafione id fecerit , in illo compertum efl'. 
amota cujufque alterius deli£li fufpicione , quod 
fic in patulum monftrum edidiflet ,cui rem occulta- 
viiTe tempus , & locus facultatem obtulerant. 

Roma Naturay&Different^s. Lih.ll. 185 

1 Rom£ puella innupra filium femicanem peperit, 

P;*fia" q"^ ""^^ilico furfum verfus,humanam, inde vero 
■•/J;^JcIeorfumcanis exquifitam haberet effigiem . idmon- 
.f+. ftrum memorant, 'Volaterranusy ^Cardanusy ^Ta^ 

"b. 24,. o 1" 1 

.j«p.i2. y'^^,& alij plures. 
Scriptum Volaterrams in Commentarijs Urba* 
nis reliquit, fub Tio hujus nominis III. Pontifice 
Maximo, in Hetruria puellam quamdam, quod 
cum cane adamato ftupri confuetudinem habuiflet, 
gravidam efle fadtam , ac femicanem foetum edi- 
diffe, hoc efl pedibus, manibus ac auribus caninis, 

A a cetera i86 Fort. Lk. de Moyiftrorum Cmiffisy 

cetera vero hominem 5 remque expiationis gratia 

adPontificem fuifledalatam. .m -r- - 

Memoriae proditum efli , relatu Magtj fais tn^^'^ 
1543. ^Mifcellaneis, Jvemone, ^nno falutis human^ mU- ^^; * 
lefimo quingentefimo quadragefimo tertio ex hmi.i 
concubitu editum efle monftrum , humano quidem 
eapite pri^ditum , fed auricuUs , collo , brachijs , 
manibus, veretro, partibufque aUjs quibufdam cani- 
nis : puerperam vero fafl^am efle fe ^ cane initam-, 
ideoque moxpridieCalendarum Auguftijufllii^/^^w- 
afd Gallorum Regis una cum cane amafio,vmcli- 
cibus flammis facinus expiafle. 

Cracovia in fuburbana villa , cui Uigr£ nomen 
, , , , eft, mulier puellum edidit coUo, & auribus leporinis: 
^"^"^'diduao ridu fpirantem: uno grandiore mteftmo 
totum ventrem occupante : eeteris membris huma- 
nam fip;uram habentibus. ^ 

, ^, , Anno Domini miUeflmo ducenteflmo trigefimo 
^^* tertio ut antea notabamus, in Ratkfladio opptdo m 
Alpihiis Noricis , quas Tatmtm incola vocat , mfans 
cornutus natus eft ; vagitus atque ploratus ejus qua- 
tuordecim ante dies quam ederetur, auditus: Hxc 
Lycoflhenes. At Tlutarchus Taradoxorum hbroje- 
cundo refert ex Ariflotele, Ariflonymum Ephe[tumy 
m\xmT>emoflratiy muUeres exofum, aflnam inijffej 
qus^ fuo tempore fiUam peperit formofiflimam, 
Onofcelim nomine , quod fonat , afininis cruribus 
prsediEam , ia has eiigies. Naturai&dfferentijs. Ltb. II. \%j 
Ad oppidum BHterfeld vitulus in agro repercus 
€(1 oculis, naribus, & auribus humanis : vertice ton- 
fo, & miniato ; ridluj &: pe£tore vitulino : cruribus 
anterioribus viculinis , pofterioribus humanis , & bre- 
vibus admodum : fed utrifque definentibus parcim 
in ungulas vitulinas , partim in humanos digitos , qui 
ungulis fuberanr, & feparatim propendebant. Anno 
millelimo quingentefimo quinquageiimo primo,in 
Marchi£ villa T^arnmenwalde-i prope Wtfiock , co- 
loni cujufdam conjux monftrumediditaF/f^^^/i^ita 
defcriptum,infans toto corpore fuit fpadiceo colo- 

Aa s rej IffL iS8 Fort.LicdeMonftrorumCauJJisy 

re capice cornuto, oculis cra{lis,prominentibus, 
carens nafo^patulo orejquodlongitudinefpichamis 
diftentum erat;in cujus medio linguacandidaemi- 
nuit & quadrata, colli expers, caput enim fcapulis 
accreverat ; corpus totum inflatum , & rugofum ; 
brachia in lumbis h;sferunt; pedes longe tenuifli- 
AnnoDni. mi i ab umbilico autem fpecies laxi inteftini depen- 

1 5 54 debat ad pedes. In vilia ^omerani£ Re kotiw ^YicinTi 
Rudio ad ofiitm Viadri-, equi puUus natus eft capi- 
te horrendo , oculorum loco maculae fuere fubrufe; 
aures pendulse, quales funtcanumfagacium,infimis 
auriculis cuti accretis ; os erat monftrofum labris in- 
flexis, ut duse tudicuIcC compofitse , unde la£tari non 
poterat: coUum erat tortu m, &: fmuofum, diftin- 
6tis coloribus veluti catenis variatum ; juba im- 
plexa, plena plegmatibus : eo hinniente putabatur 
hinnire magnus cabailus : accedentibus nobilibus 
toto corpore movebatur, terram pulfabat, velut in 
rabiem verfus, & quaft impetum in ipfos fadurus, 
ere£tus ftabac hinnitu terribilis: cives, aut colonos 
ferre poterat, ijs acceflum liberum permittens : cu- 
tis erat afperior, & villofa :in locum caudis altacri- 
fta erigebatur, etiam mortuo pullo : pes imus an- 
terior unus erat humanus; alter nullus erat, fed 
tantum tibia manca, pedes pofteriores erant equi- 

3 555- ni : extindlus in trivio fepultus. In l^omerania 
villa Roffauw ^^xo^Q Taffelwakk lita, femina mon- 
ftrum edidit horrendum; corpus erat vitulinum; 
caput glabrum, ac rotundum inftar globi, ad fimise 
fimilitudinem ; mentum hirfutum; prominens lin- 
gua; pedes anteriores abfque ungulisjfolis globu- 
lis rotundis ; pofteriores bovilli ; cauda flne nodis, 

af56. ollea, & oranino immobilis. Bafile.^e Rauracorum 

pullus Natura^&T^ifferentijs. Llh.Il. 189 

pullus natus eft crudeli afpedluj corpore quidem 
facis bene compadtojfed capite hirfuto, canem, 
aut cattum magis, vel iimiam, quam hominem re- 
ferente: vixit ftmihoram circiter. In pago Cleis- 
dorf-i non procul a Bamberga , in prsedio vidu^ 
nobilis, Fincelio autore, vacca enixa eft monftrum 
pedibus quatuor vitulinisj capite humano, virili, 
atra barba, geminis auribus humanis, modicis ca- 
>Lib.24 pillis , pe£tore humano, & mammofo. ''^ Parsei quo- 
'^■''^' que teftimonio BruxeUa in ^dibus Jodoci T>ik- 
peert , Vico Warmoesbroeck fus fex peperit ne- 
phrendes , quorum primus monftrum erat capite, 
facie, anterioribus pedibus, & omoplatis hominem 
referens, reliquo toto corpore nephrendem: nam 
& genitalia feminse fuis habebat; ceterorum more 
fuilla ubera fugebat : fed fecundo fui ortus die a 
plebe monftri diritate incitata cum matre confof- 
iiis eft. Horum monftrorum hujufmodi fuerunt 
cffigies. A a 3 Alberti Lk. ieMonProrum CaufffSi 
AlhertiMagni temporibus in villa quadam vacca 
vitulum femihominem peperit 5 pagani concurfu fa- 
dto paftorem quafi tanti fceleris confcium in judi- 
cium rapuerunt mox cum vacca comburendum : fed 
opportune adfuit MagnusAlbertus-, cuipropter A- 
fironomic£ artis multiplicem experientiam credide- 
runtnon humano aliquo fcelere, fedfte llarumcertas 
conftitutionis efficacia id generis monftrum editum 
fuifle. "^/^/^rr^/^jadolefcentem paftoralemmemo- 
rat, qui fibi monftravic equae partum , fuperne ad cer- 
vices ufque, 6c manus humana forma 5 reliquas par- 
tts equinas habentem j in morem hominum recens 

nato- po fio. i'«allel. Lib.2._f. 
P 3^. 

3, de 

rodigiis. 

irdecad.3. 

lib.i.c.6 
" 3. de 
pncep. Naturai&^tfermtijs, Lib. IL ipi 

natorum vagientem. Idem in Arlflotelts ^ Tarado^ 
xorum libro fecundo^ quem defideramus, legit afi- 
nam peperifle puellam formofifllmam , ^^d, afininis 
cruribus prjediram. ? Calij Rhodigini obfervacio- 
ne apud Sybarim capella infantem peperit humana 
facie, caprinis eruribus ^ac veluti facyrum. Ex ^^^- 
Udoro 'iVirgilto legimus,ex Ltvio^ ^ Fabio con- 
fulc, ex Valerio f Maximo^ & ex Rueffo ^pucrum 
natum cum elephanti capite , in hanc effigiem. 
Tarai relatu , monftrum in Italia peperit mulier 
Hebrsea-, quod erat infans ore leonino , intufque eo 
dentibus duobus candidioribus , &alio quodam ofle 
pedori gallinaeeo non abfimilijdeformatum pofteriuf 1 9 i Fort. Lic. de Monflrorum Caujjls , 

ad regionem , ubi alias cauda propendere foIer,paul- 
16 tamen fuperius , habebat chara6terem inftar veru- 
c^ , ceteris omnibus erat homini ad naturse leges nato 
conforme 5 vivumque feptimanas quinque manebat. 
In ditione iVi^x^^r/Vw/^^ex muliere vetulanatum 
proditur monftrum cruribus,& pedibus bovinis, 
reilduo corpore humano ; fed feptem habens bra- 
chia, totidemque capita uni bufto aifixa^ uno capi- 
tum auriculas hircinas,& oculum unicum habente, 
illumque in mediofrontis ad inftar Cyclopum. Puel- 
lam natam leonina facie teftatur Taneus. 
HerO' Natura^&T^ifferentijs. Lib. 11. i^^ 

Herodotus in Melpomene fcribit > Herculem in 
antro quamdam invenifle virginem ancipitis natu- 
XX , humanse , ac ferpentin^ 5 fuperne quidem femo- 
rum tenus , feminam , inferius autem viperam j eam 
confpicatum Herculem , 3.tqu.e admiratum interro- 
gaffe nuncubi fuas equas errabundas vidiflet -, illam- 
que refpondifle, fe quidem illas habere fed non 
prius reddituram ei,quam cum ipfa coivifl^t j //<?r- 
culem pro ea mercede cum femina concubuifl!e. 
Huic fimile monfl:rum natum dicit Thdojlratus ex 
^PalladezcFulcanOiErichthonmm nomine. Novif. 
iimeanno Domini millefimo fexcentefimo vigefimo ^^^P- 
nono, menfe |ulio,in ditione^atavma^ prope oppi- 
dum MontiJJilicis ^ m Villa^ cui nomen, Amolara- 
diema ^ uxor bubulci ^omini Bernardi Grifalconi 
Q\it miliitefl:atus efl: in fcriptis clarifllmus Lauren- 
tiusTlgnoriuS',^ voce contefl:atus eruditione pro- 
bitateque fpe£labilis Martinus Sandellius^ ^^^tnt 
puellam, & exiguo tempore intercedente mox eni- 
xa efl: monflrum , quod erat integer felis , cui a par- 
te poftica dependebant duo integracrura cum par- 
tibus coxarum hominis j quam humanam appendi- 
cem catus retro poft fe trahebat: Monftrum hoc ie 
Urbem ^atavinam delatum, proje6tum fuit in jiu' 
vium Medoacum, ibique demerfum; cujus ea fuit 
effigies, jundta cum icone monftri fuilli,de quofu- 
perius. 

Conftat igitur revera fieri aliquando in natura 
partus, membraobtinentes diverfarum fpecierum 
animalium perfeO:iorum partes reprsefentantia. Bb Caf. ip4 F^rt. Lk. de Monftrorum Caujfis^ 
e A P. LIX. 

Monftri multiformis diverjas animaliumfpeciesin eo* 
dem genere froximo cauffa^ & origo pri' 
mkm de^romitur ex apparentia.. I A T vero monflri multiformis diverfae fpeciei a- 

nimalium perfe£borum membra referentis o* 

rigoefte multiplicicaufla^ ceterum in primis illudob- 

J5J^^"j^^^J^^fervatum volumus, non omniajqu^cumque in hoc 

apparemia. gcnerfi monftra vidcntur5r,vere monftra exiftere j fi- 

quidem n. an. Naturay&T^ifferentijs. Lib.Il. 195 

^ ^^^ quidem ut, ^* f^riftotek do^orQ^ ferarum partus 
+ nonnunquam caput habent,haud verehumanum, 
fed tamen hum.anofiraile: {ic exiftimandum eft mu- 
lieres edere pofle foscus 5 qui capite , aut alia quapiam 
corporis parte varia brutorum animalium membra 
referant : Hinc plane , Phyfiognomi varios hominum pfi?fiognotnr 
mores,& inclinationes conje^lantur ijs affe6tibus,hominum°''' 
ac paflionibus confimiles , quibus ejufmodi bruta ob- "sTtSiS 
noxia efle confpiciunturj quod apertifllme conftatfceiSturab" 
ex ipfomet xyirtftotele in T hjjiognomicis . Verum^'^'°"'=*'^- 
ea iimilitudo , quse multitudini plerumque de identi- 
tate imponere confuevit; virorum doftorum judi- 
cio, quorum intereft rerum exiftentiam, non ap- 
parentiam folum internofcere , ab identitate fepa- 
rari debet. Si qua ergo mulier foetum ediderit , cu- 
jus caput canis, aut bovis referat imaginem, ille 
haud protinus inter monftra reponendus eft , nec 
puer dicendus vere cinocephalus, aut bovillo capi- 
te, fed humano ad ferini efligiem inclinante. Idem 
prorfus efto judicium de plerifque belluarum filijs, 
quorum capica humana, vel alterius fpeciei efle vi- 
dentur. Qiiod enim fcribitur ab ^ i^riftotele ^ u- D"^'""- 
numquodque generansfubcseleftein animantiumfe- 
rie vivens 5 generare fobolem fibi confimilem, huic 
fentcnti^ minime refragatur^ tum quia idaffertum soiucio. 
eft de fimili tudine, feu potius identitate fpeciei eflen- 
tialis, &: formse interioris, quam fubftantialem nun- 
cupantj non autem de fimilitudine fpecieiaccidenta- 
lis , exteriorifque formiE , quam figuram dicimus , & 
imaginemjde qua nunc agimus:quod utrumque 
a.dean.iegimus cx ^ u^riftotele : t\xm quia ibifolis viventi- 
rf^-de bus perfe£bis,ac nonrautilishocattribuit ^t^r//?<?- 
!fap*3?* teles^Mt generent viventia fibi confimilia:Ceterum 

Bb 2 quis 1 96 Fort. Ltc. de Monftrorum CauJJis^ 

quae fibi diffimilia procreant, idhabentobaliquod 
impedimencum, quo prohibentur ne poflint fuum 
finem integre confequi ; agentia vero impedita re- 
ferenda funr ad imperfedba, & mutilaj quippe illis 
deeft virtutis robur, quo tale fuperent impedimen- 
tum. Sic ergo' pleraque monftris confimilia non 
bene vulgo inter vere monftra coUocantur. 

C A P LX. 

Secunda cauffa , & origo monflri multiplicis Jpeciei 

animaUa referentis ^ ex imbecillitate gene- 

rantis pendere demonflratur. 

Ltera vero caulla monftrofi partus animalium 

varias fpecies praefeferentis in parentibus 

Gomprehenfa ex ^ Ariflotele pulchre haberi poteftj genl^^n! 
Generanns cui virtus gencrantis aliquando robuftaeftjaliquan 
daTt."'^^*clo autem imbecil[a5& fecundumvariosimbecillita- 
tis gradus differenter affedla: Quum itaque gene- 
rans homo fimul fit vivens? animal, homojmafcu- 
lus (^exempli gratia} Lucretius y^ tali figura , con- 
formacipneque corporis conftitutus j ab iftis om- 
nibus attributisj & formis eflentialibus proprias fi- 
gillatim vires obtinentibus in unum jun(5tis confla- 
f ur univerfa vis generantis in fe compledtens omnium 
propofitorum virtutes omnes 5 quorumvisetiamfin- 
gula in a£tu generationis , alijs quacumque ex caufla 
ociantibus , operari poteft. Quamobrem Lucretius 
ille, ubi virtute polleat, optime fubigens materiam 
feminse , feu fcetus , ex ea generac vivens animal , &: 
hominem mafculum fibi etiam in exteriori figura 
confimilem: ubi autem primum gradum imbecilli- 
tatis contraxerit in virtute configuratrice , atque 

adeo. c, 3« fpecie. Natura^&Titfferentijs. Ltb.ll. 197 

adeo virtus individui Iangueac(^iridividuum hic 
h cap. decum Torphyrio ^ fumo ex colledione omnium ac- 
cidentium^ non itaomninomaterieidominans ho- 
minem mafculum procreatjfed tameninfigura non 
fibi omnino confimilem: ubi vero majorem adhuc 
obtineat imbecillitatem, & cum individui virtute 
proftratum fic etiam robur ad fexum attinens, tunc 
homo Lucretms nQc fibi limilem in figura^nec ma- 
remjfedhominemfeminamfibidiflimilemprocreat: 
fed ubi cum vircutefexusimbecilla visindividuiva- 
lida conjungitur, aL^^m/V gignetur femina fibi 
confimilis in externa corporis , ac faciei figura : ve- 
riim fpeciatim deje^ta in Lucretiano femine virtute 
Ipeciei, foetum conftituet ille non homini fed ani- 
mali confimilem vel in parte aliqua , vel in toto etiam 
corpore : atque hinc oriuntur ex mulieribusvirtute 
mafculi hominis imbecilla monflrofi partus vario- 
rum animaliumnaturam praefeferenres , modo vilio- 
rum , modo nobiliorum , prout virtus generatrix ma- 
jorem, vel minorem contraxerit imbecillitacem ; ac 
modo in una parte corporis, modo inalia-, modoin 
pluribus, modoin paucioribus jprout modolanguet 
virtus in una particulafeminis determinatum mem- 
brum foetus apta conflituere, modo in alia ; modo 
in pluribusj modo in paucioribusj undecumque il- 
lam imbecillitatem contraxerit, five ant€ ortum fe- 
minis in eaparte determinata, ex cujus refiduo ali- 
mento primordialem materiam habet ; five in tefli- 
busjdum femen efficitur: five pofl: feminisortum m 
uteromulieris. Infuperautem fiadhuc debiliorexti- 
terit virtus agentis , eo quod jaceat enervata virtus 
individui, fexus, fpeciei , ac proximi gencris ; ac fpe- 
ciatiiti ii langueat virtus animalisprodudiva , ab illo 

Bi> 3 gene- 198 Fort.Licde MonftrorumCauffts^ 

generantc nec homosnec animali fimilejfedvivens 
quoddam generabitur carnis fruftumrude, nomine 
mola: & hac fane ratione procreatum dixero mon- 
ftrum illud , quod hoc anno M DG XXX. die xxv. 
Maij yefpere natum eft Rom£ 5 ubi proxenetse cujuf- 
dam uxor, in Tlatea Sctarr£ nuncupata , quum duas 
edidifletmolasjpeperit magnocruciatu animal^ cujus 
caputj&pedesanteriores bufonem referebant^reliqua 
pars corporis reprsefentabat pifcem illum , quem Fe- 
Jlus LinguIacam,'P//«///j * Solea m, Venetus Pafterem, * ^^;^ ^ 
vel Folium nominat , quam hiftoriam ex UrbeRoma "^ ^'' 
nuper habitam mihi communicavit eruditus Tigno- 
rius. Sin ulterius etiam Lucretij virtus generatrix in 
debilitate pro vehitur, jam nihil omnino generat ille 
homo, fed infoecundum femcn fterilis effundit. Mon- 
ftra itaque varia generantur in humana fpecie vario- 
rum brutorum e%iem habentia , ob generantis fe- 
minis imbeciHitatem dejefla virtutefpeciei, qu^E in- 

firma nonpoteft partumparentifimilemeftingere; 
quum illi adjundla virtus animalis vivida conceptui 
figuram animalis imperfedtioris indere valeat ; fiqui- 
dem omne agens Arijiotde ^ do(ftore agitquatenus JJ.Phyf. 
eft adu : agensautem imbecillum quum fehabeat^ad '''^' 
vahdum ut id quodpotentiaeft,adidquodeftaau; 
quippe robur omneagcndieftab a6tu;proptereade- 
bile agens robufto cedit in operando. Propofitam 
fgerdl °r' '^^^^ theoriam infinuavit apertenobis ^ K^rijioteles^^-^^^^^- 
^^-ft, alicubi dicens monftra exoriri i femine corrupto in ^it' '!: 
utero; corruptiim autem femen alienam habere na- 
turam a generantc; ac proinde illius feminis opera 
iion gigni fimiUa ei animanti , a quo effluxit : corru- 
ptum autem femen non intelligit putrefadum; fed 
illud j m quo langueat virtus fpeciei, vigeat fola ge- 

nerica: enafcatur. Natura-iirTiifferentljs. Lib. 11. ipp 

nerica : licet ex corrupco perputrefadtionemfemine 
m. utero fponte nafcantur aliquando ranse, ac fer- Excorrupto 
pentes ^quas a mulieribus partu editas monftra vuL ^'™"'' '^""^ 
gus appellat. Generans igitur homo vi fui ieminis 
quomodocumque corrupti monftrofos partus , eos 
non ut fuam prolem agnofcit 5 fed ut alienam repudi- 
at 5 quia genericam naturam , ut puta non iibi prepri- 
am, fed alijs communem animalibus^alienam fibio- 
pinatur. Ita ergo caufla monftrofi partus plerumque 
una eft imbecillitas virtutis generantis in mafculeo 
femine refidentis : quas quidem imbecillitas, ut fre- 
quentiflime provenit ab exilitate caloris naturalis 
in femine degentis ; quam folam refpexifle videtur 
ibi ^rijioteles ) hujuimodi icmen, a quo monftra 
producunturj corruptum appellans, atque putre- 
fcens ; quum putredo , & mifticorruptio fit extin£tio 
4.Meteo. caloris interni apud ' eumdem autorem :ita pende- 
re poteft ab ejufdem feminis quacumque intempe- 
rie : fiquidem virium robur qualitas eft , naturale cap, 2. ViriumrobuiT' temperamentum confequensj quam eo quomodo- 
cumque vitiato labefaflari necefl£ eft. ^"''^ ''" 

e A p. Lxr. 

Tertia caujja ^ origo monjiri multiformi animalium 

Jpecie elicitur ex degenerata feminis ani- 

ma in naturam alienami 

UBi autem feminis roburnon folum rcmitti con- 
tigerit, fed eft^ntiam^ac formam variari, & 
in aliam fpeciem vel fecundum totum 5 vel fecun* 
dum partes degenerare 5 hinc nullo negocio mon=- 
ftrofi partus > & varias animalium fpecies referen- loo Fort.Lic.de MonftrorumCau£is^ 

tia monftra contingere valebunt. Ac fane pofle in 
alienam fpeciem femina mutari , apertilfime conftac 
in ftirpibus, nam haud femel fata frumenta in lo- 
lium degenerarunt, & frequentifime in filiginem, 
ac viciilim filigo in frumentum commutatur <* Ctf-ruftfcJ'l 
lumelU^i ^ TlimOi ac <^ Tort£ : fic lolium viciffim^ ^^- A 
fat»m vertitur in triticum ;& linum in loiiumj \o-c\k irl 
lium itidem in hordeum '^ Tbeophrafto 2L\xx.ort y2ic]ihh'i^c.\ 
Tort£ * obfervatione. Quod autem ftirpium femi- ' i{|°;. ij] 
nibus interra contingicj id ipfum animalium fper- 
matibus in utero feminarum contingere pofle pro- 
babile efl:; nam Ky^rijioteleo /decret0 5&: ^^latO'{^;ll^^^^ 
nico theorematej utero, & matre animal utiturjUt^^-^^"^- 
humo planta: quinimmo terra non mulierem con-^ ^«^2- 
ceptu, partuquej led terram mulier vicmimimita- 
tur, utpote natura priorem. Ubi ergo mafculi fe- 
men in utero femin^ quavis de caufla degenerave- 
rit a priftina natura, ejus anima in aliam fpeciem 
commutata.-fiquidem totum femen hujufmodi mu- 
tationem perpefllim fueric, homo integrumanimal 
diverfae fpeciei, non monftrum, fed veluti monftrum, 
utait ^lato in Cr^?>'/^ , monftrofa generatione pro- 
creabit : fic mulier illa ex legitimo concubitu flmium, 
lic altera fuem •, fic alia urfum , fic alia leporem pa- 
rere potuic. Sin aucem feminis aliqua porcio tan^ 
tum degeneraveric in viIioremnaturam,acomnino 
murata fuerit in alienam fpeciem ; fiquidem a reli- 
quo fpermate fegregata fuerit, duo animalia diver- 
fs Ipeciei ex eo femina pariet : ita mulier illa poft 
humanum caput membranis involucum parere po- 
cuic ferpencem, ac certio fuem: quanto enim pro- 
pinquior eft h fuilli corporis natura corpore^ homi- ^f }|'^'p,; 
num fubftantise, tanto minus diflicilis eft hujus in"^^'^-^^^- 

eam Natura:, &T>iff'erentijs. Lih. II. 261 

€am commutatio : ita etiam altera infantem parere 
quivit 5 cujus dorfo inhaercbat homicida ferpens: 
ex Rubeaquenfe fiquidem habemus anno Doraini 
M C D XCIV. Cracovia mulierem quamdam 
inplatea,qu2e a S. Spiritu nomen habetjinfantem 
exanimem peperifle, cujus dorfo ferpens vivens in- 
h^rebet arrodens, ac depafcenscadaver infantis. Ac 
vero fi feminis mutata portio indiflimilemfpeciem 
adh^ferit immutatas planej ab utrifque una jundis 
monfl:rum fieri valebit, partes habens varia diver- 
forum animalium membra referentes j lic mulierin- 
fantemparerepotuitcanino, bovillo^ac elephantino 
capite : fic mulier qusevis alia citra crimen nefarix 
veneris monflrum varias animaliitm diverfie fpeciei 
partes referens partu edere valuit : Id ipfum afleras 
de monftro ex feminis brutorum animantium orto, 
cui caput, aliave pars aliqua diverfx fpeciei anima- 
lium membra ^mularetur. Ceterum de hac viven- 
tium degenerandi poteftatein aliamfpeciemanobis 
agitur in opere ^ 'De fpontaneo 'uiventium ortu. 
Ita ergo monflra multiformia , ex partibus diver- 
f^ fpeciei animalium membra referentibus con- 
flituta 5 originis fuse cauflam in paterno femine habe- 
re pofliintjcujus aliqua^vel plures partesdegenera- 
verint a natura priflina , &: in alienam fpeciem com- 
mutatae fuerint ; undecumque illis advenerit commu- 
tationis occafio j partes inquam illcefeminisdegene- 
rant determinataejquibus a confimiliparte parentis 
originalem materiam habentibus decreta erat a na- 
tura certarum illarum partium procreatio in foetu, 
quse monflrofam naturam partui formaliterindunt. 
Non alia fane ratione in artibus obartificisimperi- 
.tiam peccata, & monflra fieri obfervabat Arfjiote- 

Cc les\ 
202 Fort.Lk.demonftrorumCauffki 

lesj « quas contingere novimus etiam vitio inftru-'^g-^'^y^^'^- 
menti, quo artifex indiget, ac utitur ad operandum : 
eft autem artifex imperitus a perito artifice degene- 
rans ; eft item inftrumentum ineptum a propria in- 
ftrumenti natura degenerans. 

C A P. LXII. 

Sluart& monflri miilttformis varlas anmalium 
Jpecies rejerentts ortgo j & caujja eruttur 
ex materialifcEtus '^rincipa. 

Onftrofi ejufdem partus varias animalium 
fpecies diverfis partibus referentis alia caufla 
itidem in parentibus fineculpaexiftens do£bore '^A-^X aif. 
riftotele una eft materiei maladifpofitio, quam A-'^-'^-^'^ 
verroes materi^ inobedientiam appellavit : quum 
enim abfolute adus adivorumnonfiantperfefteni- 
fi in patiente bene difpoiito ^ Ariftoteiis obferva-|^'^|^='^"*j 
tione; quumque omne quod recipiturper modum 
recipientis recipiatur ; proculdubio ufci agens vali- 
dumjminimeque a natura priftinadegenerans, ma- 
teriam optime difpofitam fortitum fuerit ; ex illa ef- 
fe£lum fibi numeris omnibus quam ftmillimum ef- 
formabit fecundum natursetumgenericse, tum fpeci- 
ficss, tum etiam individualis attributa omnia: finau- 
tem idem agens materiam ineptam aliqua ratione 
offendeiit,, ac fpeciatim fufceptioni accidentiumin- 
dividualium jnec eam omninofubigerevaleat jcxea 
generabit quid fibi fimile in eflentia fpecifica , non au- 
tem m figura exterioris individui. Si vero major 
adhuc extiteric materise ineptitudoj mafculus exeo 
feminam conftituet. Exmateria vero adhuc ineptio- 
ri, non habente difpofttiones exadras ad atributa 

naturae- Naturai&l^fferentiis, Lib. 11. 203 

tiaturse fpecific^; fi quidcm rota matenae moles hu- 
jurmodi fuerit > ea non apta recipere parentum ima- 
ginem fpecilicam , alienam induet j fic femina ex ma- 
fculo ejufdem fpeciei monftrofo partuederepoterit 
animal integrum diverfas fpeciei, ut mulier elephan- 
tum, ferpentem, limium^ & id generis : fin autem 
aliqua tantum materi^ portio carueriteadifpofitio- 
iie,qua opus efl: ad formam hominis fubeundamj 
habuerit autem eam, qu^ fufficitadinduendamfpe- 
ciem animalisj prout majorem^aut minorem eam 
difpofitionem na£la fuerit^ eo vel perfe^bioris, vel 
imperfeflioris animalis naturam, &:fpeciem induet 
illud membrumjquod ex eaportionemateri^deter- 
minate fietjfic homo capite anubidisjficinfansore 
leporino enafci poterit. At fi multiplices fintin ma- 
teria ionceptus portiones varijs membris confl:ituen- 
dis a natura defiinats, c[u^ tion habeant difpofitio- 
nem proximam ad formam fpeciei ejufdem cum ge- 
nerante , icd tantum remotam ad naturam animalis, 
eamque multiplicem 5 ex ea mafi^a monfl:rumexorie- 
tur multas parteshabens variorum generum anima- 
lium membra referentes ; unaquaque portione ma- 
tcrice pro varia fui difpofitione ab eodem agenteva- 
rias formas in fe recipiente ; quod frequentifiimum 
efl: in natura : nam fimul aheodem calore Solis lutum 
induratur, cera liquefcit, capilii dealbantur5&: car- 
nes mulierum denigrantur , ob unam materig variam 
difpofitionem Artftotele ^ doftore. Sic ortum t&."^^^'^ 
potuit B.omamm moyiftrum fuperius taftum, cujus '«• 
nuperrime difliindiorem habuimus hifl:oriam hujuf- 
modi,nimirum hoc anno M DC XXX. die xxv. 
Maij. hora diei xxi 1 1. tranfa6la, io platea Sciarra 
nuncupatajconjuxproxenetsecujufdamj muliernon 

C c 2 de- i©4. Fort. Lic.de MonflmrumCauJftSy 

deformis j mariti bene formati, qusc pridem duos fi- 
lios ediderat nunc optima fanitate fruentesjpoft 
unius aut alterius mols partum acerbiflimis dolori- 
bus cruciata, bolis quibufdam theriacse achyacinthi 
a Medico refedta, monftrum peperit multiformem 
ab humana fpeciemreferens , nimirum capite canino, 
cum orcjac pedibus anterioribus bufonis jcoxisjac 
tibijs m unum unitis feu colligatis veluti quadam 
cauda pifcss RaJ£ 5 color totius corporis infra col- 
lum fuit veUiti pifcis Lingulaca^ quam Soleam vel 
^ajferem 'Plinius appellat: corporis mafla multum 
confufa terminabatur quadam divifione, copulaba- 
turque prsedidta cauda 5 in cujus fine aderat oculus 
veluti Torpedinis , pofitum hoc monftrum in cati- 
no aqua tepenti pleno, pedibus anterioribus motita- 
batur, ac fi falvari natando niteretur ; doiftfticae: 
mulieres quibufdam bacillis acutis monfttum pun- 
gentes fubmergentefque fuffocarunt. Ceterum ex 
materia , quas majorem quoque prsedi^fbis obtineat i- 
neptitudinem ad fubeundam parentum rpeciemjfe- 
men vividum molam efFormabit , rude carnis fru- 
ftumjnullius animaliseffigiemreferens. ExineptifE- 
ma denique materiaefficiens cauflaquantumvis robu- 
fta nullum vivens procreare poteritjundefterilisfe- 
mina Gonjugium reddet infcecundum 3 matcrianam- 
quefoptuimaximeamatreineft.Ineptitudoigiturma- 
teriei, quam agens haud poteft ad libitumformare, 
cauila eft etiarautabhominibus generenturinfantes 
monftrofi, variaspartes ferinis fimiles habentes: Sic 
plane idem artifex in matcriam difpofitam pulchre 
formam fimillimam cij quam mente gerit, procreabitj 
fed ex materia contumaci, atque inepta , ut expor- 
phyrite 3 figuras rudes non effingere non potcrit. Ad 

hanc 
Natura-i&T)ifferenttjs. Ltb. II. 205- 

hancfane Gauflamretuliflemonftravidenturetiani fa- 
^^iib H cxx paginsej quandoquidem vel ^ar.£us '^nobifcum 
t iib.4. apud Efdram * Trophetam legit mulieres qu:r fluen- 
"^'^ tibus menllbus viro fe commifcueruntj monftra pa- 

rituras. 

C A P. LXIII. 

Sluinta monftrl humani brutaler/i ejflgiem habentis 
origo i & cauffa ex vtrtutis alentk njitio elicitur. 

tRopolitse monftrorum humanorum ferinam i- 
maginem habcntium cauflie in aliquo parentum 
vitio conliftunt, ceterum aliam eorundem cauftam 
€x vitio nutricationis in ipfis monftris exiftente co- 
gnofcimus 3 quas potis eft monftrum conftituere non 
foliim in utero conceptum humanum deformans, 
veriim etiara jam natos homincs antea perfe6losin 
ferinam effigiem conformans. Si enim vis alens, cu- 
jus proprium eft aftlmilare alimentum concoftum, 
&partibus humanis jamapplicatum, fuomunerehoc 
fpeciali fuogi non valeat j procul dubio membrorum 
humanam formam prius habentiumconftitutionem 
vitiabir , indu£ba quomodocumque fcrina effigie: 
M^Jctf "■ quam theoriam docuit apertifTime nos » Ariftoteles. 
' Et revera qus fuperius de vi formatrice conceptus 
ratio allata eft, locum habet eumdem in viafHmila- 
trice nutrimenti , feu conciliatrice nutrimento for- 
mam humanam j fienim ob dcbilitatem visformati- 
va conceptus humanam eiiigicm in aliqua materiaE 
parte moliri non valens, alterius animalis figuram 
cogiturefScerej quid ni languida etiam vis in nutri- 
eatione ailimilatrix alimenti , quae figuram par- 
tis prseexiftentis nutrimento communicaredeberetj 

Cc 3 fuum s.o6 Fort. Lic, de Monflrorum Catijfts^ 

fuum munus perficere non valens,animalisalterms 
vilioris in aliquibus partibus hominis enutritieffin- 
gat5& hac ratione monflrum humanumferinaspar- 
tes habens in efle conftituat? . 

C A P. LXIV. 

Sexta hormnis monftrose ferinas fartes hahentis origoy 
■ & caujfa in alimentaris materi£ vitio reperitur. 

Eldem monftrorum generi cauflam, Scoriginem 
pr^ebet cum in urero ^tum etiam extrauterum 
materi^e alimentaris ineptitudo ad humanam for- 
mam aHcujus partis recipiendam, nullo exiftentevi- 
tioinfacultatenutrientejquippequumomnisforma 
recipi debeat inmateria ^* difpofita, & omne quod^-dean. 
recipitur haud nifi permodum recipientis recipia- zV^''^ 
tur ; fane li qu^dani portio alimenti jam alicuipartl 
humanse agglutinata difpofitionem non habeat ad 
fubeundam naturalem illius particulse iiguram , ab 
agente anima nutritiva caloris naturalis ufa mini- 
fteriofiguram animalisalterius, ad quam obtinuetic 
majorem propenfionemjobtinebitvunde fiet mon- 
ftrum humanum ferina membra obtinens, in utero 
quidemjfi tale quideveniatinnutricatuembryonis. 
extra uterum vero, fi contigerit hoc hominiadulto, 
qus dui£ monfirorum caullsefi quando concurrant: 
in aliquo, tunc promptius monfi:rura , quo de agimus 
efficient. Ac fane talium monfl:rorum originem re- 
tulit Ariftoteks m. duas caufi^as noviffime allatas, 
nempein debilitatem virtutis nutrientisfoetum, qu^ 
-appofitum alimentuni nequeat ita bene fpeciei, ac 
naturse humanas afiimilare , atquein materisealimen- 
taris ineptitudinem, quae ad amuffim nequeatavir- 

tute Mattiray&differenttjs. Ltb. II, 207 

tute nutritiva foetus in humanam effigiem conforma- 

ri 5 de quibus fimul ediflerit in hanc fententiam Ari- 

^t^cJ^^^t^ftoteks^ ^ ^egenerat autem quod fatittir nec fnpe' 

ratur 5 aiit defecfufacultatis ejus , quodcoquit j & mo- 

vet; aut copi4 1 frigiditateque ejus, quod concoquitury 

& diflinguttur'. ^luum enim partim fuperet , partim 

nonfuperet-ifacit multiforme quod conjlituitur^ utath' 

letarum nonnuiiis per ufum cibi nimium accidit ; quiim 

enim per copia?n paHus natura nequeat fuperare , tit 

proportione augeat^formamque fervet eamdem, diver- 

fa efflciuntur partes y & adeo interdum^utniJoiiofere 

Jimiies primis evadant. Ita ergo geniti in urero fcstus 

primum parenti fimilis , ob nutrimenti nimiam abun- 

dantiam j vel etiam ineptitudinem > nequeunte nutri- 

toria virtute illud exa61:e fubigere, vitiatur figura 

priftinajundemonftrumenafcitur. Quodetenimorf 

tis extra uterum degentibus, & adultis hominibus 

aliquando ab alimento evenit j id ipfum intra ute- 

rum viventibus, & recens nads muito molHorem 

fubftantiam habentibus, ab eodem poile contingere 

probabile eft. Porro iti adultis mutata nimium ra- 

tione vi6bus 3 mutari etiam effigiemfacieiexhumana 

in monftrofam ferinas fimilem , teftatur & Ariftoteies 

in Athletis , ut nuper vidimus , & Marcus Toius in fe- 

ipfo, patruo, & patre ? nam ex ejus hiftoria Scythi- 

cNavig. c£ pnefatione^ a lo. Baptifta '^ Ramufio defcripta, 

° "'"'^'collegimus Nicoiaum', Maffeum, ^i Marcum Toios 

nobiies Venetos diu apud iS'^)'/^^^ commoratos, eo- 

rumque vi£i:ui aftiietos, doraum denique reverfos 

Tartarica facie, non multum a ferina diffimili,parum> 

aut nihil humanas conlimili, a nemine fuorum cogni- 

tos fuifte. Sed & ratio huic fenrenti^ adftipulatur 

cvidenter j quum enim cerco experimento confteii sos Fort. Lk. de MonflrorumCaujJis^ - 

pudlos altos la£te bovillo, aut equino, aut canino, 
mores , ac propenfiones animo confimiles induere af- 
feflionibus animalis nutrientis 5 quumque alimen- 
tum longe magis immutare valcat corpus nutriti, 
quamillius animum; quidni ex alimenticonditione 
jugiter in tenellum corpus embryonis agente,foe- 
tus aliqua parte adeo mutetur , ut ferinam effigiem 
fenfim adeptus monftrofam induat imaginem ? Cul- 
pa igitur alimenti feu quantitate , feu qualitate pec- 
cantis, monftra multiformia eftici potuerunt. 

C A P. LXV. 

Septima cauffay & orlgo monftri humani ferinam 
effigiem habentis ex morbo elicitur, 

IN humano etiam genere monftroife figur^ vario» 
rum animalium effigiem varijs partibus referentes 
nulla parentum,aut nutricationis culpa,fed fola vi 
morbi aliquando exoriuntur 5 materia morbifica fa- 
ciem , manus , pedefve infantis etiamnum in utero de- 
gentis in turpem belluse figuram deformante. Quod 
vitium adultis etiam hominibus contingere pofle 
novit Ariftoteles., docuit experimentum , confirma- 
vit ratio ; Arifioteles quidem aperte aflerens in 
propofito , ^ ^roximum huic efl morbus , quemfaty- «* +. ^c 
riam appellamus ; etenim in eopr^ abundantiafluxio' fap* 3/ 
nis , aut fldtiis crudi in partesfaciei decumbentis , fa- 
cies animalis diverfi,, & fatyri apparet. Experimen- 
tum vero, quia paflim a Medicis obfervatum habe- 
mus 5 elephantiafi morbo correptis hominibus faciem 
exhumanain ferinam mirc deformari. Ratio demum, > 
quia manuum , pedumque digiti tenerrimi puel- 
lorum in utero degentium humore aliquo exedentc 

pofiTunt Naturai&dtferentijs. Lib. IJ. lo^ 

pofliint excoriari,ac in unum jungi, &: contradta ci- 
catrice in formam anferini pedis , anarinseve manus, 
cohiErente membranula, deformari : fic in ambuftis 
adultis aliquando videmus mentum cum pedtore 
membranofa fubftantia turpiter copulari. Quid ni 
ergo etiam infantis in alvo materna commorantis 
mollifimum corpus habentis, ob morbum aliquem 
clephantiafi , ac fatyriafi confimilem , facies in feri- 
nam deformari potuerit ob materiam praeter natu- 
ramad vultum tranfmiflam, vel fola quantitare pec- 
cantem ? hujufmodi autem figuram femper deinde 
retinent infantes etiam ab eo morboliberati,tumea 
materia nutrimenti inftar illis partibus agglutinataj 
tum quia figur^e ab ortu partibus alte defix^, funt in- 
delebiles : quamobrem puelli poftea enafcuntur fa- 
cie caninsE, vitulin2e,aut equmae confimili: fed fpe- 
ciatim os leporinum in foetu effingitur fiflbfiveab 
erodentibus humoribus , five aliunde labro fuperiori, 
&citra unionem utraque parte cicatriceminduente. 
Poterunt autem hujufcemodi monftra fic & inutero 
primum gigni, & extra uterum proftremo fierij u- 
trobique urgente caufla eorum procreatrice. 

G A P. LXVI. 

Odtava cauffa , & origo monftri humani , hrutorum 

effigiem in membris habentis^ ex imagi- 

natione parentum dejumitur. 

VUlgata pra:tereaefthominum , multavariorum 
animalium membra in fuo corpore monftrose 
3, natura referentium, caufra parentum imaginatio, 
h?m ron^l"^^ vulgato ab alijs modo, quo talis imaginatio ea 
ftim.inu. nionftra pariat^quem nos fusealibi ^ explicavimus, 

Dd hic a I o Fort. Lk, de Monftronm CmJJts^ 

hic nobis minime refcribendum, tibi vero maxime 
relegendum. Profedo quemadmodum plerumque 
ufu venitj ut quse gravida vehementius concupiveritj 
vel eciam timuerit , exhorrueritve j illorum iigna , & 
imagines apertifllmeinfcetu confpiciantur>ficplane 
fieri poteft (^ quod Pater etiam obfervavit in fuo Dia- 
logo T^e ^r£Hantta-i & u/u gemtalium ) ut mater 
iitero gerens vitulinum caput, autpedes ederedefl- 
deraverit vehementi appetitu , & natura ejus effi- 
giem puero latenter imprefferit, qui proinde homo 
nafcatur capite anubidis, aut vituUns pedibus. Ac 
veluti mulier alba venerem agens fub albo viro ma- 
gna fui verecundia ab ^thiope proculirridentevifa 
foetum nigerrimum de candido conjuge fubftuht; 
quemadmodum &illa5quaecumvirocandidojun(2:a 
JEthiopis imaginem intuendo ^thiopem alba conce- 
piflej & peperifl^ dicitur h Hippocratis ingtmo a cri-ii^^j, 
mine adulterij liberata, cui crediderunt fola imagi-"P'7- 
nationis vi ex albis ortum fuiflenigrum. Nec non 
vicifllmficutimulier nigradenigroia^thiopiacon- 
cipiens albam hominis imaginem fa^pius intuens, par- 
tum candidum edere potuit. Quinetiam utoves la- 
cob infpedu virgarum fub aquis dcmerfarum foetus 
modo unicolores, modo difcolores pro virgarum 
imagine parturiebant : ac demum ut mulier adulte- 
ro fubdita, viri adventum anxie timens , filios adul- 
terinos marito fimillimos ptocreare folet j quidniob 
imagines variarum ferarum, monftrofaque idola pa- 
rentum phantafice quavis de caufl^ 11 ve in vigilia, fi- 
ve infomnis obverfantes nafcantur pueri ferinispar- 
tibus deformati > quidni flmiliter ob imaginem hu- 
manam brutorum phantafias prsfertim veneris , con- 
ceptufve, auc formationis tempore obverfantem, 

ani- h Paraus I Natura^&differentijs. Lib. II. 211 

animamque feu timore, feu fpe, feu odioj feu quavis 
virtute imaginatioiiis parere ferse pollinc etiani foe- 
tuspartes animalium alterius fpeciei, atquehominis 
etiam figuram prasfeferentes ? Porro fi verum fuiflec 
Apuleium^^ ante illum Lucianwn pr^ftigijsin afini 
formam commutatos, fub ea fpecie cum muliere 
venerem exercuifle, uxoremque Milonis Hypatini 
Tamphilen in avem prseiligiose itidem efformatam ad 
amaiios tranfvolaflejuc verum efle teftatur acutifli- 
cinveiiig.mus <^Cafalpinusy^ ex ^ Vincentio ' Majolus^mvL' 
ri 2. fpec. lierem veneiicam m quadam iniula unum e nau- 
Tii^rS- tis illuc appulfis in afinum mire deformafle ; quo in- 
£2?^' terdiu ad vehenda onera, no£bu vero ad libidinem 
abutereturs quid ni ex tali concubitu mulier conci- 
piens foetum edere poflet monftrificum ex humanis, 
& ferinis membris foede confarcinatumjalterius, vel 
utriufque coeuntis phantafia fpe£tro ferino alte de- 
pi£ta ? etfi vero utriufque parentis phantafia mon- 
ftrofopartui cauflam exibere valet ; hoc tamenmagis 
niatern^, quam paternse phantafise adfcribendum 
eft, tum quia pater in aftu veneris id folum pr^ftare 
poteftjfemina vero etiam poft congreffum totocon- 
ceptionis , & formationis tempore 5 tum quia mulie- 
res vehementiores habenc imaginationes ; ut belle 
haud minus quam vere vulgo dici confueverit, mu- Muiier aut 

•I • m-n • 11' l'/r* odicautamat 

Jieres auc efnictim amare 3 aut crudeliter odiiie , me- effiiaim , mi 
diocriter non aflici ;fed quia poteft hsec imaginatio "'"^''''"" 
vehemens infomnofierijnulla parentum animadver- 
fione : propterea evenitut abimagine objedtinimium 
. phantafiam parentis laceflentc monftrum exoriatur, 
nec parens fciat fe unquam hujufmodi fpe£trum in 
memoria habuifle : & quia quae in fomnis phantafise 
obverfantur fpedra , plerumque chimerica fun t ex di- 

Dd ^ verfifli- 2 1 a Fort. Lic. de Monftrorum Cauffisy 

verfillimorum animalium partibus turpiter confidla' 
proinde nuUum eft tam horribile, ac multiforme 
monftrum, cuifola imaginatio cauflam fuppeditare 
nequeat: fed monftra brutali figura horrida gigne- 
re parereque mulieres , ex eventu compertiflimum 
efle poteftj quo fuperioribus annis matrona Sicula 
quura utero gerens mirabunda confpexifl[et in manii 
pifcatoris ingentem aftacum nuper e mari captumj 
tempore partus cum humana foetu fimul &aftacum 
marinum peperit, marino nilprorfus difilmilemj 
quam hiftoriam teftis oculatus non itapridemmihi 
retulit 2). Franctfcus Maria T^elmonaco ^ Siculus 
^repanitanus Clericus Regularis , vir fpedlatae do- 
ftrinas , ac integerrim^ fidei j qui& mulierem novit, 
& ex ea natum aftacum perfpexit. 

C A P. LXVII. 

Islona cauffd , & origo monftri varias animalium effl' 
gies habentis agnoft:itur exparentibus monftrofts. 

r qui vero monftrofi homines in hoc genere 
_ plura membra brutorum partibus fimiliaobti- 
nentesita conformatifuerintjUtcummuIierefeupa- 
riter morjftrofa , feu non monftrofa congredi valeant, 
& eam implere : profedlo ex eo congreflu mulier 
monftrum confimile partu edere valebit 5 adeo natu- 
ra geftit fibi fimilem efi^entiam procreare:atque hu- 
jufmodi monftraplurima nafci, hac rationedicuntur 
in Africa , & in India : talia certe funt ea , quse tum 
Beatus OdoricusStvi^\'& teftatur plura in viridario 
ab Indis pafci humana facie bruta: tum ab 0/y/z/'- 
ponenftbus in Infula ad meridtem confpefti Cinoce- 
phali : -« Ariftoteks enim confitetur ex diverfis fpecie- g^n 

biis"" de 
an. 
cap. j-i Katura^&T>ifferent§s. Lib. i/. 213 

bus cxorra monftra pofle fibi confimilem, atque 
adeo monftrofam procreare Ibbolem. C A P. LXVIII. . 

^ecima cauffa j & ortgo monftri partes habentis bru^ 

torum membray& humana referentes explicatiir 

ex feminum miftione^ ac nefaria venere. 

INfuper autem quum ex hiftorijs, &ex Ariftotele 
ipfo habeamus mulieres beftijs nonnunquam coe- 
untibus fuccumbere ; mafculofque homines cum 
belluis corpore mifcere : hinc fane fieri poteft ut a 
mulieribus infantes edantur ferino capite, alijfque 
membris belluam referentes 5 & beftiarum hinnuli 
nafcantur humanis partibus monftrofij non aliunde 
quama parentibus fuorum membrorum figuras ade- 
pti ; & ex varise fpeciei feminum commiftione ortum 
habentes. Ko. fane tei\:imomo Ariftotelis y ^ coeunt 
animalia generis ejufdem fecundum naturam-^fed ea 
etiam quorum genus diverfim quidem fed 7iatura non 
multum diftet 3 (i modo par magnitudoftt , & tempora 
£quent graviditatis : raro id fit , fed tamenfieri & in 
cambus^ & in vu/pibus , &in lupis certum eft: canes 
etiam Indici ex bellua quadam fimili -^ & cane gene- 
rantur : nec non in anjibus falacioribus idem fieri^vi- 
fum eft i ut perdicibus i&' gallinis. ^lutn etiam adun- 
corum accipitres fpecie diveyficoireputantur : idemque 
in nonnullis alijs avibus evenire animadverfum eft. 
In marinis nihil adhuc exploratum habemus dignum 
memoratw, qui ta^nen Phinobati appellantur^ gigni 
creduntur ex fquatina.^&raja. Adhac quodde Africa 
in proverbio eft.,femper aliquid novi Aitic^mafferre^ 
propterea dicitur qiiod divcrfa etiam genera coeant : 

D d 3 nam 214 Fort. Lic. de MonftrQrum CatiJJis^ 

nam oh aqua pennrlamterra illtus -^njel etiam alienige'- 
na libidine copulantur , quum in loca paucijfima rigua 
congregentur. Sed quum ceterafic orta rtirfus inter 
fe coeant y generareque pojfimt : genus unum mulortim 
fterile eft^ quippe quodnequejecum^nequecumabjs 
jundium generet. Hsec Ariftoteles. Qui quum fta- 
tuat diverfi generis animalia coire, ac prolem fufci- 
perej dummodo nec eorum narura multum diftet, nec 
magnitudo fit valde difpar , nec tempus graviditatis 
insequale admoduminon de monftrofo partu ; fed 
de novis animalium fpeciebus j ut dc Mulis ediflerit : 
fin autem natura coeuntium animalium valde ^i^i^ 
deat, & magnitudo iit non parum difpar , gravidita- 
tifque tempus evidentur inaequale j raroquidem pro- 
lem fufcipient, fed eam frequentiflime fufcipienc 
monftrofam varijs partibus diverfitatem naturse pa- 
rentum referentem : ^iya frequentifHmej ^uia non- 
nunquam fecus eveniflefufpicamur exeoquodaflc- 
rit Caiius In Co inJitlayXdimmdxdivLi apud veterem 
autorem fidei integrse fe legifle de grege oviario 
Nicippi ovem non ritu naturse agnum , fed leonem 
peperifTe , nimirum antea compreflam a leonc , flimu- 
lis veneris velut furiofo primam fibi obviam femi- 
nam feraminfiliente : fienimcanes eumlupis, vulpi- 
busj & tygride coeunt Ariftotele autorcj ^ Oppia-b s.hifl. 
w/j & ^FortiS obfervatione^ut latius inopere ©^"^degeD. 
perfedia conftitutione hominis in ^^/^r<? demonflravi-J"^^^;^; 
miisjcur non pollit leo cumovejturgentemateriaj^^^^^lp-"^* 
commifceri? fed frequentiflime ex tam diflimilium li^. 13. 
coitu monflra nafcuntur variorumanimalium partes 
habentia. Id quod ex ipfomet Ariftotele Taradoxo- 
rum fecundo ^Tlutarchus fe didicifle aflerit j ^-^paraiiei. 
riftonyfnum fcilicet Epheftum filium T>emoftrati ^' 

mulieres Natura^&lDifferent^s. Ltb. II. 215 

mulieres exofum afinam inijflej qusefuotemporefi- 

Jiam peperit formofiilimam, Onofcelm nominej quod 

fonat alininis cruribus prseditam. At ex proprio pe- 

Mncon- jiu (jepromit ^ alibi ^Plutarchus paflorem ex equa 

prem fa- centautum fuftulifle in hanc fententiam, Secun- 

piemum. ^^^ ^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^ iul;et t inquit ^ Perian- 

der te una cum Thalete 'venire vifmn quid reijtt qtiod 
modo eft ad eum allatum\temerene Jitnatum , an mon» 
ftrum ftty atque prodigium 5 ipfe enim vaWe videtur 
perturbatus i contamiyiari ac pollui eo facrificitim ceit- 
fens. Hac locutus in domum quandam nos deduxity 
tmam ex his qua circa hortum erant : ibi adolefcens 
quidam pajioralis , ut videbatur imberbis adhuc ^forma 
non conte?nnenda alioqui , expticato fcorteo facculoy 
monftravit nobis infantem equa-^ ut ajebat ^partu edi* 
tumifuperne ad cervices ufque & manus humand 
forma , reliquas partes equinas habentem ; ceterum in 
morem hominum recens natorum vagientem . Ac Nilc- 
xenus quidem^T^ij averruncent vociferattts ^ oculos a- 
vertit. Thales autem aliquamdiu in adolefcentem intui- 
tus 5 deinde fubridens , utfolebat identidem de arte me- 
cum jocari : Numnam (^inquit^ Diocles luflrationem 
aliquammolieris ^negociumque 'Dijs malonmpropga- 
toribus faceffes^re terribiUfciUcet atque magndobla- 
ta ? S^id nii inquam ego^. certe enim yThalcs , por' 
tenditur feditio^ atque diffidiumi metuoque ne malum 
in ipfum peneteret matrimoniiim ^ ac pofteros^quum 
IDeapriore nondum expiatay alteram hanc-^itt cernis 
irafignificationem edat. AdhiecnihilrefpondenslL\\z.' 
ItSy fed rtdens difceffit -i ac VQri3.ndto apud fores ob" 
viamfaBo nobis ^ fcitatoque quidvideretur de fpe£fa-' 
culo ifto^ omiffo me^ manum ejus pnehendit^ & qune^ 
inquit Diocles mandavityea tu per ociumperages . Ego 

autem 316 Fort. Lic. de Monftrorum CauJfiSi 

autem ttbt confulo ut equarum paftoribus non utarisj 
aut eis des mulieres : vifis eftmihi Periander hisver- 
bis auditis majorem inmodum dele6tari':>nam&rijum 
tollebatt & Thaletem amplexus ofculabatur.lt^ ergo 
Tlutarcho fub perfona Thaletis ortus eft illecentau- 
rus ex equa,cuni qua paftorille adolefcens libidine 
percitus , ob inopiam mulierum , corpus mifcuerat. 
T>elrius /item, quas in Saxoni^ fylvis femihuma-^j°"j.^ 
nafacie captafuntmonftraanno Domini M C C X L. ii.i.q.M 
€x nefario hominum,ac beftiarum coitu nata fufpi- 
catur jquam monftrorumplurimorumoriginemcen- 
fet indubitatam, cui tamen haud aflentior. Sicolim 
bello Marfico ex Alcippe muliere natum elephan- 
tumjquia elephantieamefte pudicitiam novimusex 
hiftorijs,ut cum matre coire nulla ratione adigi va- 
leat 5 &;femel deceprum cum cooperta matre corpus 
mifcuifte, qua deteda ita exhorruit facinus, ut i€i' 
pfum exanimarit : quin & agens venerem occukiftime 
latet ; quomodo ergo unquam mulierem comprimat? 
quomodo tam vaftum animal cummuliererem pof- 
fit habere >. quomodo mulier tam immani fer^ fe fub- 
jicere audeat ^. quomodo comprefla pondere molis 
non fuftbcerur ? minus illi confentiam mulierem 
Helvetiam ex leone mafculo leonem peperiflfe 5 qua 
fiducia mulier fe leoni fupponere audeat ? Idipfum 
dicas de muliere Tapienfi, quas cattumedidiflTedici- 
turj quomodo enim felis exillimum genitale mulie- 
rem in venerem pellicere potuic^ Sedhorum origo 
infuperius allatas caufl^as,ac priEcipue inparentum 
imaginationem referenda eft: illi autem damus mu- 
lieres fe canibus fuppofuifl^ , & inde monftrum pa^ ^1, ^^ 
rere potuiflej quod Ro?n£ contigiflfe teftatur i ^^-^e^aTs' 
iaterranus ^ Langius^ &c * Toljdorus Virgilius i^^- j.^^-j:''^-, 

lieri '° '^'^' mulierisaSi- 
mio com- Naturdi & T^tfferentijs. Lih. II. 2 1 7 
licricuidam innuptse. Inhanc fententiam faciuntjMirahiftoria 
deo^Ta?'^"^ ^ C^^;?<fw^^ refulit \Vi Annalibus Lufitania"^ 
miracuii/. dc filijs exmulierc, ac fimio natis, mulierem nempe^''^^' 
ob quoddam crimen in infulam defertam navide- 
portatam , quum ibi expofita fuiflet , eam fimiorum, 
quibus fertilis locus erat, agmen circumftetifle freme- 
bundum ; fupervenifle unum grandiorem, cui reliqui 
loco ceflerint: hunc mulierem blande manu captam 
in antrum ingens abduxifTe 5 eique cum ipfum tum 
ceteros copiam pomorum, nucumjradicumque va- 
riarum appofuifle 5 & nutu ut vefceretur invitaflej 
tandem a fera coafbam ad fluprum j facinus hoc mul- 
tis diebus continuatum adeoj ut duos ex fera liberos 
pepererit : ita miferam (^quanto mors optabilior V)\i- 
dtitafle per annos aliquot 5 donec Deus mifertus na- 
vim eo Lujitanam detulifletjquumque milites m 
terramaquatum ex proximo ad antrum fonte exfcen- 
diflent : abefletque forte fortuna fimius 5 feminam 
ad invifos diu mortales accurrifle 5 & occidentem ad 
pedes fupplicafle , uti fe facinore , & calamitofiflima 
fervitute irent ereptumj adfentientibufque, &:cafum 
miferantibus illis, eam cum ipfis navim adicendifle 
Sed ecce tibifimiumfupervenientem inconditis ge- 
ftibus , & fremitibus conjugemnon conjugem revo- 
cantem : ut viditvelaventis data, concito curfudeli- 
, beris unum matri oflentat, minatur, ni redeat, in ma^ 

re prascipitaturum j nec fegniter fecit, quod minatus: 
tum recurrit ad antrum, & eadem velocitate ad lit- 

itus rediens oftentat alterum , minatur , & demergit : 
fubfequitur,donec undae natantem vicere. Remto- 
ram Lufitania tefle notiflimam , & a Rege mulierem 
Vlyfftpone addi£tam ignibus, quorumdam precibus 
vita impetrata , lethum cum clauftro perpetuo com- 

Ee mu- a 1 8 Fort. Lic, de monflrorum Cauffisy 

mutafle. ^ <^ltanus , ""Tlinms & ^ Majolus Epi-^rH^WX 
fiopus aflerit homines cum fef is coire , atque inde gi- ^* couoq, 
gnere monftra. Saxo ttmpLi Grammaticus , & loan-^^^-^^^ 
neSi atque Olaus " Magnus ^ duo fratres jijdemque cap.7j. 
deinceps Epifcopi Upfiilenfi^s narrant in Suecia puel- 
!am ab urfo raptam, conilupratam ferino concubi- 
tu geftaflc uterum5& puellum infantem pilofum 
membris humanis partu edidiftcjqui adolefcensex 
accepta uxore filium genuit nomine Tregellum 
Sprachaleg ; a quo Ulfo genitus eft Suenonis T>anO' 
rum Regis paur ', quzm hiftoriamfusefuperius:fuit 
autem urli filio natura humana , & figura , maxime 
fuperante vi materni feminis ; &-imagine concupiti 
hominis paternam animam vehementiftime percel- 
Deirins no- Jente. Sic etiam relatu Uelrij facerdotis loannes de 
Barro Tegufianos , 6c Sianitas Indiaegentes oi iginem 
trahere fcribit a /' cane , qui cum muUere corpus mi- Je^ci^^-f 
fcuerat. Quod autem ipfe addit ex diverfse fpeciei "^^^-^^ „ 
animaUbus femper tertise fpeciei animal nafci , non mad. 
recipio j tum quia ratio dictat ii aUerius parentis le- hd.diai.! 
men longe prse val uerit , foetu m fuas fpeciei generare 
fimilem in ellentiajcum accidentibus tamen aUerius : 
fin autem aptaproportione citra ulUus magnum ex- 
cefllim conjungantur femina, tertiafpeciesenafciturj 
aUas quidem monftrofa, fi parentum efl^ntise ma- 
xime diiHdeant, ut homo, 8c canis, aUas vero non 
monftrofa, fi non muhum fit difcriminis inter pa- 
rentes, ut inter equum & afinam, ex quibus ena- 
fcitur mulus , Uipum , & canem , ex quibus Lycilca. 
Quam fententiam apprime comprobantexperimen- 
ta, & fpeciatim narratio, quam veriffimam (e T^el- 
vaccaho-^^^^-^ adjungcre fuperioribus profitetur inquiens, 
ir.incm pe- Iji Jqoc tpfi ^t\%\o fuit ncfarius quidamyqui vacc£ Naturai&^ffferentijs. Lib. 11. 219 

fe commifcmt-.poftvifavaccapragnans^ & poft aliquot 
menfes edere majculum f(etum ^ non vitulum^fed pue- 
rum : adfuere non unus , deque matris vacc£ cadentem 
titero adfpexerunt: levatumque de terra nutricimulieri 
tradiderunt : adolevit puer^ baptizatus^ & inftitutus 
Chriftians vitapracepisypietatifeaddixiti &propa- 
treferio foenitentia vacat operibus : homo quidemper- 
fedfus^fed quifentiat in animo propenfiones vaccinas^ 
;pafcendiprata-i&herbas ruminandi. Hsecille: qui- 
busfuam fentenciamdeftruitjftatuensex animalibus 
di^^^erjfe fpecici nunquam gigni perfe£bum animal 
terti^ fpeciei cum alterutro parentum : {t6. femper 
novum animal terti^ fpeciei : nam vere hominem 
vacca ex homine peperit : quam hiftoriam citat etiam 
5 cap.7. Jliolanus 1 inquiens. Ex vacca quidam nebulo in 
Germsinh ge?mit flium formofum ^ qui vivit omnino 
addicfus pietati ad expiationem fui ortus : veriimftu- 
pet illi animus^ & belluinum quiddam redolet. Quod 
enim ad cacodaemonis aftum referc vir infignisj id 
voluntariumeftejus aflertumj nulla comprobatione 
munitum : fed hac de re mox. His verifimile reddi- 
turjquod v^eruftiores hiftoriae teftantur, Attilam 
Hunnorum Regem^yuXgo flagellum^ei nuncupa- 
tum^ex muliere ortumacane conftuprata:humano 
fpermate ferinum viribus fuperante : fecus ubi sequi- 
pollcanc 5 monftrofa ex utroque parente fpecies 
enafceturj hac enim ratione verifimile redditurj 
quod vulgo fabulofum exiftimaturjy^y^;^^^/? olim 
Cretenfium Reginam infano amore percitam intra 
^iedaleam vaccam tauro fe fuppofuifle, indeque 
minotaurimonftrumconceptum peperiiTe. Denique 
vero & pleraque monftra , quiE nova femper afferc 
Africay ex varise fpeciei animalium congreflu exo- 

Ee 2 ririj 220 Fort.Lk^de Monftrorum CauJJls^ 

ririjatqueadeo nonnunquam cxhominum cumbel- 
luis nefaria mift ura , id mihi plane perfuadet , quod ea 
regio tumobaeris calidiorem conftitutionem valde 
pronaeftin Veneremjtum obfbrdidse feflse licen- 
tiam 5 homines a nefario belluarum congreflu non 
abftinent^quod nobis non femel teftati funt inft- 
gnes virijqui apud illas gentes plurimos annos vi- 
xerunt. ^ <:yElianus etiamobfervavitmulieres inirijVjdcani. 

a cinocephalis , hircis & canibus. Ceterum in ani- 
malium generevariarum fpecierum commiftionem 
veneream efle prolificam Q quod plerique negare au- 
dent abfolute } prster experimenta5& Artjiotelea 
decreta fuperius allataiuna jam ratio e ftirpibus de- 
prompta plane demonftrat j quum enim vis generan- 
di communisinfit apud ( Ariftotelem omnibus viven-[,^''^^^"' 
tibus noftratibusjhominibusjbrutis, acftirpibusab ' 
una, Sceadem anima vegctalij profeftofi diverfarum 
fpecierum planrae coire quoquopadbo invicem poA 
funt ad novorum frudtuum propagationemjcadem 
plane ratione diverfis animalibus convenientibus in 
vinum,prolem monftrofam procreari continget vel 
piantarum Arifiotelis * obfervationc : At vero certo conftatin-t.gl!'^'' 
sft. ' '""'°fitione ,qua2 congreilus eft, acveluti venus arborea, J;*^^^^'"* 
planras vel natura fteriles, alienos tamen a fua natura 
fru£lus procrearc j de qua pulchre TropertiuSi 

Infitor bicft)hit pomofavota coronay 
^lmmpyrus invijoftipite mala tulit. 

pulchrius OvidiuSi 

Veneritinjitio-ifacramumramusadoptet^ 
Stetque peregrinis arbor operta comis: 

Cultus & in primisfuccos emendat acerbosy 
Fijfaqueadoptivasaccipitarboropes. 

pul- Natura-i&^ijferentijs. Lib. II. 221 

^ wi.Geor.puIcherrimeomniumSyrenophoenixille "^ Virgilius^ 
verfu 32. Et fape alteriiis ramos impune videmus 

Vertere in alterius , mutatamque infita mala 
Ferrepyrum 5 & prunis lapidofa rubefcere corna. 

i Verfu 6p. & pauUo pofl: , 

Inferitur vero exfoetu nucis arbutus horrida : 
Et Iterilesplatani malos geffere valentes 5 
i Caflaneafagos^ ornufque incmuit albo^ 

\ Flore pyri iglandemque fuesfregerefub ulmis, 

Si ergo ex tam diverli generis plantarum commiftione 
frudbus enafciturjquinimmo fi arbor fua natura fterilisj 
accepto in fe fcecundse ftirpis feminario principio per 
infitionem, frudus ex eo producit, quidni ex anima- 
lium diverfas fpeciei congreflu fcetus edantur? Arborfuana- 
tura fterilis 
uc fru6lus e- 
dac C A P. LXIX C A P. LXIX. 

^ubitationespropojitam theoriam urgentes diluuntury 

ir primo edudta ex Ariftotele alicubi negante 

monfirumfieri ex animalibus diverfafpeciei. 

SEd hic nos urgent viri Clariflimi , quorum obje- 
dtiones praeterire , nec ulterius difFerrepoflTumus 
ad propofitse monftrorum caufl[k confirmationemj 
de ajunt autem plerique ^ Ariflotelem aperte negare^,"''^,'!;^'"^ fe nafcendi' 
tempus. monftra fieri poflfe ex animalibus diverfx fpeciei, 

quod unicuique animali fuum fit nafcendi tempusAnimaiiadi- 

diftin£tum : fed revera hoc dubium folvit Arijlotelesqnx coeanc 

t s / • rr* • 1' i> n n • • 1 adprolem. 

multo ^ prms auerens animaha diveri^ ipeciei na- 
bentia tempus graviditatis quoquopadto sequale 
coeuntia generarejhcetquse valdeinsqualetempus 
nafcendi obtinent, aut nunquam, aut raro admodum, 
fimul congrcdientia procreent. Nobis deinde hie 

Ee 3 Monftrumex 
coitu anima- 22 2 Fort.Lic.de MonftrorumCauJJis^ 

de monflrorum natura tra£lantibus , quorum procre- 

atio rara eft, non officiteo \ozo Ariftoteles ea propo- 

nens , quse femper eodem modo , vel ut plurimiim e- 

Expiuribus veniunt. Deinceps autem obfervamus ibi Arifiote- 

Ipeciebus uc % . ^ . 

nequeac u- /^^ nesarc Phyuooinomis duorum aut trium ani- 

num animal , . '-'^ < *-' ^ . - . 

conftare. malium tormas in unum monltrum commiiceri , qua- 

fi plura animalia feorfum concepta in unum mon- 

ftrum confunderenturj eaquepotiilimiimjqusedi- 

, verfa nimium temporanafcendi obtinuerunt 5 ac hoc 

non tollit quominus ex duorum animalium diverfse 

fpeciei coeuntium feminibus 5 quorum tempora na- 

f ede?''^^T'^ fcendi poffint eadem efle, tertium monftrofum pro- 

oriatur. creetur,ut homo cinocephalus , centaurus , mino- 

Hominis na- n • i t • • • i 

tivitas ut fu taurus, &: id generis : quippe hommem novit idem 

""'o^u^um. Anftoteles '^ habere tempus uterum ferendi fatis e-get fn. 

v^idicads^^^i^ornt^ejquum enimalijs animalibus fingulisunicum"P'^"'^' 

TuTrVepti-^^ pariendi tempus j homini uni quamplura funt; 

meftri partu quippc quum & fcptimo menfe (^quod mihiconti- 

Homo* arqua- gifte a parcntibus audivi fspius } & decimo nafca- 

graviditatis tur j atquc etiam mter leptimum, & decimum po- 

ai?imanZs ^tis j qui enim menfe oftavo nafcuntur, etfi minus, 

Jfmpora me- ^^"^^^^ vivcrc poffunt ! quin & fapientiffimus Prse- 

r^obcmenti- ceptor Coftcetis infigni edito libeilo ^T)e temporeij^zi]"*' 

partus docuit homines etiam undecimo, ac duode- 

cimo menfe natos 5 ut propterea homo cum anima- 

libus variorum generum diverfa geftationis tempo- 

raobtinentibusjasquale tempus gravidicatis habere 

valeat 5 & proinde ferina venere abutentes homines 

generare queant. Alte- 
Natura^&THfferent^s. Lib, IL 223 

C A P. LXX. 

Altera diibitatlo Maniliana, & Lucretiana di- 
kiitur^ negans quid effe nobis commune 
cumferis^ & plantis ad invicem. o Bijciunt alii nihil gigni pofle ex animalibus 
brutis, &homine5 nihilque ex plantis diver-/ 
fsefpeciei, quippe concurrentia animantia ad com- 
munis fobolis propagationem communem aliquam 
naturam obtinere debentj attamen &: Manilius ne- 
'lib.j. gat nobis eflequidcommunecumferis5& <« Lucre- 
tius inficiatur e pluribus plantis commiftis tertium 

Tropterea quia qu£ de terris nunc quoque abundant 
Herbarum genera^fruges^ arbujlaque lata-j 
Non tamen inter fe poffunt complexa creari. 

ia.phyfi, cui aflentiri videtur apertiflime alicubi ^ Ariftote- 

\ *'^^* les inquiens non fierivitem oleopforam,necoleam 

vitiproram, Sed hsec refellit ratio, qua primo con- 

tra Manilium conftat apertiflime nobiscumferisef-Jedrquid"^ 

fe communem animalis naturam, &animamfenfua-^°'''"'"''^^'^ 

i lem 5 ac vegetatricem , cujus munus proprium eft vel 

c z. de K^iriftoteleo ^ decreto generare fobolem. Deinde 

an-c-34- contra Lucretium liquet fa£tura fiepenumero fuiile 

^ut arbor una ramos aleret alios ferentespyra, nuces 

alios , & alios poma : quin ut arbor eadem ex malo 

■ citrio, aurantioque, ac limonis ramis conftitueretur. Expiunbus Gerte natura fola nonefficit vitemoleoproram, nec plantis com- 
rniftis terti- r^ 2.phyf. oleam vitiproram, ut ait ^ Ariftoteles ^ id tamen "" uSvitis 
facit ars , vel natura arti unita in infitione, ars ete- °Je°P^°,7prS 
nim plerumque naturam ^tr^zit Ariftotelis oh^QX-''^^^^^^^.^^^^^ 
vatione. Sed quid ni dixero fine artis auxilio a na- nata trumen-' 
ta. 

tura Non onine -^ 2 4 Fort. Lic. de Monftromm CauJJlSi 

tura talia in plantis fieriplegimus enim apud^P//- 
nmm * in arboribus nata frumenta 5 quin ex eademj/^g '^ 
radice germinafle oleam, & ilicem apud f Taufani-f "''^'^* 
am tn Arcadicis : fed hac dere fusefuperius j quaehic 
nobis fruftra repetenda non funt. Immo vero fivi- 
tis, &: olea funt adeo diverfse naturse, ut in unum 
jungi nequeantad tertij conftitutionem 5 fic nonom qurjunaumnia pofTunt omnibus animalia jungipromifcueadfb- 
£re? '""" bolis procreationem : fed tamen diverfse fpeciei co- 
pulari poflunt invenerem^unde fobolemfufcipiant, 
alias monflrofe utrofque parentes varijs partibusre- 
ferentem in fubftantia, & alias citra monflri defor- 
mitatem uni parentum in fubflantia fimilem , alte- 
rius tantum nonnulla retinens accidentia. 

C A P. LXXI. 

Tertia dubitatio viri eximii negantis ex variis fpecie^ 

bus pojje quid uni tantum parenti congeneum 

nafci : exercitatio cum acutijjimo Delrio. 

ARdua fane tertia difficultasefljquamviregre- 
gius objicit , negans ex congreffu hominis 
cum bellua aut purum hominem , aut puram belluam 
ejufdem cum altero tantum parente fpeciei exoriri, 
aflerens citatis verbis , ^» Kam ut verus homo exfemi- a Deir, tl 
nis vaccint materia nafcatur^ & organica illa difpoJi-\^^^!x^ 
tio perfecfa humani corporis in vacc£ utero & vacci-'^^^''^^^ 
na anim£ calore 5 ac virtute perficiatur : id ^hilofophos 
omnes mecum arbitror inter «J^uWtft computaturos. 
Ceterum ego Philofophorum minimus , do^tifllmi 
viri fententiam hac in re accipere non pofTum ; in pri- 
mis enim fenfuum evidentia comprobatum efl pofl 
nefariam hominis cum vacca venerem , bovis uterum 

intu- Katura^&differenttjs. Lib. II. 225 

intumuifle, ac ex juvenc^ alvo exivifTe puerum in 
omnibus hominem perfe£tum referentem, qui vac- 
cinas propenfiones haberet colendi prata, & herbas 
ruminandi. Philofophi autem omnes in rebus na- PhiiofopM 

raraii.i^.turalibusjijfdemque fenfui fubjedtis ,a fenfuum ju- fcnfuum ju- 
dicio nondifcedunt: Quocirca T^lutarchus Philo- fcedanT 
fophus minime vulgaris affentit Agefilao ^ om x.tt' 
tio Italicorum Ftilvius Stellus a mulieribus animo 
alieno cumequaremhabuit :qu^fuo temporefiliam 
edidit perpulchram 5 cui pater Epon£ ncmen indi- 
dit:atque hasc Ethnicis Dea efl^equorum procura- 
tionem gerens. Deinde verum hominem exfeminis 
vaccini fola materia non nafci dabimus viro egre- 
ffio; at fl cum vaccini feminis materia permiflum Homo mex 
fuerit humanumfpermajindidem nafcipoffe verum mmcgigai 
hominem non diffitebimur: haud enim magis mihi ^^"^^' 
diflant fpecie homines a canibus , urfis , equis , afinis, 
ac fimijs j quam platani a malis, caflanea^a fagis,or- 
ni a pyris, ulmi a quercubus, arbutia nucibus, & 
corna a prunis : fiergo ex materia redundante nutri- 
catui platani, virtute principij feminarij malorum 
per infitionem platano impa^ti, pofliint mala vera 
generari : fi ex materiaorni , virtute principij femina- 
nj pyrorum ornis infiti , pyri fiores,ac frudus ena- 
fcuntur :fi ex materiahorrida^arbuti, vi principijfe- 
minarij nucis infiti,nuces exoriuntur: fi ex materia ^^oducST 
ulmi per infitionem feminarij principij roborisglan- 

*' cap.68 des producunrur; ut fupra ex Virgtlto ^ legimus, 
comprobante experimento; quidni Fhilofophi om- 
nes arbitrentur ex vaccino femine virtute fpermatis 
virilis illud optime fubigentis pofle verum hominem 
phyfice procreari ? Immo quum experimento com- 
probatum fit pueros ab ortu ferinoladealtosinper- 

Ff fedos 2 2 6 Fort. Lic. de Monflrorum Canffis^ 

fedlos homines adoleviile : atque in Gallia fpeciatim 
recens natos infantes la£le vaccinopafci jquumque 
K^riftotele <= do6lore ex iifdem alamur ex quibus c 2.dc conftamus, &qus materia eft nurricationisjeadem 
fit quse prius fuic conftirutionis: quidni ex vaccino 
feminejac fanguine,qui ex uteroad mammas dela- 
tus in lac tranfmutatur, infans humanus vi feminis 
virilis t^ci potuerit ? deinceps autem organicam 
illam difpofttionem perfedtam humani corporis in 
vacccC utero fieri pofte nil mirum : quia vaccinus 
uterus aptus locuse(fepoteft,inquo foetushumanus 
Gonferv^etur 5 & cujus calore tepido foveatur, &:cu- 
jus tegmento procul arceantur omnes injurise exte- 
rioresj aliasque funftiones , & ufiis omnes erga fe- 
men , ac embryum humanum edere valeat , nihilo- 
minus quamhumanus; ut patet ex iis, '^ qux alibi^J^^p-jjf- 
de funfiionibus , & ufibus uteri promuleavimus. minis" i 

-r^ V -i . . . ^ m . uteroa 

Demum vero concedentes viro eximio verum homi- 23. 24, 
nem in utero vaccino , ex vaccini feminis materia , fo- 
lo calore anim^ vaccin^ , ac virtute non perfici •, ne- 
gamus verum hominem in alvo bovilla ex juvencse 
materia feminali, virtute feminis humani, & caloris 
in ejus portione fpirituofa vigentis haud poftx: con- 
ftitui j cooperatur quidem virtus vaccinse animcc vir- 
tuti animas in femine humano exiftentis 5 fed ran- 
quam agens fecundarium agenti primario: &calor, 
nonquidem animsevaccins^anima enimvel brutalis 
Animaineor-incorporea fubftantia eft , nulli corporeae qualitati 
fubdita 5 fed calorvaccinicorporisfoverepotcftcalo- 
remhumanifeminis, &:virtutiformafricihumanofe- 
miniinfidenti ceu inftrumentum defervire ad organi- 
zandas coporis humani partes, non fecus atque ca- 
lor plant^ ceu organum defervic vircutifurmatrici 

alie- Natura^&differentijs. Lib. II. 227 
alienorum fruauum infits particul^ftirpis diverfas 
fpeciei. Et fane ubi virtute humani feminis ex ma- 
teria vaccina,feu veriusex molecompadaexhuma- 
no feminejac vaccinotum femme, tum fanguine, 
conformatum fuerit corpus omnibus membrishu- 
manis 5 quidni difpofitse huic materiei , conceptuique 
a parente vegetalem, acfentientemanimamfortito, 
." 3.dc vcl Ariftotelis ' decreto , extrinfecus adveniat ra- 
f^'t' tionalis anima, quibus prius vegetans, deinde ani^ 
mal ,demum efficiatur homo ? Hasc ea lunt , quibus a 

viri doaifllmifententiadifcedere cogorin propofito. 

C A P. LXXII. 

T>'ijlin5fe magis expUcatur origohumani 
monftri ex fera nafcentis. 

iUum pollit igitur exhominis,&fer^nefario 
^^^congreflu foetus exoriri,utnuperoftendimus- 
quia non femper hic foetus uniufmodi nafcitur, 
(ed aliquando folam obtinet patris eflentiam 5 ali- 
quando folam maternam ; aliquando utramque li- 
mul ia monftrofam naturam confarcinatam 5 & 
qui mafculus homo cum fera femina commifceri 
poteft,&viciflim muliera beftiamafculofubigiiO- 

per^ prerium eft de horum flngulo diftinae agere. 
Siquidem nefarius homo beftiam comprefl-erit, tri- j^xi^o.ine 
plex inde partus enafci poteft , unus quidem homo ge- "^p|e^ 
perfeaus,&hocubimafculifemenexaaei-emineodo-p,,eft. 
minetur,ac illud ex totofubigat jflcpuerumexvac- 
cagenitumnuperrime vidimus :altereft brutumex- 
quiflte matrem refercns, acnullaex parce patrem ; 
atque hoc fiet dupUci ratione, una eft ubi materna 
^ Ff 2 mate- 2 28 Fort. Licde MonflrorumCanjfftSi 

materia inepta (ic, quas ab humano femine humano- 
rummembYorumfiguram, Scnaturam rccipiac 5 fem- 
per enim quodcumque recipitur per modum reci- 
nfntpeimo-pientis rccipitur 3 & ab eodemagentevaricemateriae 
pteSTds?"" varijs decorantur formis, vilior quidem viliori, & 
prasftantior perfediori j tribuit enim agens materiei 
non nifi formam quam iuicipere poteft :acefEciens 
Agcns mate- cauiTa Hcct formam fua praeftantiorem nunquam effi- 
formam tri- ccre vakat 5 & in materia difpofita fuas confimilem 
Efficiens ut formam producatj impedita tamen a materiae ine- 
producS'"'^ ptitudine formam fua viliorem in ea progignit : qua- 
re femen mafculihominis ex materia brutali, qusead 
humanos artus induendos5& ad animam vegeta- 
lemjacfentientem humanse parcemjac rationali af- 
fociabilem fubeundas inepta flt , ferina membra 
maternis confimilia, potiflimiim cooperante anima 
fer^jformatjillifque indic vegetalem,ac fentien- 
tem animam , quse imperfe6tioris not^e eftjquamut 
poflit rationali fubjici, fed fpecificas brutali fubjici- 
f^ra^cmhr bilcm. Altcra vero ratio , qua ex humano femine in 
5,13^'"^" utero ferae fera matri fimilis ex toto conftiruitur, ac 
patri dillimilis, eft paternifeminis imbeciliicas , qus 
quum nequeat fubdicam fibi maceriam perfedte fu- 
bigere, cui nonindicformamhumanam,illiformam 
conciliac animalis, & fpeciacim macri fimilisjquia 
in efFormando foetu fibi maternum femen coopera- 
cur, quodnatura ftudet confticuere quid eifimile, a 
quo exivic. Sed hi duoparcuslicecmonftrofam ha- 
beanc generationem , vere camen monftra non func^ 
quocirca eos appellac ^ Tlato veluti monftra. Ter-^y/^';^'^' 
tius vero partus ex homineacferagenitus, quiutri- 
c l!?r"]t"^ ufque parentis efHgiem habet in varijs partibus , mon- 2c tera yt 
mor monftrum ftrofus cft, uc cencaucus ille ortus ex equa a paftore fubadla ; Sin aurem mulier aut fponte fe bellusemafculorup- r^"d"ifcem' 
pofuerit, autvim abelluapatiatur j triumformarum part^^jm e^t^i^ Natura-iirT^ifferentijs. Lib. 11. 21^ 

fuba£ba5& puelia illa cruribus afininis prxditaex 

b 7. sa-afina comprefla ab Arijlonymo Ephejio nata ^ ^lu- 

p.ent.con- ^^^^^^- j-gf^^jj^Qnio , natUTS fus caufTam habetutriuf- 

parai ^9- que feminis in varijs partibus efformandisprsedomi- 

nium, ac materise in varijs partibus variam difpofi- 

tionem; in allatis enim exemplis paternum femen 

partibus fupernis efFormandis a natura dicatum ro- 

bur habuit, & fubditam materiam difpofitam ad hu- 

manas partes induendas j contra partibus inferiori- 

busfingendis deflinatum jautmateriamineptamhu- 

man^ formse fufcipiendse reperijt , aut robur non ha- 

buit, quo illam exa£te fubigeretj unde animalis 

membra effinxit,& cooperante matre matrifimilia. 

ra triplicem 
partum edei 
poteft. 

partus edere poterit, nempe vel perfeftum hominem, 
ut virgo illain Suevia ab urfocompreflaivel puram 
belluam pariet, ut Lujitana mulier a fimio vimpaf- 
fa 5 vel tertio monftrum utriufque parentisformam 
retinens, ut mulier cani fe turpiter fubjiciens, qux 
puerum femicanem peperit. Porro mulier ex fera ^ 
feram patri fimilem nullo negocio concipere , ac pa- 
rerepoterit^ mafculeofemine optimefemineamma- 
teriam fubigente. At difficilius efl mulierem ex ur- ^„^^0^'^ 
fo,aut cane hominem integrum parerejid autem Ji'^^^^"''""" 
fieri poterit,fi muliebrismateriaexadiflimas habens Mui.erexfe- 
ad humanam formam propenfiones, & muuebris fe- nem conci- 
minis pars fpirituofajmqua vis adtivarefidet, robu- ^'^'* 
flior fuerit , quam femen mafculeum tunc enim con- 
jundli ex mafculeo , & femineo femine pars fpirituo- 
fa ob pra^dominium virtutis humanse hominempo- 
terit efformare j quod faciliusadhucefficietur, fipa- 
ter concumbens alta imaginatione defixamhabueric 

F f 3 hominis Mulicrexfe- 
ra uc mon- 230 Fort.Lk.de MonftrorumCaufflSi 

hominis effigiem jut pareftferas habuifle, quasquafi 
naturali feritate depolita mulierum, earumdemque 
formafarum amplexus expetiverunt , &exercuerunt. 
At vero mulierem ex fera monftrum in fe humanas, & 
ftrum utriuf-fg^jj-j^g partes obtinens concipere, ac parcre ideo 

que parentis r _ r / i 

effigiem ha-contineitjquia in quibufdam partibus efformandis 
maternum femen paternoprsevaleat; m aliisvicimm 
paternum materno prsedominetur in materia fubi- 
gendaific plane in femicane mulieris5& canis filio: 
partes fupra umbilicum huraanae , inferiorescaninae 
fuere , quia feminis portio fupernis partibus efFor- 
mandis dicata materiam habuit digndorem , & par- 
rem fpirituofam , in qua vis a£tiva refidet , magis ro- 
buftam , quse a materno femine defluxit, patrifqu^e 
coeuntis imaginatio a fubdit^ feminae vultu, ac mem- 
brorum fuperiorum vehementius imagine commo- 
vebaturiex adverfo fpermatis portio partibus infer- 
nis conftituendis inferviens inepta fuit> qu^ formam 
humanorum membrorum indueret, habuitque pa- 
terni feminis fubftantiam fpirituofam robufliori vi 
pra^ditam, quani materni. Idemque judicum feras 
de aliis in eodem genere monftris variarum fpecie- 
rum animalia referentibus. Ceterumiierietiam po- 
teft ut femina bellua ex homine puerum^&exfera 
fuper incubante hinnulum concipiat j qui duo foetus 
obutcri anguftiam in unum monftrum copulentur: 
Miiiier utldipfum ftatuas demulieresquas humanum ,&feri- 

•motiftrum fe- ^ rv r \ ■ r • J T 

riiiuaipariar. num concuDitum paflaiitjex hommeliquidemno- 
minemcoRcipiens, &exfera belluamjUtroquefoetu 
ob anguftiam uteri in unum coagmentatOjmonftrum 
denique pariet; ita profe£lo genitusefte potuic par- 
tusillemonftrofusjquemanno DominiDCCCLIV" 
mulier edidit, fpecie videlicet hominis, &: canisin- 

tegerrime Natura^&T^ifferentys, Lib, 11. 231 
tegcrrime corporibus conjundisjdorfo connexisac 
dorfi rpina folidillime conglutinatis. Sed & hac ra- 
tione gigni eciam poteric citra gcmellorum copu- 
lationem monftrum quibufdam parcibus humanis 
abhominismafculilemine conftitutis-, &quiburdam 
ferinisa brutimarcuIifpermateformacis,iiveinute- 
ro mulierisjfive in ako bellus feminjE5quando&: 
,^ mulier, & beilia femina feorfum polFunt deinceps rur^enerr 
P hominis mafculi, & bruri animalis venerem peroeti "^nio°"^^a 
rot ergo modiscontingicexvariie fpeciei feminum 
commiftione monflra variorum animalium partes 
habentium phyfice procreari. 

C A P. LXXIIL 

Undectma catiffa , dr origo monjirii varla fpe^ 
ciei animalium partes habentis , ex Caco- 
damonis opera elicitur. 

UNdecimam, &pofl:remam cauflam orginis hu- 
mani monftri varias brutorum figuras variis 
parribusiEmulantis in Cacodazmonem referre volui- 
mus cum viris egregiisjac vero multoplures modos 
quam illi pronunciaverunc cfTe cenfemus,quibusvi Dsmonis- 

li. '• „ . .... afiu muldfa- 

JUaemonum monltra contmgant : in primis enim po- mm poirunc 
teft perfedtus foetus aparentibus ortus vi Dsemonis Homoprsftil 
illudentis confpicientium fenfus monftrofus appa- ^„7^ 
rereutenim prseftigiishomovidebaturfibi, &aliis fi- 
« Maioi. CTuram «afmi induifle; fic nullo negocio poteftin- 

colloq. 2. ^ . . , . c5 r ^ 

rans variorum anmialium membris compagmatus 
apparere, malo Dsemone afpicientium fenfus illu- 
denre. Deinde poteft Dsemon idem malus aliunde 
fublacum monftrum aliquaex propofttiscauilisena- 

turHi 1) aiinum 
mmatus. 2 3 2 Fort. Lic. de Monflrorum CauffiSy 

Mohftrum tum parturlenti clandeftine fupponere, vero partu 

uppoKum. ^^^i^j-Q^^yj fi£ta graviditate. Deinceps poteft Dse- 

uc^ro"nti ^^^ monftri conftitutionem promovere applican- 

phyficequeat JojUt dici confuevit, adtiva paftivis,nempe ftngu- 

nis. las antea propolitas monftrorum cautias m uterum 

afFerendo 5 nam vi Di^emonis, permittente Deo^po- 

teft tum generatrix , ac efformatrix virtus in femine 

degens adeo in quibufdam partibus enervarijUtfi- 

milem parentibus foetum conftituere nequeaf.tum 

feminisnatura aliqua ex parte invilioremeflentiam 

deturbari j quse non nift animantis imperfedtioris 

membra conftituere apta ftt : tum materise foetus par- 

tes aliquse ineptas reddi formse ejufdem fpecieicum 

parentibus:tum virtus foetus altrix labefadtari ne 

poflit alimento partibus applicato earum figuram 

conciliare : tum materies alimentaris iis difpofitioni- 

bus aliqua in parte privari^qu^ necefiarias funtad 

induendam effigiem membrorum 5 quibus applicatur:- 

tum in corpore foetus morbus induci , quo ejus effigies 

in ferinam deformetur : tum imaginationi parcntum 

ejufmodi fpeftrumalte infigi, quo monftrofus foetus 

enafcatur :tum in uterum feminse variorum anima- 

lium femen prolificum latenter infundi , quorum mi- 

ftionem nuper novimus hujufmodi monftrorum 

caufilam exiftere : tum etiam in al vo gravidae animan- 

tis femiformato foetui adjungi aliundefufceptumex 

utero ferse femi effidlum catulum , & Iiumano conce- 

ptui conglutinari in monftri conftiturionem. Cujus 

quidam monftri caufili efficiens proprie phyfica eftj 

['m& Dsemon aurem minifter eft,atque artifex apponens 

ShmSaS^^iva paffivis, ingerens difpofitionem, removens, 

phyficarum, aut adduccns impedimcnta, folfim motu localimon- 

ftrorumcaufiasagitans. Tot ergo funt Monftrorum 

ex Monftrapro 
nisinitDam 
Naturai&T>iferentijs. Lih. II. 233 
ex varijs partibus diverfa diffimilium animalium in 
eodem genere membra referentibus origines, & 
cauflie phyfic^. 

C A P. LXXIV. 

Monftra multiformia fuijje conjlrucfa ex partibus 
referentibus animantia diverfi generis. 

Eperiri etiam in rerum natura monflra,quse 
partes habeant referentes membra animali- 
iiin diverli generisjex ijfdem hiftoricis manifefle 
conflat: voco autem animalia diverfi generis, quse 
non communicant eodem genere proximo: &: funt 
in quataor clalles diftributa, aves, pifces, terreftria 
* 12. de perfedba, & infe£ta. Nam apud "^^lianum legimus, 
38. '" ^*3^^/>2^^;;^, quicumque vel pi^turse vel plaftic^ ope- 
ram dant , fingere alatam folent. Ceterum apud 
Clazomenios fuem alatum exortum fuiffe auditum 
eft, qui Clazomenios agros vaftaret: quod quidem 
ipfum in libro de Clazomeniorum finibus Artemon 
confirmavitj unde illic locus decantatus, Sus alatus 
nominatur. Id quod fi cuipiamfabulavideatur,non 
prohibeo : ego quod de animali diftum ab alijs non 
ignorabam , non invitiis retuli. Sic ad verbum AnnoDm. 
(^yElianus. Multo poft Gualtherius cMm Rukeaquen- 
fe fatetur in Thracia ex mulierenatumeiFepuerum, 
qui oculis , palpebris , & fupercilijs caruic 5 ma- 601. 
nibus infuper, & brachijsj cui ad coxendices cau- 
da pifcis innata dependeret : quod monftrum ubi 
CMduritius Imperator vidit, interfici j ufllr, gladium- 
que ftatim eft ofculatus 5 macer autem monftri, quia 
nihil in eo gignendo peccaverat , abfoluta eft. Me- 

Gg minit 2 54- Fort. Lic. de Monftrorum CauJJis^ 

minit hujus monftri etiam aRtolanus. In Germa-^^^^ 

nia prope Lauffenburgum oppidum in finibus Hekj, 

12,74. 'vetiorimoA Rhenumfluviumfitumjnatuseftinfans 
manibus, & pedibus anferenis, horrendo capite. 

1512. Ravenna-^f^odi. obfervac etiam ^ ^araus^ & Ruef- b Lib.a^. fus^ ^ natum efl: monftrum cornu in fummo capite 
gerens , duabus alis inftruftum , carens brachijs , uni- 
co infiftens pede rapacium avium fimillimo, in ge- 
nu oculum habens , duplici fexu prsditum, ceteris 
membris homo: hujus meminere quoque loannes 
MultivaiUus^^Gafpar Hedionus. cap.i, 

c lib.f.de 
concepcu 
cap. 3. Lricet huic monftro duo fuiftecapitarcripferit A/jr- 

Hoc 
33 
33 Kittura^&Titfferentys. Ltb. 11. 235 
^nh.^.celhts Talonius ^ Romanus , agens de clade Ra\ 
venn£ his verficulis. 

Hoc fama horrendum Jed re deformms tpfa 
^, Monjirum erat-, ah nimmm ^quod te pernmhs aUs 
33 ^ggreditur , cornuque folo profernit , itemque 
5, Bina tu£ excidia h£c cervici imponit 5 & ecce 
5, In tuafupremas convertit funera flammas. 
55 Kec generiferro indulget 5 ruit omnis ab uno 
5, Sexus^ & Emathios cognatofanguinecampos 
55 Stratavmm,pelagustranfmijfacadavera comphnt. 
3, More ratum , humanofatiiratosfunere pfces 
„ Cma Thetis, nantefque horrent Nereides iindts. 
„ Hac T>ivum monitu fuerunt documeiita ruin£ 
5, Monjira Ravenna tu£\quam nunc tu fncefta doknfque 
'.-^Trafentem defles^ quondam decorata triumphis. 

Ubi in margine Libri h^c leguntur. 

y,Explanatiomonftri Ravennatis, alis, cornu, ge- 
„ mino capite , flammis , utroque fexu , d' homims 
^'ipifcifqueforma infigniti. . . 

d lib/H- Tar£i '^ teftimonio in Bofci Regis Paroecia , in 

Biera fylva via ad fontem BeU£ aqu£ natus eft puer 1 5 1 7. 
faciem ranse obtinens : Vifus eft loanni Bellangeno 
Machinari£ Regi£ Chirurgo, cot^ra Harmoij oppi- 
di luftiti^ cuftodibus, ac in primis loanne Brtbono 
ejusloci procuratore regio : monftri pater fuit^r.?^- 
d£us Tarms ym^tcv Magdalena Sarbucata. Gg 2 Sed cap.7 2^6 Fort. Lic. de Monjirorum CaufftSi 
1 5 44. Std Argentma nobilis Alfatt£ metropoli orta efl 
puella horrendo, atque in fuperioriparteapertopla- 
ne capite , lato ore , bovinis oculis , & naribus aqui- 
linis. Stetifu ortus efl infans habens m vertice maf- 
fam carnis referentem imaginem tefludinis rufscjin 
eervice caudam carnofam inflar muris, fed albefcen- 
tem 5 qualis erat cutis fme pilis 5 capite fuit TherJiU' 
co; ejus meminit etiam Fincelms. Et prima harum 
figurarum exprimitur. Nattira-^&Differentljs. Lib. II. 237 
e lih.i^. Tar^o «autore Antverpi£ uxor Michaelis cujuf» 
'"'^' ""' clam,qui operam Chalcographo locabatjcommorantis 

z^udloamem CMolinum fculptoremjad iniigne pedis 157^' 
aureis monftrum peperit canis prorfum effigie, niii 
quod cervice eflet breviore , capite vero avis j fed im= 
plumi : vix.x exors fuit , quod mater ante tempus pe- 
/ Hb. 24. pgj,|^g|. Ejufjem /relatione aliud monftrum me- 
dio,intimoque inovocompertumeft, caputnempe 
facie huraana , fed capillitio colubris undique hor- 
rente; mentumipfttribus aliis colubris vibratis ve- 
luti barba germinabat : confpeOrum eft Auguftodum 
in ^d^)^\x% Bancheronis caufidici, dum ancilla ova 

Gg 3 multa~ 23 & Fort.Lic.deMonJlrorumCauJJiSi 

multa frangeret butyro incoquenda : ovi illius albu- 
men feli exhibitum repentinam mortem intulit : Id 
monftrum in manus Baroms Senectj quum veniflet, 
ad Carolum nonum Regem 3 Met/s ^^entcm ^ pcrh- 
tum eft. 
Ad hoc genus monftri refertur & illa mulier t^- 
ret^i e cujus nafo fpicse farris natse funt £ M^il^'^"^ 
Obfeq^uentk teftimonio. 

Dantur itaque monftra ex membris diverli gene- 
neris animalium partes ^muiantibus conftituta. ig. cap. K^ A. Jl , 
Natura^&differentijs, Lih, II, 239 

C A P. LXXV. 

Monjiri humani membra viliortim animalium 

habentis origo , & cauffa prima in 

apparentiam refertur. 

T vero monftrum illud longe turpius, quod 
ex membris animalium diYerli generis , perfe- 
dlorum fcilicet ac imperfedlorum 5 five aereoLum, 
ac terreftrium ; flve aquatilium , ac terrenorum, ab 
ijfdem fere cauflis exoriri pofle videtur 5 qua; figil^- 
latim breviter funt percurrendse. Profedio ex Phy- 
fiognomicis habemus plerofque homines nafci ca- 
pite, ac faciCjac unguibus avium confimiles partes 
referentibusj quorum meminic Ariftoteles in^hy- 
Jiog7iomicis -^ & pofl" eum ejos difciplinse cultor exi- 
mius Joannes Baptifta ^orta: quorum fane homi- 
num partes allatx aliquando adeo diftant ab huma- 
na iigura, & adeo ad volucrum imaginemaccedunt, 
ut vulgo, res non ita fubtiliter intuentimonilraefTe 
putentiirj ac prsdicentur. Quin & Hiflorici fupe-^""^"^''"^' 
rioris seratis hac in re vel vulgi famam fecuti, vel 
cumvulgo nonira diligenter hominum membradi- 
fpicientes , quod primo afpedlu fibi monilrum vifum 
eflj poflericati fcribentes , vere monfl:rum eile tradi- vuig°I« opi' 
derunt 3 quod tamen vulgi placitum viris clariflimis J-"""^""^'" 
de rei natura imponere non debet. 

C A P. LXXVI 

Secunda monftri diverfi generis origay& caujfa ex im- 
beciUitate virtutis generantis. colUgitur. 

Ed veri monftri diverfo genere contentorum 
animalium partes habentis ahera caufTa efl im- 

becil- - ^^0 Fort. Lic. de Monfirorum Cauffisy 

becillitas virtutis efficientis foetum, quae in parte fe- 
minis fpirituofa degit 5 quum autem triplex fit hujuf- 
modi virtusjgenerativa j quse materia: conceptus tri- 
buit efle fpecificum , feparativa, qu^ partes materise 
seminisvir. conceptus varijs membris conftituendis deftinata 

tus foetum . ^, ^ ... r r r c, 

confticueas ptius abique ordme m unum contuias iegregat , & 
"^piex, 1^^^^ quafque locis collocat 5 & formativa> quis fin- 
gulis partibus materise rite collocatis propriam de- 
terminatorum membrorum figuram impertitur : fane 
qucecumque harum virtutum adeo imbecilla fuerit 
in aliquaparte conceptus, ut perfe<^i animalis attri- 
butaillinequeat impertirijeiconditiones partis ani- 
=^^j- malis imperfe<5li communicare cogitur. Ac ut fpe- Vis gener 
trix imbe la ut mon- ciatim primo loco de vi senerante affamus j procul- 
dubio quemadmodum in quibuldam viris prmcipi- 
bus vi morbi adeo Iabefa£lata eft virtus illa,cujus eft 
in nutricatu alimento formam fubftantialem partis 
alend^ communicare, atque adeo ex alimento car- 
nem generare ; ut alimentum etfi fuapte natura pro- 
bum in vermes , ac pediculos convertere cogatur mi- 

Komines in- {q^q homincm enecantes -, quod accidifie legimus 

liseneai, apud (^Ky^riftotelem i 8c ^Tlinium AkmaniToet^^^^j''^^^' 
Therecidi Syro^ & Syllie T>i5fatori ; eadem ratione * Lib.V. 
m toetucontmgere poteft, ut virtus generativa cru-iib.it. 
rum, exempli gratia, adeo langueat j ut eam materiam "^^^' 
in humana crura convertere non valens , in ferpen- 
tum, aut anguillarum, aut pifcium extremitatem 
convertere potueric ; cujufmodi originem habere 
ovtusEn,.^- potuit monftrum Erichthonio fimile , cui ortum 

*^""''^' aflerunt anciqui ex Vulcano ^ & C^iiinerva-, &:certe 
quum claudus Q^^tt Vulcatius ^ pars feminis crurura 
genirrix ab ej us cruribus originem trahens , adeo ira- 
beciilis effe potuic, ut citrafigmentum Erichthonium 

pro- iva debiiis 
raonftra 

ilituat. Naturai&T)ifferenttjs. Ltb. Ih 241 

procreare valuerit : licet non negem prifci illius Eri- 
chthonn ortum effe potuifle figmentum. 

C A P. LXXVII. 

Tertia monftri dlverftgenei origo^ & catifa in 
debilitate formatricis re^onitur. 

Sln autem ea virtus in parentum femine debilis 
extiterit^ad quam ex officio pertinct determina- 
torum membrorum configuratio 5 &: ita debilis, ut 
materiae certis membris conftituendis deftinatse con- 
formationem perfe£bi animalis tribuere non poffit^ ^^3'^°™' 
eflSciens quod poteft imperfedbioris animantis figu- '^^^' 
ram illis partibus impertitur : atque hac fane ratione 
mulier illa Thraci£ anno Domini D C I. puerum 
generare potuit adeo monftrofum, ut ei oculis, & 
brachijs carenti, ad coxendices cauda pifcis innata 
dependeret : quod monftrum Mauritius Imperator 
interfici juflit , matre nuUius criminis reatum habente 
nihil molefiata. 

C A P. LXXVIII. 

Quarta caujfai & origo monftri multigenei ex imbe^ 
cillitate virtutis feparatricis deducitur. 

QUotiefcumque vero contigerit in fpirituofa par- 
te feminis eam virtutem languidam efle , qua^ 
difcernendrs portionibus materias , variorum mem- 
brorum formam accepturis dicata efl: a natura 5 
feparatrix illa vis fuo munere in quibufdamparcibus 
non fun6ba, ut puta in digitis aut manuum, aut pe- 
dum, foetum humanum producit pedibus anferinis, 
ac manibus anatinos pedes referentibus : cujufmodi 

Hh inon- j Vis dircreu"' 

va debilis uT 

monllraeffi-* 

ciar. 242 Fort. Lic. de Monjlrorum CatiJJiSy 

monflrum cnatum fcimus Anno Domini M C C 
LXIV". prope Lauffenburgum. Sin autem tres 
iflas virtutes fimul imbecillitatem contraxerint ; o- 
Monftri Ra.mnes opus fuum non integre obeuntes, monftri de- 
grexpiicaTur ^o^^io^*is caufla efle poterint^ac fane ob harum o- 
mnium virtutum imbecillitatem gcnitum efTe potuit, 
quod natum efl Anno Domini M D X I. mon= 
flrum Ravenn^y puer fcilicet alas brachiorum loco 
habens, ocukim in genujuno pede nixus, eoq.ue 
avium rapacium ; 6c cornu habexis in fronte ; 
Nam vis generatrix irabecilla humani cruris, ac 
pedis loco , avis pedem conflruxit : vis formativa dc- 

bilis NatU7'di&T>iferentijs. Lib. II. 24.3 

bilis alarutn figuram brachijs dedic, vis difcretiva, 
&'ordinativa languidamatcriampedum in duos fin- 
dere non potuit;oculorum materiaz parrem in genu 
delapfam ad fuum locum in capite rransferre nequi- 
V\t 5 & ofleam materiam alteri cruri neceflariam de 
capite ad inferiora trahere non valens, ibi in cornu 
concrefcere fivir. 

C A P. LXXIX. 

^uinta caujja , & origo monjlri multigefiij re- 
fertur adfeminis degenerationem. 

CEterum quacumque de caufTa femen parentum 
aliqua fui portione a natura priftina nimium 
degeneraverit 3 multse fiquidem hujus rei cauflk af- 
ferri pofTunt jtantufque fitapriftino flarulapfus^uc 
ex fubdita fibi materia foetum congeneum omnino 
conflituere nequeat j cogitur ahquas in foetu partesj 
quibus conflruendis portio feminis degener fpecia- 
tim dicata efl , efFormare in fpeciem diverfiflimiani- 
mah*s. Sic genita efle potuic femina illa Argentin^ 
in Alfatia, cui os latifllmum fuit, & nares ad inflar 
aquil^e. 

C A P. LXXX- 

Sexta caujfa monfiri poligeny materi^ ine^ 
pitudo ejfe ojienditur. 

AT fl ceteris caufHs bene fe habentibus , mate- 
riale principium fcetus ahquas portiones ha- 
bueric adeo male difpofitas , ut inept^ omnino fmt 
recipiend^e naturas ahis congene^e ; quam poffunt re- 

Hh z cipientes 244^ F^^f' Lic, de Monftrorum Cauffis^ 
cipientes , diverfi generis monilrnm conftituunt 5 hac 
ratione ex heterogenea , &: contumaci materia gigni 
potuit monftrum illud Stetini ortum in fuburbio, an- 
no Domini M D L I V. cui , praeter alia mult^ 
horribilia^pedes fuere flmiles unguibus curvis, & 
aduncis lutrse 5 & occlli vitrei , ac renidentes , fplen- 
dentefque, ut ova lucij pifcisjac loco faciei cincin- 
nus fimilis pilis fehnis. 

C A P. LXXXI. 

Septima caujja , & origo monftri diverjigenei dejumi' 
tur ex debilitate virtutis alentis foetum. 

QUin etiam ubi aUqua in parte corporis em- 
bryonis vis alens adeo labefadtata fuerit, ut 
alimentum membro agglutinatum in fubftantiam I 
ilUus plene commutare nequeat, ex eo jam ad na- 
turam viventis induendam ultimas difpofitiones a- 
depto , prse imbeciUitate imperfedtiftimum genus 
ca'p"e^^fg{!animalium procreat, vermes videUcet, ac ferpen- 
giuvaieac. f ^s , lumbricofvc , qui crefcentes, & altera parte foe- 
tui adhserentes, monftrum diverfigenium confti- 
tuere poiTunt, puerum fciUeet anguibus hirtum,aut 
capite Meduf£ inftar , aut aUa corporis parte : fl nam- 
que in alvo pueUi jam nati vermes longiores exo- 
riuntur nonnumquam ex non maUgna materia,nec 
putri, nec ortu fpontaneo: quod ex eo paterepoteft 
unicuique, quia non raro fcatentesinalvovermibus 
homines nihil perpetiuntur, non tormina, non fe- 
bres , non aUa fympcomata, quis vermes e putri ex- 
crementorum coUuviefpontegenitos confequi con- 
fuevere •, fi inquam in partibus internis humanicor- 
poris ex benigna materia oriuntur vermes 5 quia nu- 

trientis Natura i&^ifirentzjs. Lib. II. 24,5 

trientis animse vis ailimilatrix nimiumlanguidapr^e- 
parato alimento nequit formam perfedtioris anima- 
lis impertirij fed infedi naturam indere cogitur in- 
noxios vermes procreans : quid ni ejufdem generis 
vermes producere valeat in fubftantia carnium ad 
corporis fuperficiem pofitarum ? quod ubi contrn- 
gat 5 exertis capitibus ex cute ferpentibus , reiidui 
corporis extrema parte carnium fubfl-antise conglu- 
tinatis, &nutricatione adaudisjmonftrum diverft- 
geneum exorietur. 

C A P. LXXXII. 

OBava cauffa , & origo monjlri di^verjlgeny ex 
inefto fartium alimento educitur. XJL T vcro fl alimentum, quo fcetus enutritur in 
utero, five ob permiftionem tetri alicujus va- 
pons, humorisve, five ob propriam intemperiem, 
ineptum fit, cui ab alente anima, quamvis robore 
pollear , perfe6li viventis natura concilieturj ab ea 
imperfe£ti animalis, ad quam folam propenfum eft, 
naturam fufcipit 5 quod animal fi quapiam ex parte 
corporifoetusadhsereat, monftrum conftituet diverfi 
generis animahum membra turpiter obtinens. Non ^^^^''^ 
^]-J^'/*aHa fane ratione (^ Strahonis ^ ac ^iodori ^ Siculi'^^^^^'^'^^-^^' 
tQ^imomo (^^yEthiopes^ qui Silli appellantur, locuftis 
viventes a pravo alimento id patiuntur, ut ex eorum 
corporibus erumpant vermes, aquibus ij mifere de- 
pafcuntur,infeHcem vitam infelicillima nece termi- 
nantes 

Hh 3 Cap. arjtm VI- 
mors 246 Fort. Lk.de MonftrorumCau£ts, 

C A P. LXXXIir. 

Nona caiifa, 6- origo monftri mnltigeny ex 
morbofwtus addttcitur. 

PUellos inutero multa morborumgeneraperpeti 
nn J^""" «'^^Siergoaliqua portio carnofaembryi 
putredme concepta occafionem det ortui ferpentis, 
aut rana:,aut cujufvts alteriusanimalium,qusinter 
in efta numerantur, & fpontaneam generationem 
tiabere pofllint; quemadmodum fit utquxfponte 
;po„,eo™fott"arV;°" >^^™ «'«m pattem folamanimalisab- 
femise„i=a. 'o'utam obtmeant hcerentem alteri matcrixnondura 

rautat«iutde Niloticismurihus obfervatalicubioy//- - iii..9.c. 
rms aflerens in ^gypto, decrefcente Ntlo, Cquod ''■ 
Itato quodam tempore fitj exiguos murcs reperiri, 
inchoatoopere,genitalis aqus terrsque,iam parte 

rena: Quod fuaviflime defcribit *- Ovidius 
Sic ubi deferuit madidos feftemfluus agros 

^^i^i,^antiquo fuafluminareddidit alveo, 
f^thereoque recens exarftt ftdere limus, 
riartma cultores verfis animalia glebis 
J-nvermmt- &m his qu^dammodo cceptaper ipfum 
Nafcendtfpatmm ; quadam imperfecta, fuisque 
Irmca vident humeris & eodem corpore fape 
Altera pars vivitlrttdis eft pars altera tellus. 

Ita profefto contingere poteft ut in eorpore fcetus 
,".S:generentur m varijs partibus capita ranarum, «u! 
dx munum, femilumbrici, cohsrentes pucllo in 
n°/ortum ^f"''"^" rnonftrofam. Hac plLe ratio- 
n. ortum eflepotuit monftrumexpuero&ferpente Intatis rau5a 
'■^:3iuoii£ com- Naturai&T^ifferenttjs. Lib. II. 247 

compaginatum anno Domini M. CD XCIV. 3 
muliere Cracovi^ partu editum j ea etenim foeciim 
enixa eft, qui affixum dorfo ferpentem vivumgeda- 
bac , qui morcuum puellum arrociebat. 

C A P. LXXXIV. 

^ecima cauffa^ & origo monfiri "multigenij ex 
parentum imaginatione hauritur. 

CEterum inhocmonftrorumjvariadiverfi gene- 
neris animalium membra obtinentium ortu, 
primas tenet parentum vehemens phantafia 5 fi enim 
matre valde appetente, aut exhorrente aliquod in- 
animum,foetus plerumqucnafcitur illiusreilimula- 
chrum evidentiflimum in corpore gedans : quid ni ex 
parentum , ac matris potiffimum affe£tu vehementi, 
ac imagine alicujus monftri , aut variorum anima- 
lium feu in vigiliajfeu in fomno vifa, occafio tribua- 
tur virtuti formatrici monftrum efFormandi varias 
diverforum animalium partes in corpore geftans ?fic 
plane cum ^arao^ & Bellanzerio putamus Mazda-^j"^^^^ la^aii 
lenam Sarbucatam (^dum febrc divexata , mulierculse tus. 
cujufdam confilio ranam vivam manus palmse af- 
fixerat tamdiu detinendam quamdiu immoraretur 
partij ac eo habitu inviri amplexus venerat, atque 
inde conceperat} fuo tempore peperiile puerum facic 
ranali. Cap. z^% Fort, Lic. de Monftrorum CaujJiSy 
C A P. LXXXV. Undecima caujjdi & origo monftri diverji generis ad 
parentes monftrofos refertur. 

NEmini dubium arbitror ex traditisjfipuerhic 
ranali facie ad astatem adultam perveniflet, 
mulierifqueconjugio ufusfuiflet, ex ea, licetintegra 
forma, illum confimile iibi monftrum fufcipere po- 
tuille : fiquidem partes feminis a paterna facie pri- 
^'/^cftif'fibl mordialem originem habentes , quum natura fem- 
fimiie gene-per fibi fimile in omnibus procrearegeftiatinmate- 

ria^- laie. Natura^&T^jfferentys, Llh. II. 249 

ria, ex qua filioli facies condicuidebet , facile confi- 
milem ranse imaginem delinearent : id tamen ne- 
ceflarium non ponimus-, quia materni feminis por- 
tio fpiricuofa, & prolifica, deformitatem paternam 
corrigere poterit,li vires validas obtinuerit j ac eo 
magis, quo natura, (Inon fic impedica, femper de 

f^^^^/f/J^^poflibilibus efHcic quod melius eft, ^AriJiotelis ob- 

I poiic. fervatione. cap /. C A P. LXXXVI. 

^uodeclma cauffa , & orlgo monftri polygenjj ha- 
betur in feminum permiftione. 

QUum inter animantia , qusecumque genere 
proximo ab homine diffident, prseter imper- 
fe£la cerreflria,volucres fint, & aquacalia brutajuc 
nuUum fuifle reor unquam veneris congreflum ul- 
li hominum cum terreflribus infedisj ita cum ma- 
rinis animalibus , & pennatorum genere coitum 
hominibus efle produnt Hiflorici j nam quum Fe- "anni^s^bef- 
netiis efllem (^inquit GilUus') quidam l^almata-i^'''^'^^:^^ 
fpedlata fide viri mihi religiose teflati funt , fe ad minishifto 
oppidum IDahnatia! i Spalatrum nuncupatum, vi- 
diffe marinum hominem, qui fe fpedantibus fum- 
mum terrorem injecit, quum fe in terram incica- 
vifi^et , ut mulierem quae circum littus tum verfa- 
batur, corriperet j verum ubi cam fugere perfpe- 
xit , flatim ad mare regrefTus imam maris fedem 
petivit: eumdem mihi defcripferunt hominis om- 
nino fpeciem , fimihtudinemque gerere. Itemquc 
magna fide homines, qui ad mare rubrum per mul- 
tiim temporis verfati efTent, fandbiflima afTevera- 

I i tione ria. 2$o Fort.Lic. de monflrorumCauffiSi 

tione mihi affirmarunt illic marinos homines fepe 
capi folere, quorum durillimis pellibus calceamen- 
ta tam robufta conficiaatj ut ad quindecim annos 
durent. In navigatione Hamburgenjis cujurdam, 

pifceshuma-peradta anno Domini M D XLIX. e Tortugal^ 
Im meridiem verlus m orbem novum > legitur re- 
periri pifces in aquis humana fpecie in utroque 
fexu 5 cauda tamen oblonga fquamis pifcium ob- 
fita, cruribus brevibus juxta caudam prominenti- 
bus, faciem ab humana parum defledlere. loan- 
7ies Baptifla Rar/iufius (^va prj^fatione ad naviga- ^.t''-j"" 
tionem Ha?inon'ts Cartagmknfis teftatur in Afri- 
cano Httore a Lufitanis inventum fuiffe cadaver 
magnum ab undis eje6tum, manibus, pedibus,to- 
toque corpore homini omnino fimile , nili quod to- 
tum fquamis tegebatur, capilli ut filamenta fubtilia 
fummam ob duritiem rigebant. ^ Alexander it.Qm f' ^^ i^: 
ab alexandro quum hominis marini,& Nereidum 
mirabiles hiftorias expofuiflet , fubdit, fedfuper om- 
nia noflro sevo haud abfimile fadlum comperimus in 
£/•/>(?, profe 616 exemplum inter paucamemorabile, 
quod nonnulli prodendum pofleris putarunt, & 
adlis quoque publicis teftatum efl: Ad fontemjugis 
aqure^ad quem mulieres exoppidulo aquatum A^en- 

Tmonishi- titabant, Tritonem^ feu marinum hominem e fpe- 
lunca, quam forte ibi na£tus fuerat, obfervare foU- 
tumfi quando folam ad aquas acced.entem,aut per 
littus ambulaotem mulierem videret, ipfum exun- 
dis , &: fpeluoca leni grefTu, tacitifque vefiigiis defili- 
re, & a tergo accedere , ac vi comprefiam mulierem 
ex infidiis adoriri, & ad mare concubitus cauffa ar- 
ripere, arreptamque fub undis deferre confuevifle: 
quod quum apud lociincolas percrebuiflet, diligen- 

tius Hcminisma' 
cornuti 'Naturai&^Differentijs. Lib. II. a$i 
tius marinum hominem obfervafl-ej&quum diutu- 
le laqueos iUi intendi(rent,haudmultopoftdolo«. 
ptum,& laqueis vinftum cepiffe:quumqueciboab. 
ftineret , extra aquas diutius vivere nequilTe; fqua- 
loreque tandem, ac tsdio ad extremam tabein ve- 
niffe Tenet fama venereos eos, & flagrantiflime 
mulierum amafios effe-. propterea oppidi incolas 
edifto inhibuiffe ne quadeinceps ad fontem muliei ^^^ 
nifiviris comitata accederet. Ha.cnos,& hupfmo.,^^__^ 
di ab his, qui diverfa maria peicrrarant, S^ eadem 
monftra placidis aquis coUudentia vidiffent , & m 
occurfumnautis exertis capitibus ab undis accurrff- 
fe , & voces audiffe referebant , plerumque accepi- 

mus. Baftift^ quoque Fulgofii «.l«^,.£^<?^"'*„^,f: 
Pontifice apud urbem Sebenicum m ///^r/w captus 

eft marinus homo, qui ad mare PUf ™." "*^f " f ''? 
currentibus , quirem afpexerant , lapidibus , fulhbul- 
que vulneratus in ficcum retraftus eft , hujus efiigies 
pene humana , nifi quod cutis angu.lte fim.hs erat, 
& in capite duo parva habebat cornua ; manus quo- 
que duorum tantum digitorum formam expr.mc- 
bant : pedes autem in duas veluti caudas fimeban- 
tur, a quibus ad brachiaals.utmvefpertihone ,ex- _ 
D= «. tendebantur. Denique Bellomi , ' Cj,rdani,&c2\i- 
'■ orum relatione in lacum quemdam de Turmerpct 
inundationes maximas ( poft fsvas mar.s tempeita- 
tes^^delatum pifcem mul.erem,captumque,ix aa 
li qus regionis urbem deportatum Ccrnelm^^^;^ 

AtfteJamenfis fcripfit ; cui ad -"'f - J^^/ 
ra exequenda promptitudinem quamdam fuiffe le- 
«nfet (m«tam!8c falaeiffimam fu.ffc C^rdan.s affe- 
vit^ataue aliquot poft annos cumcjuslocimuher.- 
bu? vS ffcd nunVm loqui potu.ffe. N^ fi hanc \i i, marinani D 252 Fort. Lic de Monftrorum CaufJIs^ 

marinam feminam ab homine impleri aut a Tritom 
fupradidto mulierem aliquam gravidam fieri conri- 
giflet; monftrum humanum marinas parcesj pifcif- 
quemembraobcinens oriri potuiflet. 

C A P. LXXXVII. 

^ecima tertia cauffa origmis Nledufasi capi- 
tis in ovo gallin£. 

Ifficinimam exphcatu fateor originem Medu- 
fai capitis , adeoque monftri ex humano ca- 
Meduf^i ca-pite undiquc capillorum loco, & barbae anguibus 

pitis in ovo } 1 . 1 1 • 1 • 

eompemgc.norrente,quod m ovo galhnas compertum legmius 

aeratio. ^^ ^ar^o j nifi enim hominem ad eam dementiam 

pervenifledicamusjquigalhnse venere abufusfue- 

rit; humano femine partim corruptione venenato- 

rum animahum naturam adepco , partim viribusin- 

tegris in capitis humani formam efFotmato : fcimus 

semenreten-enim venenum fieri femen retentum; &: ex eo pu- 

numfieri. trido,ac vcneni naturam quoquopadto habente fer- 

Eputrido fe- r ' ' n ^ r \ n. 

mineferpen-pentes herimirum nonelt : venenatam veroiublran- 
resiieri. ^i^j^ -^^ Q^Q ^IJQ inclufam fuifle docuit experimen- 

tum, quo conftat ovi ejus albumen feli exhibitum 

repentinam mortem intulifl^e. Dicere poterimus gal- 

Hnam, quippe animans eft ejus conditionis, ut fce- 

Gaiiin» res da quseque in terra comperta devoret , necab angui- 

nenatas de- Dus vivis abltineat ; gallinam mquam rorte alicubi 

voratit. ferrae nuper impaftum virile femen devorafi^e , men- 

ftruum fanguinem, ac ferpentis ova comediftle, gal- 

love rabido fuccubuifte ; quo fadtum eft ut inter ce- 

tera ovumgenuerit, inquo foedahasc omnia conten- 

ta caufla Medufai capitis extiterint ; a virili fe- 

mine capice formato; a muliebri fanguine vene- 

nato 3* Natura^&Different^s. Lih. 11. 253 

nato albumine 5 & abovis ferpentinis anguibus efFe- 
6lis •, galli femine generationcm adjuvante , quo 
ba{ili(cum fieri fama eft. Ac certe tale quid con- 
«r""'^" tinsere potuifle in eallina non nesaflet » yiverroes f '''''"'" 'V''' 
alleverans muiierem balneum ingrellam , m quo couu gravi- 
malculus homo lemen eiruderat, eo mtra uterum 
attrafto , fine coitu gravidam evaiide : nec alter 
ille Doflor inquiens filiam cum patre dormien- 
temjillius femine, nofturna pollutione latenter ef- 
fufo in alvum a matrice attradlo, nullo crimine 
gravidam fuifle : mira funt hi^ec, fateor, & raraj 
itd de monftris agimus, quorum naturam, & mi- 
ram,&raram efle ^ dudum oftendimus. Monftra 
enim non eflent, fl facile, fi frequenter, fl citra ad- 
mirationem exorirentur. Fieri quoque potuit id 
monftrum aGallina, quas femen humanum, men- 
ftruumque devoraveric , & ferpenti fuccubuerit •, nam 
gallinas cum viperis, & afpibus coire,teftara mihi 
fuit lulia famula 5 qu^ dum apud fuos degeret, 
non femel obfervavit gallinam ab afpide comprimi ; 
cujus ova fota, non pullosjfed parvos excluderent 
ferpentes: eam diluculo egredi e domoad radicem 
quercus •, ibi crocitatu maritum afpidem vocare ; to- 
tam diem cum eo commorari ♦, frequenter illi fuc- 
cumberej ac non nifi fcro ad tugurium regredi: fe- 
que,ac parentem hujus hiftorire teftem profiteri. 
Gallinam ego domi alui quinque digitos habentem 
in utroque pede qu:E poftovamultamediocria, pu- 
fillum edidit, infracolumbaceum, fineluteo,incu- 
jus albumine ferpens,ac velutivermiserat jin quem 
luteum mutatum fuiflefufpicor jCtenim noviClarif- 
fimum virum Fabricium 2i.b Aquapendente in ovilu« 
teo vermem fatis magnum inter comedendum com- 

li 5 perifl^p 2 SA- Fort. Lic. de Monflrorum CauJJts^ 

perifle j quo mire ftomachatus ovorum efum dile£tiA 
flmum diutiusintermidt. 

C A P. LXXXVIII. 

U)ecma quarta caujja , ^ orlgo monjiri multige- 
nij ad vim mali T>amonis refertur. 

IN his etiam monftris , membra ex diftantiflimo 
animalium genere obtinentibus , procreandis 
malos Dscmones, Deofummo permittente, cauflie 
rationem habere pofle probabile eft 5 nam eorum 
operapoflunt variorum animalium tumfeminapro- 
lifica 5 tum etiam foetus in unum uterum comportari, 
ac turpiter invicem copulari j tum partes varixcon* 
- figurarij tum cauft'^ fingulse dudum a nobispropo- 
Htse ad monftri generationem accommodari, non 
Dsemon quidem e fua fubftantia quidpiam adniifcentes jfed 
p"rocr/anTde foliim applicando naturalibus pifllvis a£tiva phyft- 
fuafubftantia ^^ ^ ^ procul arccndo qusecumque horum adtionem : nihil admi- 
fcct fcetui. & illorum paflionem impedire poftent in propoftto, 
ftc fortafle ^* luppiter olinijquiDiEmon fuitjCycni^^^^-^J^^j' 
formam indutus L^edam comprefllt; undeorta/:/^-i>iic.7.* 
kna guttur olorinum habuifTe dicitur. 

C A P. LXXXIX. 

Monjlri Cacodamonis efflgiem referentis 
' exijlentia patefit. 

Eniqu'e vero aliquando etiam cxtitifl^ mon- 
ftra adeo dirajUt teterrimam Cacod^emonis 
imaginem pr^feferrent , litterarum monumentis 
confignatum eft a variis autoribus 5 in primis enim^ ^ ^^^_ 
dornelius ^ Gemma ^ obfervatione quoque ^ i^/<?-mocnt 6. 

■'•■'• j . b cap <).. 

lanh 
mog Katura-i&Tiifferentijs. Lib.IL 2jf 

/^wi , teftatur in Urbe Brabanti£ Bttfcumducenji 
monftrum ex muliere natum horribiiem Cacodsmo- 
nis effigiem retuliHe. In Belgio -i ait Gualtherius 
cum Rubeaquenfe ■> infans natus ell: ex honeflisj & 
nobilibus parentibus teter admodum , & horribilis AnnoDni, 
afpe£lu3 flammeis, &radiantibus oculis-, ore, nari- ' 5 43- 
bufque bovinis, cornu figura exertis, ac prominen- 
tibus, dorfo pilis caninis hifpido j limiarum fa- 
ciebus , in peftore extantibusqua mammarum locus, 
oculis felium fubtus umbilicum hipogaflrio affixis, 
tetris, ac minacibus canum capitibus ad utrumque 
cubitum, & pedis utriufque patellam antrorium / 
fpedtantibus jfigura pedum cycnijcauda furfumre- 
flexa, & recurva, longitudine ulnae dimidisej qua- 1547. 
tuor horas ab ortu vixit. Aliud monftrum parum 
*=o^- huic diflimile poftea in Cracovia natum ^ Munjfe- d 12.de rus s ^ Cardanus , & ^ Ruefhis aflevcrant, infan- fubtilit. c j. de temfcilicetpromufcidem nafi locogerentemjoculis 
cap.^^sf"' rotundis , &alatis ; auribus afininis 5 alijs duobus 
oculis fupra umbilicum 5 cauda muris,fed bifida, 
&ade6 longa,utcaputfuper excederet, manus ,pe- 
defque quaternis digitis ad unguemaccipitrisfimil- 
limis; fed tres membrana,velut anferini colligaban- 
tur: fub alis,& intra cubitos, & fupra genua fingu- 
la capita canumprominebant, uteflent numero fexj 
fupervixifle fertur tribus horis. C. Lycojtheni , in 
Marchi£ villa ^ammenwalde prope Fyitflocky 
coloni cujufdam conjunx monftrum quod defcribic 
Fincelius -^^^id^it'. Infans toto corpore fuit fpadiceo 
colore, capite cornurojocijlis craftis, prominenti- 
bus, abfque nafo , patulo ore, quod longitudine 
fpithams diftentum fuit,in cujus mediolingua can- 
dida eminuit, 6c quadratajcolli expers j caput enira 

fcapu^ 2 f 6 Fort.Lic, de Monfirorum Caujjis^ 

fcapulis accreviCj corpus totum inflatum5& rugo- 
fum, brachia in lumbis hceferunt, pedes longe te- 
nuilTimi: ab umbilico autem fpecieslaxi intetini de- 
pendit ad pedes cacodsemonem referens, ut harum 
primafigura refert, nonminusquam fecunda,qua5 
primum monftrum prsefefert, ac tertia, qux defi- 
gnat monftrum Roma in amne Tyherino inventum 
M CD XGVl. corpore humano, capire afinino, 
cujus manus una humance, altera vero elephantino 
pedi fimilis erat: pedum alter aquilinos ungues^al- 
ter calceum corneum bovinum exprimebat ven- 
trem habuit femincum , mammis egregie ornatum 
totum Naturai&Diff^erentijs. Lib.ll Jif:j 

totum corpus autem fquamis erat undique obdu- 
<Elum, excepto ventre acpedborcj circa pofteriora 
habens caput fenile barbatum, &: aliud pr^terea in- 
ftar draconisflammas expuentis. Ita Lycofthenes. In 
eademferie monftrorum poni debet aliud a fTa- 
X^o defcriptum , dum ait, apud Subalpinos in ^ie- 1578. 
r^,decem a Taurino miVnnbus pofito oppidulo, 
Matrona honefta foetum peperit, cornua quinque 
fibi adverfa, &arietinis fimilia, capitegerentem; cui 
prasrerea a fumma fronte ad occiput in dorfum fere 
totum prselongum carneum fruftum pendebat, ca- 
pitii muliebris inftar habens : circum collum vero 
alia caro duplex advolvebatur , tanquam collare 
fubuculac: extrema utriufque manus digitorum un- 
cos rapacium avium referebant ; genua tanquam in 
poplitibus erant : crus dextrum, pefque itemdexter 
rubro colore prasfulgebant : reliquum corpus bxti- 
co erat colore : magno cum clamore in lucem pro- 
diifTe dicitur ; quo iic obftetrices confternatse fue- 
runt, & reliqu^E mulieres clinic2E,ut e veftigio ab 
a^dibus puerper^ fe in fugam dederint. De eo mon- 
ftro quum Subalpinorum ^rinceps refciviflet,juftit 
id ad fe adduci; nec dici poteft quam varia fuerint 
aulicorum de ipfo judicia. Kk Ad 2^8 Fort Lic. de Mmftrorum Cauffts 
Ad idem genus monftri dasmoniformis refereridum 
videtur illud rerribile, tum quod C. Lycofthenes vi- 
tulo monaehumappellatjnatum Anno M D XXII. 
Walterfdorfi, uno a Fribergo lapide, pago ditionis 
Cellenfts , villa ruftici cognomento Steckeri , de " 
quo monftro Martinus Lutherus^ d. m. libro edi- 
ro,fuam expofuit fententiam : tum quod huic valde 
iimile ^ar£us ait nacum in Secker Saxoni£ pago, 
quaternis pedibus bubulis, oculis, ore, & naribus 
vitulinis, carneo rubro & rotundo in vertice tu- 
berculo, carneaprsterea ex collo in dorfum velut 
eucalla pendente, lacenfque &: difciilis femoribus de- 

forme : Naturay&T^iferentijs. Lib. 11. 25^ 

forme : tum demum illud , quod corpori muliebrica- 
put horribile habuit cornibus duobus arietinis de- 
formatum 5 vertice concavo» oculis grandioribus , 
abfque palpebris prominentibus, nafo leoninojore 
patulo, ac largiter hiante, indeque hngua. auribus 
magnis ac fme colloa in has effigies, 
Re vera igitur in natura compertse funt decem ano- 
bis antea ex monftri forma eflentiaU dedudlas mon- 
ftrorum differentias, qu^funt monfirum mutilum ^ 
excedens^ ancipitis natura^ difforme^ informe , enor' 
mcy multiplex in una fpecie^ multiformis fpecieiimul- 
tigenmm 3 & diverjtgenium. Kk C A P. t6o FQrt.Ltc.deMonflrorumCauJJtSy 

C A P. XC. 

Monftri Cacodamonts effiglem habentis orpgo^ & cauffa 
^rima dejumitur ex parentum imaginatione. 

POflremo in hoc loco fe nobis ofFert cxplican- 
da cauffa , & origo monflrorum tetram , & hor- 
ribilemCacodsemonis effigiemobtinentium. Et fa^ 
moniformS^ne illorum duas arbitror phyficas efTe cauflas 3 una 
^Tixcx^'^ quidem efl imaginatio parentisjnam fimuliercoeat 
cum viro perfonato Daemonis imaginejaut fimale- 
fica flt ab incubo Dscmone pati affueta fub horrenda 
illa fpecie j fciatque^ac putetfe cum maloDsemone 
corpus mifcere j nil mirum fi aliquando inde conci- 
piens, monflrumCacodiemonis efEgie pariat : Dse- 
veJ^erem"" "' ^^^ cnim affumpto fibi corpore , quo venerem fenfi- 
eiam muiicre bilcm agat j fcmen prolificum alicuius hominis de- 
fertinuterumfeminse^undeillavifeminishominem 
concipit; fed vi fpedri alta imaginatione repofli 
Dsemoniformem parturit : pofle autem mulieres 
cum incubo D^mone modo humanam, modo feri- 
nam, modo etiam horribiliorem formam induto 
congredi 5 & inde concipere, ac parere vi feminis 
prolifici aliunde in uterum femin^ comportati, fu- 
fiflime probavit a^elriuSi non reclamante Tlato-l,^^fl 
ne vci Cratylo. Immo vero etiam hujufmodi fpe- ^°;-''''^- 
£lrum animo mulieris infculpi poteflexfoloauditu, 
leduve de natura, 6c deformitate D^monisj quin 
& fomnians talem imaginem concipere potefl ani- 
mo, qua uteri conceptus deformetur in Dsemonem. 
Audivi enim a difertiflimo lulio Guaftavino Ge^ 
nuenfe^ Torquatum Tajjum^ Etrufcam illam Thoe- 

nicem Naturay&Tiifferentij^, Lth, II. 261 

nicem%Qj^o ipfe familiaricer ucebatur, poft conci- 
liumillud horrendum Cacodsemonum tam bellede- 
fcriptum , habuifTe in phantafia monftrofas Dcemo- 
numformas tam alte defixas, ut easexanimodepel- 
lere non pofletjfedvelinvitus in earum recordatio- Tf*^':^^^^ 

V ' melancnoh- 

nem trahebatur,unde triftis etiam incedebat 5 hinc-cus. 
que melancholia illi aut ortajaut certe adau6ta eft, 
qua mifere torquebatur nobilis Poeta, certe fi femi- 
na, ut Sappho-i extitiftet, eaque imaginatione con- 
cepifletj vel fi vir mulierem impleviflet 5 monftrum 
D^moniforme generare potuiflet. Tale quit forte 
a tetro fomnio contigit honeftse illi matronce, quse 
apud Subalpinos monftrum Dsemoniforme peperitj 
Mib.2j-. utfupravidimusapud ^Taraum. 

G A P. XCI. 

Monftri Daminiformis altera cauffa^ & origo ex- 
plicatur ex cauffts prius adduBis. 

ALtera vero caufla monftri Cacod^smonis efH- 
giem habentis eft, quia Dei permiffu malus 
D^mon in alvo gravidae partus conceptus transfor- 
met in horrendam imaginem , adje£tis cornibus, 
cauda , rapacibus unguibus , & aliis id generis j atque 
id ut faepenumero diximus, appUcando a£livanatu- 
ralia phyficis paflivis, ac removendo cun6ta impe- 
dimenta, quse intcntum fibi opus prohibere vale- 
rent : Qua quidem in re nihil ipfe de fuo ponit, ^^J^^^J^^J^. 
quum fit fubftantia incorporea, & nulkim obtineac "^^- 
accidens materiale 5 quum tota monftri natura ftta 
fit in corpoi^e materialibus accidentibus affedto :fed 
folum naturaha corpora movet de loco ad locumj 

K k 3 qui z62 Fort.LicJe Monftrorum CauffiSyKatura^&c. 

qui mocus eft illa applicatio a£tivonum paflivis de 
qua nuper. Et fine Intelligentiis ab omni mate- 
xix noftratiscommerico feparatis nullam aliam vim 
tribuit Jlriftoteks .^Q^z. immeditate agant infubftan- 
tia corporea, ni(i loco motricem. 

P E R O R A T I O. 

C A P. XCII. 

HC/Ff de phyftca monftroft hominis conftitutio- 
ne ', immo vero de monftrorum caujjis^i natu- 
ra 5 & differentiis dtdia ftnt : In quihus conftriben- 
disft quid a S. R. E. improbatum effluxit e calamoy 
id etiam nunc expungo^ & non fcrtptum voto ; ftn 
autem quid probis , do£lifque njiris^ ac veritati con- 
fentaneum protuli , hoc furnmo l^eo bonorum omnium 
largitori acceptum referatur : cui decus^ & honor 
Jit in ferpetuum. F I N I S. A P P E N D I X MONST 
A QuaedamLj 

NOVA, & RARIORAr 

C U M 

Satyro Indico^ &- ^5M[uliere Cormtay 

proponenu i / 


3iS 

A P P E iSI D I X 

O N S T 

Quasdam 

NOVA,&RARIORA, 

C U M 

Satyro Indico, & Muliere Cornuta, 

proponens. 

Omplementi locounum atque alterum operipra- 
^^.cedenti addere dmn animus ^ fumma ciira futt^ 
ea feligere , qu£ novitate , maxime autem raritate 
fe commendarent , five ab iis qu^ Clariflimus Lice- 
tus mamo numero proponit t omni modo diverfafue' 
rint, qualis eft hidoria Saryri Indici, & Mulieris 
cornut^e admonftra proprie non pertinentium , five 
adeorum qu£ exhibet pleniore?n declarationem atque 
illuftrationem fecerint. Suhminiftrarunt ea nohis , non 
qu£ per plaieas circumferuntur mendaciis refert^ 
fchediiU , fed viroriim in arte Medica clariffimorum 
opera , de quibus ut certtor ejfet benevolus LeBor^ 
non inconveniens cenfmmus nomina eorum^ irfcriptay 
mde h£c noftra addttarnenta defumpfimus , prafatio' 
ne noHra operi huic pr£fixa'in antecefi^um exhthere, 
Trocedemus itaque eo ordine quo loco diCio eadem 
propojuimus, 

Ll NICO- c 536 A P P E N D I X. *anus mon- 
ftri bicipius. NICOLAUS TULPIU S 

Obfervat. Medic. Lib. 3 • Cap.xxxvij. ita dijftrit. 

INter partus vicia , Hcuti grave , infans in pedes 
converfus 5 ^y^mTm^ vocant Graci : fic gravilli- 
mum eofdem pedes efle , vel plures duobus 5 vel 
fitu difpares. Quam deformitatis fpeciem obtulic 
nobis aliquando futoriS' uxor 5 qus paritura biceps 
monftrum , enixa fuit primiim duos pedes : fed ter- 
tius, prseter omnem naturse legem , natibus inna- 
tus injecit tantum mor^ parrioni , ut necefle ha- 
buerit , pr^ter obftetrices , implorare opem chi- 
rurgicam, quo , unco ferreo extraheretur e vulvi 
renirens.hocce monftrum. 
Erat i^d Lfcetum de Monflris. ^37 

Erat autem id (^uti etiam proponit fchema ^ri 
incifum} biceps , cum tribus brachiis , totidem 
pedibus 5 quatuormanibus , & duabus papillisjna- 
tibus utrinque impofiris , deforme profedto fpe(3:a- 
culum 5 attamen obftetricibus infigne documen- 
tum , opitulandum cuicunque parcui, & deficien- 
temanus auxilio, confugiendum mature ad uncum 
ferreum, ceu facram anchoram , & ulrimum diffici- 
Jis partus remedium. Velut pr^eter Hippocratem pla» 
nius liquet ex lacino ipfius genio aCornelto Celfo, 

Idem Obfervat. Medic. lib. i^. cap. xxx^vijj. 

SEd quid omitterem hic fimilUmum monfl^rumjJi,'^'^'^^^ 
coram Magifi:ratu in curia a nobis difl^edumpp""- 
puellam videUcet bicipitem , cum tribus pedibus, 
Ll ^ fed 3it A P P E N D I X, 

fed brachiis quatuor , arrubus vero ac capitlbus 
ut feparatis a fe invicem , fic ventribus contra ac 
thoracibus , tam ar6le in unum coalitis , utne lyn- 
ceis quidem oculis ullum m illis obfervafles difcri- 
men. Di(Ie£ta autem monftri hujus cute, apparuit 
confpicue Qicet pridie ejus dici iucem primiim ad- 
fpexiflet} fub illa plurimum albicantis adipis. Jecur 
erat ipfi duplex , cum duplici fellis velicula, & 
vense ipdus tam perplexo errore inter fe intricat^ 
ac confufjE, ut non licuerit quicquam diftindle fal- 
tem in illis notare. Tiioraci erant duo corda feju- 
gata,inclufa tamen uno mvolucro, & innatantia ei- 
dem aquae, fed euilibet fuus erat pulmo, at in ven- 
tre una duntaxat vulva , unufque lien , fed is adeo ru- 
bicundus & floridus , ut videretur accedere ad natu- 
ram jeciaoris. Vafa autem umbilicalia delinere hinc 
in diffiflam jecinoris portam, illinc vero bifido du6lu 
in arterias iliacas & vcCicx fundum. 

Idem Obfervat, Medk. Ub. 3 . cap. 56. Satyrum 
In d icu m ciirme defcrtbtt hts verbis : 

3aiiaxs g |^ Uamvis extra forum medicum, atrexam ta- 
men huictelse, Satyrum Indmmj noftra me- 
nioria, ex jingola delatum, & Frederko Henrico 
K^raufionenfiiim ^rmcipi dono datum. Erac au- 
tem hic fatyrus quadrupes: fed ab humana fpecie 
quam pr^ fefert, vocacur Indis Ourang^outang : Cwc 
homo iylveftris uti ^fricanis^quoias morrou. Expri- 
mens longitudine puerum trimura , ut crafluie fe- 
icennem, 

Corpore erat nec obefo , nec gracili , fed qua- 
drato: habililBmo camenjac pernicillimo. Artubus 

vero i^id Licetum de Monjlris. 339 

vero tamftriais, & mufculis adeo vaftis , ut quid- 
vis &auderec, & poflec. Anrerius undiquegk'. 
ber : ac pone hirfutus , ac nigris crinibus obiitus, 
Ll 5. fjt !CS 34© A P P E N D I X. 

facies mcntiebatUL- hominem : fed nares fimae, &_ 
aduncse, rugofam , & edentulam anum. 

Aures vero nihil difcrepare, ab humana forma, 
uti neque pe(fbus ; ornatumutrimquemammapise' 
tumidi (^erat enim fcxus foemininQ venter habe- 
bat umbilicum profundiorem 5 & artus, cum fupe- 
riores, tum inferiores , tam exadbam cum homine 
fimilitudmem: utvix ovum ovo videris fimilius. 

Nec cubito defuit requifita commifTura : nec ma- 
nibus digitorum ordo: nedum pollici figura huma- 
na : vel cruribus fura: : vel pedi calcis fulcrum. 
Quse concinna 5 ac decens membrorum forma, in 
caufTa fuit,quod multotiesincederetere<^us: neque 
attolleret mmijs gravate , quam transferret facile, 
qualecunque, graviflimi oneris, pondus. 

Bibiturus prehendebat canthari anfam , manu alte- 
ra; alteram vero vafis fundofupponens,abfl:ergebat 
deindemadoremlabiisrelidlu.m, nonmmusadpofite, 
acfi delicatifiimum vidifiles aulicum. Quam eandem 
dexteritatemobfervabat utiquecubitum iturus , in- 
clinans quippe caput in pulvinar : & corpus fl:ragu- 
lis con venienter operiens , velabat fe haud alirer , acfi 
vel molliflimus illic decubuifl^t homo. 

Quin imo narravit aliquando affini nofl:ro, Samueli 
Blomartio , Rex Samhacenfis , Satyros hofce , praefer- 
timmares,in Infula Born£o , tantam habereanimi 
confidentiam : & tam validam mufculorum compa- 
gem : ut non femel impetum fecerint , in viros arma- 
tos : nedum in imbellem foeminarum , puellarumve 
fexumjquaruminterdumtamardentiflagrantdefide- 
rio:utraptas non femeIconfl:uprarint. Summequip- 
pein Veneremfuntproclives (^quod ipfis, cum libidi- 
nofis veterum Saryris commune^ imo interdum 

aded cap K^d Licetum de Monjiris. 3 4 1 

adco prorervijac falaces : ut mulieres Indica^ pro- 
pcerea vuenCj cane pejus & angue faltus, ac luftra : 
in quibus delitefcunt impudica hsec animalia. 

QuoE omnia ur verifllme referunrur de hocce Sa- 
ryro , fic {^x\h nihil verifimiHus , quamadejus imi- 
tationem, effidlum fuifle Saryrum veterum. Quems^yrusvete- 
* iib 7 ledtoribus fuis delineaturus ^* Tlinitts. fcribit expref- '"™' 
se 5 animal efle quadrupes , in jiibfoUmis Indorum 
montihiis , perniciffimum 5 humana effigie , ied pe- 
dibus caprinis 5 & toto corpore viUofum 5 nihil 
habens moris humani; gaudens fylvarum latebris ; 
Scfugiens hominum commercia. 

A quibus notis, Hcec aiiquantifper difcrepec Sa- ^^^^"7;^^« b. 
tyrus beati Hieronymi: convenit tamen utcunque, 
cum figmentis Poetarum. Erat, inquit,homo na- 
ribus aduncis, & fronte cornubus afperaj definen- 
tibus corporis extremis, m caprarum pedes. Quam 
eandem formam, exprefTuri dilucidius Poetse, ap- 
pellant Satyros fuos lafcivos , impudicos , biformes , 
bicornes , & interdum , petulantia fylvarum nu- 
mina. 

Qux veterum epitheta, fiquidem ad veriratis ex- 
plores amuflim, videbisipfosnon planeerralle. Re- 
peritur quippe etiamnum lafcivum hoc animal, in 
fubfolants lndi£ montibiis : uti quoque in ^frica 
intra Sierram Lionam , & promontorium montis, 
ubiforteillaIoca,quae ^Vlinius aflerit noflibus mi- 
care crebris ignibus ./^gipanum, Satyrorumque la- 
fcivii,gaudec confragofis receflibus : fugit humana 
conforcia, neque audic immerito falax, villcfum, 
quadrupes , fpeciem humanam pr;sferens : & prsedi- 
tum naribus aduncis. 

Sed nec pes ipfius habet ungulas : nec frons ca- 

prarum 34^ Appendix. 

prarum cornua , nedum corpus ubique pilos , fed 
duntaxat caput, humerus, ac dorfum. Reliqua ut 
funtglabra, fic aures nequaquam acutas, velutper- 
peram finxit Horatius , verum flexuofe , & , ut ver- 
bo dicam , vere humaniE. In lumma, vel nuUus efl: in 
rerum natura Satyrus: vel (i quis eft, erit piocul 
dubio illud animal, quod in tabelia hlc a nobis de- 
pidtum. 

JACOBUS BONTIUS 

Hijior. natur. & Medic. lib.^v. Jtmilis Satyri 
hifloriam hanc proponit : 

satyra T T fdi cgo Satyros aliquot utriufque (exus ere£te 
y incedentes, imprimis SatyramfoemeIlam,tanta 
verecundia ab ignotis libi hominibus occulentem, 
tum quoque faciem manibus^liceat ita dicere) tegen- 
tem, ubertimque lacrymantem, gemitus cientem, 
& cseteros humanos aAus exprimentemjUt nihil ei 
humanideelle dicerespraeter loquelam. Loquivero 
eos eafque ipo^^Q^Javani ajunt, fednonve!le,nead 
labores cogerentur, ridicule me hercules. Noraen ei 
indunt O^/r^;?^ O/^^^w^ quod hominemfylviefigni- 
ficat,eofquenafci afiirmant e libidine mulierum In- 
darumi quae fe Simiis, & Cercopithecis deteftanda 
jibidine mifcent. T H O- I i^d Lketum deMmflris. 273 

THOMAS BARTHOLINUS 

Hifloriarum anatomicarum rariorum centurijs mon- 
ftra varia proponity quorumprscipuafunt 

MoNSTRUM YSTADIENSE. 

i^Sw T TQnefta matrona Maria Jacobi , uxor Jani Ja- 
8. TTl (^obi^ Tfladi Scanorum enixa efl iii. Decembris 

Anni m dc xlix. puellam monftrofa facie. Co- 1649. 
rona caput cingebat carnea , fanguine plena, in cir- 
rhos intortajin fummo capite claufa mitr^ inftar. 
Ex finiftri gena propendebat congeries flavorum 
pilorum. Aures latas fed triangulares. In occipite 
alia corona eminebat huc ilkic moveri apta. Frons 
nulla. Oculi nuces juglandes sequabant, ut a ciliis 
legi nequiverint. Incurvus nafus , & ad latus al- 
teru.m intortus. Os rotundum femperque hians , 
duobus dentibus molaribus ornatum. Vagitu horren- 
do grandioremmentiebatur setatem. Castera optime 
conformata. Teftabantur prseterea domeftici, ante 
partum vagitum ter edidifle , modo fubmiffb, mo- 
do elato fono. Poftridie nativitatis exfpiravit. De 
horum fide M. Andreas Nicolai Tfiadienfls pajtor^ Sc 
Dn. Jacobus Jani conceptis verbis teftantur. 

FRATER FRATRI ADNATUS. 

centuria Lazarum Colloredo Genuenfim , Hafni£ primum 
«^.^'''''^'vidijdeinde Bafilea xxviii annos natum , fed u- 
l^ trobique cum ftupore. Fraterculus huic Lazaro / 

in pedore erat adnatus, fi rede conjeci , offe Xy- 
phoide urriufque cohserente. Pes finifter folus illi 
dependebat , duo brachia, tres in manibus fingu- 
lis tantum digiti, Veftigia pudendaruni partium 

M m appa- 34,6 A P P E N D I X. 

apparebant. Manus, aures, labia movebat , in tho- 
race pulfus. Excrementa nuUa minor frater excer- 
nit nifi per os , nares , & aures , nutriturque eo 
quod major afTumit. Unde partes animales & vita- 
les diflindashabebit, quum & dormiat , fudet , mo- 
veatur , quando major vel vigilet j vel quiefcat, 
vel x^dLicetum deMonfiris. 347 

vel ficcus eft. Uterque etiam fuo nomine ad bapti- 
fmatis fontem infignitus fuit , major Lazari , mi- 
nor Joannis Baptifia. Naturalia vero vifceraut he- 
par j lien &:c. utrique communia erant. Oculi claufi 
fere loanni Baptifta , refpiratio minor , admota 
enim pluma parum movebatur , admoti vero manu 
exilem habitum calentem deprehendimus. Patulum 
fere illi & hians os , dentibus prominulis , faliva 
perpetuo fere madens , caput videbatur folum o- 
mne alimentum in fui augmentum abfumere. Pr^- 
grande enim & majus quam Lazaro ^{^di deforme, 
capillis fupino iitu dependentibus. Barba utrique 
crevitjfed Baptifta neg\cd:si , Lazaro compta. E- 
rat autem Lazarus juftae ftaturjE , corpore decen- 
ti , moribus humanis , & ad aulse morem ornatus. 
Indufto pallio fratris tegebat corpus fovebatque, 
ncc monftrum intus condi primo alloquio diceres. 
Animo ubique prsefenti vide batur , nifi quod de fa- 
to fubinde follicitus,mortem fratris timebat, quod fe 
foetore & putredine exftinguendum quoque praefa- 
giret, hinc magis in curando fratrequam fe labo- 

I rabat. Rariffimi monftri effigiem a vero haud ablu- 

r dentem le£borum oculis fifto. 

MULIER CORNUTA. 

cent.i; ^iirmerenti in feptentrionali Hollandia pauper- 
' ^^''^■culi mulier Margaretha Mainers degir , quse vi- 
ginti retro annisjcx moerore prodigi filii tumorem 
primo in dextra capitis parte fupra mufculum tem- 
poralem obfervavit , qui in cornu tandcm excrevit 
digitos XI 1. longum, caprini cornu craffitie,duri- 
tie,& fimilitudine. Ex temporum fere regione £^u 

M m 2 finci- 276 A P P E N D I X 
iincipite cmergens refleditur, incurvaturque, fur- 
fumque fummum caput petit , cui fe mobile appli- 
cat 5 ut commode vitt4 tegi poflic & occultari. Ad 
radicem rubet cutis , & prurit , llque rudius tra- 
£betur fanguinem prolicit. Inter caput & cornu 
olim vix digitus inferebatur , . nunc totam manum 
1646. admittit, quia continuo crefcit. Invifi eam & ftu' 
diose luftravi , hancque feminse grandazv^e imagi- 
nem per pidorem exprefli. VARIA t^d Lketum de Monjlns. 277 

VARIA MONSTRA HUMANA 

moderna pajjlm obfervata. 

centuria Hafm£ natum monflrum loco brachii dextri ma- 1650. 
Sa^^f."" nufque pedem habebat informem^duabus eminenriis 
donatum inftar lunse corniculatas , in calceis Galli- 
eis confpicu^. Puell^ ibidem prope hortum foceri 
mei a primis incunabulis unicus eft pes , in altero 
crus deeft ^quod arteficiali pede fupplet. 

Vidi alium hic pueru m digitis in dextra manu ca- 165 1. 
rentem , loco digitorum carneae aderant portiun- 
culas exiguse , unguiculis ornatse , infenfiles. Pol- 
lex longior in omnes partes mobilis. 

CMeJfana in Sicilia occurrebat mihi vir confi- 1644.. 
ftente setate , cui brachii deficientis loco folum os 
cubiti cum appenfa manu hserebat. 

Rom£ juvenis mihi vifus , cui labium fuperius 
ad dextrum latus inftar longi roftri dependebat. 

Ibidem cuidamnafus adeo fuit magnus & pendu- 
lus ,ut velut probofcis Africani Galli , hinc inde cum 
corporis motu commoveretur. 

NeapoU mentum dextrum viro adeo tumebat, ut 
os in medio faciei fitum videretur. 

Ibidem fenex nobis notus , cui manus dextra di- 
gitis sequalibus rotunda & globofa erat. 

Florenti£ finiftrum brachium homini deerat, cu- 
jus locum occupabant tres tantum digiti ex fcapulis 
dependentes. Similis Neapolt mihi vifus, qui uni- 
cum folum digitum vice brachii monftrabat, pro 
arbitrio ejus mobilem. Ibidem in Hetruria ruftico 
in occipite burfa carnofa capax enata. 

Roma homini palpebrse inverf;^ apparebant. 

^ M m 3, JteJ'£i- Ijo Appendix. 

t^tefl£ cuidara manibus deficientibus ungues ex 
brachio immediate excreverant. 

Enchuyf£ nafutum vidi, cui ex dextra nare pro- 
pendebat caro magnum polypum fuperans. 
1645. Tarijih die S.Bened't5fi mulierfextomenfegra- 
vida marem enixa eft, capite fere pifcis carpionis, 
quanquam lingua major , & reliqua m facie plana. 
A fummo capite dependebant moles utrinque a la- 
teribus carnex , fimiles hepati pifcis. 
1642. ^atavii in nundinis S.Antomi^ vidi infantem 
duorum annorum, femoribus carentem, qui trunco 
corporis incedebat. Ex utroque tamen ftipite par- 
vus digitus emergebat , veftigium nempc pedum 
abfentium. Brachia quoque mutila erant fine ma- 
nibus. 

Ibidem ruftics puellae in indice digito unguis ad- 
verfa parte accreverat. 

Venetiis in alia puella obfervavi carneam molcm 
litrinque loco crurum produdtam, quse manibus a- 
lioquin , pedibus & cruribus erat mutilata. 

Ibidem mulieri labia oris ita intumuerant , ut os 
videri non potuerit. 

Hafni£ memini me vidifte puerum fex in manu 
digitis , fextus fuas articulationes , ut reliqui , expref- 
fas gerebat. 
1638. Lugduni Batavorum femina vulgaris conditionis 
prope templum T). Tetri enixa eft foetum capite 
felino, caeteraelegantem. Monftri occafionem ima- 
ginatio dederat, prsegnans enim felem in leflo fuo 
cum horrore viderat. 
1637. Amftelodami nata in platea vitulina futoris uxori 
filia capite equino grandi. Ibidem alia ferebatur ca- 
pite fuillo edita, fed incerta fama. 

Lugdu- i^d Lketum de Monjlris. 551 

Lugduni Batavorum vir degebac annorum xxvi. 
lireris deditus , qui in manibus duos tantum habebat 
digitos 5 eofque crafliflimos , cum parva appendice 
indicis. Elegantiflima literarum elementa iftis digi- 
tis pingebat , & qu^vis munia angufl:a manu obi- 
bat. Talem & in oppido vicino vidimus. 

Vatavii^ Helveto duo pedis digiti connati erant. 

Venetits puer fine brachiis omnia pedibus ex rer- 
ra elevavit , in crumenam ftipem repofuit , & pileo 
obvios falutaturus facile caput detexit. 

Hafni£ alius aridi manu pedibus cun£ta perage- 
bat 5 fecuri artificiose utebatur , & , natura defedlum 
fupplente , manibus commode carere videbacur. 

HOMINES PETRIFICATI. 

centuria Prima uobis nafcendi initia lapides dederunt , fl 

\'J^ °"^fabulofo credimus feculo , qui tanquam ofla terr^ 

a T^eucaleone pofl: rergum ja^bipaulatim animaca- 

luerunt. Ut repetant ortum , nonnullos in lapidem 

accepimus converfos, De Lydi£ Metallurgis refert 

«Deadm. « Ariftoteks obilru£to oftio 5 interclufoquefpiritu 

" * fuflTocatis 5 poft longi temporis intervallum in la- 

pides mutatos cum vafisjamphoris & liquorein il- 

illis contento fuifl^ extradlos. Cui metamorphoii 

fimilem narrat Hlftoria Bavarica^ de qua diflerunt 

,iDeMixr.i- ^arens b, m,Sennertus , aliique. Uxori Lothi 

Sodomis egredientiidem contigifl^e, facro credimus 

Codici. Quod per infitum falem procurafl^ edifti 

fui vindicem [ehovam B. Auguflinus divinavir. I- 

dem feculo noftro in Africa prope Tripolin eve- 

nitj ubicerto iras divinse argumento oppidum fubi- 

tanea tranfmutatione in faxeam duritiem fuit con- 

verfum e.6 28o Appendix. 

verfunijex quopuer petrificatiis,ad G^r^/«^/(?;«7?/- 
cheUum transmiflus fercur. Ego ligni fruftulum in 
eadem civitate perrefa(ftum in Mufaeo Jo. Fr.Ha- 
beUi ordmis Hierofolymttani Vice Cancellarij , cum 
vcvlnfida Melita degerem benevoleabilloexceptus, 
confpexi. Vi^\\xv\!i% Rom^mY 2X2x10 Ludovifiorumi 
hominem in fubftantiam lapideam concretum, cujus 
argumentum ipfa ofla praebent, & coft^ , fuam ad- 
huc fer\^antes formam. '^Tanarolus craniumhuma-^J^J^'"'^- 
num in mari petras foliditatem acquifivifte nuper 
fcnpfit. 

Hsec extra uterum a fpiritu quocunque lapidifico 
five in terra, five aquis , five aere transmutata facile 
aflequimur. At in utero foetum folum folidefcere, 
falvis aliis vifceribus, omnem fidem fuperaret , nifi 
hi oculi vidiflent, hse manus palpaflent. De Litho- 
psedio loquor, feu infante petrefadbo, qui Jlgendict 
Senomm poft 2 8.annorum moram ex utero matris 
Columb£ Chatry fuit exfedtus. De hiftorise ^(\q te- 
ftantur ^Thuanusy ^Taraus^ Albofius & Simon^-^^-'''^' 
^rovancherius ambo in feftione praefentes , f Lice- J^^^^^Jf; 
tus -i iL. Bourgefia obftetrix Reg. Franc. qua: vi-capii. 
dit exfe6tum. Data vero induftria defcripfit Albo-ML'&t'. 
fius fingulari Diatriba , & h Thuanus gravifllmus "fnSV. 
Hiftoricus, quem folum hic ioquenrem introducam. ['lS.i?. 
1582. Anno millefimo quingentefimo o£tuagefimo fe-^'^^- 
cundo, res incidit quomagis mira,e6 minus fidei 
apud pofteros habitura, nifi certifllmis veritatis tefti- 
moniis niceretur ; quam quia pro comperto habe- 
mus, hoc I0CO5 ne in dubium olim revocetur, amplius 
# . afl^eri officij noftri & inftituti efl^ duxi. Mulier 
quasdam i^gendici Senonum •, quse Celtic£ noftr^ 
eft metropolis Archiepifcopali dignirate ornata 

Cohimba Kyid Lkettm de Monflris, 281 

Cohmba Charria nomine, Ludovico Caritati fartori 
nupta , quum ad annum xxxv 111. valetudine integra 
pervenifler, nequeadhuc uterum geftafler, certillima 
habuitconceptifoetusindicia, menftruis purgationi- 
busnonjamutanteaftatistemporibuserumpentibus, 
&:frequentiuterimotujammanifefto5actumorelum- 
borum&abdominispauliarimfuccrefcentejmammif- 
que lafte turgentibus : tandem decurfo ftats geftatio- 
nis curricul o , graveis puerperii labores , & al vi tormi- 
naexperiricoepit, urmaadaliquotdiesfupprefta,qu^ 
pofteacurrentevelutialveomagnavierupit,profufo 
ilio ichorenon tam ex veficae meatu , quam ex mu- 
liebribus locuiis fcaruriente, & tunica difrupta una 
cum ferofis recrementis fanguinis coa£li quafi rhom- 
bus emerfit : ex eo mammse concidere vif^e , & mo* 
tus infantis aur ignavus , aut nuUus, ac labores mu- 
lieris toierabiliores fuere , qu^ a ludibrio iliius fcetu- 
rx totum triennium in le£to decubuit, femperde va- 
letudine adverfa , de duritie , de tumore , de tormini- 
bus alvi , ac de inutili illo pondere , quod per fe mo- 
bile pro vario geftantis motu , modo in hanc , modo 
in illam partemprocumbebat, quamdiu vixit, con- 
quefta. Fato poft vigefimum o£lavum geftationis il- 
lius:annum fundlsediiredto abdomine , uterus rugo- 
fusapparuit, & verficolor, tadlu durus, acvelutite- 
ftaceusj fe<n:oque rurfuseovix tandem renitente ad 
novacultK aciem , portentofa mole gypfea edu6tus 
foetus bene conformatis membris, ac eodemprorfus 
quo cseteri pofitu, cor, cerebrum naturalem habi- 
tum fervabant , nifi quod ulcra modum indurue- 
rant , non tamen ut exrernse. Hodie adhuc corpuf- 
culum illud Jge7idici a prastereuncibus miraculiin- 
ftar vifitur, expersputredinis & teredinis. 

Nn . Fufio- 282 A P P E N D I X. 

Fufiorem a£la! rei hiftoriam pertexit Albojius qui 
dextram manum ad carpum inadvertenter abftra- 
£l:am addit , & in alvo matris relidlam , prseterea den- 
tcminopinanter a quodamcontre^lante exemptum. 
Tranfiit deinde mirandus hic foetus ad Tarijienfem 
mercatorem primarium Tretefeigle , curiofum re- 
rum rariorum , apud quem vidit obftetrix Bourgefia: 
Hinc ab aurifabro & gemmario Giliberto Vautron 
Venetias adfportatus , ubi eadem faeie integrum vidi, 

1653. ^ contredavi. Tandem ex Itaha migravit ad fere- 
nifllmum Regem T>anorum T>n. Fridericum III. 
DominumnoftrumClementifnmum,quiiteratomi- 
hi fubjediflimo cl^enter & videndum, & aceuratius 
examinandum conceftit. Ne verodubitemus eundem 
foetum efle petrificatum , quem enixa eft ./d^p^/Vi no- 
minata mulier , in rei certiftim^ fideni tabulse, 6c in- 
ftrumenta contra£buum de Lithopaedio tranfmifta 
fuerunt ad Auguftum Regem noftrum , quorum hic 
fummam Regio mdultu tranfcribam. 

Ego infra fcriptus Stepkanus Carteron Aurifaber 
Tartfienfis fidem faeio, tranfegifle me cum Dn. Gtlle* 
berto Voder de puero petrefa(So quem poflideo , qui 
in Senonibus erat, & pofteavifus in Technicotheca 
defunfti D"' ^Pr^/^^y^/^/i? interrariflimamuf^i,quem 
infantem promitto me traditurum nominato Gille- 
kerto mt cuicunque id dederit negocii, cum attefta- 
tione fex hominum fide dignorum in Mufko ejuf- 
dem Tretefeigle inventa, & plene fatisfa£tum mihi 
eile a laudato Domino pro foetu ifto, ftcut inter nos 

itzs. convenerac. Venetiis. xii. Februarij m dc xxviii. 

STEPHANUS CARTERON. 

Ego Julius C^efar dh tilippisfmfrajsns, utfipra^ x^d Lkettm de Monftris. 28 j 

Nos infra iignati Cives ^arifienfis teftamur & 
fidem omnibus facimus quorum intereft , quod in- 
fans petrificatus , qucm nunc pollidet Maria Char" 
pentarta^ uxor Stephani Carterm Aurifabri Tari- 
Jienfis &c. fit idem foetus quem mulier Senonenfis 
in Burgundia utero geflavit per plufculos annos, 
ficut a defun£to Ambrofio ^ar^eo defcriptus fuit, 
fitque idem fostus petrificatus , quem in Mufseo 
fuo defundrus Tredefieigle inter rariilima fua ferva- 
verat. ^arifiis xxiv.ikfi^.r/yjannomillefimofexcen- 16 2t, 
tefimo vigefimo odavo. 

]<[. de Collemont S. Chancer. 

Sacanes ^indamouch. ^u Mouff. 
Tierre de Couvoufi. FF. le Troulx I in oper. Figuram Lithopjedii Albofius Hieduus addidit , 
J, de * fed contradram & in utero adhuc convolutam. '» Ta*' 
«ap°u? raus majorem dedit propius ad naturam acceden- 
tem 6c extenfam. Ego accuratifiimam iconem hic 
fubftitui ad Rcgii foetus exemplum effidtam , quam 
p Auguflo Regi noflro fubje£liffime acceptam refero. 

In nonnullis enim immutatus fuit foetus & tempo- 
ris diuturnitate 5 &: itinerum varietate. Univer- 
fum corpus jufli foetus magnitudinem , externaque 
forma humanum foetum accurate exprimit. OfTa hinc 
inde denudata folida & dura. Interjed^ carnes velut 
gypfeae & indurata: calci fimiles. Cutis lacera, du- 
ra & nigricans , quas partem abdominis , thoracis 
&: caput hinc inde tegit. Oculorum orbitas vacuis 
eminentibus offibus. Maxillae fuperioris & inferio- 
ris pars dextra ablata , & dentium alveoli vacui, 
uno folo relido dente. Humeri os dextruni appcn» 

N n 2 fum 284 A p P E N D I X. fum corpori nudum, manu deficiente. Siniftrum 
brachium a corpore folutum , digitos manus com- 
plicatos exhibet. Pedes leviter didu£li , junftis di- 
gitis & concretis 5 reli£to tamen illorum vefligio. 
H E R M A P H R O D I T U S 

fine cute. 

ChriftiamCerdonis Hafnienfis uxorjconfueto par- centuna 
tus termmo exfpirante 5 facih partu enixa eft her-ms- 

- maphrO' tyid Lkettm de Monjiris. 2 g f 

maphroditum ^mxxMdon natura locofolito, virili vero 
membro fupra in pube cOiifpicuo. Alebac prseterea 
infans extremis artubus aliquid monftri. Loco ma- 
nus extremas pedes erant, & locum pedis occupabanc 
manus. Adhsec nuda caro comparebac line cuce, cu- 
jus ne veftigium quidem in univerfo corpore con- 
fpiciebatur. ^ 

MONSTRUM SINE CRANIO. 

Genturia In Cmbrt^ oppido Brynsy cerricorij Hadersk' 
?ia 7. °' bienjls^ nacum monftrum fexus mafculinijprimis con- 
jugii parentumannis, in quo nullum cranium vife- 
barur, fed inverfum capuc, oculis pofticam parcem 
occupancibus, lingua exerta. In occipite tamen os tri- 
angulare fupererac. Nullum collum. Incra oculos 
pofticos carnis cruentse portio propendebat , ex qua 
fanguis ftillabac. Siniftra manus ad fuperiora procen- 
debatur exerca , quam (i vi deprimeres , fua fponte 
ad fuperiora erigebatur. Sex digicis eadem manus 
ornabacur, uc & fmifter pes. Dexcra manus recror- 
fum a corpore fleftebacur^quse vi redu£ta,ad exce- 
riora fua fponce redibac. In ucriufque manus car- 
po dura adnata erat caro. Corpus reliquum per 
arcus aut vencrcs diftindtum nan erac, fed aequalicer 
llneullodifcrimine a fuperioribus adinferiorainfor- 
me procendebacur. Rubratamenlineola balcei, feu 
cinguli inftar j mediumcorpus dividebat. Nn 1 HER' :3S6 A P P E N D 1 X. 

HERMAPHRODITUS 

fariens, 

Ancilla utriufque fexusj licec de ambigua naturd centun*«r 
irarii rumores Ipargerentur , nupiic tamen viro ple- m "v 
bejo , & tandcm gravida, amifit in peftilentii ill4 
magna 1654. maritum. Poft computum decem & 
tres hebdomades efHuxeranc , antequam verum pa- 
riendi cempus affulgerec. Interea in tantum tumo- 
rem aqualiculus eft diftentus , uc fe gemellos pari- 
turam crederec. Tandem puerum grandiufculum e- 
nixa eftj fed in parcu excin£tiim. Ipfa materfuper- 
fies & fana funus infantis fui procutat. 

MONSTRUM INTESTINIS 

£xertis. 

In Selandi£ civitate Coagio , nativitate Broch^ onmfii 
mannorum clard, natum pridem monftrum huma-riaji.^" 
num, cujus fuperior capitis f)ars , futuris folutisj utin 
alijs nuper natis ufu venic, moveri, &a vicinis fepa- 
rari pocuic. Siniftri brachij loco truncus erac duabus 
appendicibus digitorum vice diftentus. Tres digiti 
in manu dextri , quartus referebat granum hordei 
eum appendiculi infra cubitum. Cor in hypochon- 
drijs iitum. Inteftina extra umbiUcum prominebant 
uuda, colore rubicundo. Digiti dextri pedis conna- 
ci , quibus prorfus (inifter pes carebat. Uterque pes 
rotundus inftar ungulas, calcibus introrfum verfis. IN- L^<^ Licetum 4^ Monjtris. 237- 

I N F A N S H I R S U T U S 

& rugofus, 

^Huto^ Hofpita Hamhurgenps contumaci febfe maligni 

nsjs. laborans , dolores partus fsepius perpefla , tandem in- 

fantem enixa efl: toto corpore hirfutum , pilis digi- 

tum longisjrugosifacie, Triduo elapfo omnes pilii 

deciderunt, nec ullse in facic rug^c comparuerunt. 

MONSTRUM SINE OCULIS. 

centuria In oppldo Scam£ noftrse V^y natum eft monftrum 
tiz^y, °"parentibus honeftis. Re£te omnia in partu fuccefle- 
rant, £^6. infanti nulli oculi erant. Bregma apertum 
colore rubicundo patulum. Nafus latus oblongus— 
qucjcx quo tumor protendebatur una parte ofleus, 
alteri carneus, cute tedtus, line foraminibus na- 
rium. Os latum & deforme. Maxilla fuperior unico 
ofle conflare videbatur. Utraque manus fex digitis 
au£ta , ut & pes finifler. Miferando continuoquc 
ejulatu omnium in fe mifericordiam vertit donec. 
expirarct» 

DUPLEX PENI S, 

j centuria Duplcx Golis in hominc , czetcra fimplici & pef» 

\%zi. '"fe^tojrariflime obfervatus. Quidam tamen Bonom^ 

aliquando difTe^tus, duplicem penem habuit, ut 

# Lib. I. narrat mtxx^^^Tarens. Nuper admodum in Belgia 

ASc.'cap. puer bimulus publice fpedabaturjoptimi habitus, cui' 

'^ peois geminus erat ftatim cinea primum exortum © 

pub€' 288 A P P E N D I X 

pube divifus, magnicudine pro iftd setate juftd, &ribi 
prprfus fimilis, per vicesetiamperutrumquejinter- 
dum fimul urinam reddebat. Teftes jfcrotum, & 
csetera omnia nihil a confueto naturae tenore recef- 
fere. Vidit hunc Triapi nepotulum eruditiilimus 
Tetrus Schumacherus ^ amicus nofter , ut in literis ad 
me teftatur. 

PUDENDI MULIEBRIS 

monftrofa conformatio. 

Uxor mercatoris Bergenfis honefta 5 annorum *^hTftt. 
triginta fex, primo poft celebratas nuptias anno, qui 

1652. erat milleflmus fexcentefimus quinquagefimus fe- 

1653. cundus, abortum pariturj& fequenti anno foetum 
mortuum edit. Anno millefimo fexcentefimo quin- 

1655. quagefimoquinto tertiiim impr^gnata, eodem infe- 
lici fucceflu praefente Medico 2). Joh. Frid. Treu- 
blero-i amico noftro, cujus fide hsec referuntur, in 
lucem edit infantem mortuum fereque putridum, 
debita tamen lochiorum purgatione fequente. Ad- 
monuit maritum vir laudatus, ut a veneris confli£tu 
tam diu abftineret^donec ab omnibus impuritatibus 
falutari medicamentorumufuliberaretur uxorisute- 
rus. Sed poftpofito fano confilio, quartum gravida 

3657. X. April. M DC LrVii. eadem difficuitate, parique 
miferia infantem enixa eft mortuum , capite com- 
prefro,& purredine in vertice infantis apparenre, 
unde fummus foetor affidentium nares feriebat. Lo- 
chia rite fiuxere : fed fecunda poft partum die, forfan 
di^rae errore, infebremincidir, moriturque. Qu:srit 
ex obftetrice T) .Treublerus ^ an nihil memoria di- 
gnum in partium genitalium ftruflura obfervarit. 

Negat xjULicetumdeMonJiris, 2S9 

Negac obftetrix fc quicquam revelaturam contra 
dacam denatJE fidem. Tandem quum acrius infta- 
rec 5 ecce monftrat cadaver , monftrofa partium ge- 
nitalium conformatione ftupendum , ciijus figuram 
celerrime cxpreftamhancobrinuitsmihique Vir cu- 
riofus cum hiftori^ enarratione cranfmifit. (0 ^^"^' ^^^^ 
pe ex vulva membrana carnofa , vulvae labiis inter-£|«^ e^^ 
ne undique adnata, imo pudendo muliebri circum 
circa ita connexa , uc inftar marfupii propenderec. 
Foramen in principio confpiciebacur amplius. Ixs. 
congreffu , ne marico monftrofa pars innocefcerec, 
duobus digitis mulier incrudebac fine moleftia ulla, 
ad corporis aucem vehementiorem commotionem, 
auc frequencem deambulacionem , longius extra 
prominebac. Inftante parcu ab obftecrice inceriori- 
bus vulvse pariecibus cam apce affigebacur 5 ut ne 
minimum in foecus egreffione impedimencum obji- 
ceret 5 foramen enim hujus marfupii poft incrufio- 
nem ofli pubis adfociacum , cam concinne divide- 
bacur , uc duabus obftecricis manibus fatis amplum 
relinquerec fpacium. Non eflfe uceri prolapfum, cre- 
bri concepcus ceftantur. Verofimilius diceres va- 
ginse eft^e dilacationem , nifi frequentes abortus dif- 
fuaderenc. Forfan a nacivicate fuperflua membra- 
na , fenfim deinde afHuencibus humidicacibus m- 
tumuic. Oo F I- Appbndix. 
FIGURiE EXPLICATIO 

A ^udendum muliebre, 

B CHembrana carnofa-, pudendo muliebri firmitcr 
undique adnexa, in nimia corporis commotionein- 
ftar marfupii propendens flaccida , iterumque in 
cotru partuvc ad intruiionem apta. 

C Fora-' 
i^d Lmtum de Monfiris, 291 

G Foramen , quod ad egreirionem infantis ampUa- 
tur, & duabus obflctricis manibus rparium fatis 
amplum relinquit. 

MONSTRUM SINE BRACHIIS. 

centuria Pulchcrrimis parentibus deformis proles nata Haf- 
frias^. ;?/^ mea memcrja Carebat brachiis , quorum lo- 
cum folus digicus fupplebat. Pedes fine digitorum 
difcrimine folidi & carnofi. Oculi ex fronte emi- 
nebanc. Sracim a nativitacenatum monftrum morte 
& terra expiabacur. 

MONSTRUM TRICEPS, 

6^Hifto? Publica fama ad nos pertulit , natum in Silejla 
m45. urbe ^rachenberg A. C. m dc lii. dic 22. Apn-i^fz. 
lis monftrum horrendum capite^ triplici , cujus pa- 
ter fercur fucor , nomine Joannis Stein , macer ve- 
ro Catharina. Medium caput lupinum erac, lingua 
exerca furfum fpe£tans. Dexcrum rubicundum, fi- 
neque cuce cruentum , humano quidem iimile , fed 
fceleco fimilius. In finiflro facies humana clariuse- 
micuic 5 fed occipici & reliquo capici adnaca erac car- 
nea mafla , rocunda &dura , qua furfum elaca , in 
fronce oflicula cernebantur , veluti in coronis thori, 
eminentia. Medium caput naturali confuetoque lo- 
co fitum, dextrum vero fmiflrumquefui larerisaxil- 
Is inhserebat , vultubus ad fe converfis invicem. Ma- 
nus cutedenudatse vifebancurcruent^; &;hincinde 
crucisfignatur^rubicundaspeftorifemoriqueadfper- 
fae. Pr^iente urbis Senatu fercur /^ clamaflej fucuras 
morces prsedixifle 6c coeli tempeftatcs , moxque expi- 
raffe. O o 2. M O N- 292 A P P E N D I X -. M ONS^RO S A C AR O 

eaptti adnata. 
Duse monflrofonim infantum in T^anla noftra centuna 1660. A C. M Dc LX. natorum hidorise ad me pervene- 
runc. Suis quidem provinciis diftindta func mon- 
llra 5 fed m figura fere conveniunt. Primum in 
Cimbria Dioeceli Ripenfi ad me detulit Epifcopus 
ibidem vigilantillimus D.Tetms Kragelund ^ infi- 
gni eruditione & humanicate inclytus. Alterms in^ 
Selandia noftra nati defcriptionem mihi communi- 
cavit V^ir Clariflimus M. Martinus Cheitomaus Ec- 
elefiaftes Wenjlovienfis & Hylleftedenfis^ amicitia mi- 
hi &• affinitate jun£tus. Elegans primi monftri eft fi- 
gura, fed in capite deformitas qusedam notacur, a 
luperciliis enim ad vercicem ufque caro cruenta vi- 
fttur, figuram phafeoli feu renum humanorum exa£le 
referens 5 convexa parte frontem fpe£bante. Utrin- 
que ad tempora crinium cirrhi dependent. Tribus 
* fufpiriis edicis nuper natum exfpiravic. Alcera fe- 
quioris fexus in pago Bijjerup, filia Chriftierni Ivariy 
magnicudine vix xx. hebdomadarum aborcum sequa- 
bac. Oculi camen juglandibus sequales , Frons exi- 
gua , & fere nulla , quam fuperne inftar cincinno- 
rum hinc inde cenelli cingebanc capilli. Imprimis 
vero horrendum adfpedru erat occipuc, additamen- 
to carneo deforme , quod fpeciem corollarum refe- 
rabat^ quibus comse defedtum mulieres elegantiores 
refarciunt , intus cruore refertum. Os patulum u- 
tramque dentium feriem in gingivis oftendebat. 
Caro adnara materios indicat ubertatem. C^tera ab 
ordinario naturse curfu vix aberrant, 

FE- 6. hillo- 
riajo. Kyld Licetum de Monftrts. 293 

PETRUS BORELLUS 

monftrim fingulare hoc modo propomt. 

Hiflof. J[nno M Dc xxviii. Marc i i die xii. natum eft ^^^s 

phyfic!" monflrura biceps in urbe Filkfranc£ Albigenftum ^ 

aobfa/. quod ego nunc in mufeo meo inter alia mulra cu- 

^^* riora a me curiollus aflervara habeo. Inter duo ca- 

pita habet manum probe efformatam , ut 8c capita, 

quse feparata omnino funt. Ab uxore autem Mau- 

relli enixum fuit , poft novem menfium geftatio- 

^ nem folitam , mortuum natum eft , &: in ejus dif- 

ledlione corda duo reperta funt j apertum autem fuit 
in domo B ojtefoujftj Chinirp. Albigenfts ^ vifumque 
fuit ab Illuftriflimo Trincipe CondiSo^ Sc ab innume- 
ris magnaribus. Omnia reliqua parenchymata & par- 
tes probe conformars fuerunt , excepra fpina dorfi 
quse duplex fuit in fuperioriparte,craififque intefti- 
iiis , qu^ folitam conformationem non habuerunt, 

caruit eriara foramine in podice, &:pubis loco cau- 
dulam digiti tranfverfi longitudinis habuit, 

ALUDOVICOdeBILS 

Diftedtum^iiionftrum literis ad ^n. Ab.Tarent 
fic exhibtt Francifcusde Raedt M. D. 

Hifce Foetus monftrofi defcriptionem a Nobilifi^ 
D"°- Ludovico de Bils praeiencibus D D. Motrmanno 
& me , Dofloribus , Ippone Sixto & Cornelio de Co- 
ning Chirurgis , difte6li tibi mitco. 

Anno M DC lv 1 1. Novemb, xxvi r. natus t^m 1657. 
propugnaculo quodam,nonproculab Ardenburgo^ 
difto de £/<^fr/^/6^??J", foetus quidam monftrofus, vel 

003^ potius 294 A P P E N D I X. 

pociiis duoiti unumeombinati,patriquidemnoniinc 
Lieven Wejfeimck^ fubilgnis Centurionis D^^^Lemar- 
di Mogge militanti, matri vero Jaqtiemtjntje Al-de-we" 
relty quem nosutScNobi\i(r:i).deBi/s hujuscompe- 
rimus fuifie conftitutionisj nempe: Capitibus duobus 
eorumque collis oftavam circiter ulnas partem incer 
fe disjun^tis : cujus altera erat formosi fpecie facies, 
omniexpartesEqualiproportioneconftansjalteraau- 
temomninodeformisjduobus oculiscontmgenribus 
fe in ipfo quali oris ri£bu , fine palpebris , fuperciliis 
verobicoloribus, ubialiasoculilocumobtinent. In- 
ter oculos fupcrciliaque virile membrum erat quanti- 
tate corporis debita proportione. Defiderabantur & 
nafus & os , verum fub mento hiatus exiguus. Caput 
utrumque hirfutum capillis. 

Porro manus quatuor , totidemque brachia com- 
pcrimus, duo abaltero & altero latere dependentia, 
duo decuflatim a collo inter fe implicita, altera ma- 
nu prona, altera vero fupini. Corpus fuperius du- 
plici erat latitudine inferne decrefcens prope umbi- 
licum , unde convenientem deprehendebamus latitu- 
dinem, tres de hinc mammillas , utrimque unam loco 
folito , tcrtiam autem fuperius inter caput utrum- 
que , unumque umbilicum cum fuo ligamine , duo- 
bus cruribus, totidemque pedibus, quorum finifler 
intorcus , cseterum parte fua feminei lexus erat , alti- 
tudo femi-ulnas : verum ut Clarillimus Vir conftitu- 
a Gemi«am tioncm ejus re^tius difcat, hifce & jconem ^ fubjunxi. 

hnpamonflri ^ t . • • n- . 

finrartz da- Quoa 10 teriorcm attmet conuitutionem , ventre 

&zs%. aperto 5 repenmus omentum duobus ventriculis, 

totidemque inteftinis jun6tum 5 unum a dexteri, 

eratque femellae , alterum vero a (jniftra , eratque 

niafculi j inteftinum femellas redum folita ad anum 

perge- i^d Licetum de Monfiris. 1 9 5 

pergebac via , mafculiautem fpinas dorfi intercede- 
bat , atque perforans diaphragma, juxta fpinoe ver- 
tebras , quod fub mento , petebat foramen. 

Oefophagi tam mafcuU, quam femellae idemdia- 
phragmatis foramen penetrabant , alter os femell^ 
verfus , alter hiatum illum fub mento mafculi ten- 
dentes j ubi oefophagus re^tumque inteftinum craf- 
fa membrana inter fe diftinguebantur, ita ut natu- 
ra iftud foramen duobus ufibus crearit : fcilicet, ut 
per oefophagum ventriculo cibum ingereret , in- 
deque traje<So ventriculo , fe ipfum eadem via ab 
excrementis exonerarec. 

Reperimus quoque ingentem pulmonem , cum 
vend portae, fellis folliculo , lobifque quinque , at 
lienem unum , duos renes , caeterum reliquas par- 
tes femellas. 

In peftore ofFendimus corda duo cum pericardiis 
fuis , utrobique pulmonem cum duobus lobis , a- 
fperifque arteriis : ex ventriculo cordis finiftro ten- 
debat ramus arterise magn^ tum femellae , tum ma- 
fculi inferius 5 ac ubi accedebanc diaphragma, qua 
illud perforabanc , in unum commifcebantur, deor- 
fum porre£li. 

Cava tam mafculi quam femellse vena ex dexrero 
cordis prodiens venrriculo ,diaphragmateperforato 
coibat , inque eundem coalefcens du£tum jecur ac- 
cedebat. 

Caereri ramufculi aflurgentes cum reliquis par- 
tibus corporis naruralis conftituebant formam. 

Aperto mafculi capite , obliquam deprehende- 
bamus feparationem , parum utrobiquecerebrij in 
medio fupra utrius nervos oculi , ingentem aquae 
copiam , nuiios tamen ureteres , aut tefticulos y 

vafav^: 296 Appendix. 

vafave fpermatica 5 folummodo in mcmbro virili 
dudum aliquem cerebrum ufque ingredientem val- 
vuli quddam ab aqu^ diftindum , quse ftylo virili 
membro infixo illo ipfo eifluebat. 

Casterum quod thoracem fpe£bat , in eo quatuor 
deprehendimus claviculas , coftas quatuor & trigin*' 
ta, dorfi fpinaS duas » os facrum unum. 
EX- uAdLketUfn de Monftris. ts^y 

ExpTtccttto I. TahnU, 

"CTgura hsec anteriorem Monfirofi Fostus partem 
^ cute veftiti exhibet , literseque exteriores notatu 
dignas partes declarant. 

A. A. Siipercilta, 

B. iMembrumvirile, 

C. Oculi. 

D. Umbilicus. 
E.E. E. CMamma. 

F. CHuliebria. 

G. i^nus i vel potius foramen i quo wfophagus 

re5tumque inteftinum terminantur^ quod 
*videri nequit^ quippefab mento. 
H. Tes intortus. P p Ex" 29^ Appendix AA 
Explicatlo fecundie TahuU, 

'P' Igura hxc Monftrofum Fostum apercum atque o 
■^ mnem omnino evifceratum exhibet. Literse li- 
neseque interiorum loca partium in fupremis cavi- 
tatibus 5 ventreque repertarum , ut & claviculas 
duplices. 

Ao. Ca- 2 91^ Kjid Lketum de Monftris, 

Ao. Caput femellie , 
A. A. Caput mafculi. 
N. N. SuperciUa. 
Xo. Membrumvirile. 
X. Oculi. 
R. i^nus. 

M. Inteftinum re6ium abfciftum. 
G. Clavicula dupUces. 

Nota. Qu^ fequunrur partes binis infignir^ Hteris 
invenrae (unt duplices, earumque locainFiguri 
hac utrimque eadem declarantur literi. 

D. D t^ Oefophagi^ duaque arteria afper£. 
Eo. 2.'"" Spinarum dorfifeparatio. A. A, 2^ Vertebra Jpina. 
HH. 2° KjMediaftina. 

B . B . 1 2 Colta fuperio res 
C.C. 24 Coft£ utrimque 
E. E. z° Tulmones. F. F. 2° Corda. 
No.No. 2* Arteria magna. 

h.L, z"^ Ven£ cav£. 

G. G. 2° Tericardta. 
Y. ^iaphragma. Partes fequentes in ventre 
duos praster ventriculos 

Zo. Hepar. 

Z. FoUictilusfellis. 

L. Ve7iacava. 

W. VenaportiB. 

No. Arteria Magna. 

0.0. 2)^/0 Ventrtciili. 
(^Q^ Inteftina duplicia. 

P. L/^72. 

K. Omentum. 
S.S. Renes. repertae funt fimplices, 
inteftinaque duplicia. 

1. I. Ureteres^ 

T. Veficaurinaria. 

2. 2. Vafafpermatica. 

3. 3. Tefticuli. 
V. Uterus. 

M. Inieiiinum re^um. 
f. Cutis. 

7. Oj llium, 

8. Oj- Sacrtim. 

9. CMuliehria. A N- 100 Apendix 

ANTHONIUS EVERARDUS 

CMo77jirqfi fcetus hiftoriam admirandam 
ita pertexit, 

1662. \ TOcatus cumeflem hujus anni Februario men- 
y ^^j ^'Jo mulieri gravidse, partus dolores atro- 
ces tunc temporis fuftinenti, manus conferrem au- 
xiliares, utique validi naturi promovente partum, 
jfilium primo fextimeftrem, poftea mafculum alte- 
rum, folummodo medium, ab eidem illa in lucem 
anre meum adventum paulo editum , reliquse mihi 
femins prccfentes obtulerunc. 

Ille6lus rei novitate contre6to manibus monftro- 
fum hunc foetum,ab adftantibus pro carnea mole 
duntaxathabitum. Sed quibus , ob indecentem utri- 
, ufque cruris ad decuflim inflexum, omnis adimeba- 

tur hujus fpeftaculi cognitio,iis ad pofituram debi- 
ram retraflis cruribus, hocque modo virili fe denu- 
dante membro, rei praebui notitiam. 

Confpiciendus autem exterius erat is foetus,ha- 
biti ratione partiura ^q^q^ in afpedtum off^erentium, 
, ejufdem cum Germano fratre magnitudims , aft 
finecapite, collo, pe£tore , brachiis 5 inftru6tum 
folummodo lumbis atque natibus , quas excepcre 
femora, crura, pedefque j quorum dexter tribus 
tantum munitus digitis, ac oedematofus admodum 
ob umbilicum fupra genu femur valide comprimen- 
tem-, finifter autem quatuor digitis confitus , am- 
bodecufi^tim excurrebant. Aderant etiam podex 
membrumque virile, ac umbilicalia vafa longo fa- 
tis itinere placentam uterinam fubeuntia , quibus 

glan- iyid Licetum de Monftris. 301 

glandula quasdam incubuit. Nullum ullibi os , na- 
fus, vel oculi comparuere j ultima vero lumborum 
vertebra defiit in apicem : quaccunfta feminas iimul 
& amicos ad tantam naturse infolentiam tantopere 
commoveruntj ut iis pra^fentibus interna luftrarem 
vifcera me follicitarent. 

Et ecce , dilledo corpufculo , neque cor , multo 
miniis pulmones , neque lienem , neque renes 5 
neque veficam urinariam , neque inteftina obte- 
gens omentum reperire licuit. Unicum hepar vafis 
fuis infl:ru£l:um 5 & ratione corpufculi, mole va- 
ftifiimum, ac inteftina pauca , vacua, brevillima- 
que , fuo colligata mefenteriolo , plurefque glan- 
dulae pancreas Afellij referentes , in peritonseo fu^re 
recondita. Ventriculusnifi fuperioris inteftini pars 
quazdam expanfior crafilorque apparuit. Caecum 
inteftinum non aderat. Colon ob incifuras facil- 
lime diftingui potuit. Reftum imperforatum ex- 
ftitit. Jecur veficula fellei poroque bilario caruit. 
Quae cunda figuris fequentibus demonftrare cura^ 
vimus. Pp 3 Figura^ 30S Appendix. <r!a»^aagir- " 
Figura prima foecum oftendic in fitu fuo naturali. 

A. Glandula magna vajis incumbens umbtUcaUbus, 
B. fi. Vafa umbiUcaUa. 

C. AUa glandula parva di5iis vajts adharens, 

D. ^JMembrum virile, 

E. ^esjinifter quatuor digttis inftruBus. 

F. ^es dexter cum trtbusfuis digitis. 

G. UmbiUcaUa vafa dextri pedis femurfupra genu 

fortiter comprimentia. 

Figura fecunda corpus a tergo confpiciendum pr^^bet. 

A . ^esjinijler ut a tergo vijitur. 

B, Tes dexter^ ejufque tres digiti. 
C.C. KAmbiB nates. Fisu- 

C7 t^d Licetum de Monfiris. 30^ 
Figura tertia pedes diftra£los & ad fitum natura- 
lem compolitos exhibet. 

A. Lumborum apex. 
B. B. Abdominis cavitas ac capacitas, 
C.C. Lumborumvertebra, 

D. Membrum virile. 

E. Tes dexter^ cedematofus admodum. 

F. ^esjinijler. 

Figura quarta interna vifcera demonftrat. 

A. Corp^s hepatis integrum. 

B. B. Arterlie du£. 

C. C. T^ua veme. \ 

D. Ligamentum umbilicale. 

E. ^rogreffus vafdrtm umbilicalium per mefente- 
rium adpldcentam uterinam. 

F. F. Inteflina cunEia. 

G. Glandula mefenterii magn£. 

H.H. M^ ^04 Appendix 

H . H. AU£ glandula vafa reciptentes umbilicalla. 
1. 1. UmbiUciis inque eo contenta vafa ut extra abdo'» 

men feruntur adplacentam uterinam. 
L.L. Hepatis duo circumfcripti ventriculit ceu cor- 

cula. ■ ■■ 

Monftrorum autem origo aliquando Deo, non- 
nunquammalis angelis, quandoque coelo, interdum 
uteri conformationi prav^ , aliquoties difpropor^ 
tioni feminum , non raro imaguiationi vehementi 
feminarum adfcribitur. Sed millis his , uc confidc- 
rationem peculiarem defiderantibus , quid hoc cafu 
circa mulierem noftram tempore graviditatis accide- 
rit j quaeso videamus. 

H^c igitur, quse in urbe noftra fingulis Satur- 

ni diebus , carnes in foro vendendas una cum 

marito lanio (^ ut* hic moris eft-3%xponere folet, 

poftquam mendicum quendam prono capite dorlb- 

quefuper manus & genua incedentemjeum in mo- 

dunijUt a tergo nil nift lumbi, clunes, pedefque, 

ad decuftim inflexi viderentur , aliquoties invitaque 

minervi confpicata fuifiet, poft iex menfium prse- 

gnationis fuse decurfum , ex pr^epofterolapfu, primo 

pueri rite formati, poftea vero monftri,ad comme- 

morati mendici formam externam, pafla eft abortum. 

E quibusfane colligere liceretj hujus monftrofl foe- 

tus generationi mendicum citatum prsebuifle cau- 

fam, cum pluries gravidse fefe obtulerit in afpe£lum, 

ejufque imaginationem iterato conturbando , fui 

caufaric averfionem , eoque modo terrorem f^pius 

incuflerit. 

Terrorem autem circa prsgnantes eflefummae ef- 
ficaciaz, non eft quod dubitemus, fiquidem inter af- 

fedlus i^d Licetum de Monftris, 305 

fe£tus animi facile prsedominetur , ac fpiritus & hu- 
mores valide concitando , gravillima fymptomataj 
cordis palpitationem , fenfus motufque fufpenfio- 
nem, animideliquium, epilep(iam,mortemque in- 
opinatam inducac. Hujus ergo pallionis vehementis 
cum gravida pr^Edidla tulerit impetum , quis mentem 
ejufque phantafiam exinde fujnmopere exagitatam 
non concipiet? id quod demum pro vera omnis mon- 
ftrofitatis occafione efl: admittendum^ nienimpaf^ 
fiones animi forres admodum & intenfse, ac ex im- 
provifo fubortae fuerint, monftrum generari, vel 
fignaturam qualemcunque imprimi fostui vix audies. 
Felices itaque mulieres animofse , circumfpedt^, 
robufl:a2,magnanim^, qu^ nec a rebus vilibus nul- 
liufque momenti deterritse , nec in rerum quarum- 
cunque facilius ac minus confiderate tradjE defide- 
rium , nec depravatis appetitibus detent2e,pr^di£l:is 
incommodis infefl:ari non folent , malumque alias 
plusquam fatis obvium e fuis familiis prudenterar- 
c^re norunt. 

Sed fignat imaginatio nuda fsepiflime , abfque ul- 
la ad rem oblatam reflexione , conceptoque terrore, 
fcilicet nobis non actendentibus , imo quandoque in- 
vitis , ubi turbata phantafia turbantur e confequenti 
humores & fpiritus,qui lege circulationis adpartes 
quaslibet,ac itidemdelativersus uterum,adque re- 
cepcarum fpecierum decerminacionem fubafli, for- 
macriccm dirigendo, vel feducendo pocius, ad ad- 
miflk fpeciei normam ipfum foecum confticuunt. 

Simile,crediderim,cicaC2e mulieri , gravida cum 
eflet, accidic,quando poft primogenicum ,eciam fe- 
cundum exannunciatione obftetricisexpcdtarec,ipfi 
denunciarecur, filium fecundogenicum» jam mor- 

Qjq tuum, 3o6 Appendix 

tuum^arpedtuique miniis acceptum, indecentem pro- 
culdubio ex in foliti cuj u fpiam & rei deformis oblatio- 
neinduifleformam, ipfapuerperarefponderet, men- 
dicum jam didtumfequidem aliquoties cum averfa- 
tionequadam afpexifle, fed non (^proutipfi videba- 
tur} turbad phantafii, neque metu quocumque,uc 
inde foecui detrimenti quid accideret. 

EVERARDUS d SYPESTEYN 

KjMonjiri rarijjimi Ultrajectinensis de-^ 
firiptionem hancfer literas communicat. 

AD sedes viri cujufdam honefl:i > tabaci merca- 
turam inter cives UltrajeSfinenfis exercentis, 
flatua quaedam in fignum venalis herbse, ut fere jam 
ordinariumefl:fieri, collocataerat; reprsefentabat h^c ' 
^_yEthiopem pilis crifpis brevioribus, labijs craflis 
rubicundis , oculis magnis , nafoque complanato 
prasditum, pede uno incurvato fuppofito cuidam 
Jigno innirentem, pudenda loca velamento quodam 
te£ta habentem . Adfpexerat hanc f^pius mulier 
qusedam gravida , Margaretha van den Berg i uxor 
Adami van Kefteren , fartoris, at non nifi undecim 
feptimanarumjpatioantepartum^ imo eandem vi- 
dendi defiderio fummo du£ta. Tandem jufl:o tem- 
pore,quodfuit iii.O£tobris Anni M DC LXIII. 
obfl:etrice AgnethavanGameren opemferentepar- 
turienti, peperit monfl:rofum hominem,ad aliquot 
horas a partuaurd vitaliufum, in templo majore ba- 
\iXXL2XVim^EUzabeth(SC[ue nomineinfignitum. Color 
huic ex flavo nigricans, qualis folet efl^eorum,qui 
ex nigrit^ 6c albicantis congreflTu generantur, major 

tamen t^d Licetum de Monflrh. 307 
308 Appendix Ad Licetum de Monjlris. 

tamen nigredo in partibus corporis fuperioribus 
quani inferioribus. Facietota^labiisjOculis^naribus, 
^_yEthhpi omnimodo limilis erat , nifi quod ante- 
riora verfus, mafla qusedam carnea i^Qk. exhiberet, 
protuberantiisvariis finubufque valde insequalis. A 
verrice ad radicem narium, fupercilia, & tempora 
fe extendens. Occipite ob fummam depreflionem 
carere videbatur. Mafla fimilis & in regione hypo- 
gaftrica occurrebat, qu2E etiam impediilletpudenda 
adfpicere, fiquidem adfuiflent , jam abfentia. Pes fi- 
nifter incurvatus quoque & quafi luxatus. Ante- 
quam vero moreretur hic infans , carnofa utraque 
mafla rubedinem fummam contraxit , humiditatem 
copiofam femper de fe emittens. Eandem hanc hi- 
Horiam literis ad afiinem T^.Andream Frifium ope- 
ris hujuseditorem xix. Septemb. M DC LXIV. 
datis confirmat T).Joachmus van Schulperoorti Chi- 
rurgus Ultraje£finenjts experientiilimus , ex ore 
D .Joannis van Rinckenraat ^ Chirurgi itidem in ea- 
dem Republica UltrajeBina dexterrimi, qui quam- 
diu in vivis monftrum hoc fuit, carneae maflse me- 
dicamenta convenientia applicavit. 


KAdLlcetum de Monftris. 309 

LECTOR AMIC E. 

AjD finemjam perduBum opuscum ejufdem Edttori 
literis offertur duplicis Monftri defcripiio % utrum- 
que oh fingularem rantatem & excellentiam dignum 0- 
mni modo vtfiumfuitpnegrefifis adjicere. T^rimum exhi- 
huit Vir Clariflimus & Excellencillimus Dn"'' Michael 
Heiland, Philof. & MedDoa:. & in AcademfaGiirenfi 
Profeflbr ordinarius , edita difquiftttone Medtca Morh 
firi Hafifiaci. Alterum ex An^lia communicavit Vir qui" 
dam curiofus ^natione Anglus, editoris amicus^ qui id* 
ipfiumfie vidiffe fan&e tejiatus efi. 

MONSTRUM HASSIACUM. 

n^eficribit hoc Cl H e i l a n d his verbisy 
T>ifquifitionis diB^ Cap. i. 

Dle 1 5 Martii 1664. nafcitur in pago Ulffpro^iQ 
Niddam in Wedderavia fito , Pacre Joanne Ey^ 
fiern viginti quinque circiter annorum^ejufque uxore 
primipara ejufdem fere setatisob paucitatem fangui- 
nis, aliaque figna relata ad fngidum. & ficcum tendente 
temperamentojodtavopoll fa£bam conceptionem men- 
fe infans magnitudinis ulnjE dimidi^ , uno capite , uno 
trunco, fed quatuor brachiis totidemque cruribus pras- 
ditus. Caput in calva, capillis atris , digiti articulum 
eirciter longis hirfucum, moleindgne, prominentiisin 
utroquelatereconfpicueprotuberantibus. Facies an- 
terior glabra , quoad fu.is partes fic fatis concinna, nifi 
quodauresexcernse antrorfum verfus efTent nonnihil 
depreflse. H uic faciei quse opponebatur Capitis regio, 
& ipfa quoque ad planitiem aliqualem fubfidens, capil- 310 Appendix 

lisnon ira fpiilis ornabarur, circa flexuram prioriju- 
gulo 5 e diamerro oppofiram binas exhibens auriculas 
fibimuruo oppofitas,itaurheIices quidem exreriora, 
tragi vero inreriora refpicerent, mifHs deorfumlobis 
utrisque. Ad laritudinem digiti transverfi fuperiora 
versiis obfervabatur oculusjcumfua palpebra dexrra & 
iiniftra. Dexrrainquam&finiftra. EfFormabanrenim 
ambasjcsetera debire efFormatse rimam in longitudinem 
prorenfamjiraurakerangulorumjmajorvidelicetjde- 
orfumvergeretjalrer ver6furfumfpe£taret. Huicfu- 
per eminebat exigua diflranria exilis quaedam verruca 
penfilis. Inrer hanc quafi faciem Sc oppofiram veram 
inrerjedba duo occipiria, quibusfubflratsediverfseduse 
fpinx dorfi , quarum qusevis terminabat ad fuum os fa- 
crum clunibus hinc inde flipatum. Porro & quselibec 
facies fubjedto fuo gaudebat pe£tore, nec non hoc fub- 
fequente abdomine. A tque fic truncus hic ex duobus 
quafi coagmentatus, unica eaque conrinua regebatur 
cute,nifi quodinfra cartilaginemenfiformem utram- 
que retrocedens, cum mufculisabdominisadmodum 
exilibus curis verfus dorfum,nudumoflenderer peri- 
tonaeum , ad cujus fuperficiem repebant vafa umbilica- 
lia , a minus curiofa obflctrice , vel ruprura vel fedtione 
profundius a corpore divifa. Nullum in abdomine evi- 
dens fignum difFerenris fexus,fedadurramquefalrim 
pubis regionem, leviufculsealiquasprotuberanriseex» 
ternauterilabiarudirerexprimebant , in altero pr^re- 
rea periniEo foramen quoddam, ftylum mediocrem ad- 
mitcens,cuonum quodammodo reprsfentabat. GIu- 
nes inter, inftar cicatricum aliquarum vefligia quse- 
dam foraminibus deffiruta , podices exprimebant. 
Exrra truncum fuo quilibet locopropendebantartus, 
bene formaii , excepcis pedibus quicirca malleolos m- 

teriora K^d Licetum de Monjiris. 311 

teriora veiTus diftorquebantur. Brachiaveroad fum- 
mumhumerum nigris pilis aliquo modo veftira. Un- 
gues ubivis perfe6li. 

Peritonseo aperto mox inconfpefbumfeofferebant 
vifcera 5 Epata nimirum bina , totidemque Lienes. E- 
pati fingulo inferta erac fua vena umbilicalis loco debi- 
to ; quemadmodum & arteriarum Umbilicaiium in- 
fertio in iliacas eratconfuet^fimiiis. QuodlibetEpar 
fua gaudebat cyfti, fellea, familiari humore referta. 
Locusin Hypochondriis naturaiis^obmagnitudinem 
tamen , locique anguftiam umbilicaiem ftmui regio- 
nem occupabant. Magnitudo diverfa &Jecinorum&: 
Lienum , ira ut majori Epati qui appofitus erat Lien 
minor eflet aiteri qui minori Epati ad iatusfiniftrum 
adftabat. Quaterna hsec vifcera vafts fuis debite dona- 
ta, medium comple^tebantur. Ventricuium unicum, 
eumqueanguftiorem,cui fubftratum Pancreas itidem 
unicum, iliudque fatisexile,affixumtenuiflimamem- 
branafundoventrictiiifubnexajOmentummentiente; 
Continua ventricuio Inteftina excrementisfere defti- 
tuta breviflimajUtpotequ^e ne quidem iongitudinem 
corpufcuii exsequabant ; unico anfra£bu ad inferiora du- 
cebantur, ad peivimaiteram, ubi flne nexu cum parti- 
bus vicinis hiabant. in ipfa vero peivi inteftinorum 
congiomerati gyri, vix tamen longitudinem digiti^- 
qnantium hserebant, fine perceptibiii itidem conne- 
xione cum f uperioribus. 

CrafTorum & tenuium differentia minus confpicua. 
Nexuseorumcum mefenterioio tenuiflimo. Renesia 
aitero quidem corpore bini, loco naturali firi, fuc- 
centuriatis fuis renibus fubftratijfecundum ieges natu- 
rasriteefFormatijdeorfum adpeivim mittentesurete- 
res, deftnentes infubftantiamquandamcarnofamem^ 

Qci 4, brana- 312 Appendix 

brana conftantem, magnitudine pifl oblongati,muciIa- 
ginem aliquam candicantem in fua cavitate continen- 
tem, quam aperra erudabat : Vefic^ urinarise refpon- 
dere eam diceres , cum & ad illius fundum urachi vefti- 
gium appolitum obfervaretur. In altero vero corpore 
unicus faltem Ren^ifque dexter cum fuo fuccenturiato 
quoad omnia perfedlus, itidem emittens ureterem infe- 
riora verfus,qui prope pelvim quadantenus in aliquam 
cavitatemichorem ferofumcontinentem,expandeba- 
tur,atque definebat incorpus exangueadinftaralicu- 
jusverruc^,manifeftacavitatedeftitutum,Sinifi:erRen 
deficiebat, ejufquelocum occupaverat fuccenturiatus 
jufto nonnihil major,va(is ex utroque trunco gaudens. 
Vaforum fpermaticorum nuUum veftigium, hincne- 
que reliquse partes Generationiinfervientes confpicie- 
bantur,nifiquod inaltero corporecarunculaquaedam 
ad modum verrucas penlilis, circa regionem pubis de- 
prehenderetur , ad quam terminabat foramen , ad Pe- 
rinseum alterum fuperius defcriptum, atque ficuterum 
aliquem mentiri videbatur. Diaphragmate unum 
quidem corpus cingebatur , alterum vero eodem 
deftituebatur. 

Thorax cavitate unica, duobus fternis , duobus dor- 
iis diametraliter fibi oppofitis , atque his ipfis inter- 
jedis quatuor coftarum feriebus efformatus, duplex 
continebat Cor, Majus alterum , alterum Minus; 
Quodlibet fuam accipiens venam cavam a fibi fubftrato 
epatejQuodlibetpropriagaudensarteriaaorta^quarii 
trunci afcendentes feorfim,nulIaintercedentecombi- 
natione coUum petebant utrumque. Defcendentes 
utriufque zonx trunci, poftquam fefe mutuo excepif^ 
fent,in duos difpefcebantur ramos, inferioribus parti- 
bus fanguinemacordibusdeferentes. Reliqua utriuf- 

que i^d Licetum de Monftrts. 313 

que cordis ftrudura naturaliex amullim conformis. 
Quin & quodlibec cor propriis circumvallatum erat 
Pulmonibus in duas partes more folito divifis , quarum 
quselibet intres diflindba erat lobos,atquede caztero 
rite erant illi efFormatij nifi quod majus qui cingebant 
Cor lobis eflent oblongioribus , iisque manifefto & 
profundius divifis. 

Larynges duos duplici Arterise afper^ fuperpofitos, 
glandulofa Thymi corpora duo , eaque non contem- 
nendae quantitatis ftipabant, ad jugulum fita, fuaquc 
mole thoracis cavitatem occupantia , definentia vero 
ad latera faucium lifdem laryngibus imminebat utrin- 
que uvula ab extremo palato propendens. Inter ambos 
larynges ferebatur Ocfophagus , cui iidem ad latus 
dextrum atque finiflrum erant appofiti. 

Ad regionem auricularum pofteriorum incifione 
fafta, retro fauces exigua qusedam cavitas occurrebat, 
in quam meatus auricularum di£tarum in principio 
quidem divifi , mox tamen in unum coeuntes defiifle 
videbantur. Continebat illa Linguam fubftantiaalteri 
fimilem , magnitudine vero & figura admodum difFe- 
rentem 5 Pifumenimmajus eaexprimebat jCuitamen 
osHyoides proportionequanticati linguserefpondens 
fubfternebatur. Oculiad unum omnes una cum pal- 
pebris rite efformati, nifi quod pofterioris mufculis 
nulla obfervatodignapinguedointerje^ta. Sed&ejuf^ 
demnervusopcicus adlatus dextrum deorfum verfus 
vergebat. 

Cerebri conforraationemdeprehenderenon licuit, 
ob fummam ejus fiacciditatem , & jam incipientem 
corruptionem, nifi quod duplex obfervaretur glandula 
pituitaria , foramen occupans , quod a binis oflibus 
Cuneiformibus, offeque Cribriformi conftituebatur, 

Qq ^ faucibus 5 14 A P P E N D I X 

faucibus fere imminens. Duplex nervorum princi- 
pium fuilTe ex duplicitate fpinalis meduU^ facile col- 
ligitur. Num vero & Cerebellumduplexfuerit, non 
potuitobfervari. 

Oflea compages, nonnullas quoque exhibuit fin- 
gulares obfervationes prsefertim circa caput, ubi la- 
tera appofita Bregmatis ofla naturali modo fe habe- 
bant 5 nifi quod protenderent magis ad utrumque latus 
extrorfum 5 ibique dextro):fum pariter & liniftrorfum, 
ad fundum craniicum duobusofllbusOccipitisne£te- 
bantur , verfus anteriora vero cum Temporum olHbus, 
qu^&ipfaadanterioranonnihildeorfumdeclinabant. 
A Bregmate porro eadcm Syncipitis ofla, redlotramite 
in utroque latere ad angulum ufque fuperiorem utri- 
ufque futurse Lambdoideas jungebantur, cumaliisiti- 
dem Syncipitis oflibus, ad pofl:eriora fpedtantibus, quse 
& ipfa nedtebantur iifdem ofllbus Occipitis , ab altero 
latere inferius , fuperius vero atque e diametro fere 
oflium frontalium fufcipiebant unicum os , ad bregma- 
tis regionem pollicem tranfverfum latum, afliinferi- 
ora verfus nonnihil anguftatum. Tribus iiifceofllbus 
nonnihil depreflis , fubje^tum erat aliud os , ofli petro- 
fo forfan refpondens , figura ad triangularem accedens, 
cujus longius latus fuperiora fpeftabat , coarftanda 
fefe infenora verfus ad meatus ufque auricularumap- 
pofitarum , quae utut membranaccse inferiorem angu- 
lum quafi difl^ecabant. Idem os in medio fere lui ex- 
hibebat proceflum exilemftyliformem, furfum verfus 
tendentem : Huic ofll una cum duobus fyncipitis Sc 
uno frontis ofl^, infculpta erat oculi pofterioris orbi- 
ta, afupernis deorfum ad interioria vergens. Ofl^a 
duo Cuneiformia ad interiora porrefta , cum oiTe Cri- 
lijriformiforamen rotundum ad magnitudinem pifi mi-- 

noxis K^d Licetum de Monfiris. 3 1 ^ 

noris conftitiiebanr , vertici diametraliter oppofitum. 
Cuneiformium ollium alterum quidem proceffibus 
Pterygoidibus gaudebat, alteium iisdem deftitueba- 
tur. Os cribriforme unum , quemadmodum & utri- 
ufque Maxillaoflafingula. Reliquaveroofi^fubfl:rata 
Capiti ad unum omnia duplicia, Spina dorfi duplex 
fibi oppofita. Utriufque porro fpinse Vertebraprima 
defl:ituebatur porrione fui corporisjquodatuberculo 
finuato occiput fufcipiente, liinc quidem finiftro, il- 
linc vero dextro ad pofl:eriora dirigirur 5 arque fic 
neutra inregrum confl:icuebat circulum, Thoracis 
vertebras in alcero quidem corpore numerabantur 
undecim, in altero duodecim. Lumbaliumvertebra- 
rum ultima infigni foramine patebat, ipfius proceflii 
fpinofodehifcente. Quemadmodum&iidemofliisSa- 
cri procefllas ample difl:abant , ita ut meduUafpinalis 
huc terminans , definebat in abfcefliim aliquera fan- 
guine ichorofo perfufum. Ofla pubis &" ipfa in utro- 
que fcelero, ad latitudinem digiti minimi tranfverfi 
hiabant- Coftarum prima & fecunda, dextra unius cor- 
poris in medio fui per coalitum jun^lae, utrisque ta- 
menextremitatibusfeparatisj&hincquidem vertebris 
fuis, illinc vero Sterno nexis. Cofl:a2 trium ferierum 
undenx ; Quarta vero lateris finifl:ri duodens. Ster- 
num utrumquecartilagineum, exceptounicooflllculo 
prope jugulum , quod in altero quidem lentis, in altero 
vero fefami feminis magnitudinem exaequabat. 

Ukeriorem in Monftri hujus caufas inquifitionem 
exhibet Tradatus jam nominatus. Qq 6 . MON- jid Appendix AdLicetumdeMonfiris^ 

MONSTRUM ANGLICUM. 

ANglko ftylo exhibitanxMonftri hujus hiftoriam 
fic Lattno proponimus. Die Mercurij , xxvi. 
Oaobr. Anni M. DC. LXI V. UxorcujufdamRu- 
ftici Joannis Watermdn^ habirantis in parochidFi/r^fr- 
tonAnger-, vicina SaUsburij Monftrum peperic , cujus 
h^cdefcriptio. 

Duplici praeditumerat capitcj brachiis quatuor, {tdk 
pedibus duobus. Capita llbi e diredto erant obverfa, 
fic ut unum caput pedum locum occuparet. Capiti u- 
trique fubjedlum corpusin omnibus benefe habebar, 
ufque ad regionem umbilicalem, ubi coalitus utriuf- 
que. Lumbi, femora, pedefque e latere, illic loci, ubi 
duo illa corpora unita prodibant; quo loco & difcri- 
men fexus, muliebre pudendumannotabatur. 

Apertum Monftrum exhibebat cor, hepar, omnia- 
que vifcera ,qu« capiti alias & umbilico interjacentj 
duphcata , excepto eo quod Renes tantum duo adef^ 
fent. Per biduum in vivis erat,alimentoque utebatur 
duplici ore, lac fugere omnino refpuens , plorante uno 
plorabat &alter,im6 adtiones omnes uniusalterimi- 
tabatur. Viderunt Monftrum hoc,novitate rei dufti, 
plurimi homines nonfolum invicinia, fed & locis re- 
motioribus degentes. 

Eodem partu , quo edidit Mater monftrum hocce, 
peperit & puellam primo prodeuntem in omnibus 
beneconformatam^quse adhuc aurivitaliutitur. INDEX *r I N D E X 

SCRIPTORUM 

Veterum , & Recentiorum qui in hoc tra^atu de 

MONSTRIS 

Citancur j & illuftrantur. 
A. 

ChiUes. Statius. 153 

\yEUanus. 13,15,18, 

148,1 56, 2185 220, 

233. 

Agellius. 173 

Albertinus Muffatus. 184 

Albertus Magnus. 1 5 , 47, 1 5 6, 

174, 190. 
Alexander ab Alexandro. 250 
Alexandriiius Medicus. 161 
Albojius vid. {Joannes) 
Andreas Nicolai. 273 

i^nnales Colmarienfes. 1 9, 76, 

.57,176,184. 

Anthonius Everardi. 3 oo,dc feq. 

x^pion. 1 5 

t^pulejiis, 160 

Kyirantius. i 3 7 

K^riftoteles. 5565^4515517523, 

26, 2 83 3 05&feqq. 36&reqq. 

42,43 ,475 5 3,61 , 92, 102, 

128, 143514851575 i 6 3, 168, 

1 9^ 3 1 9 5 5 20 5 5 2 1 2, 2 20, 2 3 9, 240, 252, 279. 

Artemon. 23 3 

2) . Auguftinus. 10, 44, 75,93» 
142, 279. Arrianus, 


180 


Averroes. 


202,255 


Avicenna. 


II5)I5<^ 


Aufonius. 


176 B. 

TyArtholomaus Turrianus. 166 
*-^ Bartholinus (Gajparus') 279, 

287. 
Bartholinus (Thomas) 273. 6c 

Beatus Odoricus. 2 1 2 

Boccatius. x 5 4, 2 f 4 

Bellonius. 251 

Bonamicus. 152,163,167 

Borellus QPetrus) 293 

Buchananus(Georgius.j 87 

C. 

f^(iyElius Rhodiginus. ji^i^iij 

^^ 156,157,160,164,191,214 

C^falpinus. 211 

Qq s Carda- I N D E X / Cardanus. 47. 8 $. 9 3 . i o y .& feqq. 

148. 160. 185.251. 255« 
Caftanenda. 2 1 7 

Cicero. 5 

Columella. 200 

Cornelim Amftelodamenjis. 251 
CorneliusGemma. 254 

CorneUusCelJus, 267 

Cofiaus. 222 

Ctefias Gnidius. 5 4 

Cufpinianus. 126 • D. 

DAlechampius. 
^amafeenus. 
^amianus. QPetrus^ 
^anielPropheta. 
T^elrio. 56. 150. 16 f. 21 s. 260 

147 
245 
148 

S71 174 
149. 152 

180 

47- 51 1)emocritus Phyficus. 
^iodorus Siculus. 
^iogenes Laertius. 
^orothaus Medicus, •e. 

T^ Mpedocles. 6. i^ 

^Efdras Tropheta. 147.205 
Everardm a Sjpefteyn. 306 

F. 

T^ Abricius ab Aquapendente. 
^ 253. 

FelixOfius. 184 

Ferrantes Imperatus. 24 

N Fincelius. QJobus^ $6 & feqq. 

83) 130, 189)236, 25 5. 
Fontanus Agenenfis. 131 

Francifc. Maria T>elmonaco, 212 
Fulgofius. QBaptifla^ 174.180. 

251. 

G. GAbriel Cuneus. 85*96 

234 
249 

260 

4f Galenus. 
Gafpar Hedionus. 
Gillius. 

Guaflavinus. QJurms^ 
Gualtherus Rhaleg. 

TjEliodorus. 1 5 2, 1 5 3 

Hefiodus. 259 

2) . Hieronymus. 1 5 4, 2 7 1 

Hippocrates. 48.^1.73.110.141 

ifS- 210. 267. 
Horatius. 272 

I. 
Acabus Bonfms. 2 72 

Jacobusjani. 273 

Jacobus Zabarella. 171 

Janus Vitalis Panormitanus. 8 1 
Joachinus Forttus Ringetber' 
gius. 160 

lodocus Hondius. 44 

loannes Alibofius. 151.167. 280 
■loannes Altinus. 131 

loannes Baptifta Ramufius. 207 
i(?^«». Bellangerius. 22.235-247 j SCRIPTORUM. Joannes Frtderkus Treublerus. 

288. 
loannes Grammatkus. 4 1 

loannes Gualtherius. i o, 

i3j 18524, 54>75> 11I512.7, 

141, 1425 1495 182, 253j 

255. 
loannes Magnus. 150,165 

loannes MultivaUius. 234 

lordanes. 126 

lulius Objequens. 11,12 

JS^Ornmannus. 78 

L. 

LAngius. 216 

Laurentius Anatomicus.iji 
LaurentiusTignorius. 19, 133, 

176,193. 
Levinus Huljius, 45 

Levinus Lemnius. 6 3 

Licetus. in tradatu de perfefta 

conftitutione hominis inute- 

ro. 2, 5 1, 64, 96, 104, 107, 

125, 139. 
Idem-i inoperedeVita. 45, 104 
Licetus •i Auifboris Pater. 210 
Livius. 24,191 

Lucretius. 223 

Ludovicus de Bils. 2 9 3 . & feqq. 
Lycofihenes. (Conradus^j 16,25, 

88, 89> 180, 183> I86, 255, 

257- M. 

"X/I^Acrohius. 169 

-^-^-^A/^^/V/j. QHieronymus^ i%6 
Majolus. 156,159,180,211,215 
CMarcellus Talonius. 2 3 4, 2 3 5 
CMartinusCheitomaus. i^z 
CManilius. 1535223 

CMartinus Sandellius. 195 

tJMatthausTalmerius. 76 

CMontuus. 169 

Munjlerus. 81,85,255 N N. 
lcolaus Tulpius. 2 6 6 . & feq. 

O. 

r\Ctavius Riparolia. J-3 2, 1 3 3 
^^ Olaus Magnus. 150,165,218 
Oppianus. 214 

Ovidius. ' 154,220,246 

P. 
0^^»^^^///^. 280 

*■ T aneus (Ambrojius^ 21, 5 f, 
56, 59, 63, 66, 7i> 78, 79> 
81, 87,90, 93,106, III, 118, 
120,131,138,144,1473152, 
183, 185, 191, 192, 205,210, 

2345 2355 2375 H7j 25 7j 261, 

280,283. 
Tetrarcha. 77 i 1^4 

Tetrus lufiinianus. 127 

Tetrus Lupius. 16 2 

Thilojiratus, i57jip3 INDEX SC 

^hilaltheus. 1 6 1 

^hlegon Trallianus. 10,132,171 
^incetus QAuguJiinus^ 114 
^etrus Borellus. 293 

^ etrus Lupius . 162 

^etrus Kragelund. 292 

^Iat0./^y4c7i IfSj I5P3 200,2 28j 

260. 
^linius. 24, 44,, 1 5 4, 1 5 6, 1 64, 

169, 173, 181, 198,200,2183 

240,246,271. 
^lutarchus. 14, 26, 162, 164, 

181, 186,190, 214,215,225, 

229. 
^olydorus Virgilius. 9, 1 5 . 15) 1 . 

216. 
^omponius. 154,156 

^ontanus (^ovianus^ ip. 83 
^orphyrius. 28.41.1^7 

^orta. QJoannesBaptiJia') 14. 

26. 200. 214. 239. 
^ropertius. 220 

^ri^fperAlpinus. 24 Q Q- 

Uercetanus. 
R. 152 "D AbbiMoyfes. 14 

^-^Ramufus. .QJoannes Bapti^ 

jia~) 180. 207. 250 

Realdus Columbus. 9. 1 49. 1 70. 172« RIPTORUM. 

Renatus Ciretus, 11 8 

Riolanus. (JJoannes) 78. S 7.91. 

98. 100. 115. 152. 219. 234. 
Rubeaquenfs. 10. 24. 54. 127. 

j 29. 141. 149. 182. 201.233. 

255. 
Rueffus. QJacobus) 8 . 1 4. 1 8 . 8 1 . 

83. 91. "2. II 7. 120. 141,144. 

148. 191.234. 255. 
S. 
QAmuelBlomartius. 270 

^Saxo Grammaticus. 1^5.218 
Scaliger. 1 8. 26. 106, 107 

Sennertus. 279 

iyz/i^^^^ Trovencherius. 1 5: i . 2 8 o 
Solinus. 147. 154. 156. i8i 

Strabo. 245 

Stumpfius. 85 

Suetonius. 181 

T. 

nPy^//^r<?//^j. 108.126 

■*- Tulpius {Micol.) 2 6 6. & feqq. 

Theophraftus. 26. 200 

Thuanus QAuguftus) 150.152 

280. 
Torcjuatus Taffm. 1 5 5 . 2 60 

Trithemius. 76 

V. 

\JAlerius Maximus. 1 6 o . 1 9 1 

V Virgilius. 160. 221.225 

Vincentius. 76. 1 8 1. 2 ii 

Volaterranus. 1 3 • 1 75« 1 8 5 . 2 1 d I N D E X I N D E X 

A L P H A B E T I G U S 

Rerutn notabiliutn locupletiffimus , 

%^d faginas accommodatus. 
A. 

lCcipitertemispedibus. pag.15 
: Acephali monftri origo expli- 
cata. 138 

! Acephali qui monftra non fint 4 
Acephalospedore oculatonon 
- elTe monftra. 44 

Aftio phyfica eft cum motu. 5 3 

Adio phyfica tadu fit. 6 

Adlus adivorum in patiente difpofito fie- 

ri. ^9 

Adusdiftinguitquij&quomodo. 48 
Adus eft ratio cognofcendi. 3 y 

Adtus qui fpecificas dilFerentias confti- 

tuat. 48 

Admirabilia quae fint, quse non fint. 40 
Admirabiha rapiunt homines ad fui me- 

ditationem. i 

Admirandahiftoriafoetusmonftrofi Me- 

dioburgi nati. 300. ^feciq^. 

Adultera cur pariat filios marito fimi- 

les. aio 

Adulterquinonfitjlicetadulteriumcom- 

miferit, fcienscumquaremhabuerit. 

Adultos hommes monftrofam naturam 

induere. 106". zoy 

iEgrotantes ut fibi cauffa evadant figurse 

monftrofse. 114 

JEthiopes vi phantafise filios albos procrea- 

re pofte. if^ 

JEthiopia feminae qua forma fint. i ^^y 
JEthiopiarff veteres IndiA nomine appella- 

bant. if^ 

JEthiopum more nigri filii ex candidis pa- 

rentibusortinonfuntmonftra. 152 Africd utfemperaliquidnoviafFerat. xip, 

Z20. 

Agens agit quatenus eft a6lu. ip8 

Agens imbecillum fe habet ad validum ut 

id quod potentia eft^ad id quod eft 

adu. ibid. 

Agens materiei quam formam tribuat. 

2l8. 

Agens omne geftit fibi fimile confti- 
tuere. 54 

Agens ut formam fua viliorem procreec. 
228. 

Agentia pure phyfica , ut ex neceflitate 
operentur. 140 

Agentium cundorum naturalium finis. 

Agniequinispedibus. 18 

Agnus humano capite. 180 

Agnus fiminino capite. 18 

Agnustriceps. 22 

Albos filios JEthiopum non effe monftra. 

Alensvisutmonftraefficiat. aof 

Alimentum ut fit monftrorum caufiTa. 

20^. 
Alimur iifdem , ex quibus conftamus. 

22^. 
Amaranthi monftrum. 24 

Ambuftimonftrofi. aop 

Analogatum primum cetera patefacit. ^6 
Anaticulaunocrurenixa, 18 

Anceps monftrum quodnam fit. 48 

Ancipitis monftri caufTa utfit parentum 

imaginatio. 12^ 

Ancipitis monftri caufTa prima quae fit. 

Rr Andro- I N D E X Androgyni qui monftra fint. i6^. 170 
Androgyni utroque fexu utentes. ibid. 
Androgynummonftrumqualefit. 170 
Andromeda ^thisps, ij^f- 'TT 

Anguftantia uterum plura. <^8 

Anguftia uteri ex quibus cauffis pendeat 

100. 
Anguftia utcri procreat monftra infor- 

mia. i^f^- 

Anguftiauteri utcaufTa fit monftriexce- 

dentis. H^id. 

Animalia diverf^ fpeciei quse coeant ad 

prolem. m 

Animali cuique fuumeffenafcendi tem pus. ihid. Animal non omnecuiquejundlumpro- 

creare fobolem, ^2.4- 

Animal non femper tertise fpeciei nafci 

exparentibusdiverfsenatur^. zip 
.Animal unum ut conftare nequeat ex 

pluribus fpeciebus. xi^ 

Anima eft vitag caufTa. 3 5 

Animaincorporeaeft. ^z6 

Animam effe monftri formam remotam. 

31. 
Anima nuUi eft corporese qualitati fub- 

ditft. z^6 

Animsepartes viliores inaclionibusfuis 

a nobilioribus gubernari. 104. 

Anima ut ftt una. 3 1 

Anfer biceps , uno collo, quaternispedi- 

bus^cumgeminopodice. 20 

Anfer duplici collo , quaternis alis, & pe- 

dibus. 18 

Anferinis pedibus , Sc manibus puer ena- 

tus. 180.234. 

Antoni Cianfii e dorfo brachiisque flamtnas 

erupifTe crepitantes. 161 

Apparentiamonftra. 2.3^ 

Arbor una frudus di verfarum fpecierum 

proferens. 213 

Arborea venus qua; fit. 220 

Arbor^s varise ut in unum coeant. 1 09 
Arbutus utnuces ferat. 221.225' 

Aviftomenis corpilofum. 1^4 

Jiriftomenis fortitudo. ibid. Ariftofelis locus illuftratus, 43 

Arquati morbi natura mirabilis in Ty- 

thagora. 16 z 

Ars monftra efficit non fine opera natu- 

rae. ii6 

Ars naturam perficit. ^223 

Ars naturse junda facit oleam vitipro- 

ram. ibid. 

Ars non potensfacere quod vellet , efficit 

quodpoteft. 41 

Ars non femper affequitur intentam for- 

mam. 27 

Arsutefficiatmonftra. iz6 

Arte monftra effici pofle. ibid. 

Artifex imperitus ut fe habeat ad peri- 

tum. 202 

Artisoperatio undedenominetur. 27 
Artis peccataut eveniant. 201. 202 

Afcanii de vertice fiamma erumpens. i^o. 

161. 
Affuetorum adjumentorum privatio 

morbos,& morteminducit» 107 

Aftacus parcu editus k matrona Sicula. 

212. 
Athletas in monftra degeneraffe. 47 
Attila ex muliere, & cane ut ortus. 2 19 
Averroi mulier ut ftne coitu gravida fue- nt. 2^3 Aureje glandes ut e palmaphyficedeflu- 

xerint. i6z 

Aurei cruris allegoria. 158 &feqq. 

Aurei cruris Tythagor& origo explicata. 

ibid. 
Aurei cur didi fint primihomines. i j-p 
Aurerum fcmur PythagorA. i ^■S . &/eqq. 
Aures curtae ut infitione reficiantur. iz6 
Aucliores alii de monftris ut egerint. i 
Audtor feptimeftri partu editus. 222 

B. 

fcantur. 

BArbati pueri ut na i ims. 16 j. 

Bartholom^i Turrian ria. 1-66 

Bafileenfis monftri hifto 143 

Bafilifcusufitat. 2^3. 

Belluse marin^ coitus cura homine. 249 

Bdr R E R U M 

Belluse femina ut hominem concipiat 
monftrofum. 2x7.228 

Belluam utgignat homo ex fera femina. 
ibid. 

Bellua ut ex homine, ac bruto monftra 

concipiat, ibiJem 

Beftise quse diverfi generis coeuntes ge- 

nerent. a 1 5 

Beftias ab hominibus nequam fubadas 

monftraparere. 218. &/eqq. 

Biceps homo. 8 . 1 1 

Biceps infans carens altero brachio. 8. 

III, 112. 
Biceps infans tertiara manum habens in 

collo. 128, 12^ 

Biceps puella cujus materiei exceftu ge- 

nita. 94 

Bicorporeus homo ab umbilico furfum. 

7T-77. 
Blitimonftrum. 24. 

Bonamicus notatiis. 167 

Bosbiceps. 18 

Bos quinque pedibus. 1 5". 1 8 

Bos ex equa bovem genuit equinis pedi- 
bus. 1 8 

Brachiorumexpertisorigo. 8, 55,(^2 
Brachiorum expers homo a nativitate. 8? 

Brutis unicum eft panendi tempus. 22 1 
Brutorummonftravaria. 15, j5. &feqq. CAcodasmonis effigie monftrum mu- 
lier peperit. 25-4, z^^ 

Gaelo nulla deformitas ineft. 4.2 

Cslumnonagitfmemotu. 53 

Cselumnon eft generabile , & corrupti- 

bile. 34- 

Cselum ut fit noftratium caufTa. 3 7 

CEelumutfitmonftrorumcaufla. 53 
Calceamenta quindecim annosdurantia. 

250. 
Caliditas regionis venerem acuit. 220 
Calor excedens ut lapides in corpore 

creet. 166 N O T A B I l; 

Caloris exceffus , & defedtus ut monftra 

pariat. 145 

Calor idem colliquat ceram, & indurat 

lutum. 203 

Calor idem dealbatcapillos^denigrat car- 

nes. ibid. 

Calor maternus qui fit inftrumentum vir- 

tutis formatricis. 104. 

Calvarias deauratse funt Scytharum po- 

cula. 15-9 

Canes cum lupis , vulpibus , ac tygride 

213 

18 

237 

ig 

7i 
131 coire. 
Canis biceps. 
Canis capite avis. 
Canis triceps. 

Canis caftratus venerem exercuit. 
Capite carens orta puella. 
Capite Meduf&o puerut gigni valeat. 24.4. 
Capitis materni violenta concuffio cur 

monftrum efficiat magis quam dorfi, 

autventris. 109 

Capitis MedufAt comperti in ovo gene- 

ratio. 25-1 

Capracornuhabensincrure. 17 

Caput exerens fe ex umbilico hominisJ 

81. 
Caput habens puer e finiftro enatum hu- 

mero. 10 

Caputhumanumpartueditum. 5 ^57 
Caput infolitse magnitudinis. 102. 103 
Caput MedufAum in ovo compertum. 

Capuc membranis involutum ut mulier 

parere potuerit. 6% 

Caput qua ratione materia nimium af- 

Buat. 103 

Caput fine bufto diu non vivit, nec in u- 

tero. 6% 

Cardanus not&tus. ^1^106 

Carduus monftrofus. 24. 

Carmelita fnsnachus ut habuerit capillos 

flammigeros. i<^o 

CaJJianus k Futeo eques laudatus. 133, 

134.. 
Caftratum animal ut coire, 6c generare 

poffit. 72» 

R r 2 Cau- I N D E X Caudam e fylveftri vidu homini erum- 1 

pere non eft probabile. 4-7 

Caudatusinfansutoriatur. 24.(1 

Caufff duae phyficse monftri daemonifor- 

mis. 2,5o 

CauffEe uterum anguftantes. d8 

Cauflse communes non funt in definitio- 

neponendae. 55) 

CauffEe vari^ ineptitudinis materife foe- 

tus. <^8, 6^ 

Cauflse naturales aureifemoris Fythago- 

ra. 1^0, &feqq. 

CauflTa efficiens formam fua digniorem 

efficere non poteft. ai8 

CauffaefficiensunacommunisefTepoteft 

omnibusrnonftris. 52 

Cauffa finalis ob quam placenta inutero 

gignatur. 137 

Caufla finalis omnium monftrorum non 

una. 52 

Cauffa in quam funt efFe<ffcus refolven- 

di. 61 

Caufl^ monftrorum ut fit ineptitudo ma- 

terise. 68, 69 

Cauffa monftrorum rara. 1 09 

Caufla. monftrorum indeterminata. ihid. 
Cauffa monftri efficiens primaria , & 

proxima. 37>38 

Cauffa monftri formalis quotuplex, quse- 

quefit. 30531 

Cauffae monftri ancipitis variae. 122. e^ 

feqq. 

Cauffse monftrorum quatuor funt gene- 

rum. 52 

Cauffse monftrorum effedlnces remotse 

quse. 37 

Cauffse proxim^, ac remotaedifcrimen. 

30. 
Cauffa proxima quid habeat effentiale. 

ihid. 
CauffsE quse non pariant fcientiam. 5 3 
Caufla quse fic fuis effedibus tempore po- 

fterior. 6 

Cauffa remota quid habeat effentiale. 3 3 
Centaurus. 14. 

Centaurus ex equa, 6c paftore natus. 2 16, Centaurus ut oriatur. lat 

Cervus habens pofteriores partes equi- 

nas. 18 

Chirurgorum imperitia ut efficiat mon- 

flra, 127 

Ciceronis opinio de monftri etymologia 

exploditur. 5 

Cinsedusquiparerepotuerit. 171 

Cinocephali meridionales. 212 

Cinocephalos non effe monftra. 44- 

Cinocephalushomoutnafcatur. 222 
Claudi a nativitate monftra non funt. 4 
Colores partiumfoetusvariare poteftpa- 

rentum imaginatio. 74 

Columbarum pulli raonftrofi. 16 

Columbasfaepeparere. 24 

Compofitorum effentias manifeftant fim- 

plicium natur». 1 19 

Conceptui materiam non detrahitphan- 

rafiaparentumi 74 

Conceptus fecundus ut fiat fine coitu ite- 

rato. 100' 

Conceptus quando, & quomodo fiat. ibid. 
Confufatheoriavitanda. 48 

Conftitutionis , & nutricationis materia 

eadem. 22^ 

Contareni Comites fopfe ut primiim crea- 

ti. if4 

Corde pilofo qui fuerint homines. i ^4 
Corna ut prunis fint matres. 22 r 

Cornutum infantem matrona peperit. 

^54-515^-157 
Coxendici e femore ut ignisexiluerit. i()r 

Cruris aurei TythagorA fecunda caufla 

phyfica. 160 

Crusaureum TythagorA. 15*8 

Cucumeris monftrum. 24 

Culmus quindecim fpicarum abfque fa- 

tioneinvcntus. 25? 

Cyclopes non efle monftra. 44 . 

D. 

DyEmon ut venerem cum muliere ex- 
erceat. • a^^o 

Daemon affumpto corpore eft vivens £e- 
quivoce. 49 

Dsemon eft fubftantia incorporea. ^Si 

Daemo- RERUM NOTABIL. Dasmonis aftu multifariam poffunt mon- 

ftrafieri. 231 

Daemoniformis monftriduEecauflaephy- 

ficse. ^6o. i6i 

D^monis opera ut monftrum phyfice 

fierivaleat. 252, 

Daemoniforme monftrum utviphanta- 

iise oriatur. z6o 

Dsemoniformiamonftra nata. 254. ^/c^. 
Dzemon monftra progignit applicando 

ad:i va paffivis, hoc eft fglo motu locali 

cauflarum phyficarum. » zgz 

Dsemonutmonftraefficiat. 25" 4.5 2^1 
D^mon monftrorum cauftaprimaria non 

eftjfedminifter. 232 

Dsemon monftrumprocreansdefuafub- 

- ftantianihiladmifcet. 254., z^i 

'Daemon ut queat monftra generare. 5 i 

Dxmonquaforma L&dam comprefTerit. 

25-4. 
l>morum Rex ut ab urfo originem duxe- 

rit. i65r 

Debile agens cur cedat robufto in ope- 

rando. 198 

Debilitas formatricis ut efficiat monltra 

mutila. 14.3 

Debilitatis formatricis multa^ cauflEe enu- 

meratse. ibid. 

Debilitas virtutis nutrientis ut monftrum 

efficiat. 20^ 

Debilis vis generatrix ut monftra confti- 

tuat. 24.0 

Debilis vis formatrix ut monftra confti- 

tuat. 241 

Deficientismonftricauflje. 115)5120 
Definitionis officium. 39 

Definitio ex quibus rexi debeat. ibid. 

Definitio monftri ut fic inveftiganda. ibid. 
Definitiomonftrorumaff^ertur, 41 

Definitio non traditur per cauffas com- 

munes. 39 

Definitionis perfeftae munus. 43 

Definitio monftri ut exprimat caufTam fi- 

nalem. ibid. 

Definitio monftri ex quibus texenda fit. ib. 
Definitio monftri ut explicet caufTam ef- feclricem. 4r 

42 

24? 
218 Deformitas in Cselo nulla. 
Degenerare femen faciunt multa, 
Dehius notatus. 
Determinatio materia indeterminatje ut 

fiat. 6^ 

Deoutfimiliafiantmortalia. 43 

Deum reipfa non efficere omnia monftra 

proxime. 7 

Deum folum pofTe omnia monftra effice- 

re, ibid. 

Deus cur agat non phyfice, fed eminen- 

ter. 53 

Deusuhi iit .Arifioteli. 5-2 

Deus ut fit monftrorum caufTa. ibid. 

DifFerentia monftri fpecifica a forma de- 

dudta. 42 

Difficilis FetrarchA locus explicatus. 15:4, 

Difficiliuscur fit naturam errare inplan- 

tis formandis, quam in animalibus. 2 5 
DifForme monfirum quod fit. 48 

DifForme monftrum ut conftituatur a 

placenta. 137 

DifForme monftrum ut a motu fiat. 138 
DifForme monftrum ut fiat a mola. ibid. 
DifForme monftrum ut oriatur a materige 

vifciditate. 140 

DifForme monftrum ut fiat a facultate di- 

fcretivafeminis. 139 

Diffiarmis monftri varise hiftorise. 127. 

&feqq. 

DifFormis monftri origines, 6c caufife va- 

rise. l^^^.&feqq. 

Digitus vice brachii. 277 

Digiti duo pedis connati. 279 

Diluvioantiquior ^'«'f/'^' 154- 

Difcreticis vircutis in femine neceffitas. 

139. 
Difcretiva debilis ut monftra efficiat. 241 
Difcrimen caufFse proxim^aremota. 30 
Diffimile fibi ut producat efficiens. 228 
Diffimilia fibi qugs, & cur generenc. 195, 

1^6. 
Diftortis mire manibus , ac pedibus puer 

ut ortus. 144 

Rr 5 Divifio I N D E X Divifio materialis monftri jfecunda reji- 
citur. 4-'^ 

Divifio monftri a materia duplcx. ibid. 
Divifiomonftrimutili. 6i 

Divifio quarta monftri recipitur k varie- 
tateformse. 4^ 

Divifio tertia monflri quae, 4-5, 47 

Divifio ut conferat definitioni. 35) 

Duodecimo menfe nati homines. azi 
Duplioi capite natus homo. 7557(^3 ia8 

E. 

EFfeftio rerum mutatio efl. 2,7 

EfFedrices monflri caufTaeremotse.^^ 
EfFedus quam caufTam fui tempore pras- 

cedant. 6 

EfFedus in quam caufTam fint refolven- 

di. 61 

Efficiens caufla una communis efle poteft 

omnibus monflris. 5z 

Efficiens monflrorum fecundarium. 37 
Efficiens monflriprimarium duplex. ihid. 
Efficientisproximi varias efTefpecies. ibid. 
Efficiens proximura ejufdem rei multi- 

plex. ibid. 

Efficiens monflrorum immediatum , & 

principale. 3 8 

EfficiensutfibidifiSmileproducat. axS 
Elephanti cum muliere nulla venus. zi6 
Elephantinocapitepuer. 1^9.201 

Elephantipudicitia. 7.16 

Enorme monflrum quod fit. 48 j 1 4.8 
EnormismonflritresdifFerentise. ihid. 
Enormisutfithominisnativitas. zxx 
Enormium monflrorum caufTEe , ac ori- 

gines varise explicatse. 1 5: 8 . e^ Mq- 
Bpona mulier ex equa? & homine orta. 

225-. 
Equae puUus bos fuit equinis tantum pe- 

dibus. 18 

Equicervus. ihid. 

Equi collum manuconfricatumfcintillas 

ignium emittens. 1 60 

Equuleus quinis pedibus. 18,21 

Equus mire monflrofus humanis pedibus. i Equus humano capite. 1S4 

Equus Tiher^ ore flammigerabat. 1 60 
Errores naturas variiinmonflriorigine. 

Error naturse monflrum generantis in 

quo fit. ihid. 

Erichthonij ortus. 240 

JE/^« pilofus homo. i^^o 

Excedens calor ut lapides in corpore fa- 

ciat. 166 

Excedens monflrum quodnam fit. 48.93 
Excedens monflrum ut fiat ex morbo foe- 

tus. 110 

Excedens monflrum ut fiat ob uteri an- 

gufliam, 100 

Excedens monflrum ex parente mon- 

fbrofo. 10 1 

Excedens monftrum utfiatex vitionutri- 

cationis. 102 

Excedens monftrum &: in utero, & extra 

uterum fieri poffe. 103 

Excedens monflrum quae materia confli- 

cuat. 945 95" 

Excedens monflrum ex materiae penuria 

ut oriatur. ibid. 

Excedentia monflra duum generum. 7 5 
Excedentia monftra quse fint. ihid. 

Excedentis monflri plurimse hiftorize. ih. 

&fm- 

Excedentis monftri caufTse plures. 9^. & 

feqq, 

Excedentis monftri origo varia. 107 

Exiftentiarerumutcomprobetur. 8 

Exosinfansundegenitus. 61 

F. 

FAdum nullum caret caufa effedri- 
cae. a7 

Facultas difcretiva feminis ut monftra 
difFormia producat. 1 39 

Fagiutferantcaflaneas. 225^' 

Felem cum muliere non coivifTe. ^i6 
Felium monftra varia. 17.193 

Femineum femen a mafculeo gubernari 
inoperando. 177,178 

Femina cur pofi!Itomnem defedum ma- 
fculi fupplere. 73 

Femina R E R U M 

\Feminaut inmafculum mutari potuerit. 

Femuraureum Pythagora. 148 

Ferae caput habentes humano fimiJe. 1 89 
Feras mulierum amplexus expetences , & 

exercentes. az^. zyo 

Ferae quid habeant commune cum homi- 

ne. 213 

Fera ex homine triplicem partum edere 

poteit. 2.ZJ 

Feram ut mulier ex fera mafculo conci- piat. xip malignitas. Ferinam eflfigiem ut induant homines ex- 
trauterum. 105,207 

Ferina venere abutentes homines gene- 
rarepoflei 22.1,222 

Ferinummonftrumutmulieredat. 227, 
228. 

Ferreum genus hominum quodnam fit. 

Ferro candenti confumitur 

106. 

Ficuum monftra. 24. 

Figura omnium monftrorum non una.52 
Figuraeftformaaccidentalis. 3^ 

Figurae membrorum a qua virtute for- 

mentur. 14.5 

Figuras partium fostus variare poteft pa- 

rentum imaginatio. 74, 

Figurae indelebiles quae. 20^ 

Filii monftrofi cur , & quando fiant ex 

parentibus monftrofis. 70 

Filios adultera cur marito fimiles efficiat. 

210. 
Filios albos ex Mthio^ibus ortos non effe 

monftra, 152 

Filius urfi qualis fuerit ex muliere. 1^5 
Finalis caufla omnium monftrorum non 

una. 5" 2 

Finalis caufla monftri ut in definitione 

exprimenda. 45 

Finis animantium perfedorum proprius. 

29. 
Finis monftri proprius. ihid. 

Finis monftri in quo differat k fine vi ven- 

tis perfedi. ibid. N O T A B I L. 

Finismonftriremotus,& communis. 28 
Finiscundoruagentium naturalium. 4.5 
Finis cujus gratia placenta in utero gigni- 

tur. 137 

Finis perficit. 6 

Flammse erumpentes ecorporibus equo- 

rum, &hominumviventium. i(jo. & 

fm- 

Fcecunditas unde infit femini. 3 8 

Foetum conftituens virtus feminis tri- 

plex. 240 

Foetum exoriri poffe exbruti, & hominis 

congreflu. 224. &/eqqi 

Fcerus biceps. 8 

Fcetus lapideus in utero. i<ri-2 84 

Foetus ortusrotundse figurae. 141 

Foetus in utero a magno morbo cur raro 

convalefcat. 7 j 

Fcetus capiie felino 278. capite equino. 

ibid. capite fuillo. ibid. 

Foerus monftrofi ^ LudovicodeBils difledti 

hiftoria. 293. &feqcj^. 

Forma omnis in qua materia recipatur. 

zo6. 
Forma effentialis monftri quse. 3 1 

Forma ut in materia fit. j.^r 

Forma cum fine coincidit. 3 o 

Formamonftriduplex, ibid. 

Forma monftrorum remota quse. 3 1 
For ma perficiens materiam remotam qug 

fit. 3 1 

Forma fpecifica monftri. ibid. 

Formatricem vim quse debilem reddant. 

143- 
Formatrix virtus imbecilla ut monftra in- 

formia efficiat. ibid. 

Formatrix vinus in femine ut operetur, 

104 
Formatrix virtus eft agens mere natu- 

rale. 140 

Formatrix debilis ut monftra conftituat, 

241. 
TrancifcHs Barberims Cardinalis laudatus. 

Franci/cus Guidus memoriae rnonftrum. 
161, 

J^rm' I N D E X Trancifci Guidi brachia fridione laevigata \ 
flammas halare confueviffe. ibid.\ 

Frater fratriadnatus* aj 3 • &M<1- Francifcus Hahek laudatus. 280 
Frequentia non pariunt admirationem 

4-0. nonmirafedrara. ihid. 

Frigore lapides ut fiantin humano corpo- 

re. i<^<^ 

Fronte connexse puellje. - 8 1 

Frumenta nata in arboribus. a-f. & xi^ 
Frumenta in lolium degenerare. aoo 
Fruftra nihil effe. ^ 2.7 

Fulmine tafti duo viri ut monflrose con- 

jundifintinunum. ii<^ 

Fungiexlapidenati. 2,^ 

Fungi infimum obtinent vegetalium gra- 

dum. af 

Fungiinramosdivifi. 2,^ 

Fungi turiones ut afparagi. ibid, 

Fungorum monftra. ihid. 

Fungos lapidefcere. 1 6z 

Fur qui non fit, licet furatus fit. 1 5:7 

Futura malacur non fint fines monftro- 

rum. 6 

G. 

GAllinacei tripedes. 18 

Gallinaceusquadrupes. ibid. 

Gallinsecurceteris animalibusfintmagis 

monftrificag. 24 

Gallin^ res foedas , & venenatas devo- 

ranc. ^5^2- 

Gallinarum pulli monftrifici. 16 

Gallusquinquepedibus. 12,253 

Gemellipedlorecohserentes. 80 

Gemelli unum caput habentes commu- 

ne, 108 

Gemelli in utero formati ut copulentur. 

ibid. 
Gemelli fimulconcepti sequalem habent 

molem corporis. -97 

Gemellaead nates junftae. 90 

Gemelli nati variis membris^onjunfti. 

Gemini fupra umbilicum infra unum 

corpus habentes. ibid. 

Generandi vis communis plantis , & ani- malibus. iio 

Generandi vis folis perfedis viventibus 

ineft. 16^ 

Generans ut fobolem fibi fimilem pro- 

creec. ipS" 

Generansquamfpeciemintendat. 29 i 
Generantis primarium inftitutum quid 

fit. 43 ■ 

Generantis virtus ex quot, &quibus con- 

flatafit. 1^6, i^j 

Generare fibi fimile efle opus naturse per- 

fedtifiimum. 16^ 

Generatio monftrorum triplex eftabfo- 

lut^. s 1 

Generatio cur dicatur natura. 27 

Generatio prolis cujus animse ofiicium 

fit. 223 

Generatrix virtus imbecilla , ut monftra 

pariaC. 24.0 

Generis eflencialia fingul^efpeciei adfunt. 

28. 
Generis monftrorum amplitudo. 42, 
Genitale puer habuit in vertice. 127 

Genus in definitione fubftantiae quid ex- 

plicec. 41 

Genus proximum monftri. ibid. 

Gibbihominesnonfuncmonftra. 4 

Gigantesnoneflemonftra. " 44. 

Gigantes cur monftra non finC. ihid.x^^z 
Glandes aureae, ut phyfice defluxerinc e 

palma, i6z 

Glandes orCse ex ulmo. 221 

Glandesucfiancabulmo. 22 j^ 

GUuci marini fabula. 47 

Gravidamulierfinecoitu. 253 

Graviditatisfignacerciflima, i^^o 

Graviditatis tempus aequaleuthabeat ho- 

mo cum animalibus habentibus inae- 

quaha uteri tempora. 222 

Graviditatis tempus quibus fic unicum. 

ibid. 
Cuiljelmus Fife laudaCus. vide prsef. Blajij. 

H. 

Elem unde gutcur olorinum habue- 
ric. 25^4 . 

Helio' 1 H R E R U M 

Heliodorus non eft hiftoricus , fed Poeta. 

Herculea monfira , quEefuennt, ^^ 

Hermaphroditos omnes monflra non ef- 

fe. 169 

Hermaphroditus ex viro concipiens 6c 

mulieres gravidas efficiens. 169, 170. 

Hermegeni cor pilofum fuiffe. 1 6^ 

^Hermaphroditusfinecute. 284 

Hircus ortus abfque pofterioribus pedi- 

busj mire gradiens folis anterioribus. 

Hfftoriainfantispetrificati. ay^. ^'fiq']- 
Hiltoriacanis caftrati venerem exercen- 

tis. 7^ 

Hiftoriamarinihominis. 24.93250 

Hiftoria tauri caltrati vaccam implentis. 

72. 
Hiftoria Tritoms. 25:0 

Hiftoriamarinihominiscornuti. 251 
Hiftoria mira urfi puellam conftupran- 

tis^&gravidamefficientis. 1^5 

Hiftorici qui vulgares opiniones haufe- 

rint. ^39 

Hominem ut mulier ex fera concipiat. 

227. &/eqq. 
Homines belluino capite. 1 80 

Homines cum feris coire,& monftra pro- 

creare. _ 2,15. &/eqq. 

Homines cum marinis belluis coivifle. 

Hominesduo fulmme tacti concrevere 

monftrose in unum. iz6 

Homines e fuocorpore ignium fcintil- 

lasexcuterefoliti. i6oyi6z 

Hominesexcane& mulierenati. 116 

Homines ferina venere abutentes gene- 

rarepoffe. ax^ 

HominesinfignespedicuIisene6ti. 24.0 

Homines optimi qui fint apud Scythas. 

Horaines primi cur dicli fint aurei. ibid. 
Homines quadrupedes quid fuerint. 4.7 
Homines undecimo menfe nati. azz 
Hominespetrificati, '^J^.&feqq. N O T A B I L, 

Homini caudam e vidu filveftri exoriri 

noneflprobabile. 4.7 

Hominicumferisquidcommunefit. 225 
Hominis conditio peculiaris eft enormia 

ceteris monftrare. 7 

HominiscuminfeftisnuIIavenus. 24.9 
Hominismarinihiftoria. 250 

Hominis nativitas ut fit enormis. 212 
Hominisvenuscumpennatis. 24.9 

Hominum corpora in lapides mutata. 

1^5.1^7 
Hominum monftrose mutilorum hifto- 

risevarise. S^-&Mq- 

Homo Eequale tempus graviditatis ut ha- 

beat cum animalibus insequalia uteri 

temporaobtinentibus. 222 

Homo canino capite. 182 

Homo capite anubidis ut oriatur. 205 
Homo capite, colloque anferis. 1 80, 1 8 1 
Homo cornuagerens, carensnafo, lin- 

gua quadrata, fine collo. 187,188 

Homo cui ex ventre alter propendebat 

collotenus. 14. 

Homo-cui puer ex pedtore vifus exiens 

propendebat. ibid.&%i 

Homoequinocapite. 180 

Homo ex fera femina ut belluam gignat. 

228. 
Homo habens auriculas brutales, 9 

Homo habens caput bovis. 14 

Homo lunatas habens manus , & plantas. 

14.2. 
Homo marinus captus in Illyrico. 25^0 
Homo prseftigiis in afinum mutatus. 23 1 
Homo quadrimanus. 1 1. 

Homo quatuor pedes habens, ibiii. 

Homo qui , & quomodo in afini formam 

mutatus. 2. II 

Horno rerum omnium fcientiam defi- 

derat. i 

Homo fine brachiis natus. 8 . ^'^ 

Homovacc^filius. 218,2x9 

Homourfifilius. 217,118 

Homo ut ex vaccino femine gigni valeat. 

225". 
Homoutfitrerumomniummenfura, 46 

S{ Humana I N D E X Fluraana monftra in fe habere qusecun- 
que brutalibus, & plantalibus conve- 
nire pofTunt. i 

Humana monftra funt pr^ecipuum ana- 
logatum. 4<* 

Humanamonftrautarteefficiantur. 1^5" 

Humanorum monftrorum difFerentise. 

Humanorum monftrorum hiftoriae mir^ 

S^.&c fequentibus. 
Humanorum monftrorumorigo genera- 

timaft^ertur. 37 

I. 

IAnum referens infans. 134- ^35' 

Ideritia mirabilis FythagorA. i6z 

Jecuruteri quid fit. i37 

Igncs ex humano corpore mire proftlien- 

tes. i<^o 

Ignis adurendo ut monftra efficiat. 1 16 
Ignisfatuusquid. 1^0 

Ignisnonurensqui. ihid. 

Ilexj & olea, ex eadem radice orta. ^6 
Imaginatio matris non poteft augere , nec 

minuere materiam foetus. 74 

Imaginatio parentum fine eorum anim- 

adverfione ut fit monftrorum caufa. 

air. 
imaginatio parentum cur non fit caufa 

monftri mutili. ' 74 

Imaginatio parentum ut efficere valeat 

monftraexcedentia. 104 

Imaginatio parentum ut efficiat mon- 

ftruminforme. 145 

Imaginatio parentum quando nequeat ge- 

mellos conglutinare. 108. (^feqq. 

Imaginatio parentum ut efficiat monftra 

multiformia. 15:5». 178 

Imaginatio parentum ut fit monflrorum 

caufa. 20C). c^feqcj. 

Inanimata non effe vere monftra. 42 
Indici frumenti monftrum. 24 

Ineptitudinis materise fccLUs caufTs va- 

rise. (}8 

Ineptitudo materise ut fit caufTa monftri, 

6Z.2.OZ. Infans auribus, oculis , & naribus carens- 

T7- 
Infansbarbatusnatuseft. i4p 

Infans capite anubidis. i o 

Infans caput habens enatum ex humero 

finiftro. ibid. 

Infans caudatus ut oriatur. z^6 

Infans cornutus. 183 

Infansinferam vertinonpoteft. 47 

Infans natus canino capite. ao i 

Infansortusabiquecapite. 5-4 

Infans ortus abfque manibus & pedi- 

bus. 9 

Infans duplici capite. jf 

Infans manibus ac pedibus anferinis. 

180. 
Infans hirfutus. 287 

Infans promufcidem loco nafi gerens. 

Infansrotundus. 48 

Infans folo fexu mafculus corpore mulie- 

bri. 168. 177, 178 

Infantes duo ab uno capite pendente?.' 

Infantispilofiorigo. 16 '^ 

Infans quadriceps. 10 

Informe monitrum quid fit 48. 141, & 

142. 
Informe monftrum ut fiat a motu. 144 
Informe monftrum ut fiat ob uteri an- 

gufliam. ihid. 

Informia monftra ut fiant ob venerem 

menftruatam. 147 

Informitati unius parentis alter ut confu- 

lere valeat. ibid. 

Injuftus non eft omnis injufte agens, i j 7 
Infitio ut fit plantarum Venus. aio 

Inftrumenti inepti ratio. 20^ 

Intelligentia ut fit monftrorum caufa. 

Intelligentiis vim folam loco motricem 

dat Ariftdteles. z6z 

foppe Civitates du£e. 15-4 

Joppe quEefitantiquiordiluvio. ihid. 

foppe Contdrenomm comitatus ut primum 

fada. ibid. 

Labia R E R U M L. LAbia curta ut infitione reficiantur. 
io8. 1^6. 
Labiuminftarroftridependens. ^77 
Ldidam compreffitdasmon. ^ 25"+ 

Lsefi parentes cur interdum Isefos , inter- 
dum non Isefos filios procreent. 70, 

Lapidefcentia varia. i5(j5 1^75 1 80 

Lapides fungiferi. 16 

Lapidefcentis pueri origo. 1 6S 

Lapidefcentis pueri hilioria» 280 

Lapidefcerefungos. , i<^2 

Lapidefcerefrondes. ihid. 

Lapidefcere fructus. ihid. 

Lapides in corpore ut a colore fiant. 1 66 
Lapides in homine ut a frigore fiant, ihid. 
Lapideusfce'usinutero. ifi.zSo 

Lapidofamateriaingenumulieris. 166 
Latro manibus a nativitate carens. f^" 
Lavmi£ decapiteflammaerumpens. 161 
Laurus ficum germinavic. 26 

Laurusplatanum germinavit. ibid. 

Laurus palmam germinavit, ibid. 

Laurus orta in platano. «^/V. 

Laurusortainquercu. itid. 

Laurus orta in cerafo. ibid. 

Leonardus vincius pidor celeberrimus. 

Leonem cum muliere non coivifTe , quse 
leonem pepcrit. 216 

Leoexoveucnafcipotuerit. 214 

Leonida cor pilofum, 164. 

Leonid£ fortitudo. ibid. 

Leporinooreutoriaturinfans. 205 

Lepusexmuliereortus. 200 

Lepusquatuorauribusj &o6to pedibus. 

20. 
Lycifca quidfic. 218 

Limonesmonftrofi. 24 

Linguafiffaexerta ex ore diflorto puelli. 

130. 
Linum vertitur in lolium. 200 

Lolium vertitur in tricicum. ibid. N O T A B I L, 

f Luporum, 6c canum coitus. 215 

M. 

MAcrocephali monftra non funt. 4 
Mala non funt monftrorum fines. 

Mala futuracur non fint finesmonftro- 

rum. y 

Malus ut pyra ferat. 221 

Marci Poli effigies mira.- 207 

Manuspuelliexertaexcollo. 1285 129 
ManusrotundaScglobofa. 277 

Manus interduobrachiaeffiDrmata. 2512 
Manusarida. 279 

Manus loco pedes, & pedum loco manus. 

285-. 
Manuscutedenudatae. 291 

Marinihominishiftoria: 250 

Mascapitepifciscarpionis. 278 

Mafculi femen gubernac femineum. 

178. 
Mafculo mulier. 48 

Mates centaurus. 15 

Mater cur poffit omnem patris defedlum 

fupplere. 73 

Materia eflTentialem habitudinem habec 

adformam. 32 

Materiae ineptitudo ut fit caufTa monftri. 

Materia eft potentia. 3 5" 

Materiae vifciditas ut monftrum diffor- 

meconftituat. 140 

Materia ex fe indeterminata ut determi- 

netur. 61; 

Materia non una omnium monftrorum. 

Materia proxima monftri quje fit. 33. 

Materia monftri proxima non eft corpus 
vivensquoadanimam. 35^ 

Materiamonftriremota,quje. 33 

Materia proxima generis remota eft fpe- 
ciei. ibid. 

Materia quse immediate fibi uniri for- 
mampoftulet. 42 

Materia fubcxleftium duplex. 32 

Sf 2 Mare- I N D E X Materia ut a phyfico nofcatur proprie. 54 

Materni capitis potius , quam dorfi aun 
ventris violenta concuffio, curmon- 
ftrumefficiat, 109 

Maternus calor-qui fit inftrumentum de- 
ferviens virtutiformatrici. 104 

Matrona cornutum monftrura peperit. 

Maximi AquiUni Medici corpus flammi- 

gerare confuevit. 1 6z 

Medicus ut plagas debeat infliger». 106 
MedufAt capitis in ovo comperti genera- 

tio. _2.yi 

Membrafuntpartescorporisviventis. 58 
Membrorum figurss qua virtute formen- 

tur. 143 

Membrum virile loco nafi. 294. ejusfi- 

gura. I35.x5)(5 

Menitruat£e mulieres monftra pariunt. 

147. 
Menftrua ut monftrum producere va- 

leant. ihid. 

Menftruum alimentare quando permi- 

ftumfitfeminario. ibid. 

Militis fervus ut concipere , ac parere po- 

tuerit. 171 

Minotauri ortus. 49. i 1 5 

Mo^a«/i»i monftri mira hiftoria. 105" 

Mola mirse formx. 6^ 

Mola in utero quid fit. 1 15 8 

Mola ut efficiat monftrum diffisrme. ibid. 
Moles carneae utrinque a lateribus capitis 

dependentes. 278 

Mollia quae in aere durefcant. 16"]. 280 
MonocuH qui monftra non fint. 4 

Alonopodes non q^q monftra. 44 

Monftra cur non perficiantur eventis. 6 
Monftra extra matris ucerum fadla. 47 
Monftra iieri in folis viventibus. '^ 5 

Monftra lieri ex fecundario naturse infti- 

tuto. 40 

Monftra Hm?^/? domitaquidfuerint. g^ 
Monftrahorribilia, fj 

Monftrainbrutis, 34 

Monftrainftirpibus. - ihid. 

Monftra in quibus frequentiora. 24. Monftrainquogenerefint. 3® 

Monftra metaphorice quse fint. 3 

Monft ra mutila quse fint. 61 

Monftra nil monftrant futurum. 5 

Monftra non efte accidentia. 39 

Monftra non effe caufas futurorum. 6 
Monftra non nifi malorum figna elTe va- 

lere. 5 

Monftra non efle pygmseos, 44 

Monftra non efife prseter naturam. 41 
Monftra non fieri ex primario natur^ in- 

ftituto. 40 

Monftra non indicant, futura quia fint 

futurorum effedlus. 6 

Monftranon funt omnia vulgo apparen- 

tia. 44, 194 

Monftranonomniafuntuniformia. fz 
Monftraifuntoblsfionesnaturas. 44 
Monftra pariunt admirationem videnti- 

bus. 40 

Monftrafiunt in uteropluraquamextra. 

3(J. 
Monftrapropriedida. 4 

Monftra quse fiant inutero, & quseex- 

tra, 3(J 

Monftra quse fibi fimilia generent. a i z 
Monftra quas non fint^Iicet male conftru- 

dta, & parentibus diffimilia in eflfen- 

tia. 4x 

Monftraquatuorhaberecaufas. 2(J 

Monftraquidfint. 92 

Monftra funt abfoluta, non relativa. 1 5:3 
Monftra funt errata naturge. J 

Monftrafunteftedtusnatur^. a8 

Monftrafuntortui & interitui obnoxia. 

Monftra funt fubftantias non rationefor- 
mas. 39340 

Monftra funt diffimilia naturse parentum 
& imperfecta. 40 

Monftraverequ^efint. 4 

Monftraverenonfuntinanimata. 41 
Monftra ut differant ab oftentis. 4 

Monftra ut differant a prodigiis. ibid. 
Monftrautfintingenerebonorum. 4 
Monftravulgiquaefint. 4>2.39 

Monftra R E R U M 

Monftra, vide excedentia. 
Monftri caufas remotae quae. 3 7 

Monftr i caufa formalis explicata, 30,31 
Monftri communis defcriptio. 4, ^ 

ex quibus texenda. Monftri definitio , 

41. 

Monftri definitio ut fitindaganda. ihid. 

Monftri dsemoniformis duse cauf^ phy- 

fics;. 26^0 

Monftri efficiens proximum. 373 3 8 

Monftri finis remotus, & communis. a8 
Monftri forma fpecifica. 3 1 

Monftrigeneratio infranaturam qu^. 51 
Monftri generatio fupernaturalis quse. 

ihid. 
Monftri materiaproxima qu^. 33- 3<> 
Monftri perfedadefinitio. 4.5- 

Monftri prima divifio exploditur. 4.^ 
Monftris fimilia funt oftenta, nonvere 

monftra. 34. 

Monftris fimilia funt prodigia , non vere 

monftra. ihid 

Monftris fimilia funt portenta non vere 

monftra. - ibid. 

Monftri fpecifica diflFerentia a formade- 

ducla. 42 

Monftri vera etymologia explicatur. 7 
Monftrorumcaufacoadjuvans, 37 

Monftrorum caufa finalis explicata. zS, 

Monftrorum caufa indeterminata. i op 

Monftrorum defcriptio. 4. 5: 

Monftrorum divifio e triplici fonte. 4^ 

Monftrorumefficienscaufaqusefit. 37 

Monftrorum efficiens inftrumeniale.i^iflf. 

Monftrorum efficiens caufa, quas habeat 

differentias. ibid, 

Monftrorumexadlacognitioqu^fit. i^z 

Monftrorum forma fpecifica quid fit. 3 x 

Monftrorumgenerisamplitudo. 42 

Monftrorum genusproximum, ihid. 

Monftrorum humanorum hiltorise mirse. 

vide caput. libri primi teitium, & libri 

fecundi cap. Xi 10, 2Z. 30. 37. 45". ^'^. 

58.74.89. 
Monftrorum mutilorum hiftori^ varise. 

54. c^/e^f. N O T A B I L. 

Monftrofaorigononmonftrii 43' 

Monftrofa caro capiti adnata. 292 

Monftrorum phyfice defcriptio. 4- 

Monftrorum procreatio rara. 40. 109 
Monftrorum quatuor caufarum genera. 

5z, 
Monftrorum fpecies omnes ad decem re- 

dadlse. 49 

Monftrorumtheoriafpecialis. 45 

Monftrosegenitanonmonftra. zz8 

Monftrum anceps. vide anceps. 
MonftrumdifForme, vidediffbrme. 
Monftrum enorme. videenorme. 
Monftrum ex animalibus diverfge fpeciei 

utoriatur. zzt 

Monftrum excedens. videexcedens. 
Monftrum excedens , utex anguftiauteri 

proveniat. 100 

Monftrum informe. videinforme. 
Monftrum multiforme in eadem fpecie,. 

48,49. 
Monftrummultiforme indiverfa fpecie. 

ihid. 
Monftrum multi generis. 4<^>4-7 

Monftrum mutilum. 48 

Monftrum mutilum vide truncum. 
Monftrum fuppofitum. 231 

Monftrum non fempereft idcujusorigo 

eftmonftrofa. 153 

Monftrum uniforme. vide uniforme. 
Monftrum rfiadienfe. 275 

Monftru m fine cranio. 285 

Monftrum inteftinis exertis. 285" 

Monftrum fine oculis. 287 

Monftrum triceps. 291 

Monftrum fine corde , pulmonibus , iie- 

ne , renibus , inteftinis , vefica, ocuhs. ore, nafo, 300.301 

Monftrum UltmjeBinenfe. 7,06 

Morbi regii vis in femore Pphagou. i6z 
Morborum medicatrix natura^ iio 

Morbusmonftrorumcaufa, 73 

Morbus ut efficiat monftra excedentia.. 

I JO. 

Mores hominum unde conjedtenturPhy- 
fiognomi. 19S 

S f 3 Mortar- I N D E X Mortalia ut aeternitatem aflequantur. 

44- 
Mocor quid fit. 2,7 

Motus ut efHciat monftrum informe. 

H4-. 
Mulier Averm citra coitum gravida. 

Mulier Cornuta. 27 f 

Mulier aut odit aut amat efflidim , nil 
medium. 2,11 

Mulier brachiis a nativitate carens. 5<^ 
Mulier elephantum ut parere yaleat. 

Mulier ex fera mafculo ut feram conci- 

piat» 2,19 

Mulier ex fera triplicem partum edere 

poteft. ' ihU 

Mulierex homine,ac bruto deindecoe- 

untibusutmonftrapariat. 151 

Mulier habenscruraafinina. 14 

Mulier in avem efFormari folita. a 1 1 
Mulier menftruata concipiens monftra 

facileparit. i4-7 

Mulier line coitu quomodo poffit in fe 

ipfamfemeneffundere. 5)9 

Mulier ut monftrum ferinum pariac. 

1.7,0. 
Mulierem cum elephanto non coivifle. 

2,16. 
Mulierem cum leone non coiviffe. ihid. 
Mulieremexfelenon peperifle. ibiii. 
Mulieres barbato capite. 178 

Mulieres belHis fuccumbentes monftra 

parere. 2,15. &feqq. 

Mulieres ex cane peperifTe. 216 

Mulieres ut in viros mutari poffint, 

Mulieres quss beftiis fuccubuerint. 215. 

217. 

Mulieris pifcis hiftoria. 25 f 

Mulorum genus fterile eft. 2 14 J 

Muldformemonftrum. 48,49 

Multiformiaraonftraqutefint. 168 

Mulustripesgenitus. ij. 18 

Mutatio nulla eft fine motore. 27 

Mures Nilotici femiformati, 245 N. NAhuchodonofof ut induerit feram. 
47. 
Nares praecifse ut infitione reficiantur. 

108. & 12d. 
Nafcendi tempus fuum effe cuiqueani- 

mali. a2 1 

Nafuspendulus. 277 

Nafus probofcidcm referens in dorfo pu- 

ellse. 131 

Nativitashominisutfitenormis. 222 
Natura cur difficilius erret in pangendis 

plantis quam in conftituendis animali- 

bus. 2,3 

Natura de poffibilibus quando efficiat 

quod melius efl. 249 

Naturae monftra generantis error in quo 

confiftat. 25) 

Naturse opus perfe<ftiffimum quod fit. 

1(^9, 
Naturseoperaomniaformamhabent. 25 
Natur^ praevaricationes cur monftradi- 

cantur. 51 

Naturse inftitutum in procreatione mon- 

ftri. 43 

Natur^ varii errores in monftri origine. 

Natura generans quid primario intendat. 

40. 
Natura geftit fibi fimilem effentiam pro- 

creare. 179 212.248 

Natura hominis geflit quod rarum novit 

alteri monftrare. 7 

Natura in monftri procreatione ut fuo 

fine fruftretur. 29, 30 

Natura mire pertinax eft in generanda 

fobole quam fimillima parenti. 147 
Natura morborum medicatrix. 1 10 

Naturanihil agitfruftra. 27 

Natura nonpeccat in forma monftrire- 

mota. 31 

Narura non potens facere quod vellet, 

efficic quod poteft. 4°, 41 

Natura nolfratis rei cujuflibet fatagitfei- 

pfam in fpecie perpetuare. 43, 44 

Naturaomniaefficitexmateria. x6 

Natu- RERUM NOTABIL. Natura quae faciat ex fecundario fui inlli- 
tuto. 40341 

Naturaprsecipuaeftforma. 17 

Natura femper agit propter finem. ibid. 

Narura femper efficit de poffibilibus quod 
meliuseft. 6z 

Naturafemper formam confequitur. %j. 

&feqq. 
Natura fok non facit vitem oleoproram, 

fed artis minifterio ufa. 225 

Naturale agens ut ex neceffitate opere- 

tur. 140 

Naturaliafignafuntduumgenerum. y 
Nejfus fiuvius. 148 

2^rm^«»?^n<e monftrum mirabile. 87 

Nurf* monftrum. 12 

Nutricationis , & conftitutionis materia 

eadem. zi6 

Nutricatio fola ut efficiat monftra. 102 
Nutrimentum ut fit monftrorum caufl^a. 

ao^. &/eqq. O. OCtimeftres partus vivere pofTe. 22 2 
Oculi in humeris puellae acephate. 

131. 
Oculus anima carens eft sequivoce ocu- 

lus. 35- 

Occipiti burfa carnofaadnata. 277 

Olea, & ilex exeadem radicegermina- 

runt. 2().22 9 

Onofcelis puella ut ortum duxerit ex afi- 

na. 18(^,215- 

Opinio vulgaris de Monftri etymologia 

convellitur. 3&feqq- 

Organizatio difponit corpusad animam. 

29. 
Organizatio fit poft conceptiqnem. 5 5 
Organizatio hominisfieri poteftinutero 

vaccino. 225,226 

Organizatioinquofubjediofit. 55 

Organizatio non eft in corpore ut eft quid 

abanimacontradiftincSfcum. ihid. 

Organizatioutfiatetiaminadultoviven- 

teextra uterum. ^6 Origo Orientia ex fecundario naturse inftituto 

qusefint. 4,0 

monftri ex animalibus diverfae 

fpeciei explicatur. zzi.& feqq. 

Origo monfiriRavematis. a^2 

Origomonftrorumnaturalis. ^i 

Origo monftrofa eorum , quae monftra 

nonfunt. 42. i^j 

Origo mulieris virile caput habentis. 171 
Origo puelliranalifacie. 247 

Origo pueri lapidefcentis. j66 

Origo puerifemipifcis. ^ 240 

Ornusutpyraproducat. ziy 

Orta ex parentibus divcrfi generis quae 

foecunda fint. 2,13 

Ortus Erichthonii. 240 

Oftentafiuntinrebusinanimis. 34 

Oftenta ut a monftris difterant. 4, 

Offaceti Andromed&, Romam tranflata. 1^6 
Ovisleonem utparerepotuerit. 214 
Ovisnatacapitebovis. 16 

Onrang-OHtang quid. z6%. fjz PAlmaferensaureasglandes. i6% 

Falma ut aureas glandes phyfice tule- 

rit. ibid. 

Palpebr£ehominiinverf£e. 277 

Far&Hs notatus. io5" 

Parentes la^fifilios interdumlsfosinter- 

dumnonlsefosgenerant. 102 

Parentes monftroficur, 6c quando filios 

monftrofosgenerent. 70 

Parentes monftrofi cur , & quando gene- 

rent filios monftrofos, ibiii. 

Parentes monftrofi ut poffint procreare 

filios monftrofos. 101.146^ 

Parentum imaginatio ut efficere valeat 

monftraexcedentia. 74 

Parentum phantafia quando nequeat ge- 

mellosconglutinare. iu8 

Pariendi tempus unicum brutis. 221 
Partu feptimeftri editus Licetus. zzz 
Partus triplex edi poteft ex homine feram 

fubigente. 227 I N D E X Fa/tphaes vemsnehrh. aip 

Fatavim monftri natura, lo^ 

Paternum femea quando fupplere ne- 
queat defedum matern^ materi^. 7 z 
Pater vi phantafi^ ut monftra efficiat.xop 

Peccatainarteutfiant. _ 201 

Peccata naturae cur monftra dicantur. 44 
Peccatum naturse monftra generantis in 
quo confiftat. x^ 

Pedtoribusconjundigemelli. 80 

Pedesfme digitorum difcriminefolidi & 291 
240 
287 
24 
154 augere. carnofi. 
Pediculis enedi homines infignes. 
Penis duplex in homine. 
Peponis monftrum. 
TetrarchA locus difticilis, 
Phantafia materna ut fit monftri cauffa, 

247. 
Phantafia non poteft materiam 

95. & 104. 
Phantafia non poteft materiam minuere. 

ibid, 
Phantafia parentis quid pofiSt,& quid non 

poflStinfoetusconftitutione. 95 

Phantafia parentum alborum poteft foetus 

nigrosefficere. i$z. &feq/i, 

Phantafia parentum cujus monftri caufla 

efle nequeat. 74 

Phantafia parentum non poteft conce- 

pt ui materiam detrahere . ibid. 

Phantafia parentum ut efliciat monftrum 

informe. , 14^ 

Phantafia quae monftra parere poflit. 5» 5 
Phantafia ut fitcauflamonftri Dsemoni- 

formis. z6b 

Phantafiaparentumquantumpoflitinfos- 

tum. 178. &feqq. 

Philofophi qua in re k fenfuum judicio 

non difcedant. 2x5 

Phyficum qu^deceat contemplari. iz<^ 
Phyfiognomi unde conjedentur mores 

hominum. ip^- 

Ficeni monilridelineatio, 141 

Pilofavirgo. 149 

Pilofipueriorigo. 155- Pilofum cor ut efle potuerit. 16^ 

Pifceshumanafacie. 250 

Pifces qui ex diverfi generis parentibus 

oriantur. aij 

Pifcis mulieris hiftoria._ 2^1 

Placenta cujus finis gratia in utero gene- 

retur. 137 

Placentaeft uterijecur. - ihid. 

Placenta ubi fita fit in utero. ibid. 

PJacenta ut conftituat monftra difformia. (i/««. Placenta ut generetur in uter o. 
Plagsequsemalignsenonfunt. lo^ 

Plagae ut a Medico infligi debeant segro- 

tis. ibid. 

Plantse natura fteriles ut fruftus edant. 

220. 
Plantae ut fimpliciorem naturam habeant 

quam animalia. 25 

Plantarumvariamonftra. 24 

Plantarum monftra cur fint rariora qukm 

animalium. 25 

Plantarum partes lapidefcere. 1 6z 

Plantarum venus quae fit. 220 

Plantis e pluribus commiftis tertium fie- 

ri. 225 

Platani ut ferant mala. 225: 

Platoni fabula fuit familiaris. 47 

Podex fine foramine. 295 

PorceJIus a muliere partu editus. 5 ^.zoo 
Porcus capite , omoplatis , ac pedibus an- 

terioribushumanis. 189 

Porcus facie, pedibus , ac manibus huma- 

nis. 185 

Porcusore^&capitehumano. i^ 

Porcus uno capite , quatuor auribus, dua- 

bus linguis, odto pedibus, infra umbili- 

cumgeminus. 20,21 

Porcus. videSus. 

Portentafiuntininanimis.* 34 

Portcnta ut a monftris difierant. 4 

Potentianofcitur habicu. 54 

Praeter naturam orientia quot, quaeque 

fint. 40 

Privatio aflfuetorum adjumentorum in- 

ducitmorbos,&mortem. 107 

Prodi- I R E R U M N Prodigia contingunt in rebus inanimis. 

Prodigia ut a monftris diffideant, 4 

Pruna monftrofa. ^4- 

Pubislococauduraenata. X93 

Pudendum muliebre monftrofum a88, 

ejusfigura. . 290 

Puella ab urfo comprefTa ut pilofum in- 

-fantempepererit. 165 

Puella carens altera manu ab ortu. 9 
Puella cr uribus afminis ut orta. zz^ 
Puella biceps cujus materiei exceflu ge- 

nita. 54 

Puella biceps , quatuor pedibus totidem- 

quemanibus, ii 

Puella fine capite, habens aures infcapu- 
- lis retro , nafum inter eas in fpina , & 

oculos in liumeris. 131 

Puell^ bicorpore^ufquead umbilicum. 

Puella naribus aquilinis , & oculis bovi- 

nis. 136^ 

Puella obtinens aures in fcapulis. 131 
Puellafemicanempeperit. 185" 

Puella fine coxis 3 6c cruribus orta. 60. 

6z. 
Puella villofa. 149 

Puella unimana drta. 1 1 

Puella ut in virum mutari potuerit. lyz. 

10 8. &Jeqq^. 
Puelli nutricum mores, feu propenfiones 

cum ladte bibunt. ao8 

Puelli vaccino la(fte nutriti. z 16 

Puellus quatuor manus, pedes, aures , & 

oculos habens. ix 

Puellustripes, ihid. 

Puer alatus abfque brachiis, 134 

Puer a pedore infraunus , fupra duplex. 

Puerbiceps; 10 

Puer caudamhabens incervice. a3(> 
Puer cornu in fummo capite habens. 234 
Puer collo, & auribus leporinis, i ^6 
Puerfdciemhabensran^. 23 5* 

Pueri ferinas partes habentes ut vi phan- 
tafi^ nalcantur. ao^» O T A B I L. 

Puer genitale habens vertici adnatum, 

127.134,135-. 
Puer habens caput arietis. 14 

Puer oculum habens in genu, 242 

Pueri lapidefcentis origo. 166. zf^ 

Puerinatifineoculisj&abfquenafo. 10, 

II. 
Puer manibus,&pedibus anferinis. 234 
Puer meatum veficie non habens inex- 

tremitatepenis, fedpropeanum. 14 
Puer MednfAo capite ut gigni valeat. 244 
Puer natus abfque foramine veficse. 1 1 
Puernatusabfqueoflibus. ~ 141 

Puer natus bo villo capite* 20 1 

Pueroreleonino. i^i 

Puer ortus abfque pedibus. 1 1 

Puer podicem aborigine habens inan- 

teriori parte transpofitum. 12.170 
Puer quatuor manus , totidemque pedes 

habens. 1 1 

Puer femipifcis ex muliere natus. 23 3 
Puer femicanis ortus. 185" 

Puerfinecapiteortus. 5^4 

Puerfinemanibusortus. 11 

Puer fine pedibus ortus. ihid. 

Puer umbilicum habens in tibia. 1 29 
Puerunimanustripes. 12 

Puerunimanus. i>- i^ 

Puerunicopedeavium nixus. 234 

Pulli gallinse quatuor alis, 6c totidem pe- 

dibus. i^ 

Putredoquid. 198 

Putridum femen in ferpentes abire. 2 f 2 
Pygmaei munfl:ra non funt. 44 

Pygmseicur nonfintmonflira; ^o 

Pyramidalis figuraehomo utfieripotue- 

rit. 145" 

Pyra ut producantur ab orno. 225- 

Fythagora crus aureum. 148. 158. ef 

Fythagora, femoris aurei caufTae naturales. 

ibid (^feqq. 
Pythagoras A^ollo Hyperboretis cognomina- 

tus. 148 Tt Qua- I N D E X QUadrupes puella. 12, 

Quarta monftrorum divifio recipi- 

tur a varietare formse* 4-8 

Quafi monftra non monftra quse fmt. 4 
Quatuor pedes habenspuer. 75 

Quatuor pedes , &c totidem manus ha- 

benspuer. 11 

Qui alienamanu cibum porrigente co- 

medit, raro nutrimenti copia fuftbca- 

tur. 5)8 

Quinquepedes habens equus^ 18 

^Hoj as mcrrou quidf^ i68 

R. 

AdiceexeademOleagerminavit 8c 
Ilex. az4 

Ranae partu editae k mulieribus. 199 
Ranali facie puer. a^f 

Raritas fola non conftituit monftrum. 

'Ravenm monftrumhorrendum. 434 
Ravennatis monftriorigoexplicatur. 24^ 
Recipitur omne quod recipitur per mo- 

dum recipientis. zx8 

Relativaefteparia. gx 

Repetitio inutilis vitanda eft in fcientiis. 

45. 
Rerum exiftentia ut comprobetur. 8 
Rex Danu ut ab urfo puellam fubigen- 

te ortum traxerit. 1(15: 

Robur virium quid fit. ipp 

Roburomneagendiabadlueft. 198 
R,of£e monftrum. 24 

Rotundus infans. 48 

S«c^ monflxumutgenitumfit. 148 SAlix cerafum edidit:, 
; %6 

O Salix juglandem edidit. ibid. 

Sambucimonftrumuvasferens. 14 
San^ani monftrigeiieratioexplicata. 1x7 

118. 140. 
Satyria raorbus. ao8 

Satyri Indici defcriptio. %6Z, ^feqti. 
Satyru&yeterum. ayi Satyros nori efife monftra. 44 

Satyrus ex capella oftus. 191 

SaxontK monftrura valde informe. 141 
Scytha cur bibant ex calvariis deaurati&. 

Scytharum facies ferinae fimilis. 20(> 

Seraen corruptum quid fit Anfloteli. 198 
Semen corruptum habere naturam diffi- 

milem generanti. ibid. 

Semen femineum in operando guber- 

nari a mafculeo. 178 

Semen paternum quando fupplere ne- 

queat defedlum materns materise-, "j.z 
Semen unde foecunditatem habeat. (Jy 
Semen retentum fieri venenum. i^^x 
Semen uniusparentis corrigerepofie vi- 

tium akerius. 66 

Semen ut in feipfam efFundere poffit mu- 

lierfinecoitu. 99 

Semicanisorigopatefit. 230 

Semidsmon. 49 

Semine corrupto quid oriatur. 199 

Semine corrupto ut monftra gignantut. 

ihid. 
Semina mutari pofle in alienam fpeciem . 

Semina parentutn in utero fimul permi<^ 
fceri. 198- 

Semini necefifaria eft virtus difcretiva. 
139. 

Seminifcecunditasunde. 38 

Seminis determin.ata portio cur deficere 
poffit. 6t 

Seminis, aut menftruiquaecunquepor- 
tio^non poteft quamcunque f oetus par- 
teraconftituere. 6^ 

Seminis virtus foetum conftituens tri- 
plex. 240 

Serainum commiftio quse monftra pro- 

ducat. 113. &feqq: 

Senfuumjudicio qua inre non reludlen- 
tur Philofophi. azy 

Septimeftri partu editus. Author. zx% 
Serpens duorum capitum. 17.21 

Serpens homicida cx muliere cum puero 

natus. 2.01 

Ser- R E R U M N Serpentes fieri e putrido femine. i^z 
Serpentes in utero mulieris ut ^ignan- 

tur. 6^ 

Serpentem peperit mulien 6^.zoi 

Servio Tullio dormienti flamma circa ver- 

ticem emicuit, i6o 

Servus militis ut concipere , & parere 

potuerit. 171 

Sicarius bracfaiis ab of igine carens. ^y 
Signa graviditatis certiffima. ijo 

Signa phyfica funt duum generum. 5* 
Siligo in frumentum mutatur. xoo 

SiUorum vita, & mors miienm^ a^f 
Simise quasdam mire hominem referunt. 

47- 
Similitudo vulgo non difcernitur ab i- 

dentitate. 155 

Simium ut valeat parere mulier. 20 9 
Simius ex muliere ortus. 2,00 

Simius mulierem gravidam ut fecerit. 

217. 
Simplices naturse manifeftant eflentiam 

compofiti. 1 19 

Simplicia cur non admittant errorem in 

fuiortu. zg 

Somniorum fpedtra chimaerica. 211 
Species a generante intenta quotuplex. 

28. 
Species kgenerante intenta quae fit. ihid. 
Species exterior quse. 195" 

Species interior quas fit. ibid. 

Species monflrorum fupremse decem. 

49. 
Sponte orta femigenita. 246" 

Stetini monftri origo, 24.4 

Stetini monftrum mirabile. 130 

Stirpes habere monftra. 24 

Stirpium monftra utarteefficiantur. i%6 
Subftantise corporeas omnes funt com- 

pofitae. 39 

Subftanti^purequaefint. ibid. 

Subftantiajquae fintex parte materiaefo- 

lius, non ex parte formae. ihid. 

Superfcetatio utmonftrum efficiat. 97 

122. 
S uperfoetatio rara. ihid. O T A B I L. 

Superfoetatio quando fieri valeat. ihid' 
Superfcetatio quomodo fieri valeat. ibid- 
Superfoetationon fit fine coitu iterato* 

99' ^ 
Sues nati fine auribus. 15" 

S us alatus. ihii,.- 6» 2 3 5 

Sushumanasmanusj&pedeshabens. 15 
Sushumanocapitenatus. 185 

Sus odtonis pedibus , quaternis auribus, 

canino capite. 2 1 

Sus ortus anferinis pedibus. 20 

Sus. vide Porcus. 

Syrenas non eiTe monftra. 44 

Syriaca lop^e civitatum omnium antiquif- 

fima. 1 f^ 

! ■ T. • 

TAurus caftratus quomodo vaccam 
gravidam reddere potuerit. 7 2 
Tempusgraviditatisquibus fit unicum. 

222. 
Tempus pariendi unicum brutis. ihld: 
Terra uterus , & mater. 200 

Terebinthus in Olea natus. 26 

Tergoribusconjundtipuelli. 80 

Terror fummse efficaciae in pr^gnanti- 

bus. 304 

Tracheliimonftrum. 24 

Theodorici pater ex toto corpore fcintillas 

igniumprofudit. 160 

Thdm& Contareni comitis ^oppe laus. 15:4 
Tiberii equus ore flammas emittebat. 1 60 
TregelHs mfinepos. 16$ 

Trimanus puer. i z 

Tripes homo , 6c terna brachia gerens 

ortus. 83584 

Tripesmulusj ij 

Tripes unimanus puer. 12 

Triticum in filiginem rautari» 200 

Tritones non effe raonftra. 44 

Tritones mulierum amafioseffe. 25:0, 

25"!. 
Tritonis hiftoria. ihid. 

Trunca monftracur non oriantur exi- 

maginationeparentum. 74 

Trunca monftra fieri ob uteri anguftiam 

Tt 2 TruG- I N D E X Triinca monftra quce fiant ex defedu 
materis;. 61 

Trunca monftraut nafcantur ex defedu 
materise. fbid. 

Trunca monftra quae fint. ibid. 

Trunca monftra ut vi morbi oriantur. 

Truncimonftridivifio. 61 

Trunci monftri origo ex debilitate vir- 
tutisformatricis. 65 

Tundorfii monlirumhOrrendum. 141 
Tygndis, &caniscoitus. 214. 

V. 

VAccas filius pedibus vitulinis ,capite 
humano barbato, & ped;ore hu- 
mano. 190 

Vaccahominempeperit. z 18, 219 

Vacca podicem habens inmeatu vefic^. 

18. & 171. 
Vaccino e femine ut homo poffit exoriri, 

Vaccinus uterus aptus eft , in quo fiat foe- 

tushumanus. 2.^6 

Variamonftra modernapaffim obferva- 

ta. '^TI • & feqi- 

Vejentini monftri origo explicata, 11.0 
Venenumfierifemenretentum. z^z 
Venerem Dsemon ut exerceat cum mu- 

here. %6o 

Venere variorum iterata ut monftra fi- 

ant. azj. &feqq. 

Venus barbata. 16^ 

Venus plantarum quse fit. azo 

Venus varii generis animantium proHfi- 

ca eft. ihid. 

Ventreimoconjun(flipuelli. 113 

Vermes quando lion ex putri materia 

fiant in alvo pueili. 24.4, 

Vermes in alvo. ibid 

Vermes ut ex benigna materia in alvo puelli oriantur. 
Villofus puer natus. 
Virium robur quid fit. 
Virgse aureasmonftrum. 
Viiro m.ulier. ibid 

149 

1965 197 

24 

4.854^ Virtus difcretiva feminis ut monftra pro- 

ducat. 159 

Virtutis difcretricis in femine neceffitas. 

ibii. 
Virtus generantis ex quot facultatibus 

conflata. ip^ 

Virtusgenerantisexquibus fit facultati- 

bus confiata. ibid. 

Vir tus generantis ut varia fit. ibid. 

Virtus quje formet membrorum figuras. 

i4g. 
Vifciditas materi^ utconftituat monftra 

diftbrmia. 140 

Vis difcretivadebilisut monftra efficiat. 

241. 
Vis formativa debihs ut monftraconfti- 

tuat. ibid. 

Vis formatrix membrorum efit agens 

mere naturale. 140 

Vitisutfiatoleoprora. az^ 

Vitulusbiceps, 16 

Vitulus duo habuit c^pita canina cum 

dentibus,&feptempedes. 18 

Vitulus caninum qaput habens ad cau- 

dam. 18, 19 

Vitulus habens caput pueri. 14 

Vitulusfemihomo. 190 

Vitulusoculis, nafo , auribus 5 cruribusj 

&digitishumanis. 187 

Vitulusfextipes. ao 

Viventia omnia, fubftantias eiTe, 39 
Viventiaqusegenerent fibifimile. 19^ 
Viventis noftratisfuprem^fpecies quot 

fint. 4(J 

Viventis noftratis fupremse fpecies qu^ 

fint, ibid. 

Viventis triplex confideratio. 3 y 

Viventium formaeftfubftanda,& ani- 

ma. 50, 3 1 

Ulmimonftrum. 24 

Ulmiucglandesedant. aai.aiy 

Umbilicus puero exiens e tibia. 119, 

130. 
Ungues ex bracbio excrefcentes. 2,7 8 
Ungues adverfa parte digitis accrefcen- 

tes. ibid. 

Uni- RERUM NOTABIL. Uniforme monftrum quod fit. 48 

Uniformium monftrorum excedentium 

realis exiftentia. 7^-&fi<11 

Unipedes qui monftra non fint. 4. 

Unimanus tripes puer. 1 1 

Volucrumcoituscumhomine. 249 

Urfifiliushomo, 165 

Urfus ex muliere quem filium fufcepe- 

rit. . i^id. 

Uterumanguftantia. 68 

Uteri anguftia ex quibus cauflis pendeat. 

100. 144. 
Uteri anguftia utfit caufla monftri exce- 

dentis. 100 

Uteri anguftia ut pariat monftra infor- 

mia. 144* Uteri collum non efle peni omnino con- 

fimile. ij6 

Uteri mala conformatio quje monftra ef- 

ficiat. 1^6 

Uterimolaundeoriatur. 138 

Uterijecurquidfit. 137 

Uvabarbata. z^&ay 

Vulgi monftra quse. 44' ^39 

Vulgi monftra non efle vere monftra. 

42.44. 
Vulgiopiniodemonftrietymologiacon- 

futatur. 5* 

Vulgares opiniones qui hauferint hifto- 

rici. 239 

Vulpes cum canibus coire. 213 "ErratAjtc refiitumtur a LeBore benevolo. 

Lege 

methodo 

uniformia 

poflint perfpici 

fanguinis 

temere 

tandem 

frequentiffirae 

molliffimum 

ftrorum 

]udicium Tag. 


Linea 


Errata 


46 


28 


metdodo 


91 


91. 9i 


uniformi 


133 


II 


poffint 


139 


II 


fanguinus 


H5- 


s 


termere 


iri 


IJ 


landam 


aeo 


4 


frequentifime 


2-09 


7 


moUifimum 


230 


ultima 


ftroum 


j-5a 


21 


judicum F I N I S. MJ)EL ACOUR DaMOIN VILLE / ii -^ [l 6^ ^ "y ^ COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE I 

- r 


QM 

699 

L69 ff *it '^? '-v 
\ l. 'S^