Skip to main content

Full text of "Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| • .' -'■■'« i 
E.BIBL.RADCL. ^- h^fm <^ 
ENIMERATIO PliANTARUItf OMNIUM HUCUSQUE COGNITARUM, 

SECUNDUiM 

FAMnJAS NATURALES DISPOSITA, 

ADJECTIS 
CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS ET STNONTMIS. AUCTORE 

CAROLO SIGISMUNDO KONTH, 

PHILOS. DOCT., PROF. PUBL. ORD. Uf UNIVERA. BEROL. , HORTI 
IIEO. BOT. BEROL. ET HERB. REG. VICE-DIRECT.^ ORDINUM AQUILAE 
RUBRAE B0RU8S. ET LE6IONI8 HONOR. FRANCOGALL. EQUITE, ACAD. 
REC BEROL. 80CI0 ORDIN., INSTIT. FRANCOGALL., ACAD. CAE8. 
HAT. CUR. BONN. ET MOSQ., SOCIET. REO. GOETT. £T RATISB., 
PHILOM. ET HI8T. NAT. PARIS.^ LINNAEANAB LOND.y LU6DUN. ET 
CADOM., HVERNERLANAE EDINB.y MEDICO-BOT. LOND. , HORT. CULT. 
BEROL., PHTSIOGR. LUND., NAT. 8CRUT. BEROL. ET LIPS., UNIONIS 
PHARM. GERM. 8EPTENTR. CAET. 80CI0 HONOR. VEL BPIST. TOMUS PRIMUS. STUT6ARDIAE ET TUBINGAE. 

SUHITIBUS J. G. COTTAE. MDCCCXXXin. 


• • • . ' > « . 4 AGROSTOGRAPHIA S¥N P T I C A 

SITE 

ENUMERATIO 

GRAMINEARUM 

OMNIUM HUCUSQl]E COGNITARUM, 

ADJECTIS 
CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS ET SYNONTMIS. AUCTORE CAROLO 8IGISMUND0 KUNTH, 

PRILOI. DOCT.y PRGF. PUBL. ORD. IN UNtTRRS. BEROL., HORTI 
RKG. BOT. BEROL. ET HERB. REG. VICE-DIRECT.j ORDINUU AQUILAE 
RUBRAE BORU88. ET LEGIONI8 HONOR. FRANCOOALL. EQUITE, ACAD. 
RE6. BBROL. 80CI0 ORDIN., IN8TIT. FRANCOGALL. , ACAD. CAE8. 
NAT. CUR. BONN^ ET HOSQ., SOCIET. REG. GOETT. ET RATI8B., 
PHILOM. ET HI8T. NAT. PARI8., LINNAEANAE LOND., LUGDUN. ET 
CADOM., WERNERIANAE EDINB., MEDICO-BOT. LOND., HORT. CULT. 
BEROL., PHVSIOGR. LUND., NAT. 8CRUT. BEROL. ET LIP8., UNIONI8 
PHARM. GERM. 8EPTENTR. CAET. 80CI0 HONOR, TEL EPI8T. TOMUS PRIMUS. STUT6ARDIAE ET TUBIN6AE. 

SUMTIfiU$ J. 6. COTTAE. ^ MDCCCXXXIIL i m^ *t • • • • ,^ I-. { • • ' « ■• t . .1. ; / i- .» • t , •< j . ' i w *\. ALEXAINDRO de HUMBOLDT, 

« 

FAUTORI BENIGNISSIMO, 

QUI STCDLI MEA PROTOCATIT, DIREXIT, QUAE SUIS 
CONJUIfCERENTUR DI6NA HARUIT, HUNC LIRRUH SACRUM ESSE VOLUl C. S. K U N T H. PHAENEROGAMAE auct. 

Embryonatae Bich., Cofyledoneae' Juss., Yascu- 

lares Cand. 

JL lantae e coiitextu celliiloso yasisque spi- 
raUbus compositae, organis utriusque sexus 
(i. e. staminibus . et pistillis) praeditae, propo- 
gatione gaudentes per semina, quae includunt 
embryonem ^ive plantae futurae rudimentum, 
foecnndatione procreatum, sub germinatione in 
indlYiduum noyum ejusdem speciei accrescens. l. MONOCOTYLEDONES juss. 

Endorrhizeae Rich., Endogenae Cand. 

liimbryo albumine inclusus vel suffultus^ raris- 
sime eo privatus, indivisus, hinc radicellas (so- 
las tardius radicem constituentes), inde gemmulam 
emittens. Polium primordiale (cotyledon) sdnper so- 

KUNTH. STlfOPt. I. r 1 ] Iitarium, carnoso - incrassatum , folia subseqoentia 
multo minora arcte congesta (gemmulam aive plu- 
raulam) amplectens, marginibus connatis vel liberis. 
Folia seriora plerumque altema, in pands opposita 
vel verticillata, saepissime simplicia, integra, integer- 
rima l>asique vaginantia; venis parallelis^ simplicibus, 
rarius reticiiIato*ramosis. CauHs plerumque simplex, 
petiolorum reliquiis corticatus^, parenchymate magis mi- 
nusve denso fasciculisque ligneis longitudinalibus in- 
ordinate dispositis confertus (cortex, strata ligneacon- 
centrica, canalis radiique medullares nulla), accrescens 
in circuitu atque densitate per fihras e gemmis juxta 
ejus centrum tenerius descendentes, prius formatas ad 
peripheriam prementes. Numerus paitium floris ter- narius vel ternarius multiplicatus , interdum (abortu) 
diminutus. Integumentum florale simplex (calyx), in 
mulds deficienset tuncbracteis suppletum, ejussegmenta, 
nuncomnia nunc nonnisi interiora» saepe petaloidea. 1. MONOCOTYLEDONES STAMINIBUS 

HYPOGYNIS. GRAMINEAE juss. 

Jl lorei polygami, interdam monoed, rarissime dioeci, ca- 
lyce corollaqiie priyati, bractea duplici (paleia; corolla Linn.; 
ealyce Jnss., stragulo Beauv.; ^umellae valTulis Link.) ob- 
tectl, tres yel plures pedicello eommuni altematim impositi, 
disticlii, spiculam (locustam Ray., Michel., Beauy.) uni-multi. 
floram constituentes; superiores vel inferiores, rarius ambo cu- 
juslibet spiculae, incompleti; 1 — 2 infimi fere semper ad bra- 
cteam exteriorem redacti (glumae; calyx Linn.; gluma Juss.; 
lepicena Rich., tegmen Beauv., glumae valvae LinkO^ in pau- 
eis plane obliierati (e. c. in Leersia, Luziola, Lygeo, Cole- 
antho ctc:). Paleamm *) exterior 1-3-muItinervia, saepis- 
sime carinata, aristata**)velmutica; interior altius ins^rta, ple- 
mmqae binervia ***) et mutica, ad utramque basim squamula (sti- 
piilamm apice superstite duplici) auriculata, interdum plane 
evanescens. Squamulae (nectarium Schreb.; coroUa Michel.; 
lodicula Beauv. parapetala Link.) succulentae, nonnunquam 
connatae vel auctae tertia, axi contigua, saepe minutissimae 
vel plane defidentes. Stamina hypogyna, definita (rarissime in 
floribus masculis indefinita), sex vel saepius abortu pauciora ' ^ Perig;oiiia graainam sunt TSgiaae folionini rapentites. Lmk. Hart. 
1.263. 

*•} Arisfta cft lamina folii non eroluta, ant, ti maTis, nemu me- 
4iva. Edmk, L e» 

''**) Axia premens impedisMatiim est eToIutionts nervi medii (toI 
rectiua Tasomm fafciculi aiedii)* % 4 GRAMINEAE juss. 

(3, 2, 1) *) ; illa oFarium lotuin. cingenlia **) ; haee (plerum- 
que) nonnisi ejus dimidium circuitum exteriorem (ab axi aver» 
sum) occupantia. Ex^staminibus tribiis superstitibus unum 
ante OFarium, duo ad ejus latera sita; illud, saepius longius 
et praecodus, oUiteratum item in floribus diandris, solum ve- 
ro persistens in monandris. Filamenta libera, rArius basi con- 
nata, Antberae biloculares, utrinque bifidae; loculis secun- 
dum totam longitudinem yel nonnisi apice dehiscentibus. Pol- 
linis granula libera, subglobosa, laevia. Pistillum: Ovarium 
solitarium (duobus aliis interioribus constanter abortientibus.). 
Ovulum 1, parieti interiori (axim spectanii) per totam longi- 
tudinem vel per basim affixum, rarissime infra apicem sus- 
pensum Styli duo, interdum basi connati, rarius tres: con- 
versione umbonis (ovarium terminantis) in stigma, vel partitio- 
ne alterius amborum stigmatum. Stigmata 1 — 3, indivisa, plu- 
mosa vel hispidula; pilis simplicibus vel ramosis, saepe denta- 
tis. Fructus (caryopsb Rich.) liber vel paleis adnatus. Peri- 
carpium tenue, chartaceo-membranaceum (crustaceum in Ziza- 
nia et Luziola), seroini adnatum (teste Brown.). ' Hilum (spi- 
lus Rich.) instar maculae basilaris vel lineae longitudinalis 
hine utrumque seminb integumentum peculiariter connectens 
(fide Richard.). Embryo lateri exteriori (ab axi averso) albumi- 
nis farinacei majoris versus basim adhaerens, monocotyledo- 
neus. Cotyledon (vitellus Gaertn.; hypoblastus Rich.) scutel- 
liformis, camosus, inteme sulco longitudinali exarattis, raris- 
sime clausus. Corculum (plumula conjuncta radicula; blastus 
Bich.) fusiformi-cylindraceum, in sulco cotyledonis ma^ mi« 
nusve profundo receptum, rarissime cotyledone undique inclusum 
(in Oryza sativa paucisque affinibus, teste Bich.), adnatum, utrin- 
que vel nonmsi apice liberum, interdum antice, versus medium, 
appendlce unguiformi (epiblasto Rich.) auctum. Extremitas 
terminaUs (plumula) conica, initio undique clausa (cotyledon 
Rioh.), occultans foliomm 1 — 4 convolutortmi mdimenta, tar- *) QuatQor! in Tetrsrrhena et Mlcrolaenay testp Brownlo. 

**) in flore completo, oraria tria prodnoente, adhuc inreniendo, sta* 
mina tria orariis opposita easent, tria breriora euni iisdem altemantia. GRAMINEAB juss (Leefsia.) 5 

iivm, rab genniiurtione, prodacUI in vaginttlam tubulosam, foliU 
erumpentibus apice fissam; extremitas basilaris (radieula; ra- 
dieuloda Rich.) oblusata, perforata sub germinatione tubercu- 
lis BonhuIIis (3 — 5, rarius IX intus latentibuB, tn radieellas 
totidem excrescentibys. RatUeetJibroiae. CauU» (culmms auci.) 
cjflmdraceus y raro compresiui, Jlsiuiosus, interdmm JarciuSf 
nodis *) clausis praeditus^ simplex uel ramosus^ sj» paucis frur 
iieosu», Folism vmm ad*basim cujusHbei modi^ i^feme vagi* 
maus; lamma membranacea^ saepiui angusta; vagina (sUpulae 
peiiolaresy cum peiiolo connaiae, nonnisi apice \lipda\ Hbe- 
rae) cauiem ioium eingenSf anirorsum plerumque Jissa, Spi- 
cu/ae m apice caulis vel ramorum panieulaiae^ racemasae vet 
spicatae; inierdum rkachi incrassaiae immersae; rarissime 
pbsres /ascieulaio^congesiae vel iaier se connatae^ spatkapro- 
prim einetae. 

I. ORYZEAE. Spiculsc nunc uniflone, nflumis sacpe ab^ 
oriientibus, nnnc 2-3-florae, floribna 1 - 2 iDferioribns unipalea- 
ceis, nentris, ierminali ferifli. Paieae chariaceo-rigidae. Florea 
saepe diclines, plemmque bexandrL Phalarideiif proxime affines. 

LEERSIA 80LAND.y SWAJKTZ. 

Spcnlaa uniflorae, eompressae. Glumae nuUae. Paleae 2, 
chartaceae, compresso-carinatae, muticae, dausae, longitudine 
rabaequales; inferior multo latior. Stamina 3 f. 6, rarius 1, 
Ovarium gtabrum. Styli 2, teiminales. Stigmata plumosa; pilis 
ramosis. Squamulae 2, glabrae, membranaceae. Caryopsk em- 
brroni contrarie compressa, libera, glabra, paleis tardius cohae- 
rentibus obtecta. Gramina plantfqlia. Panieula simplex vel 
ramosa. Spicu/ae racemosae^ breviter pediceHatae^ subunila- 
terales^ imbricatae^ cum pedicelh articutataet plerumque ci- 
liataem 

1. L. ORYZOIDES Swart%. 17. Ind. occ. 1. 132. in adnoL 
H^atd. Sp. \. 325. Schrad. Germ. 1. 76. Host^ Gram. 1. #. 35. 
Paiiicola eflusa; spicnlis iriandris, patniis; glumis cariua ciliaiis. 
WiUd. Phalaris oiyzoidea lAmiu Spec, 81. (excL Gronov. et SImiii.) 
Schreb. Gram. 6. t. 22. Ehrharia ciandesiina fViggers. Bots. n. 
6il5. Homalocenchrua orjrzoides Pod PaL n. 56« Asprella oryzoi- *) In solo Enodio (llolinia) nodi eontracti. 6 GRAMINEAE juss. (Leersia.) 

des Lam. Itt. 1. 167* Boem. H SchmU. S^. 2. 266. — Esropa, 
Pcrsia, America borealu. 2|i 

2. L. TiRGUfiCA Wm Sp. 1. 325. Eju$d. Enmm. 83. Pani- 
cnla efTagai ramis horizonialiter paieniibiis; floscnlia triandris, 
arcte adpressis. fViad. h. or^rBoides Jlficfc. Ftor. 1. 3^. L. orj- 
soidea § Poir. Ena^L mppL 3. 328. Asprella TirginiGa Boetn. 
et Schidi. Syf^. 2. 266. — America boreaUs. 2(. — Eadem ac 
praecedensy iesiibns Rich. ei Pnrsb., cerie dirersa, iesie WiDd. 
; 3. L. HEXAifDRA SwaH%. Prod. 21, EjjuBd. FL Ind. ace. 1.^ 
131. Panicnla elliisa; floscnlis aliemis, hezaDdris; gfauiis snb- 
laevibns. Sw. Asprella bexandra jRoenu ei SckuU. Sysl. 2. 267« 
— Jamaica ansiralis. 

4. L. MEXiCANA Bumh. H Kumih. Nov. €en. 1. 195« MRh. 
Gram. 1. 179. t 1. J^anicnla efliisa; floribns hezandiis; pajea- 
mm carinis marginibnsqi&e dliaiis. JQh. Asprella mexicana JRoeni* 
et Schvlt. Suei. 2. 267. — Mexico, Gniana. 2^ — - Una cum se- 
qnenie ad L. hexandram dncii Sprengel. 

5. L. AUSTRALis J^oum. Prod. l. 210. Pamcida effnsa, snb- 
simptici^ e spids aiiemis, inferioribns bipariiii»; floribns hexan- 
dris; Talmlaram carinis ciliaiis; nerris deniicnlaiis; laieribns 
glabris. Br. Asprella ansiratis Hoem. ei SchuU. Sjfti. 2. 267* — 
Nora HoUandia. — Yalde afiinis L. hexandrae 8w, (Br.) 

6. L. LENTICULARIS Mich. Flor. 1. 39. Pursh. Fhr. 1. 62. 
Kunih. Gram. 1. 181. i. 2. PaHicnla diflnsa; ramis aliemis, infi. 
mis opposiiis, scabris; spicutis imbricaiis, papyraceo-membra- 
naceis, orbicniaiis, complanaiis^ seioso-ciliaiis ; floribns diandris. 
Kih. AspreUa leniicnlaria jBom. ei SAuU. S^. 2. 267« — Amo- 
rica boreatis. 2j< 

7. L. MONAiiBRA Swariii. Prod. 21. Ejusd. Fhr. 1. 13a 
WtHd. Sp. 1.326. PanicUlaeflusa; spids remoiis, laxis; floscotis 
secundis, subroinndis, monaiidris; ^mis laeTibns. Sw. AspreOa 
monandra Roem. ei SchvU. Syei. 2. 267. — Jamaiea. 

8. L. I.UZONEN8I8 Pre^ <n Rd. Uaenk. 1. 207* Panicnla 
coniracia; spicniis oTatibus, pediceUaiisy imbricaiis, nerris pilcH 
sis; foVis Taginisque scabrisj nodis hirsniis. PresL — Luzonia. 
2\. — Affinis L. elongaiae PeiU-.Th. tn hah. Wmd. (Pr.) 

Spedes dnbiae; 

9. L. BRA8ILIEN818 Spreng. iVbo. Prov. 47« Panicnla effoM; 
^umis acniis, nerTosis, longissime dliaiis; tigula elongaia Spr. 
AspreUa brasitiensis SchuU, Mami. 2. 153. — Brasitia. 

10. L. OTATA Pokr. EncycL euppL 3.329. Panicnla coarcia- 
ta; ramis sunptidbusy ereciisj glumis oTaiis, subcitiaiis, hirtis; 
culmo debiti^ fotiis subbieTibus. Pohr. AspreUa oTaia Roem. H 
Schuli. Syei, 2. 267« — America sepienirionatis. <— - Sprengel ad 
L* leniicularem dudi. 

11. L. lUBRiCATA Poir. Eney^L euppL 3. 329. Paniculae ra- 
mis alterois, simpticibnsj spicidis sessitibus^ imbricaiis; TalTis GRABIINEAE luss. (Oryza.) 7 

•UmigUy Mmh^UmBy abioais ; eoliiio gracili, ranoso. Pobr, Afiprelim 
imbrieata Boem, H SehuU, Sy$i* 2. 26S» — - Caroliiuu — L. oTa- 
lae proxuMi. (Poir.) Sprai^l coiii L. Tir^nica coiijiiiigit. 

12. L. BimATA Polr. fiM^ct «i^ 3. 329. Spids line«HU 
bnuiy qiia.ieniis, saiidigiifttifl; giunis siilieoniplaiiaiis, mniieis) ad 
laien linibrintis. Imuu Aeprelin digitatn Lmm» UL 1. 167- Jiocni. 
H SekmU. S^. 2. 268. — Amerien meridionnlie. ORYZA LiNN. 

Spicnlae nniflone. Glumae % parvae, membranaeeae, cdu- 
eaiHwealae, mutieae. Paleae 2, cbartaceo-eoriaeeae, compres- 
ao-earinatae, longttudine subaeqnales, dausae; inferior multo 
ladof, apice plerumqne aristata; arista recta, basi subarticu- 
lata. Stanuna 6. Ovarium glabrum. SQrli 2, terminales. Stig- 
plumosa; pilia ramosls. Squamulae 2, glabrae, subcamo- 
Caiyopsia glabra, oblong&^ cotyledoni contrarie compresso- 
tetragonay laevis^ paleis persistentibus dausls arcte obtecta, Ii« 
borm Cpaleis adnata, teste Scbreb.)* Oramina exotica. FoUa 
plama. Famieulae ramosae. Spieulae pediceBaiae^ in ramulte 
raeemotim ditpoeitaej evm pedieeOo articulatae^ eomprettaef 
imtmdae* 

1. O. SATITA lAtmu Sp. 465. {CaieA. Car. 1. I. 14.) fVmd. 
Sp. 2. 247. Lam. Encyd. 5. 218. Ridk. AnaL dee Emifym* m- 
dorrkim. 24. t 4. Detv. Jowm. de hoi. 2. 76. Neet ab Eteni. 
hk Mmrt Flor* Brat.2. 517* Folib finearibns, elongsiis, scabris; 
panicnla raeemosa, eoniracia; ramis inlinnibnsy scabris; glumis 
lineari-IsBceolatis, mnticis candaioYe-aristatis. Aees. 

a) pnbeseens Detv. 
p) mbribarbis Detv. 
y) emargioata Detie. 
t) elongata Detv. 
() denndata 'Detv. , 
C) sor^ioides Hcfv. 
— Cnliain America, Asia, Africa, Italia. O 

2. O. MINUTA PretL tn BeL Haenk. 1. 208. Spienlis seta 
ierainatis; lignla abbreriata, bipartita; mncrone paleae superio- 
ris acnio. Pr. — Lusonia. — Valde affinis Tarietati aristatae 
Orfzae saiirae. (l^r.) 

X O. l«ATlfOLU Detvanx. Joum. de hoi. 1813. Fehr. 77. 
Otmh. ei SmUh. Kfov. Gen. 1. 195. Kunih. Gram. 1. 185. i. 4. 
CnlnBO elaio; foliis lanceolaiis, angnsiato-acniaiis; basi obinsis, 
scabrinscnlisy margine scabris ; lignla brerissima ; panicnlae ramis 
inferioribns verticillaiis, patnlis ; giomis lanceolatis, acntatis, mi- 
nutis; paleis bispidis; inferiore acniato-aristata. O. latifolia et 8 GRAMINGAE juss. (Maitebriiiiia.) 

plaiyphjlla Roem. ei SchnU. %fl. 7- 2. 1364* — Carolioa, Nora 
Gnuiata, Nova Andalusia, Antillae* 

4. O. SUBUIJLTA Nees ab Eeenh. tn Mari. Ft Bras. 2. 518. 
Kvmih. Grofm. 2. i. i. Foliis Jinearibiia^ in petioliun decaxrenti- 
bos, plania^ margine scabris; panicala simpiici; glnmis lanoeo- 
lato-snbnlatis^ basi dilatatia ibique ntrinque 1-2-dentatis; pa- 
lea infcriore supeme rostrato-subulata ; squamula solitaria, emar- 
ginata, — Brasilia Q ? 

MALTEBRUNIA itUSTH. 

Spieulae uniflorae. Gliimae 2, parvae, membranaceae» ca- 
nalieulato-carinatae, muticae. Paleae 2, membranaceo • charta- 
ceae, naviculares, longitudine subaequales, compressae, clau- 
sae; inferior multo latior, mutica. Squamulae 2, glabrae, sub- 
carnosae. Stamina 6. Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. 

Sdgmata plumosa; pilis simplicil»us?. Caryopsis Gramen 

erecium; culmo Hmpliei. JFolia lanceolata^ peiiolata. Vaginae 
solutae, ad locum iiguiae tiodoio^mcrasiatae ; ligula squamae^ 
formi^ parva^ adpressa. Panicula terminaiis^ ramosa^ patula, 
Spicfilae sparsae^ pedicellatae^ cum pedicello ariiculataem 
Hinc Orysae, inde Potamophilae affinis. 

1. H. LEERSioroES KuiUh. Granu 1. 183. /• 3. >— Madagas- 
caria* 

POTAMOPHILA BEOWS. 

Spiculae polygamae, saepins monoecae; superiores nuno 
hermapliroditae subuniflorae (cum vel absque flore inferiore 
unipaleaceo neutro), nunc masculae (ex"Brown.); inferiores 
femineae l-2.florae, staminibus effetis; floribus sessilibus, 
bipaleaceis. Glumae 2^ minutae, tenuiter membranaceae, muti- 
cae, ooncavae. Paleae 2, membranaceae, muticae, concavae; 
inferior 5-nervia; superior S-nervia, saepe longior. StaminaG. 
Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. Stigmata plumo^a ; pi- 
lis bifidis^ V. subdichotomis. Squamulae 2, acutatae, ovarium 
subaequantes, glabrae. Caryopsb libera, glabra» Gramen pe- 
renne^ aquaiicum, caespiiosum. Culnd sulramosi. FoUa angu- 
sia^ subinvoluia. Ligula longa^ lacera. Panicula effusa^ erecta. 
Spieulde pediceUataCf basi cum pedicello ariiculatae. Affini- 
tate proxima Orysae et Zizaniae. (Browiu) 

1. P. PARTiFLORA Brown. Prod. 1. 211. Kunih. Gram. !• 
187. i, S. — Nova Hollandia. GRAMINEAE ju8S. (Hydropyruni.) d 

HTDROPTRUM ztNK. 

Spicnlae muflorae, nascnlae et feminae in eadem paoi- 
cnla, liae sujperiores, illae inferiores. Spiculae masculae : Ghi^ 
mae nullae. Paleae2, membranaceae, aubaequales; inferioracu- 
tato-mucronata, 5«nerria, concava, superiorem 3-nerriam in« 
TolTcns. Stamina 6. PistilU rudimentum minutum. Squamulae 2, 
subeamosae, glabrae. Spiculae femineae: Glumae: rudimentum 
eopuHforme, membranaceum, orbiculatum. Paleae % membra- 
naceae, lineares; inferior 3-nerria, in aristam longiBsimam 
rectam non articulatam desinens, superiorem angustiorem 4- 
nerriam involFens. Filamentorum rudimenta. Ovarium sessile, 
oblongum, glabrum. Styli 2, breves, divaricati. Stigmata peni- 
ctlliformia; pilis subulatis, simplicibns. Squamulae 2, glabrae, 
longitudine ovariL Carjopsb gracilis, dongata, cylindracea, 
sulco longitudinali notata, glabra, laeris^ libera, paleii invo-- 
Inta, stjlo rostrata. Graaten aqwUicua^ Folia plana. Famcuia 
rtmoio^ i^ferne maicula^ mpeme Jeminea. Spiculae pedieeU 
latae^ raeemoiim dispotUae* Leersiae proximum. 

1. H. ESCUUENTUMv I«tiAr. Hmi. 1. 252, (1827^ Panicula pj- 
ramidaia, infeme divaricaia mascnla, supeme splcaia ferainea; 
fnleris flomm daratis; aristis longis; semine elongato. PwnK 
Zizania aqnatiea Liwtu 8pec, 1408. (excL syn* 8loan,J Lamb^ tfi 
JUmM. Trana. 7« 264. U 13. Zicania palnslris Lhm, Mani. 295. 
Sdkre&. Gram. 2. /. 29. Zizanis daTulosa ilftcA. Flor. 1.75. Me- 
Hnnm palnsire Lmk. Handb. 1. 96.^^829^ — America borealis. 

2. H.? FLUiTANS KuniK* Gram. 1.7« PnsiUnm; cnlmis gra* 
cilibns, ramosisy flniiantibns ; foliis linearibns, planis; spids so- 
liiariis, ariUaribns, seiaceis^ subquadrifloris , snperioribns mas- 
cnlisj inferioribns femineis ; glnmis mntids. Zizania fluiians MUk* 
Flor. i. 75. Hjdrocbloa caroUnensis Beauv. Agrod. 165* -«- ikme- 
rica borealisb 

ZIZAMA Liyy. 

Spiculae uniflorae^ masculae et femineae in eadem pani- 
enla, hae in ramis superioribus, illae in inferioribus* Masc. : 
Glumae 2, minutissimae, rotundatae, membranaceae, in unam or- 
bicttlarem eonnatae. Paleae 2, membranaceo-subchartaceae, ca- 
rinato-coneavae; inferior acutato-mucronata, quinquenervia; 
auperior lirevior, acutata, trinerria* Squamulae 2, integrae, hya- 
linae, glabrae. Stamina 6. Pistilli rudimentum nuUum. Fem. : 
Glumae nnUae. Paleae 2, membranaceae; inferior oblonga, ca- 
rinata, acutato-aristata, 7-nervia; arisla recta, non articulata; 12 GRAMINEAE juss. (Ehrharta.) 

vulU oeBtris iranflTersim rugosifl^ rotundaio-obinsis, mncronaiis^ 
fasciculia iuicrioribus pilorum gluma longioribus. Sehrad. 

p) muiica. 

7) elaiior. E. bulbosa Siend. in Fhra 1829. p. 491. 

— €ap. b. spei. l^ -— Sqnamulae lacero-ciliaiae. (Scbrad.) 

3. £• BULB08A SmUk, Ic. 1. 33. SwtniM* <n Ad. «Soc jLtms. 
LotuL 6. 60. t. 4. /. 9. WiOd. Sp. 2. 246. (exd. E. urUiaia 
Tkimb.) Lam. lU. i. 263. /. 3. Poir. Encyf^. mtppL 2. 542. Cul- 
mo erecioy simplicissimo^ foliis pianis; panicula subsimplici; Tal- 
Tulis iicuiris iransTcrsim rugosis, roiundaio-obiusis, subarisiaiis ; 
fasciculis pilorum glnma brevioribus. Sckrad. £. Trocbera Schrad. 
AniiL 2. n. 3. JlS^d. Rev. aU. n. 3. m Roem. H SchvU. S^. 7. 
2. 1368. Trocbera siriaia Richard m Ro%. Jowm. 13. 225« U 3. 
Trocbera bulbosa Beauv. Agroei. 62. i. 13. /• 3. ~ €ap. b« 
spei. 2|« — Squamulae ciliatae. 

4. £. Ottoms. KuniK Gram. 1.9. €ulmo erecio, simplici; 
foliis rigidis, glabris; bre vaginae dliaio; panicuia simplidy se- 
cunda; floribus sierilibns bispidulo-scabris^ supra basim barba- 
iis, muiicis; inferiore supeme iuberculaio; superiore iransverse 
nudulaio-mgoso. — Cap. bonae speL — Squamulae ciliatae. 
Proxima £• bulbosae. 

5. £. LONGiFOLiA Schrad. AnaL 2. n. 4. ^juad. Rev. aU. n. 4. 
in Roem. ei SchuU. Syei. 7* 2. 1368. Cnlmo el*ecio, simplicissU 
mo; foliis longissimis, margine involutis; panicnla ramosa; Tal- 
Tuiis neuiris iransTersim rugosis. obiusis; exieriore cum ara- 
mine brevL Schrad. 7— €ap. b. speL 2^ — Squamulae dliato- 
laccrae. (Schrad.) 

2) Culmo basi non bnlboso. 

6. £. APHYLLA Schrad, AnaL2. n. 5. Ejued. RevU. aU. n. 5. 
in jRoem. ei SchuU. Syei. 7* 2. 1369. Culmo suirmiicoso, l>aai 
procumbenicy ramosissimo, apbjlloj panicula simplici; valviilis 
ueuiris gluma paulo brevioribus, imncaio-obinsis, muiicis^ iraus- 
versim ragosin.Schrad. £• ramosa Sieud. tn Flora 1829. p. 491. 

p) filiformis. {Neee in Linnaea 7* 334.) 

— €ap. b. speL 2j< — Squamnlae plerumque 2-3-deniatae. 
(Scbrad.) 

7. £. HAHOSA Swari% in Aci. Soc. JJnn. 6. 49. i. 3. /I 3. 
Schrad. AnaL 2. n. 6. Ejusd. Revis. aU. no. 6* in Roem. ei Sehulf. 
Syei. 7* 2. 1370. Cnlmo snffruiicoso, erecio, ramosissimo, in> 
feme folioso ; panicula simpliri ; Talvulis neuiris glumam aeqiian- 
iibusy imuoaio-obinsisy muiicis, eleTaio-ncrTosis. Schrad. £• di- 
gyna TAun^. Prod. 66. Melica ramosa Thunb. Prod. 21. IVUtd. 
Sp. 2. 385. — Cap. b. spei. 2i> 

8. £. PANICEA Smiih. Ic. i. 9. Swart». in Ad. Soc. Linm^ 
JLomZ.6.47. /• 3. /2. mUd. Sp.2.247. Cao. Deecr. 127. JffeaHo. 
Agrosi. 60. t. 12. / 2. Schrad. AnaL 2. n. 7. Ejued. Rev. aH. 
n. 7« m Rotm, ei ScAnlTi Syei. 7- 3. 1370. Culmo basi procuan- GRAMINEAE wsH. (Ehrharta.) 13 

9, siolonifero, sabnmoiio; foliis leviier vndalatiii; panicnla 
sabramoMi; spicnlii oblongis; valyulis neniris glnina dnplo fere 
longioribns, obtnsis, mnticis ; inieriore transversim mgosa. SchradL 
E. erecta Lanu fJRcyc/. 2.. 347. Ejusd. M U 263. /. 1. — Cap. 
b. speL 2{i — Sqnamnlae glabrae. 

9. E. HELICOIDPS 8u>ari%, m Ad. Soc, Lintu Lond. 6. 51. 
I. 3. /. 4. 84Arad. Anal. 2. n. 9. J^d Revis. olT. «. 8. In Jtoesi. 
ei Sckak^ Syai» ?• 2. 1371* Cnlmo erecto, simplici, glabro; no- 
dis pnbeseentibns ; foliis linearibus, planis; panicnlaramosa; spi- 
cnfis oblongis; ralynlis nentris glnma panlo longioribnsy obtnsis, 
maticis, glabris; exteriore dimidio breviore. Schrad. Melica ca- 
pensis Iliunb. Prod. 21. IFtfld Sp. 2. 383. — Cap. b. speL 2|« 

— Sqnamnlae obovato-snbrotundae, retnsae. (Scbrad.) 

10. E. BRETIFOI.IA Schrad. Anal. 2. n. 8. Ejmd* RevU. alf. 
«. 9. tn Raem. ei SckfUi. Sysi. 7- 2. 1371. Cnbno erecto, sim- 
plici nodisqae glabris; foliis lanceolato - linearibns, planis; paiii- 
coia sabram6sa; spicnlis oblon^s; valvnlis neutris glnma panlo 
brevioribns^ obtusis, m^ticis^ pubescentibns ; exteriore dimidio 
breviore. hckrad. — Cap. b. spei. Q ? — Squamnlae snbro* 
tnndo-obovatae. (Schrad.) 

11» E. CALYCINA Smiih. Ic. ined* i. 35. Swari%. in Ad. Soc. 
Umn. Ltmd. 6. 53. i. 4. /. 5. Wmd. Sp. 2. 217- (exd. E. di^ 
gyna Tkunb\) Schrad. Anal 2. n. 10. Ejusd. Bevis. ak. n. 10. tn 
JRoeni. ei SchuU, iSyitf. 7* 2. 1372. Cnlmo basi procnmbente, ra- 
moso; foliis linearibus, sicd^ite involutis; panicnla snbramosa; 
spicofis oblongis; valvulis nentris glumam vix supeTantibns, pi- 
losis; interiore oblique tmncata, cum acumine brevi. Schrad. 
Tro^era caljrcma Beauo» Agroei. 62. i. 12. f. i. Aira capensis 
Lmn. SuppL 108. 

p) adscendens. E« adscendens Schrad. AnaU 2. n. 1 1 . 

f) mncronulata. E. auricnlata Sieud. m JFIora 1829. p. 
491. EckL Herb. n. 913. 

i) angnstifolia. E. ealycina var. Swarix. L c. 

— Cap. b. speL 2{. — Squamulae glabrae. 

12. E. ovATA Neee ab Eeenb. in lann. 7« 336. Culmo adscen- 
dentoy ramoso nodisqne glabris; foliis brevibns, lanceolato-lineari- 
bns, siccitate convolutis; panicula subramosa, densa^ spiculis ova- 
tis; valvulis neutris glumam aequantibus, obtnsis, muticis, pubes- 
centibas, aequafibus. Neee. — Cap. b. spei. Q 

13. E. I^AXIPLORA Sckrad. Anal. 2. n. 12. Ejusd. Revis. aU. 
N. 11. tii Jloem. ei Schuli. Syei. 2. 1373. Culmo erecto, simplicij 
foGis fineaiibus, planis; panicula ramosa, laxa; spicufis oblongis ; 
valrofis nentris glnmam vix snperantibus^ pilosis^ obtusis^ sub- 
arislAtis. Schrad. — Cap. b. speL 2(t — Squamulae oblongae, 
obtosae, (Scbrad.) 

14. E. GENICULATA Swari». t» Ad. Soc. lAnn. Lond. 6. 35. 
/. 4. / 6. Schrad. AnaL 2. n. 14. Ejusd. Revis. aU. n. 12. tn 
Roetn. H Sckuli. Sysi. T. 2. 1373. Culmo basi decumbente; fo- 14 GRAMINEAE luss. (Ehrharta.) 

liis lineaiibiifl, leriter nndttlaiie; panienla snbnunosa; 
oblongb^ valTnlie nentria gluma panlo longioribnsy pilosis; in- 
teriore snbariaiaia. Sckrod» £• paniculaia Poir. Eneyd. ^^Vf^ ^* 
542. Melica genicnlaia Thmb. Prod. 21. WVUL 8p. 2. 384. — 
Cap. b. apei. 2\> - 

15. E. ▼ER8ICOLOR Sekrad. AnaL 2. fi.14. J^ftwdL RevU. aU» 
m. 13. in Roem. ei SchiuU. S}f8i. 7. 2. 1374. Cnlmo erecio, sin»- 
plid; foliia linearibns, rigidis^ sicciiaie inrolniis; panicnla elon^ 
gaia^ snbramosa; spicnlis oblongo-lanceolaiis; TjdTnlis nentris 
glnma \ lon^oribns, pilosis ; interiore breriier acnminaia* JScftrodL 
— Cap. b. speL 2|i — Sqnamnlae oblongacy obinsinscnlae. 
(Scbrad.) 

16. E. TILLOSA Scftulf. JSL in Schrad. BmiB, aU. n. 14. JRoem. 
ei SehvU. Syd. 7. 2. 1375. Cnlmo erecto, sunpUd; foHis lineari- 
bnsy rigidnlls, snpra margineqne scabris, sicdiate inrolniisj.pa- 
mcnla. snbsimplici, angnsia; spicnlis oblongis; TslTnlis nentris 
glnmft 1* longioribns, rillosis, snbarisiaiis ; arisia valrala inieriore 
qniniaplo breriore. Sehrad, E. giganiea Sieud. in Fhra 1829. 
p. 491. Ecld. Herb. Cap. n. 916. — Cap. b. spei. 2|. — Sqo»- 
mnlae glabrae. (Scbrad.) Cnlmus basi ramosns. (Nees.) 

17« E. GIGANTEA SwaH», in Ad^ Soc* Linn. Lond, 6. 58. 
#• 4. yi 8. Schrad. AnaL 2. «• 17« Ejued, Rev. aU. n, 15. m Roemm 
ei SchvUi. Syei* 7. 2. 1375. Cubno erecio, siolonifero; foliis li- 
nearibiis, rigidis, apice snbulato-involuiis, glabris $ ^ panicnla snb- 
TeriicUlata, coarciaia; spiculis oblon^s; Talvnlis neuiris glnma 
duplo fere longioribus, villosis, aristaiis; arisia ralTulis dimidio 
broTiore. Schrad. Melica giganiea Thunh. Prod. 21. VFiOd. Sp. 
2. 382. Aira Tillosa Linn. fhqtpL 109. ^ Cap. b. spel 2|. — 
Squamulae margine crenulaiae. (Scbrad.) 

18. E. EcKLONiANA Schrad. Rev. aU. n. 16. in Roem. ei SchuU. 
S^fei. 7. 2. 1376. iV«e« in lAmnaea. 1. 338. Cnlmo erecio, sim- 
plici; foliis lanceolaio-linearibns, planis, scabriusculis ; panicola 
snbramosa, angusia; spicnlis oUongo-lanceolatis; TalTulis neutris 
gluma plns duplo longioribus^ arisiaib; arista TalTulis dimidio^ 
breriore. Sehrad. E. longiflora EckL Herh. n. 906. — Cap. b. 
spei. 2|« — Sqnamnlae lacero-cOiaiae. (Scbrad.) 

19. E. LONGIFLORA SmMh. Ic U 32, SwariM. in Ad. Soc. 
Linn. Lond. 6. S6. I. 4. /. 7* WUid. Sp. 2. 246. Sdurad. AnaL 
2. n. 15. Ejued. Reeie. aU. n. 17. m Roem. H SehvU. SyeU 1. 2. 
1377. Cuhno erecto, simplid; foliis lanceolato-linearibus, pla- 
nis, glabris; panicnla ramosaj spicuiis oblongo-lanceolatis; ral- 
TuUs ntetris glnma plus dnplo longioribus, leTiier transTersim 
mgosis, arisiaiis; arisia TalTulas subaeqnante. Sehrad. E. ari- 
siata Thmnh. Prod. 66. E. Banksu GmO. Syei. 1. 549. — Cap. 
b. spei. 2|« — Sqnamulae lacero-ciliaiae. (Swartz.) ^ 

20. E. Ubyilleana MCnnih. Gram. 1. 189. I. 6. Rrong. in 
Fbjf. deDuperrey. Boi. i. 24. Foliis membranaceis, planis, margine 
seabrisj panicula simplid| snbsecunda; pedioellis bisptdis; flori* GRAIflNEAE svfm. (Tetrarrhena.) 15 

Inu slmliliM SBlmlaio-ailMiuiaiis, UspidQlo-acabm, innflrene 
rugosM* — Ins. & Hdenae. — Sqwei|mlae ciliaiae. Simillinui 
E. longiflone StmUlL (/e. 3« i. 32.), niai eadem. 

21. E. LonBiMBTA Sdurud. Anal. 2. h. 16. J^dL iZ^. olr. 
«. 18. m Boem. ei 8ch$di. S^. 7- 2. 1377. Ciilmo ereciiiiaciiloy 
suBpuci; foliie lanceolaio-IineanDiUy planisy scabxu; pamciua 
elon^ia, anbrerticiUaia, laxa; spicnlia oblongo*lanceolatia; ral- 
Tnlis neniria ^nma duplo longioribas, iransvenim mgoaia, ari- 
aiaiis; arisia TalTulia iriplo longiore. Sckrad. — Cap. b. speL 2|i 
— Sqnamnlae ma^ minusTe dliaiae. (Scbnd.) Species dnbiae. 

22. E. ATEMACEA WiBd. ined. Roem. a ScMr. Sfsi. 1. 2. 
1378. Ghnnis corollae exierioris laeTibns, glabris, arisiaiis, basi 
pfloos; pamcala Teriicillaio-coarciaia* fFtfldL — Ihsala Borbo- 23. E. FBSTUCACEA WiUd. ined. Roem. ei SchvH. Sifei. 7- 2. 
1378. Glnmis corollae exierioris inaeqnalibns, acniis, mniicisy 
laeTibiu; panicala coarciaia; foliis pabesceniibus. WiXUL — - BI»- TETRARRHENA BEOWS. 

Spicalne 3-florae; floribos disticho-imbricads; 2 inferiori- 
bus neutris, 1-paleaceis; terminali hermaphrodito, bipaleaeeo. 
Glamae 2, parrae, concaTae, inaequales. Flores neutri inae- 
qnales; inferior dimidio breTior: Palea oTato- elliptica, trunca- 
to-Totandata, carinato-concaTa, T-nerria, ligida; flos superior: 
Palea Hli floris hormaphroditi simillima. Hermaphr. : Palea in- 
ferior OTato-oblonga, rotandato.eiiiarginata, naTicularis, rigida, 
7-nerria;^uperior parum brcTior et angustior, l-nerTia, na- 
ricularis. Stamina4. (exBr.) OTarium glabrum, lateribus com- 
pressumi. Styli 2. (ex Br.) Stigmata plumosa. (ex Br.) Squa- 
niBlae % latsndes, late oTatae, membranaceae, glabrae. Ca- 

lyopsis Culwd HmpUeee vel ramosu FoUa pkma («em- 

ferf). Spiea raeemoea^ empl^x^ aeqaalie. 

!• T. nuTlCHOPHTLLA Brown. Prod. 1. 210. Floribus pu- 
besccniibas; perianihiis nerTosis, obiusis: Talniia exiima duplo' 
Iiteri or e; foliis sirictis Taginisque pilosis; cnlmo basi ramoso. 

Br. Ehrharia distichopbjUa. LalUL JVov. HoiL i. 90^ I. 117 

NoTa Hollandia, ui subsequenies. 

2. T. ACUMDIATA BAnm. Prod. 1. 2ia Floribus glabris; 
perianibiis nerrbsis: exieriore aouio: TalTula alien inieriore pa* 
rum breTiore: alien longiore, acuminaia; foliis Taginisque gla- 
btis; cnlmo ramoso. Hr. Ehrfaaria acnmiaaiaSprtfi^.Ssi^. 2.114. 

J* T. lUMCEA £roi0ii. Prod. 1. 210. Floribus glabris, im- 16 GRAMINEAE Juss. (Microlaena.) 

brieaiis^ glomM enerTibus penaniluisqne obiiiflis, nerrosis^ cnl- 
mo ramoso foliisqne siijciisy glabris. Browru Elirhaiia jnncea 
Spreng, Sy^. 2. 114« 

4. T. LAEVis Brawn. Prod. i. 210. Floribns glabris, di- 
siinciis; glamis nervosis, acuiioscnlis ; perianihiis obinsis, eneru 
vibns, laevibns ; cnbanis simpUcibns ; foHis g^labris^ planis, laxtos- 
cnlis. Br, Ehrbaria laevis Spreng. Sysf. 2. 115. 

mCROLAENA bbows. 

Spiculae 3-florae; floribus duobus inferioribus uhipaleaoeis, 
nentris; terminali bipaleaceo, hermaphrodito. Glumae % minu^ 
tae, carinato-concavae, subaequales, a floribus remotae, mutl- 
cae. Flores neutri inaequales; interier brevior: Paleae lan- 
ceolato-lineares, subulato-aristatae, canaliculatae, 5-suIcatae, 
subcoriaceae, Flos hermaphroditus neutris brevior: Paleae 2; 
inferior compressd-carinata, acuminata, membranacea; superior 
triplo breviori linearis, hyalina, sub 1-nervia, canaliculato-sub- 
carinata. Stamina 4. (ex Br.) Ovarium glabrum. Stigmata 2, 
sessilia, plumosa; pilis longissimis, hyalinis, simplidbus. Squa- 
mulae 2, oppositae, cum paleii alternantes. (ex Brown.) Ca- 
ryopsls linearis, embryoni contrarie compressa, glabra, libera, 
paleis obtecta. Gramen glairum. Culmui filtformis. Folia 
piana^ brevia. Ligula inciia. Spiculae racemQsaey pediceUatae^ 
cum pediceUo haud drticuldiae. Yalde affinis Tetrarrhenae. 
(Brown.) 

1. M. STIPOIDES Brown. Prod, 1. 210. Ehrharia siipoides 
Lam. Nov. HoU. 1. 16. I. 118. — Nova HoUandia. 

PHARUS p.BHowNE. 

Spiculae uniflorae, geminae; alteraparva, pedicellata, mas- 
eula; altera sessilis, feminea. Masc: Glumae 2, membrana» 
ceae, miiticae, paleis breviores, inaequales. Paleae 2, membra. 
naeeae; inferior 3-nervia, aubcaiinata, acuta; superior biner- 
via. Stamina 6. Ovarii rudimentum minutum. Squamulae 2, 
glabrae, integrae. Femin. : Glumae 2, membranaceae, concavae, 
muticae, paleis breviores. Paleae 2, muticae; inferior indurato* 
coriacea, tereti-involuta, superiorem angustam binerviam invol- 
ven». Stamina nulla. Ovarium glabrum. Stylus terrainaUs, lon- 
ghsimus. Stigmata 3, papilloso-pilosa. Squamulae nuUae. Ca- 
lyopsis linearis, eylindracea, acutata, intus sulco profundo lon- 
gitudinali notata, palea exteriore indurato-cartUaginea laxe in- 
dusa. (Conf. Rich. Embr. endorrh. t 4.) Gramina elaia; /b- 

/iS> GRAIONEAE luss. (Phariis.) 17 

/iwr peHolaHij /aHt, plmdis mertoMo-itriaHi. Panieidae iermA- 
nale»} raadi simpMeAms^ iub/a»iigiaiA. Spiemlae ia rami» ^pi^ 
eaUm di»pe»Aae* 

1. P. SCABER Humb. ei Kwnih. iVoo. Gen* 1. 196. Nee» ah E»enh. 
tftitfnff. Flar. 2. 301. Foliia lanceolaio-oblong^, acaniiiiatiB, aii- 
pn seabris; palca inferiore scabra, snpenie pnbescente, acnmi- 
nala, ghunia panlo longiore. IQh, P. oYalifolins HamUt. Prod, 
8. {Shan. m»t. 1. i. 13./. 2.1) 7 P. lappnUccna AuH Guian. 
2. 859. Potr. Eneyd. 5. 257. (ext^ ayn. Lam. iff.) P. latiroliafl 
Latm. BL i. 769. /. 2. *- Nova Graaata, Gniana, Antillae^ Bra- 
aiiia. 2|. 

2. P. GLABER Uamb. ei KuniK Aov. Gen 1. 196. Foliia 
obloDgia, acaminatiay ^abria; palca inferiore pnbescente, mncro- 
nata, glnmia dnplo longiore. KiK P. latifolios osicC.? P. lanci- 
foliaa Hamm. Prod. 8? P. lappaceas Lam. IB. i. 769. /. 1.? 
» Nova Andalnaia, AntiUae. 2|i 

3. P. BiuaiLiENSU Baddi, AgreeL Bro«.21. Jfee» ah E»eni. 
in JHari. Flor. 2.302. Foliia lanceolatia, acnminatiay aabtua pu- 
beacenti-scabris ; rbacbi birsuta. Wee». 

a) btifotins; fbliis laio-Ianceoktis } rbacbi magis biisnta. 

P. braailiensis Haddi l. e. 
p) angnstifolias; foliis angnato-lanceolatis ; rbacbi moUias 
pabeseente. P. pnbescens. Spreng. Sf^ei. 2. 114. (exd. 
»yn. Kth.) Abildgaardia poljstaebja Spreng, Mani. 2. 29. 
.— BrasUia. 

4.P. mCRANrmVB8ehr€id.ined.Nee» ahE»enh. inMari.FLBra». 
2. 302. FoHis lanceolatis, utrinqae acaminatis, snpra glabria, sab- 
toa iemiissime pabescenii-birtis; panicnlae ramis patenii - diTer- 
gentibas; palea inferiore pnbescenie, ^amis paalo lon^ore. 
Wee». — Brasilia. 2|« — Differt a praecedente. ^ees.) 

5. P. OJLOCHIDATUS Pred. in Rd. Hnenk. 1. 345. Foliisob- 
longis, acominaiisy sabtas scabiinscalis ; enlmo snpeme, rbacbi 
xauBisqno ejns rillosis^ glnnus inaequilongis, mnltinerriis, giabiis, 
acntis; palea inHeriore glnmis longiore, apice dorso ^oebidato- 
strigoso. Preri. — Peroria. 2{« -** Affinis P, latifolio et scabro. 
(PresL) 

Speeies dnbia. 

6. P. LATlFOIJUa Xlim. Amoed, 5. 409. {Sioan. Bi»i. 1. f. 73. 
/1 2.) WWd» Sp. 4. 396. Panienla ramosa; glnmis mniicis, lae- 
tIInu ; foliis orato-lanceolatis. WiBd. — Jamaica, GoisDa. 21* 

LEPTASPIS BBOWV. 

Moiioaea. i^iealae 1-florae. Msse: Gliimae 2. Paleae 2, 
majmesy ■MBbranaeeae; exterior ovata, ooneava; interior an- 
gmstior, linearis, plana. SqiiaBiula^ nnllae. Standna 6. Feoi. : 
KoifTB. Stxops. L [ 2 3 18 GRAMINEAE juss. (Leptaspis.) 

/ 

Glumae meiis. Paleae 2; exterior TeDilrieosa, •ubgloboin, aper- 
tura apieie angastata; interior minuta, linearia» Squamulae 
nullae. Stylus 1. Stigmata 3, villosa. Caryppsia obtecta per 
paleam exteriorem auctam chartaceam inilatam. (Cbar. gen. 
ex Brown.) Factes et iiiflorescentia Phari latifolii, differt non- 
niai (an aatist) palea exteriore peculiarL (Br.) 

I. L. BANKsn Braum* Prod. 1; 211« FoHis lanceolaio-^si- 
fonnibus; panicolae lanceolatae rarae ramia indirisis^ strictisy 
paucifloris; riiachi pubescente; palearom fructiferarum costiA 
yillosis^ interstitiis glabriusculis. Br^ Pharus Banksii Spren^* 
S^t 2. 114. — Nova HoUandia — Aitera species in Lisulis 
Moluccanis provenii. (Brown.) 

II. PHALARIDEAE. Spiculae hennaphrodiiae, poljgamae^ 
rarius inonoecae ; nunc ujiiflorae cum yel. absque rudimenio sti- 
pitiformi floris alierios snperioris; nunc biflorae^ flore uiroque 
hermaphrodito rel masculo; nuuc 2-3- florae, flore iermiiiali 
fertili; reliquis incompleiis. Glumae plerumque aequales. Pa- 
leae saepe niiidae inque fruciu induraiae. Sijli vel sfigmaia 
in pluribus elongaia. Hinc Agrosiideis (per Crypsim), inde Ave- 
naceis (per Hierochloam) affines. Ozyzeis quoque simillimae, 

LY6EUM Lfyy. 

Spiculae uniflorae, glumis destitutae, geminae vel ternae, 
Infeme in tubum camosumextua denae sericeo-hirsutum 2-3* 
locularem connatae, pedunculo communi brevi suffultae, folio 
spathiformi involutae, staminibus stigmatibusque exsertis. Pa* 
leae 2; inferiores (exteriores) lanceolataei rigido • membrana- 
ceae, acutae, subconcavae, inferoe caroosae et inter se conna- 
tae; auperiores loitgiores, membranaceae, hyalinae, binenriae, 
bicarinatae, inferae per dorsum liiter se connatae et exteriori* 
bus adnatae; marginibus inflexis, Uberii. Squamulae nuUae. 
Stamina 3. Filamenta longbsima, libera. Antherae Uneares, 
basi bifidaei apice integrae, biloculares, secundum longitudinem 
dehiscentes. Ovarium libemm, stylo vix crassius, brevissime 
atipitatum, lateribus compressiusculum, glabram, basi exteriore 
gibba; ovulum 1, parieti interiori adnatum. StylusIongisainiusY 
terminalis. Stigma 1, longitudine styli ipsoque paulo latius, 
plano - convexum, glabrum, apice attenuatum, ad basim lateris 
plani foramioe infundibuliformi instmctum. Caryopsis oblonga, 
hinc convexa, inde plana vel angulata, styli basi rostrata, in 
fundo ooriaceo duro paleamm locata; periearpio membranaeeo, 
Embryo suhrotunduSf albumine farinaceo triplo brevior. Gra* GRAMINEAB juss. (Lygeum.) 19 

men fuMceum^ eaeipiioiuw^ gUArumi eulmi ereetij timplicei^ 
tereteij /eUaiij /areii^ ii^eme vag&Ui apkyUii obteeii. Folia 
iereti'iubulaia; Kgula elongata^ glabra. Spatha termmalii^ 
ioUtaria^ iucludeni ipieulai 2 vel 3 if^erue connaiai, 

1. L. Spartum Loe/L B. 28S, i. 2. Lrnn. 8p. 78. Bichard. 
in Ad. 8oc. Far. 28. t 3. Koenig. Aim. of bot. 2. 548. /. 15. 
fVUU. 8p. 1. 316. — HupADia, Africa boredis. 2|. 

ZEA Liyy. 

Flores monoecl; temiinales masculi, racemosi; axillares 
femind, arcte spicati, vaginis pluribus aphyllis arcte involuti, 
stigmalibus longissimis euertis. Masc. : Spicula biflora ; flore 
Qtroque aessili, bipaleaceo, masculo. Glumae subaequales, her- 
baeeae, subacuminatae, concavae, muticae; inferior 3-, supe- 
rior 2-nervia. Squamulae 2, collaterales, cuneatae, oblique 
tmncatae, camosae, glabrae. Stamina 3. Femin: Spicula bi- 
flora; flore iiiferiore bipaleaceo, neutro; superiore bi-tripalea- 
oeo, femineo. Glumae 2, camoso-membranaceae, latbsimae, ci- 
liatae ; Inferior, emarginato - subbiloba. Paleae camoso - mem- 
branaceae, concavae, muticae, glabrae. Squamulae et stamina 
nulla. Ovarium obliquum, sessile, exterae convexum, inteme 
planiusculum, glabmm, Stylus terminalis, compressus, apice bi- 
fidus et pubescens ; lobis subulatis. Caryopsis subrotundo-reni- 
formis, g^umis pfdebque persistentibus cincta; pericarpio tenui, 
diaphano, chartaceo; embryone crasso, longitudine fere albumi- 
nis. Coreulum in sulco cotyledonis, nonnisi ad apicem hiante 
latens. Gramen erectum^ iimplex; radtce annua; culmo me- 
dul/a /arcto. Folia lata, plana; ligula brevii^ iericeo-cilia- 
ia. Bacemtii maicului iimplex vel plerumque i^ferne ramii 
uno vel pluribui imtructui; ipiculii geminii^ pedicellalii. Spi- 
cae Jemineae ieaUei^ iuperiorei praecodarei; ipiculii muiii- 
eeriatiij ieriebui per paria approximatii. 

1. Z. Mavs Idfm. 8p. 1378. Lam. Itt. i. 749. Wmd. Sp. 4. 
200. Foliis integerrimis. fnUd. Zea vulgaris Mm. JMct. Mays 
Zmn Gaertn. Frud. 1. 6. i. 1. /. 9. Camd. Gatt. 3. 98. 

a) eommnms. 

p) praecox; minima. 

f) ezaliaia; maxima. 

.— . Indigena apud Paraguenses. (A. de Si. Hil.) Q — Lndi< fru- 
ciibns fnsds ei Titcllinis. 

[2*] 20 GRAMINEAE luss. (ZeaO 

Spedes dnbia. 

2. Z. Ciingiia Jlfoliii. ChU. ed. germ. 10?. Hllld. Sp. 4. 201. 
Poliifl •erraftis. MoL — ChilL — Omnibus pariibus miuor. 

COIX jLjNy. 

- Infloresoentia tpicata; rhachi non arUculata. Spicnlae 3 
basllares inFolucratae; media sessilis, feminea; laterales pedi- 
cellatae, neutrae, minutae yel saepe plane obliteratae, super- 
stitibus nonnbi pedicellis fistulosis. Involucrum clausum, oFa- 
tum, lapideum, nitidum, apice perforatum pro emissione rha- 
cbis liberae et stigmatum. Spiculae masculae creberrimae, 
superiores, a feminea distantes, spicatae fcI suhpanicula- 
tae, sessiles, subsexfariam imbricatae, biflorae; flore utro- 
que sessili, bipaleaceo, triandro. Glumae muticae; inferior 
(exterior) planiuscula, subcoriacea, marginibus carinato«alatls; 
superior (interior) dx brevior, trigono-concava. Paleae 2, te- 
nuiter membranaceae, muticae; superior 2-carinata. Squamu- 
lae 2, camosae, truncatae, glabrae. Spicula feminea blfiora; 
fiore inferiore unipaleaceo, neutro; superiore bipaleaceo, femi- 
neo. Glumae 2, camosae, concavae, muticae; superior dorso 
carinata. Paleae fioris feminei eamoso-membranaceae; superior 
binervia. Squamulae nuUae. Stamina effeta, minuta. Ovarium 
sessile, ovato • subglobosum, glabrum. Stylus terminalis, brevis. 
Stigmata 2, longissima, pUosa; pilis simpUcibus. Caryopsis 
subrotunda, styli rudunento rostrata, externe convexa, iaterue 
sulco lato excavata, glabra, libera; pericarpio membranaceo. 
Gramen ramomm; euimo /arcio. Folia latiutcula^ plaua. 
Spieae in apice ramulorum faiciaUaiae^ pedumeuiaiae. Affi- 
nis sequenti. 

1. C. Lachrthu Lkm. Sp. 1378. (litmipJL 5. I. 75. /1 2. 
Rheed. 12. i. 10.J Lam. BL i. 750. fViUd. Sp. 4. 202. Cultao 
snperne semiiereti, obtuso; floribus nudis ; fructibus ovaiis. 
Hmd. C. anmdinacea Lam. EncycL 3. 422. Liihagrostis Lacrj- 
ma Jobi. Gaerin. Fmd. 1.7- i» !•/ 10. 

p) exaltata. (Link. Enum. 2. 377.) 
— India orient. 2|< (0 iesie Nees.) 

Species dubiae. 

2. C. ARUNDINACEA Koenig. in WiOd. Sp. 4. 203. CSilmo 
supenie semiiereii, acuio; floribus involucraiis; fruciibus ellipli- 
cis. mOd. C. Koenigii Spreng. S^. 1. 238. — Prope Tnn-| 
schaur. 2|. GRABnNEAB juss. (Coix.) 21 

3. C AGmns Xoto-. CbdL 2. 674. fRwmpk. 6. t 9./. 1.) 
inidL Sp. 4. 203. Cnlmo tereii; floribiis nndiSi fraeiibos snb- 
rotniidiB. FFaficL — Amboiiia, Coehinehin». 2|i 

CORNUCOPIAE £/xy. 

Spienlae eomplnM, faseienlatae, iiiFolaeratae, miiflonie; 
invohcro iiifvndibiilifornii-eaiiipaniilato, OMmbranaeeo, erenalo. 
Glnmae 2, membranaeeae, earinatae, subaeqiiales, muUeae, in- 
fcme eonnatae, flore paulo breviores. Palea nnica, membrana- 
eea, earinata, infeme 5*nervia, apiee biloba, dorso infra me- 
diom aristata, marginibns a basi usque supra medium eonna- 
ta; arista palea brevior. Stamina 3. Ovarium glabmm. Stjli 2, 
termiaales, breves. Stigmata longissima, linearia, pubeseentia. 
Squamnlae nullae. Caryopsis oblique obovata, lenticularis, lae- 
Tis, glalira, libera. Crraaieii radice annua. Cubm eaespiionf 
ramesu FoUa plana; vaginae venirieo$ae* PeduacMU in apice 
rammlorum $oliiarii e. gemiuif sulcaii^ tuperue iucraaaii^ cur- 
vaii. Alopeeuro proximuni. 

1. C. cucULiaTUH lAnn. 8pee. 79- VohL Emm. 2. 392. 
SiArA Gram. 2. I. 41. Smiih. i^ielL I. 14. SAih. Graee. 1. 
i. 51. — Graceia, Asia miner. 

CRYPSIS AIT. 

Sf^colae 1-florae; flore sessili, imberbL Glumae 2, eom. 

presso-caiinatae (earina submembranacea, eiliata), muticae, 

paalo inaequales, flore vix breviores ; inferior minor. Paleae 2, 

conststoitia gluniarum, longitudine subaequales, membranaeeae, 

niiitieae ; inferior eompresso - eaiinata (earipa submembranaeea, 

dliata); saperior binervia (in Crypsi aeuleata: 1-nervia). Sta- 

fluna 3, in C. aeuleata: 2. Ovarium glabram. Styli 2, termina- 

lee, longissimi. Stigmata plumosa; pQis simplicibus, dentieu- 

latis. Squamulae nnllae. Caryopis libera, glabra; pericarpio 

diapliano, membranaeeo, laxo. Gramina caespiioia; radice 

JlArosa, FoUa plana. Paniculae arcte con/eriae^ Bfica^ormei^ 

Jbiio 9paiU/brm n^ffuUae. Affinis hine Phalaridi, inde Alo- 

pecuro» ab utceque satis distincta. 

1) Tiiandrae; palea «uperior binerria; flqs sessilis. 

i. C. AliOPECUROlDES Schrad. Germ. 1. 167- DdUe, Aeg. i.9. 
Coiinls simplicibufl, teretiasculis ; panicaliif sabspicatiB, oblongo- 
crlindraceisy nudis; floribas triandris. Schrad. C. macrostachja 
Broi, Lue. (fedt epedm. Lagasc. in herb. Ddus.) Heleochloa alo- 22 GRAMINEAE juss. (Crypsis.) 

pecnroides Hoti. Gram. 1. f. 29. PUram alopccufoides PUL H 
MUierh. H. 147« i* 16. Phalaiis explioala JMk. tn Schrod. Jowm. 
1799. 4. 312. (ex LkOc.) PJiaUris geniciilate SmUk. Prod. 1. 38. 
(BarTeL le. i. 54.)^ tegte Diar. GoeH. 1816. n. 172. Crjpsis ^ 
nicnlata /Io«m. ei SchvU. Syti. 2. 376. — - Enropa anstralis, 
Oriens, Sibiria. 

2. C. scHOENoiDes Lam. JK 1. 166. /. 42. /• 1* thrfoni. 
AlL 1. 62. Schrad. C^erm. \. 168. <hilaiis ramosis, compressu^ 
panicnlis snbspicatisy oblongis, basi raginatis} floribns iriandrist 
Schrad. Heleochloa schoenoides Hoei. Gram. i. 23. i. 30. Spar- 
tina phleoides Moih. N. Beiir. 1. 101. Phlenm schoenoides Lum. 
Spec. 88. JTac^. Ic. 1. /. 15. Cav. Ic. 1. i. 52. f. 5. Crjpsis aco- 
leaia p. WUUt. 8p. 1. 158. Phalaris Taginiflora Forek. Aeg^. 
18. iesie SmUh. (Meri. ei Koch ad Phaiaridem canarieniem ds^ 
cuni.) Pechea snbcj-lindrica Pomrr. ChL n. 103. — Ad litton 
Maris Mediterranei, Bitkjmay Cancasns^ Sibiria. 

2) Diandrae; palea snpenor 1-nervia, carinaia; flos breTissime 

pedicellatns. 

3. C. ACULEATA AU. Kew. 1. 48. Lam. lU. 1. 167. n. 856. 
I. 42. /. 2. VahL Symb. 2. 17. Wm. Sp. 1. 158. Ho^. Gram. 
1. i. 31. Schrad. Germ. 1. 169. Cnknis ramosis, compressis; 
panicnlis snbspicatis, hemisphaericiS| inrolncro foliaceo cinctis; 
floribus diandris. Schrad, Anthoxanthnm aculeatnm Z«tnn. St^ppi 
89. Schoenns acnleatns Linn, Sp. 63. Cav. Ic. 1. i. 52. (fig. si- 
nistra) Schr^. Gram. 2. i. 32. Plilenm schoenoides Joc^. Auslr» 
S. 29. app. 7- A^rostis acnleata Stop. Cam. n. 89. Antitra- 
gns acnleatns Gaertn. JFhid. 2. 7- i» 80. /• 7* — - Ad Uiiora Ma- 
ris Olediterranei, Sibiria. 

Spedes miniu noiae. 

4. C. raALARon)E8^ie&. 17. Cotfc. 1.45. Triandra; spidsob- 
longis, obinsisy basi nndis. Bi^. Gramen myosnroidenm^ ramo- 
snm, spica iennissima nigricanie. Amm. Btiih. n. 245. GmeL SA. 
l. 92. — Cancasns, ad Wolgam. 

5. C. ACUUUfATA Trin. in Spreng. If. Enid. 2. 57* ei S^» 
1. 264. Cnlmo genicnlato, laeri; foliis lineari - lanceolatis, 
striatisy scabris vaginisqne pilosis; panicnlis spicatis, oblongisi 
e snmma vag^a; glumis calycinis inaeqnalibus, acnminaiis, his- 
pidis j corolla brerioribns ; corollinis inaequalibns, snperiore mi- 
nore, imncaia, deniicnlaia. Trin. — Sibiria. 

6. C. SQUARROSA Ifuii. Gen. 1. 49. Canle decnmbenie^ ra- 
mosissimo; foliis breTibnsj rigidis, pnngeniibns; capiinlis sqnsr- 
rosis, pancifloris; Talynla corollina dorsali coriacca, apice snb- 
dentata; cnspidc breiri^ ceniraliy snbnlaia. Nvii* -^ Ad MissniL 
— An generis? GRAMINEAE nm. (Chamagrostis.) 23 

CHAMAmOBTIS borkh. 

^pieolaeiiiiiflorae; Has sessilisy glamis brevior. Gluiiiae2, 
oFata-oUoDgae, iminerviae, eaiinatae, rotundato-tnaicatae, ma* 
tieae; auperior paolo longior. Paleae 2, tenuissime membra* 
naeeae, exlne viliosae; inferior latissinm, S^nervia, tnineata, 
snpajorem olwobte binerviam involvens. Standna 3. OFarinm 
glabnim. StyH 2, terminales. Stigmata longisslma, pilosiuircula. 
Sqnamnlae 2, minutissimae, glabrae. Caryopsis obovato-ellip- 
tica, eahryoni contraiie compressa, laevis, glabra, libera, pa* 
leis obteeta. Gramen pusilimmy eaetpitoiUM^ ammnm. Culwd 
cnfiBmrt9j 9mpliee$. FoUa eowtpUeaia^ eiiUMa. Spiea Hmplexi 
rkmekie iaud arHeubOa. Spieulae irevAime pedieellaiaey* 
smtuMMlaieralef, eubbueriaiae; g/uma superiar rhachim spee^ 
tams. AfiBnis Catabrosae, Microcbloae et Airopsidi, aretius im* 
men Alopecnro. 

1. C. KrmiiA JforM. Fter. M. KaixeueBetAogen. Sdkrad. 
Gmnm. 1. iS8. Knappia agrosiidea SmUh. BrU. 3. 1387. JEfi^ 
Boi. i. 1127- Koappia Tena Trim. Ic. 2. t. M. Stormia minima 
Bopp€ «• Shmrm. Germ. foee. 7* Agrostis rainima Lvm. Sp, 93* 
¥FM. Sp. i. 372. mibora vema AdoM. Beottv. Agr. 29. t. 8; 
yi 4. Starmia vema Pers. Syn. i. 76. — Germaiiia, Gallia, An- 
giia, Lnsitania. O 

ALOPECURIIS LrsN. 

S^eulae uniflorae. Glumae 2, naviculari-carinatae, muti- 
cae, soliaeqaales, infeme connatae, florem superantes vel eo 
breviores. Palea inferior membmnaeeay eempresso - carinala^ 
dono piemmqae inim medium aristata, marginibas infeme in- 
ter se coimatis; superior nulla. Stamina 3. Ovariom glabrara: 
Stjli 2, tmninales; interdum (in A.pratensi et agresti) infeme 
connati. Stigmata longissima, pubescenti*plumosa« Squamulae 
nuliae. Caiyopais oblique elliptica, lenticulari-compressa, lae- 
vis, glabra, glumis induratis paleaqoe obteetat libera. Gra- 
mma plami/blia. Pamieulde empUeet^ areie eo^fertaoj epi' 
eae/onaeif eylmdraceae. 

i) Species genuiaae. 

1. A. AGRESTIS Lhm. 8pee, 89. Schre^. Gram. I. 19. yi 2. 
HmUK Bmgl. Bei. i. 848. Most. Gram.3. 1. 12. fVUId. Sp. 1. 357. 
nor. Bm. L 697- Sd^rod. Oerm. 1. 171/ Trm. /e. 4. t. 37, 
Cnlmo erecio, sopeme scabriuseldo; panlcnla subspicata, cylin- 
draeea, aenla; glninis catycinis nlira medinm- connatis, acntiii, 
nndinscnfis. Schrad. ~ Eniopa, Cancasus. O ^ ^ ' 24 GRAMINBAE luss; (Alopecurus.) 

2. A. CRETICUS TrlR. in Spreng. N. Etdd. ^ 45. d 
S^. 1. 240. Trm. /c. 4. U 41. Panicala c^rlindrica; gliimi» %d 
apicein osque connatis, obinsiascuUay anperne ciliatulu; coroUa 
tmncata; stylia connaiia. IV&i. A. agrestic SM. Herb. Crei. — 
Creta. 

3. A. OENICUI.ATU8 XifMi. %ee. 89. WM. 8p. 1. 358. £^ 
Bai. U 1250. J7o«l. ^o». 2. I. 32. SrJknnL fi^irm. i. 173. Trm. 
le. 4. U 42. Culmo adscendente; pauicula aubspicata, cjlindra- 
cea, obtusa; glnmis calycinis baai connatia, obtugLiy aubvillosia 
coroUaque apice crenulatis. ScKrad. A. ramosna Pohr. JSkcyd. 
8» 776. (ieete herh. Deef.) A. paniceus Fhr. Dan. U 861. 

o) radice fibrosa. 

^ radice bulbosa. 
<— Europa, Sibiriay Japonia, America bor. 2(« — Arisia rapra 
baaim padeae prodiena. 

4. A. FULTU8 SmUh. Engl Bai. I. 1467. Aii. Kew. ei. 2. 
1. 147. IVeihe m J?ol. ZeU. 1820. 441. Culmo adscendente, ge- 
niculato; spica composita^ c^rlindrica; glumis obtusis, cilia- 
Un; arista longitudine caljcis; antberis subrotnndis. Smiih. A. 
palttdosns Beauv. med. Meri. ei Koch. Germ. i. 481. A. ge- 
nlculatus PoiL PaM. n. 66. Hosi. Gram. 2. i, 32. Gaud. Agroei. 
2. 5. Beee. Prim. 1. 62. mued. Ewum. 5. A. aristulaius MMch. Flar. 
1. 43. A. subarisiatus Pureh. Flor. 1. 66. A. earolinianus WaU. 
Car. 74? — Enropa, America boreaiis. 2|* — Arista infra me- 
diuni paleae orta. Spicubie dimidio minores, quam in praecedente ; 
Scblecbtendal (Flor. BeroL 1. 10.) cum eo conjungit. 

5. A. BULB08U8 Lmn. Sp. 1665. FTKU. Sp. 1. 356. Smiih. 
BrU. 1. 73. ^ued. EngL Boi. U 1249. TVtn. Jc. 4. t 40. €nl- 
mo erecto: spica simplidssima, attenuata; glumis calydnis di- 
siinctisy vinosis ; radice bulbosa. SmUh. — Gallia, AngUa. 2|j — - 
Ab A. geniculato distindissimns ; A. agresii magis affinis. (Sm.) 

6« A. nuTENSUi Lkm. Sp. 88. S^re^. Qram» I. 19. /1 1. 
Wmd. Sp.\. 357. Eng^ Boi. U 759. Hoei- Gram. 2. /. 31. WlUd. 
Enum. euppL 5. Schrad. Germ. 1. 17(X Trm. le. 4. i. 44. Cul- 
mo erecto, glabro; panicula snbspicaia, cjUndracea^ obtusa, de- 
floraia concolore ; glumis caljcinis infra medium connaiis, acatis, 
subviUosis, dUatis; coroUa caljcem aequante. JFiHd. 

fi) caucasicns. {Trin. le. 4. i. A5.J 
~ Europa, Caucasns. Sibiria, America boreaUs. 2^ 

7. A. NI6RICAN8 Homem. Hori. Hafn. 1. 68. WWd. Emmu 
evppL 5. Culmo erecto^ glabro, subglaucescente ; panicnla sub- 
spicata, cjUndracea, obtnsa, deflorata nigricanie; glumis caljci- 
nis infra medinm connaiisy aeutisy rUloso-ciUatis ; corolla calyce 
breviore. Wm. A. pratensis /). BiA. Flor. 1. 48. Ledeb. JFSor. 
1. 74. A sibiricvs Hort. Vind A« pratensis fi. nigricans FFoJk- 
lenb. Upe* 23. A. nigrescens Jfacq. EcL Gram, 2. i. 13. A. re- 
pens Bieb. Flor. m^ 54. A. rathenieus Welnm. Cai. Darpni. 
1810. 10. (ieete Bieb.) A. amndinaceus Poir. Enc^. 8. 776. GRAMINEAE luss. (Alopecnnu.) 25 

(ieal€ k€ri. Om/*) A. rmMtosuB Pm. %ik 1. 8a iietle Aet/.) 

— KoMMi meridionaliii, 2|« — Aruia «iipn mediuii paleae pio- 
Tiimiis cmn pmcoedei»ie eonjimi^ 

a A. AimmSmiaL BrU. 3. 1386. J^iL Et^Bai. <.1126. 
^Fmn^s Fey. 184^ d i» Bom. Foy.^. 191. 2Vm. /c 4lI. 38. 
Spiea oraia; aitBta pemniliii gbuBam serieeam laieribiis Tillo- 
maimii saliaeqmmte$ Tagiiia soprema Teotricosa^ folio aao pl»- 
m» laoeeoiaio triplo longiore. Jlrom. A. ovaiiis Knapp. Grtmu 
BrU. 15. Fhr. Dam. i. 1565. A. aniarciiGiu Gimedte, Greetd» ln 
Bremti. £dM. C^ A. Gieeeckeamis SdMf. Jlfmit 2. 154. — 
Seoiia, Insnla MelTineaiia^ America borealis. 2(i 

9. A. coLOBACHNOiDEa Trm. Fwnd. 58. J^ned. le. 4. #• 39. 
Paniffila oTaia; glamia baai eonnaiia, obtasiB^ undiqae birsaiia; 
corolla obtusa (sapeme birsatiasGala); sijrlis connatis. 2Vtm — 
Sibma onenians. 

10. A. I.AMATUS SmUh. Frod. 1. 43. TMn, le. 4. i. 43. 
Spica capiiata; glamis caljdnis acaiisy macronaiis, Tillosis, arisia 
dhnidio breTioribus; foliis lanaiis. Smiih. — Oljmpos Biibj- 
niens. 2|< 

11. A. AHTARCncus VahL ^Sfymt. 2. 18. WUld. Spec. 1. 357- 
Hron^it. m Dnjia-rry, B. boi. 16. Culmo erecio, glabro; foliis 
planis^ breTibns; spica oTaia; gtamis birsaiis; palea dorso ari- 
siaia^ arisia glamis longiore. A. magenanicas Z^iak IB. 1. 168. 

a) foliis Tagina inflaia, limbo pbmo bioTi. 
p) foliis Tagina eflindrica, limbo eonTolnio. 

-— Ad fireinm Hagellaniciim, Insnlae MadoTianae. /JL CbSli. — - 
Aiista infrn medinm oria. Ab A. alpino differi: spica saepins 
crniidracea; arista glamam daplo saperante; folio snpremo li- 
neari, apioe aiienaaio, Taginam snam saperanie t. aeqaanie. 
(Brown.) 

2) Species anomalae. 

a) Ghimae aristaio-snbmncronaiae, florem snperanies. Pa* 
leae 2; soperior brcTior, oninerTia, carinaia. (colo- 
MjiCBME BeanT.) 

12. A. TA6INATC8 FaO. IT. Ad. Feirop. 10. 304. Spica 
oTata; f^uims reiosis, macronnlaiis, Tiliosis^ arisia dnplo bre- 
Tioribas; foliis radiodibas angnsiissimis. Smiih. A. angnsiifo- 
lios 8Mh. Graee. 1. I. 64. SmUh. Frod. 1. 43. Poljpogon ts- 
gjnatiis Wmd. inAci. nai. 00-. BeroL 3. 443. Fere. 8fn. 1. 80. Biei. 
Ftor. 1. 48. Colobacbne TSginaia Beawo. A^. 22. itoem. ei 8chali. 
Kysl. 2. 374. A. PaDasii Trin. Fund. 59. Ejtud. Ic 1. i. 2. A. 
foUosos Oarkef JRri9el59. (exSpreng.) — Tanria, Cancasns. 2(. 

— Arista paleam dnplo triploTe saperans. Maxime alBnis A. 
C^enrdi. {Cand. Cai. 135.) 

13. A. BRACBfSTACinrus Bieh. Fiar.aiappL 56; Cnlmo erecio; 
spicis oTaiis, birsaiis; aristis spicala longioribiisf Tagina folii 38 GRAMINEAE luss. (AlopecurusO 

•apTemi inflala. Jllei. «-* Mkiria iruidHdcakiisis. — > Pmeeedenii 
eimimiiiiie. (Bieb.) 

14. A. Geiurdi Flff. X^A. 2. 66. i. 2. /• 6. Trki. #W. 
£9. j^fnad» ic. 1* #. 1. Racenio epiceto, snbro^iMlo; gliumii len- 
ceolatie, aenniiuiiie, inncronatiSj rilloeie, inae^aUbae; •rieia 
paleam rix enperanie. Pliieum Gerardi Att. Pedtm. «• 2135. 
JTac^. le. 2. /. 301. Wmd. 8p. 1. 355. Sthrad. Qerm. 1. 189. 
Plileam capiiatnm Seop. Com. 2. n. 79* — Carniolia, Sfyria, ItiH 
lia^ GaUia, Pjrenaei. 2|i 

b) Glnmae infeme connaiae, rersne mediam reniricoso- 
gibbae, coriaceo-indnratae. Palea saperior nnlla. (rojs- 
XBTTtA Sari.) 

15. A. UTRicui^ATVS Pm. Sm. 1.80. Schrad. Germ. i. 174. 
SMh. Graee. 1. U 63. Trin. Ic. 4. /• 46. (Scop. Ddie. 1. /. 12. 
SchetichM. Jigr. i. 2. f* 3.) Cnlmo adacendente ; racemo epicato, 
ovato; glamis caljcinia cariaa altra mediam dOatatie. Schrad» 
Phalarie utricalata lAnn. Spec. 80. WUld. Sp. 1. 329. Hoei. Gram. 
3. 6. i. 7« T6zzettia atricalata Savi in Uei. Ann. 24. 5a Toz- 
settia pratenais Savi in Mem. Soc. Hed. 8. 2. 477« Comacopiae 
alopecaroidee lAnn. Mani. 29. iVilld. Sp. 1. 319. (ieeie Smiih. In 
Idhm. Trans. 7« 245.) — Earopa meridionalis, Anglia, Graecia, 
Aleppo. 

3) Species a me band vieae, pleraeqne dnbiae. 

16. A. BOREALis Trin. Fund. SS. Paniciila oblongo-i^lin- 
drica; glnmie dentiformi-acatia, basi connatifly nndiqne eeriecis; 
corolla obUqne trancata, barbataj atjlia infra eonnatia. Trin. -« 
Asia^ America borealis. 

17* A. LAsioeTACHYUa Link. Hwi* 1. 71« Panicnla oblonga, 
cjlindracea; glamis dorso pilosis; corolUs basi aristatis. WWd. 
Phalaris aristata Schoneboe. WtUd. in Ad. am. nai. ctar. BeroL 
3. 414. — Estramadura. — Pmxime affinis Phalaridi bnlbosae 
Cav. (Willd.) 

18. A. KAGROSTACHTUS Poir* Encyd. 8. 775. Culmo snbin- 
iracto; spica crassa, oblonga; spicaUs ramosi», TiUoso-ciliatis; 
radice balbosa. Potr. A. balbosas Potr. H. 2. 24. — Barba- 
ria. 2|< — •' Cam A. balboso conjangit Sprengel. 

19. A. CAPEN8I8 Thunb. Prod. 19. Ejuad. Itor. Cap. 1.397- 
Spica cjlindrica; glamis glabris^ maticis. Thunh. — Cap. b. 
speL — An Koeleria AIope<;aras Neeel 

20. A. CAUDATUS Thunh. Nov. Ad. Vps. 3. 208. Roem. ei 
SchuU. Syd. 2. 276. Panicala spicatay cau<iata; flosculis aristis 
conTallatis. ThunB. — Japonia. — Cenchrus ? (Roeni. et Schull.) 

21. A. LATiFOLius Cav. Descr. 37- Folus lanceolatis, am- 
plis; panicula rerticiUaia; caljcibus ciUatis, muticis. Cav. — In- 
sula Tabago. 

22. A. ovATUa Ford. Flor. Audral. 8. Panicula OTata, co- 6RAMINEAE jussl (Alopecmm) 27 

uvimiM, MfieBm memuimi peialo «xterfam aaie apie«ni arkiaio» 
JForsi* — Ansiralasia* 

23. A. SBRICBUS e^acrln. Jrncl. 1.2. /. 1. /. 2. (Hoti^ Hiti, 
2. 475. Icoit.^ Xofit. ifiL 1. 168. Po^. Eneyel 8. 773. Cnloio 
crecio, sapeme niido; spica oraio-cjrlindrica, TiDosiasiina, ai^- 
siaia. fmm ^ Germania. — Yaiieias A. praienais? (Lam.) 

24. A. Yiuuonm Pait. EmcyeL 8. 777« Folib sapra TiUo* 
sis; sfids graciliiias; ghunis arisiaiis) carina pilosaf cnlnio im» 
nuiy snbinllraeio. Fokr* -~ Hehreiia. — Paleae saqiins 2, arisio 
iiasilaiJs tIx nfla. (Polr.) Phleam? 

BECKHANNIA BOST. 

Spieolae I^dcalares» biflorae; flores aeasflei, baai imber« 
beoy oonfonnes. Glumae 2, oboraCae, eompresso-navieulareay 
sabeofjneeae, suboppositae, ae^ales, matieae, floribas paolo 
breriorea. Paleae 2, membranaceae; inferior ovata, acutata, in 
floie inferiore mucronata, eoncava, S-nenria, paleam superio. 
rem marginibna amplectena; aoperior aupeme binervia, apice 
bifida. .Sfamina 3. Ovarium glabrum. St^Ii 2, breves, termina- 
les. ScigflMta elongata, plamosa; pilia aimplieibas. Squamu- 
lae 2j aevCatae, bifidae, glabrae. Caiyopsis oblonga, teresi in* 
teme plana, glabra, libera. Qramen ereetum. FoUa plana. 
Ligmla elongata. Spieae testikif attemae^ «a apiee euhd 
Bpieaiim diipotUae. Spiculae im tpieit tettHetj unilaieralet^ 
hiteriaiae* Ob habitum afflnia Paapalo, ob atructuiam floiia 
PUeo. 

!• B. nncAEPORiaa JKm#. Grmm, 3« #. 6» BiA. Fkr, 1. 67« 
Pbalarii eracaeformis Umu* Spee. 80. Cynosuras emcaefonnis 
jm. Mem. l.iOS. ¥VUId.8p. 1.412. Paspalnm arisiaiam Moeneh. 
Meffu 196. Joadiimia pbidaroides Temore, Neap. 16. #. S. Bracb- 
maimia eracaeformis NmU. Gem, 1. 48. — Earopa aasiraUs, HU 
biria, Offiena, ad freium Hadsonis ei ad Missari. 2{< 

FHLEIJM LINS. 

Spleulae uniflorae. Glumae 2, naviculari-earinataei mem- 
hnnaeeae, florem anperantes, muticae vel apice aristatae. Pa- 
leaa 2, tenoiter menribranaeeae, glumla breviorea; inferior apiea 
tmneata, mntfca, macronata v. doiso aristota; svperior biea* 
rinarta, saepfus ad basim radfaneDto floria alterius stipitiformi 
aabulnto instracta. Stamina 3, Ovarium glabrum. StyH 2, 
terminales. Stigmata plumoaa; pilia aimplicibus. Squamulae 2, 
g;labrae, lobulo auctae. (^aryopsia oblique ovata v. elliptica, 
tcaradiiseula, ^abra, pakia obteeCa, libenu Qramma /aliit pla' 28 6RAMINEAE juss. (PMeum.) 

nii* Panieulae areUnime ecM|/«r<ae, 9piea^/krme9% efUadra' 
eeae^ obUmgae vel elUpticae. 

X) Spicnla indimenio floxis alierias stipitifonni snbnlato ad ba- 

sim paleae anperioris instrncta, 

1. P. TENUK Hekrad. Oem^ 1. 191. Meri. ei Kotk. Germ, 
1. 488. Panicnla snbspicata^ cjlindracea; irlQniia catjcinia ob- 
lon^o-elliptici«y mncronnlatis^ scabrinscalifl. Schrad, Phalaris ie- 
nnis Ho9i. Qram. 2. 21. i. 36. Phalaris BeUavdi Wm. in Nov. 
Ad.Sop. amtc. nai. cwr. BeroL 3.4iS. WUld. J5!wiim.85. Phalaris bnl- 
bosa Xtnn. Amoen. 4. 264. Ejwd. 8pec, 79. Bdlardi, ia Ad. 
Twrln. 5. 213. fViOd Spee. 1.327. (exd. sytu Cav., Bos.y B^f. 
d ScKeuch%.) Phalaris cylindrica Cand. GidL 3. 11. Achno- 
donton tenue et Bellardi Beauo. Agrod. 24. Boem, d SckvH. 
S^. 2. 38£ 382. Phalaris sativa Pere. Syn. 1. 78. Phalaris 
snbulata Savi, Pi». 1. 57* Boem. ColL m. L i. — Enropa an- 
stralis^ Chersonesns ianricns, Oriens. Q 

2. P. ASPERUBS ViO. Ddph. 2. 61. i. 2. f. 4. Jaeti. CoO. 1. lia 
tg. Ic. rarA.t 14. Schrad Germ. 1. 185. Med. d Koch. Germ. 
1. 493. Panicnla snbspicata, cjlindracea ; glnmis caljrctnis cnnei- 
fbrmibus, mucronatis» scabris. Schrad P. panicnlatum Buds. 26. 
(exd. eyn.) SmUh. BrUA.lO. EngjL Bd. i. 1077. P. ventricosum 
Moeneh. Mdh. 177. P- riride AU. Ped. n. 2133. Phklaris aspera 
Bd%. Obs. 4. 14. Vahl Syml. 3. 9. Hod. Gram. 2. i. 37- WiBd. 
Sp. 1. 328. Phalaris panicubita AU. MTew. 1. 8T. Chilochloa aspera 
Beauv. Agr. 37. Boem d SchvU. Syd. 2. 409. — Enropa medi- 
ierranea, anstralis et ocddenialis. Q 

3. P. ANNUUU Bi^. Ftor. 1. 46. euppL 53. Spica lobaiay 
cyiindrica; spicnlis dliatisy snb apice gibbis^ radice annna. Bieh. 
Chilochloa annna Boem. d SchuU* S^fd. 2. 410. "^ Cancaaus 
sepientr.y Tanria merid. Q — Proximnm P. aspero. (Bieb.) 

4. P. BoEHMERi Wib. Werih. 125. Sckrad. Germ. 1. 186. 
Meri. d Koch. Germ. i. 494. Panicnla snbspicatay cylindracea ; 
ginmis caljcinis lanceolatis; obtnsis^ snbmncronatis, scabriascu- 
lis. Schrad. P. phalaroides Kod. Gram 52. P. glabrnm Bemk. 
Erford. 38. P. laeve J?te6. Flor. 1. 46. Phalaris phlcoides JUnn. 
Spec. 80. Wmd. Sp. 1.26. JSngl. Boi. 1.459. Flor. Dan. i. 531. 
Hod. Gram. 2. i. 34. Chilochloa Boehmeri Beauv. Agrod. 37- 
Boem. d SchuU. Sysi. 2. 408. — Enropa, Siblria. 2(. 

5. P. ARENARIUM lAnn. Spee. 88. Jlor. Dan. I. 915. Schrad. 
Germ. 1. 189. Med. d Koch. Germ. 1. 496. Panicnla subspi- 
caioy obovaia; glnmis caljcinis lanceolatisy acntis^ carina ciliatis; 
enlmis adsc^entibns. Sehrad. Phalaris arenaria WiBd. Sp. 1. 
328. EngL Boi. i. 222. Phalaris phleoides fi. AU. Kew. 1. 86. 
Cr^rpsis arcnaria Desf AiL 1. 63. Chilochloa arcnaria Beauv. 
Agr. 37. Boem. et SchuU. Syd. 2. 409. — Europa, Graccia^ 
Alrica borealis. O 

6. P. MiCRELii AU. Ped. n. 2138. Sdirad Germ. 1. 187. i. GRAMINEAE juss. (Phleum.) 29 

1./. 3. Engl. Bai. i. 2265. MeH. ei Koch. Getm. 1*495. Jloem. 
€i Sekwdi. Sff9i. 2. 380. Panicala siilMipicaiay c^riiiidncea; ^ifnaim 
calfdius laneeoktit», atfoiiiioaiia, eaffina eiliatis. Sdurad. P. lur- 
sntiini M. Heiv. 1. 54« P. plialaroidenin FtO: Deiph. 2. 6a 
Pbalaris alpina Uaenk. m Jacq. Coii. 2. 91. lfo<#. eVam. 2. 26. 
1.33. WUid. inAei. Nov^Soc. am. nai, ewr. BeroL 3. 414. CancL 
GaSL 3. n. 1489. Pbalam ciliata Ze^oMMi^ Gieadi. 3. (feeie Beee.J 
Phalam pUeoides Savi, Pie. 1. 56. — Enropa merid. 2|. — R». 
diz anbrepens. 

7* P. CUsnDATUll VTiBd. Emam. eappi. 5.. Spica cylindricn; 
spicolis tri^ynis; JIomi. ei SdtaU. P. Hostii UaH. Vind. P. tri- 
gjnom Sdtrad. in Meri. ei Koch. Genn. 1. 496. Phalaris tri- 
grna Boei. Gmm. 4. 12. i. 20. Cyiodiloa cnspidaia JSoeM. ei 
SchmU. S^. 2. 409. Phalaris mncronata Dee/. Cal. 12. {ieeim 
epecimJ) ^ Comitatns Tjrolensis calidior. 2|« — Radix repens. 
Varietas praecedentu? 2) Spicnla flore altero snbnlato desiitnta. 

8. P. PIUTE1C8B Lian. Sp. 87- WtBd. 8p. 1. 354. EngL Boi. 
i. 1076. SchrA. Graim. 1. i. 14. Hoei. Gtam. 3. i. 9. Sdtrad. 
Germ. 1. 182. Roem. eiSdmU. Syei.2.Z16. MeH. eiMCoeh. Germ. 
1. 489. Trm. Ic. 1. I. 5. Raeemo spicato, cjlindraceo; calyc^ 
bus tmncaiisy mncronaio-arisiaiis^ carina dliaiis; arisiis caljrce 
brcTioribns. Schrad. 

fi cubnis hnmilioribns; racemo spieaio, breriore. P. no* 
dosnm Xfnn. Sp. 88. Oed. Fior. Dan. i. 380. PoflL 
PaL n. 63. Leere. Herh. i. 3. /• 2. Mfojm. Germ. 23. 
i. 5. WiHd. Sp. 1. 355. Trin. Ic. ir.i.S. P. bnlbosum 
C^oiHHi. Jlfoi^p. 117* Hoei.Graen. 4.1.21. P.praiensc^ 
nodosnm TVtn. Ic. \. i.6. 
— Enropa, Sibiria, Caucasnsy America sepi. 2|« 

9. P. BCHINATUM Hoei. Gram. 3. 8. /. 11. Roem. ei Schvli. 
S^. 2. 381. Meri. ei Kodu Germ. 1. 491. Trtn. Jc. 1. i. 7. 
Spica suboraia; caljds Talmlis arisiatisy arisia brevioribns; ra- 
dice annna. Uoei. P. feKnum SmUh. Prod. 1. 42. JloeM. ei SckmH. 
S^. 2. 380. fteeiA. Meri. ei JKbdL) — Dahnaiaa, Insnla Zacjn- 
tlu. O 

10. P. ALPiNUM Linn. Sp. 88. Fior. Dan. i. 213. Wmd. Spee. 
i. 355. Engi. Boi. i. 519. Hoei. Gram. 3. #. 10. Schrad. Germ. 
1. 184. Roem. ei SchaU. Syei. 2. 379. Meri. ei Koch. Germ. 1. 
490. Trln. Ic. 2. i. 21. Racemo spicaio, oraio-oblongo; calj- 
dbiis truncatis, mucaronaio -arisiatisy carina diiaiis; arisiis calj- 
cem aequantibus. Schrad. P. praiense Schreh. Gram. 3. 103. 
9ar. 7- 

p) ienae. (Trin. Ic. 2. i. 22.) P. commuiaium Gaud. Agroei. 
1. 40. Cand. GaU. eappi. 248. {ted. MeH. Koch. d Tr^}) 
— - Europa, Graeda, Cancasus, Sibiria, Unalaschka. 2|« 

11« P. Haenuanum jPrcfl. tfi Rd. HMok. \. 245. Panicub / SO GRAMINBAE iCJtt* (Phleam.) 

Amda^VUmffL; glnBiis imncaiuiy nmcronato-ariitmtbi cftrina cili- 
atia; nincroiiibiM glanui bnFiorilnu; palea inferiore emarginato- 
4ridentata. IVmL — Sinus Naflnensui. — Affine P. alinno. 
(PresL) 

3) Spedee dnbiae. 

12. P. BBRTOLONn Coful, Cai. Mmmp. 132. JRMm. H Sekmlt. 
Syti, 2. 379. Raoemo epicato^ cjrlindrico; floacnlis inferioribafl 
aboriiris; glamia tnmcatis, carina dliolatifl^ mncronato-aristatis; 
arieiia glnma q[aadraplo brerioribas. CbndL — Cinca Sarzanam. 2|. 

13. P. AFRICANUM Low. CbcAlfic&. 61. Spica c^lindrica, 
floscnlia nndiqae coarctata; pedancolia irifloris^ pilosis. Xota". 
•— .Ora orienialis Africae. — Glamae 2, trancatae, tricnapidatae. 
Paleae 2, acatae. (Loar.) 

HILARIA BUMB. et kvnth. 

Spiculae tetaae, Infemeconnatao; daae anterioref 2-3.flo- 
rae, masculae; posterior (rhaehi oontlgaa) uniflora^ fenunea 
Maac.: Glumao 2« inaeqaalet, carinatao, inaequilaterae , In- 
durato-ooriaoeae ; inferior brerior, apice bifida^ breviter arista- 
ta; superior mucronalata. Paleae 2, membranaceae, apico ro- 
tundato-emarginatae; inferior carinata; superior longior, bica- 
rinata. Stamina 3. Squamulae nullae. Fem. : Glumae 2, aequa- 
les, suboppositaoi navieulari-carinataei inaequilaterae, indurato- 
ooriaoeae, bifidae, inter lobos aristatae. Paleae 2, compresso- 
earinatae, chartaeeae> supmie valde angustatae eC membrana- 
eeae, apice rotondato-emarginatae; inferior 3-nervia; superior 
angustior, longior, supeme 2-nervia et bicarinata. Staminum 
rudimenta 3, minuta. Squamulae nullae. Ovarium sessile, ob- 
longum, glabrum, lateribus compressum. Styli 2, terminales, 
elongati, basi eonnati Stigmata dlongatat pubescentia, exserta. 
Caryopsis glabra, embryoni eontrarie compressiaf libmi, paleis 
inclnsa. Gramen ramoiumj repen$^ FoKa plana. LipUa ah^ 
hremata^ hemiata. Spicae termmaleSf totitaridef nmfiiee». 
Bhaekii flesnota^ non artieulata. Spieuiae per tertuu 
ha»i connatai dent&ue altemi» rhacki» in»idetUe»y cum rkaeki 
artieulatae$ U»piduid^cabrae, 

1. H. CEMCHRGIOBS Hmoi^ M Kunik. iVoe. Oen. 1. fah. 37. 
•— Blejdeo. 2{i 

HEXARRHENA pjnBSt. - 

Spiculae temae; doae anteriores triflorae, masculae; poste- 
rior (rlmehi eontigoa) oniflora, feminea. Mase. : Giumae 2, in- GRAMINEAK IU8S. (Hexarrhena.) 8i 

CeffM eoBBffaef y fnnifiilariler trifidM (0) IiMiiiii» vdde inae. 
qvalibv; aliie sedfonBiiiiii, aliie ImeeoIiUif. Paleoe 2, men- 
bnoaeeae, nenroiae, pdlueidae, iniiticae. StaiBiiia 3. Feni.: 
Gluniae 2, trifidae, bnfenie ventricosd^eoiinatae; ladniis subu- 
latift. Paleae 2, subconfomies ; inferior navicularis, lenticularis, 
in aeiuBen snathiilatiun prodada, meinbranacea, diapliana, tri- 
nervia, anperiorem uninerviam minorem includens* 0?ariam 
lemiealaffe, gialimm. StyU2y teiminales» elongati^ infcme cen* 
nad. Sligiiiata 2, penicillifbrmta. Squamulae millaef. Fmetoa 
.... CitM eaei]^lt9fiy tasi nmotij iuperne $ubramoiij ereeHf 
eampres9$\ gMri^ ad nodo$ pUoti. FoUa iMearia, plana^ 
seabrinsekld^ margme ierrulato^seabra. Ligula muUifida.' Fo- 
ginae comprenae^ glabrae. Spicd eylindraeea; rkaehi tri' 
quetroj anguUi seaierrma^ Jlea^upsa^ inartieulata. Spieulae 
per temas deniibus altemis rkacUs insidentes. Glumae kis^ 
pido^seabrae. (Char. ex PresL mutat. part denominatiotte.) 
Yix ab Hilana distincta. 

1. H. CENCHBOIDES PresL M» Rd. Haenk. 1. 326. — PHALARIS tim. 

Spicnlae 3-florae; flores 2 inferioree minutissimi, squa* 

maeformes; summus fertilis. Glumae 2, carinato-naviculares, 

carina pleramque alata, subaequales, membranaceae, mutlcae, 

florem superantes. Paleae 2, ambae carinato-naviculares, mu- 

ticae, manbranaceae ; inferior major, superiorem involvens. 

Stamina 3. Ovarium glabnim. Styli % terminales, loiigissimL 

Sdgmataplaiiiosa; pilis simplidbns, vesiculoso-papiUosis. Sqiuu 

moiae % miniitae, glabrae. Caryopsis oblonga, embryoni con* 

trarie lenticttlari-compressa, glabria, libera, paleis demum co- 

riaceis arete obtecta, com fais decidua. Oramma/bliu planis; 

pani c uli s eoarctatis^ spica^ormibusj uiterdum diffusis; spicu^ 

ids pediceUatiSf in P. paradoxa interwuxtis erebrioribus stO" 

riUbus difformAus, 

i) Species genuinae. (Glnmaram cariDae alaiae. Panicnla co- 

arciata.) 

1. P. cANARifiMSiS Xtfin. ;S^. 79. WtUd. Spse. 1. 326. Hosi. 
Cram. 2. 28. U 38. Sckreb. Gram. 1. f. la /. 2. Efigl. Boi. t. 
1310. SMh. Graee. 1. i. 55. Link. m Jbhmaea 1.96. Trm. /c. 7. 
f« 74. Panicnla spicaeformi, ovali; glumls superae marginaiis, 
Bsargine iniegerrimo; floribus sierilibtts feriili param breviori» 
bas; paleis biyns adpresso-pilosisv JUaiEr. — Insnlae Forianaiae$ 
ndia passim in Europa. Q 32 GRABIINBAE lute. (Phalaris.) 

2. P. BRACHmACHTA LbJc. i» Sdirai. «Xnra. 1. 3. 134. 
Idtm m Xmmumi. L 96. ^nrln. le. ?• ^* 75. Spica OTali; glnmu 
rapenic nnargiiuutui, margiiie iniegenrinio; floribos eterilibu mi- 
niniis; paleis floris fertilis saliadpreaAO-pUosis. LhJc, P. cana- 
rienais Bnd. IauU. 1. 79. — Lnaitania. — Trinina Irac dndt P. 
uilidani PruiL 

3. P. CAERULE8CENS Derf. AiU \. 56. (^Buxh. Cml. 4. 30. 
f. 53.; Ukk. in Lmmaea 1. 98. (Jfarr. le. 700. /. 2.) Chilmo 
liasi tnberascenie; spica ^lindrica; ginmis snpeme marginatis, 
margine snblacero, apice anbaristato; florilms sterilibns obsolc- 
tis; paleis floris fertilis pilis raris obsitis. lAmkm P. tnberosa 
iLhm. Mami. 2. 557?) Link tn Schrad. Joma. 1799. 4. 312. 
Per*. Syn. 1. 64. (iesie lAnk,) P. bulbosa CBvan. le. 1. i. 64. 
Bftrf. Iau. 1. 79. Trm. Ic. 7. /. 76. P. nitida Pre^. Cyp. Sic. 
12. (feeie Link.) P. yariegata Spreng. ]f. Enid. 2. 101. {feeie 
Spremg.) P. aqnatica Ztim. ^moen. 4. 264. Efned. Spee. 79. 
(excL jyn.) S^asi. ei Mamiy Bam. 31. P. aqnatica ndnor Sawif 
JPif. 1. 54. P. commnUU Roem. ei SMU. S^. 2. 403. — £n- 
ropa anstralis^ Africa borealis. 2{« 

4. P. minor Rei». Obe. 3. 8. fFtOd. Enmn. 83. Lmk. in Lb^ 
maea 1. 97. IVtn. Diss. 2. 254. ^. Ic. 7. #. 79. Spica oblonga, cj- 
lindracea; glnmis snpeme marginatis, margine snblacero; fiore 
sterili altero minimo, altero flore fertili dimidio breviore; pa- 
leis bnjns adpresso-pilosiuscnlis. Lmk. P. aqnataca Aii. MCew. 1. 
56. (mee Lkm.) Haei. Gram. 2. f. 39. P. capensis iThmb. Prad. 
19.?) fFtOdL JEftian. 83. — Enropa merid.^ Aeg^rptns, Cap. b. 
spei, Insuia Adscensionis. Q — Desfoniaines P. minorem Ketz. 
(jexd. «3fn. J?arr. ei Buxh.^ ad P. bulbosam ducit. 

5. P. KICR08TACHTA Cand. Cai. 131. JRoem. el Schvii. Syd, 
i. 402. Link. Enmn. 1. 66. Ej. Horf. 1. 64. Trin. le. 7. i. 77. P»- 
nicnla snbspicata, ovata; glumis subnaricnlaribns, dorso integcr- 
rimisy lanceolatis, acnminatis ; perigonio bivalri^ pubescente. Condl 
P. intermedia Bose. in Potr. JEiicycl. e%^ipL 1. 300. Hoent. el 
SchtJi. Syei. 2. 403. (ex Idnk.) — America borealis Q — AfB- 
nis P. canariensi (Cand.); alBiiius P. bulbosae Ckm.t 

6. P. AngustA Nees ah Eeenh. in Mari. Fhr. Brae. 2. 391. 
JVim. Ic. 7. f* 78. Panicula mutica, cylindracea, spiciformi; glo- 
mis naTicnlari-lanceolatis, carina baud alatis, serrnlato-scabris; 
flore fertili accessoriisque 2 oppositis vilioso-sericeis, bis sabae- 
qualibns, longitudine dimidii floris fertilis; foliis scabris; radice 
annua, fibrosa. Neee. — Brasilia. Q — Simillima praec^entL 
(Trin.) An rarietas P. tuberosae Link. f (Nees.) 

1. P. NODOSA Linn. Manh 557. fViUd. Sp. 1. 327. SwhiK 
Graec, 1. 41. f. 56. (exd. eyn. P. ivherosae ei huihosae) XtnJL 
m Xlnnaea 1. 99. (Barr. Ic. 700. /. i.J 'nin. Ic. 11 1 81. Cul- 
mo basi tnberascente; spica cjrlindracea; glomis ^upcme mnrgi- 
natis^ margine integcsrimo; flore sterili altero minimo^ altero 
flore fertili qnadraplo breriore; paleis bnjus adpresso-pilosis. 

X^tflt/r^ GRAMINEAE juss. (Phalaris.) 33 

Zmk. P. a<iiia<ica SOih. Graec. 1. 42. i. 57? Qefie Link.) — 
Europa ansiralis, Graecia^ Oriens. 2|i — Sibthorp Imc ducit P. 
taberosam Lbm. Mant.y P. bulbosam Ctw. ei S^^euckz. Agrosi. 
53. I. 2. /. 3. 

8. F. KBPAJLEKSiS -THn. Ic.T. i. 80. Radice fibrosa; cnl- 
mis erectis, asperioscalis ; vaginis siirsnm panlo inflatis, glabris ; 
fo^ lanceolato-Iinearibns, asperis; panicnla orata; glnmis navi- 
cnlfribns, acntis, aeqnalibns, glabris, trinerriis; carina snpeme 
alata, ala repando-erosa et denticnlata; flore fertili glnmis fere 
dimidio breviore;' sterilibns 2^ callosis, minimis; palea inferiore 
5-nerTia, snpeme riUoso-pilosa. — Nepalia. 

9. P. PARAooxA Xtfifi. JU. Dec. 35. i. 18. Schre6. Gram. 1. 
#. 12. Wmd. Sp. 1. 329. Hosi. Gram. 2. /. 40. Schrad. Germ. 
1. 405. SlMh. Graec. 1. i. 58. Trm. Ic. 7. i. 82. Panicnla sub- 
spicata, cjlindraceaj ramoram floscnlo intermedio hermaphro^ 
dito, acnminato, reliqnis imperfectis, praemorsis. Schrad, P. 
pracmorsa Latm* lU. i. 164. — Italia, Gallia, Oriens. 

10. P. APPENDICULATA Schuli. Mani. 2. 216. Panicnla 
snbspicata, obiongo-orataj floscnlis neutris praemorsis, her- 
ma|Juroditoram caljcibns breyiter mncronatis, carinatis; lobis 
carinae appendicnlatis. SchuU. P. dentata Sieb. Herh. Aefg^. — 
Aegjptus. — Yarietas P. paradoxae. (Spreng.) 

2) Species anomalae* (Glnmaram carinae nudae. Panicula durnsa. 

Diaa^THis Trin.) 

11. P. ARUioinfACEA Llnn. Spec. 80. Fhr. Dan. i. 259. Hoei. 
Gram. 2. i. 33. Schrad. Germ. 1. 180. i. 6. f. 5. WiOd. Enum. 
84. Panicnla patente, glomerata; glumis caljcinis obtuse cari- 
natis ; corolla exteriore biv^alvi^ brevissima, pilosa. WUUL Arundo 
colora<a AU. Kew. 1. 116. Wmd. Sp. 1. 457. En^ Boi. i. 402. 
Baldingera colorata Hor. WeUer. n. 99. Baldingera arandina- 
cea Dumori. Agrosi. 130. Calamagrostis colorata Sihih. Oxon. 
37. iJand. GaO. n. 1528. Digraphis arandinacea Trm.Fund. 127. 

p) foliis variegatis. 
y) floribns viviparis. 
— Enropa, Cancasns, Sibiria, America septentr. /7) Japonia. 2Ji 

12. P. ANERiCANA EQiioti. Boi.XAOi. Panicula oblonga, spi- 
afonni ; glumis caljcinis navicniaribusy serralatis | corolla 4 - val- 
vi; valvnlis ezterioribus inaequalibus, omnibus pilosis. EU. P. 
arnndinacea Mich. Fhr. 1. 43. MOMenb. Cai. 8. {fesie EU.) — 
America borealis. Q ? 

3) Species dubiae. 

13. P. CRTPSOIDES UrviO. Enum. 7* Caule suberecto, no- 
Ao90j minimo, basi ramoso; foliis glabris, ample vaginantibus^ 
in discum latum abeuntibus, supremo spicam fere involncrante ; 
spica ovato-subrotnnda; glnmis acutis, carinatis, eompressisy gla-. 
berrimis. Urv, — Graecia. Q '^ Media intcr Phalaridem et 

KiTMTB. Stnops. I. r 3 ] 34 GRAMINEAE juss. (Phalaris.) 

Phleum* Yalde affinis Crjpsi schoenoidL (Urr.) Sprengel ad 
Crypsim alopeeuroidem dncit. 

14. P. CAROLINIANA WoU. CoroL 74. MnKlenb. Descr. 91. 
JRoem. ei SchuU. Syst. 2. 408. Panicula spicaia, ovaia; petatis 
aristatis; caljcibns siriaiis. WaU. — Gcorgia^ Carolina. nisi 
^ — Maxime aflinis P. aqnaticae. (Miihlenb.) 

15. P. PECTINATA RoiJi Nov. Sp. 34. Panicula spicata, cy- 
lindrica; glnmis caljcinis navicularibns, margine mcmbranaceis, 
ciliato - pectinatb ; corolia exteriore biralTi, villosa. Moih. — 
/— Patria.? 

16. P. DENTATA Thunh. Prod. 19. Iliusd. Fhr. Cap. 1.399. 
£tnn. Suppl. 106. Reiz. Ohe. 4. 14. WUld. Sp. 1. 327« Spica 
snbpaniculata, cylindri^, glnmis srrratis; culmo geniculato. 
Thunb. Phlenm dentatum Pere. Sytu 1. 79. Chilochloa dentaia 
Trin. Ic. 7- i* 73. — Cap. b. spei. Q — Varictaa Phalaridis 
minoris seu potins monstrositas, panicula^ ramificata, teste Nees. 
(tti Lhmaea 7. 293.) 

17. P. HISPIDA Thmb. Jap. 44. WiOd. Sp. 1. 330. Spicis 
digitatis; glumis scabris; foliis OYatis. Thunb. Digitaria hispida 
Spreng. Syei. 1. 271. — Japonia* — Yix hnjus generis. (Wiild.) 

18. P. QUADRITALTIS Lagasca, Hench. 3. Glumis acutis, in- 
tegrisj calyce quadrivalri; valvulis exterioribus duabus ovatis, 
brevissimis, glabris. Lag. — Hispania. 

19. P. cniLENSis PresL in ReL Haenk. 1. 245. PanicuU 
spicaeformi, cjlindracea, utrinque acnta; glumis nayicnlaribns, 
scabris, carina membranaceis scabrisque; paleis pilosis. PreeL-— 
Chili. 

HOLCUS LtKK. 

Spiculae 2-florae; flores inter se et a glumis remoti; in- 
ferior hermaphroditus, muticiis; superior aristatus, saepe pistillo 
destittttos. Glumae 2, membranaceae, naviculari-carinatae, flo- 
res superantes. Paleae 2, roembranaceae, longitudine subae- 
quales; inferior carinalo-navicularis, in flore inferiore mutica, 
in flore superiore sub apice aHstata ; palea superior bicarinata. 
Stamina 3. Ovarium pyriforme, glabnim. Styli 2, terminales, 
brevissimL Stigmata plumosa; pilis simplicibus, rarius apice 
bifidis, dentato«papillosis. Squamulae 2, plerumque lobulo la- 
terali auctae, glabrae. Caryopsis glabra^ libera. Gramina fo* 
hU planui pamcuHs ramotie; tpieuUi pedicellatiij raristnme 
^•florii; JUnibms basi eaUasii. 

1. H. LANATUS Linn. 8p. 1485. WiOd. 8p. 4. 933. Iloei. 
Gram. 1. I. 2. Schreb. Gram. 1. I. 20./. 1. J^fi^ Boi. i. 1169. 
Hor. Dan. i. 1181. Schrad. iSerm. 1. 251. Panicula aequali; 
floscnlo hermaphrodito inferiore, mutico; masenli arista recnr- GRAMINEAE juss. (Holcus.) 35 

Taia, caljce inclusa; radico fibrosa. Schrad. Avena laaata Kod* 
Granu 303. 

p) caljcibiis 3-floris; fiore infimo hermapbrodito; 2 sa- 

perioribua masculia, arisiatis, (Meri^ ei Koch, Germ. 

1. 551.^ 
— Emopa, America borealia. 2|. 

2. H. Mouis Lmn. Spec. 1485. Wmd. Sp.'A. 933. Hogi. 
fi^rmu 1. i. 3. Engl. Boi. i. 1170. Schrdf. Gram. 1. i. 20./. 2. 
Schrad. Germ. 1. 249. Panieala aeqnali; fioscolo bermaphro- 
dito inferiore, mntico; mascnli arista genicnlata, caljcem exce- 
dente; radice repente. Schrad. Avena moUis Kod. Gram. 300. 
Aira mollis Schreb. 8pic. 301. — Europa, America borealis. 2|. 

3. H. ARGENTEUS Agardh. m Moem. ei SchvU. Syei. 2. 656. 
Panicala aeqnali; floscnlo hermaphrodito inferiore^ mntico; mas- 
coli arista recnrrata, caljcem excedente. Ag. — Hispania. 2J« ? 
— > Habitns H. moKis, stmctnra floris propior H. lanato, ioiaa 
cinereo-giancescens. (Agardh.) 

4. H. SETIGER Ifees ah Esenb. tn Hnnaea 7* 278. Panicnla 
aeqnali, condensata ; ramis hirtis ; glnma superiore longe seUgera ; 
arista floris mascnli (nentrins) genicnlata, caljcem excedente; 
cnlmo ramoso; foliis pnbescenti-mollibus. Neee: — Cap. b. spei. 
— IL molli et H. lanato persimilis. (Nees.) 

Species Talde dubiae. 

5. H. NERTOSUS RoaA. Flor. Ind. 1. 320. Erectns; pilosns; 
panicnla oblonga; glnmis 3-5-nerTiis^ cnspidatis^ bifloris; flori- 
bns sessifibns; altero hermapbrodito^ aristato; altero masralo et 
mniico. Roxb. — Coromandelia. 

6.. H. CILIATUS Roxb. Flor. Ind. 1. 321. Erectns; piiosus; 
panicnla Hneari, hirsnta; glnmis papillosis, cOiatis, bifloris; flo- 
ribos iiessilibns; altero hermaphrodito^ aristato; altero masculo, 
motico. Roxb. — Coromandetia. 

7. H. 8TRIATU8 Lmn. Sp. 1486. ¥Wmd. Sp. 4. 934. Glnmis 
bifloris, striatis, muiicis, acnminatis; panicula conferisi, oblonga. 
Lhm. Aira panicnla oblonga, floribns mntids etc Gronov. Virg. 
135. — Virginia. 

8. H. RACEMOSUS Forak. Aeg. 175. Gmd. S^. 1. 173. Roem. 
ei SchvU. Syei. 2. 656. Spica cjlindrica; spiculis tematis, pe- 
diceHatis; iuTolncris setaceis, longissimis. Forsk. — Arabia. — 
n. Dochnae Forek. (Andropogoni saccharato Roxb.) affinis. Spren- 
^I ad Pennisetnm alopecnroidenm (P. Linnaei JKtin/A.) dudt. 

HIEROCHLOA gmbl., brown. 

Spieolae triflorae; flores 2 inferiores masculi, triandri, ple- 
ranqne aristad; temiinalis heimaphroditus, diander, submuti» 
eiu. Glnmae 2, carinatae, membranaceae, subaequales. Paleae 
2; inferior carinata; superior bicarinata, in flore terminali uni- 

[3*] 36 GRAMINEAE ms. (Hierochloa.) 

carinata. Ovarium glabrum. St}li 2. StigmaU plumosa; pOis 
fasciculato-ramosis. Squamnlae 2, elongatae, glabrae, lobuio 
laterali auctae. Caryopsis oblique oblongo-elliptica, lateribus 
leviter compressa, glabra, paleis obtecta, libera. Gramiftaodare 
Anthoxan^ Infloretcentia pamculata^ diffusa vel eoaretata; 
gpiculae pedicellatae* 

1. H. BOREALis i2o«m. el Schvli, Syti. 2. 513. Mert. el Kock. 
Germ. 1. 548. Panicula subsecunda; pedunculis glabris; flosculo 
bermaphrodito muiico; masculis subarisiatis ; radice repcnie. 
Schrad. H. repens Beauv. Agr. 62. H. odoraia H^ahlenb. Up$. 
32. Hierocbloa Gmeh Sih. 1.1 OO. Holcns borealis Schrad, GermA. 

252. Hoicus odoratus (rcpeus) Schkuhr. HandSb. 3. 522. #. 344. 
(excL syi. Roih; Jacq, ei Host.J JVtUd. Sp. 4. 935. fexd. syn, 
Host. eiHallJ) Holcus odoraius Timm. in Siemss. Meckienb. Mag. 
2. 269. IViild. Beroi. n. 141. Hor. Dan. i. 963. Holcus repens 
Hosi. Gram. 3. i. 3. WiUd. Sp. 4. 936. Avena odoraia Per$. 
S^. 1. 100. Poa niiens JVeb. Hois. suppl. n. 6. — Europa, Asia 
borealis. 2|< — Smiib (EngL Flor. 110.) huc ducii Holcum odo- 
ratum lAnn. Suec. 263« ei Lapp. 29., a Linnaeo cum Holco ausirali 
confusum. 

2. H. ARCTICA Presi. in Rd. Hdenk. 1. 252. Panicula sub- 
secnnda; pedunculis glabris; glumis flores excedeniibus ; paleis 
inferioribus apiculaiis, supra medium hirsniis, margine palcisque 
superioribus ncrvis ciliaiis. Presi. — Sinns Nooilca* 2\i — Af- 
fijiis H. boreali. (Presl.) 

3. H. AUSTRALis Roem. ei Schuii.Sysi. 2. 514. Meri.el Kock, 
Germ. 1. 549. Panicula subsecunda; pedunculis ad spiculamm 
basim pilosis; flosculo berinapbrodiio niuiico; masculo inferiore 
infra apicem brcTissime arisiaio; masculo superiore e dorsi me- 
dio arisiam geniculaiam exserenie; radice repenie. Schrad, U. 
odoraia Beauv. Agrosi. 62. Holcus ausiralis Schrad. Germ. 1. 

253. Holcus odoraius Schkuhr. Handb. 3. 523. i. 344. (excL sun. 
Fior. Suec.) Hosi. Gram. 1. 4. ^ 4. Roih. Germ. 2. 2. ei 543. 
(exc/. syn. omnib.) Avena odorata Tar. a. Cand. GaiL 3. 42. — 
Europa media ei ausiralis. 7\» 

4. H. ALPINA Roem. H SchtUi. Sysi. 2. 515. Harim. Gram»!* 
Broum. in Ross. li. ed. 2. 2. 194. Epud. Chior. Meiv. 35. Pani- 
cula coarciaia; caljcibus oblongis, irifloris; flosculis pilosis; ari- 
sia geniculaia, dorsali, longiuscula. WoMenb. Holcus alpinas 
Swart%. in fViUd. Sp. 4. 937- Schrad. N. Joum. II. 2. 45. i. 3. 
/. a. Wdhlenb. f^app. 31. /. 2. jRbr. Dan. i. 1508. Aira alpii» 
LiyMad. Fior. ed. 2. A\. — America ei Asia arciica. 7\i 

5. H. FRAGRANS Roem. ei SchuU. SysL 2. 514. Panicula 
paiula; glumis irifloris, muiicis; flosculis confefiis; herma- 
phrodiio iniormcdio, diandro, glabro; masculis iriandrisy val- 
vula exieriore ievissime ciliaia, dorso ia«vibus. WiUd. Hoicus . * GRAMINEAE juss. (Hierochloa.) 37 

odoraias JlfirJL Flor. 1. 56. (excL ayn.) Holciu fragrans mUd. 
Sp. 4. 936. Pursh. Hor. 1. 78. — Amorica borealU. 4 

6. H. AMTARCTICA Broum. Prod. 1. 209. Panicula efliisa, 
sobnntante; glnmis basi trinenriis, carina laeyibus; floribus mas- 
calis pubescentibas y dorso margineque ciliatis; bermapbrodito 
sabmacronalato ; foliis planis. Disarrenam antarcticam LalnU. 
Nov. HoB. 2. 83. t. 232. (v. s. in herb. Desf.) Holcus redolens 
Porei. Prod. n. 563. (^iette specim. Forsi.) Melica magellanica 
Desrouss. m Lam. Encyd. 4. 72 ? Torresia redolens Roem.^ei 
Sckuli. 8ysi. 2. 516. Torresia magellanica Beauv. Agr. 63. Hoem. 
ei SchuU. L c. — Nora Hollandia, Nova Zeelandia^ Insulae Ma- 
clovianse. — Brown distingnit Holcnm redolentem Forst. a 
Disarreno antarctico LahUL: gluma interiore basi trinerria piiis- 
qae marginalibns florum lateralium strictis, longioribus; vidi 
contra in utroque glumam interiorem trinerriam pilosque florum 
strictiascnlos. 

7. H. REDOLEN8 Roem. ei SehuU. Sysi. 2. 514. Differt a 
praecedente; floribus majoribus; panicula coarctata; glumarum 
carinis dei|ticnlis sparsis scabriusculis. Brown. (Prod. 1. 209.) 
Holcas redolens VahL Symb. 2. 102. (exd. syn. Forsi.) Arena 
redolens Pers. Syn. 1. 100. — Terra del Fuego. 

8. H. irrRlCULATA Kunih. 6^m. 1.193. ^8. Panicula coarc- 
ta^a, spicaeformi, crlindracea; glnmis carina glabris, basi tri- 
nerriis; fioribus omnibus mucronato-subaristatis , margine cilia- 
tis; foliis planis Taginisque scabriusculis. Kih. Torresia utri- 
coUta Ruizm ei Pav. Sysi. 251. Avcna coquimbensis Roem. ei 
SchuU. Sysi. 2. 677 ? — Cbiti. 

9. H. PAUCIFLORA Broum. Chloris MelvUL 35. Idem in Par- 
rtfs Vof. 193. Racemo simplici; flosculo masculo superiore bre- 
rissime setigero; foliis culmi brevissimis, radicalibus involutis. 
Browu. — Insnla Melvilleana. 

10. H. GLABRA Trin. in Spreng. N. Enid. 2. 66. ei Sysi. 1. 
274. Radice repente; culmo glabro; raginis pnbescentibus ; pa- 
nicolac paientis ramis glabris ; glumis flores glabros aequantibus ; 
flornm mascnlomm padea inferiore snbtruncata, subquinquener» 
via; saperiore longiore^ bicnspidata, glaberrima; floris bermaphro- 
£ti palea inferiore carinatay acnta, mutica^ — DaTuria* 

Spedes dubia. 

11. H. PARTIFLORA PresL Cyp. ei Gram. sieuL SchuU. Mani. 
2. 292. Panicula erecta; pedunculis ad spiculamm basim pilo- 
sis ; floribus gluma minoribus ; bermaphrodito superiore, sub apice 
aristato; arista glumam ezcedente. Holcus ienuis Trin. inSpreng. 
N. Enid. 2. 75. Aira sicnla Spreng. Sysi. 1. 277« -^ Sicilia. — - 
Prozime affinis H. australi. ANTHOXANTHUM LiyF. 
Spieulae triflorae; flores 2 inferiorea unipaleaoei, neutri, 38 GRAMINEAE juss. (Anthoxanthum.) 

dono aristati; sammus minor, bipaleaceus, hennaphroditiif, 
muticus. Glumae 2, carinatae; inferior dimidio brevior, 1-ner- 
via; superior flores superans, 3-nervia. Flores neutri: Palea 
membranacea, canaliculata, apice emarginata, externe aericeo- 
hirsuta, dorso aristata; arista torta, in flore inferiore venus 
medium, in superiore supra basim prodiens. Flos heimaphro- 
ditus: Paleae 2, membranaceae, muticae, ^bdbrae; inferior sub- 
rotunda, navicularis, superiorem uninerviam naviculari-conca- 
vam involvens. Stamina 2. Ovarium sessile, glabrum. Styli 2, 
terminales, parum distantes. Stigmata longissima, dense disti- 
ehe plumosa; piUs simplicibus. Sqnamulae nuUae, Caiyop- 
sis ovato-oblonga, teretiuscula, vix lateribus eompressa, laeriiy 
glabra, paleis arcte obtecta, libera. Gramma aromaticai ra- 
dice Jibroia. FoUa plana. Ltgufa elongaia. Panicmla nm- 
ffleXy spicaio-co^ferta. Hierochloae et Holco arcte afline. 

1« A. ODORATITH Lmn.8p. 40. Schreb» Gram. 1.49.i. 5. VahL 
Eitum* 1. 156. Schrad. Germ, 1. 77* Hoei. Gram. 1. /• 5« Flor* 
Dan* t. 666. EngjL. Boi. L 647. Wmd. Enum. 3. Turp. ei PoU. 
ParU. i. 39. Trin. Ic. 2. I. 14. Panicnla spicaia; flosculis pa- 
iulis; corollae glnmis exterioribns dliatis. fViUd. 

p) spica laxior, ramosa* 

;") glnmac pubescentes. 
— Enropa, Sibiria, Pennsjlvania .(ex Enropa advena). 2|i •— Yidi 
in specimine capcnsi flores dnos inferiores bipaleaceos, altenun 
mascnlum triandmm^ altemm nenimm (1-2-paIeacenm.); an 
Ataxia Brown. ? 

2. A. OTATUH LagascOf Elench. 2. TVin. Ic. 2. /• 16. Spica 
ovaia, densa; vagiuis glabris; foliis ciliaiis. Lag. — Circa Ga- 
des. O 

3. A. GRACILB Bkfona Bemardi, SOrp. Sic. Manlp. 1. 3. '. 
l.yi 1. Trtfi. Gram. 2. i. 13. Spica brevi, pauciflora; floscnlis 
arisia dnplo brevioribus; cnlmo filiformi. Biv. — Sicilia. Q — 
Link. (Jlori. 1. 233.) cnm praecedenie conjnngii. 

4. A. AMARUM Broi. PhyioffT. Lueii. 11. i. i, VahL Ennm. 
1. 311. Schrad. Joum. 1801. 437. Broi. Lus. 32. WiUd. Enum. 
euppL 3. Trtfi. Gram. 2. t.\S. Panicnla spicaia; floscnlis arcte 
adpressis; corollae glumis exierioribus pilosis. fViUd. — Lusi- 
iania. 2(* -— Anihoxaniho odoraio aliins, ioinm glancnm. (Vahl) 

Species dnbiae. 

5. A. PULCHERRIHUH Lour. Coch. 36. Foliis lanceolaiis, un- 
dnlaiis; panicula spicaia* Lour. — Cochinchina. — Gramen in- 
odoram. Spicnlae snbsessiles, 3-florae. Glumae 2^ concavae^ 
acnminaiae; inferior major. Paleae2, oblongae, acuiae; inierior 
longior, apice ciliaia. Siamina 2. Sijli 2. Fracius snbroiuii- 
dus, paleis foins, (Lonr.) GRAMINEAE juss. (Anthoxanthum.) 39 

6. A. ATENACEUM Rel%. Obs. 3. 8. Spica seciunda; caljcU 
baspUosis; flosculi arutaiorta, geniculaia. ilels. — India ori<»- 
ialia. — Faciea onmiDO Ayenae pBopter ariaias^ sed siamiiia 
ianinm 2. (Reix.) An hnjns generis? (YaliL) 

ATAXIA BBOWN. 

Spienlaeiriflorae; floceinferioremasculo, bipaleaeeo; inter- 
medio neutro, nnipaleaceo; tenninali hermaphrodito. Glumae 
2, maequalea. Habilua AnthoxanthL (Char. ex Brown. CUilor. 
Mel7. 35.) 

1. A. HoRSFiELDii KuniK Gram. 1. 22. — Jara. 

REYNAIJDIA kvnth. 

Spieulae 1-florae; floresessili, imberbL Glumae 2 (rectius 
nullae, flores 2 inferiores unipaleacei, neutrif), earinatae, apice 
bifidae et aristatae; inferior paulo brevior. Paleae2, herbaceae, 
carinatae; inferior apice bifida et breviter aristata, sub5-ner- 
via; superior l-nervia, acutato-mucronata. Stamina 2, alterum 
exterius, alterum interius. Antherae lineares, utrinque bUobae. 
Ovarinm lateribus compressum, glabrum. StyU 2, terminales. 
Stjgmata peDicilUformia; piUs simpUcibus, elongatis. Squamu- 
lae 4 (stamina steriUal), membranaceae, glabrae; duae exte- 
riores in filamentum breve productae. Caryopsis ••• Gratnen 
caetfUosum. FoUa ietacea. Panicula impieXj iubipicae^ 
forwas. 

1. R. FILIFORNIS JTtm/A. Gram, 1. 73. 195. U 9. Foljpo- 
^n fiUformis Sjpreugm m herb. Berieron* — Si. Domingo. 2|« 

DESFRETZIA kustb. 

Spieulae 3-4-florae; flores bipaleaeei, mutici; inferior 
feraineus; superiores masculi, a femineo valde remoti; summus 
tabeseens. Glumae 2, longitudine^ subaequales, clausae, mem- 
branaeeae, muticae, apice trilobae; inferior redeuIato-7-, su- 
perior reticulato- 3-nervia. Flos femineus: Paleae membra- 
naeeae; inferior concava, 9-nervia, apice quadrUoba; superior 
paulo longior, bicarinata. Squamulae et Stamina nuUa. Ova- 
rium sessUe, glabrum. Stylus l. Stigmata 2, elongata, plu- 
raosa; pUis simplicibus. Caryopsis immatura oblonga, compres- 
siuscula, laevis, glabra, libera. Flores masculi: Piil^ae berba- 
ceae; inferior eoncava, 5-nervia, emarginata; superior bicari- 
nata. Squamulae 2, eoUaterales> subcuneatae^ glabrae. Sta- 40 GRAMINEAE juss. (DespretEia.) 

mina 3. Antherae lineares, utrinque bifidae. PistiUum plane 
obliteratum. CtUmi caespitasij basi ramoii, repentes^ genicu' 
lata-^ecti. Folia ovata, aeuta^ bati rotundata, petiolata, p/a- 
fia, membranaceaf multinervia. Vaginae terettusculae^ usque 
ad basim fissae. higula nulla, nisi apicem vaginae pro ea 
sumasm Paniculae ramosacj depimperatae, patentissimae. Spi- 
cuiae longe pediceUatae, cernuaCf Janeeolataej virides. 

1. D. MEXICANA Kunih. Gram. 2. U 157- — Mexieo. 

ni. PANICEAE. Spicnlae biflorae^ flore inferiore incom- 
pleto. Glomae paleis ieneriores, saepe inferiory rarissime am- 
bae abortientes. Paleae magis minusve coriaceae yel chartaceae, 
plemmque muticae; inferior concava. Carjopsis embrjoni pa- 
rallele compressa. 

, REIMARIA FLUBGGE. 

Spiculae biflorae; floreinferiore unipaleaceo, neutro, mem- 
branaceo, acutato-subulato, planiusculo, trinenrio. Glumae nul- 
lae. Paleae floris hermaphroditi 2, membranaceae, lanceola- 
tae, nitidae; inferior triuervia, acutato-subulata, superiorem ob- 
solete binenriam involvens. Stamina 2. Ovarium glabrum. 
Styli 2, terminales. Stigmata aspergilliformia; pilis simplici- 
bus. Squamulae 2, bilobae, glabrae. Car^^opsis oblonga, em- 
bryoni parallele compressiuscula, glabra, libera, paleis inelusa. 
Gramen ramosissimumi repens. Spicae quatemae vel quinae; 
rkacUs inarticuldta. Spiculae unHaterales, sessUes. 

1. R. ACUTA Flueggey Monogr. 217. Ihtmh, ei JKunih. Nov. 
Gen. 1. 84. /. 21. Nees ah Esenb. in Mart. Bras. 2. 15. Canlc 
repente; rhachibns partialibus basi nudis; spicnlis basi piloais. 
JVees. — Orinoco, flumcn Amazonum. 2|« 

Species dubia. 

2. I|. CONFERTA Nees ah Esenh. inMart. Bras. 2. 15« Canle 
adscendeVite ; rhachibus pariialibus a basi spiculiferi^; spicmlis 
basi minnte ciliatis. JVee*. Agrostis basiliensis Spreng. N. Prov. 
45. 102. SchuU. Mani. 2. 195. — BrasUia anstr. 

PASPALUM LISS. 

Spieulae biflorae, cum pedieello ardculatae, tardius deci- 
duae; flore inferiore unipaleaceo, neutro, membranaceo, mu- 
tico; superiore bipaleaceo, hennaphrodito. Gluma 1 (rarissi- 
{ ;e 2y inferior minuta), superior (exterior), longitudine floris 
neutrius. Flos hermaphroditus: Paleae 2, ooriaeeae^ muticae; GRAMLNEAE juss. (Paspalum.) 41 

inferidr eoneava, svperiorem binerviam ampleetens. Stamina 3. 
OvariHin j;labranL Slyli 2, terminales, libeiL Stigmala asper* 
gillifomua; pilis rabsimpIieibiiSy dentieulatis. Squamulae 2, in- 
tegrae, glabrae, camosae, truncatae vel dolabriformes, ovario 
breviores. Carjropsis embryoni parallele compressiuscula, gla- 
bra, paleb induratis inclusa. Gramina plerague tropica, Rha- 
chit 9pic0ia^ inartieulaUu Spieulae uni/aterales. A Panioo di- 
stinetvni nonnisi gluma inferiore plerumque abortiente. 

1. P. MEMBiUNACEUM Lamarck. niusir. 1. 177. /. 43. /. 2. 
Fluegge, ManogTf 57. Spicis pluribus, aliernis; rfaacbi cjmbi- 
formi, spicnlis mnlioties latiore; glmius birsutissimis ; inieriore 
or skiM ; foliis glancisy glabrinscnlis. Ftuegge. Ceresia elegans Perg. 
Syt^ i . 85. WVUL Enum. ^8. Jacq. Fragm. t. 86. P. Commer- 
sonii Zuccagtd tn Roem. €kU. 122. (tiec Xam.) — Pemria. 2|« 

2. P. Pi«umNS Kunih. Gram. 1. 24. Culmo repente, ad- 
scendenie, plemmque flnitanie; foliis scabris; spicis plurimis; 
giaLmia calj-cinis albis, punciatis, parce pilosis. EIL Cercsia flui- 
Uaka JEBiot. Bot. 1. 109. P. mucronaium MuhUnb. Cai. — Ge- 
orgia^ Carolina. Q — Leconie buc ducii cum? P. membrana- 
cemn WaU. 

3. P. Walterianum SchuB. Mant. 2. 166. Glabmm; cul- 
mo repente; foliis breribns; vaginis nndis; spicis trTbns, ereciis, 
baai nndis; giumis biseriaiis, suboTaiis; rbaciii laiissima, gln- 
mas obtegente; deniibns unifloris. Leconte. P. membranacenm 

IKol/. €JaroL 75. Leconte, Monogr. m Joum. de Phys. 9. 2S5. 
P. Ta^buiium £27. Bot. 1. 109. (tesie Leconie.) — Georgia, Ca- 

rolina. Q •— Sprengel P. Taginaium EU. ad P. lurcafnm dncii. 

4. P. STEU^TUM Fhi^ge, Monogr. 62. Eumb. et JKunfh. Nov. 

Gen. 1. 85. TVm. /c. 10. /. 119. Foliis canaliculaiis, hirsuiissi- 

mis; Taginis inferioribns papilloso-Iuriis ; spicis gcminis; rbacbi 

plana, ^abra, spicnlis biseriaiis mulio laiiore; glumis basi mar- 

gine^ne lanaiis. Kunih. 

p) spica solitaria. {Neee in Mari. Brae. 2. 78.) 
— IVf^ra Granaia, Brasiiia. 2|« — P. membranaceo simile. 

5. P. CAIUNATUM JFTttcgge^ Monogr. 65. Uumb. et Kunih. Nov. 
€fen* 1. 85. Foliis couTolutis, papilloso-pflosis ; Taginis glabris; 
apicie sobgeminis; rbacbi carinaia, glabra, spicnlis biseriatis la- 
iioTe^ glnmis albo-pilosis. Kunth. — ProTincia Popajanensis. 1\> 

6. P. DISTICHOPHTLLUM Humb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 86. 
Polii« disiicbis, planis, infeme pilosis; Taginis glabris, ciliaiis; 
spieiiS geminis ; ibacbi plaua, glabra, spiculis biseriatis paulo an- 
^K^oetiore; ^nma inferiore lanato-ciliaia. Kunth. P. poljpbjUum 
Aeee ab Esenb. in Mart. Braa. 2. 41. Trm. Ic. 12. t. 141. — 
Xa^m^ Granaia, Brasitia. ZJ. 

?• P. CAif ALICULATUM Neee ab Esenb. tn Mart. Brae. 2. 33. 
Spicia geminis; riiacbi iriqueira, spiculamm soliiariamm laiiiu- 42 GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 

dine; glamifl lanceolafis; inferiore dorso canalicnlata , margiue 
longeciliaia^snperiore hiapida; foliis conroluici^ubalaiis^ glabrii. 
Nees* — Braailia« 2|i — Affine P. disticliophjllo Humh^ttKmik 
(JP. poljphjUo Nees,) 

8. P. JiiissiTiFLORUai TVm. m^. Neee ah Eeenb, tn Mari. Btos, 
2. 52. Trin, /c. 9. i, 103. Spicis gcminis; rhachi triquetra, spi- 
colis solitariis remoiiasculis duplo angustiorc; glumis lanoeola- 
tis, e tuberculis hirsutis ; foliis filiformibusy canaliculatisy tnberoi- 
loso-pilosis. iVees. — Brasilia. 2\» — Affinins iP. saccharoidi ei 
leucophaeo. 

9. P. FASTiGlATUai Nees ahEsenh. inMari.Bras. 2.33. Spi- 
cis subgeminis; rhachi triquctra, spiculis soliiariis disticho-im- 
bricatis dnplo angusiiore; glumis lanceolatis; iiiferiore ciliata: 
culmo ramosissimO) fastigiato : foliis lineari-acuminatis Taginisque 
pubescenii-Yiliosis. Nees* — Brasilia. — Quoad spiculas accedit 
P. dissitifloro. (Nees.) 

10. P. HuMBOi«DTlANUM Ftueggef Monogr. 67* Humh. ei Kwil 
Nov. Gen. 1. 86. i. 23. Presl in ReL liaenk. 1. 217- Foliis pla- 
nis^ papilloso-hirsutis, summo glabro; vaginis hirsatis; spicis 
ternis et quinis, altiernis; rhachi plana^ glabra, spiculis medio 
quadriseriatis angusiiore; gluma inferiore ad marginem albo-Ia- 
nata; superiore glabra. Kunih. — Quito^ Mezico. 2|< 

11. P. CILIATUBI Jiumh. el Kunih. Nov. Gen. 1. 87* t '^- 
Foliissupra glabris^ snbius margineque pilosis; ra^nis apieeia 
yersus margineque ciliato - pilosis ; spicis teniis; rhachi plana, 
glabra, spiculis biseriatis angusiiore; gluma inferiore ad margi- 
uem basimque lanaio-ciliata. Kunfh. P. blepharophorus Boem 
ei SchtiU. Sysi. 2. 292. Trm. Ic. 12. i. 134. — Nora GraoaU, 
Brasilia. H* — P. Humboldtiano affine. 

12. P. PECTINATUM Nees ah Esenh. in Mdri. Bras. 2. 34. 
TVtn. Ic. 10. i. 117* Spicis binis ternisvcy subdigitatis ; rharhi 
plana, spiculamm soliiariarum laiiiudine; glumis planis; infe- 
riore cordaio - dcltoidea ; superiore angusiiore, pectinaio-ciliata; 
foliis linearibus, hirsutis. Nees. — Brasilia. — P. UumboldiiaDO 
et blepharophoro simile. (Nees.) 

13. P. EUCOMUM Nees ah Esenh. in Mari. Bras. 2. 37* ^*^ 
Ic. 10. 1.110. Spicis soliiariis geminisve; rhachi plana, adpres- 
so - subhirsuia, spiculis soliiariis laiiore; glumis obovaiis, un^i- 
qne lanaiis; superiore binervi; foliis hirsutis. Nees. — Bra^ili^ 
aufltr. 2Ji — Proximum P. poljphyllo (disiichophyllo Ilwnb,^ 
Kunih.), Humboldtiano et blepharophoro. (Nees.) 

14. P. OUTTATUM TVtti. mss. Nees ah Esenh. in Mari. Bras.'^ 
37. Trin. Ic. 9. i. 104. Spicis subtemis, subdigitatis ; rhachi 
plano-carinaia^ flexuosula, glabra, spiculamm solitariaram laiif^' 
dine; giumis ovatis, acutis^ intus sanguineo - punciatis, nndiqof 
lanatis, utraque trinervi; foliis subconvolutis, hirsutis. Nees. "^ 
BrasiUa. 7\» 

15. P. ERIAMTHUM Nses oh Esenh. in MaH. Bras* 3. 3S. GRAMINEAE juss. (PaspaliunO 43 

Trm* tc. 12. I. 135« Racemis plaribns, alieniis; rhacld plana, 
flexnosa, spicolis geminis angastiore; glnmis oraio-ellipiicis, nn- 
diqne lanatia; soperiore irinenri; cnlmo bnlboso, glabro; nodis 
foliisqne birBniis. iVees. — Brasilia. — AfBne P. encomo ei gni- 
tato. (Nees.) 

16. P. aANGITlNOl.ENTU]il Trin. ms$. Nee9 ah Eeenb. «n Mart. 
BroM. 2. 39. ^nrtfi. Ic. 12. U 142. Racemis plnribns, altemis; 
ibadd ^ana, glabra, recta^ spicnlas snbgeminaias aeqnanie; gln- 
mis obUmgis, acniis, nndiqne riRosnlis, ntraqne 5-nerri; cnl- 
mo glabro ; foliis lanceolatis, planis, coriaceis, pilosniis. iVees. — 
BrasHia. 2). — Differi a P. erianiho. (Nees.) 

17* P. AKMODEa Trku mss. Nees ah EeetA. 1n Mari. Bras. 
2. 40. Trhu Ic. 13. f. 152. Spicis geminis, iemis qnaieroisTe, 
approximaiia^ erectis^ basi barbatis; rhachi plano-carinata, fle- 
xnosnla, laeri, spicolis snbsoliiariis panlo angnsiiore; glnmis ob- 
longis, obiasiuscnlis, nndiqne paienti-pilosis^ 5-nenribas; foliis in- 
Tolniis, glabris, rigidis; culmo simplid. Nees* 

cl) spicis basi barbaiis. 

p) spicis 4; spicnlis 2-3-serialibns. 
— Brasilia. — AfBne P. ienero qnoad stainram, fignra spicn- 
lae onmino P. sangninoienii. (Nees.) 

18. P. BoNPJLANDiANUM Flne^gey Monogr.l\,Hunih. eHTunih. 
Nov. Gen. 1. d?* Poliis ntrinqne Tillosis; Taginis pnbesccnti- 
bns; spicis plnribns aliemis; rhaclii snbcanaliculata^ pubescente, 
spicnlarnm biseriaiamm latiindine; glnmis glabris. Kunih. — 
Quito. 2{. 

19. P. GRAClLE^Rtt^^tf, Ghdan. 20. /. 26. Panicula longa, 
simptici; spicis plnrimis, altemls binatisque; riiachi acnminata; 
iloribns disiichis. Iludge» — Gniana. — Sprengel ad P. repens 
irahit. Proximnm Tideiur Paspalo candido ei mcmbranaceo. 
(ITanih.) 

20. P. CANDIDUH JiLttii/A.«it Mem, duMus. Par. 2. 68. Humh» 
ei Kmdk. JYbr. Gen. 1.87* t* 25. Foliis pnbesceniibns ; Tagiiiis 
ghunisqae glabris ; spicis crebris, Terticillatis altemisqne; rhachi 
carinatay spicnlis aniseriatis latiore. Kunih. Reimaria candida 
Tlue^ej Mtmogr. 214. — Qnito. 7\» 

21. P. PAlxmUM Humh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 88. Foliis 
ntrin^e pnbesceniibns ; Taginis glnmisqne glabris; spicis cre- 
bris, Teriicillatis altemisque; rhachi plana^ spiculis biseriatis la- 
liore. Kunth* — Qnito. 2|« — P. candido simillimnm. 

22. P. PTRAMIDALE Nees ah Esenh. in Mari. Bras. 2. 77* 
Stpicis namerosis, Terticillatis ; rhachi planiuscula, acuminata^ spi- 
mlia biseriatis triplo latiore; glumis OTato-ellipticis, acntis, gla- 
)ris, floscnlo longioribns; foliis planis, elongaiis, pubesceniibns 
rag^inisqae ioberculaiis, his apice nirinqne nnideniaiis. Nees. — 
KA flnmen Amazonnm. 2{< — Hoc em^o P. pallidum Kunih, 
nustimaremy nisi hocce simillimam dicereiur Reimariae candidae. 
[Nees.) 44 GRAMINEAE juss. (Paspalmn.) 

23. P. DFPAUPBRATUH PrttL m Hd. Roenk. 1. 215. Ciil- 
mo adscendentCy ramoso, flaccido, compresso; nodis barbatis; 
yaginis ore pilosis ; foliis breTibns^ lanceolaio-linearibasy nirinqne 
birsntis, margine scabris; spicis altemis, 4-5, erectis; rbachi 
GouTexa, scabra, maliinerria, spicnlis uniserialibas oTalibus do- 
plo laiiore; glumis glaberrimis; superiore i-nenriay longiindine 
paleae inferioris; gluma inferiore breTissima. PreBL — PcruTia. 
"tt — Aflfine P. candido Humb, et Kunih, 

24. P. MiCROSTACHYUSi PresL t» Rd. Baenk, 1.215. Culmo 
compresso/ glabro; yaginis glabris; foliis ex basi cordaia lineari- 
bus, marginc ciliatis, oris pilosis; spicis altemis; rbacbi rariter 
longissime pflosa, latiiudine spicularum biseriaiaram ellipsoidea- 
ram pcdiceUataram ; glumis spiculam aequantibus, pubernlis ; id- 
feriore encnria; saperiore 3-nerTia; palea inferiore longitudine 
glumaram^ 5-ncrTia^ puncticuUta. PresL — Patria ? 

25. P. REPENS Bergwe in Ad. Bdv. 7. 129. f. 7. Flue^, 
Monogr, 77. Bumb. ei Kunih. JVov. Gen. 1.88. Cubno repente; 
foliis Taginisquc scabris; spicis crebris, yeriiciflaiis alternisquf: 
rbacbi canaliculata, scabra, spiculis biscriatis latiore ; glumis gb- 
bris. Kunlh. — Guiana. 2j< — Sprengel buc ducii Ceresiam floi- 
ianiom EU. 

26. P. STOLONIFERUH Bosc. tn Linn. Trans. 2. 83. i. 16. 
Wmd. Spec. 1. 33UJF7if€^e^ Monogr. 79. Bumh. ei Kunik. ifor. 
€fen. 1. 88. Culmo radicanie; foUis uirinque glabris^ margiDf 
scabris; spicis creberrimis^ paniculatis; rbacbi plana, margine 
unduiaia^ ciliata, spiculis biseriatis param angustiore; glumis ^a- 
bris. Kunih. P. racemosum Joc^. CoU. suppL 32. ^j. Jc. 2. #• 302. 
P. purpureum Ruiz. ei Pav. Peruv. 1. 47- Miiium laiifoliom 
Cav. Ic. 3. 37* '• 273. — NoTa Caesaria, PeraTia, Qniio. 2j« 

27« P- FASCICULATUM WiUd. mss. IJu^e, Monogr. 69. Amik 
ei Kunih. Nov. Gen. 1.89. Foliis carinaiis, glabris^ marginc sca- 
bris; Taginis glabris; spicis pluribus, fasciculatis ; rbacbi plaiia. 
glabriuscuia, spiculis biseriatis angustiore ; glumis glabris vel ci- 
liatis. Kunth. — Brasilia, Quiio. 2{< 

28. P. IIIRTUM Bumb. ei Kunlh. Nov. Gen. 1. 89. Foliis 
planis Taginisquebirto-pilosis; spicis temis; alternis; rbacbi pU- 
na, glabra, spiculis biseriatis angusiiore; glumis glabris. KtuS- 
— NoTa Granaia. 2\. 

29. P. 8C0PARIUM Fluegge, Monogr. 125. Bumh. d Knntk' 
Nov. Gen. 1. 89. Foliis glabris^ margine Taginisque scabrb; 
spicis crebris; paniculatis, iuferioribus ramosis; rbadii iriquetn. 
scabra, spiculis biscriaiis angnsiiore; glumis subpubescentibiL*. 
Kunih. — NoTa Andalusia^ ProT. Fluminis Nigri, PeraTia. 2(« 

30. P. EMINENS Nees ah Esetih. in Mari. Bras^ 2. 30. Spi- 
cis crcbrisy inferioribus subdiTisis; rbachi triquetray spiculis ^o- 
litariis dissiiis param angustiore; gluniis oblongis; gjabris^ flofl- 
culilaiitudine} colmo paucinodi; foliis lineari-elongatis Tagiinsqiic GRAMINEAE juss. (Paspaltim.) 45 

scabm, inferioribiis sabhirsQtu. Nee». — BnsDia aeqoatorialis. 
2|. — Proxiiiniiii P. pellito et scopario. (Nees.) 

31. P. PBLLITUM Nee9 ah Esenb. tn MaH. Bras. 2. 29. TVm. 
/r. 9. I. 106. Spicis crebrisy siinplicibns ; rbachi triqnetra, spi- 
cnlanuii latStndine; ginmia oblongis, anbpnbescentibua , floscnli 
longitndine ; cnlmo pancinodi; Taginis foUiaqne denaissime seri- 
cco-laiiatu. Jfees. P. dolichostachjiim Tritu nus. — Brasilia ex- 
tratropica. 

32. P. KARGINATUM Tfiii. iiiM. Nees ah Eaeni. tn Jlfarl. Bras. 
2. 29. Trjn. /c. 9. t. 105. Spicis snbquinisy snbdigitatisy erec- 
tis ; rfaadii plaoinscnla, flexnosnla, glabra, spicnlis solitariis con- 
tig;iiis angnstiore; glnmis lineari-oblongis^ obtnsis, dorso sube- 
Derribns, planinscnlis, iu ambitn strigosis; nodis pilosnlis ; foliis 
linearibus, angnstisy pilosis. JYees. — Brasilia. 2|i 

33. P. siccuN Nees ah Eeenh. in MaH. Bras. 2. 28. Spi- 
cis crebris, altemis, coarctatis; rhachi triquetra, spiculis solita- 
Tus imbricatis paulo amgustiore; glumis oblongb, obtusis, gla- 
bris; flos<mli longitndine ; cnlmo mnltinodi ; nodis barbatis ; foliis 
couToiutis Taginisque glabris. Nees. — Brasilia. 2|* 

34. P. BARBIGERUM Kunih. Gram. \.2i. Spids pluribusy ap- 
proximatis, altemis oppositisTC, fastigiatis; rhaclii plana, flexno- 
sa, spicolis solitariis imbricatis angustiore, glabra, basi tomen- 
tosa; ^omis oblongo-lanceolatis^ obtusis, margine cOiblatis, flos- 
cuhim subaeqnantibus ; cnlmi nodis pancis, hirsntis ; Taginis com- 
pressisy apice longe barbatis foliisqne anguste linearibns, acu- 
miiiatis, complicato-carinatis, glabris. Nees. P. barbatum Nees 
ah Eset^. m MaH. Bras. 2. 27- Trin. Ic. 9. /. 98. — Brasilia. 
2). — Afline P. sniTnlto, sicco, marginato, pellito et leptosta- 
chjo. (Nees.) 

35. P. SUFFULTUM Mikan. mss. Trin. tn Spreng. N. Enid. 
2. 46. 7Wr. /c. 9. /• 108. Culmo erecto, glabro, basi compres- 
%o ; foliis glabris^ rigidis ; spids paniculatis, confertis, snbfasti^- 
tis; rhachi flosculis angustiore; locustis solitariis, biserialibus, 
dissitjnsculis, lineari-oblongis, glabris; corollis tenuissime puno- 
tatis. Trbu — Brasilia. l^ 

36. P. igCHNOCAULON Trku Ic. 11. /. 126. Culmo erecto, 
gradli^ simplid; Taginis striatis, glabris, subcarinato-compres- 
sinscalis, ore barbatis; foliis linearibns, acuminatis, planis, mar- 
gine bispidis, basi complicatis; spids drciter^S^ patentibns, gra- 
cilibns; rhachi lineari, flexnosa, spicula angustiore , margine den- 
ticnlaia; spiculis quadriseriatis, oboTatis, pubescentibus. Trm. 

— India orientalis. 

37* P* LEPTOSTACinrUM Ftueggey Monogr. 123. Ihtmh. H Kunih. 
!\rov. C^eii. 1. 90. Spicis plnribus^ simplidbus; rhachi triqua- 
fra, spicnlis angusiiore; glumis lanceolaiis, pnbesceniibns, Talris 
tertia parte longioribus; Taginis laeTibus; culma muItinodL JFIu^^e. 

— Veneznela. 

38. P. DEBILE Pohr. Encyd* 5* 34. fexd. syn» Linn» H Burm.) 46 GBAMINEAE juss. (Paspalom.) 

nbrjj^r^ Momogr^ 136. Spicb subqninis^ approximaiis ; rhadii 
tiiqaein, spicnlis duplo angnstiore; glaoiis lanceolatis, acami- 

, TalTifl moticis longioribos; ciiimo decnmbenie. fZtugge. 
debile Desf, A£L 1. 59. Panicum filiformc Pwt. It. 1 
93. Digiiaria debilis fVm Enum. 91. — Numidia. — Prope 
Panimm sangwinaie rerocandum ob babiium. 

J9. P. LANUGiNOStJM Nees ab Esenb, in Mari. Brae, 2. 63. 
Kacemis quinis-septenis, fastigiatis; rbacbi triquetra, flexaosa, 
spicnlis geminis rcmotiusculis triplo angustiore; glumis lanceo- 
laio-aouminatis, glabris \ extcriore 7 - nerria ; culmo procumbente, 
ramoso ; nodis, raginis foliisque linearibus lanuginosis. Nm* - 
Brasilia merid. Q ? — Proximum P. debili JFTim^^. (Nees.) 

4a P. FII.IFORHE SwaHz. Prod. 22. fViUd. Sp. 1. 33^). 
Ac^gge, Monogr. 139. PresL in Rei. Haenk. 1. 214. Spicis pao* 
cioribns, a^proximatis ; rbacbi iriquetra, spiculis dimidio anga* 
stiore; glumis elliptico-lanceolatis^ acutis; interiore Talvis maii- 
cis paalo breTiore ; culmo stricto. Fluegge. P. carolinianum Potr. 
Emejd. *uppL 4. 311. Panicum filiforme Lmn. Sp. 1. 85. (Ro^ 
Flor. 1. 293?) TVifi. Ic. 13. /• 148. Milium paniceum Swarit* 
Ffor. 1. 179. S/ntberisma Tillosa Walt. CaroL 77. Digitaria pi* 
losa ilftdLJFTbr. 1. 45. (nec WUld.) Spreng. m Aci. Pe/rop. 1810. 
2. 289. i. 4. Digitaria fiUformis MUhknl. Descr. 131. X^* 
BoH. 1. 223. (ieeie Lmk.) Digitaria TiUosa Pere. Syn. 1. 65. 
Agrosiis lenia AU. Kew. 1. 96. WiUd. Sp. 1. 376. (iesie WiBl) 
— Carolinay Georgia, Jamaica, Mexico, Cbina?, Luzonia ? " 
Fluegge Panicum filiforme WiUd. a pUinta Linnaeana diTenan 
credii. Pnrsb Huc ducit Paspalum debile Potr. 

41. P. CONSANGUIMEUM. Culmis caespitosis, subsiriciis; in- 
diTisis; foliis pbmis^ subtus scabris Taginisque Tillosis, margiiK 
scabcnimis; spicis 6-10^ fasdeulatiS) subconferiis ; spicnlis ^' 
seriaiis, gUbris, inierioribus sessilibus. Gaud. Digiiaria consaii* 
gninea GoMdieL tn Freyc. li. hoi. 4lO. Digiiaria Tillosa Ftn^ 
Syn. 1. 85. ? — Insubie Moluccanae ei Sandvricenses. 

42. P. DI6ITATUM Kunih. Gram. 1. 24. Spicis digjUtLs 
snbqnaiemis, subsessilibus ; flosculis acntis^ mutids, geminatis, 
adpressis, secundis; foliis margine cartilagineo-serraiis. Swaiii* 
Miliom d^iaium SwaHz.Prod. 2A. m.Ftor. 1. 181. Axinopos &- 
giiaius JBoem. ei SchuU. Sysi. 2. 317- Digitaria jamaicensis Spre^' 
Sytl. 1. 272. Agrosiis digitata Poir. Encyd. stqfpL 1. 258. - 
Januuea ausiralis. — YalTula accessoria minuiissima ad basia 

t 

exterioris glnmae subinde inTeniiur, sed raro, nnde Panicis tp^ 
cis digiiaiis aifine. (Swaris.) 

43. P. FuacuM PresL tn BeL Maenk. 1. 214. Caule repente^ 
adscendenie, compresso Taginisque glabris; foiiis margine scabns; 
spicis pbiribns, aliemis, coiymbosis ; rbacbi phma, scabra, p*^*^ 
laiiore spicolis laneeolaiis, acuiis, sub4-serialibusy binatu^ v* 
ien brcTins pedicellaia; glnmis subaequalibns, albo-pubescenti' 
bns, iafcriore 3-y superiore 7-n^ria; palea inferiore lanceolaUi GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 47 

glabra, acnia, ^mnas saperante, demiim fnsca. PresL — Luzo- 
nia ?, Pcravia ?, Mexico ? 2Ji — - AiBne P. phaeospermo ei P. fiU- 
rormL (Presl.) 

44. P. Presi.II. Caule siiberccto, compresso, ramoso^ gla- 
bro; nodis ▼agiBisque dense molliter Idrsntis; foliis pilosis; spi- 
cis snbteruis, altemis; rhachi partiali dorso plana, paulo latiore 
spicnlis hiserialibns, solitariis, pedicellatis, lanceolatisy ntrinque 
acntis; glnmis aequilongis, acutis, albo^pubescentibus $ inferiore 
3", snperiore T-nerria; palea inferiore glabra, acnta, longitu- 
<iine glonuiram. Pre^. P. pnbescens PresL m Rd. Uaenk. 1. 214. 

— Peravia. 7\» — Afline P. fnscescenti. (PresL) 

45. P. SEROTINUBI 1^11^;^«, Monogr. 14S. Spicis subquinis^ 
approximatis ; rhachi plana, spicnlis panlo latiore; glumis ellip- 
(ici>-lanceolatis, acutis, pubescentibus ; interiore TalTis triplo bre- 
riore; raginis pilosis; cnlmo decnmbente. ftuegge. Sjntherisma 
lerotina tVaU* Carol. 76. Digitaria serotina Mich» FIot* 1. 46« 
Di^taria pflosa WUUL Enum, 91. (nec Mu^.) — Carolina. — 
Spicae 7 in specimine nostro. Ad Digitarias revocandnm. 

46. P. MOUiicoiiUM. Cnlmis compressis, ba^i repentibus, 
ana latere alteraatim canalicnlatis, ramosis, basi procumbentibus, 
^iaberrimis; nodis, vaginis foliisque moUiter hirsntis ; spicis sub- 
ternatis, alieraig; rhachi plana^ spiculis triseriatis lanceolatis 
!>iDatis laiiore; glumis ciliatis; inferiore lanceolata^ trinerria, lo- 
iicola breriore; snperiore oTato-lanceolata, S-nenria, acnta, lo* 
iicnlam snperanie. PresL P. molle PresL m Hd. Haenk. 1.213. 

— Lnzonia. Q — Affine P. serotino Fluegge. (Presl.) 

47* P* FUSCE8CEN8 PresL tft ReL IfoenXr. 1.213. Culmis ad- 
Bcendeniibasy basi repeniibus, glabris; nodis subbarbatis ; rag^is 
sabbirsntis; foliis scabriuscnlisy margine snbhirsniis ; spicis dua- 
bos tribnsre, alternis; spicnUs snbiriserialibns, lanceolaiis^ acu- 
iis, soliiariis, pednncnlaiis^ rbachi plana angustioribus ; glnmis 
tetfBolon^By gbJiris^ inferiore irinervia, snperiore S-nerria^ pa^ 
ea inferiore panlo breTioribus. PresL — Pernvia. 2(< 

48. P. Thouar8L4NUN Flveggej Monogr. 148. Spicis sub- 
[oinis, appraximaiis; rhachi plana, spicnlaram laiiiudine; glnmis 
llipiicis^ obinsinsculis ; inieriore YalTis dimidio breviore; ragi- 
iia glaberrimis ; cnlmo erectiusculo.l^ZMgge. — Madagascaria. — 
P. seroiino.affine. Poiius ad Digiiarias reYocandnm. 

49. P. DUTAN8 Neee ab Esenb. in MaH. Bras. 2. 21. Ra- 
emis crebris, snbTeriicillatis; laxis; spicnlis geminis, pedicella- 
m, reaioiis; rhachi iriqnetra) spicnlis angnsiiore; glumis lanceo- 
itlsy Tillosis; inferiore floscnlo dimidio breriore; culmo erecto, 
Ubro ; foliis raginisque inferioribus Tillosis. JVees. — Brasilia. Q 
. Una cnm Paspalo debili, P. filiformi ei P. BeroUno medinm 
■aai iniercedii Digitarias ei Paspala. (Nees.) 

50. P. iNASQUlVAItVE Roddi, Agrosi. Bras. 28. Nees ab Esenb. 
v Mkarim Bras. 2. 47- Racemis pluribus, alterais; rhacbi pla- 48 GRABIINEAE jlss. (Paspalom.) ■pmlami gamnMiMram fere lalitodine) ijhmiis dBpti 
acMtin^fwlin, But^giioe pobeseentibiu; inleriore flosciilo dimi 
Sm bteviofre; snperiore trinerri; fnieta candlclo; lolSfl planis 
^■ ■■ i» bnti cordntis Tiginisqae ^bris. i^Teet. — Bnsilia. l^ 

51. P. coKrmBomm Kwdk. GrwKmu 1. 25. Yn^;inb foliona 
setmds; qiicis creiiris, eonmibosis; caljcibns biTahribns; scmini 
bns obUwigis, ^sbris. Jtojrft. Panicnm corjnibosnm JliMr&. Thr 
JmJL 1. 295. Annopns? eorrnibosns SdntU. Mami, 2. 177* - 
Montes Circar. — Meiins ob linbitiim ad Di^tarins rerocindmB 

52. T. DCASQDAU JJmk. Emmm. 103. Ya^inis foliisqne ifr 
fierionbns birtis; spicis senis, approxiniatis , filifomiibiis; tiI- 
Tnla cahrcina exteriore dnplo minore. Umk. Digitaria iaaetpia- 
fis Spr^. Sfd. 1. 271. Mjmk. BoH. 1. 224. — Manilla. - 
Necs cna? ad P. flaeddnm dncit. 

53. P. FUCCIDUM Nees ah EsemL m Mari. Brm§. 2Ai 
Spicis pancioribns (1-6), altenus, approximatis; rbadii triqoftn. 
spicnlis oboratis giabris dnplo angnstiore; |^nma posieriore 
orata, acnta, floscnlo dimidio breriore; cnlmo ^abro; foliis li* 
neari-filiformibns, TiDosis. Neee. — Brasilia anstralis. — P. »' 
gnstifolio afline. Nees bnc dncit cnm? speciem praecedentem. 

54. P. j^EEsn Sumlh. Gram. 1.25. Spicis snbterais, altf^ 
nisy approximatis ; rbadii triqnetra, spicnlis triplo angiisiiorf; 
irfnmis oblon§;iSy S-nerriis, giabrinsculis ; foliis birsntisy filifonii- 
Ihis^ radicalibns cnlmnm aeqnantibns. Neee. P. angnstifolioo 
Nee» ub Eeemb. m Mari. Brae. 2. 64. P. lineaie 2Vin. J>i«< "^' 
99. Ejmed. le. 10. i. 111 ? 

fi) glnmis transTerse nndulatis. 
— Brasilia. 2|. 

55. P. UGUIORE Nees ai Eeemi. tn Mari. BroM. 2. 60. R^ 
eemis pandoribns (3-4), altemis; riiadii planinscnla, spicn^* 
geminis oborato-elliptiGis glabris dimidio angnstiore; ^amis ft^i 
cpialibns, trinerriis ; foliis complicato-angnstis Taginisqne gUbnstl 
lignla longa, lacera. Neee. — Brasilia. 2|i — Medium teoet tf*] 
ter P. glabmm et flaccidnm. (Nees.) i 

56. P. BRETIFOLIUM Fhtegge, Mamogr. 150. (exd. syn.) ^f^ 
cis dnabns conjngatis; rbacbi plana, spicnlis panlo latiorc; 
mis oblongo-lanceolatis, acutis, aequalibus^ TalTamm longit 
ne; Taginis glabriusculis ; culmo repente. JFInij^ge. — India oi 
talis, Mauritius. 

57. P. PUTTCAULE Potr. Emcyd. 5. 34. Fhiegge, MoMgr. 1| 
^esti. vor. a.) UmmA. ei Kumih. Nav. Gem. 1. 90. Trm. Ir» ' 
t. 118. Peduncnlis longis, snbfasciculatb ; spicis subterais; 
du triquetra, spiculas aequante; glumis lanceolatis, obtusiit^ 
fis, maripne pubescenti-cOiatiSy flosculi longitudine; TSginis 
liisque Unearibus, obiusis, strictls, glabris ; culmo nninodi, 
presso. Nees. P. eompressum Nees ak Eeemb. tn Mari. Broi* 
23. (JVesl. m Jldl Haemk. 1. 212?) P. platjcaule ^. 
Mamogr. 117- P., laticnlmnm Spremg. Syd. 1.245. P. trisiachr GRAMINEAE juss. (PaspalumO 49 

JLamu tJL 1« 176. Milram cmnpressnm SwariM, JFTor. Ind. ace, 
1.183. mHd. Sp. 1.359. Digitaria domingensis Dew. (iMi.her^. 
fie^J) — Jamaica, Poiiorico, Hispaniola, Qoito, Peravia, Brasi- 
lia ci ? Meiico. Q 

• 58. P. PULTYCVLnVW. PetU^Thouars. fim. Nees al Esenh. in 
Marim Bras. 2. 24. Spicis sabiemisj rbachi iriqaetra^ spicnlis 
angostiore; ghimis ellipticis, acntis, pubeaeentibiis, floscnlo lon- 
gioribns; vaginis laeTiasculis ; foliis lanceolato-linearibas^ obtasis, 
flaccidis^ pabescentibns ; cnlmo nninodiy compresso. jPfees. P. 
platycanle ck. Ffaeggey Manogr. 117* — Insala Maaritli. 

59. P. COKPLANATUM Nees ab Esenb. m MaH. Bras, 2. 22. 
Pedoncalis gracilibas^ longis, sabfascicalatis ; spicis sabtemis; 
rfaadii iriqaetra, spiculis solitariis imbricatis angustiore; glamis 
eUipticis, acatiusculiSj glabris, floscali longitudine; Taginis fo* 
liisqoe oTato-lanceolatis acutis ciliatis; cuimo subuninodi, com- 
presso, procumbenie. Nee$. -— Brasilia. Q •— Prozimnm P. com- 
prcsso* (Nees.) 

60. P. ▲ctJiflNATUM JRaddiy Agrosi. Braa. 2. 24. Nees ah 
Esemi. tit Mari. Bras. 2. 24. Spicis ploribus^ altemis; rbadd 
lineari, plana^ laiitadine spicolaram soUtariaram vel latiore^ niar« 
gine acoleolata} glumis lanceolato-acnminatis, 5-nerribas, gla- 
bris^ flosculo longioribus; cnlmo ramosiuscnlo foliisque lanceo«- 
latis glabris; ramulis aiHlaribas, geniculatis^ patentissimis. Ifees. 
— Brasilia. 

61. P* EXTENUATUH Nees al Esenb. m Mari. Bras. 2. 25. 
PedoDColis longisy fasciculatis, filiformibus; spicis geminis; rha^ 
chi triqa.etra, spiculis solitariis distantibus angnstiore; glnmis 
lanceolatis) obtusis^ pubescentibus , floscuU longiiudine; onlmo 
ramoso, lascicnlato, compresso; Taginis foliisqae planis acumina- 
iis piiosis. JYees. — Brasilia. Q — P. plafycnlmo ei compresso 
affine. 

62. P. CAPILLARE Lam. BL 1. 176. Potr'. EnCffcL 5. 34. 
ITumih. Grma. 1.199. I. 11. Trm. Ie.9. iAOO. Culmis caespito- 
sis, inlerne ramosis, erectiai foliis planis, margine scabris; Tagi- 
nis ^abris; peduncolis terminalibnsy compiaribas, filiformibus/ 
inaeqoalibos, ^-^-stachjis; spicalis solitaiiis^ biseriatis, Tix rha- 
ehi latioribus; ^mmis sabaequalibos ; inferiore 5-, superiore 2- 
nerria, lineis pilosis interjectis ; paleis laeribus. JSunih» — Ame- 
rica cafidior. -^ Yalde alBnc P. platjrcanli, sed spicae brcTio^ 
rem, spicolae nunores, culmi nudi, plures. (Ftue^ej Monogr. 120.) 

63. P. MOLLB Potr. Encyd. 5. 34. Caule debi^t; spicis sub- 
L«niatis, alterals; floscuUs bifariis, pedicellatis. Poir. — Insula 
HU Tbomae Americae. — Proximum P. platjcanU ei puIcheUo. 
^pecimen Poiretianum Talde incompletum. 

64. P. PoiRETll Boem. ei Schtdi. Sysi. 2. 878. Spicis snb- 
i^mis, graeiUbus; spieuUs biseriatis, oTatis, glabris; foliis Huea- 
rmbos, basi oreqoe Taginae sobpilosis; culmis caespitosisy filifor- 
Kdlms. Potr. P. giacUe Potr. Enc^ suppl. 4. 313- — ^t I^o- 

KuxTB. Stsops. 1. [ ^ ] 50 GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 

mingo. -^ P. filtfonni Sw» afifiiie Tidetar. (Poir.) Propius P. 
platycauU. 

65. P. FI8SIPOLIUM Raddi, Agrwi. Bra$. 26. Neea oS EsenL 
in Mart* Bras. 2. 36. Spicis ternis quatemisvey jdtemis peduii- 
culisque (fasciculatis) filifonnibus; rhachi plana, fiexoosa^ glu- 
mis ovatis, binervibus, ciliatis; culmo repente^ foliis linearibns, 
emarginato - bifidis fissisVe, basi ciliatis. NeeM» — Brasilia. — 
Quoad habitnm proxime videtur affine P. complanato^ compres- 
so, capillari et extenuato. (Nees.) 

66. P. PULCHELliUM Humh, ei Kunih, JVov. G^. 1. 90. /. 
26. Foliis convolutis; pilosis ; vaginis pubescentibus ; spicis snb- 
ternis; rhachi plana^ glabriuscula, spicularam biseriataram lati- 
tudine; glumis glabris, inaequalibus ; inferiore triplo minore. 
Kunik, Reimaria elegans JFTiMg-ge, Monogr* 216* ~ Curaana, ri- 
pae Orinoca. 2|« 

- 67» P« HVALINUM NeeB oh Esenh. t» Mart. Bras. 2. 49. Spi- 
cis subternis; altemis; rhachi plana, flexuosa, spieulis solitariis 
angustiorc; glumis obovato-orbiculatis^ glabris, iuferiore loU 
soperioreque basi media hyalinis; caule erecto^ ramoso, coarcta- 
to ; foliis complicato*subulatis, tuberculato-ciliatis. Nees. — Brasi- 
lia. 2|« Affine praecedenti, sed late distat; tum quoque P. par- 
vifloro, pumilo et papilloso accedit. (Nees.) 

68. P. PARTlFLORUM Rokde ined. Flue^e, Monogr. 98. Trin. 
Ic. 10. t. 116. Spicis subtribus^ altemis; rhachi plana, valde 
flexuosa, spicularam latitndine; glumis eliiptids, obtusis^ gi^ 
bris; foliis hirsutissimis ; cnlmo atricto, ramoso. Jlfueg^e. — Pof* 
torioo, Brasilia. Q 

69. P. PAPiLLOSUH Spreng. Nov. Prov. 47. EjtMsd. Syst' )• 
244* Spicis subgeminis solitariisque ; rhachi dilatata, herbacea: 
floseulis orbicuhitis^ glabris; foliis planis, papilloso-pilosis^ spi- 
cas superautibus. Spr. — Brasilia. 7\t — Proximum P. parri- 
floro Rhode. (Nees.) Nees huc ducit cum? P. multicaule Fotr. 

70. P. MULTICAULE Poir. Encycl. snppl. 4. 309. Spicis dua- 
bus, conjugatis, angustissimis ; spiculis snborbiculatis, mininu'« 
biserialibus; foliis lllcaribus, erectis, subpiiosis; ramis axillari- 
bus. Poir. — Brasilia. — Param affine P. parvifloro? (Poir.) 
Nees cum? ad P. papiMosum ducii. Proximum P. conjugatO; 
scd non ciliatum. 

71« P' 6RANULARE Trin. mss. Spreng. N. Entdd 2. 47« Ejvd^ 
Syst. 1. 244. Culmo debili^ filiformi, compressiuscnlo, sulcato: 
vaginis inteifodlis brevioribns, glabris; foliis linearibus, glabris* 
racemis binatis, divcrgenti-recurvis ; rhachi anguatissima, marj;;in< 
scabra; locustis mininiis^ biserialibus, oblongis, solitariis veL ra- 
rius biuis. Trin. — India orientalis. — Sprengei hnc dudt cudi? 
speciem praeoedentem. 

72. P. Haenkeanum PresL in Rd. Haenk. 1. 210. Foliis 
planisy laneeolatis, pubescentibus, margine scabris; vagini)^ f^' 
bescentibns, • margine lignlisque pilosis; sjraeia temis, altenus GRAMINEAE ross. (Paspalunx) 51 approxinMiis ; rhadii plaiia, spicalam Iatiliidi»e metfamnief glabn; 
spiculifl hiaenaiu, glabeniaiis ; glunis 3-ii«rriis. PresL — *Pe- 
roTia. 2(i 

73. P. PVBiLum Vaden. kud, Fhtegge, Mcmogr. 100. Bred. 
t» JRcL Haenk. 1. 210. Spieia siibiribaay alteniis; riHiclH ^plana, 
recta, apicalia paulo aogaatiorc ; glamia- •bovatiM»vbicalaiia, ob- 
tnsiaflciiliB foliuqae glabria; cafano repente, ramoso. JFtuegge. P. 
orbicolatam Posr. Encyd. 5. 32. (eerie ex herk, DeefJ^ ^ Insola 
HL Tbomar, Portorico, Mexico. 

74. P. 8ERPE9S Neee mh Eeenh. t» Mttri. Srme. 2. 50. Spi- 
eis lemis qaatemiaTe^ approximatia ; rbacbi fdai^ recta, spicn- 
larnm aoUtariaram latitadine; glomis ovatis, laevibus;* glabria; 
planioremarginata; radice calmisqne basi repentibus; foliis an- 
gastis. A^eef . — Ad flomen Amazonom. Q — Proximom P. pn- 
siUo Vemi. (Nees.) 

75. P. GONIUGATUH Berg. m Ad. Hde. 7* 129. i. 8. Sweuim. 
Flor. Ind. accid. 1. 133. Ffuegge, Monogr. 102. Beauv* FUmt. 2. 
56. I. 92. /. 2. Brnnb. el KufOh. ^oti. Gen. 1. 91. Trm. Ic. 9. 
/. 102. Foliis glabriuscalis, margine scabris; yaginis compres- 
sis, i^bris, dliatis; spicis snbgeminis, conjilgatis ; riiacbi plana, 
f^al»ra, spicnlamm biseriatarom latitndine; gloma inferiore gla- 
bra; soperiore dliata. Kueih. • P. dliatum ham. Itt. 1. 175* P. 
tenue Gaertn. Frud. 2. 2. t. 80. /. 4« — America calidior ei In- 
snlae Indiae ocddentalis, Mexioo, Afnca aequinoctialis. 

76. P. I.ITTORALE ITroiim. Prod^i. 188. IWn. /e. 10i#«il2. 
Spicis oonjngatis, subinacqnaliter pedancnlaiis ; - flosenlis oratis, 
acutis, glabris; foliis involutis; oulmo compresso. J^roiMi. —No- 
TaHollandia, Insida MauritiL — Est P. Taginatnm var. foliis lon- 
gioribos, ieste IVees ab Esenb. (m Mari. Brae. 2. 62. odn.} 

77. P. NOTATUM Flu^ge, Momt^. 106. IVln. Jc. 10. #.414. 
Spids dnabns, approximatis ; rbacbi plana, spicolis angostiore; 
glamis oTatis, obtosiuscolis , laeTigatis, ralTarom longitodine; 
Taginia remoiis. jFYif^oge. P. distichum {Lkm. Amoen. 5. 391 f) 
HwariM. Oim. 35. /. 2. /. 1. (Ftuegge in append.) 

^ axiUa racemorom barbata; spieolis oboTato-oMon- 

gis, flaTo - fuscoque macnlaiis. P. macnlosom Trtn. 

Diee. 2. 96. Fjued. /c. 10. i. 113. 

— Insola Si. Tbomae, Brasilia. Mexico, Carolina. 2(. — Nees 

(Brae.2. 61.) bnc dndi P. Vttorale (Broion.) »preng. Sysl. 1. 244. 

78. P. puMiLim Neee ab EsenB. in Mtni. Brae.% 52. Spi- 

da binis, adproximatis; rbacbi plana^ spicoUs solitariis angostio- 

re; ghmus orbicnlato-ellipticis, obtosb, glabris, floncolom ae» 

quantibns; cidmo simplidy adscendeniey paodnodi; foliis lanoeo- 

laio-Iinearibus , planis. iVees. 

a) foliis Taginisqoe glabris. 
/9) foliis Taginisque TiHoso-motiibus. 
— ProT. Babiensis. 21. — Maxime afline P. notaio Fbt^e. 
(Xe«.) 52 GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 

79. P« ▼AGIN4TUII SwmriM. Hor, Ind. oee. 1. 135. F^vuggiy 
Monogr. 109. BeoMV. Flor. 2. 55. Hwmh. et Ktmih. Nov. Geik. 
1. 91. Foliis carinatis, glabrinsculis ; vaginis compressis, gU- 
brisy fauce pilosis; spicis geminis, conjugatis; rhacld plana, spi- 
calamm biseriatanim latitudinc) gluinis subglabris. KuniK. 

a) glumis glabris. 

/3) gluma superiore pubescente. n 

r) procerior. {Pred. tn Rd. Haenk. 1. 219.) 
— America meridionalis et borealis, Jamaica, Mauritius, Tnn- 
quebaria, Nov^ Hollaudia, Africa aequinoctiaiis. 2|< 

80. P. DISTICHUM Burm. Ind. 23. (^Sieb, Herh. Maur. 2. % 
27.) Spicis duabus, coujugatis, divaricato - horizontalibus ; fpi- 
culis biseriatis, latitudine rhachis planac; foliis involutis, disti- 
cbis vaginisque glabris^ ligula pilosa; glumis oblongis, subacn- 
minatisy aequalibus, glabris; culmo basi repente. P. longifloroiD 
Rei». Ohe. 4. 15? RoxA. Fhr. Ind. 1. 283. {Rheed. 12. i.kk)\ 
PreeL in Rel.Haenk. 1. 208 ? Jffeotfi;. JF7or. 2. U 85. iRheed. 12. 
U 47*) — India orientalis, Mauritius, Luxonia ? . — An idm » 
P. vaginatum? 

81. P. Kleinunum PresL tn Rd. Haenk. 1. 209. Radice 
repente; culmo basi brevissime ramoso^ erecto; vaginis distiebii* 
oris apice piloso-barbatis; foliia brevibus, rigidis^ involutis; spi- 
cis binis^ erectis, adpressis; rhachi flexuosa, triquetra, glaberri- 
ma, latitudine spicularum biseriatarum ovato-lanceolatarum sessi- 
lium adpressarum ; glumis aequalibusy trinerviis, acutis, glaberri- 
mis; paleis laevissimis; inferiore fasciculo pilorum brevissiino- 
rum mucronata. Prea^ — India orient. Q 

82. P. BoRTANUM PreaL t» Rd. Haenk. 1. 209. RadiGe re- 
pente; culmo compresso^ ubique longe ramoso, glaberrimo; t'»- 
ginis laxisy distichis, ora suprema pilosis ; foliis elongatis, herba- 
ceisy caualiculato-planis, glaberrimis; spicis binatis^ pateniibiu; 
rhachi rectiuscula^ triquetra, glaberrima ; spicuUs biseriatis^ s^ 
cundis, imbrieatis^ sessilibus^ lanceolatis, latitudine rhachis ; gli^ 
mis 'membranaceis, aequalibus, gkberrimis^ trinerviis; flore gln' 

» mis breviore; paleis aequaiibus, lanoeolatisy acutissimisy api^ 
pilosiusculis. PresL — Luzonia. 

83. P. BARBATUM ScAu^f. Mant. 3. 558. Culmo compresso, 
glabro; nodo unico^ barbato; vaginis ad culmi basin oonfertisi 
distidbis, oompressis, glabris ; foliis oblongo-lanceolatis, supra pi- 
losulis, margine ciliatis; spicis duabus^ binatis, linearibus; rha- 
chi compresso - triangula^ glabriuscula; locustis obiongis^ aciiti': 
ealjcis glumis dissite pubesceniibus^ coroUa longioribus ; corolU^ 
vaivula inferiore apice barbata. SchtdL. P. obtusifolinm Rad£, 
Agrod. Rrae. 23. Trin. Diss. 2. 97. Ejusd. Ic. 10. #. 115- He- 
lo^us barbatus TVtn. in Spreng. N. Enid, 2. 49. — Insula Bo^ 
boniae, Brasilia. 2j. — Spreugel (Sysi. 1. 244.) ad P. vaginatnin 

- ducit. 

84. P. MiCHAUXlANUM Kunih. Granu 1. 25. Spicis gemiiu*} GBAMINEAE juss. (Paspatuin.) 53 ba0l siibvffloaM; iliMlii latiiisciila^ glabn; floribns soiiiaAitf, bi- 
faunmm imbricatis, ^aJ^tia ; foliis paicDtibus ; vaginis glabna, col- 
lo TiUocia; cohiio repenie. Pursh, P. Digitaria Potr. EneycL 
aMjfl. 4» 316« P. bfacieaiuD Dufowr. P. diaiicbiun Leconie, 
Mamogr* m Jourmm de Fhjfs, 91. 285. Miliam paapaloidea £1- 
liaU. B€i. 1. 103. JHUinm disiacbQm MuekiaA. Deacr. 78. Pa- 
nicnm di^iaricides BaepaU m BuB: de la Soc Lmn. de Bord. 197« 
]>i^iiaria paspaloideo MiclL Hor. 1. 46. Pureh. Flor. 1. 70. — 
AnMica borcalis, BrasSlia, Manritins. — Folia snpra scabn. 
(ItfMonie.) Pnt^. bnc dndi P. so^nnm Boec.,P<rir. 

85*. P. Fouostm Kmdh. Gram^ 1. 25. Spicis geminis, f^ 
bri«; floribns soliiariis, pediceilaiis; cnlmo repenie, folioso; U- 
ralis longe ciliaiis. Lagaeea. Di^iaria foliosa Lagaeca, Elemeh. 
4. — Haranna. 2|« -**- Yalde afBne praeoedeiiU ei Digitaiiae di- 
siacbjne. (Lagasca.) Sprengcl cnm praecedenie conjnngii. 

86. P. TBISTAGHTUM Lecomie, Momogr. b» jrottm. de Phye. 
91. 285* Glabrnm; rcpeOs; in aqnis ereciuB) in ieiia •prosic»- 
isum; foUis breribnsy angnsiis, glaberrimis; Taginis laiis, ad ons 
basbaiis; spicis niphirimnm iernisy snbpatnlis, basi nudis; g^ii» 
mis oTsiisy biseriatis; rfaacbi latinscnb^ deniibns nnifloris. Le^ 
cmtde. Digiiaria irisiachxa SchidL Mmd. 2. 261. — Georgia. 2|« 
— Distingniiiir a Digiiaria paspahiidi (P, Micbanxiano) foliis 
aiigB*im> giaberrimis. 

8?. P. PUBC4TUM FTuegge^ Monogr. 114. Spids dnabnsy 
conjii^iis; ifaacbi triqnein, spicnUs angnsUore; ^umis oraio* 
lance«ilaiis, acominatia, glaberrimis, Talvis iertia parie longiori» 
bns; Ti^;iiiis laeTibns; cohno mnliioodL JFIiMjgge. — Carolinay 85. P. ULETZ Mieh. Flor. 1. 44. Ffuegge, Momogr. 84. Spi- 
dm iribns phiribnsTe, aliernisy remotis; rbachi plana, flexuosa, 
spicnlis doplo fere angnstiore; glumis orbicnlato-ellipUcis, obin- 
flinscolis, nitidis; foliis glabris* Flueg^e. — Georgia. — Spren- 
gcl md P. laxnm ductt. 

89. P. scROBicuiaTim LUm. Maui. 1. ^.9. Wmd. Sp. 1. 330. 
FJmegge, Momogr. 86. Boxb. Flar. Ind. 1. 281. Trtn. L:. 12. L 
143. Spicis panrioribus, aliemis; rhachi plana, recta, spicola- 
rum Iniiiudine; glumis snbrotundis, obtnsis, glabris; foliis sn- 
pmoribns nudis. Ffuegge. 

a) pediceliis simplicibns; glnmis 7-8-nerTiis. P. scro- 

bicnlatum Xiiin. Mani. P. frumentacenm^ BoiiL P. 

Commenomi Xoai. /S. 1. 175. («ec ZuccagnL) P. 

Kon mBd. Sp. 1. 332. Boxb. Fhr. Ind. 1. 332. 

p) pedif^ellis simplicibns; glnmis 3-nerTiis. P. Kora 

Wmd. HoH. 1. i. 74. P. longifoUum BariuL 
y) pediccilis in media rhachi biparUtis; ghimis 3-nerTiis. 
P. orbicularc Jbrsl. Prod. 7- i^roimi. Prod. 1. 188. 
IFttfdL JBfiiim. 89. 
d) pedicellis omnibus bipartiiis; glnmis 3-iierTiis. 54 GRAMINEAE juss. (Paspalum.) • 

— India orieaUlis, Maniiiiiis, Nora HbHandia, Africa aeq.^ An- 
siralasia, Insnlae Mariae-Annae ei Philippinae. 2}« '^ Panicom 
disseGium Thunbi Jap. 45. prozime ad P. scrobicolainni acce- 
dii« disiingnitar rera spicniis dimidio ninoribns. Crlumae gvni 
suborkiculaiae, 3-6*ncrviae^ glabrae, sicui folia. (Wlueggey Mo^ 
no^. 206.) P. sci^bieulaium HoM. Sytt. 12. 21 (x. f. 89, e Ja- 
pojiia^ esi varieiasspicis coptosioribns et brevioribns. 

9a P. ▲miCULATLM PresL in MUi. Haenk. i* 217- Foliis 
planis, ex cordaia basi linearibns, margine scabri^; Taginis gia- 
bris; spicis 2-4, aliemis; rhachi plana, glabra> mar^e sca- 
brinscuhi, spiculas orbiciilaias obinsissimas biseriales laiiindine 
aequanie; glumis roinndisy obinsissimis, glaberrimis; inferiore 
^^nerria. PresL — Lnsonia. l\t ~ Alfine P. scrobicnlato. (Pr.) 

91. P. CARTILAGIMUM PreeL tfi Bel Haenk. 1. 216.| Foliis 
planis, linearibus, supeme margine scabris taginisquc glabris^ , 
spids ^-Sy aliemis; rhachi plana, glabra, margine soabra, spi- 
cuias oratas obiusiascnlas biseriales imbricaias latiludiDe ae- 
qnaiiie^ glnmb glaberrimis; infeijore membranacea, 3**nerm*) 
snperiore cartilagineay convexinscnla^ d-nerrfa^ snlcis diiobni 
longiiudinalibns noiaia. Pred. — Insnlae Mariae-Annac, Lnzonia. 

92. P. FLSXUOSUH iOein. th %ethf WOti. Preel, in Rd. 
Haenk. 1. 215. Culmo erecio, b^i subraihoso nodisqne glabris; 
foliis basi carinaiis, margine ncrroqne medio scabris^ rhachi com- 
moni elongaia, semiicroii, angulis opposiiiii mavgtnaiik, ad or- 
inm spicamm in bracieam excedentibns$';«pic]« ploribns, dissi-' 
iis; rhachi pariiali dilaiaia,* margine scabra> spicnkn 4*«seriaias 
cUipiicas latiiudine nuilioties snperanie; glaims pobesceniibiUy 
acuiiusculis ; palea snperiore obtnsissima. Presl. — Luzonia. 

93. P. DI8SECTUBI Linn. Sp. ed. 1. S7. frmd.'Sp. 1. 330. 
{eacL eyn. Kniph. ei HouH. ddeliefpie verUe folia ulrinque ptd^es* 
ceniia.) Fkteggef Monoarr. 73. Neee ah Eeenh, in Mari, Brae. 2. 
57* TVtn. /c. 11. I. 124. Spicis snbiemis, alicmis^ defloratis 
cemuis; rhachi plana, spicnlaram soliiariaram laiiiudine; glnmis 
obovaio-orbiculaiis^ glabris, irinenriis^ nervis laieralibns geminis; 
culmo basi repcnie^ fasciculatim ramoso; foliis Taginisqne gla- 
bris; lignla roiundaia, exscrta. Neee. — America meridiona- 
lis. 

94. P. COMHIUTATUM Neee ah Eeenh. in Mari. Brae. 2. 59. 
Spicis quaiernis, aliemis; rhachi dilataia^ subins concava, cilia- 
ta, spiculis qnadraplo latiore; spicnlis solitariis, obovato - orbi- 
culaiis^ glabrisy iriner>iis, nervis laieralibus geminis ; culmo erccto ; 
foliis vaginisqne inferioribos hirsuijs^ superioribus ciliaiis. Nees. 
P. dissectum lAnn. Syei. Nat. 2. 86. Ejjued. Syei. Veg. 104? 
Fhteggef Monogr. 75 ? •— Brasilia. 2j« -« DitTeri a praccedente. 
(Necs.) 

« 9^. P. POLTSTACHYUM jffroton. Prodm 1. 188. Spicis nume- 
rosis^ conferiis; iloscnlis glabris, orbiculaiis; valvula oxicriore 
glumac 5-nervia; foliis planis, laevibus, margine simpUciy dcn- GRAMINEAE luss. (Paspaluiii.) 55 

ticvlftio. Brown. ~ Pfova ftollandia. — Nimis affine P. scrobi- 
mlaio Lmn. (Br.) ' 

96. P. KnieaCENS Brown* Prodr. 1. 188. Spicis aliemis, 

disiiiictis, sessiKbns ; floscnlis oraiis-f ghiinis pikliescentibas ; ral- 

Tola exieriore irineTvia ; foliis planis, snpra piKisis, scabris, mar- 

fpne iacrassaioy denii^mlato. Broum* P, pnberulnm Boem. ei 

Sekta. 8^. 2. 316. — NoTa HoUandia: 

97. P. BoSGiANVBl Fht^ge, Monogr. 170. Spicis plnribns^ 
rhaebi plana, recia, spicnlis panlo bitiore; glnmis snbroinndis, 
obtnsis,' glabrisy S-nerribns; foliis basi pilosis. Ftuegge. — Ca- 
roiina. — P. scrobicnlaio rar. a ei ^ simile; (FL) 

98. P. MELANOSPlnfUfmf Pofr. Encyd. e^ppl. 4. 315. Sptcis 
snbqninis^ artnatis; spicnlis subiriserialibns , orbicnlatis; foKis 
lato-linearibns, gkiberrimis; ragina terminati longissima; ciilmo 
ramoso. Potr. — Cajenna. — Proximnm P. coromandeliano. 
(Poir.) Sprengel ad P. leniifemm dncit. 

99. P. corowandklianum Zom. Itt.'i. iTS. Poir. ^Acyd. 
S. 31. Spids alierats^ sessilibns; floribnW ofbicnlatis, bifaniW^ 
giabris; rhachi semisepiifera. Lam. — India oriciii. — ' An P. 
scrobicnlatnm L. ? (Lam.) Species dnbla. (Flnrgge.) 

100. P. sowATREXSE Bofh. Nov. Spec. 35. SpScis qnaict^- 
nis, nmlaieraiibns, remoiis ; rhachi recta^ plana, margine argut^ 
serralaia, spiMliscompressis dnplb latlore; glnmis snbrotniidis, 
obinsis^ glabris; cnlmo compresso; foHis Kncaribns, complidatis, 
cnm raginispraelongis ancipiiibns glabris. Jiof A. — Indial orien- 
talis. 

101. P. LONGIFOLITTM Boxh. Fior. hid. 1. 283. Trin. Ic. 12. 
£.138. Erecinm; simplex; foliis longitndine cnlmi; panicnla e spi- 
CM simpIicibttSy altemis, divergcntibns, dispersis circa rhachim 
iTii\uetfnm^ ralvis caljcinis irincrriis; spmine ovali^ Incido, scro- 
bicnlis minniis noiato. Boxb. — Snmatra? — Sprengel ad P. 
quadrifarinm Lam. dncii. 

102. P. SwARTZlANlfN Huegge, Monogr. 96. Spica snbso- 
liiaria: rhachi conrexa^ spicnlis angtistioro; glumis oratis, acu- 
tinsmlis, glabris; foliili setaceo-Iincaribns. Fluegge. P* filiforme 
Swarix. ITbr. Ind. occ. 1. 136. (jiec Fluegge.^ — India occidcn- 
talis. 

103. P. SETACEUM Mtch. Flor. 1. 43. Fhegge, Monogr. 154. 
Trin. le. 11. t. 129. Strictum; erectnm; culmo sciacco; foliis 
villosissimis ; spica unica, gracili'; glumis geminis, snborbiculato- 
obovatis, glabris. Fluegge. P. hirsutum PoiV. EncycL 5. 28. (exrt 
syn. Beix.) P. pubesccns fViOd. Enum. 89. P. supinum Bosc. 
m Poir. Encyd: 5. 29. (ex Fhiegge et herh. Desf,) Nees ah Esenh. 
m 3Iarf. Bras. 2. 53. Trin. Ic. f. i. 130, P. ciliaiifolinm Mich. 
Plor. 1. 44. P. debile Mich. Flor. 1. 44. {ex Fiu^e.) P. in- 
firmnm Boem, H SchtiU. Sysi. 2. 307. 

p) spicis brevioribus; cutmo deciimbente; foliis hirsniisy 
marginc pilis longis ciliatis. Fiuegge. 5S GRAMINBAE juss. (I^palaiii.) 

pnbefleeniibiis^ foliis planis, glabvis. FlueggeJ P. diBseeiiiiii 
Swari», JFIor* Mttdm oee. 1. 157« iiuie FUiegg$*) ~ 8i«paniola, 
Essequebo. 1\> ■ 

'123«> P. PLAMTA«ii«Eini Nees nb EMnh. ^ Mati, Bras. 2. 69. 
Raceinui plaribns^ aliernis, erediiB} rbaebi plaha^ apiciilM ^emi- 
nis inaeqaaliterpedioeUaliir angnatiorey baai pfloaa; glnmis obo- 
▼«to-obloBgia, S-nepdis, «nbpiibesoentibM^ Tagbria ore barbatii; 
Ibliis boiceolatis, eiliatis^ snpra pUosis^ sobtns ndnnte pnbernlis. 
Kfees. P. coreovadens^ Ruddi, Agtoei. Brae. 2? ? Tritu /c. U 
!• 163? «— Brasiiia. ~ A P. eaespitoso Fhegge distinciniB. 
(Nees.) 

li4. ^.OomPttASimiTrhi.m$e.Neee€AE»^4i^Mari.Brat.% 
70. Racemis plniibns, elongatis^erecto-patnlis;' rbacbi eoiiTexa, 
glabra^ spicnUs geniini» iaaeqnaliter peiUoeUatis dnpltf angtistio- 
re, basi 'barbata; glnmis obovato-elUpticis^ obtnsinscnUsy svbS- 
nerribns^ viUosnUs) raginis gIandnlosoHM»bi4ns^Ms ; foUis Uiiea- 
ribns, glabris, basi barbnlaiis. iVee«. — BrasiUa. -^ P. plant»- 
gineo siniilUmnni'. ^Nees.) 

125. P. Gi.ABRUii Polr. Encyfd. 5i 30. FtueggefMonogrASi. 
Spicis snbqnatemis, altemis;' vHacbi plapa, spicnlamm laiihi- 
dine; glnmis obovatisy obtnsinscnlis^ trinerribns; interiore po- 
bescente; eztexiorie nnda; ibUis gkbris^ snbOarinatis. FhnfgP' 
•^ Portorico, 8i. Tbomas^ Hispadk>la: 2(i - 

126. P. HETBROP^&iTnr Polf<. ^Bethfdb e^h 4-315. Spi- 
eis altemis, sessiUbns, remotis, snbqninis*; spicntis ovatis^ f^^ 
iriseriatis; foliis inferioribns Unearibns^ brevibns; snperioribns 
laneeolatis; vaginis ore pUosis^ Po^ -^ St. Domirigo. ^ Fi^ 
zimumpraecedentl; spienlae qnadriseriatae. 

127- P« ARUNiim ACEtnr Poir. Em!^ ewppL^ 4. 3(0. Claber- 
rimnm ; spicis ahemis, elongatis ; spiooUs snbtriseriatis ; ghiinv; 
obtnsis, aeqnaUbns ; foUis snbensiformibus, margine asperis. Fwr> 
— CaroUna.--* Proximnra P. glabro. (Poir.) Propins P. icncD* 
et dilaiaio. 

128. P. HDLioiDEUH Dest>. hi Pohr.^Encyd. etippL i. 315. 
Spicis snbseptenis, altemis, sessiUbns, loiflgissimis ; spicalisora* 
tis, numerosis, snbinordinatis ; foliis snpeme convolnto - snbuia- 
tis, glabris; Taginis margine pilosis. Poir. P. mniaceum Spren$- 
Syei. 1. 247* — Portorico. — Yalde affine P. glabro. (Poir.) 

129. P. FoRSTERiANUM Fhtegge^ Monogr. 16S. J?oem. ^ 
SchuU* fifysf. 2. 309. Spid» snbquatemis, altemis; rbacbi f\^ 
spicuUs panlo latiore; glnmis eHiptico - lanceolaiis^ acntinsculis; 
qninqnenervibus, glabris; foliis nndnlatis. Fluegge. P. nndiil^ 
inm Snrcffig. Maini. 1. 30. (nec Pbtr.) — Nova Caledonia. 

130. P. BEACROSPBRMUN Fhnegge^ Monogr. 172. Spicis dna- 
bnsy altemis; rhacbi piana, spiciilis angnstiore; glomis cllip^ 
ois, obtusinscoUs, glabris, S-nerribns; foUisbasi pilosis. Fhu^'^ 
P. floridanum Miclu Ftor. 1. 44. Pere. Syn. 1. 86. — CaroliiWj 
Florida, Georgia. GRAMINEAE JUS8. (P^palum.) 69 

131. P. CONTEXUM Muegge^ Mcnogr. 17S« Ehml. d Eutdh. 
Jfov. Qttu 1. 91. Foliis planis^iiiriBqae papiOoso-Binntis; Ta^ 
ginis glabris, dliails; apiei» subiernis, idteffiii«; viiaclii plana^ 
gkbra, apiculis^qnadriseriaiis angosiiore; ghimis glabris. KJtJu 

— Mexico. 2|t — P. leniifero aifine. 

132. P. macrophtijLCh Bimb* H Kwidh. Nmj. Gmu 1. 92. 
Foliis planis, glabris, eiliafiis; vaginis pilosinscalis f spicis q4u- 
nis, aliciiHS) rbachi piana^ glabra, spiculis qnadxiseilaiis angn* 
siiore^ gloniis piiosinscolis. MlK — NoTa Oranaia. 2|i 

133. P. LENTiFERUH Lom. NL 1. 175. Fkiegge^ Monagr. 177. 
TVm. Je.' 12. #• 137* Spicis sabsenis; rbachi plana, spiculis 
compressis angnsiiore; glmnis sobvoiiiiHBs, obiiisis, glabris^ 3- 
ncrribQs ; feliis giaberriniis. Fhtegg^ — CaroKna. — P. prae» 
eox FFoft. Oar^ 75- Mich, Hor. 1. 44^ ant baec ipsa^ ant spi$^' 
cies Talde affinis eeiy fide Flnegg.; Porsb contra P. ^raecox 
IVali. ad Cynodon Dacijlon Rieh. dudi. 

134. P. PANlCULATUif Lmn. Spee, 81. (excL syn. ^M.> 
HMggej Monogr. 180. fi^aerlii. Fhtei. % 2. i. S0.f^2. Trm. Ic 
ii. i. 127- Spicb nnnierosissinus; rliacbi sabtriqueira, glabra, 
flpicoBs daplo lere aBgasiiore^ glanMs oboraio-^Orbicalaiis, reiiK 
sis, pabesCttntibas, IrineiYibas^ foliis pilosis. Fhegge. P. bo^ 
mispbaericain Potr. Ru^jd. 5. 31. P. coimreasicaale Maddi, 
Agro9i.Brae. 29. P. siriciam'P£f«i Syn. 1.^6. (ei-NieeaelDeev.) 

— America calidior ei insalae. 2^ - 

135. P. LENTlGiNOflUM Preet. tf» Rd, Haenk. l^ 218. Cak 
mo erectO) compresso; raginis ciliaiis^ foliis plf&nis>' basi corda- 
tisy ima basi colioqae pOosis, margine andalatiJB ei iabercniaio^ 
cOiaiis; spids altemis^ sofiiariis;. riiacU coniiliant iriquetra; spi^ 
cvlis binis^ 4-seriaii8, ovato-orbicalaiisy rbacbi' dorso plana pi- 
Joso-dliaia daplo laiioribas; glumis lepidoiis, pabescenilbus, iri-' 

nerrilis. Pred. — Mexicow 2|i — Medinm inier P. paniculaiam 

et leniicalafe. (Pr.) 

136. P. PATULUM Bomem. Hori. Hafn. 1. 78. Spiealis fili- 
fonniiHis, panicalatis^ aliemis; floribas sabpedancolatis $ foliis 
glabris. Homem. — Pairia? 2|i — AfBne P. panicnlaio. 

137« P. MUCRONATUM MuMenb. Deecr. 96. Calmo glabro, 
in ierra repente, in aqna naiante ; foliis latioscalis^ basi ciliaiis | 
Taginis latis, tomidis^ dliaiis; spids namerosis^ breTiusealis^ an- 
gnsiis, infiinis Terticillaiis^ ceieris sparsis^ basi nodis; glainis 
vraiis, parvis, biseriaiis ^ rbacbi laiissima, glnmak obambranie^ 
fcpice acnta, noda, deniibus unifloris. Leconie^ P. naians Leconie, 
i^Ionogr. inJoum. dePhys.9i.28S.(iesieipsoauci.J P. panicnlaium 
H^aU* OaroH 75. (ieeie Muehienh.} — Gcorgia^ ad Mississippi. 

— Conf. com P. fluiianie. Sprcngel ad P. repens dudi. 

138. P. ELEGANS Jliiegge, Monogr. 183. Spids pluribas; 
rliaehi plana, glabra, spicularum latiiudine; glomis obovaiisy ol>-> 
bu^is, trinervibus foliisque pubesceniibus. Ftuegge. P. pubescens* 
¥I<,rtuL P. ieneUum UoH. ParU. Wm. JBfmm. 89. ^ Fatria? 2|. eO GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 

139. P. nMBRlATUM. Uumb. ei Kumih* in Nov^ Gen. 1. 93. 
L 28. Foliis pUiiiSy dliatis; ra^pis pilosiiisciilia ; spicia rabie^ 
nis; rhachi plaqa, §^bra, ciliata^ apiciilarum qttadrberiatanim la- 
iitudine; glnniia wargine fimbriaio-alatia. JQA. — Kova GraDa- 
ia, Brasilia. 2|« 

)40. P. tCfVTATVH Nees ^ E$enb. In MarL Bras, 2. 45. 
Racemis qninia aeniaye, altemis; rliadbi couTexa^ spiculia gemi- 
ni^ triplo angoatiore; glumis oboTatfHrhombeia, mticrdnaiis ; in- 
feriore plicata; foliia planis raginiaque villosia. JVeM. -— Bnsi- 
Ma. O ~ P* fimbriaio conyparandonk (Nees.) 

141. . P. DILATATUM JPoir. JEncycl S. 35. KvntJu (rrom. 1. 
197> i* 10. Spicis 5, altemisy pednnculatis ; spiculis 4-fanis, 
chachi plana diqplo latioribus; gluinis ovatis, acutis, aequalibiu, 
margine villosis; inferiorfi S-nervia; foliis planis, marADe sca- 
bris ; vaginis glabris. KtK, P« plaiense Spreng* JSy^. 1« 247* l^' 
Uori. 1. 49. F. ovatum Neee ah Eeenb. m Mari. Btae. 2. 43. 
Trin. Ic. 12. i. 139. — Buenos-AyreS) Montevideo. 

142. P. PEDUNCULABB Preel. m Bei. Mkumk. U 217- Cnln» 
crecto, compresso, glabro; vaginis gkbris ; foliis «•••; sphas.plii- 
ribus, altemis ; riiachi supeme .plaua^ gtabra, spiculis angnstiore; 
spici^lis pedicdlatis, 4-Cariam imbriaitis> orbicvlato-ovatis, acu- 
tis; glumis. orbicujatorovatis^. acuils, 3-nerviis^ villosis, niargiii« 
ciliato-lanatis; palea . inferiore orbiculata^ btevissime apiculatar 
glaberrima, uninervia. Preei. — Patria? — Afiine. P« dilataio, 
diffeprt spicuUs 4-seriatis, rliachi aognstioribus. (Presl.)' 

143. P. FmMUfli Trin.IHee. 2. 105. ^fwd. Ic. 11. /.125. 
Glaucescens; culmo erecto, triquetroy compresso vaginisqBC 
striatis, glahris, carinato-compressu; foliis lineari-^lanceolati^ 
planis, glabris, margine hispidis; racemis 4-6, patulis; Thadii 
Uneari, glabra, membranacea^ spicula duplo latiore; spicnlis bi- 
serialibusy imbricatis, oblongo-rotundis, obsolete acutis, gUbris- 
Trinm — Mauritius. 

144» P. QUADRUPARIUU Lam^ IU. 1. l76. Neee ah Esenh» i$ 
Mari. Brae. 2. 71. (Trtn. Ic. 11. i. 1280 Racemis pluribufl, al- 
temis ; rliachi plana, spiculis geminatis angustiore, margine loDg« 
pilosa; glumis obovatis, scabris; culmo ramoso; foliis angasti^* 
complicatis vaginisque longe ciliatis. Neee. F. paniculatum 1/»^ 
Encyd. 5. 32. exd. e%/n. (ieeie herh. Thauin.) — Montevideo. -* 
F* dilatato affine. (Kth.) P. virgati var. ? (Fiuegge.) 

14S. P. FfiRRUGUiEUM Trtti. Ic^ 12. i. 136. Culmis caespi- 
tosisy erectis, tcretibus^ simplicibus; glabris vel subpubesceniibo»; 
foliis erectisy firmis, margine subinvoluto scabris; spicis crebri^ 
(circiter 25)^ solitariis binisve, erecto-patulis ; rhachi Hneari, spi- 
culis quadriserialibus imbricatis ellipticis puberulo-hirtiilis ^^' 
plo triplove. angustiore, glabra vcl margine adpresso-pilosa. Tri^ 
P. quadrifarium JBfoW. Berol. — Montevideo. — An P. Laga»- 
cae Boem. ei Schtdi. 1 (Trin.) A Sprengelio sub uomioe P. eloo- 
gati cnm Trinio commuuicaium. GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 61 

146. P. TABIEGATUBI Lhik. Hori. i. SO. Poliis basi pflo- 
sis; spieis siibsessilibiis, arrectis, basi pilosis; spicolis gemiDisy 
qaadriseTistis; pilis stipaiis; TalTis oTalibas, acntiiiscalis, pubes- 
eentibiis. Lmk. — Patria? 2(< — TalTa plaoa flaTescens, basi ra- 
bra; coBTexa faisco-irrorata. (Lk.) 

147. P* DBNTICCLATUH IVtM. DUb. 2. 111. Efwd. Ic. 11. 

I. 123. Colmo erecto, compresso^ simplici Taginisqae glabris, 
carinaiis; foliis erecto-patulis^ linearibns, angnsiato-^acntis^ cari- 
aatisy iaterdnm snperne planis, ^bris Tei snpra ad basim Tillo- 
snlis; spicis circiter 10, eret to-patnlis; rbacbi lineari, margine 
seabriascolay latitndine spi. .larnm; spicnlis qnadriseriatis^ im- 
bricatis, orbicnlato-oboTatis, lenticnlari-compressis, glabris, mar» 
gine denticnlatis. TVtn. 

p) diiaia; riiacbi Tillis lon^s albidis ciliafa. 
— America aeqninoctialis. |3.' Brasilia. 

148? P. AFRiCAMuai Poir. EncycL tuppL 4. 314. Spicis dna- 
bns, alternis^ longissimis, filiformibns; spiculis orbiculatis^ dn- 
plict serie arcte imbricatis; glnmis margine sabpnbesceniibus ; 
fbliis lineari-lanceolaiis, margine subTillosis; ore Tagioarnm pi- 
loso. Pcnr. «^ Africa. — AIBne P. eleganii Ftuegge. (Poir.) 
Sprengel ad P. ciliainm Lant. (P« conjngatnm Sw.) duci^ 

149. P. DEN8UM Potr. EntycL 6. 32. .Fltfegge^ ilfonogr. 186. 
Trtn. le. 11. f. 122. Spids numerosissimis ; rbadii plana, spico- 
larnm latitndine, margine pilosa; glumis snbroiundis, retusis, 
nndiqoe glabri^y trinerTibns; foliis glabris, margine scaberrimis. 
JFlMgge. P. millegranum Sckrad. m SchuH. Mdni. 2. 175. (tetie 
ifees.) P. Tirgatum /9 Linnaeanum Eaddiy Agroei. Brae. 29. (feeie 
Keee^ ^ Portorico^ Brasilia. 2|« 

150. P. COMPACTUM HofA. Nov. Spee. 36. Spicis nomero- 
sissiinis, TerticiUatis^ fasdcolatis, compaciis, simplicibos; rbadd 
triqoein, dorso plana, margine asperrima, spicntis aeqnaii; glu- 
mis elliptico-lanceolatis, obtnsis; exterioreS-costata; Taginis fo- 
liomm setoso-scabris^ supeme carinatis. Roih» Panicum imper- 
feciom Rox6. ined» — India orientalis. 

151. P. LENncULARe Hwmb. HKunih.No/fo. €?m. 1.92. Fo- 
liis giabris, margine cartilagineis et scabris, interne basim Tersns 
papiUoso-^osis; Taginis dliatis; spids crebris, paniculatis, sub- 
altemis; riiachi plana, glabra, spicnlarum quadriseriatanim lati- 
tndiBe; glnmis glabris. KuniK — NoTa Andalusia. 2t« 

152. P. TlRGATUMXtnit.Sp.81.(Slbaft.fli«#.l.f.69./.2.;JcBC9. 
Ic. 1. /. 11. Ftueggej Monogr. 189. Humb. ei Kunfh. iVor. Gen. 
1. 92. Trwi. Ic. 11. i. 131. 132. Poliis planis^ glabris, margine 
scabiis; Taginis glabris^ fance barbatis; inferioribus margine pi- 
losis; spids plnribus; rbachi plana, margine pilosiuscnla, spicu- 
lis 4-seriatis paulo angostiore; glomis margine birsotis, rarios 
l^bris. KumiK^ — America calidior com insolis, Mezico. 2(t 

153. P. LAXUM Lam. BL 1. 176. Pohr. Encyd. 5. 30. Spi- 
altcnis^ laxis; inferioribos peduncnlaiis ; floribos oTatis, pe- Gi 6RAMINEAE jussl (Paspahnn.) dicellaiis, getniius. Lam* -^ America meridiondU». ^ An P. rir- 
gatom Lhm, excL «yti. Sloan*? (Lam.) Flueggeo apedei dnbia. 

154. P. I.ANGEOX.ATUH 3^. nu9» Trm. tfi I^^reng, N. Enli 
2. A8. JVees o& Eeenb, m Mari. Bras. 2. 22. Culmo slmpUci, fere 
ad apicem yaginaio, glabro; raginis compreasis, laxiuscnlis, ad 
ovam villoso^pilosis ; foliis lanceolatis, margine hispidis ; psiiicnla 
e racemis approximatisy basi Tillis barbaiis; rbachi floscalis ao- 
gusiiore; locusiis 4-serialibasy binis^ oblongis^ glabris. TVin. - 
Bra^ilia. — P. laxo affine, Sprengel nunc (in Syei. 1. 249.) n^ 
P. densum Potr. dudi. 

155. P. PURPURASCBNS ElUaii. Boi. 1. 108./ Cuhno suberedf; 
fqlils praelongisy purpurascentibus, ad faucem pilosis ^ spids plo- 
rimis, basi pilosis ; floribus quadriseriatis. EIL P. Tirgatum Wdl. 
Car. 75. — Georgia, Carolina. — Simile iconi Sioan* HUi. 1. '• 
69. /. 1. Differt a P. yirgato Linn. (EU.) Sprengel ad P. Bo»- 
cianum ducii. 

156. P. cpNFERTUM Zeconle^Jlfonogr.m Jbun«.(fePA9«.9i.2SS. 
Culmo erecto, glabrof foliis longis^ laiiusculisy supra scabns; 
raginis ad oras nudis; spicis confertis, plarimis, erectis^ basi 
pilosis ; glumis orbiGulatisy conferiis, 4 - seriatis, seriebas m\et- 
mediis pedicellatis ; rhachi lata, non flexuosa^ dentibus laierali- 
bus unifloris. Leconte. — Georgia. 7!^ 

157. P. UNDULATUH Po9r..EncvcL 5. 29. Fhteggey Monop- 
168. Hnmh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. §3. Foliis subcarinatis, mar- 
gine scabris^ basi ciliaiis; raginis glabris; spids pluribus; rh<- 
chi plana, glabra^ margine scabra, spiculis bi- ant qaadrisen^' 
tis pauio angnsiiore^ gluma inferiorc pubescente; superiore gla- 
bra, undulaio-plicaia. Kih. P. plicatulum iftficA. JPTor. 1.45. i^c^' 
ab Esenb. tn Mari. Bra9. 2. 67. Trin. le. 12. /. 140. P. pli' 
caium Pers. Syn. 1. 86. P« virgaium Leconie, Monogr. tn Jovr*' 
de Pkys. 9U 285. P. monieYidenSe Spreng. Sysi. 1. 246. Oe^ 
Neee.) — America merid. et borealisb 2|« 

158. P, AiANDiocCANUlill Trin. ffnss. Nees ah Eeenb. in Ms^ 
Bras. 2. 68. Trin. Ic. 13. 1. 154. Spids pluribus, alicmis; rhaciii 
obtuse carinaia, apice flexuosa, basi barbata, subpilosa, spicnli) 
geminis parum angusiiore; glumis ellipticis, acutiusculis^ S-ne^ 
vibusy glabris ; foliiis planis, lanceohitifl> ciliatis; basi yiUoso4)arb»' 
iis. Nees. 

a) ^uma superiore laeyi, in longiiudinem biimpressa* P* 
mandioccanum Trin. mss. P. strictum Spreng. Syt^ ^* 
248?. 
§) glnma superiore ad latera tubpr.eulato-plicata. P* ^^ 
dulatum Potr. EncycL 5. 29. 
— Brasilia. 2|* — Differt a P. plicatoi racemo spicuKsqae nu- 
noribus, foliis muito laiioribus, breTioribus. (Nees.) 

159. P. PUBiFaLiUM PresL in BeL Haenk. i. 219. CuhB» 
ereeioy siniplici; nodis Taginisque glabris; foliis rigidis, abbre- 
viatis, carinaiis, inius pubesveuiibns, extuis piiosis; spieis3y ^ GRAMINEAE juss. (PaspalumO 63 

terais; spicalis 3*flcriaiis^ oboTatis, obiniisy riiachi margine 
scabra dnplo latioribns; glamiB trinerriis, glabrib. Predi — P^ 
mria. 2|i -^ Alline P« undulato Potr. (PresL) , 

160* P. KXALTATUH PreaL m Rd. Haemk. J. 219. Culmo 
eompresso, giabro; Taginis infenie birauiitf^ foliis oonToluiis, 
margine scabriasGals, ore pilosis^ spicis pkutibns, altemis; rba- 
cfai plana, margine scabra pilosaqne^ spicoJas lanceolatas acutas 
4-scriales latitndine aeqnante; ^nmis oblongisy acatis; infmore 
pnlicscaite; saperiore ^abra. Presi» — Cbili. 2|i 

161. P. FLAVUM Pred. m ReL Uaenk. 1. 220. Foliis plar 
nis, linearibns, margine scabrioscnlisTaginisqoe glaberrimis; spi- 
cis secondis, aliemis; rbacbi pariiali spicolis lanceolatis biseri»- 
iibos angnsiiore; glamis aeqaUongis, lanceolaiis^ paleas acuiias- 
colas excedeniibas. PreeL •— Pairia? 

162. P» CONSPERSUM Schrad. in SchiU. Mani. 2. 174. Fo- 
liis margine scabris ; Tagiais papillosis; spicis ploribosy altemis; 
riiacbi plana, margine seabra, basi barbata, spicolis qoadriseri- 
alibas aDgustiore; caljcims valTalis ellipiico-oTati^ oninerribns; 
soperiore pnbescenie. Schrad. 

fi) spicolis glabris. P. laiifoliom Spreng. Syei. 1. 248. 
iieeie JHfeeer.) P. plaijpbjUom SckuH. Mami. 3. SS7. 

— Brasilia. 

163. P. LagASCAB ilo«9ii. ei ScAoft. Syei. 2. 317. Neee ab 
Eeemb. tn Mari. Brae. 2. 65. Racemis plonbas, confertis, con- 
tractis ; rbachi plana, setoso*ciliatay spicnlis geminis angnstiore, 
basi barbata; i^nmis ellipticis, inferiore pabescente ; culmo erec- 
toy simplicl; nodis foliisqoe glabris, compiicaio-filiformibas^ g^a«- 
cb; Taginis apice Tillosis. Nees. 

«) racemis simplicibas; spicolis minoribos, obinsiusca- 
lis. P. Lagascae Moem. ei SchuM. L c. P. pobesoens 
Lagascaj Eieneh» 2. P. Mejerianom Spreng. Syei. 1. 
248. (exd. eyn.) 

fi) lacemis composiiis; spicnlis majoribos^ acotis, 

— Harana, M onicTideo. H» 

164. P. El.E6AiiTULUiif Pred. in BeL Uaenk. 1. 211. Cnl- 
mis cMctis, compressis; rimchi iriqoeira, scabra; Taginis infer«> 
ne binniis ; foliis rigidis, ^aberrimis^ canaUcolatisy carinaiis, ob*- 
tnris, angolis ciliaiis; spids ploribos, oorymbosis, cnlmamsa- 
peraniibns; spicaUs biseriatis, sessilibos, basi fascicBlo pilonim 
stipatin, oblongis, obinsis; glomis obiongisy obiosis'^ binerriis, 
paleani aeqoaniibas. PreaL P. Usom WiBd. hsr6.y nsc Gaeiin. 

— PemTia. 2|. 

165. P. ATTENUATUM PresL in Bd. Haenk. i. 212. Colmo 
erecto^ compresso nodisqoe glabris; Tsginis foliisqne birsatis^ 
planis, rigidiascalis^ obtasiascolis ; spicis pluribos, corymbosis; 
rbachi partiali iriqueiray scabra; spicolis biserialibM, basi uo- 
disy oUoDgis, obiosis, glaberrimis; giomis binorTiisj paleam ae- 64 GRAMINEAE juss. (Paspalum.) 

qnantibiis. FretL P. temie WUUL herh., imo €?a<Hin. — Pen- 
Tia. 2|< «Affine P. elegantnlo, (JPre^) 

166. P. ▲PPBMDICULATUM PresL tii Md* Haemk. 1. 211. Cvl- 
mo erecio, mmoso, eompresso nodisque g^bris; Taginis orispi- 
losis; foliis glabris, margine ciliaiis; spids snbqninisy alieniiS) 
paientibns, arcoaiis; rhachi communi angnbia, pariialibna tri- 
qneiris, e nodulis seiosis; spicnlis oUongis, glabcnimis, biseru- 
libnsy sessilibns^ scrobicnlis rbacbis immersis, una iemunali; 
glumis ienuissimis. PresL — Panama. 2|i — Quoad babitwn tf- 
fine P. aureo. (Pr.) 

167. P< CRRTSOTRfCHUM Pred. In IM, Haemk. 1. 211. Cnl- 
mo erecio^ simpKd, compresso nodisque glabris; vaginis disti- 
cbis, ore pilosis f foliis rigidis^ margine scabriuscnlis; rhachi m- 
▼ersali compressa, seiosa; spicis denis^ aliemisy paiulis; rhadih 
bns pariialibns iriqueiris, margine iniemequo noduloso-setosls: 
spiculis biseriaiis, laiiiudine rbacheos, oblongis, glaberrimis. Prti 
— Lusonia. — Yalde affine P. aureo. (Presl.) 

168. P. AUREUH Ihtmh. ei Kunih. iVbts Gen. 1. 93. /• 2i. 
(Trtn. Ic. 9. U 97?) PreeL t» ReL Haenk. 1. 211. Nodis hax^ 
batis; foliis planis, margine scabris; Taginis glabris; spids ^tp- 
iaiis; rbachi plana, inieme margineqne papiUosot-seiosa, spini- 
Hs biseriaiis laiiore; glnmis glabris. Kmih. Axonopns sureos 
Heauio. Jigroei. 12. P. immersnm JXeee ah Eienh.in Mari. Bm 
2. 82? — Nova Granaia, Brasilia. Q 

1 69. P. PULCHRUM WiOd. herb. Neee ah Eeenh. m Mati. Bnu> 
2. 79. Spicis plnribusy approximatis, fastigiaiis; rbachi 000* 
muni pilosa^ pmpria plana, sub spiculis margineque papillostf' 
seiosa, spiculis biseriatis aeqqali; g^umis OTatis, piloso-scabris; 
cubno sitnplid; vaginis glabris; foliis angustis^ planis, basi s^ 
pm pilosis margineque baseos longe dliatis. JVeee. Di^iam 
aurea Spreng. Syei. 1. 272. exd. svn. Kunih. ei Lag. — Br>- 
silia. 2]. — « V 

170. P. RAMOSissiiiuif Neee ah Eaenh. in Mari. Brae. 2. 8(1 
Kunih. €frqm. 2. i. 164. Culmo ramosissimo; nodis imberbibos; 
folits distichisy linearibns, planis, iiiieme sulcatis) rigidis va^' 
nisqne glabris, carinatis, margine dliaio-lanaiis ; spids subdii^ 
iaio-qninisy inieme margineque aureo-seiosis;. spicnlis biseriati^? 
latitndine rhachis ; glumis snbaeqnalibus, binerriisy glabris. 0' 
-— Brasiiia. «— Yix differt a P. pnichro. (Nees.) 

171. P. EXASPERATUM Neee ah Eaenh. in Mari. Bras. 2.i^' 
Spids pluribus, appmximaiisy fastigiaiis; rbachi commnni nl- 
losa^ propria iriqueiray sub spiculis margineque papiUoso-setosJ; 
spicnlls biseriaiis angustiom;, glnmis oTatis, subpubescentibas; 
foliis planis Ta^hisque apice tuberculaio-hispidis. Neee* Cabrera 
chrysoblepharis Lagaaeay Elench. S. — Brasilia. 2|. — SpreoiH 
ad P. anreum dudt. Proximum P. pulchm. (Nees.) 

172. P.. CHRmoSTACHYUM Schrad. tn ;$d^tiCr. Mani. 2. 1> 
Trin. Ic. 9. /. 101. Foliis carinaiis, TiUoso-hirtis^ subrecurrisl 

Ta«»- GRAW^B iu» Oaspalivn.) 6& 

r m ffiwn» v^m m h glabria} iJU^i triqnein, iiife|a)« imkrgineqae se- 
toH», spicolia biaerialibaa augnatiorcs glmiua glabrial Schrad. — 
Brasilia. 2^ «?.<». 

173^ P. curESCENB Ifees ah Eseni. in Ilfari. BnM. 2. 7$. 
TVnt. IXm-. 2. 89. EJiud. le. 9. f. 99. Spids subquaieniM^ ap. 
pronuufiu^ sabdigiiaiis^ faatigiaiis; rikadii eMnmiiui pUMa; pro- 
pvia iriif wtra, sub apiculis margineqne pa^iiUoao-aeiofla^ spieulia 
iMsciiaiMi anbaDguaiiore; glnmis. obfiM^aio-eHiii^iicisy pubesceqli* 
bns ; foliia plan^ i^aginisque villpao-cania. iVees. -^ Braailia. 2^ 

-* Simile P. pnlchro ei' exaaperato. (Nees.) 

• *' 

Speeies dubiae, 

174. P. voiiBirrosuii Potr. Ent^cL mqtpL S. 308. Spids 
^taahmuy aliera longe pednnculaia, lougissimis; spicnlis biseria* 
iis; rliacbi cauleque pilosis; pednnenlis iomentosis; foliis laio-* 
liDcaribos, nirinqne birsntis. Potr. — Pairia ? — .In berbario 
l>enlboiaiiiii non amplins snppeiit. 

175. P. cvmffSB Bprmg. N. Ehid. 3. 12. J^J. Sysi. 1. 
247* Spicis gracilibus; pednncnlis capillaribus ; riiaclii filifomii; 
HoBcnlaa sttbrotnndis^ apicnlatis, glabris,. snbnniserialibns; foliis 
seabris; lignla exserta. Spr. «^ €nba et insuiae Ticinaee 

176« P* XANATVM Spreng. Cyr. jMf. 30. Spiris . biiia- 
iis, aliemis; rimriii angnaia; floscnlis qnadriseriaUbns » ovatif, 
acsiis, nninerYibusy bmaiis; foliis laiiiiscnlis^ nndnlatis, glabris. 
jSpr. P. eriopbomm SchvU. Maaim 3« 560. — Rio lirande. 

177* P..? KEMATOliES SdM. MmU. 2. 171. Repens; gla- 
br«ni; Miis brevibns; processu siipnlari ad fancem Taginae; 
raecmia 2 rel 3, ierminalibns , ereciis; floribns aliemisy bo^ 
liinus, iHniiiisb BooA. JlUiinm flHfbrm^ Ma^ Ffor* JtuL 1. 317- 
IK^iaiia moxburg^ Sprmg. Sysl. 1. 270. — India orientalis. — 
Mjibiios Agrosiidis linearis. (Roxk) 

178. P. ? VELimNUM Kunih. Gram. 1. 27. Spicis 8-9, a1- 
ierMiSy fiUfonnibniri ;. fl6sonlis' exaristatisy subpnbeBeentibus, gemi- 
naiis, inaequaUter pediceUatis; foliis ei imprimis raginis molU- 
ier brwiierqne velntinis. Cktnd. SliUnm velniinnm Canil. Goi. 
JlfoMsp. 126. MiUnm fiUforme Seesi in Ucri. Mair. — JHexieoJ 
0. — Sprengel ad Digitariam dUarcm irahii. 

179. P. ? oOCMinCHmENSC Wm. Mi FH^gg^^MamHgr* ^^ 
Spicm loagisaimay erecia, glabra; glumis cuspidaiis; foUis snbu- 
latis; colmo suberecto. Pbleum cochinchinense X<OMr* Coch. 61« 
— Cocbincbina. 

• 

HILIUBI UW. 

Spienlae biflorae, enm pediceUo haud articulatao; flore in- 

feriore nnipaleaoeo, ueairo, glnmae simiiUmo; superiore bipa- 

leski^Oj hermaplirodito. Gluma 1 (altera inferior abortiens)^ 

maiica, memhranacea, eoncava. Paleae floris hermaphrodiU sub- 

KvNTH. Stxops. 1. [ ^ J 66 GilAMINEAE iuss/ (Miliiiin.) 

coriaeeae, muHcae^, longitudine gliiihae vel ea bretlorea ; Infe- 
rior concavA, BUperlorem binefFiaim aroplecteris. ' Stamina 3. 
Ovarium glahnim. Styli 2., tenninales, lirevissimL Stigmata 
plumosa; pilis distichis^ denticulatis^ apioe fcifidiSy byalinia. 
Squamulae 2» camosae» suhintegrae, glabraci ovarium aupc- 
rantes. Caryopsis oblonga, embryoni paraUele oompreaaioaettla, 
glabra, laevis, pkleis induratis inclusa, libera. QramiMa eree^ 
ta. Folia pluna. Paniculae ramoiae^ diffaiae. Spicttfae pe- 
dictOatae. 

1. M. EFFUSUM lAnn. Spec. 90. WUld. Sp. 1. 360. JE^ 
BM. i. 1106. l^. Dan. i. 1143. JUm#. Gfanu 3. i. 22. SdkmdL 
€ftrm. 1. 197- Panicnla diffnsa; lloribns muticts. Schrad. Agro- 
stis eflhsa Cand. GaU. n. 1518. 

^ fioribus paBiculatis, conferiis^ culmo vaginisqae sca- 
bris. Milium confertum MUL JHd. n. i. Uaffwu Gtrw^ 
23. Wmd. Sp. 1. 360. Milium scabiam JHMM in, Dmr 
moriier. Agrogi. 136. f« 13. /• 49. MiUnm veiiiale F«m 
HaU. Sfpwp9. 32. exd. «yaoti. (^iesie Jhmeti.) 
-i- Europa, Sibiria. H» 

2. M. VERNALE Biei. Flor. 1. 53« Panicnla compositsi; spi- 
culis altemis, approximaiis^ acniis, mnticis; radiee anniia. Bid. 
Agrostis vernalis. Potr. Eftcyci. emppl. 1. 259* ^*- Tanria, Cau- 
casus. O '^ Simile praccedenti. 

3. M. LANATUM Boem. ei. SeknU. Syei. 2. 322. Foliis con- 
volniis; panicola ramosa, ^ebniraciai glnnia floreque ncniro es* 
iemc viHoso-lanails. MTifu 

o) spicnlls minoribns, pardns lanaiiSy septemnerviis* Pas» 
palnm lanainm Bnmb. ei MCnmih» Notu^en. 1. 94^ i. 29. 
Leptocorjpbium laaaium Jfeee o& Eeenii in Mmi. 
Bras. 2. &4. 
p) spiculis majoribnsy densissime albo^lanaiisy S-imT& 
(Kmih. Gram. 2. i. 163.) 
— - Mezicoy Brasilia. 2|« ~ Panico ignoraio ob babiinm aiBuI- 
limum. 

4. M. HOLLB Knnih. Qram. 1. 28. Panlcula patula; j^ 
mis viUoso-lanaiis^ foliis convohiio- filiformibns^ flacddls, villo- 
sis. Neee. Lepiocorypbium moUe Neee ek Eeenk in MmH. Brms^ 
2. 85. — Brasiba. 2|. ' 

Species dnbiae* 

5. M. ROSEUH Spreng. Syei. 1: 251. Panlculae pjnmid*- 
iae ramis capillarilms, glabris^ calycibna coloraiisy ^bmeimis; 
foliis vagiiiisque laevibus$ calmo erecio. Spr^ «-* bisulae M 6. M. TOMRNTOSUH BoHUt apud Wind. Aci. amie. nai. 
BeroLi.220. Panicula laxa, capillacca; pedicellis uuifloris; GRAM1N15AE luss. (BfiUimv) $7 

IjeilMis h^ahibai^.ninmim, menibnoaceui flosailia.oraUiiiDs^ na^ 
Tis. frmd. — India orieDialu. 

?• M. CAPGLLARE JiolA. iVov. Spec 39. PaniciiU eapillari, 
eflaBa; floriliiu mutiGis; gliimiB oUoogifly aeqnalibiu; foliis utrin- 
qne enm raginis pnbescenti-scabriuacnlis. fioih» — IndiA orien- 
tafis. — Sprengel cum praecedenfe conjtingif. ' 

& M. mcnomsBMMm Laga^j Etmch. 3» Culno deeom* 
beBicy nmeabsimo^ panicnla patnla^ capflloii* floribna mndWh* 
JU^gmstu. — Mexieo. © . 

9. M. MuEiHXJBiCBBRGiAiaJM SchuU* Mani.. X 178. Cifln^ 
ieretiy nodoso, glabro, striaio ; foliis lanceotatisy acnminati^, gla- 
bris^ Tagjna elongata, suj^eme margine piiosa; 'ligula breTissi- 
ma, baLrbaeformi ; paniculae ramis altemis^ soHtariis; fl^ormn pe^ 
diceDo sub caljee articulatp. MaMenh. Hilinm no. 3. JlhtMmh* 
Deser. 18. — America borealis. 

10. M. BI6RICAN8 JRMts. H Patf. Perm. 1. 47» .Floribiis ^ll^ 
mcqlatiii, eonfertis; ralvulis calydnis nitidis, nig^escentibns) ^fp* 
liis ezsiformibns, longiBsimis. jRuis. ei Poe. Agrostis nigricans 
Paa-. EmcfcL enppL 1. 259. ^ PeraTia. — Sorgbum? 

11. M. SPARSUH MiU. Dvd.2. Panicnb sparsa, ereeia; glu- 
mis aristalis. MSL — Vera Cms. 

AMPmCARPIJM StTSTH. 

SpienlM 2-fiorae (floro inferiore vnipaleaeeo, nenfiro, ghir 

■iM «Billimo), masculao et femiiieae in eadem planta; Iiao 

raficaiea, longe pedunevlatae; iUao termlnales, panieulatae. 

Maac: Glmna unica (altera inferior nuUa), membraoacea^ Mn- 

eaFa, muflca. Paleae floris masculi 2, longitudinei' glQmaei 

aubaefnales» chartaceae^ eoncavae, muticae; iuferior superio- 

rent blnenriam amplectens. Stamina 3. Pistillum efietum. S^va* 

■ralae 2, camosae, tiraneato-sublrilobae, glabraey coUateralea. 

Fem.: Glamaunica, membranaeea, maltinerria, concava, muti- 

ca^ palris tIx brerior. Paleae fioris feminei 2, eoriaceae, acn- 

tatae; Inferior superiorem blnerviam amplectens. Stami^ ef- 

fetn. Ovariom glabrum. Stigmata 2, terminalia, subsessOia, plu- 

wmamsk ; pilb aimplicibus rel bifidis» denticulatis, byalinia. Sqmi- 

■lulaa % eamosae, truneato-biIobae« glabrae. Caryopsis ob- 

long^a, Ceretiuseula, glabra, libera, paleb indnsa. Crrosieii ooei^ 

pii^snm. Falid plana vaginaeque pilata. Pamieula raad$ im- 

plicibut; Mpiculii pedicellatii^ racemotit, cum pediceOo eonti' 

uu£a. Pedunculi feminei fatciculaii^ uniflori^ vaginati^ fructi- 

feri tubterraneu 1. A. PuRSBH Kwdk. Gram. 1. 28. MiKam ampbrearpon 68 ' 6R AMINEAE lO*. (Olyra.) 

FiimA.'^ flir; 1 . €2. fj 3. Milfiim eHffttniii MueMenli. Ikter. U 
— NoTa Caesaria. 

: . .« . • . . . 

OLTRA tnrif. 

Spimiiae maseulae et fembieae in . eadew panicula; hae 
termiiialc% blflorae (flora iiiferi0re uiiipaleaqea, mutro, gluinae 
mmill); iilae uttiflme. Maao.:: Qluinae 2^ membranaeeae, con- 
eavae} inferior acuminato-aristata; superior (rectius paleaflo- 
H$ lhferix>ris, ifcre superibre abbrfiente?) bififcrvia. Prfeae nul. 
Ijie. Stamina 3. Squamulae 3, subcambsae, glabra^. Fein.. 
Ghijpj^ unica (altera inferior nulla) , membranacea, concava, 
aouminiito r aiCiMata. Paleae.floris feminei 2, coriaceae, paltfs 
breviores; inferior concava, superiorem pariiierviam arcte in- 
volvens. Stamina nuUa. Ovarium glabrum. Stylusl. Stigma- 
ta % pllosa; pilis ramosb, pubescentibus. Squamulae 3, sub- 
camosae, glabrae. Caryopsis glabra, libera, paleis inclusa. 
Gramina /blns lat/t^ ptantMj membranaceiif nervosit, Pafdeu- 
iae terminatet, rarwt avHlaret et depouperaiaey tmplketttl 
ramotae. Spicnlae eum pedicello artieulatae. Affinis Panieo. 

1. O. PAuaFLORA SwqH%. FlQr.h%4. occ. t. 12o. fViUd. SpecX 
205. Schlechiend. pat. tn Berl. Mag. 8. Jahrg. (iSXSJ 149. Fo- 
IKs obleiigis^ subdimidiatis, acnminatis, utrinque glabri»; floribos 
•axillaribas. SeUechie^id. O. axillaris Lam. Encyd. 4. Sil. J^d.BL 
i. 751. /. 2. Litbachue axiUaris Beauv. Jgrost. 135. i. 24./^ 
-rr Jamaica, Cajenna. 

X 0. ARVNOIKACEA Uumh. et Kunih. JVov. Gen. 1. 197* ^^ 
liis oblongo-laaceolatis^ uirinque scabris; va^inis glabris; p^i' 
ciila simplici, coarctata; spiculis femineis terminalibus, 8oliUriis< 

JHmlA. 

' p) vaginis apicem vcrsus pubesceaiibus. (JKeee ab E^ 
t .. . m Mari. Brae. 2. 306.) 
-.r Nova Granata* ,p. Brasilia. 

, ^. O. SCABRA Neet ab Esenb. ff| Mari. Brat. 2. 306. Fo- 
liis oblongis^ acnminaiis^ subtus vaginisque scabris, glaucis; »' 
gula ovata; paniculae raccmosae composliae angusiae ramis s(^- 
bris; spicnlis femincis in ramis terminalibus, pluribus, glabns* 
^ees. O. pubcscena var. glabra Raddi, Agrosi. Bras* 19 ? '^ 
Bsasilia. — CoDgmit cum O. anmdiiiacea. (Nees.) 

4* O. OLABSRRIMA Roddij Agrosi. Bros. 19« Ness ab Etenli» 
Mari. Bras. 2. 307* Foliis oblongis, acuminatis^ basi acuiis, ulnn- 
que vaginisque glabris ei laevibus^ viridibus; ligula nulia; p^'*'' 
ciilae racemoSae composiiae ramis laxis, scabris, inferioribus vc^ 
tidllaiis, plerisquc masculis; spiculis femincis in ramorum so^ 
rionuu apicibufl soHiariis^ glabris, JVees* — Brasilia. 2(* 

5. 0. PUBESCBNS Raddi, Agrosi. Bras. 18. Nees ab E»^^ CiRAMINEAE Jim (OI|rra.) <^ 

basi rotandaiis, subios sabpubesceDiibiUy vjililibiv^ vagiuU.hii^ 

iis; Kgnla.fiiilU» paiikoko racemosac composiiaci ^amU «ificiis; 

rfa^ehi liiiiii;}! «picajift glabrin; ffifiiifi^is in ramoc|im apicibuji -sub|- 

Mlit^riv.. N4e$. O, panicvlai^ , Hct^Utfid^ pa^. . tf% Bfrl JH^gf 

8 Mttg. (fStS,). 146? («xci. ^ phrU^,) ^ Br^ia. 2|, ., 

6. O. PANICIJI.ATA SwaH%. Oba. 347. l^iffd. i^fc. 4, 204. . CpJU 

iM KMiMp rft^mla ioraiio^i. .;$w. O. latifoUa JUtnt. ^. 1379. 

(JSIpofU iM. 1.>I. 64. / 0.> Xam^JU. iriT^U fr,U t^: fVamaica. 2|* 

T.i.O^ i.ATiFouA.jQii«i&.-«< iTi^A. Nn^. siflfn,, U 197. Fo- 
iiis oraiisy l^bria^ ii?argiiie serrvilaio^-acabris^ r^gipui pilbso-bir* 
iMB^ paDicola,aimplici,.paiiila; spiculli fi^miiifiis ^«ripipalibas, so- 
Btariis. Kih. O. latifolia Lmn.? — Insala Cabai 

8. O. HiQWits i^c0f . «& £Miii. ti»^ilf«rl. JETras. 2. 304. Fo- 
liis OTaio-obloDgis, acamipaiis^ • subpeiiolatis^ ghocis, . sulitiis soir 
Viis; Tagiois margine dliatis, subpilosaiis ; ligula nalla; paoica- 
lae lemunalis aDgusiae riiacni ritanisqae laevibus; spicnlis femi» 

solltariis, twmioailihn w^ '^j»s<e«|p . j|^i -^ericeo, JViees. ,— Bra- 
2|. .-^ AOims. Q« latifpliai^. . . ,- \ 

' 9. (K.<iiOii«iFoiii4 irtim&<I.Jrtsi/A. JVbiv.l^ffivl- 198. (1815) 
Schleehtend. pai. tn ^«rl. Jlfi^. 8 «^rg. (1813) 147^ Foliis l?n- 
eeolaio -,ob)«iiigfiy ;si]]l^cor4atis^ snpravagjn^^^ae gUbris, subiiis 
scalnis;, l^aniisala-siiiiplici, co9r/ct^taf)r»4i|iSi>.aliis fjBmineisy aitiB 
mascnlis. JK2fA. — Guiana* 

10. O. CORDIFOI^IA AimA. el ^tinlA. Nmf. Gen. 1. 198. Fo- 
liis oTato-«^lon^is^ 'cordatisy 'glabris, margine scabris; vaginis 
filons ; paaicuja, lamosa, verticillata^ patula; spicnlis nonnullis 
temunalibas femineis. £ih. 

p) raginis glabris ; foliis ovaiis. (l^ees ah EaenB. i» Mari. 
Bras. 2. 308.) 
•^ IVova . Gnmata^ Brasilia. — Nees O. eordifoliam fFUUL herL 
(Sehiechiemd. pai. te Be^ Mag. 8 Jo&f^. (\&i%) 148.) ad vario^ 
iaioa 6 ducit. 

11. O. CILUTIFOLIA'' Raddiy AgroH. Bras. 19. Jfeee ah Eeenb. 
in Mmri. Brae. 2. 308. Foliis delioideis vagjnisque ore dliatis ; 
riiachi birta; paleis albis, pilosis. Neee. — Brasilia. 2{. 

12. O. PLORiBUliDA Badilf jigroei. Brae. 20. Neee ah Eeenh. 
ts Mari. Brae. 2. 309. Foliis oblongis, subpetiolatis, obtusis^ 
apicnlatis, basi subcordatis, ciliatis; vaginamm marginibus pu- 
bescentibus; spiculis mascnlis ierraiiialibas, pamculatis ; femineis 
in racemis azillaribus disiinctis. iVees. Raddia brasitiensis JBM. 
m OJpii^c. ecienii/. di Bologna 1819. 3. 40. — Brasilia. 

13. O. MlCRAimu Bumh. el Kunih. Nov. Gen. 1. 199. (1815) 
SrAi^A/efidL pai. in BerL Mag. 8 Jahrg. (1818) 148. Kunih. 
CrwNa. 1.201. 1.12. Foliis oblongis^ angusiato-acatatisy basi ro- 
twBdalo^sabeordatis vaginisque glabris, margine scabris ; panicula 
ranosa, pAtala, infeme mascula, superae feminea; ramis vertiw 
cillatis ramalisque birtello-pubesceniibus ; glumis femincis acumi- 70 6RAM1NEAE juss. (Olym.) 

iiditHSiil^dristfltto/lKhpidiilo-seabris; paikis ptinelaio-scrobfoiilaiis. 
jTfA/^ Onno^, Brasilia. 

14. O. VENTRlCDiiA iV6«# Ab EsenL ik Mmii Bra€* 2. 303. 
FoUis obloiigo-lanceolatis^ acmiiinatls Taginisquo i^bris, inargiiie 
asperalis; paniculae eonpositae ei deeompositae rami^ birtls, ^ta- 
perioribns fi^ineis; «pfeulls CeDiineis TentricosiS} blEtisj glimis 
sciroliicnlatis. JVaM. . . . i . 

o) panknlalineari-oblonga, laxiorej spfcaKs f<Mniikeia p«i- 

cisy fbiiis. togusiioribns. ' 0« birsnta Trin. tneif. > 
p) pranicnbi - bblonga y supradecomposita^' spiciilia femi- 
neis in panicnlae apicl» ^nferiis; foliis latieribus. O. 
bifttaia /? densior JVin. tnedL O. serdbicalata StktuiL 
ined. 
* y) foliis lanceolaiis; panicula toia feminea.' 
^ 'Brasilia. — « O. micranibae persimilis. 

Species dnbij^e. 

15. O. oyATA Hantift. JVodL 7* Cnlm^ eiatoy stricio^ f^ 
liis petiolatis^ ovaiis, uirinqne aiiennatis, acaminaiisy glakis; 
Ta^is superioribus subpubesceniibus; panicnla «tnbierminali; 
glumis acntis. HamUi. ^ Cajenna. 

16. O. 0RiPifTAi.r8 Xour.CbcA. 2. 61L WM. 8pee. 4* 205. 
Cnfano iriqnetro; spids composiiis) seminibus irigonia, •cmlnns. 
Xofo*. — Codiincbina. 

STREPmUM SeBRAD^ HMES AB JBSBSB. 

Spiculae imiflorae, muticae ; masculae et femineae In di- 
at&tietia racemis ejuadem plantae; masculae; Glumae 2, linea- 
ri-lanceolatae; inferior acuminata. Paleae nullae, Fem.: Glu- 
mao 2, oTatoJanceoIatae, aeuminatae. Paleae 2, cartilagineae. 
Stylus 1. Caryopsis paleis cortieata. Cnbni caeipUosi FoKm 
distieha. Racemi axillaret^ paueiflori. (Char. gen. ex Nees.) 
Differt ab Olyra, cui proximum, spicularum dbpositione axil- 
lari) floribiis masculis superius positb* 

1. S. ot8TiCHOPHTLl«uit Sckrod* kud* Nees ai E$e9ib. la 
Jlforf. Brae. 2. 298. — Brasilia. 2(. 

THRASTA BVMB. et kvvth.' 

Spiculae biflorae; flores utrique bipaleacei; inferior mas- 
eulus; superior hermaphroditus, minor. Glumae 2, inaequales 
(inferior minor, interdum abortiens), membranaceae, mutieae. 
Maae. : Palea inferior (exterior) profunde bipartita, subcharta- 
cea; laciniis eoncaTis, apiee carinatis, aequalibus, carinia aeto- 
8o-cdIlatb, interdum pilo setiformi sub apiee aristatis; palea 
auperior integra, binerTia. Squamulae % lobato-truncatae, ca^- 'QB4MINBAE j|ja& (THb|i^> 71 

jaofi^ ^MiiM. .&iimiia A Hciwaphc: Paleaa.jiieiiiliciQiaoeo- 
ebartaceae, oblongae, coneavae, mutjcae ;. iuf^ioi; «auperiorem 
amplecteM. Stamina 3, ipter4aQi 2. Oirariuin giabrum. Styli 2, 
tenniiiales,' elon^ti.- Sti^ata aspergillironnia; jpiUs i^implici- 
bas. Squamnlae 2, coUaterales, camosae, glabrae^ iuti^grae. 
Cafyopais oUongia, exferoe cpiivexai intaKDe fjana, paleis in- 
dasa, libeni. Ctami $mpiiees ee/ riMMft. JFoKa plamm. Spieme 
nUimtmei rkaehi membiimaeea, compUeaia^ eikata. Spiealae 
MMMlaieralet^ (mbriekto-uniieriaiae, tetsihi^ Jlot maieala» mw^ 
wpeeUine. Differt a Panico nonniii paleH inferiore floris 
li (in ipsiB, spiculis adtiuc vaglna involutb) bjlpartita, 

1« T. PASPAi<on>ES Rwmhn ef Kmdk, Jfo«. Gta. 1. 121« U 
39» Cnlme ramoso; folSis -uirinqoe pnbeseeniibiis ; gfamui infe> 
riore nnlla; snperiore florem mascnlum aequante, birsuta; laci- 
Bus psteae masculae inferioris superne seioso-ciliatis, pllo uno 
milio lengiore arisiaefonni; flore hermapiiiediio diandro. — 
€^iineeo. 2^ 

2. T. BiRStJTA Nw th Eaevh. in MoH. Brat. 2. 94. KwHtK 
Craai, 2« 1, 102. Culmis raespiiesis, simplicibus; foKis uirin- 
f{ae moDiier i^ilosis, ciliaiis; flore niro<(iieiriandro; glmnis dua» 
bns, parris, hiaequalibus, pik^s; hMmlis paleae inferioris mas- 
celae snpeme hirsutis, muticis. IQA. Panicam ihrasjoides Trim. 
Mamegr. Panie. hUrod. 44. J^d. DUt. 2. i26. l^utd. le. 13. 
i. 151. — Brasilia. 

. 8pecies dubia. 

Z. T. ctJi.TRATA JVms ah E^fA. <n JlfeH; Jfrot^ 2. 95. Val- 

rnlae flosculi masculi Inferioris laciniis muiicis, apice ^abiis; 

culnie simplici; foliis hiriis, margine giandulosis; rhadd spieulis 

pamm laiiorey erecia. Nem. Panicnm culisaium TVin. i}Us. 2. 

126. J^kmI. /c. 13. i. 145. — Brasilia. 2|. — Poiras Panid 

? ERIOCHLOA BVMB. et kvktb. 

Spiculae biflorae, basi articulatae ; flore superiore bipalea- 
I, hermaphrodito ; inferiore unipaleaceo, neutro, glnmae si- 
miHimo, rarius bipaleaeeo, masculo. Glumae 2; inferior (ex- 
tcrior) minutissima rel plerumque abortieiuu Paleae floris her- 
nnaphroditi glumis breriores, coriaceae; ibferior apice mucro- 
nata (mutlca in E. distachya). Squamulae 2, subcamosae, 
truncato-emarginatae, glabrae. Stamina 3. Ovarium glabrum. 
Styli 2, distincti. Stigmata penicillifomiia ; pilis denticuIaUs, in- 
terdum bifidis. Caryopsii paleis indusa, una cum his deddua, 
elliptica^ embryoni parallele compressa, laeris, glabra. Gra^ 72 GRABBNBAE Juss. {Errtoctiloa!) 

mina faHtii plani». Apfetie gem6ute ffel jArret , panHcmkao-die^ 
potiiue; rkackit ^uwiitkiahL - 

1. E. DISTACHTA J^mS. ef MCutUK ^oo. Gen., 1* 95. 6 30« 
Spicisgeniiiiis; paieis ' apice ciliaiisy mt^^cis. SthJ '— O^rlndcc», 
Panama. 2(. 

2. E. VOU.IS JlStfnlA. tiVvm: 1. 30(r ' Rliacld gUimis^e ^ease 
moUiasimeqne pabescendibiis^ spicis sbtiiaiiisy altemisy simplieis* 
simisf glttinis soUiwe distincte^q^^erais^.f^i^biis^ m^tiob, ba- 
floris; flore altcro mascolo, altero bennaphro^iks JMtcA. fani- 
cnm moUe Mich. jF7br.'t.47. .Panicnm Micbanxii JRoeiii. ei Schtdi. 
Sygi. 2. 427. Panlcnm georgicnm Spreng. SysL 1. 308. Mo- 
nachtie nnilaferalis Beauv. Jgr. 49. /• 10. /. 9. — Florida, C^e- 
orgia. -r* Folia band snppetani». Cnlmas tomentoso-rillosns, Spi- 
eae drciter 1, alteniaey distantes. Spicnlae altemaep biseriaUc. 
AiBnis Fanico reptanti, 

3. £• TIUXMA Munth. Granu 1. 203. i. 13. Cnlmo .foliis- 
qne pnbeffolia; spicls circiter^^ ydtemis, distantibns; spirn)is bi- 
seriatis^ oTatis, acntis, pnbesceutibns, rhachi Tilioso-hirsnta ir^lo 
latioribns; gioma Inferiore . parra, snferiQre 7-nenria;,fore neo- 
tro nnipaleaceo, S-nervio ; hecmapbrodito tranpTersim mgoso. JKlA. 
Faspalnm TiUosom tkmJt. Jap. iS(. i. 8^ P. distichnm ifeii/i. S^. 
12. I. 89./. 4. (fMC SwaH»,) Hdopns villosns Neeit ah Esenb. m 
Mari. Brae. 2. 17. — Japenia. — ]B. pnpctatae pmxima. (Fin^;ge.) 

. 4. £. POI.YSXACBTA JBfaadf^ ei Kwdh. Nov. Gen^ 1- 95. #. 31. 
Spids crebris, altemis; padeis glaberrimis ; inferiore apice mn- 
cmnata. Kih. Blilinm poljstachjon Spreng. S}fei. 1. 251. — 
Ctuajaqnil Qnitensinm. 2|< 

5. £. PUifdTATA Hamili. PfoA 5. Kwdh. Gram^ 1.30. Spi- 
ds plnribos; rhachi snbtriqnetra, hirsnta, ^icnlis dnplo anga- 
stiore; gfamiis oTaio«-laace<daiisy acnminatis, pilosis, Talva exte- 
riore mncmnata longioribiis; enlmo snpeme puhescenie. FJaeg^e. 
Miliiim pQnciaiiim Xtnsk ^sioen. 5. 392» J^futd. Spec. 91. Sworfis. 
Obs. 37. ^rown. Prod. 1. 188. Paspalnm pnnctatnm Haeggey 
Monogr. 127* Trin. Jc. 13. t. 155. Agrostis pnnetata Lanu En- 
cjd. 1. 58. Oedipachne pnneiain LkUe. MM. 1. 51. PipUihe- 
ram pnnciainm Beauv. Agroei. 18. i. 5./. 11. Hoein. ei Scknli. 
S^. 2. 329. Piptatheram confine SchuU. Mani. 2. 184? He- 
lopns pilosns Trih. Agroti. 104. Spreng. N. Enid. 2. 49* ^esle 
Neee.) Helopos annnlatos Nee» ah EeenL tn eched. Pipiaihernm 
annnhiinm MUiddiy Agroei. Brae. 30. — India occidentalis, Ame- 
rica calidior, Mejoco, NoTa DoIlaDdia, Senegalia. 2t* 

6. £• AcirmNATA. IVodis Taginarumqne collo holosericeis; 
foHis planis, margine scabris; rhadii pubescenie; spicnlis omni- 
bns soliiariis; glnmis pilosis, 3-nerTiis, inaeqiulongis, palea in- 
feriore longioribiis; inferiore longe mncmnaia. PretL Pipiaifae- 
ram acnminaiom PreeL in BeL Haenk. 1. 221« ~ Mexico. l^ — 
Yalde aTfinis pmeeedeniL (Presl.) GRAMINKAB luss. (EriocMoa^) tJi 

7i 'B« KBirnm Me^' Bmeq. 47* Calmo pobMMiieif pld*. 
fTvUi ipyvivyilaia; T^nilii coroDiBs giatris^ cacteriore orisia- «vr 
bolala <calj.<^ loogiifp^ino ifroiinala* Jlfeyw PaqNdvm Hjfj^jmanm 
Spr€mg^^fiy8L.i*,2A^ iMxd. iiogn-y iesU Nee$.) — tlsseqiidip. 2L 

8. E. i ANJf uiATi Kunih. Gram. 1 '. 30. Spicis pturihns^ 
tlia^ mqiietra, glabra, spiciklis qnaHmplo angastiore ; • glbmi» 
oTato-Lokceolatis, acotis, pilosis, ralta mocrbData longibribm; 
c«lmo ti^ p er u o glabro. Fh^:^e. «Mifom tadiosiiiii JMo^ Ofo. ^6. 
22. Wmd.-ap. 1. ^61. JBd«6..21^; Jitd. 1. 317^ Paapafanii ami«- 
Utnm Fhi€gg€j Monogr. 133. Trtit. /c. 12. f. 13^ Helopiis laor 
ris Trin. m Spreng, iV. JEWcL 2. 49. Agrostb ramosa Polr. En- 
ryrC ^mpfL 1. 257- Helopns annolatus iViM» oft &ai&. m Marim 
BroM. 2. 17- -— India orientaBs, Manilla, Honteiideo. 2{i 

9. E. 8UCCINCTA. MoHiter pubescens, glaiicesc^s; cnlinis 
caespiiosls, pifoeumbentibus, mmosis, angolatis^ Striatis; Taginis 
carimrtis, nollitcr pubescentibos; foUis lanceolato-tUnearibns, acn^ 
tio, ]^aiii8, molHnscnlii; spicis drciter6, altemisy adpresso-erei^ 
tis ; rimdii' pubescente ; spiculis Talde laxis, pedicellatis, infi^o^ 
rilNu quadriserialibus, superioribns biseriaBbiiS; lanceolato-ellip- 
ticio, acttiissimisj pubemlis; flore bermaphmdito mucroiiaifk. 
PMpainm so^ciom TVtti. I>Im. 2. 1(9. Fjnti. Ic. 13. /. 156. 
— Asir^ban. 

10. E. ? 6LOB08A ITim/A. Grom. 1. 30. Panicnla painltf; 

glamis mniicis'; pedicelHs* cingnlo Inieo. Thwdn Militim globo- 

som TkmA. Jap. 49. Agrostis globosa Pofr. Enryi. MUfppL 1. 

257. ^ Japonia. — ^ Paspalo pinictato Tel annulato liiniilis ? 

(Flnegge.) 

11. E. BRASfLlB:iiiS Spreng. 8yti. 1. 249. Spids conjnga- 
iisi rkadi filirormi, fl^xnosa; flosculis aliem&i, remotinsculis^ 
papilloso-pilosis; foliis coiiToluto - setaceis Tagiinsque birsnlii. 
Spreng. — Brasnia. 

12. E«? PULCHELLA Kwdli. €fram. 1. 30. Spica composiU; 
pariiiAiins altemls, breTibus, imbricatis ; spiculis 4-farit8, OTatis, 
acniis rliaeiiibusque birtis; glumis carikiAtis ; floscnlo neutro blTslTl; 
mlmo repenie, ninosissimo nodisquc pubesccntlbns ; foKis oMl- 
qoo oTatis, snpra pilosis,- subtus pubesceniibn^. Nets. Panicom 
pnldidlnm Raddi, ^grosi. Bras. 42. Nees al Eeenb. ftt ilfiirl. 
nras. 2. It8. Trin. Ic. 15. t. 178. — Brasilia. 2|. — Panicom 
noDo Jlfle^ hnic pmpins accedere Tidetur. Panicnm moUe ii^. 
difl^eri sola mole foliisque longis. (Nees.) AfBnis qnoque Fanico 
aiolonifcro Zani. 

UROCHLOA BBAVV. 

Spienlaa biflome^ nudae; flore aupeffiom hermaphrodito ; 
iBfcrfove neutro, vnipaleaeeoy memhranaoeo, mntico. Gliimae 
% nembranaeeae, inaeqnales, eonoavae, mntieae. Flos hte- 
OMipiir.: Paleae 3, snbeoriaeeaef eoncarae; inferior apiee aii- GRAMINEAE ivss; (Urochloa.) 

itata; ailiift,BracroiiifQrinL Siuaipiiila^^nktrilobaa^lafeNli», lobo 
inedio longiore, acuto. Stamiiia 3. Styli«2, Iiberi. Siipaiatftpe* 
nidllffdnnia ; pUir simplimbuir. Coryopsb elliptite,. evnbrjroiii 
patallelei coinpressa^ glabra, paleis iiichisa/ iib^ra^ Oramma 
Jfbliit plams. Spicae ^eminaiM^ d^itaiae vel racemiifim die- 
fOfUae; rkachi $aepe ietnlie diaphanit obsita^ . Ifipc, i^iinico. 
inda Oplismeno et Seiariao prpxia»a,. «b illo viiL distinote: 
ftNre hemiqpbrodito aristuiato} 'in Panico prostrato Ittdv ari. 
stula obserFatur. ^ 

1. U. PUBESGENS Xmdlu GroKu 1. 31. Spicis complaribaa, 
aliernis Yel o|qK>siiis; spiculis altcmis, biseriatis; glumis pabcs- 
ccoiibus} Taginis rillosis. Setairia pilifcra Spreng. Ctcr. p(M#. 
33. 1T. panicoides SchulL itfan/* 3. 595. {exd. ^jp^ Beaw.^ Pa- 
nicam Helopaa Trm. m Spreiig. N. Enid. 2. 84. Trin. JMas. 2. 
148« lEjmd. Ic. 16. /« 183. — losnlaeMascarenae, Nora Hollaa- 
dia, India oricntalis. — Habiia proxima P. prostraio JLumu 

2. U. PAfficoioES Betnw* Agroei. 52. t 11. /• 1. Jgiiiwa. 
. Orga i. 1. 20$. U \i. Spicis subtribus, aliemia; spicnlis altei^ 
nis, biseriatis^.glumis. glabris; yaginis villosis. Xlh. Panicam 
sanguinale Burm. Flor. Ind. t. 10. /1 1. (feete specim.} Miliom 
sanguinale Roxi. Fhr. Ind» 1. 317* fteeie sya. Burm.) Panicon 
jaranicnm Poir. J^tcycL st^fipL 4. 274. (jteste herh. Ihef.) Oplis- 
menus jaTaniciis lioem. et Schtdi. Syet* 2. 891. Paspabm Mem- 
gainalto Schuli. Mani. 2. 171* (ieete Neee.) Helopo? sangidBa- 
lis Neee ah Eeenh. m Mart. Brae. 2. 17« adn^ — India orianta- 
lis, Java. 

3. U. FASaWl^ATA Kunih* Granu 1. 31. Spicis 5-7^ digft- 
.taio-fasciculatis; spiculis subgeminis, pediccUatis ; gluma sape- 
riore margine rillosa; foliis dliatis; raginis pubesceniibua. 
Panicom fasdcnlaiam Lam. Encyd. 4* 741. Oplismenus ? fasci- 
cnlaius JBoem. ei SchuU. Syei. 2.487« — Jamaica ? — Folia la»- 
ceolata, ciliata^ glabra. Ya^nae pubescentes. Spicae 5-7) ias- 
dculato-digitatae. (Kih.) Habiios Panid sanguinalis. (Lam.) 

4» U. SEMIALATA ATttif/A. Gram. 1. 31. Spicis 2-4, «iigii^ 
tis) rbacheos flexuosae dentibus 3-S-flori8; glnmis acanuaaiis ; 
interiore marginata, ciliata; flosculo bormaphrodiio breriter 
staio; foliis glabrinsculis ; raginis infimis sericeis; geniculis 
batis. ^roim, Panicum semialaium Broum. Prod» 1« 192* 
Nova IloUandia. — Proxima scqucnii. (Brown,) 

S. U. ClMtcniA Kunih. Gram. 1. 31 cl2. /.103. Culmo 
scendenie^ simplict; foliis lanceolatis» margine cartilagineo, 
liaio, undulain; raginis pilosis; spicis snbquinis, digitaiis, 
dnnculatis; spiculis laxis, pcdicellatis, gominis^ infcrioribus 
tariis; glama saperiore margine dense scriceo-ciKata. JM. Psb- 
nicum cimidnnm Beix. Ohe. 3. 9. WiUd. Sp* i. 344. Baxh.FMlom^ 
Ind. 1. 295. Milinm cimicinum £<nii. Jlfafil. 184* Axonopos GRAHIM8AE JUSft. (UrocUoa.) 79 

Beamt. Agrodi 12. '~ IiidU orieD«Bais. (J«Bum. fiito 

6. V. vmmnk PruL In JM. Baenk. L319. Caimo erecio, 

»MV coinpraiso^ Taginttglaiifui folii» nargine soibrifl, «iriii^ 

«pie ecaiii4weiili«; ^picis jitemis, |>aiiieiilatie; spiciifia baAi aeia 

sttpatflif prieia florls Baaailiw]»ae^iiafi|iB«.PrMi; — fifMdeo«2|« 

1. C. FASPA^^Ea iWil. kL Rd. Bmenk. 1. 318. %»ida 

iemia, aliemia, basi nadiss palea avperiore floria iienMna «kiL. «> iMd» inaiiqQiongia; infeiioie Tiz dimUio 1 

/Q glnmia sabaeqailongia. 

Eonia, 2l|r Pridro inlniid afBnia Pa^alo vaginnio. * .* . ' VAmCUSL ' 
Paniei species LHiJf^ 

SpieQlae biflorae, nndae; flore superiore hermapbrodito; 
iafeiiere l«2-paleaedOy m nsenlo toI neutroy membianaeeo, mu- 
tieo. Citamae 2, valde Inaeqades^ membraaaeeae, eoneavae, 
nmtieae. Paleae floris bermaphrofiti 2, eoriaceae, subaequales, 
ooneaTae, mutiGae ; inferior superiorem j^arinermm amplec^ens. 
Siamioa 3. OFarium glabrum. Styli 2, terminales, elongalL 
Stigautta penieiUiformia ; pilis eimpUcibus, denticulatis. Squa^ 
■ndae 2, canMaae^ dolabriformee vei tnuicato-2-3-Iobae, glar 
brae, colhrterales. Caryopria gUkra, emiiryoiu parallele coai. 
pressioscula, paleis arcte indusa, fibem. Oramma /biiig pkn 
M€9. ImfioreseenHa ipieaia velpamimlata; riacks tnarticulaia. 1) Spicae soliiariae. 

1« P. RAaUM HnNoa. Prod. 1. 189. Kumih. Gram. 1. 207. 
tm 15. Vrim. /c« 17« '. 200« Spica fara, lilirormi; floribus.sub- 
aeasflilmsy glabris, disttnelis; floscolo bennapbrodiio rugoao^ 
cobno zamoso. Bramn. ^ NoTa Hollandia. 

2. P. aoTTaoELLloaiBS AMai. ei JXmnik. Noo. Gen. 1. 96. 
t. 33. CTnlmo erecio nodisqno ^abrib; foliis pubesceniibnsi 
apiea aeliiaria; spiealiB disticbis; ^nmis sericeo-pilosis. JT/A. '^ 
Rquie OrinocL 2|i 

J. P. LoLiUH Neee ai Eeeni. ia Jlfarf. J?ra«. 2. 102. Spica 
aemaria; sptenlis disiicbis; gloma iaferiore spaihulaia neuiro- 
qoe fleacnlo airinqne falTo-barbaiis ; snperiore gluma paUido- 
birauta; enlmo simpUci, erecio^ glabro; foliis Taginisque ▼iUosia. 
Ifeea. — BrasUia. 2|. ? — Affine P. roiiboeUioy L (IVees.) 

4. P. KRIOCHRTSBOIDES Neee ab Eeenb. m Mart. Brae. 2. 
103* Spica soBiaria; spicolis disiicbis; glumis nfutroque flosculo 
dcnse fermgiiieo -hirsuiis ; ciihno simpUd, erecioi ^abro ; nodis. 7« GftAMINEAE jus& (PatiiooM») 

foliis ragkiiflque 'hinuiis. .JV«ri». P. bmigiMliin. IVdl. Di»^ 2, 
159. Ejtud. Ic. 8. i. 90. — BrasUia. 2(. 

S« P* p^Pi^HORlJii iV(M9 Ai^^£«^*.tfi- JlfarL Bra#. 2* 104. 
Spicar seliiaria; flpieiiMa distichis} gliimis pa.llido.-\vi]losis^ iitfe» 
vftoveilineari, spathulata, infjra apiceia ei superiore apice bavba- 
tih^(flosculo ueUirobiTalvi^ mari^ llirsaisi, di>riso^xcara4»$ coi* 
■lotiPAmoso^ adscendeiite; ttodia Mrti^) foiii» plaitt», bflisiai rer- 
suS''e tulMitsiiiisiiiiBatas. Ams* »."'-. ; : * . i- -^ .,-.: u- 'k 
a) foliis pilosis culmoquc tenerioribus. 
.' ' /9) foUis praeicr margiueft .^bifs tOofattQi^flKliSniiioribiia. 

— Brasilia. 2(« ■«. .*!•' ..-ir. > 

(.. 6. P.BXMUTUM AesaoS JSMfii..t» Jlfairfiiiirm 2^105« 2Vm. 
IKm. 2. 160. muad. Ic. 17« #• 194. Spica solitaria; spicufis 
disticho-ahemis; glnmis snbaequalihnsy toiis nentroqne floscnle 
apice alhido-hirsniisy hoc dorso caiiaRculaio ; cnlmo erecio foliis- 
que seiaceis glabris. JVe»A..-*- .Brasilia* 2|<' — Propinquuin vide- 
iur P. rotiboellioidi. An Tarieias emadaia P. pappopbori? 
(Nees.) • .' • * . ...... ..... 

1. P. l>iieimBl!N« iloeni. €i SehuU. Syai. 2. 129« iVee» oi 
AsnA. m Mmi* Mrat. 2w 107« MCmih.. Gram. ^. 208. 4,^^ 2Wn. 
Jc 13. I. 1|i6. Culmis decumbeniihus, iuferne repentibp^, las- 
ciculaio-ramosis ; ramis floriferis 7-Q; monosiachyis;* foliis lan- 
ceolato-linearibus^ planis, rigidis, ciliaiis; pnbiBscentibus ; vagiuis 
nodisque pilosi^; ' fipica arcuato-falcata; spiculis nnilateraiibns, 
gcminis, hiseriatis, ohovaiis, glahris; florchermaphrodiio taber- 
enlaio ; neutro hipaleacee. Kth. Paspalum deoamliens JSmmrix, 
FSor» Jkd. occ. 1.i38.</e«f6,«psctffi|.) PaspalpiBi nuians fMnu flL t. 
175. Qiesit Fhtpgge.) jPokr. JSnc^L 5. 28. Paspalum peduiicula- 
ium J^oir. EncycL «ujap^. 4. 315. ftesie, epecim.) Paspalum curvi- 
stachyum Raddi, Agrosi. 26. (^ieeie Neee.) — Janiaica, Guiana, 
ad flumina Amazonum ei RioNcgro. Q. — Nees Paspaloin nn- 
ians Lam. quoque ad P. dissecium jUnn. ducii. 

8. P. MONOSTACHyuM Jiuiii^. ki KwUk. iVbe. Geia. 1. 96. 
KwniK Grtmi.2. i. 104. Cnlmo simplici vel ramoso, erecto, rer> 
sns nodos pilosinsculofnodis serieeo-pilous^ foliis planis^ apicse 
angnsiaio-acutatis, uirinqnemolliierpilosis; vaginis carinaiio-c«MD- 
pressis^ piloAis; pedunculis monosiaehyis, Boliiariisf-ieriiis ; spi- 
culis unilaieralibns, geminis^ quadriseriaio-imbricaiis^ 'eliipticis^ 
plano - convexis, glabris ; gluma inferiore brerissima ; flove ma»- 
culo bipaleaceoy hermaphrodiio^ lincolis crenulaiis scabraio* JEU. 

— Orinoco. 2|« 

9. P. REPAMDUM iVeet ah Eeenh^ tn Mari. Brae. 2. 98. TVi». 
le. 13. i. 150. Spica soliiaria vel geminis sessilibns^ imiiatei 
Khns; spiculis geminis, ^-fariis, nervesis; rliachi dilataia, 
panda; culmo erecio; geniculisj vaginis foliisque lineari-acami- 
naUs hirsniis. Nees. — Brasilia ansiralis. 2)* — Si P. moao- 
siach^nm HufliS. ei Kwriih. excipiasi visE ulii alii hujns 
speciei comparabls. (Nlses.) GRABilNEAe luss. (Fanioum.) 

.Species hiijiui seeiionis mQii oaBiae. 

10. P. raLBoiKs HfowH. JVodL 1» 189. Spica cyliiidiaeepi- 
oM— gi ; floribiM ImbriealiB, OTatis, aentii, pnbesceiitibM; follis 
plmido eninioqiie basi nunoso glsbris. Jlfftnon. -^ Kot« Uollaiidii^ 

11. P. MYOSuiioiD^ Hrowfi. FnsdL.l.. 189. Spica cjrlindnN» 
\\ floribns 'imbricatis^ ovatis,' obtnsiwdBlis . foliisque glahria» 

; eobno repeniei. JiroiDii;. -^ .NoTa . Hollandia* 

12. P. AncfiATbM BiNnBm Pirod. 1. 189. Spicn e^Kndnicca, 
ra4rcnosa; floribns fmbrieatis, oblongis, durtatis^ bispidulisf for 
^Hm planis calmo^jne erecto glabris. BrinoiK *-* Nora. HoHandia. 

2) Spicae geminae. 

13w P. PASPALiFomiB Presf. tn JM. jEfasdt. 1. 296« Cdhno 
adaeendente, ramoso, compresso, glaberrimo; nodis compiessis^ 
barliatis; foliis linearibos, pianis, glabris^ maigine scabris; spi- 
cia dnabnsy coi^gatis, ^ectis ;. rbacbi planay spicnlis ovatis acn- 
tts biseriatis latiore; glnma inferiore spicnla dimidid breriorf^ 
oTata, acntay enMria; ahperiore oTata, acnminata, pnbescente, 
IrifierTia; floris nentrivs palea OTata, acnta, glabra,. S-nerfia; 
floris hermaphrodiii palea inferiore oTata^ acnta, minntissime se» 
riaitim tnbercnlaia. JVeiL — PeruTia* -— Affine Paspalo Tagi- 
nalo Ami6. ei JKimih,, ^od certe a specie Swartciana difleri. 
(PresL) 

14. P. POLTRRHnetJM Pfisl. In HeL Hwnk. 1. 296. . Cnlsio 

ban repcnie, adscendenfte ; BodiB, Tsginis foliisque biimtis ; aplcis 

sabbinisyaliemis, secondis ; spicnlis OTsiis, aeatis, biserialibus^ im- 

brica^, rbachi plana scabrinscala latioribBs; i^ma inferiore 

minima, rotnndaia, sobpersisieiiie; superibre psleaque floris. Jien- 

#rias inferiore aequalibns, oTstis, irinerriisy puberalis; palea flo- 

ris neatrius superiore mnlio minore, lanceolata; flore henttE»- 

pfarodilo oTaio, acaiiusculo. Pr^tL **-« CaMf^miik •«- Affine Paa- 

paio birto et notato, sed differt genere aliisqile notis. (PxesL) 

3)'Spicae plnresy racemosim dispositae. ., 

15. P. PASPALOIDES Pers» Sym. 1.81. Raddif Agrofi\ l?ros»4S. 
Splca composita; partiaUbus aliemis, imbricafis^, maticb;. spicn* 
Ks bifariis, OTato-Tentricosis; gluma infieriore breTtssima, tnui- 
eatn; superiore oboTsta^ mtundata, floscniis pamm breTiora; 
flo9calo inferiore mascnlo, biTalri; car^nopsi oTota, acuta, laeTius- 
rola ; cnlmo Tagiuaio foliisqae lineari-atiennaiis glabris* iVeef. 
P. affine Neee ab Beemb. tn Mari. Bras, 2. 114. Digjtarfa ap- 
preMli Pere» Rytu-i.SS* Paspalnm adpressum Riduird» inZaia. 
IIL i. 176. Panimm briaoides Lam. HL 1. 170* (i^-^**) PftBi- 
cmn flnitans JRfe^f. Eeeeq* Sl; exrU eyn, (ieeie Neee^ Panicnm 
beckmanniaeforme Mikan mee. Trin. tn Spreng. N. Enid. 2. 83. 
Dii^taria affinis Roem. ei SckvM. Sjei. 2. 470. — America me- 
ridkmifis^ Matiritias, Laaoiiia*. 78 GBAMINEAE jum. (Pdiiicuiii.) 

16. P. FLUITAH8 Bei%. Oh. 3. 8. ei B. 13. FohL SyttA. 1. 
8. Wm. Spee. 1. 338. Boxh. Flor. InJL 1. 297* Neee ah £mi&. 
ih Mari, Braa, 2. 115. adn. ^pioft' eolaponAA $ pMrtbfibas altcr- 
niir, appresns, natidsj spiciilis bifaiib^ elliptiiiisy hinc plmnlwn 
«nlis; gkma inferiore bteTOsima) iraneala; snperioie oboTata, 
-roiondata^ floecnlis panun* breviove; floscolo inferiere . Matro, 
unrralri; earyopei eilipiicay aoata, enbiiliasime rogakMHi; cnlBia, 
▼aginis foliisqne- lineari^aiienaatia laevibne. Ntu. P* f^rwini 
iom Fi^ek. Deecr. 18. n. SB. <M» WWd. ; Neeaeo rMim i>^ 
iarUie epeeUe.) «-* India orientiilie, Madagascaria, Arabia» 2i> 

17* P. BRlzoiDi» Jacq. Edag. €!ramu 1. i.2. JVeet nft JSeemk 
in MaH. Bras. 2. 115. {Piack. Aha. i. 191./. 1.) Spica con- 
posita; pariialibus aliemis, appressis^ distantibnsy maiicis; spt- 
cvlis bifariis^ ovaiis, Teniricoris^ glama niraipie or^aia; iol^riore 
floscolis iriplo, superiore paolo breriore^ floscolo inferiove maa- 
calo; blvalvij carfopsi ovaia, obtasa, laevi; culmo, Ts^inia foliis- 
que lineari-aiiennaiis glabris. Neee. P. brisoides X«Hn. MaaA. 
184? — India orienialis» 2|i 

18. P. BRizABFc«MB JVedL tn Bd. Haetdk. 1. 302. Cnlms 
simplici^ compresso nodisque ▼aginisqve ^berrimis; Ugnln d- 
liata; foliis supeme scabris; spicis pkiribasy alienis^ disinniibnaj 
secandis; rhacbi communi giabra^ pariialibos margine scaliris; 
spiculis biserialilras, ovaiis, acuiis; glama inferiore ovaie-rotoa- 
data, trancaia, multo bre^iore superiore quinquenenria acatin»- 
cula^ panlo breriore paleis liermaplirodiiis iransrerse nigoeis, 
inferiore acata; flore mascalo bqialeaceo. PreeL •<- LoBonia. — 
Toio habiiu referi P. brixoides Lbm. ei P. afifine Neee. <PrcsL> 

19. P. MUCROiiATUM Boih. Noxf. Spec 45. Neee ab Ksmti in 
Mart. Brae. 2. 116. adn. Spids aliemis^ sessilibusy sccondisy 
remoiis; rhadu in mucronem sabulaium spica superemincnteM 
elongata^ spiculis oblongo-oratis ; caljds ▼al^ula exieriore ovn- 
io-subroinnda; covoliis hermaphroditi flosculi iransx^ersini ondn- 
laiis. JlelA. -* India orienialis. — Simillimum P. fluiianii. . Foita 
▼eram P. brizoides Zdnn. Mani. 184. (Nees.) 

20. P. FijiviDUM Belx. Ohe. 4. 15. WSid. Spee. 1. 339. 
Broum. Prod. 1. 190. Neee ab Eeenh. in Mari. Brae. 2. 116. 

■ 

Kunih. Gram. 1.211^ i. 17* Spica composita; pariialibiu altcv- 
nis, appressis, distaniibas, muiicis ; spicnlis bifariis, o^aiia, Teift- 
iricbsis; gluma. atraqae o^ata^ obiusa; inferiore floscalia diipIo« 
superiore paoio bre^iore; floscalo inferiore mas«^0y birahd; 
rjropsi ovaio-eHlpiiea, obtnsa, ragolosa; onlmOy ▼aginis 
linearibus glabns: Neee. P. granulare Xom. JU. 1. 170. I^fuefd. 
Ene^ 4. 740. (ieeie Neee.) Trin. Je. 14. i. iSQ.B. P. brisoi- 
des BojA. Flor. Jnd. 1. 293. TViii. Jc. 14. 4. 1S8. 159.^. P. 
disians Trin. Jc. iS. t. 172 ? -* India orientalb, Insalae Fraua^ 
eiae ei Ja^ae. 

21. P. ERCCiFORME Sihfh. €raec. 1../« S9* SmMh. Prod. 1« 
40. Spicis alieruis, sessilibus, secnndia, pilosis; Yalvok cal^^ GRAHINEAE juss. (Panidim.) 99 

etBm ieHia exigiia, aciithwealavcBlmo vumwow SmalL «*• Inaala 
Samos* •2(< — - P. bvisoMK et fliutanii proximnm. 

22. ' P« • oBTtJaiPOLiUM DMe, A^ypi. 6* t.S. Piiilr..B»efcL 
«ifppt* 4. 275« Cnlmo beai repaita, genicitlaioy ramoao^ foliia 
oi»t«8ia; apicia aeomidia^ «zi eommnui dilatato «excaTato ,u 
aia. IM. Digitaria obtnaifolia ileeiii. et Sh^. S^. 2. 889. 2. It7. Splcar coinpoalta, atricta; riiadd lone oamdicnlata; api» 
c» pnrtialilNia altenis^ appTozinmtla, pliiribiia^ appreaaia; mfikm» 
lia bilariia, ovmiia^ hinc conYexia, giabria; £;imim utra^ne <nr;ata^ 
apicalain; ezteriore floscnlia dnplo, auperioroYix breviove; floacnlo 
inferiore nentroy l^ralvi; cufano glabro. iVeat. -^ Nora HoUa»* 
dia. — A P. flarido Retn. difiert. (Neea.) 

24. P. TIU7NGATUH Nef 0& JSmii^ i» Mtari. Bras. 2. 215. 
Trin. IHbb. 2. 130. Ejtud. le. 14. i. 168. Panicnlae ereetae »• 
mia llesiioaia; apicnlia grandioacnlia, OTatia; ginmia aeqnalibuay 
oMoaiaoimia, flesculia dnplo brcTioi^iiay tnaaculo biTalvi; caimo 
aimplici ; nodia birantia ; foliia Unearibua, eloqgatiay acabria. iVeaa* 

— Braidlia. 2(i 

25. P. aTRlCTUlI irroint. Prod. 1. 19a Trku Me. 15. i. 179. 
Spicia paudfloria, aobapproximatia; floribua oralibaa, obtnaia; 
glnnda glabria; floacnlo bermapbrodito aericeo^ nentro uniTslTi^ 
glabro ; foliia iuTolutia f canlinla breTiaaimia ; culmo nunoao. JffffVNPii. 

— NoTa Hollandia. 

Speciea dubiae aectionia tertiae. 

26. P. «lucn.B Jfrowfi. ProiL 1. 190. Spicia approzimatis', 
pancifloiia, raoemosia; rhacliibua apice nudo, ariatacibnni; flori* 
bna avbimbrieatb, oTatlay g^abria; floacnlo bermaphrodito tenni* 
ter mgoao; foliia anbinToIutii, glabria. Bnmiu *— NoTa HoU 27* P. AROexTBUK Hroian. Proi^ 1. 19a IWn. /e. 15. i. 17<X 
^picia altemia, racemoaia; rhacbi glabra; floribua turbinatia, 
mncatia; TalTula interiore glumae exterioreque floaculi neutriua 
vxta apicem aericeo - barbatia ; foliia lineari-Ianceolatiay airictla, 
itriBqae tomentoaia, moUibua, marginibua denticnlato-aaperia, 
mdalatia. Bromm. — Nora Hollandia. 

28. P. HOLoasRiCBUH HroiBN. iVoif. 1» 190. KtmMh. Gtam. 
. 213. i. 18. THn. le. 15. i. 173. Spida diatinctia; rhnchi ril- 
>sat; floribua acriceia; glumia acuminatia; exteriore TalTuIaqne 
riatAia floaculi nentrina jnxta apicem argenteo-barbatia ; onlmo 
iliinqne TiUoab, unduUitia^ margine denticulatia. Brwtm. -^ Nora 
[oUandie. 

29. P. Gatarum Kmdh. Gram. 1 • 239. /. 31 • €u1rao ev^o, 
mplici; foliia linearibua, acabrinacnlia^ inleme dKatia; raginia 
uapiflnlia; apicia geminia; apicuHa pedicellatia; glnma Inferiore 
limiiA; auperiore floreque neutro unipaleaceo pflia longia aeti^ 80 GRAMINE^ juss. (Paniciitt.) 

cei» olMiilfl; Aore iMnnapliciHliio pmiclulato -seabmto^ glabmK 
JTlA. — SenegaiuL ~ Affioe P. boloaericeo el argenieo. 

30. P. POX.TPfiTLi.UM Bromn. Prod, 1. 190. THtu Je. 15. 

1. 177* SpicM alierniii floribnsque diaiinciia, glabrby moiicis; 
cnlmo poljpbjrllo foliiaque Tillosia, plania^ margine deniicplati», 
aaperis. Browm. — ^ IVoTa HoUandia. 

31. P. OB8BPTUM TVtn. mus. Nees ah EaenL m Mmi» Brm9, 
IL 113* Raoenko composiio; pariialibiis aliemis, arcondis, snb- 
iasiigiaiis; spicolis snbgeminis»- oblongo-Unceolaiis^ glabris} pe- 
diceUis iongisy. nudis ; glumis inaeqnadibns, aeniis; inferiorc qoin- 
i^lo breriore, obtosa; flosculo neuiro uuiTalTi; carjopsi lacTi; 
culmo basi ramoso et repenie, adsoendente^: toio Taginaio^ Tagi- 
nis foliisque linearibus glabris, ore vaginarum nodisque pubes- 
cenii-barbulaiis. Nee$. -^ NoTa Hollandia. 2|i -r- Rectius com 
P. polypbjllo J^rot^R. aliisque NoTae HoUandia speciebus conso- 
ciandum* (Nees.) 

32. P. snBQUjLDRlFARUM Trhu uMt. Nee$ ah Eamih. m MarL 
Brm$. 2. 117- Trim. JKss. 2. 145. J^d. Je. 16. I. 186. Spica 
composiia; spids p«rtialibus aliemis, painlis, elpii^iis, pancis; 
ibadii angusta; spiculis altemisiy secundis^ oTaiis, acniia, ^la- 
bris, ^nbsoliiariiS) plicaiop-nerTosb; gluma inferion? introrsnm 
rersa, quadraplo breTiore, superiore flosculo longiore; floseuls 
nentro uniTalTi; carjopsi mgulosai culino ramoso foliisque gls- 
bris; Taginis ore ciliatis. iVeef. -^ India orienialis. (Insnla Gua- 
ban, ieste Trin.) 2|. 

33. P. FALCUPERUH jfVtn. mss. Nees ah Eaenh. in Mari. BroM^ 

2. 117. Trm. DUs. 2. 127- Ejusd. tc 13. 1. 147. Spica compo- 
siia; spicis propriis 4, secundis, falcatisy secundiflqris ; riiachi 
piopria latiusculay oouTexa; spiculis soliiariis^ oTatis, obtustSy 
pubesoeniibus ; g^uma inferiore oTato-truncata, mnltiiierTia, du- 
plo broTieVe^ introrsum Tersa; flosculo inferiore masculO| biTalTi ; 
TalTula acuia, pubescente; culmo basi folioso, elongato foliisqiBe 
Knearibus f^abris. Nees. -.- Ciuinea. 2|i — Afifine P. mib^uadrt- 
paro. TVte. 

4) Spicae subdigitato - fasciculatae tcI panicnlatae; flore nentro 

unipaleaceo. (oiaiT^iUu#ir.) 

34. P. DBSIUDATUM JEini<&. Grmn^. U 32. .Foliis pilis sp^r- 
sis^ spkxs altemisy. quinis; TalTa exteriore rix uUa; ipieriore 
arinima; TalTula neutra OTali, acuta, 3-nerTia, glumellae fertili 
aequali^ TalTulia acutisy airopnrpnreii» Lmk. Digitaria deuudata 
IdnJt. UaH. 1. 222. — Pairia ?. 

35. P. ScuBADBRi JKiMilA. Gramu 1. 32. Foliis gIabriosc?B- 
lis; Tsginis pilosis; spids aliemisy pluribus; pedicellis pilosu; 
TalTa exicriore rix uUa; interiore minuta; TalTuIa neutra ova^lL 
acttta, 5-n«rTia, ^hmellae fertali aequali; Talvulis acutisy Tircafr. 
iibus. Lmk. Digiiaria fascicuIariB Lmk. Bori. 1. 223. P. Tm- 
dculaio SdbtuL BmU Goeii. — • Patria ? Q 

56. P, GKAMINEAE juss. (PsinicumO 81 

36. P. PUBERtJLUH JSTunih. Gram. 1. 32. Foliu pilosia | spi* 
cis alteniis^ iribiUy filifonnibas, diTaricatiji ; Valva ezieriore riz 
nlla I inieriore panra f Talvula neatra oblonga, obiasa, pabe eria- 
pola^ H^amellae fertili aequali; TalTalis feiiilibas aeaiiascalisy 
parparaaceniibas. LuJc» Digii^ria paberola Lmk» Hoti* 1. 223. 
— Pairia? Q — Affine Di^tariae seroiinae (Paspalo seiotino 
fliMeee.), fide Link. 

ol. P. BRETIFOLIUM Kutdk. fSrom. 1. 32. Foliia breTibas, 
piloois; Taginitf birsatisflimis ; spicis altemis, patentibas; TalTa 
eiietuae minata; inieriore glamella Tix daplo minore, sapeme 
pilifl paads; Talvula nentra lanceolata, irinerria, acata, margine 
subpnosa. jAMik. Digiiaria brcTifolia Z^tnAr. U<ni* 1« 225. — Me- 
zico. O 

38. P. HORIZONTALE ilfey. Eueq. 54. Spicis Terticillato- 
paniculaiis, pilis singalis adspersis; floribas oblongo-lanceola- 
ib; foliis Taginisqne piloso-Tillosis; calnus basi radicaniibus. 
Me^ Pigiiaria horizontalis WUUL JBitifm. 92. Digiiaria setigera 
jRolA. Nav. 8pec. 37* Lmk. HoH. 1. 225. (feeie XrttiAr.) — Brasl- % 
lia, £saeqaebo^ St. Domingo, Si. Tbomas. — An Fanicam li- 
neare Zcmu? (Link.) 

39. P. 8TIPATUM PresL in BeL Haenk. 1. 297- Culmis ad- 
scendentibas y glaberrimis; Taginis folitsque marg^e undulaiis, 
tabercnlatis^ rillosis; spids corpmbosis^ subaliemis^ erecto-pa- 
ieniibas; rbachi flexuosa, iriquetra, scabra; spiculis triseriaitSy 
lanceolaio-snbulaiis, binatis,, altera snbsessili^ basi fascicnlo pilo- 
rom siipatis; gluma inferiore minima; superiore lanceolaia, acu- 
ta, dltatay dimidio brcTiore flore bermaphrodiio ; palea neutva 
oTato4snceoIaia, acuia, dliata^ palcam iuferiorem bermapbroditi 
excedenie. PresL — Mexico ei ? Luxonia. Q 

40. P. RAOICOSUM PreeL tii BeL Haenk. 1. 297- Culmo 
repenie^ adsc^ndenie, semitereii nodisque glabris; Taginis infi- 
Mnis pubescentibus ; foliis scabris, margine undulatis; spicis.sub- 
qaatemisy idiemis, corjmbosis; rbachi partiali plana, margine 
scabra, latitadine spicularam triseriaiaram lineari-Ianceolataram; 
^ama Inferiore.miiiima; superiore lineari^ spicula triplo minore 
paleaqne neotra florem hermaphrodiiam aequanie margine fim- 
briatis, trinerriis. PresL Digiiaria repens WUld. herb* 

fiy procerius; corjmbo fere duplo longiore. 
— Lazonia. — Affine P. fimbriaio. 

41. P. FiilBRiATUM Kunih. Gram. 1. 133. PresL t» Bd. Haenk. 
1. 298. Caule basi repenie; geniculis subbarbaiis; foliis basi 
pilis sparsis obsiiis; Taginis inferioribus pilosis; superioribus 
saepe glabris; spicis altemis, 5-7» patentibus; TalTa exteriore 
miniina; interiore glumella duplo minore^ supeme pilosa; tsI- 
Tula neuira lanceolaia, S-nerTia, acuia, dliaio-fimbriaia. Luik 
Di^iaria fimbriata Luik. Hort. 1. 226. — Brasilia, Mexico, Ck 
Ufoniia. Q 

42. P. MiCROBACBNE PresL m ReL Haenk. 1. 298. Culmo 
KoiTTB. Smops. I. [ 6 ] 83 GRAMINEAE juss. (Pahicam.) 

erecto, basl ramoso, compresso nodiaque glabm; follia Hnearv- 
bus, margine eartilagineis^ nndulatia raginLiqne seabria; spicis 
veriicillatis, corjmbosis; rhacbi triqnetra, scabra, ciliata; sptcu* 
lis binis^ inacqualiter pedicellatis, oblongo^lanoeolatis ; (B;lania in- 
fenore minutissima ; superiore lineari^ trinervia, palea floris nen- 
trius '5-nerria ciliala quadmplo minore. PrttL — Patria ? — 
P. finibriato maxime affine. (Pr.) 

43. P. CiLiARE JRWs. Obs. 4. 16. WiU. 8pee. 1< 344. Hoai. 
€lrum. 4. #. 15. Brown. Prod. 1. 192. BoxL Flor. Ind. 1. 293. 
8picis 4-S9 digitatis, indivisis; floribus imbricatis; glunuie val- 
▼ula exteriore minutissima^ enervia; interiore flore duplo br^- 
-viore exterioreqne floris nentrins cifiatis; foliis lanceolatis, mi- 
dulatis^ pilosinsculis ; vaginis laevibus. Brown. Digitaria ciliam 
Pers. Sytt. 1. 85. IVUld, Enum. 93. Sjntherisma ciliare Sckrad, 
Germ. 160. 1. 3./. 7. Paspalum ciliare Cand. GaJl 6. 259. Di- 
^itaria commutata SchtJi. Mani. 2. 262. Panicum sanguinale rar. 
Trin. Ic. 12. i. 144. Panicum commutatum NeeM ah M^enb. » 
Linnaea. 7* 274. Digitaria eriantha Sieud. m Hbr. 1829. 2. 46S. 
(iesie NeesJ) — Europa anstralis, Oriens, India oricntalis, Java* 
China, Cap. b. spei, Nova HoUandia. Q — Nees iiuc dncit P. 
fiUforme Thunb. 

44. P. Rom.iSIU Kvnth. Granu 1. 33. Spicis subdi^tatis. 
erectis, filiformihus; rhachi flexnosa, serrulata; dcntibns bifloris: 
flore altero sessili^ altero pediccllato; valvula exteriore' 3-5-ner- 
Via. WiOd. Panicum nervosum Baiil. apud. W&ld. Att. dm. nal, 
cvr. Beroi. 4. 194. Digitaria nervosa Boem. ei SchuU. Syei. 2. 
473. — Oap. b. spei. — Proximum praecedenti. 

45. P. UHORATICOLA Kunih. Gram. 1. 33. Caule difluso, 
debili; foliis pilosis, basi nndulatis; vaginis mediis hirsutissimi»: 
spicis altemis, -pluribus, patentlbns; vaAva exteriore minima; tn- 
teriore glnmclla dnpld minore, snpcrne pilosa; valvula iieutra 
lanceolata, acuta, 5-nervia, margine snblanata, purpurasoentc: 
ralvnlis fertilibns lanceolatis^ acutis, subpnrpurasccntibus. ImL 
Digitaria umbrosa Link. Uori. 1. 227. — Brasilia. 

46. P. ERiOGONtlH Schrad. Plani. Horl. Gbeti. fasc. 1. JTtm/i. 
Gram. 1.33. Caule basi repente; nodis barbatis; foHis pilosis; 
Tagina infeme nudiuscula ; spicis altemis/ pluribus ; ralTacxterio- 
re minima; interiore glumella duplo minore, apice pilis paucb; 
valvula neutra oblonga, acuta^ 7-nervia, purpurasceiite, mar^ne 
lanata; valvulis fortilibus oblongis, acutis, subpur|mrascentibus. 
Unk. Digitaria eriogona Lmk. Uori. 1. 227* — Patria ? 

47. P. SANGUINALE lAnn. Spec. 84. fVmd. Spec. 1. 342. 
Schreb. Gram. i. 16. Engi. Boi. i. 849. JFW. Ban. i. 388. Uod. 
Gram. 2. i. 17. Trin. Ic. S. i. 93. 94. Spicis dlgitatis, erecto- 
patulis, subqnatemis; foliis yaginisqne snbpilosis; floscolis ob- 
longis, margine pubescentibus. W^d. Syntherisma Tulgare 
Schrad. Germ. 1. 161. Paspalum sanguinale a Lam. IB. 1. 
176, €Jand. GaU. 3. 16« Phalaris velutiua ForMk. Destt. 17. (iesie GRABflNEAE iuss. (Panicutn.) 83 Lam.} Digiiaria sangiiiiuais. 8cop. Canu n. 72. fVUUL EnMmn, 
92. Dacijlon sanguiiiale ¥10. Deiph. 2. 69. Digitaria margi- 
naiai Imtk. Ebtri. 1. 102. (/««#« Trku) Panicirai Linkianum Kunth. 
Gramu 1. J3. Syniherisnia praecox fVtJi. CaroL 76. {ex Mich^ 
Difpiaria pitteoox JViBd. Emam. 91. Cjnodon praecox Roem* ei 
SdkaU. Syti. 2. 412. — Eoropa, Aua, America. Q 

48. P. BICORNS MTtmih. Qrami, 1. J3. Spicia geminis, lon^ 
gia, snbfilifonnibnaf floscnlis conjagaiifl^ aliero peduncnlaio ; gla- 
ma exieriore basi ciliaia. Potr. Paspalum bicome Lam. liL 1. 
176. Poir. EncyeL 5. 29. Stf;ip^ 4. 306. (v. «. tn herb. Mus. Pa- 
rU.) — India orieniaiis. — Proximnm P. dliari ei Urochloac 
rimiciiiae. 

49. P. AB€TPTUCUH Rei%. Oha. 3. 8. WtOd. Sp. 1. 343. 
Rojch. FImt. Tmd. }. 293. Basi repens; spicis 4*8,*coi7mbosia, 
glabvis; floribos geminaiis^ inaequaliier pedicellaiis; Talvnla ac- 
ces^oria caljris minnia rel nnlla, reliqnis dnabus iiiaequalibua^ 
nerraiis, nonnisi margine cil|aiis. Roxh. Digiiaria aegypiiaca 
irHUL £iiM. 93. Panicnm fiKforme Jacq. Oha. 3. 18. i. 70. (ex 
Huegge.) Paspalnm sangninale § Lam* IU. 1. 176. (iesie Ftuegge^ 
— PaBMnia, Oriens, AegjrpiuSy America, India orienialis. — «- 
LiDkifis {Bori. 1. 228) sjnon. Roxb. exdudii. 

Sa P. PRURIBNS Trnu Dise. 2. 77. Ejued. Ic. 8. i. 92. Culr 
rao prosiraiOj infeme repenie, ramoso ; raginis carinaiis,. siria- 
ii<«9 stiigoso-hirsuiis Tel pnbesceniibus ; foliis lanceolaio-lineari- 
bns, aeaiissimis, planis, albo-marginaiis^ nunc villosissimo-glan- 
dalifcris, nonc moUiier pubesceniibus, nunc asperis; raccmis 
3-9, cveciis, approximaiis) riiachi flexuosa, hispidula; spiculis 
geraiais, lineari-lanceolaiis, acuiis, adpressis^ aliera subsessili; 
^lomis ndnaiis, inaequalibas ; flore sieiili unipaleaceo, ad margi- 
nem rillosiasculo ; feriili glabro. Trin. -- Insula NucahiTa. 

51. P. GLABRUM Gaudin. jigroei. 1. 22. IVtn. Diee. 2. 83. 
Wlfwted. Ic, 13. /. 149. Spids digitaiis, paiulis, subquaierois; 
roliis ragiiiisque glabris; flosculis oTatis, margine nndis. WiBd, 
[li^iaria humifusa Pere. Syn. 1. 85. WiUd. Eimn. 93. Sjn- 
.herisma glabram Schrad. Germ. 1. 163. Pauicum humifosum 
KTiftt/A. Gram. 1 . 33. P. lineare Krock. SU. n. 98. Digiiaria gh»» 
l»rat JSoeat. ei Schtdi. Syei. 2. 471. Paspalum ambiguum Cand. 
TwotL ft. 1505. Panicum Ischaemum SchrA. m Schweigg. ei Koerie^ 
^^far^ ErL 16. Panicum arciiarium Rieh. Flor. 3. 52. (ex jlf«rl.€l 
d>c^<.} ^— Europa, Rossia ausiraUs, Oriens. Q 

52. P. TiMORBNse. Culmis snbshriciis, indivisis; foliis pol- 
e^nbas, lineari-knceolaiis, margine %'agiiiisqae scahrosis; spi- 
m 3-3y divaricaiis; spiculis linearibus, 4-seriaiis, n^bris; in- 
Mioribas sessilibus. Gaudich. Digiiaria propinqua Gaudichaud 
i FreuC' i^- ^- 410. — Timor. 

50. P. ADSCBNOENS Humb. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 97- Caule 
ppMiie; ramis adscendeniibasy glabris; nodis pilosis; foliis sca- 
errimia; spids subdeiiis. TtnriidUaiis; spiculis subquadriseria- 

£6«] 84 GRAMINEAE luss. (Panicum.) 

tis; glumis piloso-dliatis* Kth. — Nora Andaliuiay PeniTia, 
Mezico. 2ji 

54. P. HOLLlsaiMVH tTvmih. Gram. 1. 33. Caule dilTiuo; 
foliis pilosis ; vagina pilis densis mollissiinis ; spicis alieniis, plnr 
ribns, iandem divaricatis, saepe composiiis; valva exteriore mi- 
nuta; interiore ei valvula neute^a oblongis^ acntis, S-nerviis^ pnr- 
purascentibus, margine lanatis; valvnlis fertilibus' oblougis, aca- 
tis, vireniibos. LnJc. Digiiazia mollissima Schrad. 1» lAnkm JGIbH. 
1. 229. — Patria ? 

55. P. Neesii Kunth, Gram, 1. 33. Spicis subqoatemis, 
erectis, nudis ; spiculis oblongo-lanceolatis^ margine pubescenii- 
bus; gluma supcriore bifida ; foliis glaucis, glabris, basi pilosis; 
vaginis basi subpilosis; cubnis basi radicantibus. Neea. P. gUu- 
cescens Nees ab Esenb. tft Mari. Bras. 2. 100. P. sangninale i 
longiglume Trtn. fnss. — Brasilia australis. -— Nees huc da- 
cii cum ? Digitariam marginatam XtnAr. JEnum. 1. 102. 

' 56. P. TI0LA8CENS Kunih. Crram. 1. 33. Caule basi repen- 
te; foliis scabris; vagina supeme pilosa; spicis altemis^ ploii- 
bus, tenuissimis; rhacbi flexuosa; valva exteriore vix nlla; in- 
teriore ei valvula neutra lanceolaiiS) acutis, 7-nerviis, vireiitibu&, 
margine subciiiatis; valvulis feyiilibns lanceolatis, acuiis, pnrpii- 
rasceniibus. lAnk. Digitaria violascens JAnk, Hartm i. 229. ^ 
Brasilia. 

57« P* BARBATUH Kunth» Grom. 1. 33. Spicis geminatis, 
erecio-painlis ; caljcibus margine subpubescentibus ; coroilis se- 
toso-hirsutis ; foliis vagiuisque glabris; culmis difiusis, repenii- 
bus. Wmd. Digitaria barbata WUUL Emum. 91. — India orien- 
talis. 

58. P. DIDACTYLUH Kuidh. Gram. 1. 33. Spicis geminatis 
temisve,^ erectis; calycibus lanceolaiiS) pubescentibus ; foliis va- 
ginisque 'glabris. Wittd. Digiiaria didactyla WUUU Etmm. 91. 
— Insula Borboniae. 

69. P. BIFORHE Kuttth. Gram. l. 33. Spicis digitatis^ sub- 
senis; caljcibus lanceolatis^ glabris; corollis setoso* ciliatis; fo- 
. liis glabris; vagiuis margine eiliaiis. WiUd. Digitaria biformis 
WiUd. Enum. 92. — Insulae Mauritii ci Borbooiae. 

60. P. DOHINGENSE Zuccagnij Cent. i. m JRoem. ColL 123. 
Spicis subdigitatis, elongaiis, ereciis, secundis; spiculis altemis, 
bifariis, bifloris; flore altero sessili; foliis hirsutissimis ; cnlmo 
glabro. Zuccag. Digitaria ? domingensis Moem. et Schu^. Syaf. 
2. 475. Digiiaria repens Hort. Paris. ? ^ St. Domingo. 

61. P. Hahiltonii Kunih. Gram. i. 33. Caule filiformi, 
basi repente^ adscendente; vaginis foliisque pilosis; spiculis suB- 
verticillatis, linearibus, longissimis; floribus subremotis; rhadfei 
setosa, scds flore iriplo longioribus. HamUi. Digitaria setosa 
HamiU. Prod. 6. -— Antillac. 

62. P. APPRESSUH Wmd. in Ad. am. nai. cicr. BeroL 4. 1 93. 
Spicis geminatis; ealjdbus ciliaiis, a^pressis; corollis GRAMINEAE juss. (PanicumO 85 

cnlmo naioso, radicanie. FROdL Digitaria Roitleri iloem. <f 
Sd^ Syti. 2. 471. — India orienialis. ^ 

63. P. Obhithopus Trin. m Sprenf;* JNl Enid. 2. 83 el 
Syti* 1.313. Cnlmo prostnto, glabro; vaginis glabria, basi pi- 
loais; racemis iemiinalibns^ temis, aliemis, approximaiis; spi- 
cnlis binis, aliera longios pedioeUaia, oblongis; floscolis oblon» 
^s, TiHosiosculis. Trm. ~ Insula Adscensiouis. 

64. P. PAAYIFIORUM Brown. Prod. 1. 192. ' Spicis aliemis^ 
approxiDiatis, tiliformibQS ; inferioribos compositis; floribns imber- 
bibas; gfaimae yalTala exieriore oTaio-lanceolaia, nninervi; inio- 
liore longitadine floris ; foliis linearibos. Braum* — Nora Hollandia* 

65. P« AUSTRALE Spreng. Syai. 1.309» Spieis ploribns, ap- 
projTmatisy indiyisisy fitiformibns; floribns oralibns, glabriuscn- 
lis; glnmae Talvuia exteriore enerri^ obsoleia; interiore longitu- 
dine floris, marginibus pubesceniibus ; foliis linearibus, glabris. 
JBrom. P. siriatum Brown. Prod. 1. 192« P. siriaiulum Schuli. 
Memi. 2. 252. — Nova Hollandia. 

66. P. BADIATUM JE^ronm. Prod, 1. 192. Spids numerosis, 
appnaimaio-alierais, indivisis, raris, diTaricaii&$ floribus imber* 
hibuB^ Talrula exieriore ghimae enervi, obinsa; iaieriore flore 
breriore; foliis pubesceniibus. J?roion. — Nova Uollandia^ 

67. P. BiyARICATISSIMUM BrowH. Prod. 1. 192. Spids 6-10^ 
snbdigitatis, elongaiis, raris, diTaricaiissimis ; floribus lanceolaiis; 
ghunae TalTula exieriore mihuiissima^ enerTi; inieriore flore bre- 
Tiore exierioreque flosculi nenirius margine Unaiis ; foliis planis^ 
linearibns Taginisque glabris. Brown. — NoTa HoUandia. 

68. P. BROWIiCI. iloesi. ei Sch^. Sysi. 2. 462. Spicis 
2-8, approximaio-alterais, .filiforaaibus; floribus distinciis, acu- 
iis; glumae TslTula exieriore minuiay glabra; inieriore longitu- 
dine floris flosculiqne neutrius exieriore hmaiis, disconudiusculo; 
foliis lineflffibns, glabris. JBroum. P. Tillosum Brown. Prod. 1. 
192. — NoTa HoUandia. 

69. P. PAPPOSUM Brown. Prod. 1. 192. Spicls plurimisy 
semiTeriicillatis, filiformibus, raris, diTaricaiis; floribus lana co- 
piosa painla ieciis; glnma nniTalri. Brown. — NoTa HoUaiidia. 

70. P. TENUIFLORUM Brown. Prod. 1. 193. Spicis 2-3, 
digiiaiis, filiformibus, modice paientibus ; floribus snbimbricaiis, 
oTalibns; ^umae Talvnla exieriore obsoleiissima ; interiore floscu- 
liqne nentrius exteriore lana breri appressa; foliis. planis^ gla- 
bris; Taginis pnbescentibns; Ugnla imberbi, subincisa. Brawn. 
— NoTa HoUandia. ^ 

71. P. PROPiMQUUM Br^on. Prod., 1. 193. Spicis 2 — 3, 
digitatis, fiUformibus, modice paieniibos; floribus subimbricatis, 
oTafibns; glnma uniTalyi floscnlique nentrius TalTula exieriore 
iana appressa, breri; foUis pianiuscuHs ; Taginii» infimis pubescen- 
tibas; llgnla imberbi, subincisa; culmo repenic. Brown. — 
NoTa HoUandia. 

72. P. 6IBB0SUM Brown. Prod. 1. 193. Kunih. Gram. 2. i. 86 GRAMINFAE jvss. (Pamcuin.) 

lOS. Ciilnio erdcioy inferae nmoflo^ foliia angasle Unearikos, 
plaiiis, glabrinscnlis ; raginis piloaiusculis ; spica soliiaria^ erecta, 
liiieari; spicnlis ierno-fasciculaiis, nnilaieralibvsy snbimbricaiis, 
acniis, inins ad basim gibbis; gbuna inferiore milla; snperiore 
floribus breriorei sericca; flore hemuqsbrodiio siriainloy glabro; 
neniro unipaleaceo, irinerFio^ ad ninunqne marginem dense acri- 
cco. Kunth. — Nova HoUandia* • 

73. P. FHAEOTHRix IVtn. ia 8. U 91. Cnlmo erecioy gra- 
cili, simplici; raginis foliisqne «glabris^ ereciis, fiiiformi-inTolu- 
iis; raccmis cirdier 5^ ereciis^ soiiiariis tcI geminis^ altemis; 
rhacbi flexnosa, ad angnlos liispidula; spicnlis ellipiicisy acutis; 
gluma snperiore fermgineo-liirsniay fioribns ^u^^^io hreTioie; 
hiferiore nulla; flore neniro bipaleaceo, dorso idrsuio; henna- 
phrodiio glabro. TVfn. — Monierideo. -^ Asl a P. femi^ineo 
(Trichaclmi fenrnginea iViret.) dirersnm? 

74. P. ADUSTUM N«M . ud Etenh» tn Mari* Bras. 2. 101. 
Racemis pluribns^ fasiigiaiis^ ereciis; spicnlis iemisy oblongpuy 
pubescentibns; apicem Tcrsus fermgineo-fimbriaiis; foliis lineari- 
elongatis, glabris^ coriaceis; vaginis inferiorihns sirigosis} colmis 
ereciis, siriciis. iVees. — Brasilia meridionalis. 2|* 

75. P. Gaudichaudii Kunih. Qramu 2. 1. 106. Glabnun ; cnl- 
mis caespiiosis, siriciis, indirisis; fbliis phuiis; spicis 12-16, 
fascicnlaiis, conferiis, siriciis ; spicniis soliiariis, hiseriaiis, iiispi- 
dulo - scabris. Cfaudick. Digiiaria siricia Gauidich. in F^rmfC, MU 
bai, 409« — • Insulae Mariae-Annae. 

5) Paniculae rami simpUces; spicnlae spicaiim Tel racemosim 

disposiiae, 

76. P. 8TRUTUM Lam M 1. 172. ^futd. EtusycL 4. 748« 
PursK Fhr. 1. 67- Panicnla oblonga; ^mis nuynscnlis^ gla- 
brisy riridihus^ pulchre siriaiis. Lanu P. Bosciannm Sprewtg^ 
SyH. 1. 317 ? P. siriolaium SchuU. Manl. 3. 589 ? — Ca- 
rolina« i 

77. P. MruRus Lam. M i. 172. J^il, J^m^ 4. 748. «. 43. 

Ihimb. ei Kunih^Nov. Gen. 1. 98. Mey. Eeseq. SO. Culmo ercc to, 
ramoso nodisqne glabris$ foliis margine scabris; spids cwbcr- 
rimis, panicnlaio - congestis ; spicnlis fasciculatis; glnmis acnuii- 
naio-subulaiisy glabris. Kih. P. Myosnms Bich. im Ad. Sac 
hisi. nai. Par. 106. Hjmenachne Mjnros Beauv. Agr. 49. /• 
10. y*. 8. Hjmenachne Mjosums ei amplexicanlis Nees mh 
Eeenb. ta Mari. Bras. 2.275. Agrosiis alopecnroides l^aJUl aim. 
Agrosiis monosiachjra Potr. Encyd. suppL 1. 256. Panicum 
amplexicaule Budge, Guian. 21, i. 27« (ieeie Mejf.) Trm. JKm. 
2. 172. Ej^ud. Ic. 18. i. 205. — America calidior. 2|. 

78. P. nephelophilum Gaiudich. tn JPr«ycw B. M. 411. 
Culmis caespiiosis; foliis glabris; vaginis villosis; panicula rn* 
mosa, eifusa; ramis vcriicillaiis ramnUsque capniaceis; 8piculi& GRAMINEAE juss. (Panicttm.) ' 87 

ovalibos^ imttesenlis,* glabm. GaudidL ~ LmuIm Siuidwiciui- 
SC8. -— AfBne P. Mjiuro. 

79. P. PnLEiFOHME JFresL in Rei. MiaenJf^. 1, 302. . Calmo 
mnplici^ erecto. glabro; foliit elongatis, HoeaHbuB, planis, mar- 
gine scabriusGulis, sttpeme raro pilosis; vaginis glaberrimis ; rar 
ccmo spicato, cjliadraceo» continoo; rbaclvl angulata;- pedunculis 
2-flons; spicnUs lanceolato-ovatis, breTissiine pedicellatis ; glur 
ma iBferiore flore breviore^ ovato-lanceolata, aruta; superiore 
ovato-buiceolata^ obtusa, bispida, flores aequante ; floris neutrios 
paiea soUtaria^ obtusa,. bispida; bermapbroditi laevisfl^m.a, flore 
neutro breriorc;. PresL ^ — Mexico. — AfBno P. uUginoso ei 
M/uro. (Presl.) 

80. P. STauMOSUM Presh t» Bd. Haenk. 1. 303. Culmo 
errctoy tereti, nodis vaginisque glabris, teretibus; foliis lineari- 
bns, elongatis, planis, margine scabriuscmlis; racemo spicaeformi, 
simpUci, ieretiy continuo; spicuKs pediqellatis) subiemisy ovato* 
lanceolatis^ basi obUquis; gluma inferiore late ovata^ spicuU di- 
midio breviore^ 7-ii«rvia,- acuta; superiore ovato - lanceolata, 
d-nervia, acuta, piloso - bispida, basi stramosa; floris ucutrius 
palea inferiore longitndine glomae superioris, ovato - laucrolata, 
7-nervia, TiCrsus apicem piloso-bispida, acnta; flore bcrmapbro- 
dito oblongo, gluma superiore breviore; palea inferiorc cartila- 
gus^A, nitiday acuta. PreeL — Califomia. — Affine P. pblei- 
formi, Myoro ei uliginoso. (Presl.) 

81. P. POLTSTACHTUM PresL an ReL Uaenk, 1.312. Culmo 
erccto, compresso, ramoso nodisqne glabris; foliis late cordato.- 
UBcaribns, margine scabris^ basi.vaginisqne ciliatis; spicis pani- 
cnlaeformibnsy crebcrrimis, verticillatis^ patentibus; spiciiUs lan- 
rcolatis, secundis ; glnmis inaequalibus ; palca floris maMCuIi acu- 
mlnmUkj superante florem bermaphroditum acutiim glumamque 
«upcriorem. Presi. — Peravia. 2{. -^ Aifine omiiino P. Mvuro. 

62. P. LEPTOSTACHTUM PresL m ReL liaenk. 1. 311. Cul- 
mo repente; ramis erectis, teretlbus; nodis barbaUs; Unca in- 
lomodioram longliudinaU alteraaUm decurrente pilosa; vagiiiis 
Iiirsutis; foliis ovato - limceolafis, breribus^ margine basi ciliatis, 
supcrae birsutis^ iolerae glabris; spicis altcmis, pluribus; rha- 
diibus angnstissirois : spicuUs miuuiis, secundis, biseriaiis, ovaio-' 
Janceolatis^ acntis ; glbma inferiore spicula breviore, snperioreque 
|Mileaqne inferiore floris neutrius irinerviisy birsulis; palea info- 
riore floris b^rmapbroditi laevissima. PresL — Mcxico. 2|« 

83. P. IWTEBHUPTUM WHld. Spec 1. 341. Roxb. Flor.Iud. 
1. 289. • Cnlmis supra aquam erectis; spicis simplicibus, cylin- 
dricis; floribns eonfertis, glabris, polygamis; semiiie lacvi. 
Hoxh. P. candatnm TAtin^.JFIor.Cap. 1.393? — India orientaUs. 

84. P. CURVATUM IMm.Syst.Nai. 12.730. WiUd. .Spcc.352. 
RojA. FUpr. Ind. 1. 289. Culmis erociis; spicis curvaiis; flori- 
bno coi|feriiS| ^abris, bermapbmditis ; semine lacvi. Roxb. 
— India orientalis. •— Varietas P. intermpti? (Roxh.) V 88 GRAMINEAE 3vss. (Panicum.) 

85. Pl CORTOPHORUiH JKtmlA. €fram. 2. f. 107* Culmo sim* 
plici?, erecio^ tereti; nodis imberbibiis; foliis lineaii-lanceolaiis, 
planis^ ri^do-membranaceis, striaio-7-nerviis^ glabris, margine 
scabris; yaginis siriatis, glabris, iniemodiis brevioribas ; pani- 
cula erecta^ ramosa, patola; ramis rbacbiqne glabris; spicalis 
sparsis^ secnndis^ cemois^ glabris; glnma snperiore galeaio-^con- 
eava, ll-nervia; inferiore minuta; flore neniro bipaleaceo; 
herraaphrodiio dimidio breviore^ laevi, glabro, nitido* Xth. — 
Bfadagascaria. 

86. P. INUNBATUM Kunih, Gram. 1. 34. Racemo simplid, 
spicaio, lineari-aiienuato; rhachi peduneulis communibns adna- 
iis decurrentibus maxime angulata; pedicellis imbricatis, brcvi- 
buSy curvatis, sparsis, subbifloris; spiculis lanceolatis^ nerroso- 
angulatisy glaberrimis; caljcis gluma exteriore ovaia, obtusa; 
culmo foliisque glabris. JRofA. P. uliginosum JRofA. Nov. Spec 
50. — India orienialis. — Proxime accedii ad P* cuTTaiara 
Banks» herb. (Roth.) 

87* P. MICRO8TA0HYUH Lam. IfL 1. 170. Bijuad, EncycL 4. 
739. . Spica lineari^ parva, nuda; glumis siriaiis, veniricosis, al- 
iemis, pedicellatis. Lam, — India orientalis. — P. cnrratum 
Idmuf (Lam. 111.) P. indicum Rei».? (Lam. Encjd.) Sprcngel 
ad P. indicum dueii. 

88. P. Trinii. Culmo erccio^ firmo, glabro; nodis pubes- 
eentibus; vaginis sulcato - striatis, radicalibus confertissimis^ se- 
riceo-pubescey tibus ; foliis striciis^ rigidis, lanceolato-Unearibus, 
siccis subinvolutis^ sulcaio -nervosis, glabris; panicula conferia, 
cjlindracea^ densa, erecta; spiculis ellipticis; glumis acuiis, pi- 
losiusculis ; superiore longiore, flores glabros subaequanie ; flo- 
re inferiore nentro, bipaleaceo. TWn. P» rigidifolium TVm. Jc ' 
18. I. 214. — BrasiHa. 

89. P. Elliottianubi SchtUi. Mani» 2. 256. Racemis moi- 
tifloris, appressis, spicam ieretem referentibus ; calycis valvuJis 
conspicue nervosis; exteriore basi gibba; floribus caducis. £B. 
P. gibbum EiUoii. Bai. 116. — America sepi. Q ? 

90. P. YiLFoiDES THn. DiM. 2. 171. Ejusd. Ic. 17« t. 204. 
Racemo composito, snbcvlindrico, intermpio, erecto; glumis i»- 
aequallbus, ovatis, subulatis; majore dorso hispida; foliis linea- 
ribus; elongatis; planis^ laevibus. JYee8. Hjmenachne fluviatiiis 
Neee ah Esenb. in Mari. Braa. 2. 273. — Brasilia, Gujaiia. — 
Panico gibbo EU. (P. Elliottiano SchuU.) proximum, ui varieta* 
iem fere existimarem. (Trin.) 

91. P. CABfPORUM. Racemo composito, cjlindrico, elon^ 
gaio, cemuo; gluma superiore paleaque neuirius floris majore 
margine villosis; foliis linearibus, elongatis, scabris. JVees. Mv* 
menachne campesiris Nees ab Eeenb. in Marl. Bras. 2. 274* — 
Brasilia* 

92. P. STOLONIFERUM Poir. EncycL euppi. 4. 274. JKvniiL. 
Gram. 1. 220. U 22« Cnimo ramosissimo, repenie; foliis bm-^ GRAMINEAE juss. (Panicum.) 89 

cefAmtia, «npni sctbriiiscdKs, snbtos oodisqne, pubemlis ; raginis 

ciliatis; spids 8-10, alternis, distantibos, patentibns, onilatera- 

libas; ^oniis acatis, carinatis^ glabris^ inaeqoalibos $ flore ber- 

mapbrodito laeri. KiK Paniconi ctenodes Trtn. Ic. 15. U 17i. 

^ major. (Trim. l e. Jht. o. Kutdhk Granu 2. f. t08.) 

P. tricboclados Rek:Ka£i te We%dl. Merh. Svnn. 

^- Cajenna, Brasilia. — P. prostrato proxknnm; Spreng^ mui 

eam boc ad P. caespfitosnm dacit. 

93. P. PALUBNS SwmriM. Prod. 23. ISfnBd. Fbr. Ind. occ. 1 . 1 64. 
Neee ab Etenh. m Mari. Bras. 2. 137. Trin. Ic 18. /.211. Pani- 
nicabi composita, oraia; ramis confertis, erectis ; spicalis OTatis, 
sabolatis; coUno snbdirisoy genicalato; foliis oTato-lanceolatisf> 
Ta^nis ceDo margineqoe dliatls. SwaHat. Aplnda Zeogites Au6L 
Guian. 2. 933. (exd. eyn.) Agvostis notans Poir. Encyd. euppL 
1. 255 ? 

P) grandiflornm. (IVtii. le. 18. i. 212. ^.) 
t) pnbescens. (Trin. I. c.B.') 

— Jamaica, St. Domingo^ Brasilia, Mexico. — Panicnla in plania 
Poiretii ampfior ramiqne longiores. 

94. P. CONDEMSATUH Beri. Piani. dd BraeiL 4. n. 6« d 
€}ptue. eeieni. di BoL 3. 408. 8c^. Mani. 2. 2Sa Baddi, jigr. Brae. 
43. Glabrom; decnmbens; foliis cordato-lanceolatis, amplexicaa- 
libosj panicola racemosa, densifloio, strictissiina; spicnlis aniflo- 
ris ; gtamis lanceolatis, acatis. Beri. — Brasilia* — An bajns 
sectionis ? 

95. P. 6R088ARIUM Lhm. Amotn. 5. 392. ^iued. Spec. 86. 
WiOd. Spec. 1. 349. Neea ai Eeenh. tn Mari..Bras. 2. 110. Ra- 
eemo composito ; partialibns altemis, secandis, imbricatis } spica* 
lis geminis, oTatis, macronatis; pediceliiB brerissiniis, apice se* 
ti^ris; ^nmis inaeqaalibos , obtasis, pobescentibas 5 carjropsl 
iransTersira mgnlosa; colmo ramoso^ basi repente; foliis sab- 
perfoliatis, lanceolato-acaminatis, basi Tagjnisqne dliatis. JVees. 

— America meridionalis cum insnlis. 

96. P. CAReTAimn Neee ah Eeenb. <n Mari. Brae. 2. 118. 
adn. Spica composita; pmprils (6-12) secnndifloris, altemis; 
spicnHs solHariis, oTstisy glabris^ sobsessflibos ; floscolo neotro 
biTslTi; carjopsi oblonga, transTcrsim ragnlosa; colmo repente; 
foliis oTsto^lanceolatis^ molliter pnbescentibns. Neee. P« grossa- 
riom Boxb. Flor. Ind. 1.300. (excL etpL) — India orientalis. — P. 
colono simile. Affine P. grossario Linn. et P. procnmbenti / 
umbroso; an bnjos Tarietas ? (Nees.) 

97. ?• PROSTRATUai Lam. BL 1. 171- ]Sfned. Encyd. 4. 740. 
JVin. Ic. 16. i. 184. 185. A. B. Colmis caespitosis, prostratis, 
repentibas ; foliis rigidisy marginatis, basi snbcordatis Taginisqae 
ciliatis; spicis 7-99 alternis, erectinscnlis, rai^mosis; rbachibos 
imberbibns ; palea inferiore bermaphmdita mncronata^ transTerse 
mgolosa. P. caespitosum JStoarl%.jFI6r./nil.ooc. 1.146. (ieeie spe- 
ctm. tn herb. Deef.) P. Sieberi Lmk. Hari. \. 207. {ieete epeckn.) 9» GBAMIXEAE jioil (P^ricMn.) 
1. 302 » F. Ptwtnfa. j i^ Bm^ 4. 74a P. .0«; 

4. 273. — CUm, l.«a •d.fali., JU.. »._P. vmaamt JUx. OU. A. i6. mu. Smtc 1. 343. „ .'^«^ ™bi.« P«n.«gp. 1. 85. P. piwtnta. a 

■M^^fjet. 4. i4a F. procuibcas 7 ■abrasvm Am* ai JSiMift « 
JBot JTrw. 2. 109. F. crasBaiini ^Iocbw' Aa^w/* -_ ori «^n- 

5^^^^ — <-«• •rimtal», JIa«iliM, Lu<»i.. 2|. ^ 
,_J"**- '^- ^™*™:» iW. « JfdL Jlhc«£. 1. 299. C?«faM 

«a«; Wb. I»«.bu., b.« .„«. ct i. pctij2rb,AiSS 

T"^'..?^ altcnM.; .pie«]i, bi«riJib«, sccudis, «,«*. 
PraiL — Pairia ? . «Wm.; i.lcnorc qMdnipl. bn^ioce; floM.lo iicatrobi. 
L**^*C"*^^ *^*~* rwwwo, bMi icpcte; foliis Un- 

«.T^JlrS!! ?*^ ^!'"'*'**-*^'^ ^**- p. ««pit*^ 

^tLJLST^J^ ^ ••^••^* -.jorib.C«l«- 
If i^D ^P«not« 9-Mm.. (Ncc».) 

^JsL ^^ ~-P««to, p.rti.lib« Jtenu., scouHli. .pi. 
Mtil^.^Z^ * .l«be»c«.lib«.; pediccUU U.«i.M.li«, 

u!ri~rr^ ■«««• b.TJri; «aryopsi nvuloM, cUio !««^, 
nL.-Zj.!r' ■■■".•"»«*»■; Tjigiiu» roliiM|«c mibdistidtts Um.- 
n-taMeobttt m»rgme cartiUgiiieo.de.ticaUtis iNibesoeniib.s. GRAMINEAE Juss. (PaiiicniD.) 91 

i^tfm. P. cniflagioeiini Nhb ah JBtoi&. t» ilfaH. JKni«» 2. 112. 

— Giiuiea. 2|. — 4laoj|d spiculas P. adsperso accedii. (Nees.) 

103. P. PraTKRn TH$u «M. Neu ob Esenh* m Mart. Brasn 
2. 111. Trku Diss. 2.1444 J^fiud. /c. 15. i. 17& Racemo coin- 
posiio; partialibas altemis, secmidis; spicalis ||;eniiiiis, clUpticisf 
pedioelii^ brenbos, nudis ; gjoous ipaeqaalibos, acatiascalis^ pa- 
beaeentilNis; infeiiore dinidio breviore; floscajo neutro bivalvi; 
carj-opsi n^g;iiiosa; ealmo ramoso^ basi repente; foliis lineari- 
lanceolatis ▼aginisqne minnte .pnbesceniibaa. JVee». — - India 
orieat. 2|. 

104. F« DmTAcmnm Lkm. Mmd. 138. Relau Obs. 3. 17* 
JFmd. Spee. 1. 345. Lam. 10. t. 43. /. 2. Spi^ sabtemis, se- 
coiuiiay laeribas;. foliis planisy brevibas, margine scabris. Pers. 
Di^taiia distacbja Pers. Syn. 1. 85. HamUi. Prod. 6f — India 
orienialis. — Spicae saepins 3 et 4. (Retz.) Scbaltes bne dadt 
P. gracile Jfeee m Sie6. Agr. n. 72. Spreug. Cvr. poei. 33. Pa» 
nicnm disiaehyam Xam. (ex Insnla Fnmciae) est affine P. pro- 
strato; P. distachjnm Burm. (e Java) vero est Digitarja spedes. 

105. P. GOnnJGATUlt Baxb. Fhr. Ind. 1. 291. Spicis. conja- 
gaiis, flecnRdisf flMribiis solitariisy sessilihns, mnticis ; corolla in«- 
straeia valTnla accessoria nentra. Boxh. D^taria conjngata 
iScJhiif. Memi. 2. 262. — Poromandelia. — T^nae^ molle, villo- 
sam^. aabiepens. Distangaiter a P* distaehjo:. spicis constaih> 
ter dnabiis; floribns semper solitariis et sessilibas; Talvis calj- 
cinia iriaerviisy accessoria latissima. (Roxb.) 

106. P. PAi*tmicoi.a Neee eA Eeenb. m Mari. Brae. 2. 179. 
RacenM» decomposito, denso, lanceolato ; ramis secnndifloris^ gla- 
biis; laeemnlis fascicnlatis, brevibns; spiculis lanceolatis, sca- 
bris; fl<Meaio nentro anivalvi ; cnlmo tereti, simplici; vaginis^- 
bris; foUis coidato-lanceolatisy amplexicaulibus, supra sabpilosis. 

Aeee. P. donacifoliam Baddi, Agroei. Brae. 44 ? — Rrasilia. 

— Conll P.*frondeseenti Mey. et P. excelso. (Nees.) 

107* P. FRONDESCnns Mey. Eeeeq. 56. Neee ab Eeenb. m 
3IaTi. Bras. 2. 177. Trm. Ic. 19. i. 218. Fanicala simplici, co- 
arctaia; floribns confertis, oblongis, acnminatis; culmo ramo- 
sissimo; foUis oblongo-lanceobitis. Mey. P. oljra^olium Baddi, 
Agrosi. Bras. 43. P. palustre Trm. Diss. 2. 181. — Esse- 
qucbo, RrasUia. 2|t — Sprengel ad P. grossarinm ducit. 

108. P. EXCELSUM Neee ab Esenh. m MaH. Bras. 2. 180. 
Haicmmo decomposito, denso, oblongo-lanceolato; ramis secundi- 
floris, glabris ; racemnlis brevissimis, bipartitis, 5 - 6 - floris ; spi^ 
ealia oblongisy subincurvis; flosculo neutro anivalvi; culmo te- 
reiiy simplici; foliis laneeolaio-linearibus, acnminatis, siriciis va- 
f^isqae glabris. Nees. Agrostis pemambucensis Spreng Sysi. 

1. 258. (/e«^e Nees.) — Rrasilia meridionalis. 

109. P. RiviiiiABE Trin. mss. Nees ab Esenb. m Mari. Bras. 

2. 181. Raeemo decomposito, denso, subfastigiato ; ramis se- 
cnwiifloris, glabris, scaberrimis; racemutis simplicibus^ secun- 92 GRAMINEAE juss. (PanicuinO dis; spieoHs gemiiiM, obkyngis, ohiuma^ scabris) floseolo non^bt» 
aniralTi^ glnma snperiore panlo longiore; cnlmo iereti, simplici, 
Tagiois foliisqne ^abris^ luiceobiio-linearibnB, aenminatift. IVees. 

— Brasilia. — Proximnm P* exoelso magisqne etiam P. pfloao. 
(Nees.) 

110. P. THtESCSNa Polr. EmeyeL stqtpL 4. 278. Claberri- 
mnm; panicnla racemosa; floscnlia ovatiSj oonfertis, turgidis; 
canlo flexnosoy debili, ramoso; foliis linearibns, reflexis. Potr. 

— Patria ? — Proxime affine P. prostrato Xom* 

111. P. AQUATICUII Poir. Encyd. suppL 4. 281. Glabrmn; 
panicnla erecta^ parce composita; yalTnlis caljcinls acntis^ ter- 
tia corolliBqne obtnsis; foliis linearibns; cnlmo, compresso^ sab- 
gcmculato. Poir. — Portorico. — Proximnm P. prostrato Xosi. 
Qnid P. aqnaticnm Spreng. Sysi. 1. 319 ? 

112. P. PUUVTAGINEUM Lmk. Jttori. 1. 206. Foliis latts; 
spicis remotis, longinscnlis ; inferioribns longe pedioellatis ; rba- 
chi Ueri ; spicnlis secnndis ; TalTis (et TslTnla exteriore nentra) 
nerrosis, laeTibus; extimaobtnsa; interioribns oblongis, acntias- 
cnlis; TalTula exteriore ^ertili transTersim snbtllissime nndulata. 
JJnk. — Patria ? Q — Cnlmns ereetns. Link posnit inter F. 
mnticnm et P. decipiens. 

113. P. DECIPIENS Jank. Bori. !• 206. Spicis remoiinsco- 
lis, snbsessilibns, breTibns, diTaricatis; rbacb] laeTi; spicnlis gt- 
minis, secnndis, nntantibns, subpedicellatis; Talris (ei valvnla 
exteriore neutra) oTalibns, nerTosis, laeTibns» acntis. lAnk. — 
Patria ? O — Culmns basi decnmbens. Link posnit inier F. 
plantagineum et P. Sieberi. 

114. P. HETERANTHUM lAgik. JUM. 1.212. Foliis broTibos, 
latis^ glabris; marginibus Taginae longe pflosis; panieola ramis 
pancis, tcnnibus; Talva extima glumeliae nentri snbacqnali, ker^ 
bacea; intcriore Tentricosa, snbpilosa; TaiTula exteriore nentra 
acuta, glumella fertili longiore; interiore angnsta,* subaeqnali; 
TalTula exteriore fertili laevissima. lAnk. •— Brasilia. ~ CiUmiii 
basi prostratus, repens. 

115. P. MOLLE 8wari%. Prod, 22. Ejusd. JFVor. Ind, occ. 1 . 1 43. 
Spicis panicnlatisy altemls, secnndis, patentibns; spicnUs ap 
proximatis, pediccDatis, secundis; cnlmo adscendenie; foliis ti1- 
losis. Swari». — Jamaica, Snritiam. 

116. P* VELUTINUM Nees ah Eaenh. In Jlfar^. .Bros. 2w 121. 
Trin, Ic, 15. i. 180. Pnbescenti-moUe; spicis alternis, pnnicu- 
latis, erectis, secundis; spiculis geminis, oTatis, acntis; floscnlo 
masculo nentroTc uniTalvi; hermapkrodito transTersim mgttloso; 
culmo basi ramoso, repente, adscendente; foliis lanceolatis. Nee*. 
P. PeiiTerii § Trin. Diss. 2. 144. — Brasilia. 2^ — Habiia ac- 
cedit ad P. prostraium Lam. 

117. P. NUHIOIANUH Lam. IBL 1. 172. Ejusd. EncydL A. 749. 
Desf. Flor. 1. i. 11. {Nees eA Esenb. <n Jlfar^. Bras. 2. 122 ?) 
Trhu Ic. 15. /• 174« Panicula rarais subsimplioibus, racemosb} GRAMINEAE juss. nPanicuiiL) 93 laxis^ ^tuwiM OTaio-acaiis, laerilnui; pistillis eolontis. Lamu P. 
leio^miii Sm£» kerh. F. miiticiuii Lmk. Mori. 1. 206. (eccL 

Fankm ? ) — Nmiiidia^ AegfpiM, (Bnsilia ? ) 

lia P. MDTICOH Fank. Aeg. 20. SekuU. ManL 2. 225. 
Spicis tUmdaj secmidis; spicnlis ranotifl^ ^eminatifiy mvticis; 
aUera pedieeHats; riiaohi tri^na, flexuosai Fcrek. — Aegy^ptiis. 
^- P. colono afiiDe. (FoTsk.) 

119. P. y¥BAwn>4f.B Xom. HL 1. 171- mmid. JEncyi. 4. 745. 
Jgimrt, Gram. 1. 223. i. 23. FoUis linearibiis, ^abrisv margine 
apiniiloso-scabris; spids creberrimis, in apice cnlmi snbrerticil- 
laicK-spicatis , patnlis; spicnlis nnilatendibns, 4-serialibn8 ; glo- 
nis inaequalibns, in nerris spinnloso-scabris; flore mascnlo 
2-paleac e o, snpeme in nerris spinnloso-scabro; bermaphrodito 
leriter striatnlo, gbdkroj nitido. Ktkm P. poljstaehjnm JXielL (le- 
sie Latm.) 

? P) panicnla breriore; caljdbns snbpnbesoeniibns. 
— ScnegaKa. fi. Bengalia. — Aflhie P. plicato Wittd. 

12a P. GaUMOSUii Neee a6 Eeenb. in Mari. Brae. 2. 182. 
Trim. le. 18. 1. 207* Racemo decompomto, siricto, oblongo; ra- 
oiis psendoTerticillatis , erecio-pat^lis nmnlisque snbsecimdisy 
scabris; pedicellis snbsecnndis, fasciciilatis ; riiachi glabra; s|»- 
cnlis oblongis, inmcaiis; cnbno snbramoso foliiBqne lineari-lan- 
ceolatis, acnminatis, sirictis, i^bris. JVees. — Monierideo et 
conlines Regni Paragna jensis. 2|i — An idem ac praecedens ? 
(Nees.) 

121. P. ARTEN8E Emdh. Grami. 2. i. 109. Cnlmo dichoio- 

mo-ramoso, infeme radicante; nodis genicnlaiis, lanaiis; foliis 

lanccolaiis, planis, mnltineniis, margine scabris; panicnla pjra- 

midaia; lamis painlis, snlcaio^angnlaiis^ hispidido-scabris, snpe- 

rioribns aimplicibiis ; spicnlis (^eminisy ellipiids, acniis, moUiier 

piJosis; pedicellis seioso-pHosis ; glnmis yalde inaeqnalibns; flo- 

re benn^hrodiio iransTcrse nndiilato-nigoso, |^bro, snbmu- 

cronato ; nentro bipaleaceo. MTih. — Senegal, in arris. — Pro- 

ximiim P. plicaio Wilid. et P. pjramidali l^isi. 

122. P. PAI.BIIFOLIUM Potr. Encyd. etqtpL 4. 282^ Panicnla 
simplici, siricia; spicnlis adpressis; foliis oblongis, lineaio-pli- 
cads; Taguiis pnbescentibns. tViOd. P. plicainm JVmd. JStmm. 
1033« («ee J^^im.) Joc^. Edcg. €hram. i. 1. (Boxft. Flor. Ind. 1. 
313 17) — India orienialis. (Snmaira ?) 2|. 

123. P. SULCATUM AuU. Guian. 1. 50. Lam. Eneyd. i. 746. 
Panicnla praelonga; ramis ereciis, lateralibns apice nndis; fo- 
liis latisrimis, plicaio-sulcatis; Taginis bispidis. J^m. Milinm 
amndinacenm^ latifolinm, foliis lineaiis. Ptmn. Sp. 10. Milinm 
latifoliom^ snlcatnm. Pluni. me». i. 105. — Guiana, AntiUae, 
BrasiUa. — Nees bnc dndt Seiariam snlcaiam JRaddi, Agroei. 
Brae. 50. SchmU. Mani. 2. 278. Panicnm snlcainm Potr. in herb. 
Mnsei Paris. idem Tidetnr ac P. pUcatum. fViBd. 

124. P. COSTATUM Raxh. Flar. Ind. 1. 314. Culmis repen- 94 6RAMINEAE luss. (Panicum.) 

iibas; foliis lanceolatis, plicaiu Taginivqne yalde pilosiB, liis iii- 
•ternodio brevioribns; panicnla oompoeita; racemia apicatis, br^- 
vibus^ patentibus, aecnndis; floribas poljgamia. Roxi» — • Maii- 
ritias. -^ Simile P. nervoso et P« pUcato. (Roxb.) 

125. P. NEPALEN8E Spreng, 8^» 1. 321. Ereciiun} 3-4- 
pedale; foliis lanceolaiis, plicatis; vaginis intemodia superantv 
bas^ ore barbatis; panicula tenaissima ; ramis longis, simplicibiu. 
filiformibus^ remotis; floribas plernmque solitarii»; corolla ia- 
structa valva neutra. Roxb, P. ncrvosum Roxh* JFIor. InL 1. 
314. P. neurodes SchnU, Mafii. 2. 228. *- Nepalia. — SimO- 
limum P. plicato, differt panicnla. (Roxb.) 

126. P. PLICATUM Lam. lU. 1. 171* («• s.) ^fusd. EncycL 4.746. 
JVin. Ic. 19. /. 223. Spids altemis, remotis, muticis, breriW; 
corollis rugosis ; foliis plicato-sulcatis. Lam. -* Maaritiiis, msi 
St. Domingo. 2Ji — AfBue P. plicato WiUd.f sed folia mnU* 
augustiora. 

127« P. EXCURRENS Trtn. Ic. 8. i. 89. Culmo tennf, geni- 
culato-erecto, sulcato-angulato, simplici vaginisque glabris; foliu 
lineari-lanceolatis, acuminatis, infeme angustatis, planis, ^labm 
plicatoHBtriatis, margine bispidulis; panicola simpliciy erecia, an- 
gnsia; ramis subsimplicibus, undique floriferis^ erectisy inferio- 
ribus remotis; spiculis breviter pedicellatis^ ovato-eUipticis, acn- 
tb, glabris^ floribus glumas inaequales superantibus ; inferiort 
neutro^ bipaleaceo; superiore hermaphrodito, undulato-mgulosa. 
— JVepalia. — P, piicaio Lam. affiue videtur. 

128. P. FASCicULATUM8ioarf«. Jlor./niiocc. 1.145« Hwmh.(i 
Kuinih.Nov.Gen. 1.98. Culmo erecto, ramoso ramisque ^bihm\ 
nodis pilosis ; vaginis birtis; foliis glabriusculis, margine scabris; 
spicis crebris, paniculatis; spiculis subgeminis; glumis acotis, 
glabris. Kih. P. fusco-rubens Lam. lU. 1. 171* Ejusd* JBWcfi 
4. 737- P« fasciculatum a Neee ab Eeenb. tn Mari. Rrae, 2. 1S1. 
P. fastigiatum Potr. Encyd. enppl. 4. 277* -^ Jamaica, Camau 
Ciuiaiia, Quito, Mexico, St. Thomas. 2(< 

1 29. P. FUscUM Swart». Prod. 23. Ejued. Fhr. Ind. occ. 1 . 1 56. 
Trin. Ic. 18. t. 206. Panicula simplici; ramis erectis; flosculis s^ 
eundis, geminis^ altero brevius pedicellato; culmo erecto, subdi- 
riso; foliis lato-lanceolatis. 8wari%. P. fasciculatnm ;» J^ees ei 
Eeenb. m Marl. Rrae. 2. 152. — Jamaica. — Nees huc dndt 
P. fusco-nibens Lam. 

130. P. CARTHAGINENSE Swart». Prod. 22. Ejued. Ficr. Itid> 
occ. 1.148. Spicis panicolatis, foliis brevioribns ; spiculis seciuidk 
ovatis, acutis; culmo prostrato, geniculato, ramosissimo; va4^- 
nis pnbescentibus. SwartA. P. fasciculatum d JVees ah JSr^ 
tfi Mart. Rrae. 2. 152. — Cartbagena. (Am. merid.) — AfGae 
P. fusco. (Swartis.) 

131. P. AGR08TIDIF0RME Lam. lU. 1. 172. ^jusd. Encyd 
4. 748. (HamUi. Prod. 10 fj Racemis linearibus, siriciis, gla- 
berrimis; glumis minimis, oblongis^ laevibus^ subsecandis. Lam. GRAMINEAE luss. (Paniouiii.v m 

P. iii^rostoides Spreng* Pug* 2. 4. Mm^lent» Deacr» IjQ, JIomi. 
ei SchnH. Sysi. 2. 456. Sehdt. Mani. 2. 250. — Ameriea ^eri- 
dionalis et borealis. H» — Nees hac duclt P. elongatum P«>^ 
Flor. 1. 69« (exd. 4^ Poir.) Sprengel hoe cam P. prolifcro 
conjmigit. Planta Lamarckiana certe triandra. 

132. P. TBNUicfTLHUM Mey. Eeeeq. 58« Nee» ah Eeenh, tn 
MaH. Brae. 2. 186. Trm. Ic. 18. i. 215. Panicaia simplid, ua- 
tante; tanda inferioribos remotis; floribns orali-oblongis, appro- 
ximatis; foliis linearibns, laxis. Mey. P. agroslidiCorme Maddi, 
AgrfMi. Bras, 48. : — Esseqaebo, Brssilia, Jamaica. Q — P. 
agrostidiformi et P. pilisparso afBne. (Witj^ 

1J3. P. PALLAX Kunih. Gram. 1. 35. Panicala contracia, 
subcrlindrica ; spiculis oblon^^-lanceolatis, nerroso-striatis ; |^n- 
mis inaeqaalibns , culnio basi repente ramosoque oum vagtnis 
compresso foliisqao linearibns glabris. Neee. P. deripicns Neee 
ab Eeenh. wn Mart. Bras. 2. 193. — Brasilia. — Accedit P. 
melicario Mich.^ P. poaeoidi Poir. et P. agrostidiformi Xam. 
(XeesJ 

134. P. PIL08UM Hwari%. Prod.22. J^dLJRbr./n<Locc 1.141. 
Trm. Jc 18. /. 213. PreeL m Rd, Uaenk. 1. 300. Spicis pami- 
culafis, altemis, serundis; spiculis geminis^ altera miuore, acu« 
minatis, laevibas; rhachi compressa, pUosa; culmo divaricatoy 
genicolato. Sw. Sctaria pilosa Kunih. Gram. 1. 47« P* hete^ 
rophvHum Spreng. N, Enid. 3. 13. (ex Spr.) P. Sprengelianum 
SrhvU. Mani. 2. 234. ~ India occid.^ Brasilia, Mexico. 2]« ^ 
Vlos neuter bipaleaceus; hermaphroditus triander. (Swartz.) A 
Panico diAticho haud distinctura videtur. Nees huc ducit P. pir 
lisparsum Mey. Eeseq. 57« 

135. P. DISTICHUM JLam. Encyd 4. 741. Mey. tn Ad. Bmrn. 

12. 768. Culmo ramoso, compresso-trigono nodisque glabris; 

foljis mafpne scabris; vaginis piloso-ciliatis ; spicis orebris, aW 
temis; involucro uniseto, spiculis unilateralibns geminis longio*- 
re; glumis glabris; paleis floris hcnnaphroditi laeribus; flore 
neatro bipaleaceo. Kth. Setaria disticha Humb. ei Kunih. Ntnu 
Gen. 1. 112. P. Pennisetnm Roth. Nov. Spee. 5& ? ^ (teste Mej.) 
Sctaria ? Pennisetum Roem. ei SchnU. Swt. 2. 494 ? 

/J)Iuxurians. 
— Camana, Cruiana; Jamaica. — Stamina 3. Affinc P* setigero 
Reix. (Lam.) 

136. P. PILI8PAR8UM Mey. Eeseq. 57* Panicnla simplici, 
elongata; ramis pilis setaceis adspersis; floribus ovalibus, sub- 
pendulis; culmo ramoso, adscendente. Mey. Setaria Mejeri 
Kunih. Gram. 1. 47* — Essequebo. Q ? — Aifine P. ramoso 
Lunu 1 (Mej.) Nees cum P. piloso Sibarl». conjungit. 

137* P. TRICHOPHORUM Schrad. m SchnU. Mani. 2. 247* 
Calnio erecto, simplici; foliis margine scabris; vaginis glabris; 
spicis nnmerosis, altemis; rhachibus setosis; spiculis confertis, 
anilateraiibiu^ gemiuia temisve, ovjdibos; flore neatro bivalvL 96 fiRAMINEAE Juss. (Panicum.) 

S^Arad. ^ctAria Schradeii Ktmilu Cfrawn* 1. 47« P* pflosnm 8 
Ji^^ ^ Etenb. m Mari. Braa. 2. 184. — Brasilia. — Affine 
p. pilispano. (Schrad.) 

138« P« DIAN0BUM Kunik. jGraim.2. i.110. Cnlmo ramoso. 
gcniculaio-adscendenie, comprasaiasculo nodisqne glabrisf foliis 
linearibnsy acniaio - sttbnlaiis, planis, inieme scabriusculis, mar- 
gine scabris; raginis iereti- compressis^ ciliaiis^panicala erccta, 
diffnsa; ramis apicaeformibns, paieniibns; ramnlis unilaieralibns, 
adpressis, scabris ; spiculis ellipticisy minuiis, glabris ; glamis in- 
aeqnalibus, carina scabriuscidis , Tiolasceniibus ; flore neuiro 
bipaleaceo; bermaphrodiio acuio, laeTiusculo, diandro. JB3h, — 
Guadelupa, Brasilia. — DifTeri a P. agrosiidiformi, piloso ei di- 
aiicho: flore hermaphrodiio diandro. 

139.^ P. UBPTOMfiRUBl Pred. m ReL Haenk. i. 311. Culmo 
repenie, adscendenie, compresso; vaginis foliisque cordaio-linea- 
ribus basi ciliaiis; spicis «diemis; spicnlis oraiis^ obiusisy sca- 
briusculis; secundis^ binaiis^ breyiier pedicellaiis ; gluinis inse- 
qualibus; inferiore 1-, superiore paleaque floris neuirius 3-afr- 
Tiis; 'flore hermaphrodiio ovaio, obiusiusculoy laevi. JPred 
— Pairia ? — Affine P. dbianii ei irichogbno Humb. in herh. 
JVmd. (Presl.) 

140. P. poltgonAtum Schrad. in Schtdt. Mani.2. 256. Nm 
ab Esenb. in Mari. Bras. 2. 185. Freel m JReL Haenk. 1. 304. 
Cubno repenie^ ramoso; ramis adscendeniibus , glabris; nodb 
barbaiis; foliis vaginisque villosis ; panicula subramosa, paienie; 
ramis subseiosis; spiculis conferiisy unilaieralibus, geminis, ora- 
libus; flore neuiro univalvi. Schrad. Setaria polygonaia MCunih 
Gram. 1. 47« — Brasilia, Mexico. — An P. polygonaium Schrad. 
•n Spreng. Cur. poei. 34 (e Nova Hollandia.) ? 

141. P. Perrottetii Xunih. Gram.2..i. 111. Cnlmis ercc- 
tis, simplioibus*; foliis hinceolaiisy planis^ margine undulatis va- 
ginisque glabris; paniculis simplicibus; ramis vcriicillaiis, paiu- 
lis, infeme pilosis; spicnlis pedicellaiis, soUiariis; glunaa inle- 
riore nnlla; superiore floreque neuiro uiiipaleaceo irinenriis, in- 
ier nervOs margineqne pilosis; flore hermaphrodito acutatoj ni- 
iido^ laevinaculoy glabro. Kih. — Senegal. 

142. P. MILIIFORME Presl. in Rel. Haenk. 1. 300. Culnw 
procnmbenie, ramoso, glabro; nodis, vaginis foiiisque pilosis^ 
linearibus; spids alierais, sessilibus; spiculis oblongis, lanceolar 
iis, acutis, secundis^ biserialibusy soUiariis, sessilibus ; glunui in- 
feriore ovata^ acnta, flore breviore; gluma superiore paieacpic 
floris neutrins lanceolaiis, acuiis^ aequUongis; palea floris Iker- 
maphroditi infeiiore iuberculaia. Preel. — Luzonia. 

143. P« OBTECTUH PresL tn ReL Haenk. 1. 301. Cafano 
crecio, tcreii; ramis adpressis; vaginis superne dorso et toto 
*margine foUisque ex ovaia basi linearibus margino e iuberculis 

Jilosis; spicis 3, alierais^ erectis; rhachi plaua, glabra; spicults 
-seriaiia, ovato-lanceolaiis^ acuiis; glnmis irinerviia paleaque 

nea- GRAMINEAE juss. (Paniciim.) 97 

Moiriiw fflavis soHiaria S-netria aeqnilongis , pilosinscnlifl mar^ 
gineqne piloso-ciliatia ; glnma floris iiennapliroditi inferiore gla- 
benrima^ 5-nenria. PresL -— BIexico4 — Habita ralde afliue Pas- 
palo Hvmboldtiano. (Pr.) 

144» P. NODOSUM* Cnlmo repentey adBeendente, nno laterc 
alieniatim pnbescente; nodia glabria; vaginis tnberculato-liirsa-' 
iis, dliatis; foliis e basi rotandata iinearibas, tobcrcalato - pilo- 
sis; panicala ereetay patente, rara; ramis alternis, spicigeris; spi- 
colis solitariis, sabscenndis, lanceolatis, ntrinqae acutis; glamis 
inaeqoalibas, orato-lanceolatis^ obtasiascalis^spicala brcYioribas^ 
floiis neatrias palea solitaria, aeqailonga • paleae floris herma- 
phroditi inferiori laevissimae. Pre^ P. maltinode PresL in Rd. 
ilaenk, 1. 303. — Lo2onia. 7\. 

145« P. Haenkeaiiun Pred. <n RtL Haenk. 1. 304. Colmo 
erecto^ simplici, pnbescenU-^oso ; raginis pilosis; foliis e basi 
oTata lanceolato^linearibas, margine scabris^ liirsatis, andniatis; 
paaicnla ramosa$ ramis laiscicaiatis, ramalosis; spicalis' lanceo- 
latis^ solitariis^ sparsis; glnma inferiore orata, aenta, spicala 
breviore; siqieriore oTato-laneeolata, acota, glabra, spicnlam ae- 
qoanie; floscalo nentro l-paleaceo; bermapbroditi palea inferiore 
laeTissima* PreeL — Mexico. 

146. P. COMPRESSUM Biewka-Bem. 8Hrp. 8ic. n. 3S. Lmk. 
Hori. 1« 208. Panicnla erecto-patente; stammibns pistillisqae 
coloratis; calmo ramoso, compresso; foliis pabescentibas ; ligola 
ciliata. Bw. — Sidlia. — Afflne P. colorato. 

147. P. I8ACH?IE Roih* iS^ot». 8p, 54. Panicnlae sccnndae 
oontraeiae ramis .alteniis, secondis, bifariam imbricatis, snbsim-i 
plicibas; spicalis pedicellatis , OTalibus^ pilosis; calyds gluma 
extcriore mbatissima, cbrdata ; calmo repente, ra^cante^ ramoso, 
ad Dodos barbato; foliis lineari-lanceolatis, pnbesceniibas ; ragi- 
nls pilosis. fioM. «^ India orientalis* — ^ An bnjas sectionis? 

6y Panicnlae rami magis minnsve divisi; spicnlae solitariae^ 

* ' spa^sae. 

148. P. QBTUSCM Htem6. ei Kunih. Natf. Qen. 1. 98. Kvnlh. 
Gxamm 2./. 1|6« .CHiImis compresris nodisqac glabris; foKis p1a-i 
iij«7 margine scmilato«>scabris, sapra pnberalis; spicis 4-79 ^" 
tremosim diapositis, alternis, distantibas; spicalis gcminis^^ nnila- 
teraiibiu, sabqaadrifariam imbricatis,' ellTptico-oboratis, obtasis, 
clabris; glainis inaeqnalibas , inferiore 5-, superiore Y-nerria; 
lore maseoio bipaleacco; berraaphrodito 0¥ato-ellipiico, lacTi. 
Ef A* — Mexico. 2j- 

149* P. Tt^RGiDUM* Fwek. Deser. 18. DMe, Aeg. 19. i. 9. 
: 2. Poar. EncifcL euppL 4. 284. Neee ab Eeenh. in Mart. Brae. 
L 172. adn. Trku lc. 19.1.227* Calmo janceo^ fratescente; 
ad.nodos fasdcnlatis; vagina foliorom maltiplici^ spaiha- 
persisienie; panicnlis tenninalibns; spicolis omnibas pedi- 
K VNTH. Stsiops. L [ "^ ] ' 98 GRAMINEAE juss. (Panidum.) 

» 

cellailSj ovaib^ taaiidLBi calyds Talmla exteriore floscalia iodu- 
sis paulo loogiore. Detile. Aegypiaa, Arabia. 2J« 

150. P. Teu^eriffab Brfnon. Frod. 1. 39. Spreng. Sysim 1. 
315. Foliis subalaiis, planis; floribos paaicalaiis, maiicLi; in- 
volacro pilosoaalio; caljce villosissioio. lAmu Saccharam Tene- 
riffae Xtfm. SuppL 106. Willd. Spec. 1.320. SUak. Graec. 1. 39. 
/. 53. BivmM-Bem. Sie^iL 4. 5. I. 1. {excL eyn.) Jacq. Edog. 
Granu i. 34. (excU eiyn.) Agrosiis plamosa Teaore^ Frod. 1. 59. 
Qeeie Spreng.) Tricholaena micraniha Sekrad. in SchuU» Mani. 
2. 163. P. villosam FreeL Graim. Sic. 2. (excL syiu) — Tene- 
nlTay Sidlia, Calabria. 2|. — Fiores in plania Sibihorpiana ari- 
siaii; in speciminibas nosiris semper maiicL 

151. P. viLLosuH Lam. IIL 1. 173. Eljned. EncycL 4. 745. 
Panicala racemosa, minima; ramulis aliemis, brevibus; cadyci- 
bus pedunculisque viilosis. JLanu — India orienialis. — Nen 
una cum P. Tilioso EU. ad P. pubescens illtcA. dudi. 

152. P. HoFFMAKSEGGil iioeiii. ti ScknU. Syei. 2. 450. Neei 
ab Eeenb. in Mari. Brae. 2. 148. Trin. Ic. 19. i. 219. Ramis 
paniculaio-racemosis; ramnlis aliemis, elongaiis; ealydbus pe- 
dunculisque villosissimis. lioffmaneegg. mee. — Brasilia merid. 
l^ — Mulium afBnc P. viiloso Lam. (Roem. ei Schuli.) 

153. P. TBACHYSTACHYUBI Neee ab Eeenh. in Mari. Srae, 2. 
125. TVtfi. /c. 15. i. 167. Racemo composito^ coarciaio pedun- 
culisque bifloris secnndis spiculisque ellipiicis ^Unduloso-punc- 
iaiis hirsuiissimis ; gluma iuferiore minuia; culmo simplid, 
erecio, nodis vaginisqae glabris; foliis filiformibusy apice basi- 
que pilosis. Neee. — Brasilia» 2|< — Affine F. viUoso Ijeuni ei 
P. IloiTmanseggii Boem. ei Schnii. (ISeeB.) 

154. P. MUBIGEMUMU Culmis caespiiosis foliisque sericeo- 
pubesceniibus, planis; panicula subspicaia, ramoaa. Gemdich. 
Neurachne moniana Gaudich. Gdneraiii. 94. i. 26. Panicam mon- 
ianum Gaudich. in FreifC. liin. hoi. 411. — Insulae Sandwi- 
censes. 

155. P. IGNORATUM Kunih. Gram. 2\T. i. 20. Culmo eree- 
iOf glabro; foliis angusie linearibus, planis^ ciliaiis; panicmb 
gracili, siricia; spiculis solitariis, pedicellaiis; gluma soliiaria 
paleaque inferiore mascala aequalibasy 5-nerviis, exierae sericeo' 
villosis. Kth. Phalaris villosa Mich. FUr. 1. 43. Anlhaemmiis 
villosa Beauv. Agroei. 48. i. 10. /• 7* Aulaxanihus cflisttos 
EiUoii. Boi. 1. 102. Aolaxia dliaia Nuii. Gen. 1. 47 ? ~ Ca- 
rolina. 

156. P. nUFUM Kwiih. Graau 1. 35. Culmo ereeio; foltis 
glaberrimis; panicula majuscura, subappressa; villis caljreis ra- 
fis. ElUaii. Anthenanihia rufa SchuU. Mani. 2. 258. Anlaxjuitliin 
rufas EBiaH. Bof. U 103. Aalaxia rufa Nuii. Gen. 1. 47. — 
AraeriGa borealis. — Varieias praecedeniis ? (Ellioii.) 

157. P« SERRATUM Brown. Frod. 1. 139. ^S^eii^. S^. 1. 
309. Kunih., Gram. 1. 215. i. 19. Culmis infethe fasdcalato-ra- GRAMINEAE jlss. (PankumO 9» 

moslfl, fofiosis; foliis suUisticbiSy lanccolato-linearibiiSy rigi^, 
iniernc pubenili«, margine sermlaio - ciliaiis ; spicis ^-T^ alfer- 
nis, pancifloru; glnniis floreque mascolo pntpnrascenii-pilosis; 
flore bermaphrodito pnnctnlato, gtabrinsenlo. Xfh* Holcns ser* 
ratns Tktmb. Prods 2a J^J. Fhr. Cttp. 1. 414. WUld. Sptc. 
4. 931. Sorgfanm seiratum Moem. ei SiMi. S^ 2. 839. — 
Cap. b. spei. 

158. P. sooPiTLiPBRUii Trin. lc. 14» #• 165* Cnlmo ab ima 
basi runoso» glabro; Taginis snlcato-striaiis, inferioribns pnlies- 
centibns, snperioribns glabris; foliis lanceolato-linearibusy acn- 
tis, pianis, margine dentloBlaiis, glabris; s|ncis rirciter 5, alier- 
nis, patnlis; spicnlis biserialibns,. imbricatis^ oblongis vel oTali- 
bns, obiusis; glnmis deDse pilosis; flore inferiore mascnlo^ bl- 
paleaceo; svperiore hermaplnoditoy snbnndnlaio-pnnctnlato. THn. 
— Cnp. b. sptL 

159* Jf.VKm;u^HUmKtmih.€ram.i.iS. ei2.f.iiS.Brongn. 
tn Ihtperrey^ li. hoi. i. ... Cnlmis, vaginis foliisqne rrtrorsum 
argenteo-sericeis; panicnlis ramosis, diflnsis; spicnli^ sparris, 
pediceflatis, snbracemosis, sericeo-birsntis^ flore inferiore mas- 
cnlo; snperiore bermapbrodiio, laevi; glnmis paleaque inferiore 
mascnla multinerTiis. IQh. — CliilL — Simillimnm P. reptantL 

16a P. RCPTAN8 Xwdh. Gram. 1. 219. i. 21. Cnlmo basi 

repente, stolonifero; foliis rigidis^ sulcatis, involotis, glabris; 

▼aginis retrorsum sirigoso-sericeis; panicula subsimpllci; spicn- 

lis pedi<;ellatis ; flore mascolo bipaleaoeo; glnmis snbaeqnali- 

bns paleaqne snperiore mascula mnltinerviis, densissime lana- 

tis. Kih. Saccbarum reptaus Zasi. iZL 1. 155. Potr. EiMyd. suppl* 

2. 69. Monadine racemosa Beauv. AgroH. 168. f. 10. f. 10. 

P. racemasnm Hpreng. JSyei. 1. 313. Ne€$ ah Eeenh. in Mari. 

BroM. 2. 112. Eriolrtmm juncenm Dew. tn heth. Jues. Tbala- 

siam montevidense Spreng. Cur. poei 30 ? — Montevideo. 2|i 

161. P. PERPOIUTUM IVees ah Esenh. in Mari. Bra». 2. 126. 
Trtn. /c. 15. U 175. Racemo decomposito, coniracto; spicolis 
sabglomeraiisy ovatis^ glandnloso-punciatisy rbachi, cnlmo^ ▼agi- 
nis foliisqne villosis^ linearibus, planis; glnma inferiore minuia, 
lanceolaia. Nee». — Brasyia meridionaUs. 2(« 

162. P. BVUiosiJai /I1M1&. ei Sunih. Nov. Gen. 1. 99. Cul- 
jnis nodisqne glabris; foliis sapra pUosis, margine scabris; pa- 
slcaJa ramosa; ramis scabris, aliemis opposiiisque; spiculis ge- 
BMiiis, sabqnadrifariam imbricatis, ovatis, acniis; glumis inae- 
l|ualibas, ^bris; flore neutro bipaleaceo. Kih. — Mexico. 2|« 
u— Affine P. coloraio Jacq.ei P» laevi Lam. 

163. P* AVENACBUit iiiMii&. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 99. CuU 
lis nodisqne glabris; foliis scnulato-scabrisy supra pilosis; pa- 

ramosa, verticillata; spiculis geminis, ovatis, acniis; §^a- 

inaeqoalibas, glabris; flore mascnlo bipaleaceo. Kfh. » 

}miOy Guiaiia» 2|i — P* bniboso et P. virgaio Mich. proximum. 
100 GBAMINEA£ luss. (Panicum.) 

An hoc P.' aTenaceam Jlfcy. 1» Nov. Ad. Bonn. 13. 770 (e 
Sorinaino) I 

164. P. DECOLOBANS Humh, d KuiUk. Nw, €fmu 1. 100. 
Culmis nodisque glabria; foliis margine scabria; panicala Tamo- 
sa; ramis ali^rnis, snbfkatigiatis ; spicnlis geminis, ovalSsy aeo* 
iis ; glumis iiuiequalibus^ glabris $ flore neuixo bipaleaoeo. XSth. — 
Mexico. 2|« 

165. P; BIG1DU1.IJH J^osc* im9* Nte9 tAM9enh*in Mwri.Bra9. 
2. 16 j. Panicula racemosa, suiHradecompoaita;. rbaiphi hinc ca- 
nalicuiaia; ramis compressis; spicolis lanceolalis^ acuminatis, 
scabris; flosculo masculo biyalri, S-nenri$ culmo foliiaqne gla- 
bris, linearibns, margioe serrulaio^-scabris. iV«es. -^ America bo- 
realis ? — Posi P. decolorans posuii Nees. - 

166. P. DEBILE Potr. £ncycl« 4iif)»f)Zi 4. 283. Glahrum; ereo' 
ium; foiiis angusio - longis ; panicula pjramidaia; ramis paucisi 
dissiiis, pierisque geminis^ simpliciusculis, divaricaiisreflexiaquf; 
floribus muiiciS) binis; aliero pedicellaioy neuiro. ilftcA. P. di- 
varicaium Mich. Fhr. 1. 50. PursA. JPfor. 1. 69. P. paieniissi- 
mum Boem. et SchuU. £y/. 2. 448. P. hiansffiiotf. JSfbl. 1. 1187 
— Carolina. 

167. P. PROLIFeBUM Lanu Enc^L 4. 747- (v. a. tis her^ 
Desfoni.) Neee^ ab Eeewb. m Mart. Brae. 2. 170. adn. Glabri^ 
rimnm; paniculis oblongis^ ercciis; glumis siriatisy majuscnlb; 
caule ramoso. Lam. P. dichoiomiflomm Mich. Flor. 1. 48« QteMi 
Pwreh.) F. geniculaium Muehlenb. Cai. 9. (^te^te lAmk.) P. at- 
ienuaium WiilUL Emkm. 1033. (o. 9.) V. congylodes Jacq. Mch^. 
Gram. 3. t. 21. Sfr^. Sv9i. 1. 317. (cofi/. Idnk. Hori. 1« 210.; 
P.. miliaceum fV{»U. Car. 72. (ex Neee.) — America septentrio- 
nalis. — Nees P. atiennaium WUUL ad P. miliare Laau ducil; 
P. congjlodes Jacq. conira, adjecio P. altissimo HoH. J*mri9.j 
Cand. et Uomem. Haftu 1. 84., disiinguii. 

168. P. viRGATUH Ztnn. Spec. 87. WiUdsSpec^ 1. 352. Mici. 
Fhr. l. 48. Spreng. in Ad. Peirop. 2. 292. i. 5. Pureh. Flor. 
1. 67. Trin. Jc. 19. i, 228. Paoicula tirgaia, ramosissima; gln- 
fnis ovaiis, acuminatis, muiicis, bifloris; foliis longissimin, pla- 
nis. Ptir«A. ^ America sepienirionalis. 2|# 

169. P. PsiLOPODiUM TVtit. m99. iVeea ah Eeevh. tn Mari. 
Bru9. 2. 199. Pauicula capillari, erecia; rands inferiimbus stric» 
iis; ramulis subfasciculaiis pedicellisque ienuiasimis^ flexooais; 
axillis nudis; spiculis oblongisy acutisy glabris, nervoso<-striatis; 
gluma inferiore obiusa, dnplo breviore; cnlmo adacendente, ra- 
moso; vaginis foliis^e glabris, linearibus. Neee. P. virgatuai 
Roxh. P. ramosum Koenig. — India orienialis. ~ Nees po- 
suii inter P. asperrimum ei P. auiumnale. 

170. P. SCABRIUSCUI.UM EOioii. Boi. 1. 121. NuU. Qet^ 1. 
53. Culmo erecio, majusculo foliisque subius scabriuaenlis ; pa- 
nicula majuscula^ pyramidaia, patent%s floribus ovatia, acutisy GRAMINEAB juss. (Pamcmn.) 101 

l^labtfa. £IL — Savaimali» — iliBne P Tirgaio (ElL); cum hoc 
oiMijfmgii SpvcBgeL 

171. P. MULTlFLORyH Potr. EticycL mppL 4. 262. (e. «. ft» 
A«r6. Hm/.) Crlabcirimam; panicnla denaiflsima, mnltSflora; flo- 
ribna oblon^, snbacntifly panmlia; rami^ aaperis; foliia iato- 
linearilNU ▼ag^oiiaqac glabris. Potr« — Carolina. — Proximam 
P. Tiigaio, colorato ci lacTL 

172. P. 8UBAi.BiDim JKimfA. G vmm. 2. U 112. Cnlmo ra- 
moso; nodis gcnicnlaiis, imbcrbibns; foliis planis Taginisqnc 
glaberrimis; panicula ramosa, diffasa; ramis angnlatis, scabris, 
paientiiiasy inlemc nndis; ramnlis adpressis; spicnlis sparsis, 
l^iabris, aUiiclis; ^nmis inacqnalibns^ acniis; florc bermapliro- 
dito lacTi, nitido; nentro nnipaleaceo, glnmae snpcriori simil- 
limo. JK^A. — Scnegalia. — P. Tirgato ob liabitnm aflfinc. 

173. P. TRUieRTE Trin. Jc. 19. i. 226i €laucescendo-Ti- 
ride; radice fibrosa; cnbno erecio, simpliciy icrcii, glabro; Tagi* 
Bts siriatis^ ^abris Tel asperinscnlis; ibliis ercciis, lincaribns, 
acmainatiS) rigidnlis, planis, aspcriascolis ; panicula crccia, ra- 
mooa, apice nnianie; ramisbinis, periennibns^ erecto-patulisy 
asperinscnlis ; spicnlis oTatis; glumis inaeqnalibns, acutis, <»ri- 
natis, irinerTiis^ snpcmc exasperaiis, floribns brcTioribns; flore 
Bcoiro bipaieaceoy glomis simili; bcrmaphrodiio a^atiasGalo, 
apice exaspcraio. Trm. — Brasilia. 

174. P. lUHEMTDRUM Per^.Sfn. 1. 83. Hwmb, ti Kvmih. 
Nov. Gen. 1. 104. Cnlmis ^abris; nodis sericeis; foliis lincari- 
bns, margme serralaio-scabris; panicnla ramosissima, patente; 
ramis Tcrtlcillaiis^ scabiis; spiculis snbgeminis^ oTatis^ acomina- 
tis; glnmis inaequalibnsy glabris; flore neutro bipaleacco. Kih. 
P. polygamom SwaH%. Prod. 24. fVUid. Spec. 1. 353. P. ma- 
ximnm. Jacq. CoO: 1 . 76. Eju$d. Ic. 1 . /. 1 3. Swariz, Ftor. Mmd. occ. 1. 
170. Aecf ab Esenb. m Mari. Bra$. 2. 166. 174. P. lacTc Lam. 
HL 1« 172. — In India occidentali ci America iropica culinm; 
olim ex oris Africae aliaium. 2(« 

175. P. HIRTICAULUM Prefl. ti» Rd, Mkunk. 1. 308. Cnlmo 
erecioy ramoso, compresso; Taginis foliisqnc elongaiis tubercu- 
lato-biraniis; nodis barbatis; pamcula erecta, paientay composiia; 
ibacbi scabra; spicuiis pedicellatis^ solitariis, oblongisy acntis; 
glamis inaeqnalibus, acniissimis; infertore ovaiiay acnmiiiata, 3- 
S-nerria; snperiore duplo longiore, OTaia, 7-nerTia, acamjnata; 
floris ncnirius palea iuferiorc orata, 7-nerTia; snperiore mulio 
minorc; flore bermapbrodiio spicola brcTiore, oTali, lacri. PreaL 
*- Mexico. O AfGnc P* jnmentomm. (PresL) 

176. P. DiscoJLOR TVin^ me». Hfeee ab Eaetib. in Mmri. Brae. 
2. 144« TriR. 20. i. 231 • Racemo decomposito, Tirgato; race» 
molis sabsecnndis^ appressis; pednncnlis nnifloris; spiculis el- 
lipiicis, nerrosis; glomis snbaeqnalibus, obtnsis, apice pnbes- 
ceiiii-barbatis ; flosoiilo bermaphrodiio basi inappeiidioulato; caule 
simplici, Tagiuis foliisquc g^bris, lanceolatisy snbius glaucis. 102 GRAMINEAE jus». (Panicam:) 

Neen. P-. penicillatam Trku Di0$. 3. 196. Opnsmeniifl ? ^soo- 
lov Kunth* Gfram. 1. 45. — Brasilia. — Affine P. peni- 
cillato. 

177. ?• PEmciLLATini Nee» oA Eeenb. in Mart. Brae. 2. 145. 
Racemo decomposito, painlo; nMsemnlis Bnbsecunclis, breTibiis; 
pednncnlis bifloris; spicnlis ovaio-ellipticis, nenrosis; glnnua ae- 
qnaHbus, subnlato-acnminatis; flosculo hermapb|rodito basi appen- 
dicnlato; cnbno snbramoso Taginisqno glabris^ foliis cordato- 
lanceolatisy strictis, supra glabris, subtns pnbescentibns. iVieec 
Oplismenus? penicillatns Kumth* Gfranu 1. 45. 

a) glnmis apice setoso-barbatis, distincte 5-7-Dervib«is. 
f^ glnmis apice nndis, 3-5 • vel 5«*7-nerribus. P. bam- 
bnsiflomm Tritu mes. 

— Brasilia anstralif • — Eehinodilois Beaan. propinqnum. (Nees.) 

178. P. RUDE Neea ah Esevib. in MaH..Bpa8. 2. 158. Ri- 
cemo decompositoj strieto; ramis patnlis, villosnlis; pediceDis 
subsecundisy inferioribns trifloris; rhacbi hirsuta; spiculis ot»> 
tis; cnlmo pubescente; foliis ovato-Ianceolatis^ acuminatia^ atrio- 
tis, basi riUoso-ciiiatis. Nees, — Brasilia. 2|« — P. maximo 
Jacq. et SwaH%. accedit. (Nees.) 

179* P* nJNCBUM Neee ah EeeiA. <n MaH. Brae. 2. 1S9. Ps- 
nicnla racemosa, patula^ snpradecomposita ; ramis laevibas ; pe^ 
dicellis apice pilosulis; spiculis snbfascicnlatis, oratis, cuspids- 
tis; eulmo tereti, glabro, laoTi, ramoso; ramnlis cirrifomiibQs; 
foliis angnstisy nmrgine cartUagineo-serrolatis. Neee. 

o) panicnla angnstiore, nntante^ foliis snpra glabris ; ^a- 

mis floTcqne mascnlo longissime cnspidatis. 
/}) panicnla magis patente et rigidiore; foliis snpra pilo- 
sis; glumis et flore mascnlo brerius cnspidatin. 

— BrasiKa. ^ 

180« P. PUNOENS TVtfi. fim. Neee oi EsetJk. in Mari. JBras^ 
s2. 160. Panicula racemosa, decomposita, patola; ramis a me- 
dio aut infra medium divisis, glabris ; ramulis bifloris ; spicnfe 
ellipiicis, obtnsiuscnlisy ad carinas scabritoscuHs ; culmo simplici: 
foliis linearibus^ tenacissimis, basi yaginisqne radicalibus rillo- 
sis. Nees. — Brasiiia. 2|« — Diflert a P. juneeo^ moUnioidi ei 
Prionitide. (Nees.) 

18t. P. MOLiNiomBS Trtn. mss* Nees ah Esetih. 4n MaH. 
Bras. 2« 162. Panicula racemosa, rerticillaia, ramosissintia^ pa- 
tente; ramuUs capiUaribns; spicuUs parris, obovatisy eoloratis; 
glnma inferiore parva, paUente; culmo stricto^ ramoso, ^abro; 
nodis gibbosis; vagims margine ciUatis; foUis elongatis, rigidis, 
pnngentibns, marginc scabris. Nees* ~ Brasilia. 2\t 

182. P. PbiOIIITIS Nees ah Esenh. in MaH. Bras. 2. 162. 
Ponicula tcrminali lateraUbusque racemosis, snpradeoomposiiis; 
rbachi hinc canaUcnlata; ramis compressis; spicuUs ovalis, acn* 
tis, scabris; flosonlo masonlo bivalvi^ 5-nervi; culmo (fratescente) GRAMINEAE juss. CPanlcuinO 103 

raiiBMo; foiiis ttigustis^ ncnro crassissimo, «^genttbvs, Mtgmie 
serrqkitis^ glsliris. Nee9. -^ BMsllia. tr 

183. P. KlCPRANTiPES -Neee 'ab Eeenb. In Mari. Brae. 2. 165. 
Pani^mla rseemosa, sopndeconiposita, coarcUtk, glabrs; pedicol- 
lis bifloris; spicuUs lanceolatis, acntis; ^ma ezteriore breri, 
uninerri ^ floscolo neutro univalvi, s^temnervi j cnlmo simpUci, 
erecio, crasso^ nodis, va^is foliisqne glabris, basi orisqne ra- 
ginamm dliatis. Neee. -— BrasiKa. — ProXime affine Tidetnr P. 
avenaceo; babitn accedit ad P. maximnm. (Nees.) 

184. P. ALTlssiMUM Cand. If» IMamem. Hxni. Hafn. 1. 84. 
Panicala composita, efinsa; flofibns obtnsis; glumis calfcinis 
nnifloris; vaginis glabris. ^omem. — Patria? Q — Differt a 
P. maximo Jaeq. npnnisi panicnlae ramis asperrimis. (Link.) 
^een cnm P. congjloidi Jaeq. conjungit. 

185. P. HIRSUTUM Swariz. Ftor. Tnd. occ. 1.173. (necPmr.J 
Panicnla composita, capiliari, patente; cnlmo vaginisqne setoso<- 
Kirsntis; fotiis lanceolatis^ acnminatis, nervosis^ strictis. Swartm, 
— Jamaica, Hispaniola. — P. maximo afline. 

186. P. BEPEivs l^liin. Spec. 87. fViOd. Spec. 1. 347* Dee/. 

AiL 1. 60. €Usv. Ic. 2. /. 110. Smh. Graec. 1. i. 61. Umk. 

IfoH. 1.210. (Skh. Herh. MattrU. n. 34.^ Caule stolonilWro; fo- 

Kis cmdnplicatis, basi magis minnsve pilosis; inferioribus brevi- 

bus^ patnlis; panicula tenni; ramis arrectis; valva^ extima rotun- 

data; interiore et valvnla extima nentra snpeme plioato-pervosa. 

lAnk. P. arenarium Broi. Lue. 82. Ejtud. Phyi. Lua. 1. 15. i. 

6. (ex lAmk.) Schlechiend. Lmnaea. 6. 35. «— Enropa anstr., 

Mexico. 7\t — Nees hnc ducit cnm? P. mnltinode Lmm.^ sed 

exclndit Sjrnon. Cav. et Desf.; distingnit quoque P. arentfium 

Broi., adjectis P. repente Lam.j Ckmd.y ncc non P. colorato 

fVir. le. 2. 110. P. repens Ztna. et P. arenarinm Broi. sunt 

SprengeUo varietates P. colorati. 

187. P. STEHOCLADIUM Trm. Dies. 2. 200. Sjued. le. 2. i. 
240. Glabmm; cnlmo ramosissiroo, infeme repente ; ramui snb- 
fastigiatis; foliis linearibns, acntisy planis vel involuto-siytaceis; 
panicnla snbramosa; ramis snbsoUtariis^ patulis^ capillaribus ; spi- 
culissnbmtnndo-oblongis; glumis acntiusculis ; inferiore brcviore, 
3-iiervia; snperiore flores subaeqnante, 5-nervia; flore inferiore 
nentroy blpaleaceo. Trtn. — Brasilia. 

188. P. OBLIQUUM Boih. Nw. Spec. 51.' Panicula capil- 
lariy snbpatnUiy laxa^ subnutante; spicuUs longe pediceUatis, so- 
litariisy obliquis, binc ventricosisy apice pubescentibns, obtnsissi- 
miA; calj-cis glnma exteriore semilunari^ oblonga; culmo repeiite, 
radicante, ramoso; foliis lanceolatis^ punctato-peUncidis, basi 
% aginisqne pilis nonnnllis longis ciUatis. Boih. P. paiens Spreng. 
Sytft. \ . 322. exti. eyn. Bei%. (ex Neee ab Eeenh. m Mari. Brae. 
2. 206. adn.) — India orientaUs. — Pluribns convenit cum P« 
radicante Bei%. (Rotb.) 

189. P. DIFPOBME Boih.Nov. Spec 52. PanicuUi capil- VH GRAMINEAE wss. (PanicunL) 

lari, coiitracUi9 aiibiiiiianie; spicnlia sabfascieiiljiiis, oboTatis^ ob- 
tasissiinifl, pilosis, hinc rentricons; calyds glonia interiore olio- 
Tata, naTicolari; colmo filifomii, jamoso; foUia lanceolatis, ponc- 
tato-pellocidia, utrinqae pilos^, baai ▼afflMigqao ciliatia, JRolA. 
— Iiidia orientalis* — Proximain P. oUiqno. 

190. P. COLOAA.TUM Lkuu Mami, 30« Jacq. Miae. 2. 365. 
^fUMd. Ic 1. f. 12. friUd. Spee. 1. 347« PanioaU patente; sta- 
miiiibas pistillisqae coloratis ; , caule ramoso. JLtnn. P. Tirgatam 
Muehlenb. Descr. 120. (ieeie 8miih.J — Ai^sjptns, America bo- 
realisy €ap. b. speL -— Caranilles cwijangit com P* repeute. 
Nees sfnon» Mueblenb. exdadit. 

191. P. PUHPUHASCENS Raddi, Agroei. Brae. A7. Ntee ei 
Esenh. i» Mari. Bras. 2. 168. Panicula racemosa, decompo- 
sita, elon^ta, patente; Tamis angulaio-flexuosisy scabris^ basi 
hirsutis; ramulis breris^imis pedicellisque pilosis; ^umis ncrro- 
sis, glabrisy riridi-purpurascentibus; culmo erectO) sabramosii 
nodis liirsuiis; vaginis el iuberculis hirsuiis; foliis ensifonniliiis, 
basi pubescentibus. Nees. — Brasilia^ — JProzimum P. maxi- 
jno Jacq. An Tarietas P. colorati? (Nees.) 

192. P. AMARUtt EaMi.Boi. 1. 121. Ntdi. Gen. 1.53. Gla- 
berrimum; foliis crassis glaudsque; panicula appressa; ginniis 
acuminaiis. JEB. — America sepienirionalis. 2|i ? -— DistinciniB 
a P. colMaio. (£11.) 

193. P. SAfiULOAUM Lam. EncycL 4. 744. fv. «. in Jbcri 
Mu§.Paris.y Panicnla ramosa^ flexuosa,mediocri; glumis OTalibiis. 
obinsis, striaiis ; pisiiilis coloraiis ; colmo ramoso. Xom. — JHod- 
tevideo. -^ SimiUimam P. colorato. Sprengel ad P. dispc^ 
mum ducii. 

194. P. LEIOGONUM DeHle, JU. .3. Potr. JEWcyd. S^uppL i 
284. Paniculis laieralibus, panperulisy elongatis^ pau^floris; 
flosculis oraiis, snbsolitariis ; foliis angastissimis, glabris^ basi 
Taginaque subpilosis; colmis filiformibus; ramis. divaricato-fiexii«- 
sis. Poir. — Aegjpius. — - Affine P» difluso Swaris^ (DeUk) 
Prozimum P. Goloraio, sed spiculae rariores. 

195. P. MILUCEUM JAwn. Spec 86. fViUd, Spec. 1. 34S. 
BoeL Oram. 2. 16. i. 20. Roxb. Flar. Ind. 1. 312. 7Vtii.rc. 19./. 
221. Totnm piloaissiqium ; colmis creciisj ramosis, 2^4-pedali- 
bus; panicula oblonga; glumis calycinis cuspidatis; coroUa tri' 
valvi; valva acceasQria bideniaia; semine ovali^ glabro^ quinqae- 
siri|tto. Roxb. P. llliliam Fere. Syn. 1. 83» — lodia orientalis. 
Culium in Europa* O 

196. P. suMATfi£ItSE Roih.ffov. Spee. 50. Fanicubi crecia^ 
laxa, flacdda; spici^ ovaio-acuminaiis ; caljcis valvula exterioN 
cordato-subrotunda, subenervia^ spiculam basi involvenie ; nodis, 
vagiiiis foliisquc gUberrimiSy linearibua. ftoth. -^ CoromandcUa< 
«- SimilUmum P. miliaceo« 

197. P. MILIARE iMm. laueir. 1. 173. Pere. Syn. 1. 82. 
JZo^i. /ToTf Ivdn U 31 If Culmis ercciiS| ramosisi 2-3-pedaii GRAMINEAE luss. (Panicum.) 1«6 kas, gbbrisj pttDiculA icnoi; fioribiis in pedioeUa ctfiinnni gi»- 
niiiatis, suffiiiltis pedicelUs partialibnt ioaeqiiaUbiiB;. eoioUa iti- 
ralTij aemiiieoTato, ^bro,qiiiiiqae«triaio. Boxb. '— - India orien- 
talis. (NoBnin coltiiin ridit Rozb.)— Neea idem ac P* atteniia- 
kam WUUL credit^ qnod diatiDgnit, 

198. P. 8C4BEIUUMUH XogiMca, SUnth, 2« Panicala «recto- 
pateaie; TamaHs ii^gonis, sirictis, deorsiMD scaberrimis; glomis 
Ufloiis; imdice ioberosa. Lag* P. ligolare A^ees ai JSmii6. m 
ilbf^. BroM. 2. 1961 — Mexico. (Brasilia? 4) 

199. P. ASPEBBlHUil Lagasea ipsf. JJtik. Etmm. 1. 77- 
^/umL UoH. 1. 211. Yaginis pilosis; foliis gbbris; panicala 
Bntaaie; ramalis (aBirorsam) aspecrimis ; TalTula ealycina minore 
longe acaminaia^ nerrosa. JUnir. P. miliaceam /i tenaius Heyme 
msa. Roemu d ScUtU Sjftt. 2. 434. (ex Neet.) — Patria.? Q — 
SprcBgel ad P. siriaiom Xom. ducii. 

200. P. BikMULOsuM Mich. Ftor. 1. 50. GracQe; debile$ 
ranralosom; cohno Taginisqae glabris ; geniciilis nudis, crassinsco- 
lis; foliis laBceoIato-linearibosy patolis) glabris, infeme pilis lon- 
Ips rarioxibos, sobciliatis; panicola posilla, capiUari, laxa; flori- 
bos minaiis) brcTiter obioseqoe oTstis, omnibus longioscole pe- * 
dicellatis. Mieh. P. debiie EU. Boi. 1. 129? P. nmbrosom 
Leande an Cai. of plaade of Neio-Tork. P. Terrocosom MuMemi. 
Deecr. 113. — America sepientrionalis. 2|i ^ Porsb ei Nees ad 
P. nodiflomm Lam. docont. Nees ftn ilforf. Brae. 2. 226.^ P. 
Terrncosom MuMeni. distingoii ei boc docii P. umbrosom 
Lecomie* 

t^l* P. FBAOILE Kmmih. Gram. 1. 36. Colmo assorgente^ 
iragili; panicnla diflosa; floribos pamilis, solitariis, longissime 
pednncolaiis., EO. P. diTergens MuMenb^ Cai. EOMU BoL 1. 
130. ^ America septentr. 2)« 

202. P. C06MATUM SchuU. Mani. 2. 235. Colmo erecto, 
ienniy simpUci; foliis sabolatis pagMusqoe (praeier infimam) 
glabris; ligula oraia; panicola diTeigenie, ci^Ulari, rigida; axil- 
lis pflosis; ramis Tirgatis, longissimis, onifloris, sorsombispidis; 
corolia fosca. MueUeni. Py diTexgens MuehJemk., Deeer. 120. 
(ttec fkUaLl^ -— CaroliiMU -— ^ idem ac praecedens? Conf. 
P. Bodo HraU. 

203. P. MU3CABIUM JWb. Ic. 20. i. 235. Cnbnis caespito- 
sis, adseendentibas, ramosis^ filiformibos; foliis angostissime li- 
learibos, planis, pflosis, glaooesccniibos; panicoUs ramosis^ ereo- 
is; ramis soUtariis binisTe, capillaribas rbacbiqoe glabris, patii- 
is; spicoUsminimi^; gloiiiis carinatisy acaminatb, trinerriis, flo- 
!es neqaantibos; inferiore snperne |4 carinam bispidola; flore 
leiitro bipaleaoeo. 2VtB. -<«- Sierra Lecma. 

204. P. DICHOTOMUM ^OBoe. Virg. 133. Xsbb, Spec 85. 
Wmd. Sp. i. 346. ^emg.inAci. Pein^. 2. 290. i. 4. PtfnA. 
Fhr. 1« 67* Panicolis simpUcissiiniS} pancifioris; gloims obora- 
tim ; foUis Uneari-Ianceolatisy diT^catis, glabris^ basi ei coUo bar- 106 GBAMINEAE JUSS. (Panicuni.) 

1iaiui$ «Mde didioiOTBo. PwtdL — Ametiai sepientr. (•) ^ h 
^ti»eliam m P Bodilloro Latm, 1 

205. P. RODIPLOauM iMtm. Emeyd. 4. 744. Ptfilcnfis ni- 
I Bimia^ laienfibas ierminaliinisqiie; glamis OTaiis, svbpabcscenti' 

bos ; foliis angosiis, brerioscafis. Lam, — CaroliBa. — Nees ^ 
Bseiri»eck (i» Jtfari. lfera».2.231.) bac doeU setioeBiia: P. iHMti- 
floram PmrA. Flor. 1. 68. P. ramolosam JlfiM. Fbrr. 5. 30. P. 
siiiciam JHocc im Hoeuu H &Mtt. Syti. 2. 447. P^ setar«an 
Muddemb. Descr. 99 ? P. paadfloram EiL Boi. 1^420. P. oli^ 
saniiies SekmU. M«mi. 2. 256. 

206. P. vilCRATrrmnft HmmA. ei Kumih^ Nae. Gem. 1. 1(& 
CHilmis ramosisy glabris; Bodis foliii^e ifiimie pllosis, fiMV>- 
Imsy maigiBe scabris; paBicala ramossy painla; ramis altenas. 
g^abris ; spicalis sobgiobosis ; giamis iBaeqosilbas, glabiis ; t«f 
neairo anipaleaeeo?. Kumih. — Caracas. 2^ — P. uodifloro St» 
alBne. 

207. P. AUHlCOHmi Neee o6 EeemB. im MaH. Brme. 2. 3'1 
capillaii, flexaosay glabra } ramis trans basin divisis ; spi^ 

obkn^^is, acatis, eosiaiis, liiriis; glama inferiore diiaitii^ 
aeaia ; floseolo masoilo biralTi ; calmo erecto, ramoso, nodis, vui- 
nis foliisqae glabris, lineaii - acaminatisy sapeme glaacis; li^ 
rotondaia, ad basin rillis dncia. Nees. — Ad Flamcn Nigni» 
2|. — SimiOimam P. mieranifao Hmmb. H Kmdh. (Nees.) 

208. P. BUPESTRB TVfia. mee. Nees eh EsetA. tB Mari. Bt^ 
2. 222. Trm. Dise. 2. 199. Ejned. le. 20. I. 239. Panicolis <> 
piUaribas, laxis, paialis; ramis mox sapra basin dirisis^.rtfi»* 
lis sabirifloris; spicolis oblongo - eUipiicis, obiasis, pilosis; ^>' 
ma inferiore orata, aeatiaseala, ^breriore; calmo 'suberecto^ ^ 
mosiasciilo; foliis involaiis^ striciis. Nees. 

d) cnlmo ramoso, aliiore; foliis Turidibas; ranralis i^ 

floris. 
p) glaacom; eolmo simplici, bamiliore} panicala i<^ 

rima) ramis apiee subirifloris. 
— Brasilia. 

209. P. CONSAMGUIKEUM Kumih. Grmm. 1. 36. Villosav^ 
calmo erecioy snbramoso; panicula paueiflora; floribns obo^^ 
iis; foliis erectis, planis, rigidis. JSE P. viUosnm iMnfi. Bf^' 
1. 124. — * America septentrionalis. 2|. — « Proximam P. ^^ 
tomo. (EIL) Nees ad Pt pubescens Mteh. dodi. 

210. P. SETACEun JlfneUM. I^mcr^. 99. PednBcnlis solii» 
riisy nnifloris^ rarins pantcnla tenninali; culmis caespiiosis^ er^ 
iis, didioiomis, snbpubesceniibas. JlfveMm^. — Geoi^a. -^ ^ 
fine P. didioiemo. Nees cnm? ad P. Uodiflomm Lam. ducit 

211. P. MuEHLEKBERGlAIfUM Si^lt. Mami. 2. 230. Cnld^ 
e basi ramoso rel didiotomo, |i;labro ; nodis snrsnm pilosis ; ^^ 
ffis finearibns, ncrvosis, glabris; panicnlae ramis soliiarii^* | 
basi raaraloflb; pedicellis flexuosis, Bubpubescentibas. GRAMINEAE juss. (Panieam.) W! 

Panieni bo. 27. MuMetA. IImop. 118. — Geofgku — AfBiie 
'• bariHiIato ei P. didiotomo. 

212. P. HITIBVM Lam. tmeyd. 4. 748. JHM. JFlbr. 1. 43. 
Fwrsh. Fhr* 1. 67- Pmicala capillaeea, nmoea; gliiiiii« «ttiitf- 
is, pobeeceiitilms $ settiiiiibiia nitidis $ foliis remotiSy laBce<rfato*- 
iiieuilKia, eollo bariiatis; csule glabro. Pwrd^ 

p) majva. 
— Amcrica sepieniriomJiB. ~ Neee hiic diidit P. barilnilah 
imm ilftdL Ftor. 1. 49. (P. bariiaiom P«r«. S^ 1. 84.) ' 

213. P. lEUCOBLEPHABUM Trtfi. Oav. Af^aM. 234. ifece nh 
EmA. m MaH. Buu. 2. 229. (Ph^. Phyi. t. 92. /. 1.) Paai- 
eiila dqnllariy fleznosa, piloea^ patiila; ramis a baai faedcBlatlm 
firiria; flpicnlis aoboriiiciilatifly plaBo-oonvezis, laevibiie, glabrie; 
clama inferiore saborblcolaia, Mplo breriote; cnlmo erecto, bo- 
lis foHisqiie giabris, laBeeolaio-acomiBatis, rigidofis, basi am- 
ilectcBtibos margineqoe basiB Tersos e graoolis ciliatis; ligola 
raUa. Jfeee. Paoicom oiildom d pilosom Torrey^ Flor» Am. honf. 
W. H medL 1. 146. •— Aoierica borealis* 

214. P. OTALE EOmM. BoL 1. 123. Jfoir. Gem. 1. 53. Po- 
^eseens; pajiiicola diAisa; floribos obloBgis, pilosis; foliis oTai<^ 
anceolatisy sobcordaiis. ER. -^ Car<^a^ Georgia. — Nees com 
bbio ad P. EbsUbI Trm. (P. barbolaiom Spreng. excL ejfn.) 
lodi. 

215. P. LANUGRIOSCM EBioii. Boi. 1. 123. JVWl. Gen. 1. 53. 
Pnbeseeoa; paBicola difibsay sobcapillari; floribos oTaMbos, par- 
niUa; feliis angosio - kmceolaiis ; Tag^s coUo Tillosis. EB. P. 
pobcseeBS /? spicolis miBoribos iVeee ah Eseni. in Mari. Bra». 
2. 228. — Georgia. 2|. — lotenBediam iBter P. Tiscidom et 
P. sirigosmn. (EU.) 

216. P. HICROCABPUM MuMenb. Deeer. 111. Spreng. N. 
Enid. 2. 102. EBuiii. Bd. 1. 127. Panicola capiUari, ramosiss^ 
aa, paiente; floribos oTaUbos, minotis, glabiis; foliis Uoeari^ 
aBceolatisy ^^aberrimis. EBmoH. -^ America sepioiir. 2|« 

217- P. OLieoSAimiES ScknU. Mani. 2. 256. Panicola pa- 
enie, paociflora; floribos majoscoUs; foUis angosto - lanceolatis^ 
ftasi dliaiis; Taginis pUosis. EBioU. P. paadflomm EBioH. Boi., 
i. 120. *— Georgia. 2|i — Ob frociom affine P. sCopario, ob bap- 
litom P. TiUoso. (Ell.) Nees ad P. Bodiflorom dodi. 

218. P. DEPAUPERATUM JiriieUeiift. JDeser. 112. Paoicola 
mninali, erecia, depaoperaia; glainiB acotis^ lanceolatis^ oerTo- 
\sy glabris; teriia minore, triiiervi, obtosa; foUis Uneari-lan- 
eolatisy inferioribos abbreiiaiis, sopremo elongato, pilosis gla- 
riisre^ Taginispflosis. JlftieMhiit. — PcBBsylTania, CaroUna. 21« —- 
Teea emn ? ad P. diehotomnm Spreng. trabit.- 

219. P. TisciDUM EBioii. Boi. 1.123. Pabentissimom ; ea* 
eaeens; Tisddom; eolmo infra nodos amiolaiim glabro. £81 «^ 
LBnerica sept. 2^ •— Neee eom P. diTergeBte ^tmb. <# Kmik. 
Dnjaagit. 108 GRAMINEAE juss. (Pluiicuni.) 

220. P. ciiXATiFOUim KwM. Grmm. 1. 36. Cdbo ^ 
cmnbente; foliis Tajfiiiiiqiie glabijs, paldure ciliaiis; paadcak 
panciflora, pateDie. JBiL P^ ciliAtiiin fSioli. Boi. 1% 126. - 
Georgia. 2|i — Diffinre videior.a P. lencoblepliaro nomiisi s^ 
cuMa pnbescentibnf. (Neet ab JSaenft. m Mairl» Bra$» 2. 230.) 

221. P. ENSIFOUUM Baldwin m EaHoH. Bot. 1. 126. AidL 
Gefu 1. 53. Parmalnm; glabmm; foliis ovato-lanceolalis, aco* 
tiaaimia, p^teiitibna} panicnk panmla, paaclflora; floribiu suW 
▼atia, pnbeacentibaa. ESL ~ Georgia^ 2i« t- Pvoximmn P. ciiiato 
et P. nityo. (EU.) 

222. P. BARBUijiTUic JlfidL fW. 1. 49« Panmluin; cabM 
l^racile, snbramoso;, nodis annnlatim barbnlatis; f oliis lanowiato- 
linearibus, nitidale gbibris, ad coUnm sparshn pilosis; pincob 
parvnla, capiUari, compOMte lamosa; floribns brcTi-oYatis. lli^ 
-— Carolina. — Tarietas P. nitidi, teste Pnrsb.; cnm lioccii' 
jnn^^t Nees. Sprengei ad P. barbulatnm Mick. ducit P. strict^ 
et pumilum JBosc, P. deustum EntL^ P. JMueblenber^itfi* 
8ch9di>j P. Bosdi Potr. et P. spbaerocarpum E8. 

223. P. PUBESCENS Lam. Enofd. 4. 748. JlfteA. fhr. U 
Pnr$k. Ehr. 1. 68. Pred. i» Jiel. Haenk. 1. 306« ErectoiD;» 
mosissimum; pubescensj paniculis parvis, paucifloris^ Uxis,8<>' 
ailibus^ glumis globoso-oratis, snbpediceUatis, pabesoentibtv 
Punh. — Ameri<ia borealis. — Nees buc dudt P. Tillo^ 
EB. Boi 1. 124. JVuU. Gen. i. 53. (Lam. 10. n. 915. Ijl^ 
Ene^L 4. 745 ?) et P. lanugiuosum JSBL Bai. 1. 123. 

224. P. SPHABROCABPUAl EUUfii. Boi. 1. 125. JfnU. Ge».}- 
53. Foliis lineari-laifteolatis, acutissimis, baai Taginis^e ciii^| 
tis; panicula patente; floribus parmlis, subrotundisy pabesc» 
tibus. ES. — Georgia. 2|< — - Proximum P. pubesomtL (EU-), 

225. P. MOLLicOMUMf Cubno erectoy basi ramoso, i^; 
nodis, Taginis foliisque piloso -pubescentibiiSy tinearibus; p^ 
cula simpUd, patente; rhacbi birsutula; spiculis oboTatis, o^ 
sis; glnmis inaequalibus paleaque neutra inferiore pnbesc*^ 
bus, obtusis; flore bermapbrodito mguloso; neutro bipale«(**' 
PreeL P. lanuginosum PreeL m Bei. Haenk. 1. 306. — F'^ 
Tia. 2|i 

226. P. XALAFENSB liiciii&. ei Ktmih. Nw. Gen. 1. ^^ 
Cuhnis ramosis, glabris \ foliis linearibus, utrinque pilo^is > ^ 

• gine dliato-scabris; panicula ramosa, diTaricaia;. ramis a^l^ 
nis, pilosb; spiculis ovatis, obtusis; glumis ioaequalibos, pH 
sis ; fiore neu^o bipaleaceo. Ktmih. — Mezico. 2(« — A^ ^ 
pubescenti Mich. 

227. P. ANGUSTIFOLIUH EmoiL Boi. 1. 129. NuH, Gtn- 
53. Neee ah Eeenh. te Mari. Brae. 2. 226. adnoL PanicuU p 
dflora, patente; foliis sparsis, lineari - lanceolatis, subtas 
bris, parce dliaiis. EU. P. nitidum / gracile Torreg, 
Am. conf. bor. ei meJLA. 146« F. laaeearium Vrkn. Oav GRABflNEAE luss. (Panicom.) 109 

34. (PUe. Pt^. I, 92./. 6.) — America scptoiifioiialis. -*- 
Ib frociiiiii alBDe P. pubesGenti. (EIL) 

228. P. PABTIFOUUM Latm, H. 1. 173. ^fuBA, JEhcydL 4. 
42. TViii. /r. 20. #• 236. PaBienlis parris, patentibiui; giiuiiis 
btnsu; calme iiliCiNnid^ foliie minimie, villoeie. Lamm — Ame- 
ica meridiimalie. '— Kees kne dncii P* bnailienae Spretig. Syti* 
\. 321 (ex BfaaOia.). 

229. P. «lUKUl^imuil UmmB» ei KvtUku Wim. Oen, 1. 19. 
?ahiiis nmplicibaa nodieqii^ ^abfiaj folus oi^aio-lanoeolaliay* 
mbcordaiis y nirinqne prninoao-glaQceaeeniibniy margine sea- 
ms; paniaila ramosa, difinsa ; . jnmia aliemis, glabria; spicnlis 
plobosis ; glnmia glabris ; flore neniro bipaleaceo. KwdK P« pae- 
ifionm ^ Neee ab Ami. hiMmi^ BrOe. 2. 224. — Gniana.— 
\ puTifolio Lam* affinf. 

230. P. BABipiLUM Kmih* Grwa. 2. /.114. Cania>os de 
»ilibiu, procambcsiibns^ nmoais nodisqne glabris; foliis lan- 
:«oUtis, acniis, basi roinndaiisy planis, rigidnlo-membranaeeisy 
;iaiicc8ceiiii-Tiridibns, nirinqne ¥afinisq]Be snpenie moDiier pi- 
osis; spicnliseUipiicisy glabris; ginmis inaeqnalibns ; flore neii- 
ro bipalcaceo; bemajdurodiio laeriaacnlo. JKimlA. — Ad ripam 
liuuiAifl Gambiae, iu orjzefy. -* AIBne P. parrifolio. 

231. P. LUXUBiANs maif «wfc JYeee ai JSeetA. m MaHi 
'm. 2. 233. (uee Spreng.) Panicnlis composiiis^ angnsiisy gW 
nis; apicuKs oraiis; glnmis aeqnalibos; canie ramoso, fiiiformiy 
!epeiite; foliis lanoeolaiis Taginisqae ▼illoso-pabesceniibus; li* 
^ in seias solaia; floscnlo heanapbrodiio iiispido. JVeee» -— 
Lnzoiiia. — SimilHmnm P. parrifoUo. (Nees.) 

^2- P. LiifEATUH THfi. le. 20. i. 233. Cnlmo ramoso^ 
prostraio^ tapeme angnlaio ei pnbescenie; foliis lanceolaiis, aca* 
ainAlis, pbnis, pnbesceniibas ; panicnla reciiascala; ramis soU- 
^f^^tllnmBf creciis rhachique pai>esceniibas ; spicolis ellipiico- 
ratis, acoiisy ^labris; pediceltis glabris pilisre raris adspersis; 
luDu infcriore dimidio minore, subS-nenia; snperiore flores 
«qoaiite, 7-9 -nenia; flore hermaphrodiio cllipiico-ovaio, aco- 
(usciilo, glabra ; nentro bipaleaceo^ glnmis similL Trm, ~ Sio^ 
^ Leona. 

^ 233 P. CHNOODES Trin. aue. Neee ah Seemb. tn jlfarf . Brae. 
'• 216. Panienla painla; ramis a medio dirisis, snbcorjmbo- 
J'<: spicnlis ellipiicb, obtnsis^ glabris, coloraiis; gluma inferiore 
imidio breriore ; floacnlo neniro biTahri; cahno simplici; ragip- 
u foliisque sericeo - rillosissimisy lincaribns; rhachi piIosa« 
r€w. ^ BrasiHa. 21. 

^- P. LOBEUM Trtm mss. Neee ah JSsetA. ia JHari Brae. 
' ^M. Panicnla capillari, flexnoso-crispaia, paienie; ramis n 
^i diTi^- ramnlis paadfloris; spicolis ellipiicisy obiusiascalis^ 
^bris; glnma inferiore oraiay spicnla dimidio breriore; cnlmo 
vicio, sunpUci foliisque gbhris, Unearibas, ienacissimis, sob» 110 GRAMINEAE jcss. (Psinkiim.) ; hgaHaL nlU. .iVeet. — BnnBa. 4 — ASBe ?. 
dmooA, (I^ecs.) 

235. P. OTVurEEJDU Trim. MM. Nem a6 &»(. w JbW.fru. 
2. 21& IVfa. HiM. 2. 191. i^«L Jb. 19. #.222. PuricBb tn- 

erecia; nnis basi Cttcicalalmi 4mm, Tirgaiifl, trtqa^ 
(puicnlis) latcnfibos «■ fceimp liciko», Tn^i^iiiaCtt; ipM 
^, obtnsis, j^abris, nris; ^mnis inae^puJibtts; flosaik 
» iminlvi; colmo flimpbci^ fagiflis m»di8^[iie paieiili-kini' 
; Miis kmceolAlisy pflo^s. JVtet. 
«) riiafbi j^abn. 
/3) rimdii potenti-binalm. 
— Bnsilia.2(. 

236. P. STlGaosiTH TVin. nue. JVem «4J5jenft In JHM.Bm 
2. 219. Trim. DiMS, 2. 194. Efiud. /e. 19. #. 225. Pankiib 
oborntn; nmis a bain nccmoftia, patnfia, fienoais; spv^ 
obovalia, giabris, nris; ^naria in aeyw lilKis; fiooenlo nenin))»' 
valri; cnlmo aimplict; Taginia tnbercnlato^-biHia, ciliatis; fo& 
lineari-lanceolatia, ^abna. JVam. *— Bnsilia* 2|. — P. oTuGfcn 
simile. (Neea.) 

237. P. BUGVLOSVH 2Vln. nwa. Nem n& Aen^ ni Ma^ 
Brfu. 2. 204. Trm. Du». 2. 195. JSjfnMi. /c 20. t. 238. Pf 
enla decomposila, eredn; nmis Tflkmlis, apiee racenioso-<ii^ 
sia; pednncnlis nnifloria, pntnlifl; spicnlis oboTalis, obtnMV, 
^nmis inae^pialibna ; anperiore 5-nerri nenlroqne flore biraln 
rngoria, TalTnla snperiore aiignalissinia ; flore bcniiapbro£t* 
tralisTerBim nndnlato-rngnloso; colmo procnmbente; folns co^ 
dalo-lanceolatis; amplexieanlibns, subtns Ti^;inisqne snpenie ib^ 
fiier pnbescentfiins. JVcet. — Bnsilia. — P. oTnlifero et stif 
moso TMtu alllne. (Nees.) 

238. P. GTAHESGENS JVeet «i iSMn&. hn Mari. Bnu. 2. ^ 
Trim. /e. 20. I. 23a Panicnla cnpillari, snbflexnosa, ^o^' 
nnris fascici|1aiim diTisis; spicniis globosis, glabris; ghuDi''' 
fcriore oTato-orblcnlata, tIx dimidio brerioTe; cnlmo erK^; 
sirielo, snbnmoso, cnm nodis glabro; foliis lanceoUto-liB^*^ 
bns^ slrictis, scabris; lignla tmneatny eztronnm cillis dfix^ 
Neet. P. fimiifolinm Trin. mss. — Brssilia merid. ^, — Quo*' 
spicnlas simillimnm P. parTifolio /L (Nees.) 

239. P. TBfELLUBI Xrfim. M 1. 173. EJusd. Eneyd 4.T>> 
(e* a.) (^berrimum; panienbi parra, patenie; glnmis obio^^i^ 
cnrTatis; cnlmo ramoso^filiformL Xam. P. imbdle Spreng' ^ 
1. 321. (er JVeei.) — Siem Leona. 

240. P. GLAUCESCEHS Aiai^ e# Xuwlh. JVov. e^eii. i- ^^ 
Cnfanis simpficibns nodisqne glabris-; foliis fineari-lux^^j^ 
Mblns tcabris^ glancesoenlifansy margtne eartilagineo-serml^^J 
Taginis dorso pilosis; panicttla nmosissima; nmis alferni^; f 
bMonscnlis; spicnfis snbglobosis; glnmis apice pilosis; flore d^b* 
iro bipalencco. Knmik. — Nora Andahisia, Nora Granata. Vf GBASHNEAE juss. (Pankam.) 111 

241. V.BiGmimSwm4M.JPter.ImJLoee.iASi.amA.eiJfmHt]L 
Xov. Getu 1. 104. CulinM nmosis nodisqoe glabfis^ foliifl lan» 
«olalis^ nbhis adpMsao-pBosisy iardias maigiaeqiiescabra; pa- 
iicola naiosay diffnsa; ranus snbaltemisy pilosis; spiciilis obo- 
atis; ^hunis sabaeqoaliliiis, apioe pnbeseentibiiB; flora 
ro.liipalcaeeo. ISA. — Jaiiiaica, lipae (MiiocL 2|i 

24X P« RiGimrouuK JTm/A. £Va«. 1. 37* Panieala 
pUdy pandflora; famSs breribiu; ^^mais aTaio-eoncavis^ nniii» 
ris; foiiis brevibns^ nirinqme aitauiatiSy apice sobiilatis. Pait. 
Agrostis ri|;idirolia (HiHwn ri^^am) Potr. Eme^ euppL 1. 257. 
^r. «. m ib«r&. l^^^^ — ^i* Domingo^ 

243. P. FiRiiUH AnlA. fi^m. 1. 37* Paniciila erecia; Tal- 
is caljrcinis obtasisy emarginatis; gbbris, diapbaais; foliis line*- 
ibns, rigidb, margine scabrts. Spremgm Miliam pan^eos Jfi^preii^. 
f. &ddm 2. 102* «^ America borealis. — Simile praeoedentL 
Spr.) 

244. P. AREROPinnxuit Jleec. «sff. ifeesoi&cnft. inJMarf. 
ffrac 2. 227« Panicala capillaiiy contracta; samis fascicolatim 
lirisis; loandis elongatis; spicniis eHipiids, obtnsis, pabesoenti- 
*as; g^nma inferiore orbicalata, sexiuplo breviore; calmo sim* 
«lid, flacddoy (^abro; nodis ▼a^isqae inferioribos pobescenii- 
ns: Ibiiis inferioribuB bmeeolatis; soperioribos linearibaa, re- 
lotis, bolosericseo-pobesceDtibos ; ligola aogostissiiiuu JVeea» P. 
ixiflomm Spreng» Memu de 8i. PHereb. 2. 291. U 5. P. disco- 
vt Spremg. MamL 1. 31. P. moltiflorom £ZL Boi. 1. 122 f 
Srau Qem. 1. 53 ? P. poljantbes SchmU. Mami. 2. 207 1 P* ovaie 
^yremg. SyeL 1. 315. {excL eyn. EO.) F. nitidom C barbaiom 
Tarre^j Fior. Amu 1. 146. — > America borealts. 

245. P. uziFLOitUH JLasi. EmeyeL 4. 74& Neee a& Eeemk 
m Marf. Brae. 2. 228. Panicola capiUariy erecta^ flezoosa; ni- 
lis a basi racematim dirisis rbaclriqae ▼illosoliB; spicolb eliip* 
eis, obtosb^ nervoso - siriaiis, pabesoeotibas ; gliuna inferiore 
rbicolato-ovata, quadroplo breviore; cahno boiiiili, sabsimpiici; 
»liis lineari-lanceolatisy planis^ inferioribos vaginisqae lanatis; 
ina cingoloqoe ad basim vaginarom rerersis; ligola brevi, iron- 
ito-laeera. Neee. P. birsatam ^ Lamu EmeycL 4. 741. (e»Neee.) 
'. idtidam a dliatom Tarrey^ Fhr. Amu ooimf.hor. ei mud. 1. 146. 
- America borealis. (Yirginia. Lam.) 

246. P. HILLBGRANA PotT. Emo^ eoppL 4. 278. Panicola 
itente, elongata; ramis ramalisqoe setaeeis^ onifloris, sobver- 
rillatis; foliis Imeari-laneeolaiis, basi vooinaque aliatis; cnlmo 
bUi. Potr. P. birsotom I^mo. EmeyeL 4. 741. iieeie Mme. Po- 
u) — America meridionalis. 

247« P. HIRTUM Xoai. EncycL 4. 741. Neee ah Eeemi. im 
^ari. Brae. 2. 209. JToiilA. Qrtmm. 1. 226* i. 24. Cafano ramoso, 
isi repente, adscendente; foliis ovaio-obloogtSy subcordatis, d- 
itis^ falosiascalis ; Taginis nodisqoe pflosis; panicula simplid, 
itente; spicalis-acaiatisy oemius, sopra pilosis, nonnnlliB ^'~ in GRAMINEAE jvss. (Pankum.) 

sniai inteniiiztts^ floie Jicmuiphrodtio laenosealo. JGE^ «<-> Guli- 
fULy BrMOia. ' 

248. P. TflACHTBPERMUM Jfees al EtenL In ilfortf. JBroM. 2. 
212. Panicola patente; rhachi glabva^ ramia pancifloria; spicii- 
Ka ovati»y giUbiSy scabrLi (janioribaa i^^aiidiiloao-pubescentibiis); 
floscnlo mascalo biralvi; bennapbrodito scabro; (snlmo ram^iso, 
basi repente, laeri; Taginia tnbercalato-liirratis; foliis obloDgo- 
lanceolatifl, scabris, pnbescentibns. JVest. P. birtnm ker^ WiSl 
-^ ProT. Paraensis. — - A P« tricboide difiert. (Nees.) 

249. P. INCOIIPTUM Trku ms. Am« ah Etenh. tn Mmt 
Bras. ± 207. THn. DUa. 2. 200. J^^fs<2. /c. 20. I. 232. Fani- 
cnia capillari, obloiiga, densa; rbacbi pflosa; ramis mcemoso- 
decompositis ramulisqne flexaoso-intricatisy snbpflosis; spieiifis 
oToideisy g^bris; floscnlo nentro bivalTi; colmo Ya|^isqae po- 
beeoentilnis ; foliis lanceolato-linearibusy elongatis^ ntrinque p- 
loso-scabps. Neesm — ManiUa. 

250. P* sciUROTis IWn. «st. Neee oi Eaetih. in, MeurU Bm. 
% 209. Panicnla capillari, oboTata; rbacfai ramisqne patcnti- 
birsntis; ramis erecto-patnKs^ a basi dense fascicnlato-raiiiosis; 
pedicellis nnifloris ; spiculis oblongis, acatisy glabris ; floscnlo Bfo- 
tro biTalTi; carjopsi laeri; cnlmo ramoso, b^asi repente; nodis 
birsntis; Taginis dliaiis, basi e tnbercnlis lursutis; foiiin ce^ 
dato - oblongis^ acnminatis, ntrinqne subTiliosis. Neee* — Insida 
St. Catbarinae Brasiliae. 2|* — Sinuie P. dnbio, liirio et is- 
compto; a P. tracbyspermo diflert: pamcola liirsata ei cai^opsi 
laeTi. (If ees.) 

251. P. TRlCHOfDBS Stearlis. Flor. InJLocc. 1.176. HwmL d 
Kumih. Nw>. Gen. 1.105. Pre^L tn ReL Haenk. 1.309. Culmis rs- 
mosis nodisque pnbescentibus ; fi^liis oTato-lanceoiatis, glahris, ma^ 
gine scabris; panicnla ramosissima, patente; ramis fascicalatis. 
superioribus altemis, scabris; spicnlis oboTatis, acntis; ghiiBif 
inaeqnalibus, pnbescentibns; flore sterili nnipaleaceo. KtK. F« 
capUlacenm XAiit. BL 1. 173. P. breTifolium Xsnn. Bpec. 81* 
(Plmekn. Abn. i. 189./. L) WUld. Sjk 1. 353. (Boah. Fhr. M 

1« 308 7J P. filamentosum Pere. S^ 1. 83. XtnAr. Hori. 1. 212. 
^ Jamaica, ripae flnminis Magdaienae , Bra^ilia, Mexico. — 
Nees.(m MoH.Brae. 2. 210.) et Preal (m lUL Haenk. 1. 309.) 
P. trichoides Hmnh. ei Xlh, sub nomine P. trichantld distiiigauBt. 

252. P. CARIMATUM Pre$L t» E^ Haenk. 1. 309. Cnliiio 
nunoso, adscendente, ad nodos pnbescenti-piloso; Taginis on 
suBpilosis; foliis lanoeolatisy pilosis, margine scabris; panicnU 
patente; ramis alternis; spiculjs oboroideis» obBquiS) oompres- 
sis; paleis inacqnalibus ; flore hermaphrodito compresso, can- 
nato. PresL 

p) procerins; foliis longiorihasy minus pflosis; panicofis 
majoribus; spiculis glabris. 
-^ Lnsonis. fi. Mexieo?. — Affine P. trichoidiy diifert; foliis 
lanceolatis ei forma spieulaniin. (PresL) 

/ 253. P. GRAMINEAE lusa. (Paiiicaia) 253. P. ■AldUSCBNBB . Trim. aim. NmB al Amft. i» Mmi. 
BroM* 2. 212* Panicula ri^dnla, crecta^ oboTata, dcBaa, eapil;-: 
lari; riiachi jaouaqlio glabris^ Kia abaai faacimlatim diviais ; spi- 
calis oToldcis; 'gliimi^ aeifiialibiu $ inlcrioro laBceolaia, carinata, 
carina acabra; snperiore obinsa floscoloqne Beaive nniralvi bis« 
pidnlis; cnhno biUDili, repente; Taguris basi birsntis;. foliis ova- 
iis, brevibns,. basi* snbdliatis* Nte§. Ag^rosiis malaccensia ^Ftflif.' 
hrrh, — • India orientalis. — A P. brerifolio Xmii.cante distin-^ 
gnendnm. (Nees.) Sporobolns? 

254. P. oviJJFoi.nJM Polr. Enc^ '^W^ ^* ^79. Meami. Flor. 
2. 79* I. liO. f^\m Panirnla captUari, iaza, glaberrima; floribw 
nunntisy OTatis; foliis OTato»*laiie6olaiis, snbeiliaiis; Tagina p»* 
Josa; cnlmo infeme flexndao. .Poir* P» gnineense De»t>. mm. P.» 
ampleadcanle Potr. .(/eils J7Mi«v.) «— Africa aeqniuoctialis. -r- 
Proximmn P« dnbio Zam« (Poiiw); « P. capiUaceo jLom* rix di« 255. P. CTAKTOVHORimi JRoem. H SMi. S^. 2. 884. Pa* 
nicnia composiia; .ramis capiUsribns^ seiosis; ginmis biriis; fo- 
liis lanceolaiis, baai nodisqne eeioois ; cnbno , basl decnmbenii» 
et repente. apice erecto et mmdso. P. aetigernm Btauo* Flor.- 
\. 82. U 4&. inec Fers.) Ponr. JBmcycL mppL 4.: 280. -r^.Afriea 
aoqulnoeti — r ACBne F^ ftisco-rabeBti Xom. et P* capillaooo Lant. 
(BeanT.) 

256. P. NCRTOSIJH Lam. JBueyd. 4. 74?^ Xkwiht Gram. U 
227* i. 25. Cidmis erectb^ simpKdbns^ Calieiais; f<rtiis lanceo* 
latis, .basi xotimdaiis^ nirinque pilosls; paDicnla . ramosissima; 
ramis acmiTeriicillaiis; ispicnlie snbioinndo-eUipticis^ glabriui> 
flaie bcnnapbrodit^ laeri;. mascnlo bipaleaoeo. IQk. -**« Gniaiia^ 
yaHica. -^ Proximnm. P« tricboidk* . / : i 

257. PtfiJuauitARiini Mick. Flm. 1* 50. (e. «.) PnraiL IW.. 
1. 69* I>ebQet«t'(^aberrimma; tpanipnK ^^tiliy longa; ranmlis- 
rarin, adpressis; glnmae membranaceae . .TalTis! snbaeqnaUbns^ 
Iaii«eribiis;tfeUis angnsiisy loiigis* Piir«A. ^P^ milibides Nees ab 
EMemb. m Mart^ Brae. 2. 175 ? — CaroUna, Geotgia et ? Brasflia.. 
24. — DijllitaPtKs.nonnulUs .aimile) siSae P.-diffnao.* Nces bnc. 
dacit P. angnsiifoUnm Leeonie. 

^SS. . tt. oimisuil Bw^Hm. Ftad. 23. J^^ksiL f7or. /ndL ocr. 
1. 160. (P*raJL JRbr. 1. 68?) Panicnla simpUdnscnla, capiUari, 
paienle; flostuUs .remotinscnUs, acniis; cnlme decnmbeniey sin^- 
fUci^ foliis UnearibnSy coUo Tilloso. Sw. •— India ocddentalis. 
udnerica septv fide Pnrsh.) *«- Nees bnc dncit^ nt. rar. pj Pa- 
iienm debUe Trm. m Schmli. Mant. 2. 244. 

259. P. AimiTVM FreeL mss. Neee ah Esenb. in Mari. BrcM.. 
« 176. FresL m Bel. Haenk. 1. 305« Panicnlae decompositae 
onirmciae ramis aliemis, approximatis, racemosis; racemnlis con* 
^rilm, brcTibns; spicnUs oblongo-lanccolaiis^ snbgeminis; glnmis 
oiAe^maUbus, glabris; flore nentro biralTi; cnlmis simpUcibus, 
Kuio^vH» Sriiors. L [ ^ 1 - m GRAMINEAE niss. (Panicuni.) 

sntis intcnBizttB ; flove lieniia|ihrodiio lamiueiilo. J9L «» Goi** 
Ba^ BnMHia. 

248. P. TBACHTSPBRHim Nm «& £wBft. Ib ilfafi. Aw. 
212. Panicola paiente; riiadii giabm; Tamis pancifloiit; spi 
lia avatisy gibbia, scabria (jnDioribiiaif^aBdaloao-puliCflcentibai)! 
floaeolo mascalo biTalvi; bonnapbTodito seabro; cnlno rv^ 
hmH repente, laevi; Tagiinia tnlieicalato-liinatis; foiiis oblongo* 
IdBceolatis, aeabria, pBbesceBtibns. iViMf. P. birtnBi heth. WA 
— * ProT. Paraensu. -— A P. trichoide difiert» (Neea.) 

249. P. iNCOiiPTim Trhn. «m. Nee$ ab EemA. ta itf«^ 
Bras. ± 207. TVtft. DiMS. 2. 200. Ejued. Ic, 2a U 232. Pai»: 
cnla capiUari, obloiiga, denea; rtachi pilosa; ramis raccnoso* 
decompositis ramnliaqne fleznoso-intricaiis, anbpflosia; spcom 
oToideiSy ^bris; floscnlo nentro biTalTi; cnlmo Taginisque pt* 
beaeentibiBi; foliu lanceolato-linearibnsy elongatis^ atriaquepi 
loso-scabps. JVee». — Manilla. I 

250. P. sciimorn 2V<b. mss. Nsea oi Emeh. <n Mwri.Bf^ , 
% 209. Panienla capillari, oboTata; rhacbi ramisqne y^SffA^ \ 
hirsntis; ramis erecto-patnlis^ a basi dense fascicnlato-rainofli! | 
pedicdlis nnifloris ; spicnlis oblongis, acniis, glabris ; floscolo Dfi- 1 
tro biTalTi ; carjopsi lacTi ; colmo ramoso, b*ai repente ; ^ \ 
hirsntb; vaginis dliatis, basi e tnberenlis hirsntis; folus co^ | 
dato-oblongis^ acnminatis, ntrinqne snbTilIosis. Neee. — l^^\ 
St. Cathariuae Brasiliae. 2|. — SimUe P. dubio, hirto ei 1«- 1 
eompto ; a P. trachjspermo differt: panicala hirsnta et carfopsi 
laeri. (Nees.) 

251. P. trichoidbs SiMirls. Flot. IntLocc. 1.176. Bvmk^ 
Kunih. Nw. Gen. 1.105. Fred. tn lUL Haenk. 1.309. Calmis rt 
mosis nodisqae pabescentibns ; foliisoTato-lanceoIatisyglabriSyiiM^ 
gine scabris; panicnla ramosissima, patente; ramis fasdcolati^ 
snperioribns altemis, scabris; spicnlis oboTatis, acntis; gloo^ 
inaeqnalibns , pnbescentibns ; flore sterili nnipaleaceo. Kih, '• 
capUhicenm Lam. KL 1* 173. P. breTifoIinm lAnn* Sp€C. ^* 
(Phiekn. Abn. i. 189./. i.) Wmd. Sjk 1. 353. OOoxb. Fior. hl 

1. 308 fj P. fibunentosnm PerB. Syn. 1. 83. lank. Uori. 1. 21^ 
— Jamaica, ripae flnminis Magdalenae ^ Bra^iiia, Mextco. " 
Neea.(m MaH. Braa. 2. 210.) et Preal (in JM. JBbienk. 1. 309.] 
P. trichoides Humh. ei Kih. snb nomine P. trichanihi distingavo^ 

252. P. CARINATUM PreU. tf» Rd. Haenk. 1. 309. CnlnM 
ramoso, adseendente^ ad nodos pnbescenti-piloso; Taginis or 
suBpilosis; fc^is lanceolatisy pilosis, margine scabris; panicol 
patente; ramis alternis; spicnlis oboToideis, obliquiSy comprM 
sis; paleis inaequalibus ; flore hermaphrodiio compresso, caii 
iiato. PresU 

P) procerius; foliis longioribns, minus pilosis; panieali 
majoribns; spiculis glabria. 
-.- LuBonia. fi. Mexico?. — Aifine P. triehoidi^ diflTertt folii 
lanceolatis et forma spionlaram. (PresIO 

/ 253. 1 GSABONEAB niss. (Paiiicina); im 

253. P. UAlAMicmsm Trim. inm. Nma al EmAi i» Mmi. 
Bras* 2« 212. Panicula rigidola, erecia, oborata, dcMa, eajjMlr. 
Jari ; Aaclii jraipubqiie i^abris, Us a baai fasdeiilatiai diTisis ; spi- 
cmlis oroideis^ fglnniitf aei^ulibiis^ inleriAre lanceolaia, carioata, 
carii&a scabra; superiore obtosa floscaloque noutvo oolralvi bis- 
pdolis; cohno biunni, repente; vagiitts basi hirsutis;. folils ova- 
iis, brevibusy. basi snbdUatis* Aeet^ Agrostis oialaGcensis WUUL* 
herh. — India oiienialis. — A P. brevifolio XMii«*e«ute disiinx 
gnendnin. (Nees.) JSporobolns? 

254. P. ovii.iFoiinni Poir. EncycL suppL 4. 279. lleiitte* Hor» 
2. 79« 1. 110. f.i. Pankola capUlari, laxa, g^aberrima; floribu» 
miiuiiis, ovatis; foliis orato-Ianeikilatis, subriliatis; vagina p*» 
losa; cnlmo infenie fljB3nMlao..'Poir.. P» guioeense Destf. mM, P.» 
amplekieanle Potr. (I««ls B^bw».) — Afiicii aequiuociialis. -t- 
Proximum P« dobio I^tm$ (Poiiw)$ a P« capiUaceo JLoni* vix di-« 255. P. CBAmomatLtm Boem. ei 8ci$did S^ 2. 884. Pa* 
composiia; .^amis capiUarihnsy setosis; gliimis Urtis; f<K 

liis lanceolatis, baai nodisque «eioois ; cnlmo . basi deeombeoilB 
ei repeoteu apice ereeio et nmdso. P. aetigemm iSMitio« Flor.- 
1. 82. I. iB. Xnec Fere.) Poor« JEmcycL eappl 4.: 280. ^Afriea 
acqoinoei* «-r ACfine P^ £asco-mbeBiti Xam* et P.capiUao0o Lam. 
(BeauT.) 

256. P. NRRTOSIJIK Xsmi. JBagyd. L 747« JSmdh^ Gram. U 
227. t. 25. Colmis ereetiBy simplicibiUj Solionis;. f€ilii& lanceo* 
latis, .basi miundaiis^ ujbuaque pilosis; panicola . ramosissima; 
ranus scaMveriicillatis; ispieulia subroiimdo-ellipticisy ^abris> 
floie betmapbrodiio 'Iaeiri|. mascnlo bipideadeo. JQSk -**« Guianaf 
gailKca, «—ProximniiL P« .trichoidk* •../:.( 

257- PtfiJUiiHcARiUM ilfidL JTe». 1« 50. (e. «.) Purek. Flmf^ 
1. 69^ IlehU^;*t'gIaheirimiiiiL; .panifcola graeili, looga; ramnlas» 
raris, adpressis; glumae membranaceae . .valvis* subaequalibM^ 
laoceolstis ;( foliis angustis, longis. Ptirs&. iP^ miUbides Nees ab 
Esemb. m Mari^ Brae. 2. 175 ? — CaroUna, Georgiaei?Brasflia.. 
24« *- D%itat{is.ndnnullis .simile) siBiie P.-diffuao.^ JVees huc. 
doeii P. angusiifoUooi Leeonie. 

258. . R. oiFFUSUif Swmiit. Ftod. 23. J^fusd. Fhr, Ind. occ. 
1. 160. (PiswA. FloTw 1. 68?) Panicnla simpUdusGuIa, capiUari, 
pa^cnte; flostoUs remotiusculis^ acntis; culmo decumbenie, sim»>' 
[>liei; foltis linearibns, collo villoso. Sw. — India ocddenialis. 
Axnerica sept.^ fide Pnrsh«) ~ Nees huc dudi^ ni. var. pj Pa- 
ilcwuM debUe Trtn. in SckaU. Mani. 2. 244. 

259. P. AURITUM PreeL mse. Neee ah EeeMb. tn Mari, Brae., 
L 176. PresL tn BeL liaenk. 1. 305. Panicnlae deeomposiiae. 
ootrariae ramia aliemis^ approjdmatisy racemosis ; racemulis con* 
prtiny brevibus; epicnUs oblongo^lanc^Iatis^ snbgeminis; glnmis 
aaMinaUbns, glabris; flore neuiro biralvi; cnliB^ simplidbus, 

l^MTH. Sfaopa. L ' [ ^ ] • n4 QRAMINEAE lusl (Panicum.) 

compvewis v^^^^S^^ inM^e ciKaiMi foliis o ImmI ooidaia faoiceo- 
laiorlinearibits. iViiest* 

|J) 'proeorHM; foliiii latioriba» longioirHiiiMpie. PtetL 
^^ Luxonia oi ? Moxioo. ^ SimilliiiNBn P. milioidi. (P. neUa- 
rio MicKJ)y iesio N0d». 

260 P- GAegFrrrmnn Lam^ I(LU 173. ESumL EMyd. 4.743. 
Paniciila laxay eapiUari; gltimi» Taricf acuBrfnf tia.^ . calmo fiUfor- 
mi; foliis longia, angvaiissimLi. -JCam. -^ Ammoa' meridionalis. 
» AfBne P. difTnso Sio.y qnocam Ime e i m j m mg it Panh. 

261. R anceM MUJu Flor. i*'48i (ti^ ^ ti» A^rft. JIDch, H 
BiMf.) Picf^ik^ JFTor. 1, 69L Ereeinn; paniciilae' nunis ^ simpBci- 
basy intemipte raocttialoaia; flovo accessorio neQtro; hemuipknh 
dito valrio primariio aemibrerioiOy. «MttiraiMo; foHis lon^'^ 
vagini« compreoria/ pAoris.- Pui^stu F* roi^lam JMktehktibk WiM* 
Enuftk. 1032w P* penns^rWai^m i%Mfi^ CWi Mfott/HM Efd 
Mafd. 1. 31. — Pennsjlrania, Carolina. 2|i ~ Proximnm P. cX^ 

26i.' P. OAPILLARE Grmu^ Wh<g^ t3i lAnOk Spec^ 86. Rt^i- 
M«. 3. 9. im/. Spee. 1. 349. jlftdk i^. 1. 47« (o. «>) i^' 
FUnt.^ 1.67* Psaricola capillariy ereelii, patontie; pedauoatis s^n^* 
tis; calyoibas •aeaminatis, laerilHM; fotiovom vaginis hinatiMi' 
mis« Ret». .P. ^trigoQiam- MoMnh^in^J&k Bot. 1. 126? 

|!^ miiius.A(JSfo^. Qrtim,A\-4^A6 2) P. pbilad^lpbirvin 
Bernh. mss. Nees ah Esenh. tn Mari. Bras. 2. 138 f 
--^ America*boroali8, IttontovidM^ Jattbica.. 

' '263^ P«'. GOlilMBXANABPOX^fflJM JltM^«^ ' CPttfoll* 21. f. 28. JMi^ 

tn 'jlel. JBOnvi. 42;^ 7^. *if«M> ph Bsmb..*in Mari. Bras. 2. 211' 
Panioola capillari^ ereieiai; Sfoeiilis'^«olitariiS; longe pcNtamcalatisi 
fc^iio^ «fva^o-laac^olatio, acominatifl, 'pnbeooetitibiiiB) IkI onun h^' 
baiis ; vaginis appressis^ soleatis^ riliati^* M»j» — * CruiamK -^ 
Pi ckpiHari afliae, tiis1< ealdeM piania. ^eoa hae.dHoit Milion 
oapttlare BmM. Act. Hafh.'in&* 271- (Pahfeam i^pilUfie Swai^x* 
JRor. /wZ. occ» 1. 178.) '. . 

264. P. BofiARTn Lam. Eae^ A. 748. («. a^) Ptfiicd» 
comporita, capiUaeea;' glamio acoii»; fe^» h^satia; saprefl^ 
spaihaceo. Xm»».-**— Amerioa septeRiriomiilis? < — - PMziiiiam F»- 
nico capillari MicK. 

265. P. TORRiDUM ^oiMftt^A. flH Fte^. B. &ol.«4li« Cnlmis 
elongatis foliisqae sericeo-pnbescentibas^ flavescontibiM ; pan^ 
caia ramosa, saiieiiwu Gaadkk. Nearachne torrida Caifdl ^^ 
nera^ 93. — Insnlae Sandwicenses. 

266. P. CAMPESTRE Nses ah Essnh. tn Mari. Bras. 2. 197* 
Trin* Ic. 20. i. 229. Panicala capillari^ erecia^ patento, rillosa; 
pednncidis.strictis; spiculis ovatis, acaminaiis; glama inferiort 
acntiascula; supeiiore 7-9-nervi; cnlmo ramoso^ vaginis A^ 
liisque riUosis, angos^as; radice repenter J^^m. — »Brasilia. 2)« -^ 
Intermedia speries inter P. miliaceam var« tenuitis carjopsi di* 
gra ei P. capiUare. (Nees<) ^ 

267. P« RARit^LORUM Lanu Encyd. 4. 746. (v* 9.) Panieol» GRAMINEAE luss. (PiitticftmiO 119 FunMlMiauiy |Mit«Bie$ pedicelliB praelongiay etpilhciftiff gbmri* 
MiiiA^ liiacqiilTalvikiis $ foliiis eubpetiolatis^ Imn^ . Ordioelada 
latifloi» Ne^ui EHmJk inMivri, Bra9* 2« 521« (ea^ «||0. Bemuio,) 
Poa rarifiora Rfitm.. e^ SehOi^ S^ 2. 570. — BraaiUa et ? Ca- 
jeima. — j&fliiie P. eapiOari^ aed spienlae viajorea» 

26& P. aimJHMAU Bose. m Sprepg. S^^ 1. 320. (v* e, in 
ftcrL Vent)i PaoicHlae effiiaae vamis asperisy sixiciis, capillari- 
busy nufloris; flioeeotts oblongis, aeaiia^ nerroaiay glabris; axil- 
Itf barfae(lis*v^<>Uia oonTokitia TagiBiaqae glabris, Spr^ — Pairia? 
— Differt tk P^ rarifloro -Xom« foliia anguattoribiu» Neea hue 
dnrii cnm/ dnlilo P. melicmiun JHUch» ei P. angnaiifriinm Jt^ 
conft; €# Spr. N. Etdd. 2. 206^ 

269w P. BGOBAiuUi» tmm^ EnefoL K 744. Mich. Fhr. 1. 49. 
(o. «•). jPMr«&. Flior^ l^ 6& .Panjeaia erecia, coiiipoaiiay seiaceot- 
ramraMrima; glands oboTaihy pnbescepiibas ; foliis laneeolaiis, 
viliosio« l^arsA. : ---. GimliaiU • ,-^ £fpreiigel ad P« pabescens 

270. P. CAJENNENSK Lom. IJL 1. 173. Humh. ei Kunih. Nbv* 
Gen, 1« 'i03» CHilnlis r^fnQsn, ^lahris $ ibUjs subins raginisqae 
hirsaio-pilosis^. margpbe scabris; panicala ranvosissima; ramis al- 
iemisy soabriascalis;. spioolis.oTaiisy aeaiis; g^amis inaeqoalibas^ 
^labris; flore neniro bipaleaceo. jkilh. P. scoparium Rudge, 
Gnian. 21. t. 29. (in. «.) P. Rodgei Jtoem. ei Schvii. Sjet. 2. 
444. ilses ah Eeenh. in. JlfoH. Brne* 2. 194« — Goiana^ ripae 
Oriaotdj^Jfcasili^ 2t« ^. yarial inierdoip calmo sabnnUo, pani-< 
cttia aadaeanifb; (Poir^.r^Kte^ od Paoicnai Rudgei dacii: P. pi- 
losissimam Bath. JVov. Sp. 48. ei P* dasjririi^ham Spreng. SysL 
1. 317.'- . ^ 

271. P. jljLEWMc JTiotfA. Grami^ 2. t.\ 113. Culmo procum* 
benAe;. famis fasciculaio^i^ii) genicpl^io^adscendeniibus; foliis 
lanceoiaio-lhitaribiis> planiAj.Yiembranaceis^ exi^rae piiosis; va- 
fffnis pQ»M paielitisrimis obsiiis; panicula ramosa^ patenie; ra- 
mis liiipidiilo«-seabri4; spieu)is sparsis, looginscale pedicellaiis^ 
^labris; glumis inaequaiibus, acutis, nervosis; flore hermaphro- 
diim laovi; lieoirD bipaleaceo. Kth. 

fiy foUb vaginisque glabraiis. 272. P. i.ATBBiJ.E J^red. tn RO. Baenk. 1. 305. (iWes o& 
£Saefli&» as Jlfar^. Brae. 2. 213?) Coimo glaberrimo, ramoso; 
-amis divaiieaiis; vagiiis scabris; foliis e basi ovaia lauceolaiisy 
^btosiiiscidis, ■narglne oiliaiis ; paniculis ierminalibus, pateniissi- 
iftio ; ribachi glaberrima; spicnlis sotiiariisy eliipsoideis^ glumar in- 
hn^^te brevissima; superiore o;raIi, pubescente, florem aeqoante; 
lor^ Deniro unipaleaceo ; palea flore hermaphrodito longiore^ el- 
ipsoidea^ laevissima. PretL — Peravia. (Oriooco ei Rio Negro, 
Mle NeesO 2|i — Afline P* arborescenti. (Presl.) 

273» P* POI.V60KOIDC8 iMm. EncfcL 4. 742, (v. s. in Mae. 
^ggris.) Nees ah Esenh. m Mart. Bras. 2. 232. adn. PresL m Rel. 

[8*J 116 GRAMINEAE itjss. (Panicum.) 

Haenk, 1« 308. Pamculis minuiisy patenilbiis; glnmis obiosM, 
flnbveniricosis; foliis brevibus ^ raginis lilriis. iktm, -— Cajemo, 
Mexico. 2|i — J9|axinie afiinc P. cajenhensi* (Lam;) ProximiiDi 
P. veniricoso. Sprengel ad P. parvifolinm dneii* 

274. P. RUCILENTUM Presi. In R^, UdenJk. 1. 310. Cuhno 
ramoso^ procnmbenie, glaberrimo ; nodis hit^aiis ; vaginis yilo- 
sis; panicnla paienie, simplici; ramis alieniiS'; rhachi glabn: 
spiculis snbglobosis; glamis ovaiis^ acuiiat^culis ^ acquilougb: 
flore nentro bipaleaceo; pal^a inferiore cariilaginea; flore her- 
maphroiliio snbgloboso, apiculaio, pnbesoentew PresL — Ldz^ 
nia. — Quoad halHium affine P. poi^rgonoidi. (Presl.) 

275. P. POAEMORPHUM PresL in Rel* Haenk. i. 310. Cnl- 
mo compresso, erccioy infeme glabro^ vaginis foliisque p\m 
angnste linearibus, scabriusculis ; panioula «implidi, apvce notjf 
ie; spicnlis ovaiis, compressis; glurilns aequalibus , l^nenft 
carinaiis, scabris; palea floris TicUiritts solitaria inferiorequc ii* 
ris hcrmaphrodiii iuberculaio-scabris, aequalibus. Pret^ — -^ 
ruvia. 2|. 

276. P. TENTRlcosUM Lom. 19. 1. 173. Bfued, JBnc^^ 
744. (o. s. th herh, Mns.) Panictila ramosa ; glumis ▼cntriM>«)'> 
obiusis^ nervosisy subhispidis ; culmo basi repenie. Lam. -> ^ 
dia. — Confer cum P. cnrvato Zdnn. (Lam.) 

277. P. TWGONUM Rei%. Obs. 3« 9. Wittd. Sf.\. 352. (M 
Fhr. Ind. i . 308 ?J Panicula erecta ; pedunonHs bifloris ; <a/r- 
cibus obinsis, hispidis, tmifloris; seminibus trigoais« HefSe ''P^ 
tens Rurm. Ind. 26. /. 10. /. 2. (teste Reiz.)^ v. s. m heri. 1«*- 
— fndia orienialis. — Isachne ? ... 

278. P. MULTINODE Lam. EficyrL 4. 747. (v. s. m Aeri.3fe 
Paris.) Panicula capillari^ laxa; foliis pilosis; culmo repv^ 
genicnlis crebris disiincio. Xofii. P. hirsutum Lam. m herh. M 
Par. — Insula Franciae. — An P. radicans Ret%. f (Liam.) ^ 
enm? ad P. repens lAnn.^ Sprengel una eum P. radicant« 
P. paiens ducii. Proinme affine P. paientt herh. Rurmu^ vix 
venum. 

279. P. ACCRESCENS TVtn. Ic. 8. i. 88. Culmis ram 
decumbeniibus, inferne radicantibus, gTabris ; vaginis ore pil 
foliis lanceolaiis^ acniisy planis, supra subpilosiusenIi«^ su 
punciuiatis , margine hispidnlis ; panicuia ramosissima y pat^i 
pauciflora; ramis capillaceis^ apice florifcris; spiculis minnH 
mis^ subrotundis, glabris^ pedicellaiis ; florc inferiore ne«^ 
1-2-paleaceo ; snperiore hermaphrodito, tenuissime siriaio. 
— Nepalia. — Afline videiur P. tridioidi ei mnliinod]. (TH 

280. P. ACICULARE Desv. in Pohr. EncyrL atfppl. 4. 274. 
M. m herb. DesJ\J Nees ah Esenh, hi Mari. Rras. 2. 235. 
ds lateralibus, minimis, simplicibus; floribus ovatis^ sobf^lal 
vix pedicellatis ; foliis acicnlaribns; caule ramosissimo. M^air. 

subuniflonim J7offr., SpreH^. Sysi. 1. 312. (iesie iVeea.) M 

orienialis. — P. nodifloro affine. GRAMINEAE luss, (Panicmn.) 117 

. .^** ^: CAW€»IDE* Nee* oh Etenh. hk MavL Btas. i.. 108. 
Spias paacifloris^ secundis, simplicibns , fasciculaiia ; spicidis 
ovatis, ohiamy flolitariis^ riiacheos dcDiibus bari»atis impositis; 
floscalo neuiro biralYi; culuiifl crectifl, eaespiiosisy ramoflia, fili^ 
foraubusy ^labris; Taginjs foliisque angusiis canallculaiis subiril- 
loais, oris longe barbaiis. Neea. — Brasiiia. 2J. — Praecedenii 
propioqnum. (Nees.) 

252. P. SKRPENB Kmnih. Gram. 1. 38. 8pids foliis brc 
vioribiw, 3-4-flori8; spiculis oraiis, acutis, villosis; culmo re- 
peaie; ramis abbreviaiis, erectis ; foliis lauceolaio-lincaribus va- 
pntt^e pnbeseenabufl vcl lamiginoflis. Neee. P. repeas JVce» 
eh JW. tft Mari. Bras. 2. 236. 

a) foliis vaginisque pubesccniihus. P. pandflomm Biny, 
mse. P. pjgmaeum ^Spreng. Sjfsi. 1. 312. (««rcl «yo. 
Brawtu) 
P) folils vaginiflque lannginosk. 
— isiiulae Franciae ei ? Borboniae. 

283. P. JUHiPBRifCUit Neee ah Eaenb. tn Marl. Bras. 2. 236. 
Atffrfft. Grawi. 1. 229. i. 26. Cnimo ramosissimo, procumbenie, 
'^ie; ramulis adscendeniibusy foliosis; foliis ovaio-lanceolatis, 
^^que vaginisque pilosis; panicnlis valde depauperatis ; spicu- 
^ 4-6, oblongia, acoiis, glabris; flore hermaplirodiio laevi, ni- 
»io; sterili faipaleaceo. Bih. -> Insula Borboniae. 

284. P. I^YCQPOOIOIDES Bory. mss. Nees ah Esenh. in Mari. 
Bnii. 2. 236. Spicis folia snbaequaniibns ; spicnlis solitariis? 
....; canle procumbenie; lamis ereciis, siuplicibus vcl fascicu- 
^Us; foiiis ovaio-lanceolatis, snbimbricaiis vagjnisque siriaiis 
P^ns, Jfees. — Insula Borboniae. 

253. P. i^TiFOUUM Lkm. Spec. 86. (Moris. Hisi. 3. 196. 
• S. /. 5./. 4.) Wmd. Sp. 1. 350. mamUi. Prod. 10 ?) Pani- 

r ■la lacemis laierafibns, simplicibus; foliis ovato - lanceolaiis, 
»Uo pUoab. lAtm. — America borealis. 'X^ 

286. P. Boscii Potr. Enc^l suppL 4. 276. (v. s. in herb. 
^y*) Panicnla brevi, pauciflora, subpubescenie; glumis ner- 

'^^j senune nndo; folus lanceolails, ereciis, glabris; vagina 

*> margmeque barbaia; canle glabro, simpJicL Potr. — Ca- 

■la. 

287. P. WAi»TEiu Potr. Enc^L suppL 4. 282. Foliis ovali- 
^ ir«olaiis, aniplexicaalibus, glabris; vaginis subiomcniosis, basi 
. ^ nodnm eoIloqa« barbaiis; panicula sessili, glabella, subra- 

^^9 ghtmis pnbescenUbus ; valvula ^xiima ovali. Potr. P. la- 
♦Jioni HToU. Car. 73. Mich. FTor. 1 . 49. (r. s.) fi€c Lmn. — 
. Virghiia, Caiolina. 2|. -^ VarieiJis P. laiifolii lAmuy iesie 
rengeL 

.. 288. P. csLAXDKSTDiilii Linm. Spec 86. fVUld. Sper. 1.351. 
i/^> <R Aei, Peirop. 2. 299- <• 5. Racemis occnltaiis iutra 
>nui vaginas. XsKii, F. UtifoUani § Pursh. Flor. \. 68. Unk. 116 GRAMHVEAE nm. (Panicum.) 

Haenk. 1. 308. PaiHCulis minutisy patenilbiis; glniiiis obiiisifl, 
snbventricosis; folils brevilras ; vaginis hirtis. Lam, -— Ciyeiuui, 
Mexico. 2\i — Jfaximo affino P. cajenhensi* (Lan;) Proximam 
P. ventricoso. Sprengel ad P. parvifblinm doeitk 

274. P. liiAcn.ENTtJM Pr0»/^ M Rd. UnetJt. 1. 310. Cvfano 
ramoso, procnmbente, glaberrimo^ nodis hirbntis^ vaginis pilo- 
sis; panicnla patente, simplici; ramis alteiiili>; rhachi glabra; 
spicalis snbglobosis; gkimis ovatis^ acatiiwcaliB ^ aeqnilongis ; 
flore nentro bipaleaceo; pahra inferiore cartiiagtnea; flore her- 
maphrodito snbgloboso, apicnlatoy pnbe«oentew PtetL -^ Ijuzo- 
nia. — Qnoad habitnm affine P. polygonoidl. (Profll.) 

275. P. POAEMORPHUHI PreeL in Rd* Haenk. i. 310. Coi- 
mo compresso, erccto^ infeme glabro^ vaginls ftdiisqae plams, 
angaste linearibas, scabritosclilis; panioola Ainplic», • apice natao- 
te; spiculis ovatis, compressis; glanflts aeqaalibus, l^nerviiji, 
carinatis, scabris ; palea ftoris -nciitritts «olitaria inferioreqae flo- 
ris hcrmapliroditi taberculato-scabrisy aeqaalibas. PresL •^ Pe- 
ravia. 2(f ^ • V ' 

276. P. TGNrmcosuM Lam. lU. 1. 173. Ejued. Enc^ i. 
744. («. s. m herb. Mns^) Panictila ramosa ; ghimi^ veqtricafljs, 
obtusis^ nervosis^ subhispSdis; cnlmo basi repente^ Xmw. — ln- 
dia. — Confer cum P. curvato lAntu (Lam.) • 

277. P. TRiGONUM Rei». 06*. 3.9. WiUd. STp. 1. 352. ^jRoj*. 
JF7or. Ind, 1. 308?^ Panicnla erecta; pedunoalis bifl(»ris; caly- 
cibus obtnsis, hispidis, toifloris ; seminibus trij^onis* Reiz, P. pa- 
tens Rurm. Ind. 26. i. 10. /. 2. (tteie Ji«#«.> t^. «. in her^ Burm. 
— - India orientalis. — Isadine ? . ;•. 

278. P. MULTINODE Lam. Encyri. 4. 747. (v. e. tn herh^ Mtu. 
Parie.) Panicula capillari^ laxa; foUis' pilosis; culmo repente, 
geniculis crebris distincto. Lam. P. hirsatnm Lam. in A«t6« JMme. 
Par. — Insula Franciae. — An P. radicans Rei*. f (Lam.) Nees 
cam ? ad P. repens Linn., Sprengel ana eum P. radicanie ad 
P. patens ducit. Proxime affine P. patenti Aet^. Rumu, tIx £- 
versum. 

279« P. ACCRESCENS Trin. Ic. 8. i. 88. Cnlmis ramosis, 
decumbentibus, infeme radicantibus, glabris^ vaginis orepilosis; 
foliis lanceolaiis, acutis^ planis, supra subpilosinseali«, sabtus 
panctolatis, margine hispidulis; panlcnla ramosissima, paieiite, 
pauciflora; ramis capillaceis^ apice floriferis^ spiculis minatiasi- 
mis^ subrotundis, glabris^ pedieellatis 5 flore inferiore neutro, 
1-2-paleaceo ; supcriore hermaphrodito, tenuissime striato. Vrin. 
— Nepalia. — Afflne vidciur P. trichoidi et multinodi. (Trin.) 

280. P. ACICULARE Deev. m Pohr. Encyrl. mippl. 4. 274% (r. 
9. m herb. Desf.) Neee ah Eeenh. in Mari. Rras. 2. 235. Spi- 
cis lateralibus, minimis, simplicibus ; floribus ovatis, subglabriA, 
vix pedicellatis ; foliis acicularibus; caule ramosissimo. Poir* P. 
subunifloram Raec, SpreH^. Stfsi. 1. 312. (iesie iVce*.) ~ India 
orienialis. — P. nodifloro affine. GRAMINBAE luss. (Panicuiii.) 117 

^ 281. P. CARiooiDB» Nee^ ab Eeenh. M Mavi. Bras. 3.. 108. 
Spios paacifloris, secnndis, simplicibus , fasciculaiis ; spicuUs 
oraiis, obtasis, soliiariis, rbacheos dcntibns barbatis impositis ; 
floscalo Deuiro blTalTi; culmis erectis, caespiiosis, ramosis, fili- 
fonibiis, glabris; raginjs foliisque angnslis canaUculatis snbvil- losis, oiis longe barbaiis. Neea. — Brasilia. 2J. — PraecedeBii 
propinquttm* (Nees.) 

282. P. SBRPexs KwnOu Gram. 1. 38. Spicis foliis bre- 
▼ioribos, 3-4-floris; spiculis oraiis, acuiis, Tillosis; culmo re- 
pcnie; ramis abbreviaiis, ereeias; foliis lanceolaio-Hnearibus va- 
giBisqne pabesoeniibua rel lannginoais. Neee. P. repens Nee» 
ai Eeemi. m ilfeW. Bras. 2. 236. 

o) foliis vaginisque pabesceniihus. P. pauciflQrum Mory, 
mss. P. pjgmacum Spreiig. Syei. 1. 312. (excL eyn. 
Brown.) 

py foliis vaginisqae lanaginosii. 
— btnilae Frandae ei ? Borboniae. 

283. P. JUHiPERiNUM Neea ab Eeenb. tn Mari, Brms. 2. 236. 
Aumik. Gram. 1. 229. i. 26. Cnlmo ramosissinio^ procumbenie, 
repenie; ramulis adacendeniibus, foliosis; foliis ovaio-lanceola<is, 
«irinqae raginisque pilosis; panicnlis valde depaupcraf is ; spicu- 
Ks 4-6, oblongis, acuiis, glabris; flore hermapliTQdiio laevi, ni- 
iido^ sierili bipaleaceo. Xih. — Insula Borboniae. 

284. P. LYCQP0010IOE8 Biny. mss. Nees dh Esenh. in Mari. 
Bras. 2. 236. Spids folia subaequaniibus ; spiculis soliiariis? 
.....; canle procumbenie; lamis ereciis, simplicibns vel Xascicu- 
latis; foliis ovaio-lanceolaiis, snbimhricaiis vaginisque siriaiis 
glabris. Nees. — Insnla Borboniae. 

2^5. P. LATIFOLIOM Lmn. 8pec. 86. (Moris. Hisi, 3. 19^. 
s. 8. /. 5./. 4.) mOd. Sp. 1. 350. iVamUi. Prod. 10?) Pani- 
cola racemis laieralibas, simplicibus; foliis ovaio - lanceolaiis, 
<M»iIo pilosis. Lmn. — America borealis. 2|. 

286. P. Boscii Potr. Bncycl. suppi. 4. 276. (v. s. in heri. 
Desy.y Paoicula brevi, paucifloray subpubescenie ; glumis ner- 
vosis^ seaune nudo; foliis lanceolaiis, ercciis, glabris; vagina 
basi margineque barbaia; caule glabro, simplici. Potr. — Ca- 287. P* Wai,tbri Polr. EncycL snppL 4. 282. Foliis pvali- 
lanceolaiis, amplexieaulibus, glabris; vaginis subipmeniosis, basi 
circa nodnm coHoqne barbaiis; paiiicula sesstii^ glabellay subra- 
mosa; gfainiis pubesceniibus ; valvula exiima ovali. Poir. P. la- 
tifolinm fVaU. Car. 73. Mich. Flor. 1. 49. (v. «.) nec Lmn. — 
— Vir^^a, l/arolina. 2|< -r^ Variet^s P. laiifolii lAnn.y iesie 
SprengeL 

288. P. ci.4ifDRSTiMUM Lhm. Spec 86. Wittd. Spec. 1. 351. 
Sprem^. m Aci.. Peirop. 2. 29?. I. 5. Racemis occultaiis iiitra 
folioriui vaginas. IsRii» P. latifolium § Pursh. Flor^ 1. 68. 118 6RAMINEAE juss. (PanicumO Hort. 1. 212. •— Amerioa borealis. 2|. — Yalde affine P. latifo. 
lio. (Linn.) 

289. P. uaorocArpon Leconie, Tarrey tn Cai. ofpUudsoJ 
N. Tork. 17. SchuU. Mani. 2. 238. Cnlmo erecto vaginufp 
pvbesceniibas; nodis nndis) foliis cordaio-lanceolatis, nirioqw^ 
nervoflis, glabria, ciliaiis; panioula subcolnposiia, ramota; ^v* 
mis majuscalis, iurgidis,' ovaiis, pubescentibos, siriaiis. Torn^ 
— America borealis* — Affine P. laiirolio; ejns varieias, fiib 
Spreng. 

,290. P; MACULATIJM AuhL €hdan. 1. 51« SchnU. lioAi 
238. Scandens; cajule amndinaceo^ arborescenie, aliiasiniQ -^ f 
nicula racemis laieralibus, composiiis; foliis ovaio*-lance<^ 
acuminatis. SchuU. P. latifoliam p Lam. Encyd. 4. 749. — F( 
torico, Si. Domin^o. 

291. P. Selloyii JVees ah Eeenh. in Mari. Bras. 2. 
Racemo decomposiio^ coniracio ; ramis elongaiis ; pedtmcu^is 
bifloris; spicufis obovaiis, pubescentibus; culmo crecio, ttj 
iomo-ramoso; foliis oblongo-acuminatis, basi roiunda^, 
pllosis, subius, nodis vaginisque minuie pubesceniibiin. ila» 
Brasilia meridionalisi 2\» 

292. P«. Bbtrichii Eunih. Gram. 1. 231. i. 27- 
cens; glabrum; foliis ovaio-lanceolaiis; basi roiundatis, 
rigidulis, mar^e scabris-; vaginis superioribus caliatLs; 
simplidter ramosa; ramis elongaiis, infeme nudis, patuiis 
culis glabris^ elSpiicis, pedicellatis; flore feriiii undulato 
loso. Kih. P. Seliovii Nees ah Esenh. in herh. BetfricJk, — 
sDia. *(>*-" A praeoedenie distincium videtur. 

293. P. COMMUTATUM SchnU. Mani. 2. 242. C^olnio 
que nigresceniibus, glabris; foliis lanceolatis, aoamiiia!^ 
gine sdabris, basi ciliatis ; vaginis striaiis^ elongatis^ marcii 
besceniibnsy purpurasoeniibus ; ligula barbiformi; psadcai^ 
minali; ramis plurimis, paiulis, glabris, snbflexviosi 
valiuia minima ovaia, acnta; ceteris aeutis, nervjosi4« 
P. nervosum Mu^knh» Descr. 117. {EUMt. Moi^ 1. i^Z 
America borealis. — ^ AHine seqnentL Sprengel P« 
ad P. densum ducit. 

294. P. HTDROPHILUM SchuU. Mani. 2. 237. 
presso, subpubescente ; foliis lineari-lanceolaiis, n^r^Asis. i 
iiatis; panicula coniracia; ramis erecds; podiceHiK snbl 
nodosis, angulatis^ glabris, flexnosis; caljcis valwlisi aM^n 
bris, ncrvosis. MuMenh. P. aquaticum ilftidUevi^ 
— America sepientr. 

295. P. «TzANtoioES Mfumh. d Kvnih.Nov. €^«9«. 4 
Gram. 1. 232. I. 28. {Nees ah Esenh. m Mari. * 
Culmis nodisque glabris; foliis lanceolaiis, u 

scabris; panicula ramosa; ramis geminiii vel 

inaequadibus; flore neuiro bipaleacee; benBaphvo^£d^ GRAMlPiEAE juss. (Panieuin.) 119 

cruiaiulo» J(24. — BJfoie flimiiii» BfagdjJcttae^ (Brasilia et J«- 
maicay iide Naes.) 2|« — Affine P. laiifolio auei* 

296. P. Baumsianum SchUi. Mani. 2. 254. Cnliiiili ramo- 
sis, glabfiif foliia lanceolaiisy aciiniiiiatis, supra baaiin pilia ra- 
rissimia, margina ftermlaio-ciliatia; panicula snbsimplici ; ramia 
paftcniibiM^ aliamis, scakri»; apievlis oraio-^lanceolaiis^ acnmina- 
fcis; gbtmia iiiMqni^biuiy glabris. SdmU. P. atnrenae Baib. Aeri. 
— St DoniiQgo. — Afline vidaiur P. sicanioidL (Scbnlt.) 

297. P. vsmoULTVM NeM ab E^ofh. m JUaH. JBraa. 2« I4a 
Panicalis racemosis, azillaribna terminalibuaque, composiiia; ra- 
Bis jltemis, sMciia; glnaua a«baef|nalibi»^ S-7*»nerYlbua maacu- 
fiqoe floria pialea infisfiore S-ner«i apiee incunria; cnlmo pto- 
cambenie nodiaqne lannginoso^viUoaia^ foliia oraio -.oblongiSy in 
petiobim aticDnaiisy glabria^ maiigine lanugiaoaia. Aeac. — B«a- 

, Aia. - Afifine P. axiHari, P. laafoUo, P. xizauioidi ei P. Ma- 
imiljnL (Neea.) 

298. P. AxnJUARB N€M.ah Esenb. m MmH. Bras. 2, 141. 
PaoicnDs racemoaie, axillarib^s terminalibnaque, cQinpoaiilB ; ra- 

^ lis aliemiay airictia; glnmaratn subaequalium uiraque trinervi; 
' •scali mascnli valvubi mleriore S-nerri; culmo. repenie iiodia- 
pe pobeacenii-acabria^ foliia cordaio^obloiigis, amplexieanlibaa, 
.'.#ni pilosia. iVces. — Braailia. — P. CQmmelinaelolio Htsdj^. 
^*>e. (Neea.) 

H 299. P. PERFOI.IATUH Neea ab Esenh. m Mari. Bwmm. 2. 142. 
Ijpicola termixiali, dicboioma, stricta; apicnlia aeaailibna) anb- 
^viiuiis, obtufiia; glnmia aeqnalibna, pobcaceniibiu ; culmo 
^noiatfBkS glabfia; foliia oblongorlanceolatiay cordaiis^ Jucsalibna, ciliatia. Nees. P. macropbyUum Baddi, Agroai. 
^^46? — Braailia. 2|. — P. Walieri ei mz^iojdi affine. 

' ^J^ ^* ▼AGIlfATUH Neea ah Eeenb. tis Mart. Bras. 2. 156. 
P^A. fi^fltini. 2. i. 166. €ulmo crecto^ almplici^ foliia lanceola- 
^^ superne aDgnstatisy plania, ntrinqne raolliter pnbeaeenti-pi- 
^r'*; vaginis glabris, summa apbjUa; panicuia aimpHci; ramis 
^' '^llatis, ad baaim barbatuiis; apicuiia aubraeemosiB, eliipii- 
•^glaBus glabris^ inaequalibus ; inferiore nni*, snperiore quin- 
.pervie; flore maacnio bipaleaceo, glabro; bermapbrodiio pn- 

'^r / fi) foliia glabiia; axUlis panicnlae nudia. (AimtfA. Gram. 
^ - 2.i. 1660 
r^}n»ilhk meridionaUs. 2|. 

^' 301. P. oi.yRoiOES Ihmb.eiMCunih. Nov. Gen. 1. 102. VuU 

tanoris (?), glabris; foliis linearibna, subtua pitosi«iy inte- 

e>^^''inis; panicnlaramosa; ranis aliemis opposiiiaque, glabris^ 

^Migiatis; apicnlis ovitis, acnminatis; ghimia iaaequalibns, 

i^^inaiia, ^ahrm} flnre nentro bipaleaoeo. Kih. ^ Nova An- 

P. BARUHsnoiDEa iliMiift. Prod. 10. Cnlmo arborea- 120 GRAMINEAE luss. (Panicum.) 

cente, dlraricato - raimoso ; ramis aplce foliosi»; foHis lanoeolaio- 
elongaiis; vaginis subpubescentiboa ; panicnla ramoso-diraricata, 
laxa; floribns solitariis; pednncnlo elongato, scabrinseulo. ikmili* 
— Portorico* — A P. glntinoso et latifolio sati» disiinctiim. 
(Hamiit.) 

303. P. 80RGH0IDEUM HamiU. Prod. 10. Cnlmo arboRt- 
cente, ramoso ; foliis lato-lanceolaiis, subtns pnbemlis; paniciik 
ramosa ; ramis subfasdculatis. HamUi. — ' Portorico. — Difleri 
a P. latifolio et glutinoso. Yariat foliis vaginisqne pilosioribus. 
(Hamilt.) 

304. P. AOGLCJTIHANS. Culmo ramosoy glabro; foliis lineiri- 
lancseolatis, pilosis, margine scabris; panicnla ramosa; ramis pa- 
tentibus, pnbesoenfibns ; spicnlis oyatis ; glnmis inaeqnalibus, ci- 
liatis ; flore mascnio bipaileaceo, Kih. P. glntinosnm Xam. 1B> 
1. 174. t 43. /. 3. (excL var. folUs ^ahris) Hamh. H Kmdl 
NovC Gen, 1. 100. P. diraricainm var. foliis pubesceniibns lo» 
rU. 1. 174. Ejusd. Encycl. 4. 748. *— America calidior. H^ 

305. P. GLUTINOSUM Swari». Prod. 24. (1788.>i^i2. FhrM 
oec. 1. 174. (Sloan. Hisi. 1. t. 71. /• 3.) Mey. Esseq. 62. Fani- 
cula composita, patente; ramis flexnosis; spicuiis renioiis, gla- 
tinosis; cnlmo erecto, simptid; foliis laiioribns. 8w. — - Jamaici) 
Essequcbo; Mexico. • 

306. P. FLExuosUM Rei%. Ohe. 3. 9. fVmd. Spec. 1. 349. 
Panicula capillari, patente'; peduneulis flezuosis; caljcibus ova- 
tis; genicnlomm barba reflexa. Reim. 

p) totom glabmm. (JMx. Ohs. 4. 16.) 
-^ India. -— Proximnm P. trichoidL (Nees.) Affinina P. g^' 
■ tinoso. 

307. P. LAif ATUM 8waH%. Prod. 24. Ejasd. Flor. Jnd. sft- 
1. i6Sn Nees ah Esenh.inMari.Bras. 2. 144. adn. PresL in Bd 
Haenk. 1. 307* Panicnla oomposiia^ erecia, glabra; spiculis or»' 
iis; culmo ramoso; foliis ovaio-lanceolatis^ pubcscentibus ; vajp- 
nis lanugiposo-birsutis. Sw. — Jamaica, Peravia. 

308. P. TUBERCULATUM PresL tfi H^ Haenlc. 1.307« f^^ 
mo erectoy tereii, simplici?; vaginis tnberalato - seiosis ; foliis < 
basi rotundata lineari-ianceolaiis, glabris, margine scabris; paiu- 
cula ramis veriicillatis, simplicibus ; spiculis subsecnndis, binatb) 
ovoideis ; gluma inferiore ovato-rotundaia, spicula breviore ; s^* 
periore et palea neutra inforiore ovatis, acntinscnlis; palea hrr- 
mapbrodiia inferiore ovaia^ acuia, laevissima; flore ilcutro biglA- 
mi; gluma longiiudine floris bermapbroditL PresL -^ Lnsonia. 

309. P. DIVARICATUM (Linn. Spec. 86 ? Jacq. Schoenhr. i* 
I. 25?) mnnh. ei Kunih. Nov. Gen. 1.101. Kunih. Gram. 1. 235. 
i. 29. Si^lechiend. ei Chamisso m Linnaea 6. 32. Culmo rafflo- 
sissimo, glabro; ramis junioribus pubesceniibus; foliia lanoeola- 
tis, basi rotundaiis, utrinque glabris^ maj^gine scabris^ panieul* 
ramosa; ramis divaricaiis, liispidulo-scabris ; spiculis subrotun^ 
ellipiicis, cemuis^ glabris; giumis inaoqiiaiilNis; floro herma- GRAMINEAE juss. (PanicumO 121 

pkrodUo siriatiilo; neniro bipaleaoeo. MOllL P« dhr^nokiam et 
^aiinosiiiii ▼»• foliis glabris. Lam, UL 1..174. 

a) foliis latioribiis. P. maciiliitiini BekheKfkm Im Wm^tU. 
PL Smrin. (fide SdikckietuL) 

/Q foliis angostioribiis. 

— Ammca caEdioT. 2|« 

310. P. PLEiopini.ifUM Z^tfii^. Hori* 1. 208. Bands juniori- 
biis foliiaque pnbeaeentibnfl, bis dense, basi rotnndatis; spienlia 
remotinaenlis^ eon^sitb, arreetb; rbacbi pnbeseente aeabraqne; 
spicnlis non secnndis; Talvis (et valmla eiEteriore nentra) ob- 
loDgis, nenrosisy margine lanato-pnbescentc. lAnk. — Patria? 2|f 

— Yalde affine P. divaricato J9Mf. ei Xini/A., vix diversnm. 

311. P. ROSCiFouiJM JJMSi 6b ei ICunlk. Ifmf. fi^ 1. 101. 
Cnbno nmoso^ ^bro; foiiAS ovato-obiongis, snbcordatis, meiii» 
brsnaeeis^ pnbescentibns, mar§^e scabris \ panicida simplici, J^ 
paopenta; nmis pnbescentibns ; spicnlis snbglobosis; glnmis in- 
aeqnalibns^ apiee pUoso-ciliatis $ flore nentro bipaleaceo. KiK. — 
Mexico. 2|i — P. divaricato alCne. £st bnjns varietas foliis te- 
nnioiibns, giabris, panicnla depanpciatay iest. Scblecbtend. et 
Cbamisso <{n JUmaea 6. 33.). 

312. P. DiTERGBNS Hemb. eiKmdk. Noo. Gmu 1. 102. Cni- 
mis ramosis foliisqne glabiis, lineari-lanceolatis, sermlato-ciliar 
tis; panicnla lamosa, snbveHicillataf ramis divaricatis, giabris; 
spicnlis «rfiovatis, obinsis; gfaimis inaeqnalibns, pnberalis; flore 
nentro bipaleaceo. Kilu — Qnito. 2|« — Nees bnc dnctt P. vi^ 
cianm JSStotf. 

313. P. MJBGASTACRnni Neee eh Eeeek. t» Jlfarl. Brae. 2. 

154. Tria. nue. 2. 205. E(iued. le. 2a i. 234. Racemo compo- 

sitoy eonliacto; partialibns elongatisy pnbescentibnSy snbsecnn- 

disf pedioellis bifloiis; i^cnlis ellipticisy obtnms, ^sbris, basi 

bariMUis^ altera ed basim pedicelli snbseMili; foliis dongatis va- 

ginisqne |^biis. Neee. — Brasilia. 

314. P. ELATlus KmUh. Gram. 1. 38. Panicnla verticillata, 
laxa; ramis simplicibns, elongatis, pandfloris; floribns ovatis; 
rnfpaas papillato-setosis ; foliis lanceolatis. itfey. P. aliissimnm 
Mey. Meeeq. 63. iVeet a& Eeeeb. in Mari. Brae. 2. 155. P. me- 
fpsion SdmU. Maai, 2. 248. — Esseqnebo. <Brasilia, Luxouia, 
fide Kecs.) 2(< — - Affine P. arimrescentL AUnm 20-30 pedes. 

rjfrr.) 

315. P. Pbbslei. Cnbno erecto, simplidi, ieretiy glabro; 
a^mis deorsnm birsntis; foliis involnto-cMalicnlatis; panicnla 
ootneia; ibadu glaberrima; spicnlis ovoideis; i^nmis exteriore 
tg^i^ biisntissimis, inaeqnalibns ; floris mascnii bipaleacei pa- 
» inferiore birsniissima; floris bermapbroditi palea inferiore 
•Jabenrima, owta, acntiuscnla. PreeL P. me^tacb7«m PreiL 
m JEUL Uaemk. 1. 305« — Pemvia. 

316. P. LOZOiiEZiSE PreeL in BeL Uaemk. 1. 308. Cnlmo 
oso, pvostraioy vaginis foliisqne pilosis, Unearibus; p^icul* 122 GRAMINEAE juss. (Panicuni.) 

I 

composiia, Becanda; rliacbi eonimani partiidibiisqiie pilosisftpi- 
culis oblongis; gluma inferiore ovaia, acuia, spicnla bferioTe; 
soperiore ovaia, lanceolata, spiculam aequante ; flore veniro bi- 
paleaceo; floris bermapbroditi palea inferiore laevissima. PreiL 
— Luzonia. 

317» P* StreptOSTACHTS Spreng. Syfl.. 1« 316. Foliislaio- 
buieeolatis vaginisque pilosis; panicnla aessili; ramis dongatis. 
Streptostacbjs birsuta JBeono. Agr, 49. t» 10. jf. 11. Sireptosta- 
cbjTB aspera Dmv* Jowm* de Boi* 1813« 73. ~ America neii- 
dionalis* ^ 

Species bujus seciiouis e Nova Ilollandia. 

318. P. MAR6INATUM BrmoH. Prod. 1; 100, IWii. Ic. 18. 
I. '209. Panicubi lanceolaia, espicis dirisis; spiculis ipaneiilom; 
floribus ovaiis; acutis; glumis glabris; vaivula exteriore miouti, 
enervi; floscxdo hermapbrodito sericeo; neutro nnivalri; foHis 
planis, glabris, marginatis. Br* -^ Nova IloUandia. 

319. P. AIKOIDES Brown. Prod. 1. 190. Panicula snbct- 
fusa; floribus ovatis, muticis^ binc gibbosis, acuiis, ^akis: 
flosculo exieriore masculo, bermapbroditum snperanie; vaiviib 
inierio^eapice ciliaia; culmo foliisquo glabris, planis; .eollo ti- 
ginae barbaio. Br, ^ Nova HoflaucBa. 

320. P. FUBf GERUM JRoem. ei SelnJi. .%fl. 2. 460. ^f^ 
cttla paiente^ laneeolata; ramis striciis, param.divisifl; pedoD(t> 
Hsbifloris; pedicellis inaequalibus ; rbachibus glumisque viUosis. 
mucrouaiis ; cubnis foliisque pubesceniibusy moUibos^ mar^ibo^ 
simplicibus, scabris. Hr. P. pubescens Brounu Prod* 1. 190.-! 
Nova HoUandia. 

321. P. POUOSUM i?rowfi. ProdL 1. 191. Pamcula pateBtt. 
lanceolaia ; . ranus strioits, parum divisis simpUcibusve ; rhacbi- 
bus viUosis ; glumis pnbesoentibns, acuiis ; foliis lanceobiiis; v» 
dulaiis, marginaiis, utrinque pUosis; culmoramoso* JETr. — ^^ 
Holbuidia. 

322. P. PAUCIFLORUM Brown. Prod. 1.491« Paiiicnla si^ 
pUdssima, rara ; ramis paientibus^ paucifloris ; ^oribus ovalibo^ 
acuminaiis^ glabris; foUis Unearibus^ pUnis vaginisque pil<^ 
Br. — Nova HoUandia. 

323. P. FTGMAEUM Brmnu Froii 1.191. PaiiScula pai<«^ 
rara, e racemis snbsimpUcibus ; rbacbibus snbflexnosis; fioi^. 
ovalibus, aoQtiuscuUs, gUbris; folus lanceolatis, ciliatis; cu\ii| 
repenie; ramis adscendentibns^ pilosis. Br, ~ Nwa iioUaDdiJ'| 

324. P. HmuTUM Brown. Prod* 1. 191. Panicala efTui 
rara; ramis parum dfvisis, paucifloris; rbacbibns -vaUosis ; flo 
bus obovaiis, pnbescontulis ; foUis lato-lanoeolatis^ pilosinsco 
«ulmo muliipUci, ereciinsculo, viUoso. Br, ^ Nora UoUandia» 

325. P. BICOLOR Brown. Prod. 1. 191. Pakacala ]anrf« 
laia; ramis paienttbus, siriciis, pamm divisis^ raniillis paurifl^ 
ris; floribus ovaiiS) aouiis^ glabris; flosculo no«iro Uralri; k^ GRAMINEAE luss. (Panknih.) 128 

■ufJiEodho ^lu ■ I mii^ niiido ; fofiis Yillosiiiscalifl, linettibiis. Hr* 
— NoTm Hollandia. 

326. P. mfcmmJiniM Brmon. ProJL 1. 191. Panicula lan- 
ceolata; Tamia snbsimplicibvs ; floribns oTalibnsj glnmia pflosis, 
pilis nncinnlalit ; floacnio Iwnnaplnrodiio laevi; foliia linoarilNia 
oilmo^pie ramooo glakria. Br, ~ Nova HoUandia. 

327. P. EFFUSOH JBroiDfi. ProiL i. 191. Panicnla conpo- 
nta, paicsrtey ran, capillari; ramnlis pediceliis^e fiexnosis; flo- 
ribns acnii^ glabris; Ibfiis Tagbiisqne pilosis, scabris; genicnlo- 
inm bsrim paicnie. Br. •— Nora Holhmdia. — Sprengel cnm 
P. cspillari conjnngii. 

328. P. DScanFOsmJll AroiDn. Pfod. 1. 191. Panicnla 
decomposiia, paienie, capillari; floribns acniisy nudiB; foliis t»- 
ginisque ^abris; genicttlis imbeibibiis. JB^. — Nots Hnllandia. 

Spedes parum dubiac bnjus seciionis. 

329. P. ATUBBHSB Bmmb. H Ennik. Nmf. Gau 1. 103. i. 
33. Cnlmis simplidbilS; glabris; foliis lanceoiaiis, inierne pilo- 
tA^j margine ciliatis; panicnla simplici, coarciaia; ranris aliemis, 
^abris; spicnlis oblongo^^lanceolaiis^ acnminaiis; gfaimis snbao- 
qualiimS} g^abrls; flore neniro bipaieaoeo. tUh. » Ripae Ori- 
nocL 2(« 

330. P. TIEIDIFLORKJM. JVices o6 EtttJb. «t Jttorf. Braa. 2. 
135. RaccHio snbsimplici, coarciaio; ramis alienns, basi diri- 
sis; spicnlis lanceolaiisy acnminatis (magnis); glnmis aeqnalibns, 
7-9-ncrribns; floscnlo neniro bivalvi, limbo villoso; cnlmo ad- 
scendcnte, lamoso; foliis lan^Dolaiis, snpeme pilosis^ margine 
ciliatis. Nm. ^- Pairia? — Diflerre Tideinr a P. ainrensL 
(Aees.) 

331. P. ISOCALTCnnTM JMcy. Eueq. 69. N^^b €A JSbeni. m 
Marf. Jhnss. 2. 136. adn. Panicnla eiecia, fleznosa; lami^ basi 
pilomm fascicnlis stipatit; floribns oblongis, acnminatis; caljcis 
Talnilis omnibns aeqnflongis, 7*9-nerTibns. Mey. — Essoqnebo. 
? — Af&ne P. atnrensi. 

332. P. BLEPIIAIIOPHORUU PrAl. m BeL Bmenk. 1. 312. 
Cnlmo erecio, ramoso, compresso, glabro; nodis glabexrimis; Ta- 

Csliiaqne birsniis dliaiisqne; panicnla coarctaia, simplici; 
aliemis^ ^bris; pedicellis fililbrmibns; spicnlis lancool»-' 
Om, acnminaiis; glnmis V^Bcrviis, acttminaiis; inferiore panlo 
■lajom; floris nentrins palea inleriore lanaio-ciliaia; superiore 
miilio minore, apice bifida; floris bermapbroditi palea inferiore 
oTacio»"Isnrtoliiij laeTissima, acntissima. PreaL •— r.m«ixico. 2|< — 
AlliiBO Tidoinr P. ainrensL (Presl.) 

333.' P. CALTE8CENS Neea ab Eaemb^ in Mart* Bras* 2. 189. 
Panionla deeomposiiay capiHari; ranns basi baibaiis; peduncnlis 
lMlloria;'fpteBli8 OTniis, obtnsis,. compressiB; glnmis neqnalibnn; 
SUnefrr; Q0n nmt^ biralri; cnlmo lamnsonodisqiie 124 GRAMINEAE itjss. (Panicum.) |(1«b/i«$ fpliis iinettri-lancitoUUsy jitiuorilMis Mliein ragmuqne 
innovaiioDnm margine villosiff. iVees. 

p) vaginis foliisque holosericeo-pubesceniibiis; spiculis 
panlo inajoribiis. 
«— Brasilia. •*-* Maadme rofert P. isocaljdnum. (Nees.) 

J34. P. Phragmites Nees ah JStenb. m Mwri, Bras. 2. 190. 
Panicnla detomposiia; ramis gnudiibns, basi caliosis, glabru; 
peduncniis bifloris^ appressis; spiculis oblongis, obiosis, tereti- 
•bos; glumis subaequalibns ; superiore 5-7-newi; flore neutr» 
imivalvi; cnlmo vamoso nodisque glabris; vaginis sparsim tubcr- 
«mlaio-sciosis; foliis lineari-lanceolatis^ supra hispido-scabris, 
subius glaudis. JVees* — Brasiiia merid. •— A P. cabresceDte et 
-isocaljcino distincinB. (Nees.) 

335. P. PROBOSCIDEUM TVki. nws. Neee ub Eeent. in Mari, 
Brae. 2. 134. Racemo composiio, coarciaio; ramis solitariii, 
a medio racemosis, paucifloris ; spiculis oblongis^ longissime acn* 
minatis (magnis); gluma inferiorc pamm minore, 8-9-iieni; 
«uperiore ^il^neirvi^ flosculo ncuiro bivalvi, margine iindo; 
hermaphrodito basi paleacco-barbaio; culmo simplici foliisqiK 
linearibus rigidis glabris. Nees. — Brasiba. 2\» 

336. P. LEUCOPHAEUni liumh. et Kunih. Nov. Gen. 1. 9". 
Trin. Ic. 19. /• 220. Culmo crccio nodisque glabris ; foliis sra- 
bris, subius glaucesceniibns ; spicis crcbcrrimis^ veriicillitis 
subfasiigiaiis; spiculis geuiinis; glnma' snperidre extome villoiia. 
MClh. Milium vUIosum Swari». Prod. 24. Andropogon insttUrr 
Lmn. 8p. 408. Monachne unOaieraiis Beauv. Agroei. 49. tA^' 

f. 9« Panicum insulare Jlfey. Eeseti, 60. Trichachnc insitlaro 
ei sacchariflora Nees ah Eeenh. in Mart. Brae. 2. 86. 87« Ad- 
carpa sacchariflora Baddi, Jgroei. Brae. 31. i, 1. /. 4. fei(i 
syft.^ Sacchamm poljstachjum jS£b6. Herh. Mariinie. 

§) spicnlis ienuioribus. / Rcimaria laxa Beichenh. Plo^ 
Surin. Spreng. Syei. eupjd. 2. 
^ America calidior, Meneo, St. Thomas, €ap. b. spei^ Lsi<^ 
nia. H» — Schoenus Fabri Boiih, esi hujus varioias monstroo^ 
iesie Yahl. Hacc ei 5 subsequenies species reciius inier Di^- 
iarias coUocandae? 

337* P. RECALVUM Kunth. Grom. 1. 39. Racemo subfasti-j 
giaio; spicuUs lanceolaiis, dorso glabris, pediccUum longtores 
superaniibus ; foliis lineari - lanceolaiis, scabris; vaginis hirsutis; 
lignla imncaia. Neee. Trichachne recalva Neee ah Eeenk* '^ 
MaH. Brae. 2. 88. — BrasiUa. 2(. > 

338. P. TENfiRRiBiUM Kuni^ Gram. 1. 39. Racemis partia' 
Ubus paucis (3-6), apprcssis ; spicnUs lanceolaiis, pediceUo 1<^ 
giore brevioribus; glumis denso vUIosis; foUis linearibus, supi^ 
pubescenii-scabris, subins vaginisqne laevibna ; ligola ovata, s^ 
iiuBCiila; culoio ramosissimo. ilees. Trichachne tennis Ntei «J 
Eeenh. m Mari* Brae. 2. 89. ^ BrasUia. 2^^ — Cnliiii 
(Nees.) GRAMINEAE juss. (Pankiiiii.) 125 

339. P. rumvm XmdJL Gram. ii 39. Racemo fasiigiaio; 
npiciilM orato-oblmigifl; foliis liiieafibiiB vagiiiifl^m pHoflifl* ifflct^ 
TriduuJine ▼elniiDA Neet iA EtetA. «» Mmri. Brtu. 2. 90. — Bn- 
flilifl anoiraliflJ 2^ — Aeceilii P.. leocopliaieo. (Nees.) 

340. P. PBmtUGiNBUifr MTmih. Orrnm^. 1. 39.^ 2. I. 165. 
Ciilmis fliBi|p|ieibiiflf nodifl* iBilicrinbiifl ; foliifl eenvolBiifl, ligidifl 
Taf;iinsq«e glabiis, iBienef eiiloaiifl, seabrinflcnlifl ) spicifl ^^icr- 
iiis-flCBiB, raflcicnlaio-eoB^stifl;.flpicn]iflieiBis, pedKcellaiis, ovaio- 
obWiigiB ; ginaia iiifenore nnlla } sf^enore iiiBervia, fenngineo-Til- 
losa; flkm lienBapbrodiio glabvo; Beotro quinqnienerfio^ fervngineo^' 
rilloso, dorso glsbro, bipaleaeeo; palea snperiore miaiiiia. MtiL^ 
Tricbaeline ferrngiBea J¥eeg ah EeetA, In Mari. Btas. 2. 90. — 
JfoBieTideo. 2(« •— An' linc P, pbaeoiriK Trku ? 

341. P. BACCHAROIDES MCunih, Gram. 1. 237«^ 30^ .Spicis 
creberriBAis, fiHfonnibBs^ panienlaiis, fosii^^iis; spicnllo oraio- 
laiicec^lBias^ acniaiis, pedicelloiiB, remotis; gluiBa. iiileriere imlla^ 
supcriove pilis loBgissimis -mollibas clliaia; :llore nehiro nni- 
palcaceo, enerrio; foliis inierne 'serieeo-pnbesceBiibns; Ugnla* 
hirsoia; ciiimo erecio, .al&siBMl. JSDA. Sacchflmm poljsiadkjnm 
SwmH%. Fktr. indL occ t. 127. {tetie epechtu n WiUd. eic no- 
iKfmif.) • Paspalum saceharbides Jfeee ah Eeenb. mee» Trin, Ic 
9. I. 107« — Ainerica ci^dior. ^ Habiios proisns Digiiariae^ 
P. Icacopbaeo ralde affinei 

342. P. acjUUFeruii Trieu /c. 8. /. 87« Cnlmo siinplici^ 
dnro. larcto, iercii, glabBOf ▼aginis cyliBdricis, glaberrimis; fo- 
Ki« latisrimo-^lanceolatis, 'acominaiis^ pianiS) nirinqne gbkbrisy 
striatas, sBbins' pfuiiioso-glancis; panicnla magna, paienie; ra» 
mio alimiis, coraposiiis^ penduHs; spioiilis pusillis*; glumisacB-' 
tiascnlifly aplee • batfbsiidifl, 'S-aerriis, snbaequalibas; flore info- 
Tiare nnipaleaceo; neuiro; superiore bermApbrediio^' ad^-ntnum* 
qoe Bwrginem papiUbso-piloso. • Melica laiifolia RosA. Jlor.^ JiidL 
i. 330. Miedi. Mami. 2. 297« — Ifldia orient. . 

343. P. RAMosuM JAtm. Mani. 29. iTifldL Spte. 1.346. P». 
aieiila ramis simplicibufl ; floribus snbienns; inferiore snbse»* 
riU; culmo ramoso. lAnn. — India. 

344. P. MCHAEMOIDGS »ei%. 0K#. 4. 17. JViBd. Spec. 1. 348. 
Paiiicola erecia^ contracia; caljcibns biflorifl^ polfgamis^ acuiis; 
mHno simpliri; foKia «Hsiichis, rigidis. JMs. — Malabaria. 

345. P. REMOrra Jlds. Oie. 4. 17. ff^tffd. Spee. 1. 348. 

pAniculaeramis iriqueiris; flosculis subgcminaiis ; aliero pedloella- 
o ^ ealmo ramoso^ ieiragouo-compresso. ReiM. — India orienialis. 

346. P. ANnDOTAi.e Bei*. me. 4. 17* WiOd. Spec. 1. 348. 
'aaicnla nuianie; calydbus bifloris, potygamis, acutis; culmo 
re^toy ramosissimo. ReiM. ' — Culium in bortis Malabarorum. 
— Proximum P. miliaoeo. (Nees.) 

347. P. NOTATUM Rei*. Oie. 4. 18. WUU. Spec. 1. 348. 
^aaricnla patenie; axilHs noiatis; foliis lanceolaiisj ciliaiis. Rei%. 
— > Snmatra. 126 GAAMINBAE jvi^. (P^niciUn.) 

346. P. RAEAbANB ILte •Ma. 4*. 18.' IFjfldl £^. 1. 354. 
Pmicalaiaiii 5 «alnio nanoM, ra^ciua^; rfbliMrcim ham ▼agiius- 
qno lon^tadiuailiiep •cilhilis. BeUb>^ f^ ChiiM« l^ 

349. P. FATCNS Zinii. iSipfe..a6;;JF«W. ^^«e^ 1> 352» Maxk 
JRIor. Jfii2. 1« 306* .Cokais reiloiiilbaa^ foUiaibiisi c0«daia«^ p- 
tticulis obloa^^«»pecKcellis miiflonB^' calfcibas inraliibos; tal- 
▼is ae^alibos ; floribas poljgainis^ sesume ad mniln laliKo plaoo, 
glabso* BomI. — India: onentalis. ;-^ Asi P* paieos^BiinaB. ? 

350» P« RoKBUBAHn Sprmg. Syat. !• 320. Cobnis adsccn- 
deniibaa^-.foliis lon^s; paniculas^^obloagisy rainosissiniis^ ; floii- 
bas. solitariis, reiaoiis$ yalvis . «aljoiais seoattdis, seearria, ac»- 
iis; coroUa iriValvi; semioe orali^ ^abro^ qnioqiumeFvio* JRedi 
P. ienellum Roxb: Flor. IkuL 1«.309« P^ ioypheron. ScMi^. JMsiA 
2» 244. -t— ladia orientalis» . .* • 

3&U P« .SERRkJLATUoc R»xi. FloTm Ind. im 309b 'Cnfania ^te- 
tis, 2i-4-pedalibi]s.;. foliis easifonaibasy kaargiae seRoiUtis; f»- 
nieiila. spieaia;> raivis calyciiiis aoainiaatls; semia<i! glaiiro, oib- 
longo. jRod^ft. -*^ ladia orieniolis* . . • < 

352. P. PAiiUDostjai./loa&> Fhm.JML L 310.. Ciilmia ere^ 
iis^ 2*-3-pedalibas; panieulav.erecia^ bY^ia, teuai;' camis ^ocis» 
triquetriii^ angulis. hispidia; pedloeflis. bifloris; Talvia caljcisii 
CBspidftiis^ coroUa irivalid $ 'x somine .dblaogOy ^abror Roa^. Jb- 
dropogon squarrosus Koenig. 7 (teHe Itoiri. L «• 270^) — ; JHonta 
Circair. i2J* ^ .-' .'»\ . •; r- 

353. P. uuGBNistJHE Romb^MaraJMl 1.310». Cnlnos mc* 
iia^ 2H4-pedalibas; piaiikala fanilL;> lamis qUadmlgularibiis^ gla- 
bris ; florihns .ptri/gamis^ soUtariis^ . semiiiibtiA oUan||i0> ^briv 
Roxb.- : P. RoxbarghiMttm JSckmii^,Mmi, 2*. 24^..*^ Jadia orin- 
iatisb -^ tDifl«ri>:a. P. .pidudote»9 .fipttis^ ramiii. .fiaiaeulae .ai flori- 
bas* masdolia^» (Roxbi) 'i . * 'i*' : 

.354; P. .sARMitNtosyDflc RMh.,]Rat. £mL 1*. 311* PcrenBf; 
inane; pilosum, saisneaiosum; sarmeaiis sabefectisy .floriCcti»; 
panicula paieaiejf floribus 8oUiarils> calycibas' glebiia, obins 
ineladeniibus floscuittm* beBmapbaodfetam ei neaicum» iioasft. — 
Sumatra. 

355« P* T£NUB RoaA. JFTor* Jbtd. 1. 313. Calmfs ereciis 
ramosis, l*6-pedaUbas^ panicula ieaai;. floribos in pediceUocosH 
muni pUoso geminaii% snfliiliia pediedUs- pSfiiaUbas inaeqasii- 
bas; coroUa irivalvi; aemine ovaio) iransverso andttio. Roj^ 
— M onies Cirear. 

356. P. ASPERATUai jKttnliL Gvmn. 1. 39. Ereciom; herba* 
coum; pilis rigidis asperainm; fojiis laaoeolaiisy pUcaiis; paitf-- 
cuUs ianoeolaiis; ramis composiiis; floribus gemiaatis^ polj^ 
mis*. Roxb* P. pUcatum Roxh. Fhr. Ind. 1. 313. *- Sumatrw 
2{i — Flores solitarii^ geminaii vel ieraaii» (Roxb.) Goaf. cu* 
P. pUc^o WUtd. (P; . pabiiifolio Foir.) 

357« P» MONTANiJK ite«i* Fk^ /nd. 1» 315. Colmis erec^ 
Us,,glabr>;, 3-4-pedaUbu8; foliis lanceolatisj nervo inaeqaaUie^ 6RAMIMBAE luss. (Panicnm.) 127 £nmf paniaiUi obkngii; laiiiis eapiliaribiis^ Atrl«lis; corolla bw 
raJn ; semine ^bbro, ovaliy dono trinerno» MoMb» ^ Montea 
Circar. 2|a * 

358. P. ATiiO¥iREN8 Trku ti» Spreng. iV. Jtnid, 2. 89« e$ 
9ysf. 1* 31>8.- Calmo. anbnnnoflo vaginiaqne §kbria^ foiiis lan^ 
reoiaiis) airoviveii^biis^ aspemmia; panicula laxnla, aeqnali, ob« 
loiiga; ramia laeTibns; spicnlis ' orbicnlaribns ; .glnmis ci^-ciiiia 
snlneqndMras^ floscnlis breTioribiw, striatisy ad nerros pmict»- 
to-asperio; llosenio bevmapiirodito pcdieellato» Ttin. Airalscbae* 
moides Jge gii^» an HmkIw jBanAw* et Jhbcq* — India oiicntalis. — 
S|wnigel bnc dndi Isaeiinea miJiaceam RoUu 

359. P. MoNACHNE Trm. m Spremg. N. Enid. 2. 86. H 
^«^. k 313. fhiliiiD ranloso Ta^nisqne. gilabris; foliis lineari- 
ms, fixnus^ glabrisf paoieala strieta, ^abra^ patala; ramis- flew 
[aosalia, -glabenrimia; spicalis obfengis; glninis.:ealfciiiis inacH 
inaiibflM; iBferiore-snppmsa; snperiove oblonga, g^aberrimay oIh 
asa. ^Viit. *— Insala Borboniae. ... 

360. P. SUBUNIFLORHM Bose.i, Hpreng. JS^. 1. 313. Pam* 
vla pMperrima, vaniiiiatay erecta^ lloscnlb obtnsis, nenrosis, 
nbesecntAns^ folns conrofaitiKsetaccis, ri§idis^ basi eiliatls; ra^ 
inis striails, ^abris; cuhno ramoso. JSpr. -^ Carolina. -^ Nees 
il P. aeicnlaro Poiv. dmoii. 

361« P. SpREiiGnjit JKiitiliL eVom. 1. 39. Panicnla paiici*> 
ora, crecta, ionge pednnculata; floscuiis ovatis, acntis, glabor- 
rmla, atriatisf^ fsBis IlaeaHbnsy snbeonTolatis^ birsiiio-^atis; 
nlmo liasi ramoso, glaii^o. JSpr. P. acmuiiiatnm Muekienh. JOmct. 
25.; ase Jtoarfo. P^ MaeUenbergii »prekg. SyeL 1. 314. — 
k.meriea boFealis. •>.).. 

36Qw P. EI.ON6ATIJM Pureh.'Flbr. 1.69. Glabrvm; eiainm^ 
anic«iis p^inidaiis, laieMlibosy gemlmm^ ^^bgato-pednncnia*' 
s iermiBalibnsqne; ramalls aliemis, divarieatis; glnmis alieri- 
s, obloagis,' aentis^ pedieellaib, coloratis; follis longis; collo 
tbbaribato; c awie compressoJ Fmreh. «— Ameriea berealis. 2[» -*- 
• IVeca ad P. agrostidifonna Xciiii.9 Sptengel ad P. virgatum 
«ii. 

363. P. TKKtOfLvm Spreng. N* EmA. 2. 103. 202. ^fmd. 
fsf. i. 319- Cttlmo compresso^ dielmtomo^ striato^ iennl; fo-' 
» liaeari-laticeolatis^ aeaminaiis^ glabrisf paaicnla depaaperatay 
nnninali; ramis 3, aitemis^ flexnosis, 2-5-floris; pediceiiis snl» 
Irre nodosis; oalfcis ralvnlis oblongis, obinms^ giabris, ner- 
ria. MuMenh. Panicnm n. 39. JlficeAlm& SUeer. ^27« -- Nora 
eaaria. — ASSmie P. nemomso. 

364. P. RECTUM Jfloem. H SehnU. Sf^ei. 2. 457« Panicnla 
itAria, foEo termmali Imriore; ramis simpHcibns, flexnosis; 
tnim aliemis, pednncniatisy oiiovaiis, iurgidfis; ▼alvnys mnlti- 
isktiny acutis; foMis iinearibus, striciis^ sensim aentissimisy sn- 
I «triailSy scabris^ subins piiosis; vaginis iongissime pilosls. 
rafto P* iiriciinn Pureh. Flor. 1. 69. — ^ Pennsylvania. — 128 GRAMINEAE jusd. (PanicunL) 

Nees nna cnm P# nunnloso Mieh. et P. panddoro £21 ad P. 
Bodifloram Lanu ^acit. . 

365. P. CARTII.A6INEUM MuMenh. DtBCT. 128. €ulmo p«- 
bescente'; nodis glabria ; foUis linneiiolAtift, negfo s ia, margine cu< 
tilagineis; panicula erectinscnlA, terndmli; ramis soliti^iis, tMo- 
nis, flexnosis, glabris, a basi diTisis $ caljce' pabcsoeaie. jlliic^ 
lcnd. — Georgia. 

366. P.^ fiHioFHORUM 8cMi. Mani» 3. 591. Panicnke eiM' 
taa diflusae ramis capallaribas; floscnlis oyato-oblangis, noro' 
sis, .acntinsonlis,. g^bris^ foliis lato-lanceolalSsy rigldiS) .pik»tQi- 
cnlis ; vaginis pilosis. Spr. P. lanuginosnm ^osc tn Sfrtn^ 
St^st^ 1. 319. — Georgia. 

367« P* SPRBTUM SdnttU. Mmd. 2. 248. Cnlmo glabro, sir» 
to; nodis glabris; foliis lineari^lanceolaiis ; radicalibns aUirfn>' 
tis; lignla-alba^ barbiformi; panicnla tenninaJi, contracta, n«^ 
sissima, densa^ jramis glabris^ temis raknnlisqne flexnosifi^Ytj^ 
▼nlis calycinis pnbemlis, parmlis* MuAUnXu Panicnm v.))!' 
MudkUnJb^Dtkcr^ 125. — r.Noya AngUa. 

368. P. DENSUH MwMenL Jlsscr. 122.. Cnbno crasso,p 
bescente; nodis pilosis; foliis lanceolatis, nervosiq^ pubesc^ 
bnsy margine pilosis; iigula pililera; raginis elongalis, strii^ 
pubescentibns ; panicula densa^ multiflora; pedmnciilis pediceliif' 
qne subgUibris. itftteAM^. <.~ Anmioa borealis. -— Affiiiepn*' 
cedentL 

1 .369. P. liAcRUM Kuni1u.Graaiu U AQ. . Cnlmo tenni, ca<»- 
pitoso;. nodis glabris) loliis lineari^lanceolatis , glabris, ^ 
minatis$. .yaginis infieiciorihns piiosis^ ore pnbesoente^ p^ 
cula ramis ternis, divisis, glabris; caljce pnbeseente; viItdIi 
pmadma orata. MuMmJK .P. iteAm^ Muehimib. Desct^ 118. ^- 
denstnm BrickeH M JSnWtn. (fsitfe /MuehUmi.) F. liton Sdd 
Mani. 2. 250. P. EnsUni Trin. mss. Nms ah EsmA. in MaH* Brt^ 
2. .227 f F. barbnlatnm Spreng. SysL 1. 314 («rd» ssfn. J^ 
ei€.yf Panicnm oTale miaii. Bat. 1.123? ^ America boisi^ 

370. P. UCITBIINATUM iSwor^is» Prod. 23. ^iisci. Flor. J!^ 
occ. 1. 152. Schlechiend. m Xmttaea6.34. 'Paniculis simplicil^ 
foliis breTioribnc^; /ramfs capUlaribus^ diflnsist spicnils resio^ 
obovatis; cnlmo decumbente^ genicnkto, ramosof fpMis \9d^ 
lato-siibnlatis, ereciis raginisquo viliosis. Sw. — Jamaica, H^ 
xioo. — Simile P. nodifloro. 

37 !• P. i«AXUM SwaeiM. Proi, 23. Ejusd. Flor. lud. occ. i 
157* Panicnla.simplici, nntante; ramis capillaribiis; spicniis ^ 
proximatis, altemis, adpressis ; . culmo iiliformi, flaccido; (^ 
liileari-lanceolatia. Sw. — Jamaica. 

372. P. FLAVE8CEM8 Swart%. Prod. 23. J^<2. FJor. Ind. 
1 . 1 5& Panicnla simplici, erecta, stricta $ ramis snbfastigiatis, infi 
oppositis; spiculis approximatis, secundis; pediceliis hi^ovi 
Sw. P. iasciculatum ^ JVees ah Eaenh. tn Mari. Brae. 2. \'^ 
— Jam.aica australior. — « Culmus simplex, 3*4-pedalis. (S^*) 

373. GRAMINEA& JUS9. (Panknio.) I2P 

373. P. OETZOIDES Swari^ PfoJL 23* J^fMl. Hor. Hjid, oee. 
l 163. ilWtf 0& JBfCfii^. in JlfaH* Bras. 2« 1$4. Fanicnla. sab^ 
simplid; nmh erecii»^ aipicali« remotiiiscolis , oTatis, acutis; 
calmo erecto^ indiTiso; foliis laio-lanceoiatie, basi rotandatis; 
Tagiiiis 8ukaio-stnaii8»'£^i0^ — Jainaiea, Br^silia. 2^ -* ^idniiui 
3-4-peiUJia. (Sw.) *1 . 

374. P. pxTEwrmmm Fair. Enc^l, mn'^ 4*. .983. I^aii%- 

cnla diJhsa^ pat^tianou^ gfeberri^ia} flosopjis oraiia, obtnsis^ 
foliis laManoeobitis, cilistis.;. raglna.ofe niargi|ie%i^e .pilosa;^ cuV 
mo ieicti^ laeTi(.jiodis gibboSi«« fptr* -— -St»D^pii|igp, JHenco* 
— • SpKogel ad P. arandinacenm .dlieit. . « . / . . 

375. .P. muLnsi^nrE De§v. in, Poir^ JBiu^ ,suppti,,4- ^TSt* 
Panjciila gkbra, diflusa, erecta; foliis lato-:laiWHsolatii|, longissip 
BU87 gUberriniis; glnmls oraiis» obtiisis; ▼^rnla tevtia minima. 
Poir. -- Antillae. 

376. P. visiiiiBLir Scfirad. i» SchiuU. Mani. % 255. JVees 
^ £«■&. m Marim Bras..2. 157* Culmo erecto, aimplipi; fo- 
^ ianceolato-linearibns, planis, snbtns leyiter pnbescenti-bir- 
ns; ragiiiu dliaiis ; panienlis ra^osisi terminalibns axillaribqf- 
pe; ramig altemis, Yilioso-pnbescentibna ; spicnlis oblongis; c»- 
lycijiis Taknlis in^eqnfdibns, pilosis; florenentrobiTalTi, Schrad. 
- Bwjilia. 2J. 

377. P. jllAmiii.UNi Schrad. in SchvU. Mani. 2. 255. iVees 
^ Esenb» m MarU Bras. 2. 139« Cnlmo erecto, simplici; foliis 
>TaU».luiceolatisy nndulatis^ pnbeseentibns ; panicnlarainosa; ra^- 
l^' aUenus^^paientibns Taginisque TiUoso-pnbescentibns ; spicn- 
»* oblongia; calycinis TalTulis sub^u^nalibas^ pilosis;. flore neu- 
^^ Vitalii Schrad, — Brasilia. 2J. 

378. P. NEMOIULE Schrfid. in SchuU» Mani. 2.^ 255. Cul- 
><> sdaeendeate, infemn radicante, ramoso; fbliis la^ceolatis, le- 
iter Qadolatis, basi Taginisqne Tiliosis; panicula subramosa; 
^>»is aliemis, patentibus, scabrisi basi pilosis; spicaUs oblon- 
''f* cal/dnis TalTulis subaequalibas, glabris; flore neutro bi- 
^n. Schrad. P. Mariianum Nees ah Eeenh. m MaH. Brae. 3. 
^* -^ Brasilin^ Insula Trinitatis. — * AiBne praecedenti. 

379. P. ukTfSSiMCM Mikan. «im. Trin. t» ^Spref^. iV. Enid. 
• ^7. el Sysi. 1. 318. Neee ah Eaenh. tn Mari. Brae. 2. 152. 
^ DiM. 2. i. 179. Ejfisd. Ic. 18. t. 208. Cnlmo, Taginis fo- 
'^ae glabiis, latissimis, otato - lanceolatis ; panicnia oblongo- 
■ceohta^ nutante; rbachi glabra; spiculis oblongis, acntii|; glu- 
^ caljcina inferiore oblonga , trinerTi, flosculo brcTiore, pilo- 
Is; snperiore glabra; floscnlo bermapbrodito acuto^ glaberri- 
i. Trin. — Brasilia. 2|. — P. palmifolio affine ? 

380. P« BCnuiiATUH Spren^. Sysi. 1. 319. Kunih. Gram. 2. 
167. Calmis suberectis, confertissime dicbotomo-^^ramosis, fo- 
tia; foliia disticbis, angnsie linearibusy siccis couToIuto-seta- 
87 glabris; Taginis ad nnum latns ciliatis; margine ligulari 
$iutisaimo; panicnlis subramQsis^ erectis; ramis altemisy ca- 

CVNTH. StNOPS. 1. [ 9 ] 130 GilAMINEAE Juss. (PaniGum.) 

'pina^dfl «picuUflqae ^abris; gkiinis ina^iqiiriibiui ; l&fenoreG-, 
snpcriore 7-nerna| flbre hermaphrodiio iaeri, albido; nusciilo 
bipaleaceo. Kih^ P. distichophjilnm Nee$ tA E$etih. t» Mai, 
Btm. 2. 234. Aira tlistichophylla Spreng. Nov* Prov. 46. Eyni 
S^. 1. 216. Schti».'Mani. 2. 579. -^ BraaiUa; 

381. P. SETiFOLiUBi Neee ab Eeenb. tn lHtart. A«k 2. 23! 
Panicniis ea|ii]laribns^ parne, paiulla^ ramis a baat mcenutii 
dirisis simplicibusve; spienlis ol>oTaio«-snli^obosi8, pnbesccoli' 
Ims; elnma inferioi^e ovala, obittsa,- dimidio breviore^ ciilinoa^ 
scendenie, didioiomo-ram^yso ; yaginis velniino-ciliatis ; fol& n- 
perioribus convolnio - seiiMseis, • eiMtis ; li||;iila brevissiiiui; tm- 
'Caia.-minnte' crenulaia. Nees. — Brasilia meridionalis. — ic^ 
dli ad prkcccdentem. (Nees.) 

362. P. Heynii Both. Nov. Spee. 49. Paniculae Mmu^ 
ramis strictis, divisis^ basi pilosis; infimis verticiUatis citf^ 
mulis ^ciculatis, flexuosis, asperis ; pedicellis aliemis, solhtf>ii 
caljcis glnma exteriore cordaia, obiusa, spicnlam involvenie; i** 
liis argute s^rraiis; vaginis margine et ad oras pilosis. Rotl^" 
India orientaKs. — Prorime ad seqneutem accedity fide Ro&' 
'S^j^^rcngel ad P. tenne'ducit. 

383. P. itefiRTENSii Roih. Nac. 8pec* iS. Panienlae oU» 
gac ramis siriciis^ simplicibus, basi subpubcsccniibns, em\^ 
vcriicillaiis^ pednncnUs geminis^ vaMe inaeqnalibns f calvds ^ 
ma exieriore cordaia, obinsa, spicnlam basi obvolvettte; foliortf 
vaginis supeme sirigbsis. RoKh. '-r- JEtsseqnebo, ^ 

384. P. OR.VATUM Hamm. Prod. 11. Cnlmo elato, nn«» 
villosinsculo ; foUis cordato-lanceolaiis, pnbesccntibiis ; nodis ^ 
iidllatp-pilosis; panicnlae ramis villosis; floribna alteniS) F** 
bescentibns*.'framiJSf. — - Portorico* 

385. P. PORTORiCB!raB IkanUi. Prod. ii. Cnlmis flexvo«>i 
snbfasciculaiis, apice ramosis; nodis nndis; foUis lineari-ltf^ 
latis, glabcrrimis, basi ciliaiis; panicula snbsessili, snbraf^ 
divaricata; floribus raris^ snbovaiis, pUosiuscnlis. tfofR^" 
Poriorico. i 

386. P. AURicuuTUBf FRffd. mas. Spreng. Syei. 1 . 322. ^ 
nicnlae ramis strictis; floscnils lanceolatis, acnminatis, ^^^ 
nervpsis; foUis cordato-anriculatis, lanceolatis, basi ciUat]^* ^f 
— America meridionalis. , 

387. P. BisuLCATCii T%unh. in Nov. Aci. Ups. 7* 141. ^ 
nicnla capillari, patcnte; caljcibns trinervibns; vaginis foUoi^ 
dnpUcato-sulcaiis^ marghie ciliatis» Thunh. P. gmssarinm Tf*^ 
Jap. 48. (iesie Thunh.) — Japonia. 

388. P. CONTOLUTUM Beauo. im herh. WtUd. Spreng> S^ 
1. 319. Neee ah JBeenh. tn Jlfarf. Brae. 2. 173. adn. PresL ts il 
Haenk. 1.304. Cnfano tcrcti, erecto, siinpUci, glaberrimo;^^ 
nis ad oras pilosis; foliis Unearibns^ canaUcnlaiis, glaberrinKi 
panicnla foliata, patenic; rhachi communi parUaUbnsqne scabrt 
spicnlis soUiariis, ovato-Ianceolatis; gluma inferiore rotniM^^ GRAMINEAE luss. (Panicom.) 131 

t 

oMubf iina ; snpeiiore ei palea neutra infcriore ovaio -hneeola* 
tis, acniiB ; ^mna lieniuiphn>diti inferiore oTato-lnnceolaia, laeTi. 
PretL — Afriea aeqninoctialis, iiozonia* 2^ — Spedmen Bel- 
rUiaDiun dilTari ra^is pnhesceaiibBe. (PresL) 

339. P. iiADA«AaCARlEKSE Spreng. SyaL 1. 317» Panienlae 
difrosae ramifl diraricatis, glabris ; fioacniis oblongis, acuiis^ gla- 
bemmis, obsoleie nerrosis ; foliis eonvolntis Taginisqne laeribna; 
cDlmo nmoso. 8pr. P. coloratnm Pdt^-Jft. sim. P. airoides 
iF^^g|e;e fliM. JVees ah Esenk m Mari. BroB, 2. 175. oilmil. — 
Mada^caria, Insnla Franciae. — Sprengel bnc cnm ? dncii 
P. gndkntnm Potr. 

390. P. coNFERTUU Buwxux in Poir. EneycL suppL 4. 279. 
Pamcola erecta^ lanceolata^ apice conferta; foliis elongato-lan- 
^latia, ^abris; vaginis snpeme liberis, conrolutis, ore barba- 
iis. Potr. — Aniillae. 

391. P. FE8TUCOIDE8 Potr. EncycL auppL 4. 283. Panicnla 
setnli, sttbdiffttsa, glabra; floscnlis elongatis; glnmis scariosis, 
niQlids, corolla brevioribus; foliis amndinaceis, gbibris. Potr. 
— India orienialis. 

392. P. PTERTGODiim Trin. ined. Radice repenie; cnlmis 
m^ctis, simplicibus, glabris, basi subbulbosis; nodis sericeo-Til- 
l^is; Taginis ciliatis; foliis conToIuto- seiaceis, sericeo - scabris ; 
panicala eontrilcia, lineari, laxiuscnla; spicnlis oTatis, obinsis; 
Siomis breribos^ aequalibus ; flore u^que bipaleaceo ; inferiore 
masculo. OtachjTium junccum Neea ab Eeenh. <n Mari, Brae, 2. 
272. ^ Brasilia. — Floris inferioris (mascnli) palea superior 
^i^^y alato-cncullata, ampleciens inferiorem. (Nees.) 

Speciet aui inibi plane ignoiae^ aui stmciura a genere re- 

cedenies. 393. P. sWARROSUM Xom. Encyd, 4. 743. Spicis lii 
^ alternis, subfasciculatis ; calycibus subnlaiisy scabris; Tal- 
iila fertia obtnsa* Xofit. Ecbinochloa ? squarrosa Boem* ei 
HvU. Sygi, 2. 479. — India orienialis. — Lamarclc buc ducii 
^^ ? Andropogon squarrosum lAnn, 

394. P. ABORTlTUBl Brown. Prod. 1. 193. Trin. /c. 16. I. 
^^. Panicula effusa, e spicis altcmis^ raris^ paucifloris; flori- 
)Bs laoceolatis, acuminaiis; gjLumae TaiTula inieriore hispida; 
i^iis sopra pilosiuscnlis ; culmo ramoso, compresso Taginisque 
^^rsom scabris. Br, Andropogon squarrosnm herh* Linn. (nec 
*"n. St^jfpL) Anaihemm abortiTum Beauv, Agrosi,» 169. — 
ora HoUandia. — Praecedenii simillimum. 

395. P. 8PINE8CEN8 Broum. Prod, 1. 193. Panicula pa- 
nte, lanceolata, e spicis alierais, indiTisis, raris; floribus lan- 
«latis, aeiiminaits, semicoloratis foliisque glabris, planis; Ta- 
nis reiroTanm laeriusculis. Br, Chamaeraphis ? spinosa Beauv, 

SchuU, Mani. 2, 253. — Kova Ilollandia. ' 

396. P. MURICATUN Rei». Ohs. 5. 18. JViOd. Spec. 1. 348. 

[9*1 1^2 GRAMIXEAE luss. (PanicuinO 

Panicala patenie; floribns soliiariis, marieaiis^ colmo ndicanif, 
adscendenie.' Ret^i — India. — P. rad^canti Rei»* proxmraiD) 
iide Nees. (in Mari, Bras. 2. 2070 

397. P. DEUSTUM ThunS. Prod. 19. J^dt Rbr.C^p. 1.391 
WUU. Spec. i. 347- Panicnla paienie^ floribns solitariis; gln- 
•mis glabris, apice pnrpnreis. Tkunh. -^ Cap. b. spei. 

39S. P« INCONSTA.NS Trin. mss. Nees ah &mh, i»' Mari. 
Sras. 2.. 132. Racemo composiio^ raccmnlis breribns, <rectis, 
paucifloris, inferioribns magis disianiibus ; spicnlis soliiariiB, oti- 
io-oblongis, acutis, glabris ; glnma inf«riore ^nperiore rix qnarti 
parie brcviorc; cnlmo ramoso^ elongato; foliis liupari^laDceolA' 
tis, glabris vel pubcscentibus. Nees. — Brasilia. *2H» 

399. P. ADLUDEN8 Roetn. ei Schulf. Sysi. 2. 457« P^ni^ 
subconiracta, stricta; ramis basi villosis^ cnm ramuiis fasdcoii' 
tis, altcrnis; spiculis ovalibus; caljcis univaivis gluma snlotir 
villosa ; culmo ramoso ; foliis linearibns, sursum scabcis. Bsli 
P. paradoxnm Roih. Nov. Spec. 53. -^ India orienialis. 

400. P. CAPENSE Lichiensiein in Roem. ei Schuk. 8y«<-^ 
457. Nees ab Esenb. in Linnaea 7. 275. (P. ienellnm.) Panicfll» 
capiliari; ramis basi fascicnlaio - divisis, a basi spatio nudis t» 
mulisqiie fascicnlatis, flexnosis, glabris; spiculis ovaiis^ obtusi^ 
viliosis; gluma inferiore oblonga, spicula iriplo breviore; ^^ 
culo masculo bivalvi; culmo basi ramoso, adscendenic Mmfi* 
lineari - acuminatis, supra velutino-sericeis ; ligula tmncatai ^ 
iicnlata. Nees. — €ap. b. spei. 

401.. P. ? GYMNOCARPUiii EiUoii. Boi. 117. Nuii. Gen. l'^ 
Spicis paniculatis ;. spicnlis biseriaiisy paucifloris; caijcis val^ 
subaequalibus^ paientibus, coroUa multo longioribns. EiL — ^ 
vannab. 2j< 

402. P. SPECIOSUM JVaU. Carol 73. Panicula elonp»! 
ereeia, gcnicnlaia; ramis veriicillaiis, simplicibns, brevibns; ^ 
ribns solitariis, snbsessilibus. WaU. — Carolina. 

. 403. P. DENSIFLORUM fViUd. herh. Spreng. Sysi. 1 
Panicnlae coniraciae ramis angnlaiis^ scabris; floscnlis mea^ 
naceis, ovatis, fnsds, glabris; cnlmo ramoso; foliis lineariiHA 
cnspidatis^ ciliatis; vaginis nodisque birsuiis. Spreng. — ^^ 
Orinoci. 

404. P. PHALAROIDES Roem. ei SchuU. Sysi. 2. 452. ^ 
mo snbspicaioy cylindrico ; spicnlis subnnifloris^ pedieellatis; ^ 
diqne imbricatis^ snbrecurvis; glnmis caljcinis dnabiis majon' 
busjongitudinaliter striatis, apice villis barbaiis. Roem. dSdiJ^ 
Hjmcnachne ? phalaroides Nees ah Esenh. in Mart. Bras. 2. 2l0| 
— Java. 

405. P. NEGLECTUM JRoem. ei SchuU. Sysi. 2. 451. Panici* 
brevi; racemnlis brevibus, nnianiibns; cnlmo ramosiasimo, r*" 
mis paientibns, ad apicem fere nsqne vaginaio; foliis pateDiibitf 
reflcjcisqnc. Roem. ei Schuli. — Africa. 2|. 

406. P. MEGAPOTAMICUM Spreng. Cur. posi. 34. Panicol»* GRAMINEAE Jiiss. (J?«ttfcmii.) 133 

ramis paieoiibius floscalia .bceyUsliiio pedicenaHs«..j^UW89 IM»^ 
lif, nenrosii; ceroUis loddis) tfulmo mgaUdpr-Solwque convoW'. 
tis glabris. 8pr. — Rio Grande. 

407. P. INDICUH JAnn.Mfinf, iSA., IMm. ,fiibtu !i.- 9^ Boxh. 
JFlar. huL^i. 285. Tri». IH9e. 2. I70f . JS^- /o.. 17> if 197, 
Calmis 4-8-poUiearibas, e ,baiai repente adscend^ntibos; spicifi, 
HabcyliDdricis, nndis; ealyce. ^bro$ j^Tolncris inillis. Roxb^ — 
India inienialis^ Manilla. 2|< . . .. 

408. P. . CONGLOMERATUBI LhfU JWo^. 324. IFittcl. Spec. 1. ^ 

341. Spica sccnnda, suboTata^ floscnJis obtusis. Xtns^ Jdra in*.' 
dica Xtm. Spee* 94. {Jte^e JUnn.) — India orienidis. 

409. P. PEliLiTDM Trm. mes. JVeee o6 Esenb. iu Mari. Brasi 
l 148. Trin. Diee. 2. 198. Ejued. Ic. 20. i. 237. Racemo de- 
omposito, coarctato; spicnlis oblongo-lanceolatjs, pedioellis rfaa- 
hibnsqae TiQosis^ glumis aeqnalibus, flosculos exoedentibus; 
aascolo biTalri ; culmis caespitosisj adscendcniibus, ramosis ; Ta- ^ 
pnis fotiiBqae linearibas planis rillosis. iVees. — Insula O- 

^rabu. o ? 

410. P. PsELDAGROSTiS Truu mes. Neee ohEeenh. in Mari. 
fnme. 2. 149. Racemo eapillari-Tirgaio, erecio^ supradecompo- 
tto ; ramalis basi nudis^ racemoso-diTisis rbachique pubesccnti- 
us ; spicalis lanceobits, angusiis ; glumis aequalibus, flosculo her- 
laphrodiio longioribus ; flosculo neutro biTalvi ; culmo erecto* fo-. 
isquc laio-linearibus Taginisque pubescentibus. JVeee. — Insula 
UWaha. 2(. 

411. P. ACUTIFLORUM Poir. £fficyc/. siippt 4* 283. Glabrum; 
lanicnla simplici, paieniiuscula; floribus aliemis, pateniibus, 
catis, oblon^s; foliis oblon^o - lanceolatis, glabris; Tagina sub- 
labrau Poir. — Pairia ? 

412. P. MELICOIDE8 Potr. EncycL evppL 3. 283. Glaberri- 
luns; panicnla debiii^ elongaia; floribus geminis, altero sessili; 
ami« acutis ; foliis lanceolatis. Potr. — > Brasilia ? 24« — P. 
laeforme, femina? (DesT.) Sprengel (Syst. 1. 322.) conjungii 
m P. poaefoiteii snb nomine P. dioeci. 

413. P. POAEFORBIE Potr. Enctfd. euppL 4. 284. Panicula 
^icata, iniemiptay elongata; ramis brcvibus, subfasciculatis ; 
^scalis oTatis, compressis ; foliis angusto-lanceolatis ; cnlmo de- 
If. JPmr. — Patria ? — Piorcs omnes mascuK ? Nces {in 
ari^ Brae. 2. 191.) cnm praecedenie eoiijungii snb nomine P.- 
•lieoidis. 

414. P. GRACILESCENS Deev. m Potr. EncycL euppL 4. 279. 
imw panicnlae gracilibus, elongatis, glaberrimis; glumis ova- 

obtasis; foliis lanceolatis, aspcris, dcnticulatis ; uliiuio clon- 
to^ longe vaginato. Poir. — Carolina. — Afline P. ovalitolio. 

oir.) 

415. P. GRACILENTUM Potr. EncycL euppL 4. 276. (v. e. in 
^^ JDesf.) Sptca brcTi, snbpaniculaia, gracili, erecia; flosculis 
Lc«olaiisy acatis; caljcibas bifloris; rhachi flemosa ; foliis gra- 134 GRAMINEAE mss. (PaniCiiiii.) 

mineis, gbbris* Polr. -^ ParMa 7 -^ AIKm P. prosiralo Xoflk? 
Spedmen h€^. Desf. a Poiretio deseriptmH est manemB ei noD- 
dnm satis explicatnm. 

416. P. HAEKATODES PtetlL Flor* Sietd. 1. 43. ScMT. Mmd, 
3* 583* Panicnla simplici^ tamis alternis; rliacbi angnlata; lo- 
cnstis racemosis, secnndSs^ binis, alteva sessili; i^nmis OTaiis 
paleisqne bispidiS) 3-nenibns; ^vma inferiore mncronatn; cnl- 
mo compresso; foliis patentibns^ macnlatis. Pred* P. munidia- 
nnm Pred. oUnu — Sicilia. — A Panico (Oplismeno) colono di- 
rersnm dicii PresL 

417- P. RAFDrBSQtJiANUH (E^Jm. ^Joum. hoi. A. 273.) SML 
Mani. 2« 257« Foliis lanceolatis, patentibns, basi ciliatis; pa- 
nicnla pubescente; pednncnlis flexnosis; glnmis ciliatis. JRo/Eii. 
— Nova Caesaiia* « 

418. P. CAFFRORUM Rei%. Ois. 2. 7« Panicnla rerticiliida 
ramosa; corollis nnllis; nectariis Tilloso-laceris. RH%* <— Afinca 
anstralis. — Habitns Hoici. (RetE.) Holcns eaffiromm ? (R4»eiB. 
et Scbnlt.) 

419. P. FUGAX JToefi^. N^Owrf. 23. 209. Roem. ei JSc&nl. 
Sjfsl. 2. 467« Cnlmo decnmbente; panicnlis celerrimo marcidis. 
Koenis. — Patria ? 

420. P. LAiKURCKn Kmdh. Gram. 1. 41. PanicnKa oUob- 
gis, mnticis, laeyibns; caljrcibns brevissimis; cnlmo redinato.. 
ramosissimo. Lam. Agrostis pauicoides Lam. lU. 1. 162. (r. ^ 
tn hefh. VeiU.) — Patria? — Cnlmi genicnlatL Folia i^btbn. 
(Lam.) AfSne P. yirgato vel P. jnmentomm. 1 

421. P. Paractaenum Kunih. Gram. 1. 41. Panicala sia- 
pHci; spicnlis mncrone snfVnltis; flore nentro bipaleaoeo; tignii 
barbata. Paractaennm Novae HoUandiae Reauv. Agroeim 47- ^ 
10. f. 6. •— Nova HoIIandia. 

ICHNANTHtJS beauv. 

Splenlae biflorae; flore inferioro neutro vel mascnlo; sn- 
periore hermaphrodito, pedicellato; utroqne bipaleaceo, matico 
Glumae 2, ovatae, acutatae, herbaceae, concavae, muticae; in- 
ferior brevior. Paleae floriji neutrius vel masculi herbaceae; 
inferior glumae superiori simillima; superior dimidio br^viof, 
bicarinata; paleae floris hermaphroditi coriaceae, ovato-obloiK 
gae, acutatae, involuto-concavae; inferior major, ad ntramqne 
basim squamula aucta; superior binervia. Squamulae magnae^ 
camoso-membranaceae, oblique oblongae, obtusae, glabrao^ ia 
pedicellum decurrentes (flos intermedins bipaleaceus, reUqns 
contrarius Beauv.). Stamina 3. Ovaxinin glabmm. Styli 2, 
terminales, liberf. Stigmata aspergUliformia; pilis siraplicibus^ 
Sqnamuliie 2, externaey trunoatae, oonnataet, camosae, gb- GRABUNeAE Juss. (Icfaiiantlius.) 136 

bne. Cafyopsls^ .•«• Grami$^JbIH9 buAf pbum^^mUimer' 
vui, mtembranaceui panieula ramofis, Diffeift a PanicQnm- 
nbi palea inferiore. fioris hennaphroditi ad basim utramque 
squamnla ancta. * * 

1. L PAMICOIDES Bemw. Jgftosi. 56. L 12. /. 1, Potr. IIL 
Gem. mfpL i. 910. Kunih. Cfram. 1. 245. U J4. Ramis nodis- 
qne pnbcMentibns ; foliis inaequilatero-oblongis, acunnnatis, stri- 
Ato*nndtinerviis, membranac^is, .glahris; Tagiais pube^lis; pa- 
nioda taminali, ramosa, ereet^; ramis piitulls, pubemlis; gln* 
mis ofalis, acuiis, inaeqnalibus, glabris; flore iiiferiqre neutro, 
bipaleaceo; flore hermaphrodito laeyi. Kih. Panicnm Ichnan-* 
tbnm NetB ah Etenb. m Mari. jffros. 2. 149 ? — America meri- 
dionalis. 

2. JL ALHADENSis. Cnlmo basim versus nonnunqnam ra- 
moso; Taginis glabris^ pubescentibus Tel TiUosissimis ; foUia lan- 
ceolaiisy acnminatis, planis, striatisy glabris rel subpubesccnti- 
bns^ nargine hispidis; panicula erecta, ramosa; ramis gemiiiis 
rel temisy laeribns, strictiusculis ; spiculis glabris; gluma supe- 
riore majore^ florem inferioirem mascoloni aequante ; flore herma^ 
phrodito laeri. Panicum almadense ilTees. mss. Trhi. Diss. 2. 
186. J^rtM/. /c 19. /• 217* — BrasUia. — Palea infcrior floris 
hermaphroditi ad utramque basim squamula aucta. (Trin.) 

3. I. IjEIOGArpus Kunih. Gram. 2. i. 168. Culmo nodisqiie 

pilosis; foliis inaeqnilatero - laoceolatis, utrinque snlcaiis,. supra 

scabrinscttlisy snbius pubemlis; vaginis lannginosis; panicula ra* 

mosa, ereeta; ramis geminaiis, snbfasiigiaiisy scabris; glumis iu- 

aeqnalihns, apice scabriuscniis; flore infcriore masculo; supe- 

riore hennaphrodiio , laevi, nitido. Kih. Pauicum leiocarpum 

Sprem^. N. Euid. 1. 243. Ejusd. Sygi. 1. 317. musd. Grmdz. 

f. S. jf. 13. Nees ab Esenb. m Mari. Bras. 2. 147- Navicularia 

lanata Haildi, AgroM. Brat. 40. i. 1. /. 5. (Ie«/e Neea.) ~ Bra- 

iilia. 

IiSACHNE BBOWy. 

Spieiila hiflora; flore utroqne btpaleaceo, eoriaceo; Infe* 
riore masculo vel hermaphrodito ; siiperiore feminep, interdum 
lermaphrpdito. Glumae 2, suhaequales, concavae, apice roiuii- 
'atae, muiicae. Paleae2, muticae, coriaceae, concavae; inferior 
nperiorem binerviam amplectens. Masc: StaminaS. Squamulae 
, extemae» coUaterales, trancatae, camosae, glabrae. Fem. : Sta» 
lina inilla ve! rudimenta minuta. Ovarium glabrum. Styli 2, 
erminales. Stigmata plumosa. Caryopsis ^ialeis induraiis in- 
lusa. Gramma tn inundatit vigentidy glahra. Folia planai 
ello vaginae barbato. Spiculae pedieellataef paniaUatae^ 1^6 «RAMlNfiAE iim9. (tsachiieO 

eum pedteeBo eontinuae. Gtetis reetiiM Paiiieonm sectlMi 
Btxike adsoeianduin. 

1 • L AU8TIULI8 Broum. Prod. 1 • 1 96. (v. 9.) Panicula lanceolaia, 
simplicii^ ramis pedicelliflqae flcxnosis; cnlmo erecio. Jffr. Pa- 
nicum antipodum Spreng. 8y8i. !• 314. ~ Nova Hollancliju 

2. I. TRlcAftiNATA Roih. Nfn. Spec, 57. PanicnU capiUan, 
snbefTnsa, intra ramos pilis lon^s, patnlis; ramis snbvertieilla- 
tis^ dichoiomis, flexnosis, cnmmmulis nnifloris, nadis^ mItcis 
glnma inieriore magis ventricosa, iricarinata, aspora; foliis lato- 
lanceolaiis, striatis, glabris^ vaginis margine ctlialls. HoHL — 
India orientalis. 

3. I. MILIACEA Roih. Nov. Spec. 58. Panicnla sobefiiisa, 
capillari; ramis subverticillatis ramnlisque asperis, flexiiosis; 
spiculis ovalibus; obtusissimis ; mascnla corolla femineani sujmt- 
eminenie; fpliis liDeari-lanceolatis, asperis; vaginis mar^ue d- 
liatis. Moth. — India orientalis. — 8prengel ad Panlcam atro- 
virens dVtn. dncit. i 

4. I. PULCHELLA HofA. Nov. Spec. 58. Panicnla sQbefliisa, 
capillari ramisqne subverticiilaiis subflexuosa; spicnlis orali-snb- 
rotundisy minutis; corollis aeqnalibus; culmo fiiiformiy delnli, 
ad nodos barbato; foliis lato-lanceolatis, utrinque asperis, basi 
rotundaia seiis remotiS) cum vaginis iaxisi margine oiliaiis. jRolA 
Panicnm pulcbellum Spreng. Syei. 1. 322. — India oricntalis. 

5. I. MAURITIANA Kunih. Cram. 1. 243. /. 33. Cnlinis ra- 
mosis; nodis imberbibus| foliis uirinque scabriuscnlis ; Tsgiiiis 
roargine ciliaiis; panicula ramosa, difitisa; ramis ramulisqne ai- 
iernisy glabriusculis ; spiculis obovatisj glabris; flore inferiorc 
hermaphrodito, snperiore fcmineo, utroque fmciifero; glQmis ae- 
qnalibiis, S-nerviis. Kih* Panicum dnbium Xrom. EncycL 4. 74o^ 
Panicum biflorum Lam. lU, 1. 174. L? Lamarckii JfuniiL Gnm. 
1« 42 ? — Insula Franciac. — An oadem ac L miliaoea HoiJL / 

6. I. BIENERITANA Brown. Prod. 1. 196. Potr. EnctfcL swffL 
3. 185. (^excl, «yn. Burm. ei Pluk.) Panicula composita ramu 
pedicellisque capillaribus; floribus minnnis; foliis ore Taginac 
birsutis. JPotr. Meneritana Herm. Zeyl. 24. (ieeie l?roipn.) Xeu- 
radme meneriiana Boem. ei SchuU. jSy^. 2. 475. {exclf syn^ Burm, 
et PlukUf) Panicum Meneritauji Spreng. Syei. 1. 321. — Zey- 
lona. — Linnaeus Pluk. Alm. i. 300. f. 2. ct Burm^ Zeyi. /• 47- 
y. 3. ad Poam icncllaiii ducit. Forsah una e tribus praeceden- 

iibus ? 

7- L DISPAR Trin. Ic. 8. i. 86. C/ulmo ramoso, iiifem« 
radicanie, iereii, glabro; nodis sirigulosis vel pubescentilMis; 
vaginis margine strigulpsorpilosis, punctato-exasperatis^ saepe 
pubigeris; foliis cordato-oblongis, amplexicaulibuS) acutis, aspe- 
rulis; margine albis et hispidis, dorso glaucescentibus ; paniculis 
ramosis; ramis fasciculaiis vel solitariis, patulls rhachique fle- 
xuosisi pertenoibus ; spiculls obtusis ; glumis aequalibus, glabris,. GRAMINEAE luss. (bachne.) 1S7 

flores a^qfnanlibds ) flore iQferlore mamtfolloy ^bro} eaperiore fe»' 
mineo^ pobesceDie* Trin, — ^ Nepalis. 

8« L MiNimJLA JCunih. Graw^ 2. t 117« Coliiio . camosis- 
simo, dlfiiuo, repenie; foliis lanceola^, acati«9 plania, mnltiner- 
TU8, pilosinacnlia; yaginie ore barbatia; panicnlia ramosis; ra»: 
mis alieniis, patnlis raranlisqne flexnosis, giabris; glnmis snb- 
aecpufibos; snperiore mar^pne pnbemla^ flore mascnlo sea-i 
siliy ^bro; femineo stipiiaio; bemispbaericoy molliier pnfaes* 
renie. 19&. . Panicnm minninlnm GaueUch. in Freyem* . Mlim. hoi. 
410. — Insnlae Mariae-Annae. — • SimiUimn L dispari Trin^: 
sed foiia angnsiiora. 

9. L ALBEMS Trm. Ic. 8. f. 85« €nhno« ramoso, infeme 
radicanie ra^^nisqne glabris, snpeme ad margines saepe pilife- 
m; foiiis lineari-lanceolaiis, acniis^ planis, plicainlo-siriaiisy 
^neeseeniibns, aspemlis, angnstissime alb^y-marginfaiis, margine 
bispi^^ panicnlae ramis paieniibns rbacbiqne ^bris; spiculia 
suborbicalaiis ; floribns ambis bermapbmdiiis^ pnbesceuiibns^' 
glnmas snbroinndas concaras snbaeqnales panlo snperaniibns^ 
Trm, — Nepalia. 

10. L ? DUBIA Kutdh. Gram. 1. 42. Panicnla composiiay 
eapillari, paienie; seminibns geminis; foliis amndinaceis, nenro- 
sisy glaberrimis. Xani. Panicum dispermum Xoflt. /ff. 1. 173. 
Ejusd. RicycL 4. 745. Presl. m Rel Uaenk. 1. 310. Panicnm 
arundinarenm Swari%* Fhr* Ind. occ« 1« 166. (^iesie PresL) — 
Americn meridionalis, Jamaica. ; 

STENOTAPIIRLTtt THix. 

Spica eompressa, ad unum latos sinubus altemis prb re-* 
cepdone spieulanim excavata. Spiculae biflorae; nnnc gemi- 
nstey altera pedicellata, tabescens; nunc 4-6, omnes fertiles, 
spicatim dipositae, alternae, biseriatae. Flores sessiles , bipn* 
leacei; inferior masculus; superior hermaphroditns. Ghimae2^> 
luembranaceae ; inferior (exterior) minnta. Paleae eoriaeeae; 
inferior concava, superiorem bicarinatam amplectens. Stami* 
na 3» Ovarinm inter stylos acutatum, glabrum. Styli 2, ter- 
minales, elongati. Sticnn^ta penicilliformia; piiis simplicibus, 
eJongatis. Squamulae 2, externae, collaterales, truncatae, car- 
iosae, glabrae. Carjopsis libera, glabra. Gramma repentia^ 
'atnosa. Fol/a plana. Rhachit haud artiealaia. Nonnisirhachi 
^rassa a Panicis similibus (P. fluitante, brizoidi caet) distin* 
^endum. 

i. S. COWLANATUU Schrank m Boi. ZeU. 1824. BeUage 
26. Spica dimidiata, comprcssa; sinubus rbachis qninqucfloris. 
KiraWs. Roiiboellia complanaia Swari%. in Ad. am» nai, cw. 
BertpL 4. 1810. 89. i. 6. Lap^ lU. i. 48. f. 1. a. Panicum 138 GRAMINEAE juss. (Stenotaphrum.) 

midialaiii Lkm, Spee. 84. Wm. 8pec i. 339. IUIm. Ob . & 23. 

— India orientalis, Inaulae Borboniae ei Franciae. 

2. S. KoENiGn Schrank m BoU Z^. ^^'^A. BeU. 26. Sehnl 
MomL 3. 660. Rhacfai complanaia^ flexnosa ; apiculis snbtribiU) 
aggregatia, dtiabns rhachi, una dnabiisTe pcdnnciilo commiiiii 
inaideniibiiu ; ima ad basim pedttncnli aessili; foliis- linearibiu, 
«liroraom aitennatis Taginiaqne aolniia , longissimis. Seknmk, 

— India orienialis. 

3. S. AMERICANUX Sckromk. Bofi. Monac i. 98. Spiea di- 
midiaia^ compressa^ sinnbiis rhacbis bifloris. Swari%. Rottboel- 
lia dimidiaia Tliunb. Prod. 23. lAnn. SuppL 114. Swari». i»M 
am. nat. cttr. Berol. 4. 1810. 89. /. 6. Roitboellia stolomfen 
Potr. Encyd. 6. 310. Ischacmnm secandnm fVali. Cur, 249. 
(ieeie Pursh.) S. glabmm Trin. Fund. 175. Neee ah Eeenb.i» 
Mart. Brae. 2. 92. Rottboella tripsacoides Lam. lU. 1. M /• 
48. y. 1. b. (ieeie herh. DeefJ) S. sarmentosum iVees ab Eiei' 
in Mari. Brae. 2. 93. (ieeie eyn. Pair.)- 

/9) sinubus 4-5-floris. Neee. L c 

— America borealis ct mcridionalis^ Insulae Bermudianae, Coi* 
nea^ Cap. b. spei. 2(« 

MELINIS BEACV. 

Spicula biflora, baai cum pedicello artioulata; flore inreriore 
unipaleaceo, neutro ; superiore bipaleaceo, hermaphrodito. GIb- 
iilae2, valde inaequales^ muticae, membranaceae ; inrerior minutt 
Flos neuter: Palea longitudine glumae longioris, membranacea, api* 
06 bifida et aristata. Floa hermaphroditus : Paleae 2, aubaequal0« 
muticae^ membranaceae (tardius coriaceae t), nitidae, concavae; 
inferior apiee biloba. Stamina 3. OFarium glabmm. Styli^ 
terminales. Stigmata penicilliformia ; pUia denticulatis, simpli- 
oibus. Squamula unica (duae connataef), flabeUato-trunetf^ 
oarnosa, glabra, minula. Caryopsis. . • Oramen repem^ ^ 
mosum. FoHa plana vagmaeque vieciduh^villoea. Pamoilf^ 
ramosoj eontrdeia, Spiculae peiiceUaiaej cum pedicello arti- 
culaiae. Yix ab Opltsmeno distineta. 

1. M. HINUTIFLOIU Beauv. Agroet. 54. i. \\. f. A. Neff^ 
Esenh. in Mari. Bras. 2. 407. Tristegis ghitinosa Neee ab Btff^ 
m Hor. BeroL 47« 54. L 1. Link. Enum. 1. 71. Agrostis ^^ 
iinosa Ftech.nue» Suardia picta Schrank. Ilari. Monac.3.t»^' 

— Brasilia. 2j< 

OPLISBIENUS BEAUV. 
Spiculae biflorae, nudae; flore superiore hermaphrodito; 
inreriore 1-2-paleaceo, maaculo vel iiQutro. Glumae % in^ GRAMINEAE JU88. (Oplismeiiiis.) 139 

Imnaoeae, eoneavae vel subearinatae, inaeqnalee, plentmqae 

aristatae. Paleae floris hermaphroditi eoriaeeae; inferior aea* 

lainafa, mucroiiata, concava^ superiorem parincxriam amplee- 

tens; paleae floris sterilis membranaceae; inferior aristata. 

Stamina 3. Ovarium glabnun. Styli 2^ terminales, elongatL 

Stignaca phunosa; pilis simplicibus. Squamulae 2, camosaef 

Int^^rae, eoHattfales, tnincatae, glabrae. Caryopsis glabra, 

embryoni parallele compressa, paleis indosa,^ libera. Ctramma 

foUu plauit. Spicmlae ipieatm ditposiiae; ipicii raeemosit 

vel pameulaiii; rhaehi haud articuiata. 

i) Gfamiae subaequaies; earioaiae, arisiaiae; spicae racemosim 
dispositaey aitemae^ secundae, quandoque pauciflorae* 

(picrnoroaoir Brown.) 

1. O. UMOUiaTiFOLius Boetn. ei Schtdi. Sysi» 2. 482. Fas- 
denlis snbdenis; rhachi pilosissima; ▼almlis calrcinis aiisiatis, 
giabfis^ snbciliaiis; foiiis ovaio-acnminaiisy nndnijiiis. €^iiiu2.*Pa- 
nicnm ondnlaiafolinm Arduku Spec, 2. 14. I. 4. ^aticL Agroti* 
1. 28. Trnu Ic 16. U 192. Panicnm hirielinm Wnlfen, in Jacq. 
CotL 1. 263. Hoii. Gram. 3. i. 52. Schrad. Germ. 1. 242. ^ 
Enropa meridionalis, Cacheiia. — Panicum hiriellnm Hoti. 
est omnino idem ac P. Bnrmanni WUidy iesiibns Meri. et Kodi. 
(ecmi. 1. 464.) 

2. O. P8EUDO-UNDULATIPOLIU8 Kunih. Grom. 1. 44. Foliis 
oblongo-lanceolatis, nndnlaiisy profnnde striaiis, glabris; canle 
infcne ramoso. repenie; genicnlis radlcaiis; racemis snbsenis^ 
aliemis. JSoem. ei Schtdi. Panicnm psendo-nndnlaiifolinm Hoem. 
H Sdndi. Syei. 2. 434. — Cajenna. — Maxime af&nis praece- 
denti. (Roem. et Schnlt.) 

3. O. SETARIUS Roem. ei SchuU. Sysi.2. 481. Spids altep- 
nis^ bieTissimis, subtrifloris, sessilibus; caljcibus aristaiis; aii- 
sta extima longissima. Lam. Panicnm seiarinm Lam. lU. 1. 170. 
Potr. Encyd. 4. 741. Pers. Syn. 1. 82. Panicnm hirieUnm Jlftdl. 
Flor. 1. 47. (ieeie herb.) Muehienb. Descr. 103? Seiaria hiriclla 
Scktdi. Mani. 2. 276? — America meridionalis et borealis. ~ 
O. nndnlaiifolio proximns. (Mert. et Koch.) 

4. O. STLVATICUS Roem. ei Scknli. Sysi. 2. 481. (Nees ab 
Eeenh. tn Mari. Brae. 2. 267 ?) Spicis altcmis, erectis, longis^ 
multifloris; ^umis disianiibus, glabris, ari^iatis* Loftn. Panicnm 
sjlTaticnm Lam. Enc^ 4. 743. (e. s.) — Insnla Franciae et ? 
BrasHia austrafls. — Proximns Panico 'hirieflo. (Lam.) 

5. O. BURMANMI Beauv. Agrosi. 54. Humh. ei Kunik. Nov. 
Geu* 1. 106. Culmis ramosis foliisque pubesceniibus, oratis; 
spicis snbqninis; rhachi communi, pariialibns glnmisque pilosis, 
aristatis; flore neuiro nnipaieaceo. MCih. Panicnm Bnrmanni 
Rei%. Ohs. 3. 10. Hiad. Spec l. 339. (excL syu. AnL) Roxh. 140 QRABQNEAE JUS8. (OpUsmenus.) 

!^8. 3W». /c. 17. M93. Puiioam blriflllam Jff«»m 
2. f. 1. Orthopogon BunMnni JBrowiii Prod. 1. 
n bramoidea Xam. IB. 170. ^iud. Encyd. i. 742. 
I 6. (. 5. f. 3.) Panicam album Pnir. Encya, *uppL 
mtcijtiinU Drsfonl. ex herh. JBurmannj profteni^ntii.) 
m. et SchuO. Syai. 2. 890. Echinochloa hirtella SclnJl. 

Mani. 2. 369. (tettr apedm. BaOiaU mi nomnM PanM tUtitUi com. 

munioatLJ O. Humholdtiuius JVeet ai EaeiA. in Mart. Braa. 3. 264. 

Prt^ inReL Haenk. 1.322. O. braBilieusJa BadJi, Agrwd. Bras. 400.' 

— |ndia oric&talis. Java, Mauritiua, America calidior, 8t, Domingo. 

6. O. VELUTiNL'8 Schttil. Mant. 2. 271. Spina obloagLi, 
sessilibus; spiculia 2-3-t[ons; calrdbus triarislatis; arista ex(e- 
rioTe longiore; foliis laoceolatia, sablns relntino - pnbescentibiu. 
Me<i' Panicum Tclutinnm Mey. Etaeq. 51. — Esaequebn. © ? — 
Affiitis Panico hirlello ct Burmanni. (IHej.) 

7. O. minAruh Neea ah Eaenh. in MaH. Braa. 2. 268. CA- 
mo Bubsimplici, proatrato ; foUis lanceolatis) subpetiolatis, sa- 
pra et margiue scaberrimis, snbtni tenuissimo pnbesceDtibiu; 
spioa octoais ail deuas, allemiB ; spicnlii subgrminis, iuferioruu 
saepe altera sferili setaefotmi; glnmis aristatis; inferiore ciliata; 
floscnlo maacalo bipaleaceo, mutico. JVeet. — Brasilia. 2{. — 
Proximus praecedenU. (IVees.) 

8. O. HiRTEt.i.U8 Boem. et SehuU. Syal. 2. 481. Spica eom- 
posita; spiculis adpressis, altcmis; caljcibus ^eminis; valt^ntis 
omnibus aristatis ; extima lonfpssirtia, Zinn. Fanicum hirtellaoi 
JLiwn. Amoen. Aead. 5. j91. Ejuad. Spec.* 83. Swart» 06t, 35. 
WiOd. Spec. 1. 34a Orihopogon birtellus. £rown. Prod. 1. 194. 

— IndiA occidentalis et ? America borealis. — Aristae ferra^ 
neae, glutinosac. (Mert. et Koch.) 

9. O, LOLUCEUS Beami. Agrotl. 168. 170. Zfumi. et MCunih. 
AbtT. Gen. 1.106. Culmo simplici, linca pilosa nolalo; foliis ob- 
longo-lanceolatia, nupra margincque scabris, sublus adprcsso-ff- 
losis; spids subdenis, altemis; rbachi communi glabra, partia^ 
bos sctoso-pilosis;'glumis glabris, aristatis; florc ncutro unipa- 
leacco, aristato, Klh. Fanicam loliaceum Lam. JU. 1 . 170. Efttad. 
Eneyet. 4. 743. (v. s.) — Aiitillae, Cuba, JMcxica, Pemvia, Br>- 
silia, Insulae Philippinae. H- — Panico hirtello X. proximus, 

10. O. Jacquimi Simlh. Gram. 1. 44. Panicnla simplicis- 
alnta; spicis allcrnis, rcmotia, secundis; floribus geminatitF, pe- 
dicellatis; caljda ralvnlis et coroUae exfcriore ariatatisi foliis 
nndulatis. JVOid Audropogon undalus- Jac^. CoB. 3, 237- ^aad. 
/c. 3. t. 361. JFiUd. Spec. 4. 912, Polliuia nndaU Spreng. Pup. 
2. 10. Ejaad. &f«r. i. 288, — Insula MaoriliL 2^ — Proximot 
O. loliaceo. 

11. O, RARiFLORUB Preil. in Bd. Uaenk. \. 320.' Culmis 
infeme rcpentibus, adsccndentibufl, teretibus, ramosis, versus no- 
dos pilosis; Taginis pilosia; foliis ex ovala basi lanceolatis, pu- 
bescentibns; panicolA ■ epicas remotia Bcnis composifa; rfaachi GSAfinNEAE: luss. (Oprisineiius.) ! 141 

vniTendA partialibiuiqQe eloogatis buds Mqiietria 8calirift| spl* 
calia binis, TemoiiB; gliimifl seta paleaqve neuini arista temii- 
naiis^ scabrie) laneeolaiiay &4iervii8« iV«t2. ~ Aeapnlco* T^ -— 
Habitos O.loliacei, aod omnino dirersns. (Presl.) 

12« 0. TCNUis Preet tn JRd. Haenk. 1« 319. Cnlmo repente, 
adscendente, ramoso; vaginis pilo^s; foliis laneeolatis, ' pUosis ; 
panicalae ramis snbfasciciilatis, spicatis; rbaebi coannom partia- 
libiis<{ae triqnetris scabris; spicnlls solitkriis^ breYlssiikie pedi- 
cellatbi, lanoeolatis; glnma inferiore lanceoiatay scta spicnlain ex- 
cedente tenninata; snperiore florem bermapbroditiim cxoedente^ 
aristaia; ftoris neatrins palea soMtaria glnmam snperiorem a^ 
qnante; flore bermapbrodito lanceolato-lineari, obiasO) laeris- 
simo. JfVest — lUexico, Panama. 2|f 

13« O. SEeuMDVS jPre»/. in Rd. Haenk. 1. 322. Cnlmo eree- 
to^ nmoso^ tereii Taginisqne birsniis; foliis ex ovata basi linea- 
ri-laneeolaiisy acniissimis, snpeme scabris, infeme pilosis; spi- 
cis altcmis, secondis, paniculatis; spiculis secondisy oblongo-lan- 
ceolaiis; glnmis subaeqnalibns ; inferiore seiigera; floris nen- 
trios bipaleacei palea inferiore mntica. PresL — PemviaL. 

14. O. CBISTATI7S Pred, in ReL Haenk. 1. 323. Pubescens; 
calmo basi repente, adscendente^ ramoso; nodis barbatisf Tagi- 
nis ciliaiis; foliis lanceolaiis; spicis plnrlbns^ secnndis; rbacbi, 
glamis paleaque nenirins floris solitMria bifido-dentatis arisiatis 
pflosisaimis. PresL — Merico. 2|i 

15« O. Preslei. Cnlmo basi repenie, adscendente) ramoso, 
pubescente; nodis barbaiis; Taginis pilosissimis ; foUis lanceola- 
tisy pilosis; spicis subsenis, secnndis; rbadu, glnmis paleaqne 
neairins floris soliiaria bifido-deniaiis ariataiis pilosis« Pred. 
O. aifiiiis PreeL tn Rd* Haenk. 1. 323. — Panama. — Affinis 
O. cristaio et Temsimfliier ejns solnmmodo rarietas. (Presl.) 

16. O. AFBICANUS Beauv. Flor. 2. 15. #. 61. /• 1. Rbadii 
spicaia, simpKci; locnstis sessilibus, multifloris (7-9)^ attemis, 
disiantibus; floscnlis et peduncuHs uno latere pfloris; foliis pla- 
nis^ lanceolatis. J?eaifv. Panicum africanum Pair. EncytJ. ^ppL 
4. 275* Panicum compositum var. Trtn. /c. 16. #• 188? — 
Africa aequinociialis. — Sprengel ad Ortbopogon compositnm 
ducit. 

17« O. AFFINIS Schvli. Mani. 2. 273. Spicis sessflibns, ots- 
itMf secundis, approximaiis; caljcibus coroUisque aristatis, pflo- 
miM. SchMt. Panicum ab birteUo diTcrsum Balh. imed. — St. 
Mariba. 

18. O. COMPOSITUS Roem. H SchnH. Syei. 2. 484% Spiculis 
rs&ttltifloris; floribus geminis, birsutis; glumis ambabus arisiaiis; 
pxieriore param majore; inierioris arisia abbreriaia; floscnlo 
[lentro rancronnlato; foUis lanceolatis. J^ronm. Panicum com- 
positum Xifin* Spec. 84. WiUd. Spec 1. 346. (HonH. i. 96./. 1.) 
TWfu Ic. 16. i. 187« Oribopogon composiius Brown. Prod. 1. 
194« Digitariae speeies IWWd. EKum. 91. Oribopogon remotos 142 GRAMINEAE juss. (OpKsinenii&) 

TrkL. O. eompositos rvt. 2-5» Trm. le. Id I. 189. 19a - 
Zey^lona, Nova Holkuijia, Nepalia^ . Maiiritliis, flfaniDa. 

19. O. KLAXiOR.JSoait. e^ SdUi/ir, J^jysf. 2. 483. Spica com- 
posiia; spiciilis oblongia, spanis, adpressis; floscnlis osnfei^; 
caljcilnM maeronaio-drisialis. Zitm». Pamciim ebtias Iobkiu Sup^ 
107. fmUL Spee. 1. 346. Di^taiiae species JVmjL Emm. 91 
-^ Malabaiia. Q *-n Praecedenti simiHimns» (Linn.) 

20. O. ABMVLVS' KuniJL Gram. 1. 44« Spicolis 4-6-flom; 
floribns bispidis; ginaus ambabns arislaiis; interioris aiisUbr^ 
rissima; floscnlo neutro mntioo; foUis lanceolatis Tagiiiu(i« 
pilosis; genicnlis barbatis, TiUis snbreflejds. ^roipfli. Orihopo' 
^on aemnlns Bremmm.Prod, 1. 194. — Nora Hollandia. 

21. O. FLACCIBUS jKtitiM. €?rfBm. 1^44. Spicnlis 4-6-floiis: 
floribns altemis, glabris, ciliatis; glnmis ambabns aristaiii;!»' 
ierioris arista YalTula dimidio breriore; floscnlo neutro^mvii»; 
foliis lanceolaiis, apice attennato glabris; genicnlis imbcitttf* 
Atnon. Ortbopogon flaccidns J^roim». ProdL 1. 194. ^^^ 
HoUandia. 

22. O. I1IBECIX.LIS jrnRlft. €fram. 1 . 44. Spicnlis 5-6-flo»; 
floribns aitemisy glabris, dliatis; glnma exteriore arisiiia; 0' 
ieriore mncronnlaia; floscnlo nentro mniico; foliis, iincari-W 
ceolatis linearibusTe yaginisqne glabris; geniculis imbcrbibsi< 
Br, Ortbopogon imbedUis JBroirai. Prod. 1. 194. Panicom iB- 
beciUe Trin. lc. 16. I. 191. — NoTa HoUandia. -- YarieiasP»^ 
idci compositi? (Trin.) 

2) Gfaimae inaeqnales ; flos sierilis aristatus ; spicae paiiicoUiio> 
rarins racemosim ^sposiiae. (jiCHJVocwLoA Beanr.) 

« 

23. O. GOLONUS A1S1& €t Kwdk. Noo. Gtn. 1. 109. (^ 
mis simpUcibus^ nodis foUisqne glabris, margine scabris, l^ 
ribns; spicis septenis ant nonis, altemis, disianiibns; rbi^ 
commnni glabra, pariiaUbus scabris ; spicuUs quadriseriaiis : ^ 
mis scabris , acnto-mucronatis y inaeqnaUbus ; flore nentro Inp* 
leaceo; palca inferiore mncronaia. Mih. Panicum colonum Ja» 
Spec. 84. (SUMne^ JUUt 1. I. 64. /. 3. Ehrei. PicL i. 3. / ^ 
Rumph. Amh. 6. t. 5. /. 3.) WiOd. Sp. 1. 338. RoxB. Fhr. H 
1. 299. Trin. Ic. 14. t. 160. Panicum ietrastacbjon font 
Deecr. 19. — India orientalis^ Insnlae Afariae-Annae, LnxoiM 
Gnabam, Mexicoy Brasiliaj St. Tbomas. l^ — Ob babitam F^ 
nico brixoidi, fluiianti caet. proximus. 

24. O. PSEUBO-COLONUS KtnUh. Gram. 1 . 44. Spids ali«^ 
nis, secnndis, breviier pednnculaiis, basi setis nonnullis mui>' 
tis, approximaiis ; spicuUs' scssiUbus, ovaiis, Tentricosis^ strii^' 
sis, tiifariam imbricaiis; foUis margine argute sermlatis Tagini^ 

ne glabris. RotK Panicum pseudo*colonum Roth. Not. Sp^ 
7. Neee al Eeenh. m Mari. Brae. 2. 120. -^ Jndia orieDtalis^ 
Jara. (Honterideo 7)0 — Similis praecedenti. (Roth.) i GRAMINBAE juss/ (Oplismenus.) 143 

2& O. mpEHB PrM <» jRd. Hmmk. h 321. Hadice re- 
penio; :ailnio erecto, camoso, compresso; nodis Taginisqne gla- 
bris; foliis pagina niraqne maxgineqQe seabrinaciUia ; spicis pln- 
ribius, altemis, distaniibus, secnsdis, sessilibns; spicnlis srcnndis^ 
tnscrialibas, oblongis; glnmis inacqnalikns, acnto-mn^onaiis; 
palea lloris bermaphroditi inferiore oblonga, longitndinaliter 
striaiay mgniosa ; flore nentro bipaleaceo ; palea inferiore mncro- 
nata. Prui, — llfezico. Q -* Maxime affinis O. colono. (Pr.) 

26. O. ? BUBIUB Kmnih. Gramu, 1. 44. Panicnla simplid, 
li ebmpositaque; spicis altemis; spicnlis snbsecnndis; 

glaiais matids aristatisqne , hispidis; rbaefai snlcato-angnlata, 
fleioosa. iioem. ei SchuU. Eebinoebloa ? dnbia JRoem. €i Schvli. 
Sygi. 2. 479. — Commandelia. — AfBnis qnodanunodo O. co- 
lono. (Roem. ei Scbnlt.) 

27. O. MARGARiTACEUa XmUh. Gmnu 1. 44. Spicis remo- 
tis, sessilibns, brevibns; rbadii laeri; spicnlis secnndis; Talris 
(etTalmla exteriore nenira) oTalibns^ mntidsy nenrosis, laeTibns; 
Talra ioiema valTnlis dnplo fere minore. Lk* Paiiicnm marga- 
ritafeoni Unk. Hari. 1. 205. -- Patria ? Q — Affinis O. co- 
Jono. (Ijink.) 

28. O. zeLAYENS» JOumh. H Kwdh.Nov. Getu 1. 108. CnJ- 
mis lamosis^ nodis foliisqne glabris, liBcaribns, margine serrala- 
tis ; «picia subdenis, altcnMs, approximatis ; rbacfai commnni gla- 
bra, pauiialibns scabris; spicniis fascicnlatis; glumis acnminato- 
mncronatis, bispido-scabris, inaeqnalibns ; flore sierili Iiipalea^ 
cco; palea inferiore acnminato-mncrouata. Kth. — Mexico. 2|* 

29. O. HKPiiHnLiis Ktmih. Gram. 1. 44. Cnlmis efeciis, 
3-4-pedalibns; spids paniculaiis^ ereciis, lanceolatis; spiculis 
secnn^; floribns geminatisy ambobns sessilibns; TalTis caljreinis 
seioBis, media cnspidata, inieriore aristaia; comlla iriTalvi; se- 
mine OTato^ acnto, lacTigaio. Moxh. Panicnm bispidnlnm JRei%. 
Ohe. 5. 13. Roxh. Flor. Ind. 1.306. Orihopogon Reizii Spreng. 
$2^.1.307* Digitariae species fViOd. En!um.9\. — India orien- 
talis. — Panicnm frumentacenm spontanenm ? (Roxb.) Nees 
line daeit Panicnm faispidnm Forsi. Prod. 7* ^t Echinocfaloam 
kispidam SchnU. Mani. 2. 267; 

30. O. Cru§ galli Knnih. Gram. 1. 44. Spicis aliemis, 
secundis, diTisis simpIidbnsTe; florifans imbricatis; glnmis Talm- 
[aqne exteriore floscnli ncnirins hispidis^ aristatis mncronaiisTe ; 
losenli kermapbroditi TalTula exicriore mncrone hispidnio; rha- 
hibos seiigeris. J^roiim. Panicum Cms galli Linn. Spee. 83. 
ViEd. Spec. 1. 244. En^ Boi. i. 876. Schrad. Germ. 1. 243. 
T€>si. GraSt 2. i. 19. Brown. Prod. 1.191. Trin. Ic. 14. 1.161. 
*aniram Cms corTi lAnn. Spec. 84. {ieei. Brown.y SmUh. ei 
lojcb. Ftor. Ind. 1. 299.) Ecfainocbloa Cras galli Beauv. Agroei. 
^. Moem. ei Schnk. Syei. 2. 478. Ecbinocldoa Crns corvi Beau». 
f^rr-ojl. 53. Boem. ei SchuU. Sj^* 2. 477« Panicnm sonale Gute. 
iuL eeau 1825. 144 GRAMINEAE luss. (Oplismenus.) 

'* |S) Panicum siagniiiiim IKmI. ITrom. 3. #• 54 • (leiff JV%) 

Panicum Hostii BiS. Fhr. 3. 57« EchinocMoft con- 

mntata ScAtilf. Jlfatil. 2. 267* Panicnm orjxoides JnH 

Spec. 2. #. 5. Panicnm orrsiniim GmeL iSycl«' 1# 15i. 

— Enropa, Asia, Africa, America, Nova Jlollandia. 

31. O. Lmoaua Presl. m lUL Hamk. 1. 321. Culmis sio- 
plicibns) erectis, compressis^ Taginis scabrinscnlis ^ Ibliis ni^ 
gf ne ^cabris ; spicis altemis, panicnlatis *j spicnlia secnndis, on- 
tis; ghimis paleaque inferiore floris nentrias scabris, nerris liu- 
pido-ciltatis; palea floris hermaphrogditi ovati gibbi infefioR 
longitudinaliter striata^ flore nentro bipaleaceo, aristato. Frd 
Panicum limosum PresL mss. Nees ah Eeenb» tn Mari. Bm> 2- 
257* a<ln* — - liosonia* — Hazime aecedii ad praecedentcii. 
(Presl.) 

32. O. 8TA0!flNU« Kmdh. Gram^ 1. 44. Spica coinp«fi^ 
erecta; partiaiibus altemis; spicniis orato-oblongis, tuberalttis 
setoso-ciliatis ; gluma inferiore ovato-eliiptica, acuiaj spicnU»- 
midio breriore ; superiore setigera ; flosculi ncutrius palea \^ 
setigera; cacjopsi oblongo-acnminata; cnlmo e nodis inferionbv 
verticillato-radicuioso, ramoso^ flnitante ; raginis foliisque ^Ubm 
laeribns ; ligula ciliato-iacera. Nees. Panicnm stagninum Koe»^' 
Naiwrf. 23. 204. Rei%. Ohs. 5. 17- fVwOd. ^. 1. 337. i^ 
Hor. Jnd. 1. 298. Nees ah Esenb. te Mari. Bras. 2. 261. o^ 
Eehinochloa stagnina J^^attty. Agrosi. 161* Jtoem* «I Sehidl» Sf^ 
2. 477*' Orthopogon siagninns Sprmg. Sysi. 1. 307* P^^ 
Burmanni Bieb. Flor. 3. 57. (tesie lank. HoH. i. 204.) Fanicua 
hispidulum Lam. EncycL 4. 744. ftssie Ddile.) Panicum bispi^B" 
JFbrsl. Prod. 7 ? (iesie JVUUL) — India orientaUs. 2(. ? - P'; 
nicnra stagninum Mei». Obs. rix diftori a P. Cmre g»Di i^ 
flore exieriore masculo, nec neutro. (Brown.) 

33. O. piCTUS. Spica composiia, erectiaf partialibas alif^ 
-nis; spiculis oTatis, iurgidis, hirtis; gluma inferiore orato-orv* 

colari, cucullata^ mucronata^ spicula iriplo breviore; sopc^ 
acuminaio-mncronaia; flosculi ncutrins palca inferiore bre?i$^'' 
carj-opsi ovata, mucronata; cnlmo basi repcniey Taginis foliis<l^ 
glabris, laeribus; nodis inferioribns hirtis; ligula ciliato-lMtr^ 
Nees. Panicum pictum Koenig. Naiurf. 23. 204« iVees ah f^ 
Ifi Mari. Bras. 2. 260. adn. -^ India orientalis. 2|i 

34. O. Crus pavoms Humb. et Kunih. Nov. Gen. 1« ^^^ 
€nUnis simplicibns, nodis foliisqne glabris, late linearibiU) ^' 
gine serrulatis; spicis crebris, snbpaniculatis, infcrioribns raoK^ 
sis; rhaclii commnni partialibusqne liispido-scabris ; spiculis Ci^ 
cicnlatis; glumis hispido-scabris, valde inaequalibus; snperioi*! 
aristata; flore neuim bipaleaceo; paleis arisiaiis. Kih. Panica^ 
Cras pavonis Nees ab Esenb. tn Mari. Bras. 2. 259 ? — Cumaoi. 
Mexico. O — O. Cmri galli proxinras, Nees huc dncit Fa»^ 

cnm eehinaiom Hlttd.f Jac^ Eci. 

33. "• GRABHNEAE ivss. (Opfismenus.) 145 

35* O. 8GABEB Kmih* thwn. 1. 44« Splca composiia, erec- 
i; partiafibns alternis, aeciuidis; apicalia oTato-ellipticisy aeio- 
»-<3liatia; ^uma inferiore OTata, acata, spicola dimidio breriore; 
Dperiore aetigera; floacali mascnli palea inferiore longe aeti- 
«n; carjrop^ elliptica, acnta; cnlmo erecto, atricto Taginiaqne 
•Uliria laeTibnaqne; foliis linearibnsy snbnlato-aciiminatisy g^n- 
ia, fmde seaberrimis; lignla ciliato-lacenu Neee. Panicnm sca- 
>nim jLm. JO. 1. 171« ^pud. EncyO. 4.^44. iVeet ab E$eaJb. 
n Mari Bnu, 2. 261. oiIr. Eciiinochioa scabialioeni. H^chnU. 
$yif. 2.4791 — SenegaL— Yarietas Panioi Croris galli ? (Lam.) 

36. O. aPECTABius. 8pica decomposita^ erecta; partiali- 
»11^ aHemia, snbsecnndis; spicnlis temis^ oyatisy setosoHoliatis; 
Inoia ioleriore orata^ acnta, spicnla dnplo breriore; snperioro 
nunuDato-setigera; carj-opsi ovato-dliptica^ ntrinqne acnta; cnl- 
to erccio, stricto; nodis setoso-liirsi^tis ; vaginis hispidis; foliis 
aieeolato-acnminatisy planis, sirictis, scabiis; lignla ciiiaio-lA» 
en. Jlcef. Pauicnm spectabile iVeea ah Buah. m MarL Brae. 
. 262. 2Vm. IKm. 2. 138. ^pud. Ic. 14. i. 166. — Angola; 
altiis in Braailia. 

37. O. BfVRiCATUa Kwdh. €hwm. 1.44. SfMcis altemis, 
■eciia^ aoliiariis, simplicibns; ^mnis oyaiisy .mnric^io-hispidis, 
risfatis; ariaia altera lon^ssima; .rhachi trigona; vaginis hispi- 
issimis; foliis glabris. PursK Panicnm mnricatnm» Mich. Fiar. 

47. («•«•> Setaria mnricaia Aoem. H Sdw». S^. 2. 495» 
anicam hirtelinm fVaU. Car. 72. Panicnm Walteri Pureh. Itor. 
. 66. — America borealis. — Prozime affioi^ O. Cmri 
;dlL (tcsl Mich.) 

2^. O. aABUi«icoiiA. Spica composiia decompositaTe, erecia, 
tricta; partialibns altemia oppositisTe, cjlindricis, densis^ rhai- 
ki infene.compreMa, s.npeme iriangalari; spicolia OTatis, hir- 
s; ginma iaferiore orbicolato-cacallata, longe mucronata, 3-nei^ 
; saperiore acominato.-^mncronata; floscnU neairius palea in- 
riore longins setigera; carjopsi OTato-elliptica^ rosirata; colr^ 
a erecioy snbriunoso; Taginis foliisqne lineari-i^Iongatis gbbris, 
B margine acaberrimis basiqne e tahercnlia dentiformibns ci- 
itia; ligola nnlla. J¥ee$. Panicnm aabnlieolam Nees ah.JEie»h. 

MaH. JSra^. 2. 258. Panicnm Cma gidli Tar. TVin. le. 14. 

163. — Monte^ideo. O 

39. O. ECHiNATUs Ktndh* Cfram* 1« 45. Spicis altemis^.so^ 
ndis ; glnmis aristatis, mnricato-echiliatiaj rhachi irigona. WUU., 
iiicQm echinatnni JVm. JEmm. 1032.. Jacq. Edt^. Gram. 98. 
20. Panicnm mnricaiom JSbmefn. CW* 28. .Echinochloa echi*. 
\aL Uknk. Hari. 1. 204. Panicam Cras galli Tar. longiseta 
'in. Ic 14. i. 162. — America meridionalis. Q — Simiiis P»- 
so CVnri galli (Wilid.); com hoc conjnngii Link {Enum. 1. 
.), alite< seniienie Jacq.; tardins (fiori. 1. 204.) itemm di» 
agiiii ob folia angnsiiora. 

40. O. ERiAiiTHOS KtaUh. Qrmm. 1. 45. Panicnla coniracia, 
Kuirra. 8f aops. L [ ^^ 3 146 GRAMINEAE juss. (OplismenusO clongaU; caljrdbiu liirfii^ inbbUloiii; foliislongu, angiiftity gU- 
b«mmu. PoiTm Pamcam erumtkos Pakr» Em^d. mpf^ 4. 28i. 
(t). «•) — Carolina. -— Proxrnina O* Cmri gaUi^ aed ipict \^ 
nuior* Poirei banc specicm jnxta specimen nnicam, valde in- 
compleium berbarii Desfoniainii iuatiiuit. 

41. O. HOI.CIFORMU Humb. «I Kunih. No^. Gtn. !• 107* Cd* 
mis ramoaifl ? nodisque glabria \ foliis laie linearibua, ntrinqu 
acabris, margine serrulaiis; spicia enboctonis, subalteniift, doB* 
gatis; rhachi communi scabra; partialibus pilosis; spicolii so^ 
geminis; glumis bispidis, valde inaequalibus; superiore^anaUU; 
lore neutro unipaleaceo. Kih. — Hexioo. 2Ji 

42. O. POI.YSTACHTU8 HmiA. ei Kunih. JVbv. Gen. 1. lOi* 
Culmis ramosis (?), nodis foliisque glabris^ laio iinearibm, bh^ 
gine sermlato-scabris; spicis crebris, snboppositisy approxist' 
tis; rbacbi communi partialibusque scabris; spiculis subgeavtf; 
glumis hbpidisy valde inaequalibus ; superiore aristata ; flore in^ 
eulo bipaieaceo ; palea inferiore arisiata. JSQh* — Ripae OriioO' 
2ti — O* faolciformis Tarietas? 

43. O. LON6ISETU8 KwUh. Gram. i. 45. Culrao icreii, j^ 
bro; foliis lanceolaiisy poUieem latis, subglaucis; spica conp^ 
slia, subpanicnlaiay densa, subnutante; spicuHs altemis opp«^ 
iisve ; caljcibus 3-floris ; ralvula exteriore minima; reliqnis is^ 
qualibus, ovato-acuminaiiS) hispidis^ singulis longe mi»^ 
Torr. Panicum loneiseium Ibmy in Stffim« Am. Jaurn. 2. l3l 
Schidi* Mttni. 3. 594. — America borealis. 

44« O. LANCEOLATV8 JKvnlA. Grom. 1. 45. Cnlmis rep 
iibus ; foliis lanceolatis ; Yaiginis ore eleyaiis ei barbaiis ; floribtf 
hermaphroditis; yalvis caJjrdnis aequalibus; exteriore arifi<^' 
semine oblongo, glabm. Moxh. Panicnm lanceolatum Ret%»^ 
S. 17. Wmd. Spee. 1. 337. Boxh. Ffor. Jnd. 1. 297. f»^ 
aTistatnm MMm. Obe. 4. 17. Wmd. Spee. 1. 348. (feifell*^) 
Echinochloa lanceolaia HoeM. ei SchuU. Syei. 2. 476. — 1*^ 
orientalis, China« 

45. O. FRUBIENTACEUS Kunff^ Gram. 1. 4S. Cnlmis er^ 
2^-pedalibns; paniculis erectb; spicis secundis, incnrris; iio^ 
btts iemaiisy inaeqnaliier pediceAaiis; ratmlis caljcinis caip^ 
tis rel arisiatis; eemine orato, glab^e. Roxh. Panlonm frnin^*' 
tacenm Roxh. Hor. Ind. 1. 307« Tri». Ic. 14. i. 164. f^ 
nochloa framentacea Lmk. Hori. 1. 204. -^ Cultus in In^ 
orientali, varieiatibns plurilnis. 

46. O. FBSTUOoroes. Cnlmis simplicibnsy glabris ; ne^o if 
fimo sttbhirsuto; vaginis ciliatis^ «ipicem versns pnbesceiiiib><^ 
foliis linearibttSy pilosis; racemo composlio, spiciformi, stn^f' 
ghimis inaeqnalibus floreque neutro unipaleaceo longe arist*^ 
Chaetium festuooides Neee ab Eeenh. in MaH. Brae. 2. 270. "" 
DrasUia. 7^ GRAMINEAJB luss. . (OpUsmeiiusO 147 

Species duluae. 

47« O.? CUSPIDATUS KuniJL Gram. 1. 45. Bftri repens; io- 
iis glaber; foliis linearibns, ligula desiihitis; spicLs cdmpo* 
itis, secimdis; spicalis adpressis, seciuidfs; floribiisl-d^ aeqiia* 
iier subsessilibiis, omiubiis hermaphroditis ; TalTis caljciius tri- 
nemisy cnspidatis; semine cuspidaio. Ros^ Panicom cnspidft- 
buD BosA. Fhr^ Ml. i. 301. Di^iaiia ? cuspidata Sdndi^ Mani. 
2. 265. — Ben^ialia. 2|. — Ai&nls ¥idetiir O. colono ? 

48. O. ? 8TRICTU8 SchuU. Mani. 2. 272. Calmis sirictis, 
2-3-pedalibas; spicis composiiis^ cylindrids^ siriciis; spicaliJs 
crebris, paieniibas; glamis caljdfkiis pilosis, acatis; coroUa tri- 
'alri; ralmla interiore arisiata. Boxh. Panicam stiictam MoxB. 
^. Ind. 1 306. Panicum bengdense iSprong. SyaL l«31i«*.~ 
lengalia. 

^9- O. ^RATENgiB SaMi. Matdi, 3. 597. Spids secondis, 
niiltifloris; rbachi applanaia, pUosa; floscolis remotioscalis, so- 
utariis^ pilosiascolis, iongissime arisiatis; folils linearibas, gla- 
'^«9 Taginis pabesccniibus. Spr. Oribopogon praiensis Spreng. 
Vf^' 1. 306. — Insnla Frandae» 

50. O. cuBENSis Kunih. Gram. 1. 45. Spicis aliemis^ «•- 
^odisy miihifloris ; rbachi hiria; floscnlis subgluiinosis, longis- 
(uae ariftatis; foliis laio-lanceolatis, glabriuscalis ; Taginamm 
|n« rillosis. Spr. Orthopogon cubensis Spreng. Syti. i. 307* 
^uocbioa cubensik SckuU. Mani. 3. 596. — Cuba. 

51. 0. PA&YIFOUU8 XMnih, €framu 1. 45. Foliis lanceola- 
^9 phiiiiuculis ; spica composiia; spiculis S-8-floris; aristis 
^«dia. iVtij/. Orihopogon hirieUus Nutt. Gen. 1. 55. Oriho- 
(^i^Q parrifoUias NuH. Gen. 2. erraia. ~ America septentrio- 

52. 0. ? Wai.TBRi Kmdh. Gram. \. 4S. Spids alfemia, 
*/>ftppFegsis, anilaierifloris ; floijbus triserialis, muiicis; gem- 
^ l»ifloris. JE2Z. Panicum Walieri Muehlenb. Deecr. 108. £7- 
^\ Boi, 1. 115. Panicum caroUnianum Spreng. jSyaf. 1. 310. 
anicQm bemitomum Schnii. Mani. 2. 227. P^nicum dimidiatum 
. •*• fteeie EXL) — America sept. ? — Alfiiris Tarieiaii mu- 
*^ 0. Cruris gam. (EU.) 

p O. iiiTERlfl[BDIU8JKiinl&. Gram. i. 45. Spica tereii; ra* 
f^^ua conferiis; iuToIucelUs bifloris^ bisetis, ramulo doplo lon- 
onbns. riiaciki iereti^ TiUosa. Mornem. Panicum iniermedium 
f<»nin,. jn^ i; 32, Echinochloa intermedia Boem. ei Schiiii. 
^'2, 477. — Pairia ? 

, 1 ^* ^ JAMAICENSIS. Spicis paniculatis , subTeriidUaiisy 
^cnus; spiculis secundis; cal^ce basi seiis 2-31ongis «tipato, 
l^iSlQQia interiore longe arisiaia. Macf. Panicum arisiaium 
^ ^?«/ad^ tn Hooh. Boi. Miec 2. 115. — Jamaica.. — Gra- 
. 4-S-pedale. FoUa pedalia, lata, linearia, hispida. Ligula: 
^ pilorum longorum. Vaginae dliato-seiosae. 

£10« 3 148 GRAMINEAE juss. (Berchtoldia.) 

BERCHTOLDIA phesl. 

Spieiilae solitariae, laneeolatae , biflorae; flore inferio 
neutro, unipaleaoeo ; superiore Iiermaphrodito. Glumae 2, la 
eeolatae, aritta longa reeta terminatae; inferior paalo mqc 
fcaei convoluta in formam ctipitia barbati. Floa neuter: Pak 
glumiiS eonformis, artstato-mucronata. Flos liermaplir.: Pik 
inferior ovaUs, eartilaginea, aristato-mueronata, marginibusii 
volvens paleam superiorem paulo minorem, obtusami apiefl 
versus denticalatam. Stamiiia 3. Ovarium ellipsoideuD, ii 
tegmm. Styli 2, terminales, elongati. Stigmata aspergiUiftf* 
mia. Sqoamulae • • • Caryopsis oblongat eylindracea, api» H' 
comuta, scutello magno instructa. Radixjfj^oia. CtUmmet^ 
tuij timplex. FoUa Unearui^ plana^ kinuia. Vaginae cimp^ 
tae. Panicula timplex^ erecta^ tuhteeunday contraettu Sp 
cfilae i^fimae geminae^ tuperioret tolitariae^ pedicelhtKl 
rhachit inarticulata. (Charact. gen. ex PresL) Affinis Oii^ 
meno et Melini. (PresL) 

1. B. BROMOIDES Pred. in Rel Haenk. 1. 324. t 43.« 
Blexico* 2|i •— Yariat vaginis foliisqae pilis rarissimis tedis* 

CHAMAEIIAPHIS SRowy. 

Spiculae biflorae, ad basim arista longissima persistti^ 
instructae; flore inferiore masculo; superiore minore, feouiK*! 
ntroque bipaleaceo, mudco. 'Glumae 2; inferior minuta;si>p 
rior longitddine floris maseuli, membranacea. Masc.: P^ 
membranaceae. Stamina 3. Sqoamulae 2, collaterales, 
satae, glabrae. Fem.: Paleae chartaeeae, concavae; inf< 
superiorem binerviam amplectens. Stamina 2; antheiis 
tis, difformibus. Ovarium glabrum. Styli 2 (3, teste Bro 
Stigmata plumosa; piUs simplicibus. Squamulae 2, mea 
eeae, obtusatae, coUaterales, glabrae. Caryopsis paleia 
lagineis inclusa. Gramina perennidj pianifoUa. Spiete 
pUcet; tpicuUt pedieeUatit vel tubtettiUbut, 

1. C. HORDEACEA Brown. Prod. 1. 194« JftmM. Gre^ 
249. t. 26. Calmo simplici, basi ramulis sierililras vas 
foiiisque strictis, linearibas, rigidis, disiiGbis; spica strictaf 
cnlis sabsessilibosy imbricatis, distichis. IClh. — Nora 
landia. 

2, C. PARADOXA SchnU. Mani. 2. 253. Culmo raiD 
mo, repenic; folib lineari*lanceolaiis^ membranaoois ; spica €RAMINEAE Jim. (Setaria.) 149 icemoM; flpiciilu pedicdUtu, ternis vel spwsu. JD]L 

m panulojnim Bronm. Frod. 1. 193« Kyaah. Cfnmu 1. 241. i. 

2. GindidL i» Reyc lim. loi. i. 24* — Nora HoUandia. 

SETABIA BSAUV. 
Pennseteii Ridi^ Biowd. 

Spicttlae bifloraei imrolucratae; flore aoperiore lieniiaphro- 
l<to;%feriore maseiilo foI neutro, 1-2-paIeaceo, mutico* In* 
olttauai penistens, uniiateiale, setoaum. Glumae 2, membra- 
tsceae, inaequales, concavae, muticae. Baleae floris herma- 
(rrodid coriaoea^, concavae, muticae; inferior supexiorem pa- 
nermm amplectens. Paleae florls sterilis membranaeeae. Sta- 
inaS. OFarium glabrum. Styli 2, terminales, elongatL Stig^ 
lata plumosa; plUs simplidbus. Squamulae 2^ camosae, tnin- 
ito-obtasatae, glabrae, collaterales. Caiyopsis embryoni pa- 
^ele eompressa, glabra, paleis inclusa^ libera. Qraatma /kh- 
tf ^am; pamietUu, ddffitsii vel iaepwi ew^ferUs^ ipieaejw' 
21»; rkaeki « 1. S. 6RACIUS Hmnh. ei Kutdh. Noe. Gen. l. 109. Oulmo 
Iseeiideiiie, ramoso; foliis inteme pilosis, margiDe scabris; 
<^ fiUfomu; inToIocro multiscto, spiculis solitariis muHo lon- 
tttt\ ^auiifl glabris; palea inferiore floris bermapbroditi trans- 
srsim nadidata; flore neutro bipalcaceo* Kih. Panicuin glau- 
«a m. Trm. Ic. 17- /. 196. A. — Nova CSranata.* _ S©. 
leoti pioxima. 

2. 8. euLVCA Beaue, Agroei. 51. Aim&. dJ^im/A. JVov, Gen. 
'09. J?oem. ei SekuU. Sgei. 2. 490. Cnlmo erecto, ramoso; foliis 
^^ scabrinsculis, subgbiucescentibus, margine scabris; spica 
^draees; inTolncro multiseto, spiculis 1-3-iiis multo longiore; 
^ SUiris ; flore bermapbrodito transTcrsim undnlato ; masculo 
aleaceo. Kih. Panicum gflancnm Lmn, Sp. 83. Schr§6. Grantk 
U* AmI. Gram. 2. i. 16. Trin. Ic. 1?» i. 195. Pennisetnm 
«<ani Broam. Prod. 1. 195. JVuii. Gen. 1. 55. Panicnm 
ucilbtam Hees ah Eeenb. in Mari. Brae. 2. 242. PreeL tn BeL 
^* 4, 314. Panicum flaTCscens Moench. Mdh. 206. Pani- Encyl 4, 273. iieeie epeeUn.) 
aria pnnula Boem. ei SchvH. Syei. 2. 891. 

^ eloDgata, (Hmmi. ei Schdi. Syei. 2. 490. Kunih. Gram. 
2. /.118.) 
Eoropa, America, Ipdia orientalis, Senegal^ Nots HollaiH 


3. S. PLATA KmUh. Gram. 1. 46. Raccmo simplid; ioTo- 
dlis uiuflQris, paQidu, spicnla longidribus; flosculo berma- l^ GRAMIXEAE juss. (Setaria.) 

plirocliio fransversim profniide mgoso; calmo erecto, rainoM 
glabro, 9ub racemo ancipite ; vaginis margine ortsque foliisqii 
lineari -» lanceoiatis culmo brevioribns supra villosis. Nen, Pa 
nicum flavum Nees ah Esenb. tn Mari. Bras. 2. 238« — Bnii 
lia. O — S. glaucae simillima; a Panico holcoidi Jacq, Edn^ 
Gram* 3. 31. /. 22. differi: spica foliis longiore. (Nees.) 

4. S* inter:viri>u iioem. ei Sch^. Stfei. 2. 489« Panicdi 
c^niracfa, oblonga, subspicaia ; ramis altemis ; involnceUis sor 
sujn faispidis; coroliis flosculi hermaphroditi transversim nni» 
laiis. Roih. Panicum intermedinm Holh. iVbtn Spec. 47* — b- 
dia orientalis. — Media S. viridem inter et glancam (RotL); 
Sprengelio hujus varieias. 

5. S. iiHBERBls iloem. ei SchuU. Syei. 2. 891. Involoce& 
longioribusy subunifloris; foliis vaginaque ore pilis destitn(if> 
Pohr. Panicum imberbe Poir. Encyd. stippL 4. 272. iVm ti 
EeenB. m Mari. Brae, 2. 239. — Amcrica scpi., Portorico. Bn* 
silia. — Proxima S. glaucac. (Poir.) Nees huc dadt cnm?,^ 
vvr.p, Panicnm pumilum Potr. 

6. S. HELVOLA Roem. ei SchuU. Syei. 2. 491. Spiei i«^ 
involucellia unifloris^ fasciculato-setosis; seminibns nerro^ 
Linti. Panicum helvolnm LiMU SuppL 107. IViUd. Spec. !• '>^ 
Penniscium helvolum ^roion. Prod. 1. 195. — Itidia orientaik 
O — Simillima S. glancae^ sed vere diversa. (Linn.) 

7* S. roMPRESSA JKim/A. Gram. 1. 46. Spica cjWndnff^ 
simplici ; rhachi pnbescenie ; involncellis unifloris, elongaiis; a» 
pletis; floribus lanceolato-subulatis; flosculo hermaphrodiio 1|'' 
vi; stflis basi connaiis; foliis canaliculatis vaginisquc glabrl*; 
culmo compresso. Br. Pennisetnm compressum Brown. Fi^ 
1. 195. JRoem. ei SchnU. Sysi. 2. 261. — Nova Hollandia. 

8. S. GE.NTCULATA Roem. ei SchuU. Syei. 2. A91. Spieaelo»' 
gata, gracili, indivisa; involucellis unifloris, fascicuIato-s(t«t^| 
brevibus; seminibns transverse mgosis. Lam. Panicnm g^| 
latum Lam. EncycL i.l3T. ffomem. Cai. 28. Hlttd. Emm.&^i 
(jtede epedm.) Pennisetum ^niculatum Jaeq. Edog. Grant. t'*'' 
Panicnm dasjucum Neee ah Eeenh. hn Mari. Bras..2. 241. -; ^ 
tillae. 21« — Pennisetum geniculatum Jacq. (Panicum genicv^ 
tum Neee^ disiinguitur a Panico tejucensi (Panico gexAn^ 
Poir.?') racemo minus denso; involucellis plerisque nnifl 
rhachi glabriuscula ; spiculis multo majoribus; foHis gl> 
(Nees L c. 243.) 

9. S. TEJUCEN8IS. Racemo elongato, cjlindricof inTohi 
lis 2-3-florisy spiculis longioribns; flosculo hermaphrodito 
versim rugoso; neuiro bipaleaceo; culmo erecto^ ramoso, 
bro^ sub racemo tcreii, striato; vaginis glabris ; foliis caloM' 
vioribus, lanceolato-linearibusy supra villosis. Nees, Pan< 
tejucense Neee ah Esenb. in Mari. Brae. 2. 243. Panicom 
culatum Poir. EncycL 4. 337 ? — Brasilia. 

10. S. RARIFLORA PresL in Rd. Uaenk. i. 313. Culmo GRAMINEAE jvss. (Setaria.) 151 

repmiey «dseeodeiiie, ninoso, compreaso; va^;iius ore ciliolaiis; 
oliu Mabrie; panienla spicatii, inleirapta; inyolocro sabnnifleto^ 
ipicnb solittfift dnplo loogiore; glninis spicola brevioribus, in* 
eriore tri-, snperiore 5*neryia; palea bennapbrodita inferiore 
sTidcDter transTerse nndnlato-striata; flore nentro l*paIeaceo. 
PretL ^ Acapnlco. Q — Affinis Panico geniciilato FahL 1» 
kah. Wm. (PresL) 

11. fiL QIjOBULABIS PretL Ir Bd. HaemJk. 1. 314. Cnlmo 
niDMOy adscendente,' compresso raginisqne glabris; foliis pla* 
nis, fni m i neis , ntrinqne scabris, intemodio longioribus ; paniciiJa 
spicaeronni, simplici, erecta, tereti; involncro uniseto, spiculis 
oboTaio-giobosis solitariis longiore; glumis glabris; inferiorero- 
tundaio-orata, trinenria; superiore obovato-rotnndata, apiculata^ 
^enia; palea inferiore bermapbrodita iransversim undulato- 
lirida; floremascolo bipaleaceo; palea inferiore apiculata. Pred. 

- Insake Pbilippinae. 

12. S. viRiDis Beawv. Agroet. 51. Jloeiii. ef SchuU. 8^» 2. 
188. Spica cjrlindracea; invoIiiceUis bifloris, lascicuIato-pUosis, 
liupidis; coroUis bermapbroditis laeviusculis; vaginis pubescenti- 
^s. WHUL Panicnm viride Xeiisi. Sp. 83. FTtfldf. Sp. 1. 335. 
^juid. Bnmm. 1030. En^ Bai. i. 875. Hoei. Gram. 2. i. 14. JRor. 
Dm. /. 352. Trku Ic. 1?. i. 203. Panicum bicolor MoendL 
Mdk, 206. Pennisetum viride JErrowsi. Prod. 1. 195. JVuii. Getu 
I. 53. Panicum laevigatum a Lam. GaU. 2. 578. 

j9) P. reclinalum VUL Ddph. 2. 64. (jleeie Cand.) Seta- 
ria Weinmanni Jioem. ei SchvU. Syaf. 2. 490 f 

— Earopa, Caucasus, Sibiria, Japonia, America sept. — 
Paoieam pnrpurascens Opiix. est varietas Setariae viridis, testi- 
biu Jleil et Kocb. iGerm. 1. 470.) 

13. 8. PUBPURASCEN8 Bumh» ei Kwdh. Nov. Gen. 1. 110. 
(^ahao erecto, ramoso; foliis interne margineque scabris; spica 
^iuidncea; involucro multiseto, spiculis soUtariis paulo lon- 
pore; glomis glabris; palea inferiore floris bermapbroditi trans- 
^eniffl nndnlata; flore mascnlo bipaleaceo. Xih. Panicum gian- 
«ni Tar. Trin. Ic. 17. i* 196. B? — Quito, Peruvia, Mexico. 
3—8. viridl affinis. 

14. S. Tiuiin. Culmo decumbente vel adscendente, sub- 
^presso^ glabro^ fasciciilato-ramoso, infeme repente; vaginis 
itria^ superioribus pubescentibus ; foliis lanceolato-linearibus, 
icondnatis^ planis, striatis, scabris, interdum pubescentibus ; 
piea compositay cjlindracea, angusta, stricta; setis 2-3, spicu- 
un glabram duplo et longius superantibus, bispidis; flore ber- 
ttpWdito transversim undulato; neutro unipaleaceo. 2Vm. Pa- 
ttnm scandens Trm. Diee. 2. 166. ^fued. /c 17- i. 201. — 
>raailia. — An eadem ac subsequens ? 

15. S. SCANDENS Schrad. in Schtdi. Mani. 2. 279. Lmk. 
^* 1. 216. Culmo ramoso; foliis Uneari-lanceolatis, snbpiio- 
"*; Taginis dUatis; spica composita, cjlindriea; involucro sub- 152 GRAMINEAE jijss. (Se 

hiBeioy snpmie deniiciilifl rerenh kispido, spieaU soliiaiu do- 
plo longiore ^ coroUa lierniaplirodita obsoleie transversim imdih 
laia. Sckrad. Penniseiuni scandens Jatq. CaL Vind. 1801. - 
Pairia ? ~ A seqnente wix differi. (Nees.) 

16. S. TENACISSIHA Sfkrad. m SehMk. Mmd. 2. 279. JMi. 
jBbrf. 1. 217* Culmo ramoso; foliis linearibas, scabris; ▼agnB 
ciliaiis; spica composiia, cjlindrica; inrolncro l«2-seio, dentki- 
lis rerersis hispido, spicnla soliiaria mnlio longiore; ooroDaher- 
maphrodiia obsoleie iransTersim nndnlaia* Sehrad. PanicDiB t^ 
nadssimum Neee ab Eaenb» in Mari» Braa. 2« 238. — Bn»- 
lia. 

17. S. SEMIRUGOSA. Racemo spicaio, cjEndrico; mTob- 
eelli iriflori seiis spicula triplo longioribas, reirorsnm scabn: 
floscnlo neairo bipaleaceo ; hermapbrodiio basi nndalaio, npttj 
apice laevi ; calmis caespiiosis, ereeiis, basi ramosis ; rtt^am^ 
briascalis, margine orisqae ciliaiis; foliis lineari-lanceoUiu,<0' 
briuscalis. Nees. Panicum semimgosnm Neee ah EeenB. inM> 
Bras. 2. 243. ~r- Brasilia. — A S. purparascenie Teee& 
(Nees.) 

18. S. PUMILA SchvU. Maxd. 2. 274. lAnk. Hwi. 1. 2ii 
Foliis scabris ; vaginis undique pilosis ; spicis partialibiu dai 
aggregaiis ei brcvissimis; seiis nuUis; vjdvulis feriilibQS in» 
versim subtilissime vugosis* Lk. Panicum pumiliun JiUiJ^. Bk^ 

1. 76. — Pairia ? Q — Affinis S. viridi. (Ll(.) 

19. S. BIACROCHAETA Spreng. Syei. U 305. (SehvU. Mo^ 

2. 274? LhJc. Hari. 1. 219 ?) Panicula spicaia, subcjlioanca; 
rbachi villosa; seiis involucri sursum bispidulis, floscolos w^ 
superaniibus; corollis nervosis, laovibus; foliis vaginisqne^ 
bris. Spr. Peuniseium macrodbaeion Jacq. Etiogm GroM' <*^ 
{ieeie Spr.) Panicum macrochaeinm JAnk. Emua. 1. 76? — ^ 
dia orienialis. Q — Sprengel sjnon. Linldi ad S. mwcn^ 
chjam ducii. 

20. S. Antdllarum Ktmih. Gram. 1. 46. Spica I j;nA 
elongaia^ involucellis glabris^ inaeqnalibus ; foliis angnsio-liB^| 
ribus, siriaiis, supra vaginaque pUosis, subins glabris; <^ 

racili, ramoso. Poir. Panicum Aniillamm Polr. Enryd. vtff 
275. (v. s.) Saccharum ? Aniillaram Roem. ei sAuit, Sf^ 
2. 8771 — Aniillae. — Affinis Panico Alopecuro. (Poir.) Fi» 
zima S. veriicillatae. 

21. S. TERTiciLLATA Beamf. Agroei. bi. JRoeim ti Schd 
Sys/. 2. 488. Spica subveriicillaia; involncellis unifloris, i^ 
cnlaio-pilosis^ deniicnlaio-hispidis; denticnlis reversis; corolij 
hermaph^oditis laevinsculis. Willd. Panicum veriiciUaiaiii I^ 
8p. 82. WiUd. Sp. 1.334. musd. Enum. 1030. EngL Boi. ti 
Hoef. Gram. 2. i. 13. Trin. lc. 11. i. 202. Panicum asper 
Xom. GaH 2. 577« Penniseium verticfllaium JGrroioii. Prod-}' 
195* NuH. Gen. 1. 55. — Europa, Caucasus, Oriens^ Bo^ 
ladia orientalis, America sepi. GRAMINEAE juss. (Setaria^) 163 

32. 8. R0TTI.RRI Spremg. Sytl. 1. 304* Paniciik spicsU^ 
rlbdrica, Ijudiuciila} setis inTolacri floacalos rapenmlibus, do» 
fgQm biflpidis; corbUis nenrosis; semiiiibns ragalosis; foliU ht» 
uailis, Idnnitis. Sprmfg* Panicaia Tcrticillataiiu BoOL — In- 
a orie&talis* 

23. 8. MUBicA LkJk. HoH. 1. 220. Foliis scabris; Taginn 
npcne margine pflosa; spica erecta; spicolis longiascolis, ag» 
regaiis; setis deorsum scabris, spicala &-8-plo longioribns; fal- 
u fertilibns obsolete tnmsTersim ragulosis. Ut. — Dongola 
inbiae. Q — Yalde afliius S« germanicae. (Lk.) 

24. 8. rrAl.iCA MCumih. Gram. i. 46. Spica cjiindraceay 
innposita; inTolacellis dimidiatis^ nniflorisy flore oTato 2-3 o 
^Bf^oribns; foliis plams, lato-linearibns, marginatis, scaberrimis; 
^mis keribns ; coUo barbato^ pilis strictis. ^roipiu Panicnm 
iUcom Umu Spee. 83. iBmmpk. S. i. 75. /. 2.) fViOd. Spec 1. 
}6. Hul. Gram. 4. #• 14. Boxi. FUm. Ind. 1. 305. Trm. le. 
I* U 198. Pennisetnm italicnm Bromm. Prod. 1. 195. Setaria 
afica JTeoiitf. Agroti. 51. Jloe». H SdivM. Sjti. 2. 493. Pani. 
m eijtlirospermam ITonisM. Cai. Panicnm setosnm Lam. f 

f) Panicnm maritimam Lam. Encyd. i. 737* S. mari- 
tinia Hoem. ei Sdknft. Syti. 2. 492. Panicnm sibiri- 
cnm Hariml. 

r) Panicam germanicam JRoTA. Germ. 2. 71 • WiBd. Sp. 
1. 336. HoMi. Graw^ 2. t. 17« Panicnm italicnm Tar. 
germanicnm TVia. Ic. 17« i* 199« Setaria germanica 
Bemu^. Agroti. 51. iloem. H SehuU. Syel. 2. 492. 

i) Panicnm compactnm KU. m Sekut. AmMt. td. 2. 1. 
212. 

• EiUQp^ India atra^e, NoTa Hollandia. Q 

25. 8. CAinDATA JRoeai. H SekmU. Sysi. 2. 495. Bacemo caa- 
'^5 ^ncili; spids .altemis^ remotinscolisy sensim minoribns; 
icbibiis setiferis; g^nmis Ueribus. Lam. Panicnm candatam 
»• /A. 1. 171. EjuBd. Emeyd. 4. 746. («. a. ait Aef&. Jiim.) 

f) setis brerioribas et rarioribas. 
GaiaDa. §. Brasilia. — Prozima S. italicae. Nees bac da- 
Seiiriam rarifloram Mkam. (tn ^S^ireng. N. Enid. 2. 78.) $ Tri- 
^ vero ana cnm bac ad Panicam setosam Tar. c (Jk. 8. i. 

• e.) liabit. 

, 26. 8. coRRUGATA SehmU. Mani. 2. 276. Lmk. Hort. 1. 217* 
lea tereti, composita, setosa; spicolis multifloris (7-10); co- 
lie iiansTerse mgosis. EUioii. Panicam cormgatnm ESiatt. 
'• 1. 123. Pennisetnm cormgatam NuU. Gen. 1. 55. — Sa- 
n^« — AiHnis Panico italico. (EIL) Sprengd ad S. g^a- 
I ducit. 

27. S. TULPisETA JRoem. ei Sdkilf. S^fti. 2. 495. Racemo 
elongo^ dense setoso; spicis crebeirimis, snbdiTisis; rbacbi- 

setiferis; gfaimis matids. Xam. Panicnm Tolpisetam Zoai. 
4. 745. iv. $. in kai. Deef.) Shan. /om. 1. 1. 70./. 1. 154 , GRAMINEAB juss. (Setaria.) 

•f- Si. Domii^o. -* Sprengd ad 8. nucnwtachyiiai tuaL F» 

• *Jl* * •II* 

Buco italico ■imMlima, 

28. S. MACROSTAcpnA Humb. d KunUu Nw. Gitu 1. il& 
Culiiio erecio^ rimplici (?) nodisqne glabris; foliis seabiisjTap 
ginis glabriuscolis ; panicula apicaeformi ; involucro uniseto, ip 
eulis soliiariis multo longiore; j^umis glabris; paiea inferiori 
floris kermapbrodiii iransTersim undulaia ; flore neuiro bipaleacci 
MTih* S. seiosa BeoMv* Agro^. 178. Panicum seiosnm Stoui^ 
Prod. 22. Ejuxd. Flor. Ind. oec. 1. 139. JrHld. Spec. 1. 3J; 
JVees ah Eaenb. in Mari. Brae. 2. 251. Trin. Ic. 8. f.SS.S^ 
Panicnm macrostacbjnm iVeef ab Esenb. in Mart. Brae. 2. 2^:- 
Panicum ionax Bich. in Ad. 8oe. hUi. mat. Paris. 106. Paiiicii 
cjlindricum Link. Enum. 1. 76. (ex Linlc) — Jamaiea, GniiK 
Illejuco, Brasilia. — Sprengel buc dudi Penniseinm A^ 
curum JTac^.ei Nees cum? Seiaiiam Alopecnrum PUeh. 

29. S. coMPosrrA Hmmh. el Kunih. Nov. Gen. 1. \\\M 
mo erecto, ramoso (?), scabro; foliis uirinque scabrisy carflt^r 
neo-sermlaiis; nodis Taginisque apice pubeseeniibus; paiuc"^ 
ramosa, spicaeformi, cjrlindracea, snbnuianie; inyolncro imi^ 
spiculis soliiariis mulio longiore ; glumis glabris ; palea inferiti 
floris bermapbrodiii iransversim nndulaia; flore sierili bip^ 
ceo. Kih. Setaria poljsiacbya Schrad. in SchuU. Mani. 2. 2i • 
fteaie Neee.J Panicnm composiium Neee ah E»enb. in MaH» Bte^ 
2. 245. — America calidior. Q -— Panico itaiico Lam. taiA 

30. S. 8CABRiPoi#iA. Raccmo decomposiio, laxiuscalo; ri^ 
cbi birsuia; involucellis subbifloris, bi-quadrisciis, colontb,* ;!>' 
mis glabrisy niraque flosculis breviore; floscnlo hermspbrodiM 
iransversim undulaio; neuiro bipaleaceo; ^nlmo simplici nixii»- 
que glabris; vagiois scabris, margine orisque dliatis; foHui^ 
eiaiis, utrinque scabris. Neee. I^anienm scabrifolium Nta^ 
Eeenh. m Mari. Brae. 2. 246. — Brasilia. 2|« ? — Yalde «x^ 
dii ad Panicum macrosiacbjum ei P. seiosum Sw* (Nees.) 

31« S. mpRESSA. Racemo decomposiio, painio, basiHp* 
naio; rbachi birsuia; involneeUis bifloris, biseiis; floscuHW^ 
mapbrodiii oBsolete iransvcrsim undulaii palea inferiore basi i^ 
pressa, laerinscula; floscnlo neniro bipaleaceo; culmo erecti' 
subramoso nodisque glabris; vaginis margine oreque villos* 
foliis lineari - lanceolatis . scabrinsculis. Neee. Panicnm mft^ 
sum Neee ah Eeenh. in MaH. Brae. 2. 247* — Provincia Bahi» 
sis. 2|« — DifTeri a Panico composiio ei P. macrosiacbjo. (Ne^ 

32. S. LACHNEA. Racemo erccto, decomposiio, ctUd^ 
ceo-conico; rbacbi villosa; involucellis bifloris, biseiis; g^H 
glabris) uiraque floscuiis breviore ; floscnlo bermapbrodito in^ 
▼ersim undulaio; neuiro bipaleaceo; culmo ercciO) raanoso^ 
disque glabris; vaginis viUosis; foliis uirinque pubesceniiti^ 
Neee. Panicum lachneum Neee ah Eeenh. in Mari. Bras. 2.^^ 
— BrasiUa. 2|. 

33« S. LBIOPHTLLA. Bacemo ierminaU, erocio, deco»!^ GRABflNCAE juss. (Setaria.) 155 

io, ooareialo, acomnaio; tliachi YiQosa} pediedlis stiliseaiB- 
Sy soblnflofis; involneellis nnisciis snb sinHnla spicnla, isia, 
iplo loD^oribns; llosculo inferiore mascolo, bipaieaceo; her- 
aphrodito tnmsversim nndalato; calmo ramoso, basi radicanie, 
i^^inu foiiisqiie lanceolalo-acuminatis glabris, bis margine sca- 
ris. IfMff* Panicam leiophyUnm iVees ah E$emL in Jlfbrl. BroB^ 
. 249. » Brasilia. 2(. 

34. S. GERNUA ihnmk, ei EmdK JVov. Gen, 1. 111. Cnfano 
reeto, ramoso (?), pilosiascalo $ nodis glabris (?); foliis inteme 
mbcseeDtibas ^ margine scabris; raginis ore pilosis; panicala 
umplici, spicaeformi, crlindracea, cemaa; inrolncro nniseto ant 
iiiOo, spicalis soUtariis longiore; glnmis glabris; palea inferiore 
lorii heraiaphmditi transrersim striata; flore mascnlo bipalea- 
eo. KtK *- Qnito. Q 

35. S. Crus ARDEAe. Racemo snbdecomposito ramisqne 
wondif, snbTertaciiiatis, erectis; spicniis brevissime pedicel- 
ktis, Bnbsolitariiis^ erectis^ plerisqne seta longiore ad insertionem 
•edjceOi stipatis; cnlmo ramoso,^ glabm; vaginis apice annnio 
illoso dnctis; foliia anguste lanceolatis , ntrinqne attennatis, 
c^ris. Nee$. Panicnm Crns ardeae IFSDdL herb. JYees ab Eeenb. 
i Mart. Erae. 2. 253* — - America meridionalis. 

36. S. PoiRETiANA Kunih. Granu 1. 47* Spica panicnlata, 
Nigissinia, stricta; spicnlis glabris; rhaciii aristata; foliolis pe- 
iolstis, longe lanceolatis, glaberrimis, laevibns. Potr. Panicnm 
|o&S»tmn Potr. Encyd. at^^pl. 4. 278. (v. «. m herh. Desf.) Pa- 
'vwo Poiretiannm 8chnU. Mani. 2. 229* Panicnm spedosnm 
Vfu d Eeenb. tn MaH. Brae. 2. 252 ? — Brasilia. — Spren- 
;el id Panicnm interraptam WUUL dndt. Proxima S. itaiieae 
» 2». ekmgatae Spreng.f sed sat distineta* 

37. S. EMNOATA Spreng. m lUt. ad BaB. 8d^. Mant. 2, 
^- Colmo nodisqne glabris; foliis linearibns, ntrinqne vagi- 
^y^e pilosis; npicis nnmerosis, altemis; inivolncro biseto, spi- 
nlis luiUiteralibns solitariis geminisqne longiore; glnmis gla- 
^; paleis floris hermaphroditi nervosis. Sc&utf. «— ' St. Do- 

38. S. BRACHIATA Kunih. Gfrom. i. 47. Panicnla laxe pj- 
unidata; ramis distantibas, patentissimis ; ramnlis subpendnlis; 
^▼ohcellis rhachibnsqae flexaosis, glabris; foliis lato-linearibas, 
Bbasperis. Poir. Panicam bracldatam Potr. EncycL euppL 4. 
^2. Paoieam chloroticum fi s/lvestre Neee ab Eeenh. 4n Mari. 
m. 2. 164. — AntiHae. (Brasilia?) — S. elongatac Spreng. 
■BilHnia, sed distincta* Qnid Panicnm bradiiatam Spreng.Snei. 

321? . -r ^ ..- 

39. S. VEirrENATn EuniK. Gram. 1. 251. i. 37. Calmo 
^to, ramoso; compressiuscalo^ glabm;.nodis pnbescentibns ; 
^s angnste linearibns, scabrinscalis, margine scabris; spids 
^ umis elongatis solitariis, cyiindraceis ; setis longis, parpa- 
*<<^tibQs; flore hormaplurodito undnlato-ragoso. Kih. Cenchiua B GRAMINEAE luss. (Setaria.) 

viflonu Pofr. Emeyd. 6. 53. Penniaetiui domiiigCBK Spro^ 
rf. 1. 302.- (ftaU «ynim.) — PoitoricQ et ? pispanioU. 

Speaes mihi minns uoIm, pleraet[ne dnfaiae. 

40. 8. ? SUBCOROATA Ktudh, CnMk 1. 47. Spicis littm, 
•ilibns, snbsecnndis, approximatis} pedicellia apice letigtri^ 
iis snbcordalo-lanc«olatis, mucronatia, argnte aemlctii, lui 
^niaqne eiliatis. Roth. PBnionm aobcordatum JRoth. JVoe. Sp 

Echinochloa ? aul>cordata Boem. M JScAaB. .Sytl. 2. h 
India orientalis. -— CouTenit plnribns cnm Panico letifai 
tM. (Rotfa.) Nees cnm ? ad P. procnmbens ;■ umbroanDi (P» 
nm nmbroaam RttM.) dunt. 

41. S. LONGIFOLIA lAni. Hori. 1. 220. Cnlme infniMH- 
mnllis «pproximatis ; foliis scabris, cnlmo multo longianksi 

ua partialibns brcTibns, dense aggregatiB; setia aursoaia- 
I, spicula 2^plo longioribos; Talris fertUibns laeTissimkU 
Fatria ? 2\, 

42. S. laetioAtjL StJuiU. MtMl.2. 375. Foliis lineuvi» 
latis, nerroais Taninaqne striata glabria; ligula barbitoi^ 
iTi} bracteis pedancnlo pnbesceuti inaidentibns, apice fvf 
t, 5-7, cal^ce nerroso glabro triplo loDgioribaa. JtfMiU 
lioum laerigatum MuthlBiti. Detcr. 100. — America borfik 

43. 8. jUTiNia SehuU. Mant. 2. 276. Foliis lineari-lu»* 
a vaginaque striata pilosis; li^^la barbiformi; bracteii pt^ 
o pubest^euti insidcotibus, apice pnrpnrascentibos, btot'* 

elon^lis. Mu^bt^. Panicum n. 4. MvMoA. DtKi- ^^ 
Geor^, Fennajlvania. 

44. S. LUxtlRUNB Sprni^. Syfl. 1. 305. Spicis snbpiu» 
s, confertis, ereciis; setis snbtemis, gracilibas, bieribiu: '!<')' 
ia OTatis, acntis, nerrosis, glabris; culmo repente, niaoi^- 
is cordato-lanceolatis, snbtna vaginaramqne oris pilosii. ^- 
India orientalis. 

45. S. QCneATA Sprettg. Sifif. 1. 305. Spida paniinili^ 
lotia; setia grao^ibns, ^meratia, glabris; flosculis o"°|i^ 
Tosis, laeribns, secandis; foliis cordato - lanceolatis, anpl("'i 
ilibus, basi vagjnarumque oria cifiatis; culmo crecto. Spr. ' 
lia occidenUlis. 

46. S. MAURITIANA Spnng. Sytt. 1. 30S. Spiois puit^ 
secundis, aubraaciculatis ; ramis piloaia; setis Sexnoii*, "^ 

n hispidis; Soaculis OTatis, nerTosis, acutis, bcabriuscnjis; )^ 
libua nigulosis; foliis lato-lanceolatia, pilosinsculis} ix'*'' 
'batis. iSpr. — Inaula Maaritii. 

47- S. FLORIBUNDA Sprttig. St/tl. 1. 30S. Spicia pa 
, oonfertis, divaricatis ; rhaclu angulata floaculisqoe oTili> «^' 
iusculis nervoaia glabria; foliia lato-lanceolatis, piloaiu'*' 
i Taginis glabris. JSpr. — India orientalis, 

48. 8. VAGIMATA Spr«^. CW. potl. 33. Panicnl* ^ 
a, elongata, vaginata; aetia sabsolitariia, snnum aspcni) GRAMINEAE luss. (Setaria.) 157 

om; flofcalw McatiB, glalirisy ncrvosU; 'cshno^follisqna laen- 
I. Spremg, — > Rio Grande* 

49. S^ pimpimEA Jtoein. «f ^dbilf* ^. 2. 488. Spica io- 
i; inToIncria l-^-setu, inaeqnalibn/iy floscnlo majoribns, nni- 
m; cnlmo tereti, ramoso» liiitx* ei Pavm Panicnm pnipnrenm 
iiuu d Por* Pmtv. !• 48. — PemTia. — Spren|^ ad Gjm- 
itncm crinitam dncit. 

Sa S. aERiCEA Roem. d ScAiift. Sysf» 2. 488. Spica iereti; 
Tolocm setaceia Tillosis, nnifloris, longitndine floscnlomm; 
liis planis. AU. Panicnm sericenm AU. Kem. 1. 88. WiOd. 
m* 1. 334. — India orienialis. Q — Ob inTolncra TiUosa 
»diu com Sprcngelio ad Pennisetnm nniflomm dncenda. 

51. S. ? HiBSUTA JTuiifA. CTram. 1. 47* Foliis late lanceo- 
15^ basi cordatis et amplexicanlibns, nndatis, ciliaiis, pilosis; 
tribns poljgamifl^ soliiariis, sessilibns; semine oTato, trans- 
Tse n^o. JHo^. Panicnm hirsninm jBToeit^. irm. JRoj^, JFIbr* 
uL 1. 303. Panicom Koenigii Spreng. Sy«/. 1. 311. Panicnm 
dopu IVm. MS. iVeet a& £mii& an MaH. Bra», 2. 117. Oplia- 
roiu ? biisntas ScAmIT. Jttanl, 2. 271* — India orientalis. — 
^ren biseriati^ solitarij, sessiles, saepe Beiia iniermiziis. (Roxb.) 

52. S. ? TOMENTOSA £iiiilA. Grom. 1. 47* Cnhnis snberec- 
($ foliis pilosis; spids 10-12^ oblon^s^ 6-8-flori8^ inTolnceUis 
ipidis setosis iniermixtis ; semine otato^ transTerse mgoso. 
Of&. Panicnm iomentosnm Moxh. Ftor. IndL 1. 303. OpUsmo- 
u ? iomeniosos SckaU. Mani. 2. 272. — India orientaiis. — 
ibaclus eommimis nndiqne setis hispidis obsita, (Roxb.) 

53. S. BIRTA ITwiiih. €fram. 1. 47« Spids aliemb, fasii- 
^^} Weriter pednncnlaiis , secnndis; spicnfls snbsessilibns, 
radsy mcronaiis, hirtis, basi pilomm fasdcnloy mnticis $ flos* 
>^ iieiiiapbroditi corpUis transTersim mgosis; cnlmo adscan* 
mU^ ramoso ; fi^iis Taginisqne pilosis. Moih. . Panicnm Urinm 
i^^- Aoo. Spee. 46. OpUsmenns ? biriOs jroesk ei SdtmiL S^ 

485. Echinoebloa ? hirta ScM^. Maai. 2. 270. Panicnm Ko* 
Q ^pnng. Sysf. 1. 310. — India orientaUs. 

54. S. ? CAMESCENS ICunih. Cfram. 1. 47* Panicnlae Taco- 
H alicniifly laxis^ elongatisy secnndis, simpUcibns; pedioeilis 
miliadii pUosisj aplce fascicolo seiamm spicnlam mnnienia 
'■^iDatia ; spicnlis oTaUbns^ mncronaiis, pUosis ; caljrds ^lnma 
More cordato-OTata, spicnlam basi inTolTenie; cnlmo foUis- 
'« ▼iUoso-canesceniibns. Raih. Panicum canescens Raih. JVoe. 
*<c. 54. — . India orientaUs. 

. 55. S. ? STKICTA EMtdh. Gram. 1. 47« Spids snbfasdc»- 
u, pa&icnlaiisj longissimJB , setaceis, siriciiB, basi barbaiia; 
^lis oTaUbns, margine pnbescentibns, basi setamm fasdcnlo 
^rsnm semiinTolncratis; foUis cnm Taginamm oris pUosis» 
^ Bi^taria siricta Roih. Nov. Spee. 38. — India orienia* 
I* *- PediceUi gemini Tel iemii pilosiy apice ^f^tm^^ seiamm^ 8 GRAMINEAE juss. (Setaria.) 

leuk dlmldlo lirertb» il]un<|ne entronwii ■emiobToltote 1» 
nati. (Rotli.) 

56. S. LonotaeTA B«aw. Fhn ^Owan 2. 81. I. 110. /.1> 
nicnla Uxa, f^bra; nmis . inMqiialibnt ; inTolnen: itUl 
xnoaa, locnsUe longiludine triplid; foUis elongatia, »Bp»6\ 
irginiliaB panlo piloab et tenerrime aemiUtia ; ra^na pilDU! 
nU tnincata, aetosa; palea infetiora tranaverae mgoia. Btm 
Arrica aeqninoctialU. 

GYMNOTRIX BBAUV. 
Spienloe Mflorae, solitariae, inTolDcmtu; flor« npcf)" 
nnttphrodito; inferiore I-2-paleaceo, maacnlo tcI mW^ 
imbranaceo. InToIucmm ona euoi spicula deciduum, k^ 
,nm. Glumae 2, membranaceae, inaequBlef) concaT8c,il)- 
t, Paleao floria hermaphrodid ooriaceao, concaTae, pld*- 
• mulioae. Stamina 3, Orarium glabrum. Styli 2, Uf» 
Ita, elongati, rariuime infeme eonnaii. SllgmaU plinuifi 
ii oiinplicibus. Sqnamulae 2, camoBo - membranaceae, 0* 
tae, integrae vel irregulariter bilobas, collateraleB, etia^ 

ibrae. Caryoptia Gramma culmo limpUci ttl it 

•to. Folia plana. Spieae timplicet, terminaiety tol^f^ 
r ,ttr»ati cylindraceae ; rhaeh» kaud arttcuiata. 

1) Sijli infeme connati. InToloenun pediceUatnm. 

1. G. CEMCHRoiDea Jlo«>. ti SchvU. Sytt. 2. 499. ^ 
indrica, clon^U ; inTolaCelliB nnlfloria, setosu ; flasenlii <^' 
; cnlmo erecto; ra^ia ore iMrbatis. ff^ittd. Cenclinu ^ 
fomua 7%wni. Prod. 24. WUU. Spee. 1. 318. Paninim^ 
iforme TfUmi. Jap. 46. exti. var. y. ^juti. Hor. Cap. 1. ^ 
iBd. Etmm. 1031. Alopecnros hordeifonnia JAmh. Spn- 
nnuetam hordeiforme Sprtng. Syit, 1. 302. G, hordci''*" 
M ai Eteiti. j» Unnaea 7. 276. {exd. tyn. SchraJ.) Ctt 
«hon herdoifonnia Slmtl. fn Flora 1829. 2. 265. h. 49. 

is UtirolU Eekl. kerb. n. 973. (/ofe IVtet.) ~- Cap. b. m 
Ua orienUUs, 9Ianri(ins. 2^ — IVees hnc dncit G. caoJaW 

2. 6. JAPONiCA. Culmo ereclo, pilosioscnlo; foliii >H 
o-compressis, praelongis vaginisqne glabria ; racomo laio? n 
4»; rhachi pilosa; apicnlia pediceHans, 1-2, billoris;'i>'"'j 

■etia ■oafaria, atropurpnreis, ■picala ion^oribus ; ghunb ^ 
inU floacnlU brerioribM. THn. PennUolum japonicnni 1i* 
Sprtns- y- Enid. 2. 76. Trin. le. 2. i. 19. Cencbnw p* 
«Boena ThmA. fo Aet. Soe. Linn. Lond. 2. 329. WiBd. Sf 
316. Panlcnm hordeiforme r T^vxA. Jap. 48. >- J*P<"^ 
2. G. TiniAitn Bimn. Agr. 59. t. 13. /. 6. Spio »"l GRAHINEAE JU88. (Gynmotrix.) 159 

i; laTofaiCM qiiealaiii nniUo sapenmie; glamifl tMk iiuie^a» 
08 ; saperiore flugore, flore hemiaplirodito dimidio breviore; 
Ib hm eomiataB. — ImniU Fnmciae* — Poirei ad Penicam 
igbctum dacit. 2) Sijli saepiflsime liberL Inrolacram 

4. G. PURPURAflCENS ScftrodL .^lfuil. ad Fhr. Cap* #ec#. 2. 
nfH. GtL Am». 1821. n. 208. 2072. SeMt. Mani. 2. 283. Fo- 
is fiiwaribae, cariimtie ; saperioribas margine carinaqae ecabrie ; 
>ica soHiaria; inrolacro spicabi malio longiore; caljce aniTaU 
i, lirerissimo; floris neniriaa • Talrala arisiata; ariaia florem 
«Bjplirodiiam aaperanie. Schrad. Penniseiam alopecaroidea 
eul m Flora 1829. 2. 472. 

f) apica pallida. {Nee$ ot EsetA. in Xdtmaea 7« 277.) 
• Cap. i». speL 

5. G. CAUDATA Schrai. AnaL ad Fkr. Cap. seei. 2. GaeU. 
u. 1821. iu 208. 2073. Schdi. Mami. 2. 284. KmUk. Gram. 

353. <• 38. Calmo erecio; simplici; foliis rigidis, inieme maiv 
B«^6 scabris; Taginis glabris; spica soliiaria, elongaia, c^rlin- 
•cea; inTolacro spicalam saperanie; ghunis breTibns; flore 
feriore imipaleaceo, neairo; paleis inferioribns airiasqae floris 
qaayims, scabrioscalis, Talde acaiaiis, neaira 5-, bermapbro- 
bt T-nmia. XUk. — Cap. b. speL — Nees ab Esenbeck cam 
nuuiirice ceochroidi (G. hordeiformi Wees) conjongii. 

6. G. CRIMTA Mfmmh. H MCtmik, Nav. Gen. 1. 112. Foliis 
^ni, margine serrnlaiis; spica soliiaria; InTolncro spicabun 
nbae^paiiie; glnmis Talde inaeqnalibas ; saperiore majore^ flo- 
™ liaaapbrodiinm snbaequanie. Xih. — Mexico. Q 

7* 6. NERTOSA Nees ohEeenB. inMari. Bras.2,2^T* Spica 
>li<ana; inTolacro spicalam superanie^ snbaequali; glama in- 
riore siiperiore dnplo breviore, hac floscolum neairum ae- 
^^y T-uerri; foliis lineari-lanceolaiis Taginisqae hianiibus gla- 
is. Nm. — Brasilia. — JHflcri a G. criniia el eenchroidi. 
fecs.) 

& 6. jnmsci^ Preei^ in ReL Uaenlu 1. 315« Foyis «^ 
^ pilosis, margine scabris^ conToIaiis ?; spica soliiaria; in- 
»ncro spicnlam subaeqnanie; glnmis inaequalibns ; superiore 
*Jore, flore hermaphrodiio breTiorcy S-nerTia. PreeL — Lu- 
oia. 2j. — Amnis G. criniiae. (Pr.) 

9. G. TtusTACHTA Bkmh. HKvnih. Nov. Gen. 1.113. i. 618. 
vu inienie margineqae scabris; spicis temis, longe pedanco- 
^» iaTofaicro spicabun mulio sap«(anie; glanis Taide inaequa- 
^] fnperiore majorey flore hermaphrodiio quadnipl<^ breTiore. 
*• — Qniio. 21. 

, ^O. G. iJkTlPOl.lA SchuU. Mani. 3. 601. JVeee ah Eeenh. in 
^* Bros. 2. 278. Spicis axillaribas^ in pednncnlo communi 
^o Tel gemino fascicuhiiift^ longe pedicellaiis^ declinaiisy 
'"'^cis^ ameniifofiiiibas; seia iuToIucri' una, spicolam muUb 160 GRABIINEAE juss. (Gymnotrix.) sQpenmie; glmiiis brerissimb ; foliifl laia^laneeolatifly gnlipdiolii 
iifl, glabris* Neet. Peiiiiiseiiim Istifoliam Sffrtmg* Syd* 1. 3(t 
— Monieirideo. 2|i -— CodF. cam G* iristachja. (Nees.) 

11. G. Preslet. Foliis lanceolsiis , planis^ nlrinqiie v» 
gineqnc scabris; spicis iernatisy longe pedunculatis; inTokcnl 
spiculam snperante; glumis Talde inaequalibus ; superiore florai 
hermaphrodiium excedenie. Pre^ G. latifoUa PreA t» Bi 
liaenk. 1. 316. — PeruTia. — Affinis G. irisiachjae, diilisi 
praecipue giuma superiore florem hermapbrodiiom sDpcmit 
(PresL) 

Species dubiac* 

12. G. DOMiNGENSis Spreng. in BalL herL SckvU* 
2. 284. Foliis utrinquo glabris^ couTolntis; spica solitaiii; ii»- 
Tolucro spiculam triplo quadruplo superante; caljce coroh i^^ 
Tiore; utriusque floris TalTulis corolluiis snbaequalibns, lO^ 
natis. Sch^» — Si. Domingo. — Setae iuTolacri scabne, i»^ 
quales, flexuosae. (Schuli.) 

13. G. ? HOiiDEOiOEa Kunih. Qram. 1. 48. Spia ^ 
gaia, iereii, ienui, albicante ; inToluoellis seiosisy glabris^ ^'^ 
ris; culmo poljstachyo. Lam. Panicum hordeoides Jjam»li^ 
170. J^cL Enc^ 4. 739. — Sierra Leona. — Roemeri 
Schaltes cam dubio ad Gjmnoiricem cenchroidem dncoDi 

PENNISET1JM BEAVV. 
Penniseii species Rich. 

Spiculae biflorae, soUtariae, geminae vel plures, involotf^ 
tae; flore superiore hermaphirodito ; inferiore neutro ?el m'^ 
eulo, rarissime fertili, 1.2-paIeaceOy membranaceo. luFoIuefii 
setosum; una cum ^^picula deciduum; aetis interioribui io^ 
plumosis. (^umae 2,. inaequalet, membranaceae, con 
inferior rarissime abortiens. Paleae floris hemmphroditi 
mfnuATe coriaceae, cotieaTae; inferior superiorem amplecti 
Stamina 3. OTarium glabrum. Styli 2, terminales, elon 
aaepe infeme connati. Sligmata plumosa; pilis simplicib^ 
Squamulae minuUssimae Tel plerumque qullae. Carjopsii ^ 
bryoni parallel^ eompressiuscula, glabra, paleis cpriaceisi> 
dusa, libera. GraanttanmtoiOj /ucie Seiariae gbmeae. H 
lia pUma. Spieae cyUadraeeae^ eimpHeei^ termmalet^ f^ 
ehu non articuiata. 

1. P. PURPURASCENS Humh. et MCunih. Nav. Gen. 1« '^ 
Foliis intcme margineque scabris ; spica solitaria ; spiculi^ ^ 
iariis^ inTolncro dimidio brevioribns ; glumis . Tajde inaeqoalibB*' 
superiore longiore^ florem hermaphrodiiiun sapennie; VLQtt r^ 

flU* GRAMINEAE juss. (PennisetiiiiL) 161 

ido bipaleaceo* JKih» Pemiisetiiiii seiosiim MUek, I» Pen* Syiu 
. 73. (Utie iKwt.) Trim, Ic 2. 1. 20. Cenchnu seiosiis 8waH%. 
hr. ImL occ* 1« 211« (^de iVeei.) — India occideDtalis^ Me- 
ico. 2{. 

2. P. rLAVESCENS PrecL Ifi Hdl ITaeiiA'. 1. 316. FoUis in- 
efne ^briiuciilisy mar^e. acabris, aupenie iabercalaiis, Tillo- 
is; ipica aoliiaria; spiculia soiiiariis, bifloris^ iiiTolncro breyio» 
ibiu* glumia ralde inaequalibaa; snperiore oTata, 5-4ienria, apice 
rideDiaia, mncronaia, inferiorem orato -lanceolatam dnplo an- 
>enDie; flore mascnlo bipaleaceo. JPresL *- Mexico. 2j« 

3. P. jBBEVE Wees o^. Eeenb. in Mari, Brae, 2. 281. Spica 
toliiaria, oblonga; spicnlis solitariis, inTolncro dnplo breTiori* 
HU; ^mnis ralde inaeqnalibiis ; inferiore lanceolaia; flosculo 
Mscolo bipaleaceo; foliis linearibns, facie pilosis. Neee, P. se» 
osom Raddif Agroei. Brae. 50. (e^usU eyn,) — - Brasilia. Q 

4 P. RlCHABDl kunih. Gram. 1. 49 ei 255. i. 39. Fofiis pla- 
lis, ^abrinscnlis^ vaginis glabris; spica elongata, cjlindracea; 
(picaltt InTolncro dimidio breTioribns, bifloris; flore mascnlo 
i^aleaceo; palea inferiore glomaque superiore S-T-nerviis, ex- 
nne scabriuscnlis ; stjlis liberis. JQfA. Panicnm cenchroides 
{trA. m Ad» Soe. hiei. nai.' Parie. 106. Panicnm densispica 
'otr. EnepcL euppL 4. 273. Seiaria cencbroides Roem. ei Schuli. 
^' 2. 495. Panicnm triticoides Poir. EHcyd. euppL 4. 274. 
teile herb. Deefoni.) Pennisetnm triticoidcs Roem. ei Schnli. S^* 

* 877* Panicam Alopecnms Lam. lU. 1. 169. Ejued. Encyd. 
^•739. (ieeie herb. Deef.) Pennisetnm hirstttum Neee ab Eeenb. 

* ^eri, Brae. 2. 284 ? — Cajenna^ Brasilia. — Simillimnm P. 
>arpiinsoenti^ •differi nonnisi glnma snperiore paleaque mascnla 
nieiiore saepe 5-n6rTiis (nec 7-8-nerTiis) sijlisque liberis. 

5* P. UiaPI«ORUH Humh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 114« i» 34. 
'^'5} Pred. trt Bd. Haenk. 1. 317* Fotiis inteme margineque 
(^^ris, basi ciliatis ; spica solitaria ; spicnlis sofitariis, uniflorisy 
Kvolncro breTioribus; glumis aequalibus, apice tridentatis^ pa- 
!as snperantibiis. Kih. «— NoTa Andalnsia^ Mexico. 2|« — Yix 
praecedente diTersnm. 

6- P. DiCHOTOBiUH DdUey Aegyffi. 15. I. 8. f. 1. (e. s.) 
^. Bori. 1. 214. Culmo junceo, diffbso; foliis pagina supe- 
lore scabris; ramis erectis, subiemo-fascicnlatis; spicis termi- 
^u^ flsTidis; rhachi aspera, glabra. DdUe. Panicum dicho- 
inoiii Forek, Deecr. 20. Phalaris setacea Forek. Deeer. 17* 
lute DdUe.) P. phalaroides ScMf. Mani. 2. 147* Neee ah 
<^« m Mari. Brae. 2. 283. (iede eyn. ForekoL) ->- Arabia, 
^l^tas. 2(« — Willdcnow Phalaridcm setaceam ad Panicum 
^lrstachjum lAnn. dncit. 

7. P. vioucEra Buih. tn Pere. Syn. 1. 72. Kunih. Gram. 
; 257. /. 48. Idnk. Ilori. 1. 214. Culmo ramoso; foliis Tagi- 
|sqiie pilosis; spica cjUndracca; involucris sessilibns, spicnlam 
(florain aubaequantibus ; flore utroque bipaleaceo, superae sca- 

KtXTH. 8T3fOP8. I. [ 11 ] 162 GRAMINEAE juss. (Pemusetam.) V m < biiiiacalo; sdpetioM 'hermaplirocliio, 5-neiTio; inferiore masciilo, 
Sniervio; glunui ^ina, minuta; st jlis connatis. KlK Pamoam ^ 
Uceum Lam. IIL 1« 169. . 

^) majufl ; robuaiiua \ scabrifolium. (Kunih. L c. L 48.) 
— i- Senegal. 

8. P. ORiENTAU Pers. %!• 1. 72* XtnAr. IfoW. 1. 214. F«- 
liis flttbsetaceo-subulatis; inrolucro sparso, stipitaio; setis pa^ 
eis^ flore longioribus^ plumosis. Rich. Panicum orientale WM 
Enum. 1031. Cencbrus orientalis JViOd. InedL (v.s* inherh,Vai* 
ei Desf. e Galaiia.) — Galatia. 2(. 

9. P. RUFE8CEN8 Spreng. Syet. 1. 302. Foliis gUbrij; 
spica elongata; imrolucris confertis, setiformibos, kufesceatibu, 
infeme TiUosis^ flore iriplo longioribus; caljcibus snbbifloitt 
Des/. Cencbrus mfescens Desf. AtL 2. 388; (v. «.) — Barl» 
ria. — Affinis Cenchro ciliari. (Pesf.) 

10. P. ASPERIPOLIUAI Kunih. Gram. 1. 49. Foliis letr*^ 
sum asperis; spicis elongatis, cylindraccis ; involacris bmtiR 
pcdicellatis ; spicula solitaria, uniflora; glumis inaequalibiis; n* 
periore paleaque inferiere brcTiter arisiaiis; stjlis infene ci^ 
natis. Cenchras asperifolius Desfani. AU. 2. 388. (v. «.) " 
Barbaria. — AfBne Cenchro rafescenti et ciliari. (Desf.) ^ 
foutaines huc ducii Alopecunim hordeiformem Umu 8pec. 90. 

11. P. BORBOXICUM Kunih. Gram. 1. 259. i. 41. Culn 
ramoso; foliis linearibns, inieme margineque scabris; vagni 
glabris; spica cjlindracea; spiculis involucro mulio brcvioribii^ 
flore stcrili bipaleaceo ; palea inferiore glumaque superiore S-oc'' 
viisy apice scabriusculis ; stjlis liberis. Klh. Panicum loB^^ 
ium Potr. EncycL suppL 4. 275. — Insula Borboniae. 

12. P. CENCHRoiDES Rtch. ttt Psrs. Syn. 1. 72. JVees ohEiff^ 
in Lhmaea 7« 277« Culmo geniculaio; iuvt^lucris aliemisi ^ 
pla floram longiiudine; setaram una subulaio-paleacea, longio'^' 
iltcA. Cenchras ciliaris Linn. Mani. 320. Gteseckej Jc. i'-'^ 
Desf. AiL 2. 387- WUld. Spec. 1. 318. Panicum vulpinum Vi^ 
Enum. 1030. — Cap. b. spei, Barbaria, Insulae . Fortmu 
Caribaeacy Cumana. (2j- ex Nees.) — Nees huc ducit C 
chram geniculaium Thunb. (Pennisetum Thunbergii Klh.) 

13. P. Prieurii Kunih. Gram. 2. /. 119. Culmo ranK»**^ 
foliis linearibus, inierae sulcaiis, scabris, exierne va^nisqi' 
siriaiis^ scabriusculis ; spica cjlindracea ; spicula solitaria vrl ^ 
mina, involucro mulio breviore; gluma superiore trinervia; '^\ 
riore nulla; flore sierili unipaleaceo, quinquenervio; hervss^^i 
dito acuminato^ punctulaio - scabriusculo ; stjlis basi codo^^'*^ 
Kih. — Seuegal. 

14. P. PALMDUM Nees ah Esenh. in^Mari. Bras. 2.3^ 
Spica solitaria^ cjlindrica, densa; spiculis solitariis^ jnrolu 
mulio brevioribus ; gluma unica paleaqne neutra apice 2-il«D 
iis, ex apice mucronaio-seiigeris ; foliis iinearibus vaginisque t 
berculaio-hirsutis. Nses. — Brasilia. 2|. 6RAM1NEAE jus& (PeniiisetimiO 163 Spedes milii igDoiae, nonnullae dubiae* 

1S. P. Tahui Ktudk. Qvam* 1* 49. Spica spiciilis appro- 
amaiu; inroliiciis seiaceo-multi^dis, glalim. VahL Ceuchrns 
w%nis VahL Emuu 2. 395. — Arabia. — AfBne Cencbro cl- 
aadOTabL) 

1& P. ARTICOURE THn. fn Spreng. iV. Emid. 2.77- ei Syti. 
1.303. Cnbno baai procnnibente, ramosiasimo ^ scabrinseuio; 
tolus angnsto-linearibua va^niaque scabrinaculia ; aplca subou- 
taote; ibadii pubescente ; spicnlis approzimaiis, solitariis, sessi- 
libu; seiis flexuosis^ scabris, spicida paulo longioribns. IVm. 
— Lisida If ucaiiiwa. 

17. P. LiNirAEi Kmah. Gram. 1. 49. Panicnla subspicata, 
^lm^neea; inYoiucellis setaceis, ciliatib; cnlmi geniculis glabris. 
Vm. Alopeclirus indicus £tnn. S^. Veg. 108. Wmd. Spee. 
i* 356. Panicum alopecuioides Xttifi. Spec, 82. (Phikn. i. 92. 
^- 5.) Penicaiaria dliata fVUU. Etmm. 1037. Cencbms alope- 
woiaes ThMB. JProd. 24. Penidlbtfia cjlindrica Roem. ei Sckak. 
^* 2. 498. Pennisetnm alopccnroideum Spreng. Syei. 1. 303. 
-* India orientalis, Cap. b. speL Q — Sprengel buc dudt Hol- 
un racemosum Forsk. 

^ 18. P. ALOPECUROIOES UamUi. Prod. 11. Cufano erecto; 
^ lioearibus, subscabris Faginbque glaberrimis, faucibns bar- 
^tis; spicis longissimis, longe barbatis; inrolucris pilosis. Hth' 
^* — India oucddeniaiis. — Penniseto dasjsiacbyo (?) affine.. 

19. P« ERUBESCENS Link. Hort. 1. 215. FoUis brevibus, 
^a et margicie scaberrimis; spica undiqne imbricaia; seiis 
Cftixu, douj^tis; spicnlis binis. Lk. Panicnm embescens JVtiUL 
^•1031. (^Bamai. Prod. 11?) Setaria embescens Roem. 
' '^eUr. Syei. 2. 491. — Insula St. Tbomae. (America.) — 
eUe parpurascenies. 

20. P. BARBATUNI SchvU. Mani. 2. 147* Cnhnis 3-5-pe- 
^^^f snpeme ramosissinus ; foliis lanceolatis; spicis simpli- 
bns, cjlindids ; inTolncellis simplidbus, barbatis, ubique Aa- 
B sioguinm cingentibns; semine glabro. RoaAm Panicum bar- 
^ Roxh. Flor. Ind. 1. 285. — Sumatra vel Amboina. Q 
iQi Panioo poljsiachjo lAnn. comparandum. (Roxb.) 

21. P. HOI.COIDES SchuU. Mani. 2. 148. Erectnm; inrolu 
Oi« crebris, sparais, nnifloris, altcmatim longjoribns ei lanaiis, 
^'^oix breyioribus et glabris; floribus interdnm poljgamis; 
nioe oblongOy glabro, simili grano parro Arenae saiiTae. 
^» Panicum bolcoides RosA. Flor. Ind. 1. 288. (jRtniipA. 
^* 6, t. T. y. 2. Af) Panicum poljsiachjum Linn. Spee. 82. 
^ Symh, 2. 18 I Pennisetnm poljsiachjnm Sehyli. Mani. 2. 
B- Neee ab Eeenh. in Mart. Bras. 2. 283 ? — India orienialis. 

Sprengel- cnm ? ad ^accbamm amndinacenm dncit. Swariic 
Kiciim poljstacbjum JLlnii. cum Ceucluro setoso (Penniseto 
vpurascenie) conjnneit. 

[U-l 164 GRAMINEAE jvss. (Peniusetum.) ' 22. P. ASPERUM SchuU. Mani. 2. 149« Lmk. Hort. 1. 21i 
Foliis basi pilosis; Taginis laxis^ glabiis; laminis conTohtis, 
glabria; aetia scabris , . dongatb ; apicolis binia. LL Fmm 
aaperum Lmk. Enum. 1. 75* — Cap. b. spei. — Link kuc dn- 
cit cum ? Penniaetom macrocbaeton Jaeq. (Setariam microclue- 
tam Spr.} Setae non ciliatae. (Lk.) Setaria ? 

2o. P. AUREUH Xmk. Hori. 1. 215. Foliis cnbnam loi^t 
superantibns, baai margine longe ciliatia; spica nndiqne imbn- 
cata; setis acabria, eiongatis, strictiasimia ; spicolis solitaiiU. li^ 

— India. — An P. borbonicum ? 

24. P. NEPALEN8E Spreng. Syai. 1. 303. Floscnlis va^vft 
imbricatis , glabris, nervosis ; steriiibus 2, fertili assideDtibu: 
setis involucri scabris^ coloratis, flosculos superantibns; spioe 
elongatae rbacbi rillosa ; foliis clongatis, scabris ; raginis oR f*- 
losis; culmo glabro. Spreng. — Nepalia. 

25. P. SiEBERi Kunih. Gram. 1.'50. Culmo ramosOjCffi* 
«ulato^ adscendente; foliis utrinque margineque scaberriiiii&) ^ 
nearibus^ planis; involucri setis basi plumosis, calyce quAilrvp^ 
longioribus; calyce longitudine fere corollae; valTulis coroDuii 
snbaequalibusy acutis. SchuU. Setaria geniculata SUh. Hah* Mr 
itntc. Gymnotrix geniculata SchuU. Mani. 2. 2S4. — JHUhxs^ 

— P. uniflorum ? 

26. P. ? TiiUNBEROii Kunih. Gram. 1. 50. Racemo li^i 
cato, simplici; florum involucro polyphyllo, scabro; culmo ^ 
culato. nunh. Cencbrus gcnicuiatus Thunh. Prod. 26. ^^^ 
Sp. 1. 318. Panicum geniculatum Thunb. Fhr. Cap. 1. 388.^ 
Cap. b. spei. — A Sprengelio cum Penniseto setoso, et a ^^ 
sio cum P. cencbroidi conjungitur. Tbunbcrg kuc dudt V'^ 
cum hordeiforme JFYbr* Ji^. 46. 

LEPIDEILEMA Tnis. 

Axig caduceiformis. Spiculae solitariae, lineari-lancc^ 
tae. Involucellum coriaceum, duplex; exterius: 8quamae(|4 
abbreviat^e, apice inaequaliter dentatae, 5-7-nerviae; ixii^ 
squamae (2-3) elongatae, forma spioulae; extima in canl^ 
praelongam capiUaceam attenuata. Glumae 2, lanceob 
subcoriaceae. Paleae 2, lineari - lanceolatae ; inferior su 
cea; superior hyallna, Stamina ...• Stylua 1. StigmAta 
aimplicia. Squamulae nullae. Gramen itpedale^ glabrtm 
turaie viride. Folia wato-lanceolata. Inflore^centia 
citnma, depauperata; ipieulae adprestae^ cuneato^teretet^t^ 
pollicarei. (Char. gen. ex Trin.) Penniseto affine. (Trin.) 

1. L. LANCIFOLIUM IWii. tii Act. Peirop. 1830. 1. 93. Strff 
tochacta spicata Schrad, mss. JVeet ab Etenh. in Mari. Br^i' ^ 
537« Qesie eyn.) — ! Brasilia. GRAMINEAE Jtiss. (Peiiidllaria.) 165 PENICILLABIA ofABTZ^ wjlu^. 

Splcahe solitariae vel gennnae, Involacratae, biflorae; flo- 
» bi^aleacei, inaeqnales ; soperior bermaphroditus; infierior 
renor, mascolas, interdam hermaphroditas, saperiori siniilis. 
(iToluerom dimidiatom, moltisetum, persistens; setis iHaequa- 
ibos, hispido.scabris. Glamae 2, brevissimae, inaequales, hya« 
ino-membranaceae. Hermaphr: Palea inferior herbacea, 
oncava; superior tenuior, 4-nervla. Squamulae nullae. Sta- 
Biiu 3. Antherae lobu terminalibus barbulatls. Ovarram gla» 
niffl, ad bastm styli interiorem ouspidatum. Stylus terinina- 
s, ekmgatus. Stigmii bifidum, plumosum; pilis liyalinis, sim- 

Hcibus, papilloso-denticulatis. Caryopsis Chramen eree^ 

ui) fssMmsi; rami$ /arctit. FoKa plana^ memiranaceai 
lem wiedio cratio^ jntbtut prominenie» Ligula brevutima^ 
'^uUa, Pamcula timplex^ oblongo^cyUndraeea; ramit timpli' 
itiit^ tpartit vel tubveriidUaiiti apice tpiculat 1-2 gerenii' 
V) fatenOttimit rhaeUque pHotit^ 

1. P. SPlCJkTA FFUU. Enum. 1037- Jaeq. Edog. Gram. i, 
T Beaw. Agroti. 58. /. 13. /. 4. Lmk. Hori. 1. 221. Pani- 
nU subspicaia^ cjlindracea, cllipiica; inToIuccUis seiaceis, sca- 
Ru; enhni genicaiis Tiliosis. WUid. Holcos spicatus Lmn.Spec. 
14S3. WiOd. Spec. 4. 938. Panicum spicainm Box6. JFW. Ind. 
t* 286. Penniseium ijpboidenm Pers. Syn. 1. 72. DeUle, Aeg. 
n. f. 8. f. 3. Ccnchrns spicaius Cav. Prad. P. Plukeneiii 
^* Btti. 1. 221. (PhJc. Alm. t. 32./. k.) — India orien- 
al«. 

Spedes dnbia. 

2. P, ? i.TVOLUCRATA SchuU. Mani. 2. 283. Erectum; spi- 
>8 CTlindricis, crebris, sparsis^l bifloris, aliematim longiori- 
^ dliatis, brerioribns glabris; calycibus bivalribns; vidva ex- 
*^ore minuia; inicriore coroUa breTiore, emarginaia. Roxh. 
'auiaiin inTolucratum Roxh. Flor. Ind. 1. 287. — Intlia oricn- 
alt.Y. — Porsan praeccdens sponianea, licet similior Pauico hol- 
oidL (Roxb.) Sprengei ad praecedeniem ducii. 

CENCIIRUS BEAW. 
Cenchri spceies Linn., Juss. 

Spiculae biflorae, solitariae, geminae vel plures, involu- 
^^9 flore superiore hermaphrodito; inferiore masculo ve! 
^o, l-2-paleaeeo9 membranaceo. Involucrum multifidum, 
^ne setosum; frudiferum induratumt una eum spieulis de* 168 GRAMENEAE luss. (Cenchrus.) \i cidnuiii. Glumae 2, inaequales, membranaceae. Paleae florii 
hermaphrodili aubcoriaceae, concaVae; inferior superiorem aio* 
pl<^tens. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, teraunales, 
elong^U, inferne connatL Stigmata plumosa ; pilis simplicibas, 
subdenticulatis. Squamulae nuUae. Caryopsis glahra, eo- 
bryoi4 parallele compressiuscula, paleis indusa, libera. Gro- 
mina fl^rumqu/e ramosa* Folia plana. Spicae terwtmakti 
simpUcet; rhacki haud articulaia. Spiculae tetsiUi* — Ceo- 
cbrus hirsutus Spreng. N. EtUJL 3. 15. est Scleria birteHa 
Swartc*f ^^® specim. 

1. C. MYOSUROIDBS Bumh. H Kwdh. Nov. Geu. 1. IIS»^* 
35* Guknis erectis ; foliis scabris ; inToIucro subsedecimfido, sca- 
bro, spiculam splitariam subaequante; flore neutro nmpakK(«» 
Kih, Peonisetnin myosuroides Spreng. Syfi. 1. 303. «^ ^ 
Cubae, Peruvia. 

2. C. JiLOPECUROiDES Presl m JRel Haenk. 1. 317. Cnte 
ereptis ; foliis planis, scabris, soperne villosis ; involncro vx^ 
fidoj scabro, spieulam solitariam subsuperante ; flore neatro i* 
paleaceo. PresL — Patria ? — ' Afiinis C. mjosuroidi. (Frfsl) 

3. C. PILOSUS Uundk. ei Kurdh. JVov. Gen. 1. 116. <.3o. 
Culmo erecto; foliis pilosis; involucro subduodecimfido, Y^ 
basi setoso, spiculis tcrnis longiorc; flore ncutro unipaleace^ 
Kth. -r- America calidior. 

4. C. ECHLXATUS ^lAnn. Sp. 1488. SchvU. Gram. 9. t- ^ 
/. 1. Cav. Ic. 5. t^ 462. VahL Enwn. 2. 395. Hum6, et K^"^ 
iVbv. Gen* 1. 114. Culmis erectis vel procumbentibus; foliu 
scabriusculis ; involucro subdecemfido, piloso^ basisetoso, 8pi<^ 
lis subquinis duplo longiore; flore neutro unipaleaceo. Kih* " 
Insulae Caribaeac, Cnmana^ Essequebo, Brasilia, Mexico, i^ 
bia, Barbaria, Lui^onia et ? America borealis. 

5* C. PUNGBNS Haimb. et Kunih. Nov. Gen. 1. 115. 0^ 
ahEsenb. m MarL Bras. 2. 288?) Culmis procombentibas ; («- 
liis glabriuscuUs; involucro subnovemfido, piloso^ basi seM 
spiculis geminis panim longiore; florc neutro ant masculo ^ 
paleaceo. Klh. — Peruvia et ? Brasilia. — C. ecbiuaio valJ' 
afQnis. 

6. C. TRIBULOIDBS Xtnn. Spec. 1489. (Moris. Hisf. 3. 1?^ 
t. 8. /. 5. /. 4.) VahL Enum. 2. 394. Nees ab Esenh. tn itfo^ 
Bras. 2. 288. Spica spiculis altemis; involucris integris, spi^ 
nosis. VahL C. spiuifex Cav. Ic. 5. t. 461. C. caroliniaDB* 
n^aii. Car. 79. (iesie Pursh.) — America borealis, Mexico, R^ 
Janeiro, Montevideo. — Link (^Horl. 1. 10.) C. spinifice' 
Cav. itemm distioguit, 

7- C. INFLEXUS Brounu Prod. 1. 195. Inrolucris uniflon*» 
profiinde 6-7-fidis; laciniis an^asto4anceolatis, marjgine no<ii>i GRAMINEAE juss. (Cenchnis.) 167 

«dilSefts inteiis; spic» simpliei, cyimdrmM^. Br. €• .Br^wnifr 
\oem. €t SeM. S^. 2. 258. — Nora HoUandia, 

8. C. AUmULW Brown. Prod. 1. 196« Inrolocrifl . u&iflo- 
j, S-lQ-pariitifl; laeiiiiis subiilaiisy plomoso-dliatis, apice deiKi 
culis re^orsis; spica simplici, elongaia. Brownm — Nora Hol- 
mduL 

9. C. A^iioPLEXUi JMUL Nw>. CaUd. 14. /• 19. (v.s.) Involn- 
To snbdeecnipariiio $ laciniis snbnlaits, pilosis, dentiealis ad api« 
:effl ntrords, nmca caeiieris Jongiore; spicoUs soliiariis-iemis.» 
UlnU. C. ausiralis Tar. foliis laiioribns Spremgm Cur. poti. 33* 

- iSVa Caledouia. — A Cendm.ansixali Br. dirersus. (Lab.) 

10. C. MUJUTIFI.ORUS PretiL iffi BeL Uaenk. 1. 318. Cnlmis 
Tedis fofiisque birsuiis; inToluoro moHifido, iriseiiali, seriei 
dtiiiue iufeme tiOoso, spiculas qnaiemas snperanie; seia nna 
^D^ssima; glumis inaequalibus ; flore neuiro unipaleaceo. PreaL 

- Mexico. — Affinis Tideiur C. ausirali. (Presl.) 

U. C. caijTCUIjATUs Cav. lc. 5. 39. /. 463. Cufano sim- 
>iici, crecio; spica glomcraia; involucro polfpbjUo, seiaceo. 
^r. PeQnisciuBi calycnlaiuni fSpreng. Sjf$l. 1. 303. — Amico- 
nm losala Babao. — Simillimus C. ausirali ei praescriim C. 
n«moplezi/ vix distincins. 

Spedes mibi dubiae. 

12. C. BHFXiORUS Boxif. JFbr. huL 1. 238. Spicis smiplici- 
1«, cjlbdriGis^ inTolucris bifloris; ladniis subiilaiisy undnaiis, 
ntene pikMis. Moxb. — Coromandelia. — FIos «ierque berma- 
>liroditiis. Calyx iriTalvis, 1-floros, ienuis, §|laber, nervosus; 
'xierior minor. Corolla bivalvis ; valvis duris, acuiis, nec ari- 
itatis, snbaequalibus , calycera vix supcraniibns. Siamina 3. 
^<7K 2, plumosi. (Roxb.) 

13. C4 EiJbTOTTii Kunih. €fram. 1. 51. Spica iereii, sirie- 
MiB^ofaicrD nraliipariiio; lariniis iereii-sttbiilaiis, ri^dis, sc»- 
ris, fletcnlos pauio superaniibus* EUioU. Panicum cencbroides 
^L Boi. 1. 111. Penniseium pungens JVuH. Gen. 1. 54. Se- 
^ EUioiiiana SchuU. Mani. 2. 279. — America borealis. 2^ ? 
* Involuarum multifidum; segmeniis exierioribus brevissiniis; 
■^criotibus flores paulo superaBtibus; omnibvs rigidis, subpun- 
entibns. (EU.) 

14. C. \iRlDia Spreng. Syei. 1. 301. Involucris sub5-par- 
^9 spinnlosis, basi seiosis; folns laio*Iance«laiis ragiiiisqae 
^^ris. Spr. — Guadefaipa. 

15. C. OTATUB Lam. HL i. 838./. 2. Potr. JEhqpcl. 6. 51. 
oliis glabris, doriuscnlis; spica dense ovaia. Pobr. — Cap. b. 
I^ — Valviilae exieriores pilis rigidis, albidis. (Poir.) 

16. C. TOBIENTOSUS Poir. EncycL 6. 51. Foliis supra io- 
|cnto8o-Ianaiis, subius siriaiis; spicis ovaio-oblong^. Poir. — 
^P* b* speL — Yalvulae exieriores spicnlarom 3-4-floranim 8 GRAMINEAE ivsa. (Cenchrus.) 

no BW^DC^e aeioM hrcTibiu rigidis inaeqnalibiu muiitM. 

17. C. BAnoBisnHUB PiOr. fiwyd. 6. 51. Canlc (ratH- 
ite; ramis dichotomis; spicis- longisiHaiiB} inrolDcellii nolb- 
B, sctsceifl, nudist apiculis snbqnadrifloris. Poir. — Ae^ 
I, — Sprengel «d Peanisetnm dichotoniuni DeUlt ducit. 

16. C. PRVTE8CEN8 XwH. Sptt\ 14S9. roAi. .fittMI. 2. 

.pitnlis latoralibiM , smsilibns; foliis mncroiHitis; canie frnli- 
lo. JAm. Amndo graminen aoalMta. Alp, ExoL 105. 1. lOl. 
America. t? — Planta rmlde dubia; .EryngiaiB, teslc Laa.; 
>lones Donacia amndiiMoeJ. (Stei. tn Sof. Z^. 1822. 14) 

TRACHYS rEiu. 

Spicuiae per 6-8 fasciculatorcongestae, biflorae; fhra 
•5) minores, effetae, steriles} flore exteriore neutiojitt- 
ire hermaphroiUto. Gluraae 2, IanceolBlo.subulRtae, plum- 
lae, rigidae; exterior*) brevior, coiiaceo • iDdurala. Fls 
Dt.: Palrae 2; exterior "^ maxima, ovBta, acuminato-iHn' 
ns, coriaceo -rijgida, mulllnervia, margino undulata, iofcni 
irem hermaphroditum dimidio breviorem amplectens; iuiui^ 
innta, membranacea. Genitalia nulla. Squamulae 2, hyaliB» 
btnincataei glabrae. Flos herm.: Paleae 2> aubae^niH 
bobartaeeae, acutatae,. coneavae; inferior superioren bbtf 
in amplectMU. Stamina 3. Filamenta lonj^ima. Oraiin 
tbmm. Stfli 2, terminales, longissiml, basi connati. Su- 
ita plumosa ; pilik simplicibus. Si^ilamulae 2, miiiutae, tm- 
taf, glabrae, hyalinae. Caiyopsis oblonga, embryoni paH^ 
e compresiiuscula, glabra, poleis inclnia , libera. Gro^ 
mmmt rosiOfMM. Fo/ia ptoMa,. mollta. Spicae termin^ 
nfugatae; rkacku dilatata, memiraaaceaf articMiaie; r>>- 
Ui coHcavit, intu» ad hatim dente tubdichotoma-miJti^ 
ttructitj em tpiculae per Jaiciculot intidentet, At' wiSai' 
kt. 

1. <r. mcaoiiATA Pert. Syn. 1. 85, Cenchnui nnirica'' 
mi. Jtfan^ 302. SchrA. Oom. 2.69. f. 34. VaU. £iH>».^ 
6. Paniciun aqnerrosam Rtl*. Obt. 4. 15. H G. (. 1. f*^ 
>ec. 1. 345. JU^. Corom. ^. U 206. mutd. Flor. Ind. 1. ^ 
itticnm dimidiatum Bvrm. Ind. 25. t. & /. 3. (fecfo Bo^A.) "■ 
dia oriontalis. Q *) Reetiua dBoa ipiculifer elengatai 1 
. *■*') CUvwa exteiioi I GRAMINEAE luss. (Andiephdnu) 169 

« 

ANTHEPHORA acMABM. . 

Spienlae bUorae, quaternae, basi eotnnilae; duae plemm-' 
le eSetae, noniiisi ad glumas redactae. FtoM superidr Iier- 
lapluroditus ; Inferior sterilis, unipaleaeeus, membranaceus, fer:^ 
lem ampleetens. Glumae 2, valde inaequales; fnferiOf ^ 
e&leiior) flores si^erans, obriacea, oblonga^ aciitata, plabiius- 
nla, moltinenria; superior (interior) brevior, laneeolato-su^ 
olata, membranacea, carinata. Paleae floris hermaphroditi 2, 
hartaceae, concavae, subaequales. Squamulae niillae. Sta- 
uiia 3. Ovarium glabrum. Styli 2,'terminales, elongati, basi 
onnatL Stigmata plumosa; pilis simplicibus. Caiyopsis el- 
ptica, embryoni parallele compressiusculat glabra, pideis in* 
lusa, libera» Gramen ramosuMm JfoKa piana. Spicae ter^ 
^wdti^ simplice»^ 9oKtartae; rhacki kand arHculdta. Sptcu^ 
^ ftatemae^ i^ferne connatae, glumit majoribus exteme 
P^ctaniibu$; /asciculo breciier pediceBato; pedicello basi ar- 
Mato. 

1* A. BLB6ANB HehrA. Gram. 2. 105. i. 44. Beaue. Agrosi.SS. 
• '3.y. 8. Humb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 116. Tripsacnm berma-' 
•Wditnm TJnn. Decad. 17. /. 9. EJusd. Spec. 1379. fVittd. Spec. 
*• 202. Colladoa mouosiachya Pere. Syn. 1. 107- Cenchrus lae- 
'^^^ Trin. JFW. 172. 

^ foliis Taginisqne pubescentibns. A. villosa Spreng^^ 

N. Enid. 3. 14. (iesie spedm.^ Nees ah Esenh. in Mari. 

Bras. 2. 290. PresL in Bd. Haenk. 1. 325. Cenchrus 

Tillasus Spreng. Syei. 1. 301. 
- Jamaiea, Nova Barceiona, JH^co. Q 

LAPPAGO scHRSB. 

SpictiUie in pedicello eommuni brevi geminae vel qeinae,' 
■l^iflonie. Glumae 2; inferior (interior) minuia, plana, tenuis»^ 
^ niembTanaeea; superior (exterior **) eonoava, subcartila* 
^^ exteme eehinata. . P^Ieae 2, oblongae, aeutae, charta* 
^-aembranaceae, eoncavae; inferior superiorem breviorein bi- 
""^^ ampleetmis. Stamina 3. Ovariuu glabrum. Styli 2, 
f^nunales, dislineti. I^tigmata plumosa; pilis simplidbos, hya* 
^ demiculatis. Squamulae 2, membranaceae, bjralinae, sub- 
^^^onaes, glabrae. Caryopsis oblonga, glabra, aaslaejtfai 
■ • 

*) Olim ppo inrolnoii lobo sampta. 
) Roa neuter aaipaleaceiis ? ORAMINEAE juss; (EcliinolaenaO 

nmthUa^i^xa^ $piemlk ^ettOibm^ wUlaiertUiiui; wm fhh 
reif dittanteif # j •.' . . • ) ■ 1) Spica soliiaria. Spicolae iinilaterales, sessiles. Glanue y*^ 

. pUlpsAf^j pi^illia pilifejcis*:. 

i. E. 8CABBA J%Mi^. €i XkaUk. Nee. Gmu 1. 118. t. 38. Fo- 
liniMiri-ianoeolaii», scatris; spica soliiaria, reflexa. Kik Fi- 
nicifm Echiaolaena, iVeet ah Eaenb. in Marf. Brae. 2. 128. - 
6ui2^na, Brasilia. H> ^ Sequenti proxima. 

, 2. £. HIRTA Dew. Joum. de hoL 3. 75. HamiU. iW.?. 
Culmo apice ramoso ; intcrnodiis glabris ; foliis lanceolatiS) sob- 
obtosis vagiBisqHe bJspidis ^ lignla milla. Pew. Cenchnu in- 
fiexns Poir. Encyd. 6. 50. Cenclinis- mar^aUs Htii^e, Gvm> 
19. if. 25. — Guiamu p 2) Spicae complurcs^ distani^es., Spiculae pedicellatac. G&^ 
superior echinato - glochidata ; inferior glabra. 

3. E. ? POLYSTACHTA Humb. ei KwUh. Nov. Gen. 1. ^'^ 
t. .679. Foliis oblongo-lanceolatis^ inteme adpresso-pilosis, ^ 
gine scabris; spicis 5 vel 6, altemis, disiichis. Kih. Pani(t> 
glandnlosum Neee ah Eeenb. in Mart. Bras. 2. 128. Pre$i* 
MeL Haenk^ 1. 302. Panicum uncinatum Baddiy Agroet* Br^ 
41. !lVtn. le. 18. i. 216. Panicum nemorosum fi Trin. D» 
2, 174. — Ripae flnminis Magdalenae, Brasilia, Mexico. 2(< 
Aifinis sequenti, rix diatincta. An huc potins Lappago alie0 
Spreng. Jf. Enid. 3. 15 ? 

4. E. ? NEMOROSA Kunih. Gram. 1. 54. Paniciila sunpK^; 
ramis distantibus, .erectis; flosculis remotis, OTaiis, acuiniiati^'; 
culmo decumbente, .geniculato.; vagiiiis coUoqnic pilosis. SwJ^ 
nicupi nemorosnm Stbariz. Prod. 22. Ejusd. FJor. Ind, occJ' 
iSO. Nees ah Esenh. in Mari. Brae. 2. 137. Trin. Ic. 18. iS 
Milinm nemorosnm Moench. Meih. Spreng. Syst. 1.' 310. — ^ 
maica, Hispaniola, BrasiHa. j 

5. E. ? NAVICULARI8 Kunlh. Qra$n. 1. 54. Racemo rtm 
sissimo^ palettte ;. spiculis glaberrimis (oompressis, oblongis) ; F- 
uu^ siibai^aalibus Csup^nore 7 - uervi, flosculo nentro birahi} 
culmo^ no,dis^ Tagiiiis foliisque glabris, lanccolaiis, longe acQ>o 
natis, basi aiienuaiis. JVee^. Navicularia glabra Baddi^ J§^i 
Bras. 39. Panictim navicularc JVees ah Esenh. in Mart. Br^ 
2. 136. -^' l^rasilia. 

. 6. E. ? brachtstachtA Kunih. Gremn* 1. 54. Raccmo 
pdsitoi; raeemnlia i «eimndisy pateiitibus ^ spici|lis vepiiricosis ; 
laU^ n^scnUque Tjdyula inferiore e glandi|lis hirsuiis; gloina 
feriore flosculis duplo $reviore; culmo ramoso; foliis Un^^ 
lanceolatis^ siriciis, villosis. Nees. Panicuni bradijstachf 
Trin. mss. Nees ah Esenh. tn MaH. Bras. 2. 129. Trin. Ic- ^^ 
i. 157. — Brasilia. 2\, — Differt a Panioo glaiiciiilofo. (S^ GBAMINEAE JUS8. (Eehuiolaeiia.) 17S 

?• B. ? noeomiBNS KvmiK Cra». 1. 54 RAceino compor 
iio; racemiilis flecmidu; spicala tenpBinali, loiigi«Mine pediccllfii- 
i; gloiiiis acomiiiaiis^ hiritfuiis; caUno nmoao, procnmbeiiie; 
agints foliisqne Tilloaia^ linearibna^ margine cartilagjnelB. WeeM, 
»aiuaim procurrena iVeet ab Eaenlb. in XatL Brms. 2. 130. Trk^ 
fc. 19. t. 224 

^ cnlmoy foliia, mar^ne baseos ezteepio, Ta^isque praer 
ier marginem glabria; spicnlia minna Yillosia. iVeet. 

L €m 

- Bruilia. 2|« — Yix hujus graeria. 

8. E. ? Loi^uceA. Foliis lanceolaio-Iinearibns, supra pn- 
>eMCDiibiis; culmo Taginisqne birsutis; panicaila racemosa, kixi- 
lon, stricia; cssljdbus nnifloris, oblongis^ fairsttils, mniicisy ex** 
ouite Bcrrosis. Bmiol. Papicum loliaceum BerioL PiatU. dd 
^rei. 4. Panicnm candicans Neee ah Esenb. tn Mart. Brae. 2, 
33. NaricuUria biria BeH. Op. 8c. di BoL 1819. 3. 408. Baddi, 
^groiT. Brae. 39. Panicum Berioloniannm SchuU. MatU. 2. 240. 
* Bnsilia. — Panico nemoroso Svarix. proxima. (Nees.) 

THOUAREA pjsTiT^TBOUAns., pejhs.^ bbows. 

Spiculae biflorae; flores sessOes, bipaleacei, in spiculia 
-2 inferioribus cujuslibet spicae superior' (exterior) herma- 
hroditus; inferior (interior) masculus; in spiculls superioribua 
torqiie masculus. Gluma superior (exterior) ovato - oblonga, 
^ncava, membranacea, floribus brevior; inferior (interior) nul- 
^ Floi hermaphroditus : Paleae % subaequales, chartaceae, 
(iaticae; inferior concava, superiorem binerriam amplectena. 
'<^ina 3. Ovarium glabrum, inter atylos in acumen produc* 
uo* Styli 2, terminales. Stigmata plumosa; pilia denais, lon- 
ii) simplieibus. Squamulae 2, camosae, truncato-subemargl. 
^e, glabrae. Caryopsis elliptica, glabra, haud sulcata, em- 
^oni parallele compressa, paleis indusa. FIos masc: Pa- 
^ 2, membranaceae ; inferior ovata, acuta, superiorem bica- 
natam amplectens. Stamina 3. Squamulae 2. Culmi repenr 
'') bngitiimi; ramis erectii^ brevibus, indMiif^ foliatii. Fo^ 
z ]^ma. Spica ierminalis^ iolitaria^ hrevii^ vagma ipathi^ 
rmi aphylla dm iemicelata. Spiculae paueae in qualibet 
^coj unHateralei^ uniieriatae^ ienHei ; 1-2 i^feriorei fruc^ 
irae; 4-6 iuperiorei iterilei. Rkaekii canaliculata^ eoria'' 
^ non articulata^ baii geniculatoj u^eme fructui ineoheni. 
louarea affinitate non longo a Paidco dimidiato Retz. (Ste- 
^phro) distat, teste Brown. {Prod. 1. 197.) 

1* T. LATIFOI.IA Broum. Prod. }. 197« Floribus androgy- 174 6RAMINEAE JUSS. (Thouarea) nU bmis; cttlinis pubescenlibvis | foUk laiiceolatu, uinnqiiese' 
liceis. jffr. — NoTa HolUndia. 

2; T. SARME::m)SA Pers. Syn. 1. 110. JTtm/A. Qram, 1. 2iT. 
f.'3S. Foliis lanccolatis, externe scriceo-Tillosis^ interne pubes' 
«eniibos; cdlmis glabris; spicala androgjna solitaria. — Mad» 
gascaria. — Cnlmus repens. Folia disticha, tomentosa. Spki 
demum nt in Arachi hy])ogaea terram intrat. (Pers.) 

3. T. itEDtA IfroteH. Mh-od, 1. 197« Floribus androgri» 
solitariis; foliis lineari-lanceolatis, subtus culmisque glabris. ^. 
— Nova Hollandia. — A praecodente tLx diversa* Folia ^^ 
qjae pubesccntla in specimine Brownii snppetonte. 

4. T. iNVOLinpA Broum. Prod, 1. 197. adn. Spica secoA 
mnticay quadriflora, involuia; receptaculo foliaceo, concaTO. ferrf> 
Ischaemum involutum Forsi. Prod. n. 385. iViUd. 8pec* i ^^^' 
^ Insulae Societatis. SPINIFEX t/y.v., brows. 

Polygamus, dioecus. Spiculae masculae et androgynaei 
distinctis plantis; hae solitariao ad basim rhachis lonicissitf 
subulato-aristaeformis ; illae spicatae. Masc: Spiculae biflor 
flores subaequales. Glumae 2, membranaceae, canalicul 
superior paulo longior. Paleae 2, membranaeeae; inferior 
longa, canaliculata; superior bicarinata^ carinis ciliatis. ^ 
mina 3. Squamulae 2, camosae, integrae, glabrae. Ao^ 
gyn.: Spicula biflora; flore inferiore uni- vel bipaleaceo, nfl^ 
tro vel masculoi membraiiaceo; superiore bipaleaceo, benti- 
phrodito. Glumao 2, membranaceae, o vatae, . concavae, sob^ 
^uales. Paleae floris hermaphroditi coriaceae, oblongae, ^ 
cavae; inferior superiorem binerviam amplectens. Stamiiif 
Filamenta longissima. Ovarium glabrum. St>li 2, longis^ 
terminales, basi connati?. Stigmata plumosa, elongata; 
aimplicibus. Squamulae 2, carnosae. Caryopsis oblonga, 
bryoni parallele compressa, paleis inclusa, llbera, glabra. G'^ 
miua ramosimma, st^ffrutescentiaj in lltloribus arenotis ^ 
pentia; mascula utplurimum in distinctis gregibus. Spici 
tnasculae pedunculatae j umbeUato - congestae ; riachi aj^ 
nuda^ pungente^ haud articulata. R/iaches Jemineae yi»<^ 
latae ; fasdculis capitato-congestis. Spiculae masculae nt^ 
lest hasi articulatae. 

1. S. LONGIFOUVS Brown. Prod. 1. 198. Giaber; H 
inermibns, flaccidis, semitcretibus , marginibns longitndiDaiii|) 
lacvibus^ rhachi fmctifera longioribus; glnmis mascolis ^labn> 
J?r. ^ Nova HolIandia« 6RAMINEAE msB. (Spinifex.) 175 

2. S* VRACVM Mr&wfu Proil. 1. 19& GUbeT; foliuiiner. 
libiu, flaecidu) seoiiieretilnia, mar^e . acabiis ^ dMidii fracii*- 
Kia loiigiaribas* Br* -— Not» Hollandia* 

3. S« SERICEUS Brown» Prod* 1. 198. Sericeiia; fdliis iner- 
ubns, inhia raginisque glabris ; acamine rbacbeos mascolae spica 
liquoiies breviore. Br* — IVova Hollandia. 

i 8. HIR8UTU8 tahm. ifov. Hott. 2. 81. /.230. 231. Broum. 
^rod. 1. 198. Sericeas ; foliis inemiibus^ inio# vagikiisqae nUo- 
tis; rhicheos maacalae aciiiiiine spicam sabaequaute. jffroton. ~ 
Son HoDandia. 

5. 8. s^uARRoaus Idmu Mani^ 300. (v. «. tn Acri. J^eaf*) 
VtSd. 8pec, 4. 1 129. Capiioloram bracieis fascicaJatis , maii- 
us; ioTolacris macronatis; floscolis matacis. Idnn* Siipa spi- 
fex liiin. Mani. 34. (ilfor». J^u/. 3. 219. ^ 8. /1 8. /. 11. 
vmpk. 6. U 2. /• 2. Bheede 12. /. 75.) — India orientalls. 2|i 

NEtRACHNE BnowN. 

Sptcula biflora; floribus bipaleaeeis; exteriore neatro; in- 
rioFe bennaphrodito. Glumae 2, nervosae, acatae, hispidae, 
riaceae, subaeqnales; exteriorparum minor; fructiferae indu- 
tde. Paleae floria hermaphroditi hyalino-membranaceae; ex- 
^or floijs neutrins glumae subsimilifl. Stamina 3. Styli 2. 
igmata pliimoaa. Squamulae doae. Caiyi^sii libera^ e pa- 
•s membran^ceis decidens. Gramen perenne. Cu/mus mul^ 
pleor, ereetus; geniculie eericeo^arbatii. Foiia plana^ bre'- 
^ Spiea unica, ovata (^Alopecuri)^ simplear; intoluerii fuiU 
'• (Cbaiact. gen. ex Brown.) Brovm ponit inter Cencbriim 
^elmeni; Ecbinolaenae aCGnior t 

^* IV. ALOPEOUROiDES .BroiMi. ProcL 1. 196. Panicnm alo- 
^idtB Spreng. ^. 1. 309. — Nova HoUandia. 

IV. STIPACEAE. Spiculae uniflorae. Paka infcrior in- 
^^, apice arisiaia inque frnciu plernmque indurata; arisia 
^lid rel irifida^ saepissime torta ei basi ariicalaia. ■ Orariam 
piUtmn. Squamulae pleramque ires. Per Orjzopsim ei Pip- 
oeruin Paniceis^ praesertim Urochloae ei Milio proximae, per 
'■^ostldem affines Dejeuriae, Calamagrosiidi ei Arenac. 

ORTZOPSIS RICHARD. 

DilepjTum Rafinesque. 

Spicula uniflora ; flos breviter stipitatus. Gluraae % luem- 
OAceae, aabaequales, iputicae, flore paulo breviores. Paleae 
^dina TObaequalea, coriaceae; inferior oonvexa, margini- I 176 GRAMINEAE Jtis& (Oryzopflis.) bus involuta^ 8|>ke aristftta; arista basi aiticulata, dedlnaipa- 
lea superior 2-nerna« Stamina 3. Antberae apice intepM 
piloso - barbulatae. Ovarium breviter stipitatum, apice pobefi 
lum. Styli 2, terminales. Stigmata plumosa; pilis timpliciUs 
Squamulae 2, lanceolato-cultriformes, apice cUiatae. Car}op 
sb • • • Gramina /blm planisi panicula depauperata; ijhck 
lii pedicelldiii^ non ariiculatii* 

1« O. ASPERIFOLU Rich. in Mtch. Flor. 1. 51. t 9* 3^ 
tn Jbum. of ihe Acad. of PUad, 1. 125« O. melanocarpa JVk^ 
Unh. Gram. 79* I^utt. L c. Uracbnc lencosperma et melaDospcr 
ma lAnk. Hori, 1. 94« Uracbne racemosa et asperifolia Tm 
JJmfl. 172. Miliam racemosnm SmUh. in Mees €)fcL ^^ 
ibenim nigmm Torrey. — America borealis. 2|i — - Yarii^f^ 
leis fmctiferis albis et nigris. 

Spedes dubia. 

2« O. HimCA Linl\ Enum. 1. 41* CoroUa pnbescentr,^ 
bcnie, mutica^ Link. — America borealb. 2|i — Aa 
generis ? PIPTATHERUM beauv. 

Spiculae uniflorae, basi baud articulatae. Glumae 2, ^ 
aequales, membranaceae, muticae. Paleae 2, subcoriaceae;* 
ferior convexa, superiorem involvens, apice aristata; ^ 
basi articulata, decidua; palea superiorbinervia. Squamulde 
membranaceae, /^labrae; interior minor, alius formae* Stai 
na 3. Antherae lobis terminalibus saepe barbulatis. OvaiiB 
stipitatum, glabrum. Stjli 2, terminales, breves, Stigmati^ 
terne plumosa ; pilis simpllcibus. Caryopsis elliptica, 
in P. caerulescente inteme sulco longitudinali notata, ^ 
paleis inclusa, una cum his decidua. Culmi ereciL f^ 
plana. Paniculae ramosae^ diffusae» Spiculae sparsae^ 
dkellaiae. Glumae persisientes. Paniceis praesertim Mili^ 
Urocbloae affine, sed sat distinctum. 

1. P. CAERULESCENS Beauv. jigrost. 18. i. S. y. 10. i^ 
el SchuU. Sysi. 2. 328. Panicala laxa; corolla subarisiaU. ^ 
bra; arista calyce breviorc; siipulis elongatis, erosis. S* 
Milium cacrulescens Schousb. Marocc. 1. 34. Desy. Ail ^* 
/. 12. Smiih. Prod. \. 45. Agrostis cacrulcscens €ktnd> ^ 
Supvl. 250. Urachne caemlesccns THn. Unifi. 172. JAnk* A 
1. 93. — Africa borcalis, Europa australis. 2|« — Seqn* 
afEne. •1 GRABflNEAB msk i^puAam.) m 

{, 328. fm^.^^kifioU^ i^, .f(^^om^,,fUm}n^^ MiiiiatLi} 
;lnma cai^cqia ii^aqac| ixmm-i^^^ ScJ^fut. .Miliooa . para^xam 
^Amu Spec. eJL % 90« Scop^ Cqm. U 11 ScKrebi, Crrom* 1« L 28^ 
\ 2. FFaOcZ! i^: 1. 360. lioif. CFram. i. i. 23. Schrad. Gem^ 
l 196. A^stis paradoxa JUm.'JS^:'<^<?. 1. 62. OtytkifBlk 
paTaApxa JITiclf. «» Jlnm. of Qke-AiAd. of PiiiJL 1;>I2& UvadiM 
rmoaa IVte. Vni/U 173. XtiUb J1M*.1. 92. «^JSmpfli an^ 
Btnbsj Cancasna. 2J« , . . 

3. P. MULTIFLORUH IKcaiiv. Agrosi. 18. Jl0COT.''€# iScAttlf. 
V* 2- 329. Panicula paicntc, mnltiflo^; tibribud^arisUtisi; 
fduBU caljdna exicriore qninqncnenria* SMad^ 'Milinm mnlti- 
hnm Cdvan. J}emoMir. hoi. 36. Sckrad. Germ. i. 195. Agro- 
iiia mOiacca X^ Spec 91. Wmd. Spec. 1. 363; Bosi. Gram. 
l* ^ 43. Minnm 'arundinaccnm 5i&/A. Graec. 1. f. 66.' Miiium 
'ratescens Si^ft. IIM'. €V<f. ITrachne' mnliiflora et fmtcsccna 
lirdi, Emi. 1. 93. P. fmtcsccri^ Link. Enum. 1. 72. Urkchne 
pamflora IWn. Uni/L 173. •— Edropa anstraUs, Sibiria. "2\. 

4. P» TuoMAsii. Cnlmo siricto^ lia^i gemcnlato^ ' gtanco ; 
oliis conToIuiisy lacTibus^ linearibus, angnsiis $ Bgnl^ briiTi, imu- 
ata; pamcnla elongaia, laxa^ snbcoarctata;^ pcdicellis ' senliverti- 
ilUiis; glnmae valTulis gtabris^ acuminatis, snbaeq^ualibus ; ari- 
>ia tenniDali, recia, spiculam panlo snpCrantc. Duby. Mllium 
rHomasu Duhy ei Cand. Boi.' GaiL 1. 50S. — Cdrsica. ^ Se- 
uverficilloram irifcrionim spiciilae plcmmque.abortinnt et pa- 
niciila iDTblncro sctiformi cincia - vidcinr. {Dulij.) Dnbj posni^ 
interP. mniiiflomm et paxadoxnm. " > 

Spccies dnbia. 

5. P. HOLciPOluiE Roeml fi Schuii. Syei. 2. 326. Panicula 
iofante; ramis long;issimis ; corolla glabra; ghima exicribre ari- 
ta ierminali, spicnlae longitadino. Bieh, «Agrosiis bolcifonnis 
'u^. f7or. 1. 54. 417. ITrachne grandiflora Trin. Unijior. 174. 
^. /c pl. Jlos^ m. iJ22U E^. nor. Mt. 1.78.' ^' .Tauria 
"mfiooalia, Sibiria. 2|« -r- .Habiia ad P. :p43radomili 1 
I ' LASIAGROSTIS Li2fK. 

m • 

Spieola loiiflora ; flore breviter atlpitata* Qluma^ 2, meai* 
'^iiaceae, . imitioae^ florepi auperantea ; inferi^ paulo majpr. 
ftlcae Mmbranaoeae; inferior rabcarinata^i.oKlBme himiCa« 
pice htfida» inter lobof ariatata; arista baai haud articulata« 
^torta, inedio aiibgenieulata; p^Iea superi^r bcevior, invo- 
>U, binervia. Stamina 3. FMamenU basi etipitia ovarii ad- 
ftta. Antfaerae lobis terminalibiiis barbulatls, . baeilapbus eub* 
lecronatb. Ovarimn sdpitatuniy glabryni^ apice bifidum. Stf« 
KtxTR. Stxops. I. [ l^ ] 1?6 'GRAI^NilAC nm». (Lksiagrogtis.) 

n2; t»)Ni^ikiL< S(fgiiiBb^>liiU^e pliMosa; |iilto sittpIicibQs. 
Bquamtilae '3, liubciiltri^oMcAB, meihbraWfteeae, glabrae, Inrerne 
stipiti ovanlferb adtiatae ; ' il^teribr 'alius (oripae, ' ianceolata. 
|p,aijf>pfiis fu^iiToniiii, teretiuscula, laevis^ gl^bra, iDteme linea^ 
ipi^udUiaU obspIetf^Do^t^, faiab iiiclusa; embr^o fructaqua-l 
«briiplo fcrevioc! .Gtjamfna eiaSu, ipeeioiat ere^. FoHaflm 
-Panitfnia-pamotaj diffuiU, Paleae iericeo^filoeae^ '■ 

., t- ^' CammAjBROSTIS XtfiA-. /ior/.. 1. 99. PaiiicuU incn<- 
^aia; pcrigoiiii c^tus liuiaii valvula exioriorc apicc aiisiata ; rul- ^iO. 4 S. y. S. ; Calamagrosiis argeiiiea Candi' GaiL 3. 2S ^l* 
li^magrosiis spcciosa Iloii. (iram, 4. ,/. 45. Kiipa Calamaji^^^^ 
;»r«^<ff»i. //e/t^. 25. !rrm. ITn^ 18J. /d. m ^c^. Pe/ro;i. 1^^ 
\.i^ Agrosiis siipaia Koek- Gram. 11 . Calamagrostis c^*:^ 
^yl^iiiL Ber^fTjeL Ftor. Pyr^ l, 60. — Europa ausf ralis. 2). - 
Sp^eiigcl . nuc. uucii Calamagrbsiidom lcucdiiiham DelUe. 

j ^. h.\? SPLENDENS Kunih. Grqm> 1. 68. Culnio ^bbi^ 
rpliis. basi calloso - atiriculaiis, siriciis, glabris ; paniculae scc^ 
flae subconiniciac ramis semivcriicillaiis, scabriusculis $ c.ilvriti*' 
splendoniibus, ^aricgaiis, asperiif ; coroUac valyiila iurcriore ^ 
i^sa, apice emarginaia; arisia (lcxuosa, panim ioHiH, fl<>^^ 
luplo longiore, 7<rt9i./8iipa. snloudons Tr/tt* iti Sprettg» ^•^''^* 

. 54. Idem ih Aci. Pelrop. 1830. 1. ^/6, Agrosiis loiigiarlstJU 
herb, RoM. — Sibiria transbaicalcnsis. — Proxima praocctlf"^ 
diirori: siiu et colore glumaruiu. (Trin.) Sprengcl huc du^' 
Siipam ,membranacoam PtirsA., quam tamen jam sub 31ilio cv 
pidallo cxhibuii. (ScAtfl/. Jifan/. 3. 565.) 


^ MACROCHLOA jTir.vrH. 

' ••■ ■ •• < . •: . ■ . . ; . 

Spicula Irflora ; Hore stipitatQ. Ghimae 2, lanqeolafae, ac*' 

tato<>sufoulatae^ S^n^viae, ooAoavae, aequales, meibbraiitce^ 

florem superantes. Paleae 2, membranaceae, externe serier^ 

hirsutae; iiiferior 5-nervia, involutai apice bifida, inter Ioli<!' 

aristata; superior blnervia, apice bicuspidata; arista long:issi 

t^npta^ basi ai^iculaca. Stamitia 3. Antherae lobii teniiinalil 

barbulatis. Fifaimeiita infemfe stipid ovarii adfiata. Ovari 

sl^itafttm, glaforumi apice bifidum. S(}^li 2, brevissfani. S^ 

iliata interiie plumosa; pilis simplictfous. Squataniae 3, ioH 

grie^ gtttforae, iilferne stipiti ovarii a^natae; exterioree subot^ 

nosae i intertor tnembranacea. Caryopsis Oramina ela^ 

f^otia canvotttin. Panicnla ramoea , cof{/€r4a vel divark^ 

Differt a Sdpa: pakls membranaeeiS| infefiore i^ice bifi<b' GRAMINEAE Jiiss. (Afacrodiloa.) 179 

1. M. tKfACUtiau iRmUL Grmim. 1. £9. Arbiis lasi pOo- 
18 ; panioala spioata; Mik fiMformibas. Lkm^ Siipa tonaci^si- 
A Lmn. ^flKM. 4. 266. J^i2^ «/»«€. 116. LoiJL £. 118. l>e#/: 
^l 1. L 30. JWif. in Aci. Peirop. 1830. 1. 80« — Oispania, 
itica, Barbaria. 2|< 

2. M. iAENABiA iKiiti/A. fiVa». 1. 59. Panieiila diTaricaia; 
piculb pendaMs^ pkmmqae nniflaris; calycibna birsuiia^ ari*i«- 
18 ; «risia dorsali gldbra, glumate malioiiea aaperaaia. Lm^* 
Uipa arenaria Broi. Phyi. Lus. 18. i. ?• 8. J^jftitif. jRbr. Lu4. 1. 
^. TVm. ta Aci. Peirop. 1830. 1. .&2. Siipa gi^niea Link. m 
i^ArodL Jcmm. 1799. 4. 313. Avena CavanillcBii. LagoMea, E(moh. 
* — Hiapania, Lnsiiania. *- Media qnasi iuier Avenam et. $ii- 
am. (Lag«). Vlx a praeccdenie disiincia. . . 

STIPA MsTSJt. 

Spieula aniflora; flore stipilato. Gluraae 2, membrana- 
«8«s iDHtieae, canaliculatae, florem superantes, subaequales. 
^aleao 2y coriaceae, eylindraceo-involutae; inferior apice ari* 
!a(a; arista torta, basi articulata; palea superior plerumqne 
lulto brevior, binervia. Stamina 3, rarios pauciora. Antheme 
>bis teniiinalibus saepa barbulatis. Filamenta basi atipiti ad- 
nta. Ovarium stipitatum, glabnim. Styll 2, terminales, bre- 
». Stigmata plumosa ; pilia simplicibus. Squamulae 3, in- 
^ae, inferne stipiti ovarii adnatae, camoaae vel membrana» 
^ glahrae; interior saeplua aliua formae. Caryopsis tere- 
uscola, glabra, pateis involuta, lib^a. GramMa /blus planis 
H taepiui iwooluiii. Infioresctniia paniculata. Spiculae pe- 
^eHaiae. 

* 

1- S. PEXsxTk Linn. Sptc. 115. Wm. Spec. 1. 440. JSngf. 
'^* i. 1356. iiba/. Gram. 4. i. 33. TrUu^ Ad. Peirop. i&SO. 
^^ Glnmis aubulaiis, perianihio uUrasemipoUicari supeme 
^ plas dnplo longioribns ; inferiAre paulo n)aJQre| arisia ior- 
i) piicaia, supeme pinmosa, ghimis ociies longiore; aniheris 
^tt. Trtii. ~ Enropa, Sibiria. 2{. 

2. S. KAKBATA De$f. AiL 1. 97. #• 27- (t^ e.) Foliis rigi- 
\ l^iac siriatis ; panicttla laxa, elongaia ; arisUs longissimis, a 
ti ad apicem iMurbatis. Deef. — Africa borealis. 2|« — S. pin- 
^ alBnis. 

3. S. JCNCEA Xtnn. Spec. 116. WUid. Spec. 1. 440. SHih. 
■«r. 1. 67. i» 85. Trin. in Ad. Pdrop. 1830. 1. 81. Ginmis 
^olaiis, pcrianihio fere S-Iineali superne nodo ieriiam pariem 
gioribos ; «infcriore panim majore; arisia ioHili, pUcaia^ pi- 
a, gluiais sexies longiore; anihcris barbaiis. Trim* — Gallia, 
(pania, LjciS, Creia ei ? ripae Missori. x^, . 

4. S. spARTA Trta. tn Ad. Pdrop. 1830. 1. 82. Glamis 

[12^] 180 GRAMINEAE iiiss. (Stfpa.) subnlaiis, pcriittitliio nliraflenipoUlcari svpenie mifto Aiploloi- 
gioribas; linnc inferiore, nane saperiore pnrani nttjore; an$ii 
tortili, plicata^ flexnosa^ pabescendo - hirtala^ ^amia pliu tripii 
longiore. Tritu — America borealis. — iSiniilis puecedeuti 
(Trin.) 

5. ^. Lagascae Roem. f# S^vU. S^. 2. 3iik Foliis sei» 
eeis^ aristis longissimis^ brerissime pubescentibns; pedicellu^ 

> bris, scabris. Lagasc. S. pnbescens Lagtucay Eteneh, 3. S. joi' 
cea /? Desf. Ail 1. 98. f. 28» — Hispania. l^ 

6. S. CAPILI.ATA Linn. Spec. 116. WiUd. Sp«r. 1. 411 
Schrad. 6'«rm. 1. 231. Ho9t. Gram. Zi t. S. Mert. ei Kach. Ger% 
1. 532. Trtfi. «n Act. Retrop. 1830. 1. 81. Panicnla bi« * 
clnsa; aristis longissimis, genieulatis, glabris. Mert. et Ifori ^ 
juncea Lam. IIL 1. 157. (ieste herh. Besf.) — Earopa aw^a/K. 
Graecia, Caucasus, Tauria, Sibiria* 2}« 

7. S. «igAnteA Lagasca, Elench. 3. Trin. in Ad. PeiropS^i^^ 
1,81. Glumis longissime subulatis^ periaAthio semipollicarisop^ 
nudo multo longioribus; mfcriore paulo majore; arisia sabt^ 
tifi, flexuosa^ tenuissime pnbescente, glumis quinqnies \wti^ 
7Mn. S. jnncea Cav. PraeL n» 89. — Hiapania. H» — Ap 
S. capillatae, «ed miyorj panicula amplior. (Link.) 8iiBili>*^ 

. ereetae. (Trin.) ^ 

8. S. CANADEXSIS Poir. EncycL 7- 452. Pursh. Hor, 1. •* 
jRichards. App. FVanA'L Jonm. 3. roliis selaccis ; paiiicula f 
Ya; calycib^s glabris, obtuse byatis, semcn pubens aeqnan^^* 
aristis crassis, brevibus. Pursh. S. juncoa Mich. Flor» !• ^ 
Oryzopsis paniflora Kutt. in Joitm.; of ihe Acad. of Fhial i 
125. (ieste JUchards.) — Canada, Sinns H^dsoqis efc. 

9. S. El^ECTA Ilort. MadrU. Trin. in Act. Petrop. ISo^^. 
81. Glumis subulatis, periauthio scmipollicari ad nervos p^^^ 
sertim inferne hirto duplo longioribus; inferiore parum i6^f' 

' arista tortili, pHcata^ flexuosa, nnda^ glnmis octie« longioit; * 
theris nndis. Trin. — Patria ? 

10.. S. Aristella Lhm. Syst. Nat. ed. 12. 3. 229. ^< 
lU. 3. /. \.f. 3. Cand. GalL 3. 28. Ilost. Gram. 4. t. 34. 
Graec. 1. /. 87. Trm. in Ac(. Petrop. 1830. 1. 75. Ghimis 
strato-acuminatis, pcrianthio triHneali pilis adsp^rso pauio 
gioribus ; inferiore submajore ;* arista aequa, hispida, glumi^ 

' plo longiore; antheris nudis. Trin^ Agrostis bromoides / 
Mant. 30. — Europa meridionalis, Asia minor. 2t« — S 
anomala ob aijstam haud tortilem^ florem sessiiem et antii^ 
iinberbes. 

11. S. toRTiLis Desfont. AtL 1. 99. /. 31. f. 1. IV* 
Act. Peirop. 1830. 1. 78. Panicula spicata, basi inroluta: 
Irce interiore rilloso; aristis contortis, infeme villosis. 
S. hnmilis Br€}t. Flor. IaisU. 1.86. S. paleacca JS^mcTA. Prod.1 
Sihth. Graec. \. t. 86 (ejfd. syn. Hlttd.)y nee DtMf. S. ^T y GBAMINBAK jm (Stipi.) 181 

U Ummiu Utftu 1* 76. — Eavofa «nsteali#j Aegyplu, Bar- 
ia, Cap. li. $peL Q 

12. 8. PARTIFLORA JDef/: u4fl. 1. 9d. /• 29. (o. «.) IVin. I» 
f. Peirop» 18J0. 1« 77* G|aiDb acainfaiaiia ; superiore duplo 
«rioiv, periaiithinni «abolirabilineale pilosiascolum Tix aapo- 
ite; arisU plicaia, recarra, nadai ^aaita sexies longiore; an- 
m barbaiis. Trte* S. elongata JBo/iL Cai^ 1. 9. (/««le trin.) 
Ainca boreaUs, Creia. (Ripae Alissari, U^ie JVaii.) 2j. 

IJ. 8. mJMUUia Cav. /c 5. 41« I. 466. («• a. tn. A^. rtfn/.) 
oribofl panicalaiis, spicaiis, Tagina sabioclusis; aristis penna- 
I. far. — America meridiooalis. 

ii 8« uURRBxsis Uumh, d KuniJu Ifav. Gen. 4. 125. Fo* 
iscabris; panicola ramosa, secunday laxa; rbachi scabriuscula; 
imU acuniinaiisy paieis duplo longioribas; palcis arisiaqac al- 
-pilosis. Kth. — Qoiio. 7^ 

15. 8. RMINENS Cbvm. Jc. 5. 42. U 467. /• !• //«m^. el 
■rfA- JXws. Gen. 1. 125. TrtJ^ m ^crf. Prfrop. 1830. 1. 79- 
»Ui« scabris $ panicala raaaosa, seconda, Teriiciilaia j rhachi gla- 
i; /cJonus acaminatis, palcas duplo snperaniibos ; paleis sca- 
By basi apice^oo pilosis; arisia pilosa. A7A. — Mcxico^ Qui- 

Brasilia. 2). 

16. 8. MUCRONATA Ihmh. ei Kwaih. JVov. Gen. 1. 125. Foh- 
I ^briiiscalis ; panicula simpKci^ snbsccunda, TGriicillaia ; glu- 
I acnBiinaiis , paleis paolo longioribus; palcis pilosiusculis j 
«ia pilosa. Kth. — Mexico. 2|. — Affiiiis praecedenii. 

n. 8. AVKMAGEA Zoin. Spec 116. Pureh. Flor.\. 72, JlfiieA- 
»&• iW. 181. Trin. tn ^cf. Peftt^i. 1830. 1. 79. Glumis acu- 
»9 mbaequalibns, perianihio fcre 4-lineari oxcepia basi nudo 
m baibaiolo parum longioribos; arisia ioriili^ pHcaia, sub 
'^ piloiola, glomis 5-8ies longiorc; aniheris nodis ?• Trtn* 

WcoJor IVm. Umyior. 185. (ieele Trm.J — Amcrica Inirca- 

18. 8. viRGiNlCA Pers. Syn. 1. 99. Panicula rariflora; ra- 
|is siiBplicibaS) 1-floiis, geminis; glumae Talvis cxierioribus 
IQscalisy acominaiis; TalTuia seminifcra siipite densa rufaquc 
^ obsiio suflulia; arisia longissima, crassa^ nuda. Mich. 8. 
^U Mich. Flor. \. 53. S. avenacca WaU. Caroi. 77- — 
V^ Carolina. 2|. 

W. S. BicoLOR VM. Symh. 2. 24. Cav. lc. 5. /. 466. / 2. 
*. w herb. TAoote.) Trtn. m Ad. Peirop. 1830. 1. 79. Cflu- 

sQbuIaiis, subaequalibos, perianthio trilincali cxcepia basi 
^ Terrocoso apice coroiiato doplo longioribus; arista ior- 

flexuosola, tix plicata^ pubescendo-villosula, glumis fere iri- 

loogiore; aniheris barbaiis. Trtn. — Brasilia, Chili. H> — 
* (m Mari. Bras. 2. 372.) huc ducit duas praccedcnics. 

20. 8. OTATA Trtn. m Ad. Peirop. 1830. l^ 73. Glnmis 
^Dgis, caudaiis, subaeqaalibus ^ pcrianthio sesquilineali basi 
Bso ixiincaio ioiolo corsiiaio iariiam paricm tcI subduplo 182 GRAMINEAE liiSS. (Sdpa.) longioiibus; arisU fcnninaliy tortOi, plicftia) flexaonila, glom» 
quater longioro. Trtn. — 9Ionterideo. — A S. bicolori certt 
distincta. (Trin.) 

21. S. PANicotuES Lam. lU. 1. 158. PoUr. ^ioyti 6. 451 
J!fee$ ah Eaenb. in Mart. Bras. 2. 376. THn. im Ati. Petrtf 
1830. 1. 73. Kunih. Grdm. 2. f. 122. Culmis eaespitosisf fi^ 
liis conToluto-setaceis, tigidis^ scabriuaculifl TagiMisque glaoe»* 
ccntW viridibus ; racetno contracto; spiculis pedicellatis, gemuii 
solitariisque; ghimis purpurascentibus, acuminato-cnspidatis, »- 
perne scabriuscuiis ; inferiore majore, florem duplo flopenotf; 
palca inferiore striata, tuberculato-asperata; arista scabra, l(tv 
tcr torta, palca quadruplo longiore. Kih. Orysopsis seiacti 
Bich. in Dlci. doM. 12. 445. (iesie epecim.) — Chili, Bwk 
2J< — In planta Lamarckiana palea inferior fusca, stmi^ ni 
tuberculata. Yalde affinis S. bicolori. 

22. S. SETIFOLIA. Culmo infeme ramoso, erecto, ^^ 
glaberrimo, folioso ; foliis glaucis, convoluto-setaceis, jaiiNi^ 
scabriusculis ; ra^nis teretlbus, striatis, glaberrimis; spidp* 
niculata, cjlindracea, erecta; glumia ovatis, acuminatis, S-t^ 
viis; palea inferiore compresso-leniiculari, carinata^ striatnla, V" 
bcrculata; arista torta, scabra, basi articulata* Pr* Piptocv 
tium setifoUum PresL in Ra. Haenk. 1.222. i. 37*/ 1- -^^ 
ruvia. © — Vix a pracccdente diversa. 

23. S. PiaiBRiATA Humb. ei Kunih. JVov. Gen. 1. 126. A'«* 
Gram. 1.263. f. 43. Foliis inteme scabriusculis ; panicnla nioA 
subsecunda, laxa; glumis concavis, glabris^ pa^eas pilo80-$^ 
ceas vix superantibus ; snperiore submucronata ; arista scaltf^ 
cula. Kih. — Mexico. 2tf — S. bicolori VahL simillima. 

24. S. viRESCENS Bamb. ei Ktmih. Nw. Gen. 1. 126. «•^ 
Foliis scabris; panicula simplici, laxa; ramis oppositis; ^ 
glabra; glnmis fimbriato-dentatis^ paieis paulo longioribos,^ 
vissime aristatis; paleis piloso-sericeiB ; arista scabriuscuUi^ 
— Mexico.2|< — Sprengel et Necs cum praecedenie conjnn^ 

25. S. CAERULEA PresL in ReL Haenk. 1. 227. Culmor^ 
ginis foliisque fl|cabris, convoluto-setacets, longissimis; P^j 
simplicis ramis fascicuiatis ; rbacbi ramisque scabris; glami^ 
qualibus, mucronatis, S-ncrviis, aequantibus coroUam j>^<^ 
arista scab^riuscula. PresL — 3Icxico. 2\t t— Affinis S. fioa^ 
tac. (Fr.) 

26. S. HYALi.VA JVees ab Esenh. in Mari. Bras. 2. 378. ^' 
in Aci, Peirop. 1830. 1. 75. Foliis lincaribus, plauis, fa«« 
briusculis culmqque ramoso glabris; paniculae aequaiis ^^ 
tae decompositae ramis fasciculatis ; glumis subaequalibus; 
ccolatis, longissime acuminatis, hyalinis^ flosculo laiiceolalo 
pnbcsccntc apice calloso lacero fimbriato dimidio longiorib' 
arista nuda^ gracili, vix sesquippllicari. Neea. S. ayenacea Sj 
Sysi. 1. 255. (exci. eyn.) — Montcvidco. ' „ 

27. S. TRICHOTOMA Nees ab Eeenb. in MaH. Brm. 2. ^\^ .1 QIUMIXEAB. itii. (SUpa.) 189 

Wm «• Ari, Pitrapi 1830. ). 73; KmtiL Crmu 2. /..IQt Cnl- 
M cMpitofi»$ foliia cooVfdaia-Mtaccisy ngulis> acabds;, pani- 
ilamvosa^ eieci«i.;fle«niida ; ;vaiiiis ranmliaqiie gamiai» vel ier* 
», scabiis^ apicsUa afwurcisy longe pedlceUatia^ '^iiiiii& svbae* 
lalilHUy.iupenuS. aogqaiaiia^ 3-jiert£«, piurpBkaaeeafi^fiigck^ ad 
erros hiapidiilia^ florem duplo superantibae ; palea infeiiofe iift* 
ercQUto-apinuldaa, seabraia; arisia bispido-acabraty' inl^me levi- 
n UtU^ ghtmas sexiuplo superanie. MCdL t- ]||o^evidoo.7(. «w 
^ 8. bicolorera aceedii, (Nees.) 

28. S* EBWtrrAcmJi Omi. ei jrnmOu JVov. €f^.A, i27^ U, 
1. Foliis scabiis^ paniemla . rainosisaiiiia, eoarctata, ^ioe nii-' 
>n(e; rhacbi glabriuscnla ; glamis muticis, paleis triplo lon^o- 
Ibiu; pabis aplce tongissiine papposorpilosis ; ariBia pilosa. Kih. 
" Qaitoy Mexico. 7^i — Sequenii proxima. . 

29. 8. IcHC7 Kmdh. Grawi. 1. 6a Foliis inroluiis, nubul». 
a; spica panicalaia. Mittu ei Pav» . Jarava lehu Ruim* ei^J^m»* 
'eme. 1. 5. /• 6./. 6. 8. Jarava. J^eatit». Agroti. 19. -r* Fe* 
nrii. ...• Planta caespiiosa, bipedaHs. Nees ad praecedeniem 

30. 8^ MOUia Brmon. Prod. 1. 174 Trm. M ^ef. Pei^. 
^. 1. 80. Arisib a basi nlira genicvium .plumosis, apioa 
>do; perianihiia sericeis; foliis iavolaiis; icagiais pubesccnii'^ 
»• Brtmm. — Nova Hallandia. (SUB. AgrosioHL n. 60.) 

31. 8. seBiiBAfiBATA l^roiim. IVodL 1. 174. Aristis a basi 
I geBiciiiara plnmoais, aapertie nudis ; perianthiis aericels ; ghi- 
^ eoloratis^ acabiinsaiilis* Br. «-*- Nova Holbindla. 

32. 8. PUBESCeNS Brounu Prod. 1. 174. Trku tn Ad. P^ 
y» 1830« 1. 80. Aristis ioira gdpieulam ienuissimc pubescen- 
^;p«riantlnis sericeis; glurois tnancaiisy paruQi erMis; foUis 
irohidii; Ii|;alaabbreviata4^ geniculis pabes^iibos. JBr. ^^ Nova 
olka^. {SiA. Agroti. n. 59« 66.) 

33. 8. SBTACEA. jRroiefi. Froil. 1. 174. Aciaiia nndis^.genin 
'btii; perianfbiis pubesfleniibos ; gbimis seiaoeo-acuminatis, 
^biu; foiiis invf^uiia vaginisque glabris; lignUe elon^tis, 
^*^ aeaiciilisqae nudiai pankida effusa. JBr, — Nova. IfoJr 
idia. 

34. 8. ELCOAiiTissmA LaML JVov. HoBL 1. 33. #.29* (m. e.) 
'"^ Prod.'l. 175. Aristia nudisf pedioellis plitinosis. .ZoAdi 
'WUollaiidia. 

35. 8. FLAYESCBN5 (J!:«Aia. Kov, JM.' 1. 24. i. 30 I) Brown. 

'^ 1. 175. Aristis iiudis; perianihiis pubcsciQatibus ; * glumis 

^ceo-^acnminatis; foliis iavolutis; geaiioulis vaginisque inferio* 

^ pubesceBtibus ; ligala brevissima, ciliaia. Br. — IVova Uol- 
^tfa* 

36. 8L COMPBESflA.JIroieii. Prod. 1. 175. Aristiy ifludis, lon- 
^oii», roctiosciilia; periaaibiis sericeis; colmo compreaso Ya^- 
^<IQe ^abria, laevibos<; foliis -ittvolttiia; ligola doiigaia, niida, 

* dsa. Br. — Nova HoUandia. 4 GRAHINEAE iiiss. (Sdpa.) 

37. S. canHTA GamAA. In JVaye. Sim. W. iffj- CbIw 
Mpitoflls foliiaqne «rectia, convolHtiB Taginis^ne M«l»fiiMu)if; 
nicnla nmoM^ aoarctato, ereda; glMifl aowmiaalo-nbalitk 
rso' acabrioflcalifl, pnleu sniceo-pnbesccntefl doplo tnftni&- 
s ;aTi»ta longiflNins, hispidnln. Cw i J jcfc. — Notw HvlUiJiM 
1 occidentaliB. 

38. 8. mtTiciLLATA JVws «tl fMNft. fa ffbi. Agnt^. «■ 6i 
irei^. Cvr. po«/. 51. 7rtii. m Arl. PHrop. 163a 1. 75. F» 
Ue efinsfle ramis' infcrioribns Terticillflto-fMeionlatis; a^jfl» 
^[nstiBsiniis, flciiin!n*tis ; sjista loagissiaifl, flnnoss, bui p- 
BCcntc ; foliiB pIuiiiiflcnHfl ; lignU nnllsL iVM*. — li«n B^ 
idia. 

39. 8. MlCHAKTHA(C!<iv. /e. S. 42. f. 467 r) ilrOMm. JW.I- 
5. TWtt. fai ^cf. Pifro|>. 1830. 1. 74. Aristis nndu; pn» 
Iis gbibris, sBbsessilibus; glamifl - mncnmatis ; panicnU A»' 
Imo ramoso Ta^niHcpe laeribnfl) fbliis planlafloiilifl , to»'- 
reipn. — Nova Bollaiidia. 

40. S. BAMOsisstMA 7Hn. ti> ^cf. JPcfr(»p. 183a \.1k. ^ 
!h cnspidatis, perianthio vix lineali scabro paalo loDgianhiT 
fniatc pBuIo majore; arista plicata, hiapida, (^nmis tifia^^ 
xiesve Inii^ore. Trbt. Uraclme ramosisaima TVin, Uiufo''^* 
. micrantha TVta. iw JgrosfofA. n. 82. — NoTa HoIIapdii. 

41. S. CAHAGAHA Trin, tn Act. Fetrtp. 1830. 1. % * 
is aentis, asqnalibas, perianthio snbultralineali pilis wi^ 
tioe Tilloso fepe tertiam partem longioribns ; ariata cadnet- * 
na, rc(!ta, glnmis snbtriplo lon^orc; antheria barbalis. TVii'' 
d Mare Caspinm. 

42. 8. AlTAiCA TriH. fn Led^. Xe. pi. JUu. tff. ^ 232. /^ 
ior. Allaioa 1. 80. 3Vm. fo ^cf. PifiHip. 183^ 1. 74. ^ 
ntia; snperiore |-— |-inajore, periantbliim bilineale villotsB^ 
aante; arista aei^na, curvula, hlvla, glnmis fero biB bmsi'^' 
nthf ris barbatis. LeM. • — Sibiiu altaica. T^ 

43. 8. Rbdowskii Trin, UniJUtr. 183. Z><U. Ic pl** 
l t. 98. ^a. Ftor. Att. 1. 81. 9V>N. Wi Ad. Pttrop. t^ 
. 76. Glumis obtusinsculis, snbaeqiialibafl, perianthio bili»* 
illoso -j- longiaribus; arista acqna aut rix torta, hispida,g)'" 
uplo longiore ; antheris barbatis. Ledek. 8, oonferts "" 
JfM^oI. Mppf. 5. 2SS. Sehidt. Mmtt. 1. 187- (fss^s £«f<^) 
libiria altaica. H. j 

44. 8. CAVDATA Trin. in Ad. Ptlrop. 1830. 1. 75- Ga* 
ireriteT candatis, aeqnalibas, perianihio blUncali riUoM 'F' 
larbato pamm longioribns; arists toriilt, plicatnla, nail*i P 
nis triplojongiore; antheris barbatis. 7Vta. — Chili. 

45. 8. MEGAPOTAMICA Sprtng. mM. Trin. iti Ad- Pf 

1830, 1. 77, Gtnmis aoatis, aeqa^bas, perianthio biiiiir)!'' 
e niloanln ainieriHi TeTrBcmut - scahm imncalo '' nedinmnaqne pilosnlo snpeme TeTrBcos«-scabro imncalo 
wroiMlo t«riiam p^riera longioribns ; aaui» tortili, dexiwUi ' GRAMIXEAE Jiisl (Sdpa.) 185 

b meridioiiAlifl. 

46. S. nuFOUA iV«e9 a5 JBmn£. Im MmH. Bnu. 2. 379. 
in.m.Aei. PHrvp. 1830. 1. 77. Foliis filifonnibiitf, scabris; 
Imo ninpUci, stricto, laeri) ligaia duurtaoea^ Ufid»$ panicblao 
coinposiiae rabseciindae coniractae denMie ramia aemirerticil- 
tis', gjhiniii sabaeqoalibas^ lanceolato - Babalatis, bjalinis, floe- 
ilo lineari-lanoeolaio pabescenti-scabro apice denticulato dnplo 
ngioribns; arista Bad% flezaoaa^ floecaio nmltotiea longiora^ 
cet. — Mooterideo. 2|« 

47. S. PEiiiii^tUHis Trin. im AeL Peirop. 1830. 1. 77* Giii- 
u coUateralibas, acttformibaa, plumosia, periaiftkio sabolti»* 
lioeali d^rso nado fronte rilloso brevioribos; arista tortili, 
icaU, bfeme spinditer Tillosa^ glamis fers dedes. longiore; 
tiieris nndis. Trtn. — Brasilia. 

48. S. PAFPOSA Jfeee ah E$€n6. in Mari. Bras. 2. 377- Trtn. 
^ Ad. Pdrop. 1830. 1. 78. Foliis iinearilms, conTolatis -cal- 
loqoe nibramoso giabris; panicalae sabseeandae laxae deeom- 
witae ramis semiFerticiilatis^ rbachi laevi; gltnmis sabaequali- 
u, lioeari-salNilatis; byalinis, floscolo apico ionge barbato li^ 
vi paolo lirerioribas; aristanuda, flosculo doplo triplove lon* 
»re. JVees. Caiamagrostis plumosa Spreng. Sysi. 1. 253. — 
onterideo. 2J« 

49. S. simRiCA Lam. lU. 1. 158. Xei2e5. Ic. pL Boss. itt. i. 
^> EjustL Flor. AUakia 1. 82. CSlumis acutiusculisy subaequali* 
^fi perianthinm 3-Iinealo Tillosum aequaniibus; arisia tortili, 
iicatida, pilosiklo-hispiday glumis bis longiore^ antheris barba- 
s* Uf6. ATema sibirica Linn. Spec. 117* i€fmeL Si6. 1. i. 22.) 
^^ Spec. 1. 443. -- Sibiria. 2|. 

50. S. ORICNTALIS IMn. in Ledeb. Ic. pL Bom. iO. i. 223. 
^' Flor. AU. 1. 83. Trtn. tn Ad. PHrop. 1830. 1. 79. Giii. 
< siibQlato-acaminaiis. subacqualibus, perianthio 3-lineaIi pi- 
M» daplo loBgioribus ; arista iortili^ plicata, toia plumosa, glu- 
" plus triplo longiore; antheris nudis. Ledeb. — Jlltai^ Cau- 
nu orientalis. 24* 

51. S. HOLOSERiGEA Trtn. tn Aci. Peirop. 1830. 1.81. GIu- 
* sobnlatis^ aequalibus, perianthio semipollicari supeme longc 
'^o plos dnplo longioribus; arisia subioriili, flcsiuosnla, scri- 

^pnbescente, glumis ociies longiore ; aniberis nudis ?. Trtn. — 

ftia. 

Spedes minus noiae, pleraeque dubiae. 

52. S. STRICTA Lam. Itt. 1. 158« Panicula elongata, ari- 
^; pedattcalis articalatis, strictissimis ; aristis nudis, subflo- 
*»i«. Lam* — Carolina* 

53. S. SETIGERA Presl. tn Bd. Haenk. 1. 226. Culmo ad 
'oB piloso; Taginis foliisqae conToIuiis scabris; panicnla se- 
^a; rhacbi ramisque scabris; flore stipiie piloso suiTulto; glu- 18fl GKAHINEAB tma. (Stipa.) 

■Ua paWa inferioM nervo tnedio mar^ntgne ^iUtiM itfU 1*. 
^oribns, In ■el«m cxeantibns ; ariste pilosa, PMtl. — Paliii!' 

54. S. HELANOSPeaMA Prtd.inBa. Ilatmk. 1.326. Vipiji 
foliiiiiue MnTalula-selaceis, glabris;. panicuU skii|^; AiS 
rMnisqne subria ; glamia llore stipitfl pilaso sDfTello qniDqiJ 
longioribus, ia aetam ■tiennatii ; palea inreriere niti4a, ipct 'j 
gnlkt*, acsibrk; «risla lunnta, iongissiaM. P^e«L — Fatrii' 

55. S. tNCONSPlCUA PreO. fo JUL IIomJc. t. 327- CiIh 
va§jnis rhadiiqae soabrioscnlis ; foliJ> couTolntis, aabn*; p» 
cuU composilB, secunda, patnU; glumia aentM, floribu i»i 
loagioribos, intcgcrrimis, gUbris; palca inficriore pile», *» 
nnlata; arista scabra. Pretl. — PcniTM? 

56. S. cAPsasis Thmii. Pnd. 19. ^td. Flat. Qip.f.#'' 
Aristis basi pilosia ; panicnU spicata ) foliis enaifonnibas. Ml 
— Cap. b. spei. 2t> 

57. S. MEHBnANACEA PHraA. FUtr. 2. 728. Foliii «^ 
lalo-!ilifonnibiu, gUbria; panicuU laxa; pcdicellis flexiiaii>'> 
Ijcibns membranaceis, 3~nervibas, lon^ acnminalia; caroI£s» 
l^ce brevioribua, scricco-viUoau ; viUu corollMn anpemii^ 
ftrista nnda, rccta, caljce paolo longiore. Porai. Eriocow * 
pMaU AW. GtH, 1. 40. Milinm enapidatum Sprtng. Sf-^ 
351. 8. lijmenoiJes Ao«m. tt Sckmll. Syit. 2. 339. - W 
fluniinia Missnri. 

58. S. STHiATA XtHit. /foW, l.gSi Poliis pUnis; li^l** 
cata) panicnU simplici; valvis snbacqnslibna, lonfce un'* 
ext«rioro longioro; ralvuU pilis arrectu; arista brevi, fvv^ 
xu aemel fracUj toU scabra, Lmk. — AnstralaaU? 2t 

59. S. RUDU Sprtng. CW. potl. 31. Faaicala coidn« 
pnndflora; calj-cibua elon^atis, linearibas, acanuMtis. ^^ 
nervosis; arula valida, lorfa, longisaiau; fi^s «onvoUtvii^ 
mibus, Spr. — riova Uollandia. 

60. S. UCRANE^sis Lam. 10. 1. 157. Aristia nodis, >^' 
caljcibns Bubrufis, semine longioribns. Zom. Tirak €it^-^ 
1. 19. t. 12. — Ucrania. — S. neraneiMis ktri. Dti/. m' 
,*4ttpa pcnnala aat spocies simillima, Spreugel codi S> f 
cca conjuu^t. Trinio (Unijt. 187-) forUsse S. capilUta. 

STREPTACIINE brqwn. 

Sipiciila uniflora; floro slipilalo. Glumac 2, laxac, 
cfte. Falcae 2; oxterior cylinilraceo-involuln j arisla lerottV 
Blmpliol, InarUouIata, infra tortili; palea iiiterior indiis3|i 
tlea, Sumina 3. Slyli 2: Slifimata plHvosa; Cnryopsti . 
Vramen Jaete Arittidae vel Sliptiet ai hac Hvtrtum f^ 
cum paha haud arliculata, (Charact. gen. ex Brown.) 

1. S. aTiPoiDU Bmm. Prod. 1. 174. — JVova Ual GRAIONEAE jvssL (Atifddl .) 187 

ARISTIDA i./>-jr. . !, 

iuetana ci Cnriopogon 'Bcaar.^ Sfrcpiacbne Iliiiiib. ei Kunih. 

' * ' • ' - 

Spieulae miiflorae; flare ttfpttato. Glomae 2, meinbpaiia^ 

eae, fnaequales, aaepissime muticae^ inrerior iilenunque bre^ 
ior. Paleae2; iaferior coriacea, terellrinvoluia, apice aristata; 
risu tripartita vel trifida, interdum basi articuliataj palea su- 
erior tqiiamulas vix SBperass, mntica* Sumin a 3, rarius 1. 
HaiBcnta per luisim sdpiti oFarii adnata» Ovarium stipiia- 
lo, glabrum. Styli 2, terminales, breves. Stign uita plumosa ; 
ib simpliciiius. Squamulae % integrae, glabra e, per basira 
ipiii OTarii adnatae. Caryopsis teres, glabra, paleis invo- 
ta, libera. Gramina folih involuta, Spiculde pedicefldiae^ 
Kemotae vel-pmmculaiae. 

1) Arisia tripartifa, cnm palca haud ariicubiia. 

)• A. OL16ANTUA Mich. Fhr. 1. 41. Pursh. y/Jor. \. 72. 
ilino stricio, sabramoso; foUis conroluto-filiformibu s ; floribus 
itaiitibiis, soliiariis \ arisiis longis^ diFaricaiis. Pursh . A. Ad- 
msioDis H^aii. Car. 74. Chaeiaria oligantlla Beauv. A^rost. 
^ Roem. d SckuU. Syei. 2. J91. — America borcalifs. 2|. 

2* A. AFFIMS Kunih. Gram. 1. 61. Culmo erocio, qua- 
^Bgnlo; foliis linearibus, siriaiis, basi pilosis, api«:e scabris; 
nucnla ooniracia; aristis 3, iermiualibua , hispidifi^ patulis. 
'■'^W. Arisiida racemosa Muehienh. Descr. Iv2. Chaeiacia 
finis Hckuii. Mani. 2. 210. — America borealis. — Maxime 
Cais piaecadcniL (3Iuehlenb.) Sprengcl (Sjfsi. l. 266*.) cum A. 
^^ ^ich. Gonjnngii. 

^- A TIR6ATA Trin. in Spreng. N. Enid. 2. 60. Trim Unir 
^•178. IJem in Ad. Peirop. 1830. 1.86. Panicula paiula, clon- 
^} glamis acuminaiis, perianihio bilineali (laevi) uon nimis 
Ifporibas^ infcriore paulo miuore; arisiae laciniis laieralibus 
viila pla« dupio, media^eadem fere quadroplo loi igioribus. 
^ ^ America boreaiis. — An A. oUgantha Mich. 1 (Trin.) 
"CBgelio haud disiincia. 

i* A. GRAciLis ElUaii. Boi. 1. 142. JVuii. Gen. 1. 57. Trin. 
•Ad, Pdrop. 1830. 1. 86. Panicula coniracta; glumi;5 acumi- 
^ periantliiam subuiirabiliueare (scabcrrimum) aequaiitibus; 
^ore mnlio minore; arisiae laciuiis laieralibus longiiudiue 
f^oUe, media eadem plus duplo longiore. Trtn. — Amcrica 
^alis. — Sprengcl (JSyil. 1, 266.) cuin A. oligauiha Mich. 
jniigit. 

^- A. STRICTA Mkh. Fhr. 1. 41. Pttr«&. Fhr. 1. 72. Fo- 
' pobesoeniibQs culmisque siricie ereciis; rapcmo longo, spi- 
>9 coarciaio^ arisiis gliuiui loagioribus. Chactaria stricia 188 GRAMINEAE ivss. (Ariitida.) Beawv. Agroti. 30. Roem. ei SchuU. 8y$t. 2. 391. — YirgioU, 
Carolina^ Geor^pa, Mexlco'. 7\i 

6. A. SQUARR08A Trjn. tn Spreng. N. Enid. 2. 63. Ttm, 
Unifor. 177. Tclem m ^c/. Peirop. 1830. 1. 84. Panictfla con* 
irBciay airict^i; glumis lopge candaiisf snpc^rioTe dnplo ^OQ^orr. 
perianihio^S-^incali (non . compuiaia subula acnminaiionis saae) 
dimidio brevioxc; arisiae la^niis Talvula plus duplo longioribiu. 
squarrosis; media paulo majore. Trin. Chaeiaria 8qdarro$a| 
SckiUi. Mani^ 3. 577* — Amcrica boreaKs. ^ An Aristi^! 
siricia jlf icA. ? (Trin.) Sprengel (fi^. 1. 266.) nna oam A. n-l 
cemosa MuehXenb, ad praeecdeniem ducit. 

7. A. DiCHOTOiHA ilftc^ FioT. 1.: 41. PvTsh. Flor. 1.71; 
Trin. in Ad,. Petrop. 1830. 1» 87* Kttnih. Gram. 2. f. 174. C^ \ 
mis ereciis, srabdichoiomo-ramosis \ foliis augusie linearibiis, coa- 
voluio - sctaceis vaginisque glabris; spiculis laxe racemosis; f^fl- 
mis subaequailibus^ brcvissime^arisiafis, florcm dorso adprcss»- 
pubenilnm basi pedicellaium ei barbaium ^ superaniibns ; wf^ \ 
riorc apice bideniaia; arisiis non ariiculaiis» scabris; lateraiiboi 
brevibus, r«ciis; media elongaia, infenie laxe spiraiiier torU 
Kth. CurtopOgon dichoiomus Beauv, Agrosi. 32. i. 8. y. ' 
Boem. ei SchuU. Si/sf. 2. 398. Avcna paradoxa WUld. Aeri. i. 
2211. — ' America borcalSs. cT <— Trinius hnc dncit Aventf 
syeiaceam Muehlenb. 

8. A. HAURrriANA Kunih. €fram.i. 265. i. 44. Foliis s- 
voluid-filiformibus culmisqno glabris, ereciis, snbsimplicibfii' 
panicula simplici^ racemosa; glumis inacqnalibns, obinsiascofii^ 
glabris; irifcriore catina scabra, mncronulaia; palea inferiore fU- 
briuscula, glumam snperiorem subaeqnanie; arisiis inaequalibim 
scabris. ICih. — Insula Franciac. 

9. A« CAPILLACEA Lam. IIL 1. 156; Vahl. Edog. 2. 10. Tti^ 
in Ad. Peirop. 1830. 1. 87« Panicula paiula; glumis acumii»' 
tis^ perianihio Hneali longioribns ; inferiore quariam partem irr^ 
viore; arista infra medium divisa; laciniis bilinealibns , nx&^ 
paulo longiore. Trin. A. capillaris Cav. Ic. i. 468. f. 1. (tt^ 
JVees.) A. elegans. Rudge, Guian. 22. /. 30. Chaeiaria cipiU^ 
cca Beativ, Agrosi. 30. Boem, ei Sdkuli. Syei. 2. 393. Chaft»- 
ria capillaris Nees ah Esenh, in Mari. Bras. 2. 388. — Ameiin 
mcridionalis. — Trinius ad sectionem arista basi ariicnlaia docit 

10. A. HUHILIS Humh, ei Kunih, Nov, Gen, 1. 121. CoIib* 
simplici; foiiin convoluio - subuiatis, glabrinsculis ; panicola siv- 
plici, snbvcrticillaia, coarctata; glumis subulatis; arisiis aeqn»' 
iibus. Kih. Chaetaria hnmilis iloem. ei Schuli. S^. 2. 396- -^ 
Cumana. 2|i 

11. A. cttiNTtA PresL in BeL Haenk. 1. 223. Cnlmo nnr 
plicissinio , comprcssiusculo ; foliis convoluio-sciaceis, margis^ 
scabris; panicula spicaeformi, simplici, coniracia; spicnlis fas^* 
culaiis; glumis lineari-lanceolaiis, seiiferis, nervo scabris; iof^ 
rioro minorc ; tHperiore paleam inferiorem oariim acabram ew- GRAftnNEAE jm. (Arint&da.) 

Ien<6; arfetu ioflp»Auu$, sKpiti hwfl^uoQ insitoiiibiis, ae^i- 
M^j scabris. PreaL — Penin^* 2^^ — Qao*ad hAbitaia iJfiiib 

12. A. setfFom ll««ii&* ei iTwiah. JKa0. Gfn.. 1. 122. Cuiino 
«moio; foliio .coDrfdatorseiaoeis^ loorgifie scabriu^culisy pilosins- 
nHs; paoicnU ramosa, secmida^ sabnaiaiiti^^ Tc^rtieiUata^ gtundB 
mbanstatis^ aWstia sabaequaHbiu. JBA* Cba<^iria s^iifolia Roem. 
ti &MiL Syti. 2. 396* — Caiaan^ ei ? Brasilia. 2^ — . Spren- 
v\ (Sjti. 1. 2670 ei K^ (im:MaH. Braa. 2. 2810 conjungnni 
nim daabas sabsequienlibafl. ; 

13. A. fiROMoiOE8.JiiMRi« et Ktmth..Nov. Gen. 1. 122» Cnl- 
mo nmoso; foliis conToliktitf, exteme pabefqentibiis; panicn)a 
linplid, secanday paiolii}. glulliis.JNibaristativ^; aristis sab^equa- 
Um. m. Cbnataria bromoUea Jioom. ^ SckuH. Sysi^ 2. 396. 

- Qmto. 4 I 

14. A* cojlkctata Sktmb. sl Kugdk^ Ntn)* Gm. 1. 122. CuJU 
mo simplici (?); foliia planis, inteme itcabris; panicnla ramosa, 
secniiiU', snbreriicillata ; gluinisf sal»Aristati/r$ aristi^ sabaeqnaU- 
bo^ m. .Chaoiaria coarctaia Jtoem. ei HehvU* Sy$i. 2« 396. 

- ^exico. 2|* — Yalde aftinis praecedenli^' 

15. A* Sajictac Luciae .Trin* Mhae. 2. 25« JUem in Aci. 
Peirvp. .1830. .1. 83. Panicvla sabpaiuia; glaini^ bidctitatis, 
i»reTiicr setigeri^ ; superiore iertiam partem longiore, perianihiom 
inlmeale aeqnanie; ari^e lacioiis ralTala fere tripto longiori- 
bns, media pamlo longiore. Trku — Bratfilia. -— Aa A« bnn 
noiatt JEi«/A ? (TrinO 

16. A» «iBBO«A. Colmo .vamoso, siricio; foliiiB linearibus, 
coDTofaitis, atrictia» &rie piloais ; . Tagipiarum coUo.ciliato; panl- 
ral^e ramosae snbsecnndae contractae ramis fasciculato-divisis; 
^Dfflia nibaeqaalibOs , lanceolaio-acuiisy seiigeris, floscujlam (ad 
^ngionem nsqiie setamm) aequantibas; setis rectis, divcjrgentir 
>ot, iaaeqoalibas^ floscolum (ab ortu singnlae) subduplo s.upo- 
^<iiw8. Neesm, Chaciaria gibbosa Jfeee ah Eeenb. in Mvri. Brae. 
(• 383. «^ Bnsilia. 2|f — A. seiifoliae proxima. (Nees.) 

17. A. DITARICATA WiOA Emtm. 99. Humb. ei Kwtih. Nov. 
^1.123. Colmo ajmplici;. foKis. conTolaiia^ margine scabris; 
P^iuaila ramosa, snbTerticillaia, dirantata; glumis brevissime 
^i^^-, ariaiis subaeqaaHbus. Kih. Chfteiaria divaricata Hoem. 
'^ Scknt. Syei. 2. 392. Chapiaras divaricaio^ Cand. Cai. 93 ? ? 

- 3Icxico, Bi^aailia. 2^ — Nees (tn MaH. Bra$. 2, 387.) Ari- 
^dam divaricaiam Jacq. Edog* Gram. 1. 7* ''•'6. ad A. canar 
'^nsem dndi; Trinins ad A. caerulescentem.. 

18. A. gpADiCEA lluiR& ei Ktmih. Aor. Gen. 1. .123. Cul- 
■0 sinpliri; foliis planis, margioe scabrinscalis; panicula ra- 
^^, secnnday snbnniante; gjnmis brevissime aristaiis; ariatis 
■^qaalibua. Kih. Chaeiaria spadicea JSoeai. ei SchnU* &f$i. 2. 
'97. Aees ah Eeenb. in Mari. Bras. 2. 385. .— Mezico, ripao 
^rinoci^ Gaayaqofl^ B#a«iUa. Q . . 100 GK AHINEAE' JiJss. (Aristiaa^) I .:» «impKdyieiwri ; fc liitf convoloi<^«s«r(aeei8, mM^iio lUuriiittqQe sca- 
bris ; paiiiculae co mpositae contractae 8ccand4e> nntaaiitis nm 
bini^/ longissimis ; *gli«ini9 breTissime arlstails^ flore brmorihiis; 
inferiore trfnei^ia ^ sirpciriore' uninerria; ariitemedia ioB|(i(Ht. 
f^sL — 'Mekic«>;' 2(j «^iMiixinie dflkiis praecedenil. (FresL) 

^ 20. A» KKCmtVATA /Aim6.ef JJTfMlA. JVbv.^<Pefi. 1/123. Cvl- 
mo limplici^^foliiir^oiivelatis^ matgine soabris-f panieuU ramosa, 
8ul>verUciMaia/ co aretaf»; • glumis '^nbaristati^; aristis siibaeifiu- 
libus. Kfh. Chai ^taria recurvata Jloem. 0i'- /MitiU. 8yii. 3. 397. 
tfees ph- Eg^hi m MaH. ]^i. 2. 3S6. ^ ilipae Ovlnoci, Brasilu. 
?!|.-^ Sptrengelai^i A, isetifollam dudl. • 

21* A» T0RTg^->4JahnD mrap1lci;< folils liqeaiWlongaiis, con- 
plicatls, facie sctlbris; f Jl^nanrai oollo batrbato; panacub n- 
mosa^ siibverticiUata^ coarctata, subcontorta; glaniiil acatis;fl>- 
periorefloseulamsuperanie; setis lateralibasrectis, floscalumia- 
-bmm ae4]ilAntib«» ; media 'reflexA^ dapld longiorc. Nees. Ckaeian> 
iorta We'ee ah Saenb. in Mmi. BruB. 2. 366. -^ Provineia Mi- 
naram Kntsiliae. 7^ — •8imillima praecedentS. A. gradlis B 
differt panicula ienai%^ (ICees.) 

22. A. Aok:en8[OkIs Z^Mti. f^pec. 121. (exd^ sfn. Shent.} 
Wmd. 8ptc. l^ 458. TtUu fn Aet. Peirop. 1^30. i; 83. Brw^ 
in Duperrmjj Jt. hoii 14. Panicula coniractaf gkinua acuniinat«: 
superiore tertiam partem longiore, perianthiom tril|neale pavl* 
superanie ; aristae ladniis valvula bis ei vlira loi^offibns; ot* 
dia paub) majore. Trin. Chaetaria Adscenafioinls .Reoiiii. Ap^; 
30^ Roetn. et SchuH. Sfsi. 2. 390. («rk^L «y». Shane^) A. f»^ 
culata forek, Deecr. 25 ? — Insnla Adacensioiiin* -^ Twa^ 
^xcludii synon. Sloan» 

23. A. AiVTtLLARUM Pok*. Entyi^ supfd. 1.451. Caiilei^ 
-ponie, t*amoso; foliis filiformi-subulaib ; pantcula ramis \>^ 
bns^ subsocnndis } calydbus blfloris. Poir^ A. Adscensioatf P 
Jjam. Jhl 1. 166. (fiioane, HiM. 1. /• 2./. 5. 6.) Aiberopof?» 
AntiUaruim Spreng. S^i. 1.294. Chaetaria? AniiDarum lfefliif< 
jigrosf. 151. Roem. H SchuU. Syei. 2. 395. ~ Antillae. 

24. A. DBPRB88A Jfel«. Ofo. 4. 22. Wmd. Spec, 1. ^** 
Roxh. Fior. Jnd. 1; 351» Culmis trifido^ramosis, decambeniiba<^ 
aristis scabrioscalls. Refx. Cbaetaria depresaa Reauv. Agrod' 
30. Roein. ei SchM. Syei. 2. 394.^ -^ Malabaria. , 

25. A< NIORBSCENS Presl <n RO. Haenk. l. 223. Cnlnj 
ramoso, iereti; foliis coovoIuto-setaceiS) intos pttbesceniiM 
margine scabriusculis ^ lignla iruneata, brerissima, miegerrifli^ 
glaberrinia ;- ' paniculae seenndao «nbsimpllcas ramis sabteinf} 
gliimis brerissime aristatis; saperiore paleam infieriorem scabn' 
aequante ; aristarum sessilium ramo medio longioiv. Pred, ** 
Mexico. O ~ Habitu affinis A. depressae. (Presl.) Ana^ 
havd articnlatae? .• . . 

^6. A. CAERULB8CEN8 Desf. AO. 1. 109r i. 21, /. 2. S(if<^^ GRAlfflMEAE JUS8. (Arislida.) 191 

r. Jimm. 4. 7(X THm, *» Aei^ Pdr0p. 183a 1. 83. Paniaik ^ 
Bntnda) ««iMaHni^a^ glaniis obiom'; mipwiora ieriiaai paricni 
oploTe longior«, • peThmtbiain 3^4-lineal^ snbacFqnanie; aristae 
Kiiius K^vnbi Yix ani qnariain pariem longio#ibns, medin piinlo 
ujoTc. IVm. Cbaeiaria caenilescenB JBemnf. Agroai. 30. J9oem« 
\ 8fMf. j8y0l« 2. 394. A. giganiea Brtmu^ A,* canariensis 
m Bnum. 99. (/«'«le I}e$f.) A. divnrieata jrne^. JEc^. Gram. 
. 7. /. 6, nte Wm. (Jde Try^.'^ Cbaeiarin canarienais Wern 
\h Emk im Mari. Brae. 2« 387. — Barbaria, BBapania, Insnlae 
^ortuBaUe, Palaesiliia, Brasilia. 

27. A. BLATIOR Car. tc. 6. i. 589. /. 1. ES^d. Deecr. 40. 
^ainonmoso, aliissimo; panicnlaelongaia| caljdbns violaceis; 
ru(ifl aeqnalibns. Gott. ' dbaeiaria elatior Beauv. Agraei. 30. 
toem. H MuH. Sffei. 2. 395. — Hlspania. — Eadem ac prae- 
tAtM, iesie Dnpour^ Sprengel (Syei. 1. 267.) cam A. gigan- 
» coDJoagli» • . 

28. A. SmmmiAHJi Trin. hk. Spreng. N. Enid. 2. 61. ei 
^. 1. 268. Trtn. Vnif&r. 179. Idem <n ^rf. Pefrop. 1830. 1. 
^* Pancnla contracta; glnmis bideniaiis, breviter seiigeris; in- 
nore «bflo minore (nen coinpniaia arisia), periantbium S>lf- 
^aleMqaanie^ aoista infra inedinm dirisa^ laciniis aeqnaiibuk^ * 
H^^/ Trin. 'A4 caemlescens Bieh; Her6, Palaeei. Cbae- 
na Hieberiana iSehM. Idani. 3. 578. — Palaesiina« 

29. A« HtJiTRIx (Tftifnft. Prad. 19. el JFTor. Cap. 1. 394^) 
««. ««Fftt. 113. t¥md. Spee. i. 459. (Plakn. Akn. i. 191. /. 
•) Mb. JiW. /nA 1. 351. TVtn. In^ ^ef. Pefrop. 1830. 1. ni. 
WniU painla^ ^nmis snbbideniati^ seiigeris; snperiore infe- 
J^ H lwrfaiitiiio'3^-lineali fere dimidio longiore; arisiae laci- 
iis Tihik' plus' iriplo longioribns^ media panlo majore. Trlm. 
ftadm Hjsirix Jieano. Agr&ei. 30. Boem. ei Schdi. Syei. 2. 
^. iitliratbcrm Hjvirix Neee ai EeenL in Lkmaea 7. 287 ? 

^aUbaria. (Cap. b. sp«»l?) 2|. — Trinins exdndit sjmony- 
M> Thnnber^. 

30. A. LANAiTA Poir. Encyd. euppl, 1. 453. Foliia longis* 
■iiS) <€al»is; yaginis lanaiisf ramis patfieulae elongaiis^ snb- 
^ltaijs; pedmicnlis basi pilosis ; arisiis snbaequalibus. Poir. 
'^taria gossypina Bemw. Agroei. 30. Aoem. ei SchnHi Syei. 

3^1 ~ Ctoolina. — An bue Aristida lanosa EUioU. BoL 

m? 

^l A. setaceA Befs. Ohe. 4. 22. FFtffJ. Spte. 1. 460. Boxb. 
^^hd. 1. 350. Trin. «n j4ef. Pefrop. 1830. 1. 84. Panicnla 
■^ncia, subsecnnda: glumis acniissimis; snperiore subduplo 
P^^t^ periantbium 44ineale snbaequanie; arisUe ladniis sub- 
pufilNis^ valrala pamm longioribns. Trin. Cbaeiaria seiacea 
^' Agroei. 30. JRoem. ei SchuU. Syei. 2. 391. A. depressa 
"•• Uid/lor. 175. — fcidia orieniaBs. 

<)2. A. TAJLLmM Vav. Ic. 5. 43.* #• 468. /. 2. Trin. in Ad. 
fn)p. 1830. 1.85. Panicnla plerumque contraeta; glumis su- 192 GBAMINEAE m$. (Atffttidii.) Iliili&ior^caminails ; siilierioTe xnfNeioM jnplt^y pcrii|i{iiliBO fereK 
mipollicari subdnplo T«l millio longior^) Arislao. Uckiiis nxii 
aeqoalibas ^ valvala 8-12*1 8pIo • loDgioribua. . - Trin. Chftetai 
palienfl Beovv. Agrosi. 30. Romtu ei ScJmU. £^. 2. 392. r 
— > Chiliy 3|oDievid^ et ? Louifliaiia« 

33. A. MURiNA Citv. Ic. 5. 44. i. 469. /k 1» J^d. JDeit 
40. Panicala attbapieaia; ramalis .alieniia^ binia, 8qb-5-il«n 
«alycibaa Ttolaceia; Cav. •— Iiisalae Philippinae. — Simil» q» 
dammodo .Hordeo mariuo. (Car.) Com praecedenie ctonjiud 
Nees ab Esenbeck (m MaH. Bras. 2. 380^). 

34. A. LiAEvUi. Culmo. simptici fttdiisqae linearibiu, eb 
gaiis, laeviasimisf vagiiiarum coUo subdJiato; panicalae emi> 
coniraciae ramis soliiariia^ raeemoso-eoinpositb ; glamis vA^ 
tis, inaequalibus ; superiore flosculum parum aaperanie,' seti 
subaequalibns, divergenijibus, media floscolum triplo sip^^H 
Neea. Chaeiaria laevis Neee ah Eaevi. in Mari, Bra$, 1 3^< 
^ Brarilia. 2^ 7— Media quasi inter A. pallentem ^^ ^ 
eeam. (Nees.) 

35. A. RI6IDA Cav. le. S. 44. I. 469. /. 2. PaaicaU » 
tracia; foliis rigidis, acuminaiis, glabriS| culnio pan]i«lis|i»^ 
aiarum , media duplo longiore. Cav. — Insulae FhilippiBaf* 

36. A. TULXk Cav. le. 5. 44. ^.. 470./. 1. Trin. t» M} 
irop. 1830, 1« 85. Panicula (demum) iai^a; ghiwia acntw' 
superiqre . duplo longiore, perianibio 5-tineali parnm bre 
^riaiae laciniis Jaieralibiis brevissimis^ media v^v^e loi 
dinem paulo excedenie. JMn. — Ipsulj^q philippinaC;. Br»>^ 

37. A. soRzoGoitENau PreO. in Rd. Ua(mk, 1.224. Cn 
erecio» simplici, glabro, tereti; Bgola brevissimay .pilasa; f< 
.oonvoluio-setaceis) matgine «cabris | panieiiUe. aimplieis ^ 
tae rami/i verticillaiisj glumis l-nervii^^ ariaiaiis^ aeqttalibvs; 
ferion^.dorso pubescenie} palea inferiqre scabra, glonies <^ 
dente; aristis siipiiatis, gluma loDgioribu^^ aequilongii* ^ 
— Luconia. 

38. A. x.uasoMEN8i8 Cav. Ic. 5. 45. i. 470. /. 2. Cul»» 
moso; panicula coniracia; spiculis alternaiim pliuibns; ^ 
subaequalibus. Cav. Chaetaria luzonensia Beauv. Jpo^* 
Roem, ei Schtdi. Syei. 2. 392. — Insula Luz^nia. 

39. A. VA6A5S Cav. Ic. S. iS. i.i1\. Broiw. ProJ. 1*^ 
Panicula efiusay rara; ramis pediccliisque siriciis; glumis 
raiisy mucronulatis , subaequalibus, perianthii dimidio bre 
bus, arisias subaequaniibus. Bnnon. — Nova Hollandia. — 
aia tripartiiay cum valvula inariiculaia* (Br.) 

40. A. RAiioaA J?roion. Prod. 1. 173. TrSn. tft Aci. P< 
1830. 1. 84. Panicula snbsiinpticiy coarci^a; glumis col 
inaequalibus , perianihio ^ brevioribus; arisiis longiiadiDe 
rum; culmo erecio, ramoso. jffr. Chaeiaiia ra9iosallcow--4j 
152. iloem. el SchuU. Sf^. 2. 397« -- Nova Holhindia, l^ 
Waigiou (Nova Gninea)« -— Arista tripartiia, cnm valnila 1 GRAMINEAE ivss. (Aiistida.) 19S 

tftkiihia. (Brl) Vit «1» A^ arenaria Astiilgttttti^^ iii«i 'ari^ia cam 
perbntfclo noii «rticDUita et glmis coloratis* (Triit.) 

4i. A» OALTCINA Br&wHi'*Ptod*- i. 173. PMileala siibni^ 
moM; ghiais colontis, imicrbiiatioi avftaeqiiflifiiis^ longitafliiite 
periaothii; aristia flore loDgioribttai cdIibo ereetoi alflipticL Jir. 
CkMtaria ? caiyona JleMv. Agroti. 60. Som. et Sehull. 8y^. 
2. 397- -^ No^a Hollandia. — * Arista tripariiiai com ▼alTiiU 
iurticalata. (Br.) 

42. A. piLosA LoHa. Ifov. Cakd. 1Q# U 17. Pantcala eldn- 
^ contracta; ciilinifl simplicibas, iofra piloaia; corolla caljce 
loDgiore; ariata mcdia prodoctiore. LahiiL — NoYa Caledouia* 

43. A« niTERRttTPTA Cav. ic. 5. 45« #.471^ f*;2^ P«DicaJae 
mu iaterroptasi feliis Ta^nantibQ«)* aubDlaio^^loiigiaaittiia; ari«- 
stis ciliatia. Cav^ Chacftarili ? inierrbfiria ITeatto. Agro^i '30. Moem. 
d SM. Sfti. 2. 395. -^ M«rico. 

44. A. ELJLiPTfCA. Colmls ramorisy adscendeDtiboa^ pabea» 
cenii-tcabrifl ; foliis linearibas, planioscnlis^ Ikele coUoqaer Tagi- 
nanim piloris; panicala glomeraio-spiciforiiii| ellipiicay densa; 
glumis membraiiacris, sabaeqilidibas, moeronafo-sefigeriS) .flos^ 
ralnm soperantibas ; setis sabaeqaalibaS| •floKColO'' longioribns. 
A>e9. Cbaeiaria ellipiica Nee» db Seenb. 1n lUart. Bhte. 2.389. 
— Bruilia. 2\, » 

45. A. LoifGiFOLiA TVtii. in Act. Peirop. 1830/ 1« 84« Pa- 
nnila coniraciiascala ; glomls acomlnaiis; soperiore iir'~^ — 
Mnlo longiore, perianihio ^-lineali paok^ breriore; «eih 
^t ralTala sesqol-, media eadem plos doplo loogiore 
-- BrariHameridionalis. 

46. A. coMPLAifATA Trbu in Ad. Peirop. iS30. 1. S6. Pa- 
ricQiaeoniraeia; glomis acominaiissimis; soperiore iBfcriore iei^ 
uun fosriamTe pariem, perianihio semipollicari poolo longiore; 
u»^ae Jad&iis TidTola iripl^ longloribos. Trim. ^ Brasilia me- 
icIioDalis. 

47. A. DiFFUSA IVin. <n Ad. Pelrop. 183a 1. 86. PanU 
ola diihM, locidusinui; glamls obiosioscalls, bifido-deaiaiis; 

f 'periaDibio 8-lioeali qoariam pariem ^}m. Trku — Cap. b. spri. 

) Arisia com palea baod ariicalata^ irifida; lobis lateralibos 
nuBntissiinisj sabDoIlis* (sTAM^jiGSMM Homb* ei Konth.) , 

48. A. SOABRA JSCnnih. €Smuu \. 62. Paniciila sobrimpllcii 
Bnsa; raoris iemis rhachiqne seabris. Kik. • Sirepiachae sea* 
A HmrnA. ei JKtmfJi. iVov. Gen. i. 124. t. ¥>. Pred. <n Bd. 
Ka^. 1. 225. — Merico. 2|. 

49. A. TEHUis Kuidh. €fram. 1. 62. Panicnla sobsiBipU 
bsa; ramis gemiuis rhachiqae scabris. Kih. /Strepiadme i 
■8 UnnA. ei Kuaih. Nw. Qen. 1. 124. Pred. in itei: Jbaii^. 
& — Cinoana,f Mexicb» 2]«— Seqocnli sJmilKma» 
KrxTH. Sthofs. L [ ^3 ] . • 194 GMAS^AC ivf».' (ArMMdft*) cunda; ramj^^gKll^iifM^uVoal^ri» |p«Usq9« riuris . obsiti»)i rliacluf;la- 
hrmsenU^jakil S.tr6pta«hqiiopVo$i».]Mvin&« .e$ fSunih, ]Vw>. 6Vr. 

^el (^irik ptfaeoe^Qiie OM^innipt.., • • 

. .:\5t* Ai ? . CMHif «ENSis .jEiiti^. fifrwn* 1- $2.s Spica «mpli. 
icb9l|r¥i^:.iiirolu6l|..rh»chi !p^diceUi4qiie . pilOiia^ SckuU. Sitrrp- 
iachne domin^ensis Spreng* tn Aerft. Beriero^ -. MmllU Jfan/. 2. 

488. i4i. »t. 'Portlhgo.'?!. ..— An hnjim lod ? 

•j, .'"*/*•••' '*3j Jlrisiiei !irifidat, cum palca ariiculaia. 

it^^^v.i^iO; .I..I884. ift»cemo ^rMm diviso; r«imie iiirerioriiHis 
jKtibMflori^f ^isiie tripoUiciirliHiey iQSm ^ivisurain perianikio io»- 
gioribus. Jfr. Arthratherum .«lipoidfes BeoMipe, jAgroei* 33. U^m. 
^,JSckuU.M^,. a. 398. . -r-- IKoY^ HoHa^dia, — Arisia ^ 
uHim valvvli^ ai!il«i}|aia. (B^) .1 . 

,53. ,.A»,t4B«NAWi, <?4i*diafc-.W.JRf^ Jiin. iai. 407. Co1bi« 
jCMspiioeis^iiranioiii/if .CoUis coMitfdlHteTpeiacoiSy scabriusculis; cui- 
.vatie; p»nicidii.caibran|oiBf|k(.. «rintfa sesqui-bipolUcaribus, sub» 
.quidijj^us. ,€i^n^fi«A.' rfr JSoY«e\l|olU9diae om ocddentalis* 

54. A. HYGROMETRiCA Brown. Prod. 1. 174. Raeemifl so^ 
4iimpUcibu^ ; . peduoculis iiiftprioribHs. . 1 « 2 - floris ^ ^stis (tnfi<^ 
-oniti TalvuW. nrtioalatisX 3-poUiearibus> infra divi$uram perianlki 
Jongioribi^ Br*. Arihratbervm hjgrometricum BeUw. Jgf^ 
3A, Hoeni. ei\S0huiHp ^. 2. 398. -*- Npva HoUandia. 

55. A. GiGANTEA Linn. SuppL 113t WilUl^ Spec. 1. ^o^ 
JKakiiitfula. elongatta,, ^ffnsa^ se^nn^a; caly^bus unilloris; ari^ii^ 
.«aroUini» subfie^iiaUbus^ rectii.. Xtnn«. Cbn^iaria giganiea .Bc*<^ 
^i^oei. 30, 119«)*«^ .i^ SfdAntf. .41^, 2^ 393« — Tooeriffa. - An^ 
«Uii^rifldo^ bau ^a^Iata. 9pirea^l («2^/. 1. 267.) bucilfl^^ 
A. caerulescentem Desf.j A. capariensem fVilid., A. ebtitf'''' 
Gdv. et A4 pliqmrascepteiii'. JPotr. . 

56.; A. «tiP|F0E«i8 Lam. JIL 1. 157« Poir^ EwsyL ^ 
1» 452. FaiiiGulai.conilpositaj effusa, capillacelR^ caljcibos o<>^ 
floris ; arista trifida,. prali^lougay laerL . Lwi^ Chaetarim LaaiaKli 
Boem. ei SchuU. Syet. 2. 393. Arthraiherum comoaum Ge^ *** 
ed.? — Senegalia. — Arista trifida, caduca. (Poir.) 

57. A. pbNGENS Desf. Ail 1. 109../. 35. Trin. m Ad.f^ 
irop; 4830. 1: 89. Panicula patnla (stricta); ghimis acntiasdi' 
Usy sttbaequalibaa 9 peri»nthCo. . nltmbiUneaU duplo loDgioriba«( 
aristasupra •hasim.divis^; .laeiniis 5-Unealibus^ plumosis; meds 
patdojongiore; .f^i» rigidisy pungentibos. IWfi. ArthraUieniS 
pungens Beauv. Agroei. 33. JRoem. ei SchuU. S^. 2. 398. " 
T^ Af^yjrtus, BaJrbaria. .t> .! 

-^- 68. A|'.«KNNi«A* 7Hfi« m Aci. PHn^. 1813^14. 6. i^ 
Ci lOL ee 11830.. 1...S0.. .KaliicOla painla (kjduaeula); ^va» 
acuiiusculis, peiMiiitUo tee 3«lineaU. triplo loogioabns; «vp^ GRAMINEAE jvss. (AriatidB.) 195 

riore pftaloBilnare;. arbta rapra barim dhrisa; ladDiis S-lincali- 
bns, pioiBom; «edia pantm iMgiore; folib lilifonnibasi laxis. 
Trin, •— Ad Balni. — Sprengel ad pFaecedentom dudi. 

59. A. CH^TA Ihrf: Emendai. aHeru m SelrodL N. Jomnu 
3. 235. BdSk, Aeg. 31. 4. 13. /« 3. Tnii. te Ad. Peirop. 1830. 
1. 89. Panicola patnla; §^amis acntiasenlisy perianiliio trilincali 
daplo loDgioribos; inferiore parnm minore; arisla longe infra 
medion dlFisa; laciniis laleralibas pollice minoribas, nodis; me- 
^a bipelieari, sopeme plamosa. Trin. A. piamosa Degf, AU. 
1. 109. {eaceL 9yn»') Arihrailiemm ciliaiom iVees oi £wn& ln 
hnam 7« 289 ? ^ Barbaria ei ? €ap. b. spei. 2|. 

60. A. PLI/Mosa 2«tfm. JSpee. 16^. rM. 8fmb. \. 11. i. 3. 
^ iS^. 1. 460. Trku in Ad. Peirop. 1830. 1. 89. Pani- 

eula paiola; glnmis aiienaatis, obiosis, perianibio sablMfineali 
Dmlio loBgioribas; inleriore paolo minore; arisia longe infra 
medinin dirisa; lacinlis laieralibas semipolUearibus^ nvdis pla- 
mosaHare; media sesquipoUicari, sapemo plamosa. IVjr. A. la- 
Daia Fonk. Deecr. 25. — Iberia^ Persia, Aegjpiosj Armenia. 2|. 
6f. A. CAPEX8I8 Thunh. Prod. 19. Ejuad. Ftor. Cap. 1. 396. 
^iU. Spec 1. 460. Trin. inAci. Petrop. 1830. 1. 90. Kunih. 
^fom, 2. f. 171. Calmis liasi ramosis; ramia ereciis, simplici- 
ImU; nsiiiit; foliis loogissimis, complicaio-filifornubas, glauoes- 
Bmtibos, inienBe scabriascaiis , exierae raginisqae glabris; pa- 
licola ffabtimplici; ramis eIongaiiS| paiolis, sobgeminis, scabris; 
rfnmia ^baeqaidibas, irinerriis, glabris, flore bMi sericeo-bar- 
^*^ brerioribos; palea inferiore irinerria, sapeme angosiaio- 
foiiTolata ei pilosa, apiee iriaristaia, medio articalaia; arisiis 
plQDosit, apic0 nadis; media paolo longiore. IRk. Arena ca- 
P«om Umn. SmppL> 112. Chaeiaria capensis Beawo. Agroei. 30. 
^^^ d SckuU. 8yei. 2. 395. Arihraiheram capense Neee ab 
Grfld. Hi Unnaea 1. 288. — Cap. b. spd. 2|. — Affinis A. 
^lonosae, 

62. A. UNiPLinns LUMeneiein tn Jtoem. ei Sdknt. Syei. 2, 
01« Trhu in Ad. Peirop. 1830. 1. 89. Panieola paienie; glo- 
>U acaiis, perianihio sesqailineali longioribos; iniferiore qoar- 
*■ partcm Vreriore; arista infra mediom dirisa, ad dirisoram 
^^; laciniis laieralibos capillaribos, nadis, nliralinealibas ; 
B^ia fere 9^1ineali, soperoe plomosa. Trin. — Cap* b. spei. — ^ 
(preigel ad praecedeniem docii. 

63. A. COMGBSTA Boem. ei SohmH. Syei. 2. 401. Trin. 
' dd. Peirop. 1830. 1. 88. Kmnih. Gram. 2. i. 172. Colmis 
^pitosis, doris, simplicibus ei ramosis; foliis angosie li- 
-aribos, compKcaio-ensirormibas, giaocesceniibas, inieroe Fagi- 
sqae glabris; panicola simpliciy coarctaia, obloogo-cylindracea, 
^icaeforaii; glomis inaeqoalibos, arisiaiis; soperiore apice bi- 
^ florem sopeme scabriascoiam basi barbainm snbaeqnanie; 
'ula iripariita, ariiculaia; iaciniis scalnris, snbaeqnalibns. MTih. 
• coarctaia JAchienei. «m. ~ Cap. b« spei. 

[13-1 196 GRAMfNEAE juss. (Aristida.) 

64« A. tiokDEACBA Ektmik. .Oram* 2. f. 173. Cvlao mnoso; 
.roinis, va^^is foUisque seabriuscalisy glAUcesceBtibiis, angnsif 
linearibus^ conYoluiis) spicis compositis, densis, oblongU; spi- 
.cnlis snbsessilibus, fasciculaiis^- ^umis seabris^. arisiaiis; sap^ 
riore iongiore, apice bidcniata, iloreni . scabnun basi barbatui 
paolo supevanie; arisia iripartiia, articalata; laciniis scabrii, 
snliaequalibus. IQh. — Senegambia. 

65. A. REPfiNS 2Vtn. m Ad. Peirop. 1830« 1. 87. Paniciili 
lineari-coniractaj glumis subbidentatis, inter ilenies brerissiiv 
cnspidatis, subaeqoalibns^ periantbio sesquilineali tcriiam partca 
longioribus; arisia a basi dirisa; ladniis aeqnalibns, riirabiii- 
nealibtis.. Trm. -*- lusnla Gallapago. (Ind. occid.) 

66. A. SABULOSA. Panicula conii^acia., sublineari; ^nm 
acniiusculis ; ' inferiore iertiam partem brefiore, perianiliiiiiB il- 
trabilinealem subacquaiite ; arista paulo supra basim dirisa; Uo- 
niis subaequaiibns, 7*-8-linealibus. IVtn. A. areiiaria ^Vm IHn» 
2. 25. Jderii tn Ad. PHrap. 1830. 1. 87« — Brasilia. 

Specics mibi ignoiae, pleraeque dubiae. 

67. A. TUBERCULOSA NuU. Ge». 1. &7. Culmis in^ 
ereciis, dicboiomis; genicnlis ininidis; iuberculis parris tJ^ 
bus ad ramos sirignloa; panicula rigida^ brcvi; ramis appros- 
maiis; valvulis caljcinis carinatis; macrQnibus praelongis) ^^^ 
laiiSy corolla dupio longioribus; coroila cjlindrica, stipiUU; t|^ 
siis glabris, subaequalibus, longissimis, spiraliier conrolott 
basi coaliiis. Ifyit Cbaeiaria iubercidosa Sckuii* MarL 2. 211 
— Georgia. 

68. A. sPiciFORMM EUMt. Boi. 1. 141. Nuit. €?ai. 1-^-' 
Foliis glabris $ pauicula subspicaia; arista inttemedia basiTiUos^ 
IbKL — Amcrica borealis. 

69. A. PURPURASCENS PocT. Encycl Sitppl. 1. 452. .h^ 
angnsio-subulatis, striatis ; panicula louge spicata ; aristis si^ 
qnalibns. Pou*. Cbactaria purpurascens Beauv. Agrasi. 30. Xof*; 
tl Schuk. Sysi. 2. 390. — Carolina. -!— Sprengcl cum A. ^ 
gantca conjnngit. 

70. A. LON6E8PICA Potr. EncycL mtppl. 1. 452. Cnimo i«^ 
compresso^ iiliformi, ramoso; foliis filiformibus; spica ff»^ 
elongata; aristis valde inaequalibus. Potr. — Carolina. *- 'i^ 
nis A. pnrpurascenti. (Poir.) Sprengei ad A. oiigautliam irtli^ 

71. A. FASCICCLATA 3bm in Spreng. Cur. poti. 31. ^^ 
culae vlongalao spicifiormis ramnlis fasdtulatis ; caljcibus corJ 
lam 8ul>aeqnaniibus; arisiis elongatis, patuiis; foliis lineari-iii 
formibus, glabris; ligula barbata. Torr. Cbaeiaria fasciciili" 
SchuU. Matii. 3. 578. — Caoada. 

72. A. MBaAPOTAaiiCA Spreng. Cur. poei. 31. PanicoM 
sirictae dongaiae raniis subsocundis ; caljcibus longissimiS} H 
staiis, glabris; arista corollao longissima» patulay scabrt. ^ 
Cbactaria m^gapoiamica SchuU. ManL 3* 578. — Rio finD<l« GRAfiUNEAE JU8& (ArlstidaO 197 

71 JL TEKHmsM Cav. lo. g. 46, Pm. Sftu 1.98. Jlom..«l 
SrAiitf. S^. 2. 400. Paoicala coarcUta^ lon^siMa; tttmalis aU 
lenafim imusy capfflafibiia ^ «riatis duabva laienliboa . hretlbus. 
Cbt. — Paaama. 

74. A. TEgTlTA Tlm*. ProcL 1. 19. .^jfwiL JFXor. C^. 1« 
395. fTiKi^. JSpcr# 1« 460. Paniflnla iriebotoma^.|iaicBie) ariaiia 
M^uiiliua, sjabris; caljea inaeqnalL T)hfN&. Cbaeiaria vestiia 
W. Agrasi. JO. JRoan. ef . ScMlf. iSy<i. 2. 392. . -r* .Cap. k. 
spa — Ad A. Hystricem docii Nees ab Esenbeck C*i» Lkmaea 
l 2S7.). 

75. A. piLiGEiu BurchelL It. SchuU. Mani. 2. add. 478. 
rnloM QniDodi; ^^mculo irerticillatiin piloso; panicula siuplici; 
vi^U iQtermedia pluinosa. Surchm — •. Cap. b. spci. — Sprcn- 
^i CDm A. capensi conjongit. 

76. A. lucEMOSA Hpreng. Mani. 1. 35. Panicula contracta, 
cytindriea, spi^erormi; ari^tis yaequalibas, calycii iriplo minori- 
bos. Sfr. Cbaeiaria racemosa !Roem. ei SchtJi'. Sysi. 2. 396. 
- bwda Si. Hdciiae. 

77. A. iRuiiDiNAceA Xtflim Afma. 146. IFtOiiL Spec 1» 46U* 

PAniciikta; i^tsL intitrmedia longiore, lacvL Xmn. Avena Koe- 
"5»» Sprmg. S^. 1. i36. — j India orientalls. 

7d. A. RIOESCENS Roeim. ei SchfU. Sysi. 2. 400. Panicula 
nbconiracta; cdl^oHae arista infVa dhisuram glumis caljrcinis in- 
K^iaalibas brerioi^e; eulmo * flexuoso, tamoso ^ foKis convolntis, 
»Kultt. Boik. A. rigida MUfih* Navi Spec 42. ATtbfathcrum m* 
^0« MaOi. Mami. 2. 212. — Indja orieniaiis. -r- Proxima 
^ s^p«da ITnMim. I (Roib.) 

79* A. FEaTCCOlOEfl Pohr. Enc^cL suppi. 1. 453. Foliis an- 
^to-idni]aiis ; panicula spicata, subsccunda; aristis subacqua-' 
^^ Poir.' Cliaetaria- festucoides Beaw. Agraei. 30.. .Hoem. ei 
^M- Hyei. 2. ^4* — ' SenegaKa. — Facies Festncae bromoi- 
'^ (Peir.) »pnmgel ad A. stlpifonnem Lam. dodt 

M. A. £*vnHia ilfiicAfctt&. €Jai.j BUoH. Bof. 1. 143. NM. 
'^ 1. 57. Fanieala erecta,' appiessa; floribns racemosis; ca^ 
^^ eorolla longiore; va^is folioram lanaiis. JBZL «— Amcriea 
•reaiU. 2|. _ AIBnis A. striotae. (EIL) 

STIPAGROSTIS kbbs ab bsbxb. 

Sficula miillora; flore callo stipitato. Glumae 2, niembra- 
^ae, aefui|Ies, flore longiorea. Paleae 2^ inferior chart^- 
'o-Hieiiiliraftiaeea, Aonvoluta» apice emarginato^bilob^, intef lo^ 
« aristata; arista articulata^ trifida, decidua; palea superior 
^or, obtusa. 'Squamulao magnae, membranaceae, spatliu- 
to-cocMeariformes. Car^opsis subcylindrica, nnisulcata, li- 
^^9 palca subindurata tecta. (Char. gcn. ex Kees.) 

1. S. CAPBN8I8 NecB ob Euob. in Lkmaea 7* 991. Foliis 19S GRAMINEAB luss. (Stipagrostts.) 

ieroiinscalis^ eaioio graciiiy ttd geoicula inCmistO) glabro. ileet. 
— Cap* b. spei. 2|« 

2. 8. ? OIITU9A N9t9 ab E$mib* in ^Umnaea 7- 293. Foliis 
capillaribasy striatiii, radicaiibaa congestis; vagiaia ore tomcnto- 
■is} cttimo fiUrormi, crecto , .nndiqao ^glalienimo, OMinophTllo: 
caijTcibns anbal^ttia^coroila IvnTiasima; obtasa, .bidentaia; arisia 
ini^r denies erccta, aapeme irifida. IM. Ariatida obtoaa Hdtfr, 
Aeg. 31. i* 13. y. 2. -^ Aegyptas. • 

I « w • • • ■ ■ ■ > 

y. AGROdTIDEAE. Spicnlao nolflorac, rarissime cna 
rndimcnto snbulato floris alterins snpcrioris. Glnmac palcae- 
qne 2, membranaceo-hcrbaccae; e:i his inferior saope aiistala. 
Siigmata plcmmqno scssilia, Per Hnclilcnber^am SUpaccis aA 
fincs. 

HUEHLENBERGIA scHnK6\: TRty. 

Spiculae uniflorae ; flore sessili, basi barbato. Glumac % 
iiiacquales, palcis plemmque multo breVioTes, mtitieac i^el ha- 
viter aristatae. Paleae 2^ herbaceae, tardii^ patiim fnduratae; 
infe^ior apice aristataj supcrior bicarinata*. Squamulae 2, iB- 
tegrae, glabrae. Stamina 3« Fiiain^nta cu,m b^si .sUpitis ova- 
riiferi connata. Qvi^rium glabruni) atipitatum. Siyli 2, ter- 
minales. Stigniata plumoaa ; pilis aimplioiblM. / Catyopsis gb- 
bra, paleis obtecta, libera. fifraaiaaiB Baikpitoia. 'Cmlme 9aef€ 
ramoii, Pamculae iimpUcet vel ramoioe. Spituiae pedieel' 
lataie^ koii haud artiaUatae. Afflnior Stlpaceia t 

1. JM. IBIPI«ICATA Trjfi. Unifhr. \di... Kwah» ,Gram. 1, 6J. 
Cnlmia ramosif foliisqae pubeiicentibas ^ vaginis . glalNria ; pui*- 
cnla sabramosa ^ implicaio - convolota , . depaiiperata ; giuittis sab- 
denilcnlaiisy enerviis; paleb glnmas nniiio saperanttbua» glabris; 
snpcriore bidentaia. Kth. Podosaemnm implicaiiun. Jhmh. H jrimli^ 
ilTon. Geth \. 127. Trichochioa implicata JSoem. et Seknk. Syitf. 
2. 385. Agrosiis implicata Spreng. Sysl. 1. 262. — JHexico. 2^ 

2. M. DEBILIS IWn. Vnikor.\9i. Kunih. Gram. 1.63. Cnl- 
mis ramosis fbiiisque qcabns^ vaginis glaibrinscnlis ; paniciila 
simplic^ depanperaia ; glumis snlidcniaiisy uninerviis ; palcis gln* 
inas duplo snperantibns, dorso scabris; snperiore bidcntata. AVJL 
Podosaemnm debile Humb. el Kttnih. Nov. Gen, 1. 126. i. 65 1. 
Trichofshloa debilis iiocm. et Schuli. Syi. 2, 385. Agroatis dr- 
biiis Spreng. Shjei. 1. 262. -« Quiio. 2^ 

3. Af. TRNUii|sii|A. Cnlino yamoso^ irigqnoy vaginis foliisqsc 
convolnto-setaceis scabris; panicula crecta, ^implici, altematim 
fascicnlaio-ramosa; rhachi ^cabra; glumis inaeqnalibns, uninfr- 
viis; snperiorc iridcntata; paleis aeqnalibus, calyce duplo lon- 
gioribus} inferioro irinervlay iridenii^; denie inedio in ^ctam Pr»^ PodoMemiMi t«iiiiiji«inimi iVMi *» Ji«4. J»bMA;-l. 230. 
-^ FinmiULf Medt». «—- MfikM >id«tov pat%et6mM. .(PrML) 

4. N. * cAUttAmiomBiiA- JMA; efimnn* 1.6JL. €■!■■• eieiK 
^ l^lalniaMslip^l' Ibllb ' iragiiilftqao pvWMMiiiwgeibHi^ ^lMdddA 
Mtwa^ «Mreteta, svbvortielllata ^ gloniii mneirfiiy 'dortoon^ 
^ iMefMdibaHy mbmaroiMtftk) palel» pilos 'nniltof snp^iMVti. 
^ il*. MiMhleiibeiiiM specirs TVlii;- ' Om/for. . 493. . >. Cjdjana^ 
^stis qvilMiits MtimA. ei ICmiki Ao«« C^ifiL Iv tdJwi Atmd» 

^^ Cah»» el«ctis mt f»roc<iiiib««mosj gliibvis^ 'fbliio • va||;iau«> 
^ icriiiis^ pknicaia raoiosa; nioilo ai^rMbr, pitalis; g^aaus 
■ninmiis^ iovoo scabris, ioiwf aallbas ; psl«s.pilos- naKo'.sii- 
pmitibos. ^tki Caionttgrestts tcaoirolia Ji«Mii. «# JKWnlA* ^iTosw 
^n.\. 434; Aimdo tMotrolis iHocm W JirAoirj ^/ 2. 5ia 
^niido teaeHa Sijrr^4 JP%.^2;*^.'(«rsSpriyi^.> Miltfhlsnbei^ 
^pfnivlir-Trm. Lai/f. 489. («^ syMm*) .^ M«mI«»o^ 2^ 

6. M. rersBLLA 7Vi«. Llit/f. 192. JTttfi/A. ^ram. i: 63. • €ol«- 
nu niBisslssidluSy sabiolragoiiis^^glabrisf < foKiil v%iiilsqiie pilo- 
ns; fmieala simplioi^ cibatrsoteyHlifbnBi^ '^loMs. brevttor aM- 
s^itt; pslcAs ghioiBS daplosopetaiitibas, dorso»icil«iia»«cabtis; 
rapfrioro bidmtetn. KHL Fodoiiafttioii» teacliaki MmmL eiKmtk 
^^or. €fm.'A': .128; Tridioeliloa ton^lla Jl^iMtii^ et^tMth^. 9ysi. % 
^^S. Poljpo^n teneUos Spremg. Syti»' 1» JMd.* i^ Mexico. 

7^ tt. eoiATA Trfci: Lffi/7ori 193. Kmtik^ Gi^yi. 6i^ CoU 
^ nnosnr, gliibrls { fblHs ragMiii«ie oiliaiis *y paoitela raniosai^ 
(fifliiia^.^tmiAi oristtftis; palebr glauias dopU snp^tantibas, dorm 
<^'^lii^ stfpedore bidentato. Mh. Podosaeimnn eiliotem J fc w wlL 
^ XmlLNav) Ghl i, iiS: Trlchoehloa oiliobi Jiom. «I ftdbrfi 
V- 3. 38«« P^lrrogon ciliatok /^itm^. «^.. 1. ^243^ -^ Md- 

8. M. «frrosA rrviit. CWI/for^lM. JTanA.' C?r««i. 1.63» Col^ 
n» mnosis, sobatigolatis; foUls Vaglnis^iie glabris; pkataria 
mpBci^ depaoperataygraclU; gtoniiB bi- aof . tsidootatfs, uniae^ 
vn«; palcis gloinas qoadraplo «tfparaJitibiM| rsoabiis; ^of^riore 
^^ntata. JT/A.-' Podos a cM O m^ setosooi^ -MumAj-^i Kkmik. Nov. 
^flu 1. ^. Trichoehloa MtoM iiocai. dtSckmUJ^Sfti. 2« 38^ 
"Ij^tis setosa Kpryf»g>. «(ytl. 1. 262. ^ Mexiob^. O 1 • > 

9. M. RlGloA Trm. I/fii/7or.. 194. AftlfiiA* ^iraifi. 1.63. €all- 
119 folllsqoe iiOibHs; rAginis' glAbris ; : panioaia' Tamosa,' ▼crtioib> 
^t^, eoarctatA; glomis obsolete 'binewiis,' ^Mtatis^palBis gia»- 
ttas qoad iu p l o saporantibas^ scabiiosoalis ;- sopefidre acota. Mh. 
*odosaemom rigidom Jhmib. H Kmdh. Nmkt. Gen^ i. 129.' Xri*- 
Whloa viytidii ifoesi. «T ^AaifJ Sgsi. 2; 3d6w > Agroslis rigida 
^/»rmg^. Aftl. 4'. 262. — Meincow * ^ 

lO^r M.-^TAliCteuiUTA TWi-IAij/fbn 192^.' iFanicoU^oabihNr» 
odc, uitofviiptaf gltanis* obbingiiy' ' oMamoscafif y ^^aaHii» bi- flM GRAMBNEAE iV9X (M«ebltnbefsi&.) 

reali8..-7^ Aii\cailcin.ac.|meced«na 7 (Tjrin.) ^ •• - 

.11. .91. .BBHRiOHiAfiA' JKtifi/A» ^tfm. 1..63« Calflue tercii- 
biM,' nuntefft ?^ foiili pUni»' K«g||iiaqiie:«c^riu9cnili8;.Ugula ab- 
Imneite, .-oiliili») ^ianiculesabaecaiNla^.gloeidBiiiift^ glonienilis ob- 
longie^:-^laini8 -Miiheeqnnlibas^ flbrel isiplo< brenoribas, \ot^ 
arieieiif )' pale»; inMriovc ^Hicnriay cacinft aeabra; enperierf. bi- 
oo»pi d ^a..JKfk.. «^ Braailia; ^: Spiai^ nontiuUae effeUe, id 
giniBaA redAcftae^ ui in SI« ^lQttieraiA. . . An JHi. splcaia? 

12. ]lf. Gb6MtftATA JV^.lTii^ 191. ,i. 5. f,ui(k' Panicnla 
gloaieffaAa,'8ahapicata$ isallycibiis .«id>nlnii8,.,acabri8.$ .eolmo id- 
aoendente^ baai 'Tiinioso. H^^UL .•P.ol^ofou glomerAine WM 
Emuk. 87^: Agrostia.fetoiaeoidee MueUmh..in UU., Agroslii i^ 
ioaai jaiiiiAlni&.;jDeaer« 68«^- P^^ogdn.altiosna Sptrmffn Mmii* U 
ZV itMtixM9Aknb.y JH. lealyidaA. THn» ; U^yfor» 4d3. TnA»- 
ebioa. calr^eioa^TVin. jFtaML>117.' TriehocUo0> ^^lomerata Tiiu 
Amif. Ii1i7f AlopeenraAjglenieraios^ Pak\ Etwi^-^mippi'^ 
495. PoidosoninBli. glomesaiuni IdifJu Uori^ 1. 84/ -^ Amena 
boi'eali6«'2|. .v'»i' ' .^. -. i .l-.i .^- .. ' .»•-,". . 

13i.;JII. :Bin7CttA WUU. S^c^ AhSQH. SckreL Gra^ 2. /.51 
Wmd^Jinwk^.^bi. Banm.:H.BchiLS^^ % JSdi» Tt^ I/«i/«r. 
d38J i€ukaiiA: raoiosis,. diflnain^^^foliie' «aigioieque.: glabrif ; pu*- 
tak • oonixnciA. iirf"ii0d« . OilepynM. mibuiiflojmai M^^,Fkf. i* 
.40, ]lilepjrroni'> diffuenm «i.rniuliifllNmi»/D(a«H9« (^<k. TVin.) " 
Penna/lyania, Viigidia«:2(/ . . v ' : \ 

' 14.' M. 1 WiLUNUicnvit rrin« .LW/fcr. '183t.<« & / 3. F<- 
jucnlae eonihictfie sinpliciaa^nilae ramiai.Adprefiaiei .eoroUi» i«^ 
ewquaUhiMy^M&jrce' Ungioiriboe) Y^ltnla: ini^re. e^ice arisUta; 
Jrialfti flofie Ibngioribnaf ettbnQTreHftoeQ) eincio*:Fi7aad. Agrostii 
iMiiflora Wm. £^c.> 1. ML.^d, ttfni* JBerpf. f. i% J^ 
Emim. 95Li Jtod^..ei. /ScAnft,J8|ye^. 2. 372« Tricbpcblaa lo.iigi««tt 
IVifi. FtinJ. 117. Cinna ienuiflora LmJc. JEnnm. 1..71. F«^ 
rfeillum icAuiflortftn. Z^. IfQH.l. 8?« Apera. ienaiflom i?^* 
Agro9ik\ 151. .'Acbnaiihenlm 4enuiCoIinni' Beawi* ,Jgro*i. 146. - 
America - borealia. 2(< : rr^ . triniila (Uni^. . 1 89«> hpc . ducii, ^ 
varv /^ Agroaiidem pauinfloram Pnfeik* 

IS. JL EHECtA Prenl. m ii€li i(M«ar. 1.231. Cnlmia cice- 
iia, semiiereiibM) auk nodb deoaanm jiii:e|iiulia, ramoais; ti^ 
nis carinaii^) glabriui^cuiie^.foUi^ co.ndnplicaii89 ecuiia, supra p^- 
&eieenUbu8;.peiiicul)» ramosai peieniiaaimet glebra$«ghiina io^^ 
i^iorn minima, roifmdaia;; anperiofe dopl^ mfyofe, rotnndata, 
miurgine..<^margiiiaiorqrena(U^.:flore baai Tillie^aiipaiOy aeabrius- 
enlo; palea. >inCBr|oie: «|>ioe iridfintaia, defiie mi^dSa longissiD^ 
ariaiaio.'. Pr^tft. ^ Sfexico'. . .. , r 

' ! 16. IL ictJCRQMATA Tjrifi. Crni/for. 194. Knnih. 9ram. 1*^ 
Culmis raginisque glabria; Ibliia cicaliris; paniculii ramo^a, $^ 
nnriiciliata^ coaxctatii;. glimM • 8iibdentatJ0> mucroneiie; pal<^ 
glunuia qiia4ruplor'anpeiumiibiiii^.glilbri8( Mperioro.Acaief J^^ 6BAMINEAE luss. (Moehl^lfbefgiau) 201 

'odontfiiiiim fllilcr^iiaioiii. BmA. W Jfwmth. JVbv, €m. i. 129L, 
rrichochloa mocfoiuii* Bomm.. H Schvli. Syrt. 2. 387*. AgroBUs, 
locronaia Sprmig. Sn^. 1..262« — iHexico. Q 

17. HL «idJiRATA TWm VnifloT* 194. Jrtuia. I^OM.4* 64, 
yolQisy Ta^pois fofiu^ne §la1kriOy nuMrgloe ■cobiii} ponicoU rai* 
Bou, verticiUala) coafcinUl gliiinie ileniatie) iuferiore h^r^ aof- 
p«rioR ooiocma^ paleia gliiniia triplo longioribu^, acabriascnlia^ 
lopoMio acota. Kih. Podoaaemim 4i;labratttm Hwmh. d Kupih^ 
Aop.^ 1. 13a Trichochloa glabrata Hoem. M Schvli.,S^^ 
^357. Agroatitf giabiata Spnng. S^^ U 262. — Slexico. Q 
— Pneccdeoti prozima. 

18. Jf. ELfiOANS Trku Unifior. 194- MCwahi Gram. 1. 64. 
raJoiig glabria; foliio vaginisqoe acabris; paniciila 8i|bverticil)atai( 
oferne paUa; f^maSm «cotia^ iiiiinerTiis^ paleia .gluma» tripl^ 
■penotiboa, acabria^ aoperioro acota. Kih^ Podosaemnm cle^ 
^ Emib. H KtuUh. ISov. ,9mu 1. 130. Tricbochloa elegafia 
RoM. d Schmli. Stfsi. 2. 387. Agroaiia quitenaia JSprmtg. Stfti^ 
l. 262. - Qoito. . 

19. H. oUADRUiEiiTATA IVlii. tTiij^.. 194. Jfumih. Gram^ 
•^i Cohnia foliiaqno acabria; taginis glabria $ , panicub aim» 
^^ oooictata^ fiUforuii; gliuiiia inaeqoaliboa.; inferior^, triphi 
i^^re^ aoomjnat^ onervia^ aoperiore qiia^ridootatay trinerria, 
ttlfas nihaeqpa&toj palei^i pilosioacoUa ; . aoperiore acuminaia^ 
QA. Podooaeimun qnadridentatnm Bwmi* H Ktmih. Nov. Gen. 

• 130. /. 682. Triehochloa qnadri<tentato Romn. M ^chuJJL S^ 

• 3SS. Agroaiis qnadrideoilAta ^oi^. S^., 1. 263. — JWe- 

%* 91. ALPESTiua 2Vm. Unifivr. 194. Jrmi/A. Grom. 1. 64'. 
oloiu ttigolaii^, gbbfis; foliis vaginiaqoe acabriosciilis;, spica 
uiomi* glumis nninerviis, mncronato-aristatis; palcis {g^nma^ 
DaJrnpl^ auperantiboai ^abria; snperiore. bifidOf A3A. Podo- 
«B»ai alpeatre H%mt. H KnmiK Aoo. fi^ofi. 1. 131. Tricho- 
>^ aJpfotria Jloon. et SchtiU. Sy$i. 2. 38^. Folypogon . alpcr 
n» Vmg. Syo/..l» 243. .— Caracas. 

^l. M. aTIPOl^EB ZWn. Upiflor, 194. Kvmih. Gram. 1. 64. 
■linis oulcato-angolatb,, glabri^; foliia vagiiiisque scabris; pa- 
^l^simplici, anbnntante, verticillatay patnla; glomia subbiden* 
iis, «oiiicrviiaf paleis glumas qnadmplo-supeKaniiboa^ scabris ; 
'pfriore bifida; laciniis snbulato-arisiatis. Kih. Podosaemum 
P<>Hie8 Ommb. ei K^mUk. Nov. Gmu 2. 131. TrichocUoa sti- 
i<ies iioeiii. H SchuU. Sy$i. 2. 388. A«rostia sUpoides ^Spreiig. 
^. I. 263. — Quito, Mexico. 

22. M. €aL4€U.is Trin. Unijlor. 193. JTiiiilA. fi^rant. 1. 64. 
'bio compressis vaginiaquc a^iibriuaculis ; foliis intemc hispi- 
'•ubria; panicnla simpliciy gracili, subnuiante; glumis inae- 
^iiboo, inferiore minore bi-, superiofo tr^entaia; palcis glur 
^ snp^riorom anbaeqnaniabusi piloab, Kihm Podo^aemnm gra- 


m 6RAM1NEAB Juss. (Mueklenbergia.) 

cile /Ittmft. fi KmlK Nw. Gen. 1. 131. t. 683. Tridioddot gn. 
cilis JBoem. H SdivU. B^i. 2. 389. ~ Mexico. Q 

. 23. M. T1RE8CBN1I Trln. Umftor. 193. Jftmlft. fi^. 1.61 
Ciiloiis coinpreMis^ vagiais foliiaquo extenie scebris; paaiciilA 
ramosa, coarcfata, secanda; gtamis- Inae^ali1»as, trintrvUs; iD- 
feriore 'dnplo breviore^ acnta; auperiore Bubtridentala; pilci* 
gluma superiore brerioribus^ piiosis. Kih. PodosaemMi vim- 
cens Hmnb. ei Kunth. Nov. Gen. 1. 132. Trichodltoa tikscs» 
jRoem. ei SchvU. '8y$i. 2. 389. — Mexico. Q — Sprenglel {^- 
1; 263.) cum praecedeute sub nomine Agrostldis natantis cof 
jungit. 

•^ ' ii. M. ANGfrsTATA. Cuhno snpeme t«reti' fbMisqiic conro- 
kiio - seiaceis , nhargine scabris; Tagtfiis glabritiflfcttiis*, paniinli 
^barctata^ spicaeformi; glumrs fere aequalibvs, uninenriii, «<>- 
bris, acutis^ paleas aequilongis', <AiIyce duplo longiorilra^, biii^ 
tatis. PresL Podosacraum «ngostatum Presi. in JReL Ifol*^* 
229. — Peniria. 2\, 

25. M. STRiCTA. Culmo erccto, strieto, iereii TagiBi»«l« 
scabriuscuHsv foliis conToluto-setaceis, seabris; panicnla strifft 
patente, snbTertici))ata ; gluniis subaequalibns, flore daple k^ 
Tioribus ; superiore setacea ; paleis aeqiudilias ; inferiore Mfr^ 
rima, seta terminata;' snperiore bideniata. Presl. Podosaentf 
stricttlm Preel. hi Jte/. Uaenk. 1. 230. ^ Pairia ? 

26. M. DfstiOnoPHYLLAw Cnlmis comprMsis, scsbriiiscflS»'' 
Taginis ai^cipitibus , distlehis^ glttberrittils; folias longiMisi^ 
linearibusy planis,- matrgine carinaqne soabris; panicnla \w^ 
ma, contracta ; rhacheos scabrae ramis solitariis ; glumis inae^ 
libus palcisque glumam superiorem iridentatam aeqtaantibns, ff^ 
bris. Presi. Podosaemum dlstichopbyllum PresL <n EA i/«^ 
1. 231. — Metico. Tp 

27. M. BerteHONIANA Kunih. Gram. 1. 64. Cnlmif ^\ 
teretibus; Tagints laeTiuscnlis ; foKis extemescabriasculissp^l* 
cula ramosa, coarotata; gkimis calj^ciiiis inaeqnaUbus^ ir»^ 
bns ; . inferiore iertia parte majoris breTiore, acata; 8iipcii<^| 
acuminata, submucrouata ; corollinis ealjciAis breTioribns, p^ 
sinsculis. SckvXi. PodosaemuUi rirens Batb. mss. Trichoebb* 
ISerteroniana SchvH. Moni. 2. 209. — 8t. Domingoi 

28; M. CAPILLARIS Trin. Uni/ior. 191. Kvnih. Gram. 1*^ 
Foliis conToIutis^ longi^siinis^ glaucis, laeTibus; llosculonioi 
dicelfis confcrtis, arista mnlio longioribus ; aristis flore lonfi 
bns. Roem. ei SchnU. Stipa capillaris TAim. liL 1. 158. P^ 
EncycL 7- 450. Podosacmum capillare Deeiu Joum. 1813. 
Trichochloa capillaris JRoem. el Schali. Syei. 2. 384. Stipa 
rieea Mich. Fior. 1. 54. Pursh. Ftor. 1. 73. Stipn diWisa If^ 
CaroL 78. -^ Amcrica borealis. 2|< ~ Sprengel sub noo'' 
Polypogonis sericei cuttl sequenie coirjungit. 

29. M. PoLYPOOOif Trin. Unifor. 193. Kunih. «raiN. i^ 
Foliis couToIniis, glaucis; flosculoram pediccllis subconferii GRAMINBAC Jtmi ^(Miielileiib^.) m 

ImoiIo 'niilii» longkiMiM; atiMn HmmMlo loagkvUtiii $ ghinitte* 
ralmlu apice breriter aristatis. CamtL TricbooUoa poIvfl<^ni 
Vand. Cai. 152. Rotm. H Hchuii. Sysi. 2. 385. — ' Carolina. 2|. 
— YmtiMs M. capillaris. l^esv.) 

30. M. ^ICROSPEKMA Trjfi. VniflcT. 193. JTifti/^. G^ram. 1.' 
64. Foliis Biiearibas^' planis; Ylosculoram pedicellia arista bre-: 
Tioribas; aristis flore longioribas. Cand. ' '^grostis 'microspemia 
Hori.MadHi., %aga8ca, EUnc1u'2. Spreng. S^. U 262. Tri- 
diocyoa microsperma.€(iia^ Cnl./JlfotNp. 151. iloem. et ScAntf. 
Sjrf. 2. 383. — ,Mexico. 

31. M. Cjlomena Trnt. Umflor. i9ii Itiinih. Gram. 1.64. 
Paiioila racemosa; Talris coroUae 2-fido-fTentatisy caljcem ilen- 
Utum sabexcedentibas $ arista flezaosa, elbngata; cohno foliis-' 
qoe scaberrimis. Spreng, Clomona pemiriana. Beaur. Agroti. 28* 
(• 7* /. 10. Pre^. tn Hel. Haenk. 1. 232. Cleomeua peraTiana 
iloe». d Sclndi. Syei. 2. 363. Jkgrostioperariana Spreng. Syei. 
1. 26Z — PeruTia,. Mexico. 0. 

32. M. 'niyiPi»EX Kunfh. Sram. 1..64. Racemo.sfricto; ea- 
fyobtis Tij^dfei; scabris, Riib Bas! barbatis ; ' i^orblla breviter ari- 
s<ata; fefiis > cbnvokifis' colmoqae-glabri^; li^a nnlla. ' Sjnr. Po^ 
IrpegiMi aimple» 'Sp^^tgyOkt^' paH.' dO. - Podosaemi nov» .apo^ 
oes JSm ab JSefnk- m .Sifk,:u4gna8i. ft« .54. TrichocblQa oimpbJt 
Widf. Mani. ;j. 577. — IVova lloUaiidia. 

33. M. 8PICATA Ku^/h. Gram. 1. 64. Faqicalae raoili (lac- 
cidi», spicatis^. Iiasi barbatis ; calvdbas atternis, disiicbis; aristis 
^><qQalibos, strictis. scabns ; 'culofo adscenditefe, llaccido, basl 
foiioio. iSpr. Polrpogon spirafos Spreng. Sysi.' \. 243. Tridio- 
^^ ipcata SrJtiji. 3Ianii 2. 577- Bcaililia. 

3i M. ARMTATA Pers, Sifni 1. 73. Cahno firmo, «implici 
■oliis^oe pabescentiboq ; panicola laxa; calyce bi^vi ; ariiita.^il* 
^^ioia. Mich. M. erecta Schreh. Gram. 'l. i. 50. Roih. N. BeUr. 
'• 96. Ptir^A, Fior. 1.6'!. M. Brsichjeljtrum IVifi. Uni/ioi'. 158. 
)ilcpTnini ariotosum Mich. Ftor. 1. 40. Bracbveljtrum crec- 
iim Bmw^Agroei. 39. Brodijeijtnim aristatttm Roenu ei SchvU. 
^* 2. 4 13. Agrostia evecta Spreng. Syni. 1. 264. ~ Americ» 
wealia, 2|« 

LYCURUS BUJHB. et kvnth. 

Spieulao geminaef uniAonie ; nhera hermaplirodif a, pedicel- 
^\ altera maseala vel neocm) eabseasiUs, hermaphroditae si- 
^luaa, sed minor; flore. aessiHf Glumae % flore breviore»; 
iferior 2-3-, sutierior l^aristaca. Paleae 2 ; inferior apice ari« 
^ta; superior Unertda. *dtaiiiina 3» Ovarinm ^labrum. Styli 2, 
^inalesk Stigmata pfailosa; pillt simplidbtos, dentleiilatisi 
IQamiilae 2, truncatai9| "gl^abrae. Oaryo]^fil Mbera, giabva. 
'«^* tumoMu FoUa liuempim.Jj^HU.iAbreviat^ Spicae ier^ 204 GRAMDNEAE nm. (Lywm.) mmale$9 $impUee$; fhaoki AartieukUa. HiQe Mtteblmberi^ 
inde Ciimae proxime affinU. • 

1. L. PHLEOIDES Hum6. ei KuniK iVbtv Gen. 1.' 1'42. i* 45. 
Ciilmo crecto; aiistis longissimis. £2A. — Mcxico. 

2. L. PiiALAROiDEfl Uumh. d J^n/A« !2Vov. Creh. 1? 142. 
PresL t» IM. Hnenk. 1. 232. Culiho adBCcndenic; aristis lou- 
giittdine glttmarum palcaramqttc. Kihm — JWcxicQ. 

Spocies vald^ dvbia. 

3u L. BIUTICUS . Spreug» Ctcr. /»o<f. 32. Cnlmo' crecio } fo- 
lii» convolttiis, ciongatis^ aupcHoribas ciiiatis ; floisculia lanalis, 

muiicis. Spr* — Monicvidco. 

'i * . .. ' • 

COLEANTHTS se^dbl. 

. Bekmtdtia Siemb. 

Spiculae 1-florae. Glumae tiuDae. Paleae 2, membrana- 
ceae; inferioc ovata , . uninerviaf earinata, acummaio-arislata; 
ariata. brevi; palea superior. dimidio brevlor» Z-^nervia, biean* 
nal^ apioe bifida, lobis acutis, nefvis. superne diverjcentibss. 
Stamina-2. Antkerae oblongae, utrinque bifidae. • Ovarina 
oblongum, sessUe, glabrum. Stigmata 2, sessilia/denticQb 
subulatis obsita^ elotigata. Squamulae hullae?'. Fru6tus oUoa- 
gus, teretiusculusj acutus, paleis persistentibus infeme obtc^ 
tus, sub lente tessellatus (ex Seid.), glaber. Radtx eaespi- 
io$a^ Jibro$a. Cvbki pl»re$^ Jiliforme$^ l-S^polUeares^ atUe 
anihe$m terrae adpre$$i. Folia 2 «i3 m quolAei eubMy /itie- 
aridj eanaiieulafa^ Jaleata; vagina inflata. Ldgfila elongafe^ 
acuta^ ' integra. Paniculae terminafe$ , $ith$implice$. S/ioh 
iae $ubfasciculatae^ pedicettatae. 

i. C. siniTULis Seidd in M. Roem. ef ScMtt. SyeL 2. 27o. 
Schmidtia utriculosa .S/mi4* pt Bot. Zeii. 1819. 1. eum tcoitf. 
Schmidiia subiiiis Traii. Aueir. 1. 12. I. 451. — Bohcmia. Q 

PHIPPSIA jTiioir;^. 

Spicula uniQora^ basi haud ardeulatA. Glumae 2, nanac, 
ioaequalesi mutieae, coneavae, membfanacene; inferior minor, 
f nervia , inierdum evanosceip ; > auperior ; obs^lete nninenia^ 
Paleae^^ membranaceae, mutioaei glabrae; inferior concsTm 
obsolete trinervla, acutiusoula; superior paulo brevior, biner- 
via, nervis superite divergentibus, anibbicarinata, 3-4-depUta. 
Sqimmulae 2, minutiie, membranf^eaei integrae* glabraie» Su* 
mina 1-3. Autherae eUiptioae. Ovarium gtabruiiu St^pnaU 2, GRAMINEAE mss. (Pldppsia.) 205 

KsriEa, tmdiialia, pOosiueiih. CMrpopsb mrali.oUoDga, to- 
res, exsulca; embryo fruetu qnadTaplo brevior. Gramen jm-' 
nnmj eaeipUammt glahrwm^ ajuaticum vel in inmdatit nas-- 
eens. Culm ereei$\ hoii dhisi. Fetia lineariaj plana; U- 
g»fc memhranmeea. Paniemla eimplex; ramie pediceiiiqne 
^eakertieiilaior/aicieutaiii. Spdenlae pedieeHaiae^ eum pe- 
ikdb eoMMKM. Pxoxiiiia Yiliae ot Colpodio; affinit qaoqtto 
Sdnidtiae. 

1. P. ALGIDA Brown. (Maris. Meh. 27« Parr^s Voy. 185. 

A^tis algida ^Vahlenb. Lapp. 2S.L i.a-L Uor. Dan. /.1503. 

•^o^ m Pkipps' Vwf. 200. Trichodiom algidom Svensk. Boi. 

545. /. 2. Boem. ei SchuU. S^. 2. 283. Vaia al^da Trm. 

Vmflor. 159. Ejmd. Jc. 7. <• 83. 

i??) Vilfa monaiidra Triii. L^«i/&r. 159. JS^iL /c. 7- /. 
84. Colpodium monandnim Trh^ Fund. 119. Phipp- 
sia moaandra Trm. m Spreng. JV. Enid. 2. 37« 

— Ftoniarelija orienialis, Groienlaudia, lusnla 3Ielvineana ei ? 

i<^rn Tjichnilri. §. Sinns LanreniiL — Genus Colpodii foriasse 

HiaiB Tilfas al^dam ei moDandnim in se redpii. (Trm. t» JLd. 

^'ftyp. 6. 1. 393.) 

COLPOOIUM Tnrsivsy bmows. 

Sptcula l*flora; flore subsessUi, eumvel absquo radimeiilo 
Mtdifefiiii florb auperioris. Glumae 2, uiembninaeeae , aoo- 
^) labearinaio-concavae^ superior paulo major, flore bro- 
^^' Paleao 2, membranaeeao, apice hyalinae; inferiorcart- 
Ra(o.«sneava, trinenria, aptce rotundato-emarginata, interdam 
iom mucronato*subariitata (Brown.); auperior paulo brevior^ 
^neara, .apioe rotandata, dorso binervia. Squamulao 2, late* 
^es, iategcae (scmibifidaoy teate Brown.), sapomo angustatae, 
aembmiaeeae, byaUnae, glabrae^ ovarium «equantes. Stami- 
tt 3. Ovariiun oblongum, glabrum. StyH 2, terminales, bre- 
'^ttimi. Stigmata dense plumosa; pilis imbricato*paplIIbsis, 

ivaliais, integris vel 2-3-fidis. Caiyopsis GrameM gla^ 

^* Cuimi ereeii vel adicekdenieM. Folid piana; liguia m- 
Muj hsberbi, folio UUiorei vagina Mecundum longOudinem 
m. Panieula coaretaia\ rande semMrticiilatit* SpKulae 
M pedteeUo haud ariicukaae. Primo intuittt Poae affinitts, 
^am Agrostidi vel Yiirae; Dopontiao et Oeschampsiat item 
nule. 

1. C. i.ATirouuai Bromu CUoris Meh. 28. Parrifs Voy. 
^ Trin. tn Ad* Peirop. 6. 1. 393. Panicula coarciaia, lan- 206 GRAMIP^AE juss. (Ctflp6diaai.) 

ceolaia^ foliis .planis, lato-liiuBariima. iJ7r. Ajgraiiis • pBndoxa 
BrowH. in Boss' Voy. ed. 2. ^. 192. 

p) papicula paiulay laxiiiscolay iivyore; spiQuUs firmiori- 

bus. ( Trift. /. c. ) Vilfa arundinacea Trin,. Unifl(ir> 

157. EJtud* Ic, 'Gram. 5../. 55.' 
— Americae arcticae littus orientalis, Insuia IVf^lviAekha, Sibi- 
ria. fi Fretunt KotzebuMiiHn. — Radix stolouife^ (Trin.) 

2. C. Stctkm IViH. f\md. 1 19. t. 7. Idem Ut^ Axst^ PdTtf. 
6. 1. 394. Panicula mutica, glabra, patula; corolla (jAh^ Mfv^ 
branacea) obtusbsima, calycem acutiusculum (purpureo-jipie^ 
dentcni) excedcnte. Stev. A^rostis versicdlor Sieven. Siiff^nt' 
iiin. Cauc. in Aci. Mosc.y Bieb. Itor. suppL 62. — Alpes sbw- 
mi Schahdagh et Tyfeiidagh. (Caucasus.) 2|. — Radix rcp^. 
(Trin.) 

3. C. AliTAlCUM Trin. msi. Led^i. Te. pl. Boss. ill. t ^^* 
Ejued. Flor. 1. 100. IWfi. in Act. Petrop. 6. 1. 394. Vmxk 
contractiuscula, sublinoari; spiculis ^nifloris; gluiuis floremsuV 

aequantibus ; radice stolonifera. hedeh, — Altal. 

. . • . • # 

CUVNA x/AJ^. 

Spicula uniflora. Glumae 2, carinatae, flore breviom. 
Paleae 2, basi pilis cmctae (semper?); inferior acutata, inttf* 
dum apice vel sub apice mucronato^subaristata; superioTii^ 
fliervia (nerris approximatis)! saepe ad basim pediceUe bren 
floris abortivi instructa. Stamina 1*3, OFarivni glabiv^ 
Stiginata 2, tenniiialia, subsessiMa, plumosa; pilis simplicibv» 
Squamulae 2, glabrae. Caryopsis ^labra, libera. Gramna f^ 
rumque ramoia. Folia pJafui.. Patuculae ramosaej dffif^ 
vet eearciatae^ rariui $ppe€uifarme8 ; ipieuUi pedicellatu* 

1. C. ARUNOiNACeA Linn. Spee* 7. fVUId. Spee. i. 31. (<^ 
eyn. Forsk.)' Mich^ Flor. 1. 38. Schrei. Qram. 2. 135. <-^ 
Beaw. Agrosi. 32. IVm. JFuimL 118. Panicula cooferta, 9a)f 
isiinda; flosculis moi^andris; calTCibns inaequanbusy .acut|s, biil«* 
ris; corollis inaec|ualibus ; valvula majore sub apice aristau. 
JFiUd. Muehlenbcrgia Cinna THn. VnifL )91. Agrostis Cin»» 
JMm. lU. 1. 162. Pursh. Flor. 1. 64. Spreng. in Act. Petrof." 
296. f. 6. fVWd. Enum. 95. — America borealis. 2|. I 

2. C. MEXiCAifA Link» Enum. 1. 71. PauicnlA coardit<l 
caljcibus inaeqnalibus, nuicronatis, hispidis^ cnrollam aeqoaB"t 
bui($ corollis. basi pilosis, inaequaUbus| valvula majore maf^ 
nata; .culmo ramosissimo, erecto. fViUd. Agrostis mexinB^ 
Linn. Mani. 31. JViUd. Spec. 1. 374. I^usd. Ennm. 97- A^ 
stis Cinna Betz. Obs. 5. 18. Trichochloa mexicana Trin. Fud 
117* Podpibemum mezicanum Liak. Hori. 1. 84. JHuehlenbcr 


GRASONEAE JUS& (anBB.) 287 

P4 meneamk Trku Umjfkr. 189« Clmui ? ttiezicaiMi B^OMtf. Agr^. 
i2. — ilbxico. 24* 

3. C. BACWMA ^imiA. €^ro«i. I^ 67* . CiYhnis creciJui; fo- 
iis angusfo longeqne, lincaribas, cl^ectifl; raccmoobloii^y e vpk- 
u deosiflofis^ siibinieiTQ]»io ; ^amae ekierioris valviei in nincro- 
kem aiialiformem desineuiiiMi^, '^nma inieriore mnilca lon^ori- 
tias. ilftciL Agrpaiia racemo«a Mich. Flor., 1. 53« Vilfa raoe- 
uMa feaim. Agrati. 16. Polypogon racemoans 3Wl. ^rcn* .1. 
51. — > Ripae Qvminnm JHianssipi.el Bliasnri. — AfBnia se^ 
^iwnti, (Mick) 

i C. LATERIFLOBA Kwdh. Gr9$i^ '!• 67* Cnlmis erectis, 
mMs; foliia linearjbnvj plania; paniculia laieralibiia et iermi- 
luiiina, pHsillie, coatdaiiey densifloria; ghimae mniicae ei sc»- 
^nilae ralvb acniiasimis; infterioribna «Mgoribns, basi barbala- 
iUficL Af^rosaa laierifloffa Jl^. JFUr. i. 5J. \Wa kieriflora 
B«w. Agro9i, 16« MueUenbeiisia laieriflora Trtn. Untfhr. 193. 

- ABerica borealis. 2(* — Proxima^ nisi eadem ac C. mexicana 
ri fililonus; spicolae snppetoites jftoniliim explicatne^ 

£• C» FiuPORMia jHJc. Jftwim 1« 70. Panicnla coarclftlay 
nkpicata; calyctbna arisiaila, inae^Mlibns» hispidis; corolUs 
^Jt% najoribaii^ iiiaeqnamHis; ▼alrttla majore apice aristaia; 
■liDo raniosiasimo, erecto. fFtAf. . Agrostis filiformis WiM. 
W 95. MuehknL Deter. 66. Tricbochloa Ibliosa Trtn. Fun4' 
n. iHiieUenbergia folfosa Trlii. Unifhr. 190. Podosemum 
B^Mim Lmk. MoH. .1. 83. Agrostis folmsa HarhiL 

o) panicnlia viridibus. 

f) panicidis mbicuudls. 

- Aaeiica borealis. 2]< — Ad C. mexicanam accedii. ( Willd ) 

^ C« «OBOIJI^IU Zlnlr. J^rtinn. 1. 71* PanicaUe conirao* 
f* SiSmm simplicissimae ramls adpressis ; corollis sobaeqna- 
'^'y caljoe : iMgioribiis ; TalTnla majore apice arisiaia; arisiis 
ivrisgiiiiig. cnlmo ramosissimo, jidscendente, WUUU Agrosils 
>lM>Iifera MuMetA. In WUUL Emum. 95. Ejued. Deecr. 70. Tri- 
Mloa sohoHfera TVtn. FtmJ. 117. Achnathenim aohollfemm 
^aor. Agroei. 20. Muehlenbergia sobolifera Trtn. Uni/hr. 189. 
^•/. 4. P<»dosemnm soboliferam JJnk. lieri, 1. 83. — Ame- 
>ca borcalis. 2(« — Sprengel hnc ducit Agrostidem trichopo- 

7. C. ARACHNOIDBA Kvnih. Grem. 1. 67. Panicula laxa, pa* 
•fisMoia* ramnlis complicatis, arachnoideis ; caljcibus corolla 
^io breriorilNis; foliis aagastis^' snbinTolniis. Poar.' • Agtamiin 
■chaoidea Potr. Encfd. enppi. 1. 249. Agrosiis mbicnnda 
^' mee. Yilfa ayachnoidea Beaue. Agroef. 147« Trichoehloa 
^sa Catul. €Jai. 151. (#es^e eyn. Baec.) Stipa expansa Potr. 
|i^. 7. 453 ? Muehlenbergia arachooidea ei expansa Trtn. 
"j/W. 193. — Carolina. 2|« -^ Trichociiloa:expansa foriasso 
■netas Mnehlenbergiae capillaris. (Trin.) 

S- C. OECIPIEN8 Kunih. Gram^ \. 67« Panicnla laxa, sHb- 20B GBAMIXEAE sva. (CSima.) Miwi«$ f^tnA Mvtti; valral» esUrimim pftianrffcii S-wtm^ 
MwmUk «ioriiali bmriMiiBa ; foliis inrolntis. Br. Agnislis dedpifii 
Rrmm. Prod. 1. 17X Vilfii 4ecipicM Jt^mn. j^rMf. 16. - 
KmM, WgHwilii. 

9« C« OTATA JjMrfft. g»— , 1.67. P«ac«fai •ratiTdob' 
lenf^ apicifomi; arisU |^aus laagiore; seteia ad Mb nl- 
Tif lac ImUntfnM. Btmm* Agrofrtis oYatai Forrf* Proi. n, M 
friU. /9p. 1. 367. £«ML Jfor. JML 1. 19. f. 21. .Bromi. Fnl 
i, 171« Ednnopogoii OTalu Beamf. Agro^. 42. f. 9./^ 
HocMu €# iMhilr. A^. 2. 421. Eehinopo^ asper Tra. M 
126. «— Ifora ZeelaiiAa, Novm HoDaadia. 

10. C rai^oiDes JKiinlli. I^roai. 1. 67« Cafano eTeclo^flfr 
plid, glabro^ foliia vagiiiiaqoe aeabriiiaealis) laxia; epict ^ 
cylimiracea^ l^hnnia acmiiiaio-svlNikitia, aobaeqnaHbas; ^^ 
ifiaeqiialibaa ) inferiore doplo longiore, gloiBas snbaeqaantp. A^J' 
CVfpris pUeoides Bmmb. H Itwtih. Nov. Gen. i. 140. - Cft- 
mana. 2{* 

11. C ? fTBlCTA Miimih. €h^m. 1. 67. Cnlmo ereeio, «a- 
plid) foHis ragiDlsqne scabrinsenlis^ faudsi spicadensa^ cjyndi> 
eea^ siricia; glninis acnndiiaio-sBbalaiis, aeqnalibvs; paleb ^ 
aeqnaHbnSf long^indine fero glnmamin. Muh. Crfpsis t^ 
Bumh. ei Ktmih. Nav. Gm. 1. 140. *- Nora Gmnaia, Hexb 
2|« ^— Spreugci cnm praecedenie conjnngii. 

12. C. macrourX Kwiih. Gram. 1. 61. CHilrao eredo, i<- 

{ilici (T), glabro^ foliis raginisqne scabris; panicnla spicaefoA 
ongissimay cylindracea, recia; glnmis subaeqnalibns, longiiii<M 
fere paleamm. Kih. Crjrpsis macronra Aiiiii6« ei Kmnih. Nw* ^^ 
1. 140. — Bfexico. 2(. 

13« C. IBTIFOLIA. Cnlmo erecio^ simplici?, glabro; fol 
conYolnio-seiaceis vaginisqne scabris; panicula spieaefonni 
lindrica; glumis aequilongis, acuiisy scabris^ longiindiDe 
inferioris trideniaiae^ scabrae. PreeL Crypsis sciifolia Prd 
BeL Miaenk. 1. 245. -^- Mexico* 2(. — Affinis omnino C. 
iae ei macrourae. (PresL) 

Species dubia. 

14. C. ? PuRBHn Kunih. Gram. 1. 67. Panicula lax». 
fusa; catycibns nniflorisy acnminatis^ glahris;. coroUia cafyce ^i 
rioribnsy membranaeeu $ Talva cxieriore apice incisa, dorso 
vissime arisiaia; inieriore minima; pilis ccnrollam aequsDii] 
foUis planis^ scabrinsculis ; culmis vaginisque glabris. Pi 
Arando agrosioides Pweh. Fior. 1. 86» Calamagrostis 0< 
cana Nmii. Gen. i. 46. Calamagrosiis agrosioides Spreng^ 
1. 252. — America liorealis. 2|* ~ Nuiiall huc dncii cnin 
bio Agrosiidem mexicanim Pere. GRAMINEAE JL-ss. (Bpicampes.) 209 

EPICA9IPES JPMUSSL. 

Spletila imiflora ; flore glumas * paulo superante. Gla- 
nae 2, oFatae, convexae, enerviae, aubaequalei, obtusae, ma« 
lieae, integerriniae. Paleae 2, convex.ae, ovatae ; inferioi: su- 
penorem basi ampleetens, jntegenima, ner?o medio sub apioi 
in ariitam reetam excedente; superior binenria) obtusissima, 
geiutalia iavolvens. Stamina 3. 'Ovariun ovatum, iqpiee emar- 
pnataiB, glabrum. Styli 2, terminalee. Stigmata pIumoso-pe« 
nUlIifomiia. Squamulae'2, collaterales, glabrae, obsolete lo- 
l^tae. Caryopsis . . • • Pamcula eontracta^ tpicatiformii. (Cha- 
net gen .ex Presl.) Oiffert a Cinna praesertim glumis con- 
reiis, nee carinatis. 

1. E. STRICTA PresL w BeL Baenk. 1. 235. i. 39. Cnlmls 
compTfssis; snpeme tereiinsculis, creciis, striciisy scabrinscnlis ; 
Dodis ^berrimis ; foliis elongaib, acniis^ planis^ rigidniis^ ' glau- 
teseeoiibiiSy scabris; vaginis compressis, snpeme scabris; pani- 
^h encUf siricia, densa, snbspicaeformi ; ramis soliiariis, al- 
nnis; paleis*glnmas scabriuscnlas subaeqnaniibns, aeqnilongis, 
eai^rioscnlis 5 inferiore irincrria; arisia longiiudine paleae. PretL 
* Mexico. 2|i 

2. E. punESCENS Pred. in BeL Baenk. 1. 235. Cnlmo 
Keto, simplici, compresso, infra nodos pnbescenie; foliis sca- 
<i^; Taginis glabris; panicnia ramosa, coarciaia, subverticillaia ; 
^BDs aeqnalibus, pnnciaio-scabris ; paleis ghunas snbaeqnanii- 
*^ acaiu, pubesceniibns ; arisia palea dimidio breviore. Kth* 
^^nMlj« pobescens Bumh. d Ktmth. JYov. Gen. 1. 136. Cinna? 
B}>e>eeD8 Kunih. Gram. \. 6T. — Mextco. 2|. 

3. £. I.ANATA PreeL tn Bd. Baenk. 1. 235. Cnlmo erecio, 
Bipiiei, compresso, pnbescenie; foliis va^nisqne pfloso-lanaiis ; 
inicida ramosa, snbveriicUlaia, coarciaia; gliimis aeqnalibns, 
^nie pilosis ; paleis longiindine glumamm, acuiis, pilosis ; ari- 
fc palea dimidio breviore. Kih. Agrosiis lanaia Jhmb. et KtiniK 
>e. Gen. 1. 136. — Mezico. 2(* — Praecedeniis varieias ? 

SPOROBOLUS BHOWJf. 

Spiculae nniflorae. Glumae 2, inaequales, carinatae; itu 
ior minor. Paleae 2, «imberbes; inferior mutica, acvtius- 
s, glumaa superans ; superior bicarinata. Stamina 2 vel 3. 
arium glabrunL Styli 2, terminales. Stigmata plumosa ; pi- 
simpUcibus. Squamulae 2, glabrae. Caryopsis libera, de- 
■a; periearpio membranaceo, byalioo, laxo, solubili. Gra^ 
io exotica^ uno excepto. Pandculae diffinae vel fpicato^ 
/ertae. Spiculae pedieeUataef plerumjue mimttae. 
itM-nu SvHOPS. 1. C ^^ ] 210 GRAIWEAE wss. (Sporobolus.) 

1. S. SPICATUS Kunik» Gram, i. 67» Panicula spicaia; fo- 
liifl involutis, rigidis, in gen|culis coaccnratis; ramii infncia 
Vahl. Agrosiis spicaia VahL »ymL 1. 9. Deiile, A^.'^. 1 10 

yi 1. Agroslis virginica Forsk. Descr. 20. Viira spicaU ^eam 
Agrast. 16. Trin. Unifl. 152. 'Ejusd. /c. 1. #. 12. — Arabii^ 
Aegyptus, Sencgalia. % — Sprengel hnc ducit Agrosiidcm iih 
Volatam Poir. ct A. spicaiam Thunb. 

2. S. HUM1FUSUS Kunih. Gram. 1.67* Cnlmis adscend» 
tibosy simplidbus; foliisinteme scabris^ vaginisglabris; paniodi 
flimpliciy coarctata ^ glumis. inaequalibus ; inferiore duplo bmiore; 
paleis subacqualibus, acutis, gluma snperiore longioribus. Ktk 
Yilfa bumifuiia Ilumh et Kufiih. Nov. Gen. 1. 137* Agrosiii ^ 
mifusa Roem. ei SchuU. Sysi. 2. 361. — Cumana. 2|« — Spno- 
gel ad Agrostidem purpurasceAtem ducit. 

3. S. TREMULUS Kunih. Gram. 1. 67« Panicula siofltti 
flubspicata; calycibus subacqualibus, coroUa muiica brevionlivi 
foliis rigidis, convoluiis, disiichis. IViUd. Agrosiis juncea U». 
Enctfd. 1. 161. musd. lU. t. 41. /. 2. (v. s.J Agrosiis treiDiili 
JVUid. Spec. 1. 372. Zojsia? ircmula Beauv. Agr. 148. Vilii 
trcmnla TVtn. Vni/!or. \S5.. — India oricnialis, Manriiios. 2|> - 
Forie varietas S. pungentis (Lam.) ; a S. virginico vix divers» 

4. S. V1R6INICUS Kunth. Gram. 1 . 67. Culniis creciis d 
procumbentibus, ramosis ; foliis intcrnc scabriusculis ; vaginb ^ 
liris $ panicula simplici y coarctata ; glumis subaequalibus ; p^ i 
glumas subacquautibus , acutis. Kih. Agrosiis virginica /^ I 
Spec. 34. niUd. Spec. 1; 373. LrhiU. JVov. HoU. 1. 20. /.^| 
Brown. Prodr. 1. ifO, Vilfa virginica Beauv. Agrost. 16. //«^, 
ei Kunih. JVov. Gen. 1. 137. IlamUi. Prod. 4. Trin. Vnijl i»l 
Trin. Ic. 4. t. 4S. Podosemum virginicum Link. jHoW. l.'^| 
Caloibeca sabulosa Steud. tti Fiora 1829. 2. 488. n. 92. (i^ 
Nees.) — Yirginia, Jamaica, Martinica, Cumana^ Pemria, lo^ 
lae Sandwich, Mexico, Cap. b. spei, IVova llollandia. % " 
Nees (m Mart. Bras. 2. 400.) huc ducit Agrosiidem poif^, 
iem PuTsh. (excL syn. Schreh.) ei disiinguit Agrostidcm Tiip^ 
eam Labitt. sub nomine Tilfae matrellae. Yilfa iniermedia T<^ 
Uni/hr. 156. esi intermedia inter hauc et praecedentem} <^ 
quious forie unam candcm spociem consiituii. (Trin.) 

5. S. ASPER Kunih. Gram. 1 . 68. Culmis siricie «r 
ab imo ramosis; vaginis collo villoso - barbatis ; foliis lonp 
mis^ rccurvo-pendulisy asperrimis; racemis lateralibus te: 
que coarctaiis ; floribus muiicis, majnsculis ; glumae valris i 
rioribus subtriplo majoribns. Mich. Agrosiis aspera JlficA* / 
1. 53. Vilfa aspcra Beauv. Agrost. 16. Agrosiis crjia» 
Torrey. Muchlenbergia aspera Trin. Uni/lor. 193. A^ro 
clandesiina Spreng. Mant. 1. 32. (ex Spreng.) Muehlcnlier 
clandestina Trin. Unifior. 190. — America borealis. — ^' 
huc dudt Agrostidem liitoralem Lam. 

6. S. PUNGENS Kunih. Gram. 1. 68. Panicnla coiiii« GRAMINEAE juss. (SporoboIusO 211 

Butiaij fotiis fasTolaiifl, rigidM, piingciiiibiis ; snperioribiu obll- 
[se opposilis; colmo ramoso. Schreb. A^ostis pnngeiis Scktth. 
ham. 2. 46. /. 27. /. 3. Cav. Ic. 2. /.114. Pbalaris disiicha 
^trsk. Deicr. 17. Vilfa pnngens Beauv. jigro^.\6. Trin. FunA 
16. ^Msd. Uni/lor. 155. Ejvsd. Ic. 4. /.47. Podosemnm pns'- 
Ifiu JMc. Harf. 1. 85. Agrosiis arenaria Gouan. IB, 3m -^ 
Snrapa ansiralis, Oriens, Afriea borealis. 2|« 

7. S. PiUFERUS. Radice fibrosa; culmis caespiiosis, ereo- 
iS) gbliris, infeme appresso - ramnlosis ; yaginis subcompresso- 
'ariiiaiis, snlcaiis, glabris; foiiis linearibnsy margine praeseriim 
Bfene pilis longis adspersis, radicalibus planis, fascicnlomm 
'onpresso-inTolnils; panicnla erecia, coniracia, angusia; ramia 
nurerticillaiia rel eonferio • sparsis, glabris; spiculis oblongis, 
nitiiucnlis; gfumis lanoeolaiis, acutis; snperiore duplo longiore, 
alfai glabnis aequales aequanie. Yilfa pilifera Trin. DisM. 1. 

1S7 d 2. 23. muMd. Ic. 5. /. 58. 

a) minnins, 

^ major. 
- ff. Ncpalia. p. Brasilia. 

8. 8. Dipicus Brawn. Prod. 1. 170. Panicula coarciaia> 
lukdiacca, e spicb imbricaiis dirisis simplicibnsTe. Broum. 
^siis indica lann. Spec. 96. {Sioan. BiM. 1 . /. 73. /. 1 .) — India 
cuientalis, America borealis, NoTa Hollandia. Q — Swariz 
Mni. iSloanei ad Agrosiidem pnrpnrasceniem ducii. DesTanx 
\ HamUi. Prod. 4.) distinguit Agrostidem elongatam Lam. snb 
*iUM 8poroba1i Lamarcldi ei bnc ducii Agrosiidem indicam 
Mrti. (nee Linn.) et Sloan. 1. /. 73. /. 1. 

9. S. TEM/IClSsnilUS Beauv. Agroef. 26. Lmk. ffwm. 1.71* 
tc«>Bo decomposiioy coniracio, elongaio; ramis strictis, sub- 
^allatis, ab origine florigeris ; glumis obinsis; inferiore paleis 
'dniplo^ snperiore iisdem triplo breviore; cnbno erecto; fo- 

iincari-elong^aiis, sicciiaie couToluiis. Neee. Yilfa ienacissi- 
Asi^. d KwUh. Nov. «'en. 1.138. Trtn. UnifL 183. J^dL 
5. I. 60. Neca ab Esenb. m Mari. Bras. 2. 393. Agrosiis 
idssima Jaeq. CoU. 1. 85. Ejusd. Ic. 1. /. 26. (eordL syn» 
«. St^fpLy fViUd. Enmn. 97. Agrostis tenuissima Spreng^ 
U 1. 258. -^ America calidior et insulae, Mexico. 2\, 

10. 8. ORIENTALIS. Racemo decomposiio^ coniracto, lineari- 
igito; ramLi altemis; glumis lanceolatis ; inferiore paleas dnplo 
ion^ naperiore easdem subaequante ; culmo repente, apice ad^ 
deute; foliis conTolnio-seiaceis. iVee^. Agrosils tenadssima 
L Swppi. 197. \Box6. Flor. Ind. 1. 318. Agrostis elongata 
i.jVov.'Spec. 41. (exd. sifn. Brown.) Agrostis orientalis Nees 
^^senb. tft JHari.Bras. 2. 393. -- India orientalis. 2|. 
11. S. PUBPUBASCENS HamiU. Prod. 5. Panicula lineari^ an- 
ly erecia; ramis snbTerticiUatisy racemosis; spiculis lanceo- 
'aeamiiuitiny laeribns; gluma inferiore paleis longe acnmina- 
nplo breriore; superiore easdem aequante; culmo simplici 

[14» ] 212 GRAMINEAE juss. (Sporobolus.) 

foliisqne glabrifl, lineari-eoiiToIaiLi^ vaginae ore liatbaio. If» 
Jigrostia purpurascena Swtui», Prod, 95. ^pud, Flar, hi, u 
1. 185. (excl 9yn. Sloane.) WUld. Spec. 1. 375. Nee$ ah Eia 
in Mari. Bras* 2. 398. Yilfa purpurascens Beauv. Agrotl, 1 

— India occidentalis, Mexico. — S. ienacissimo simiUiaM 
(Willd.) Nees hnc ducii cnm ? Agrostidem junceam JlftrA. 

12. S. Sprengelii Kunih. Gram, 1. 68. Panicula pjni 
daliy erecia; ramis subvcHicillaiis, virgaiis, racemoso-compoi 
iis) spiculis lanceolaiis, laevibns; glnma inferiore paleb obti 
siusculis triplo breviore; snperiore easdem subaeqnanie ; ak 
simplici j erecio ; foliis Taginammque oris ciliaiis. ]Vee$. A^ 
aiis Sporobolus Spreng. JV. Prov. 46. Yiifae species TVtii. (■ 
Jlor. 160. Yilfa clatior Kee$ ai Esenh. «i MarL Brde. 2. M 

— Brasilia. 2|. ^ Sprengel {Sygi. U 258.) ad S. purpnR^ 
iem dncii. 

13. S. MiNOR. Glaberrimna; radice fibrosa; culmisoH^ 
iosisy erectis, iereiibusy simplicibus vel ramosis ; TagiDis si^ 
iis; inferioribns comprosso-carinaiis; foliis ereciis^ lineaiiM 
comprcssis^ glaucesccniibus ; panicula conferia, angusiissinc f" 
caeformi ; ramis snbTeriicillatisy erecio-adpressis ; spicnilB hf^ 
lanceolaiis ; glnma , snperiore acuiinscula / inferiorem troDaii 
duplo supcrante, palcis acntis aequalibns dimidio breriore. f^ 
Vilfa mpesiris Trin. DUe. 2. 22. Ejued. Ic. 5. #. 59. — ^ 
Mau «*- Nimis affinis' S. ienacissimo^ an ejusdein mera raii^l 
bumilis? (Trin.) i 

14. S. RUPE8TRI8 Ewdh. Gram. \. 267- U 45. Fab^ 
coniracia; ramis aliemis, breTibus, simplicibus , erecthi^i^ 
spiculis subracemosis ; culmis ereciis, graciiibusy simpBci^ 
glabris; foliis breribns^ planis, pilosiusculis ; Taginia ciliatisffi^ 
mis glabris; superiore duplo iriploTe longiore, florem aeqo*^ 
Kth. — Brasiiia. Q — An Agrosits Sporoboius Spren^'^ 

15. S. CAPENSIS. Glaucescens; radice fibrosa; col»0£^ 
eulaio-incnrTo, compresso-irigono, simplici Taginisque ^^^ 
siriaiis; foliis compresso -iiiToluiis, incnrTis, firmis, i^abiis:^ 
nicula spicaeformi, angusiissime cylindraGea, couferta, basi^ 
ierrapta; ramis adpresso-ereciis; snperioribus breTissiinis:! 
cnlis oblongisy acutis; glnmis inaequalibns, acniaiisy floreiv 
Tioribns; paleis glabris^ snbaeqnatibus. Trtn. Yilfa capH 
Beauv. Agrosl. 16. Trin. Uniflor. \. 153. ^jusd. Ic. 5. ^ 
Agrosiis spicaia J%un6. Prod. 19 I Agrostia capensis H1 
Spee* 1. 372. (ieeie eipu Beauv.) 

p) culmo ramoso panicnlaque gracilioribua et kxioi 
(Nees ah Esenh. in Unnaea 7* 294.) 
*- Cap. b. spci. 2(f — Trinius pericarpium solubile hy*4 
pro squamnlis descripsii. 

16. S. ELONGATUa Brown. Prod. 1. 170. Panicnla 
iaia, elongaia, e spicis aliemis^ diTiais; infcrioribua distaoti GRAMCVEAE icss. (Sporobolus.) 213 

inwK. ViUli i^ongata Trin. Vnifhr. 154. — Nova UoUandia. 

- S. («nacisflimo nimis afBnis. (Trin.) 

17* S. DiANDEE JfeoMo. Agrost. 26. Glaber; cnlmis ereo» 
is, i-3-pedalibas ; panicnla Uneari; ramnlis brevibas, expansis; 
loribiu geroinatis, diandris; coroUa calycem vix dnplo supe- 
'antc; semine nudo, obovato, ragoso. Roxh. Agrostis diandra 
RWa. QU. S. 19. WiOd. Spee. 1. 371. Roxh. Flor. Ind. 1. 319. 
rflfi'diandra Trtn. IJniflor. 154. — India orientalis, Moluccae. 

- Vidi stamina tria in specimine a Vablio cum Ventenatio 
MnumiDicato. Au planta Roxburgbiana certe eadem ac Retziana ? 

18. S. LITTORAI.IS Kunth. €hram. 1 . 68. Panicula contracta, 
»l»spieata; caljcibus inaequalibus ; vaginis foliomm barbatis. 
lam. A^stis littoralis Ixim. IB. 1. 161. Vilfa littoralis Ifeottr. 
^.16. 

§) ramis paniculae longiorifcus. Agrostis barbata Pers. 
Syn^ 1. 75. Vilfa barbata Beauv. Agroet. 16. 

- Amcrica meridionalis. |9. SenegaL — Sprengci ad S. aspe- 
VD dacit. 

19. S. AENEUS. Rbizomate percnni, nodoso; culmo erecto, 
tncioy iercti, simplici; vaginis striatis^ glabris, margine birsu- 
ucnlis; foliis strictis, involutis, striatis, glabris, basi intus 
Sosij; panicula subpjramidata, stricta; ramis verticillatis^ pa- 
^i distaniibus, racemiformibus ; spiculis lineari - lanceolatis, 
U>frriiiiis ; glumis lanceolatis, acutis ; supcriore duplo longiore, 
^^ flnbaequales acutas subaequante; staminibus 3. Trin. 
% aenea Trin. mae. Kees ah Esenh. tn Mart. Bras. 2. 398. 
^m. /c. 2. i. 23. — Rrasilia. 2{. 

20. S. AFFIMS Kunih. Gram. 1. 68. Panicula patente, par- 
^ prramidata; caljcibus corolla lougioribus; vaginis ore pilo- 
^ lam, Agrosiis pyramidata Lam. lU. 1. 161. Potr. EncycL 
Tf^ 1. 251. — America meridionalis^ Antillae. ^ AfBnis 
Srostidi UttoraU. (Lam.) 

21. S. PYRAiUDALis Beauv. Flore d^Oware 2. 36. /. 80. Pa- 
^ efliiisa; ramis plerumque verticillatis, subsimplicibusy raro 
Ktariis; superioribus altemis, brevioribus; foliis glabris. JB^atf v. 
F09tis owarensis SchuU. Mani. 2. 199. — Africa aequinoc- 
liis 

22. S. ROBUSTUS Kunih. Gram. 2. t. 126. Culmis erectisy 
Bpiicibus foiiisque rigidis, glabris, margine scabrinsculis, stria- 
9 pianis; vaginis supeme oreque ciiiaiis; panicula erecta, 
^^, diffusa, snbpjramidali; ramis sparsis, racemifonnibus, 
ti^ifly scabris; ^umis subaequalibus, acutis, superae ad cari- 
n scabriuscnlisy flore glabro param brevioribus. — Senegalia. 

23. S. coROMANDELiANUS Kunth. Gram. 1. 68. Culmis 4- 
Hillicaribus; panicula veriicillata; ramis simplicibns, secundis; 
jcis valva interiore longitudine coroliae; exteriore minuia; 
>inc nudo^ obovaio, ragoso. Boxh. Agrostis cofomandeliana 
's. O&f. 4. 19. VahL S^ i. 10. mOd. Spec. 1. 374. Moxh. 214 GRAMINEAE jlss. (Sporobolus.) 

JFZor. Ind» 1. 318. Agrosjtis indic» Forskn Cai* 104. n. 66. {it' 
ste WUldL) Yilfa coromandcliaiid Beauv* Agrosf. 16. Trm, Im- 
/lar, 156. Ejjued. Jc. 1. /. 11. — India oricntalis, Arabia. 

24. S. coMMUTATUS. Culmis ercctis, ramoikis; Tt^nis b- 
xiflj carinatis, siriatis, glaLris foliisqae glancescentibns, liDMri- 
lanceolaiisj acutis, planis, scabriusculis, marginc liispidis^ finnis; 
paniculis ramosis ; ramis veriicillatis, patcntissimis ; spicnlis Di* 
nutissimis^ oblongis; gluma superiore florem aequante, dom 
Iiispidala ; inferiore minuta ; paleis acuiinsculis^ aequalibns, gli- 
bris. Trtn. Yilfa commutata Trtft. Vnifior, 1 56. Efjuad, /c. i. 
/. lOf —- India orientaUs. 2\» — A(!inis praecedenti. 

25« S. DOMiNGENSis. Culmis inferne ramosis^ erecitt; fi^ 
bris; Taginis laxis, glabris; infcrioribus ad or^m pilosis; foliis 
rigidiusculis, glabris, glaucis; panicula contracia, sublincaTl: p<^ 
dicellis apicc incrassaiis; glumis calycinis inaequalibus; ivkain 
oblonga, acuta^ corolla dimidio breviore; coroUinis subae((uli' 
bas; inferiorc obtnsa, cmarginata. Trin, Tilfa domingensis Tm. 
in Spreng. JV. Entd. 2. 59. Trifi. Uniflor. 1 53. Ejusd. /f. 2. 1. 
24. Agrostis domingcnsis SchuU. Mant. 3. 570. Sjtreng* Cnr. 
poetm 337. — St. Domingo. 

26. S. Jacquemontii Kunih. Gram. 2. /• 127* Cnlmis cr^ 
^Sy simplicibus; foliis sulcato-9-ncrTiis, cxiome glabrisy intffi' 
margineque scabriusculis, siccis convolutis; vaginin glabris^ft- 
nicnla erecta, siricta, diffusa, subpyramidali ; raniis racemii^ 
nubus, patulis, scabriuscalis ; spiculis glabris; glumis florrtv 
plo quadimplovc breyioribus ; inferiore minore. Kih. — 8i. D^ 
mingo. — Diflcrt a S. affini ei domingcnsi : glamis flore tii- 
plo qaadrnplove breWoribns. 

27« S. ATROViRENii Kunih* Gram. 1. 68. Culmis mdh 
aimplicibus; foliis vaginisque glabris; panicula ramosa, coar^ 
taia; glumis aequalibus; paleis glumas daplo supcrantibos, <<* 
qualibus, acutis, Kfh. Yilfa atrovirens Anm&k et Kunih* Nov,^ 
1. 138. #. 685. Agrostis airovirens J?oem. ei SchuU. ^j^* -* 
351. — Mcxico. 

28. S. minUtcs Link. HoH. 1 . 88. Foliis angustis, brevt- 
bas; panicula ramis patcntilius, ramosissimis ; vaivula cxterioi* 
obtusa, glumclla quadruplo niinorc; intoriore glumclla bv 
malto minorc; valvulis inacqualibus ; exieriorc sat majore. I^ 
— Pairia ? 

29. S. Mi.NUTiFi.onus Link. HoH. 1. 88. Panicula capi^ 
lariy elongaia^ patentc, composita; flosculis adpressis, minoUii 
simi^; folii^ margine asperis culmoque ramoso glaberrinus; pi^ 
iignla dentioulis brevissimc ciliatis. Schrank. Panicum iem^^ 
mnm Marl. mse.y Schrank. Regensh. Denkechr. 3. 13. Vilf* ^ 
naiiflora Trtn. Uni/ior, 158. Agrosticula muralis Raddiy Ap^ 
Bras. 33. /. 1, /. 2. — Brasilia. H» 

30. S. RAMOSissmus Kunih. Gram. 1. 269. /. 46. Pam<^ 
ramosissima, diiTusa; ramis Teriiciliaiis ; ramulis capilbtribus; GRAMINEAE jlss. (Sporobolus.) 215 ipicalis mmotiMiiiiia, 2-^flori8; flon ienuinaH tabc8«eBi«; fo- 
us ioteroe margioeque scabrioscolis ; vagiois glabris; culmo 
vfcio, siaiplici; glumis flore paulo brevioribna. Kth» -^ €u- 
UDa, Brasilia. Q — • Proximns praecedenii. 

31. S. PULCHELLU8 Brown. Prod. 1. 170. Ktmih* Gramu 2. 
!. 123. Cnlmo simplici, erecto, filiformi; foliis planis yagiiiis- 
^e dliatis; panicnla simplici; ramis rerticillatis , capillaribns, 
paiolis rfaachiqne glabria; glnmis inaeqnalibus, snpeme scabrins- 
edis; |Mdeis glabris. Klh. Agrostis puicbella (Boih. JV^ov, Spee. 
41 ;) Roem. ei Sch^. Sjfti. 2: 367. Vilfa pulcbeUa Trin. IM- 
fhr. 160. — Pfora Hollandia et ? India orientalis. 

32. S. ARGUTUS. Fanicula erecta; ramis snbTerticillatuy 
brrnbus, racemoso - snbcompositis^ patulis; spicults ovatis, lae- 
ribas; glnma iuferiore palcis quadmplo blreviore; superiore eas 
«qiiaBie; culmo adscendente, simplici; foliis planis, subdliatis, 
nar^e cartilagineo-scrralatis^ glancis; vaginis margine Tillosis* 
^Yeei. Vilfa argnta Nees ah Esenb. m MaH. Bras. 2. 395. 

ff) panicula lanceolata, riridi; pedicellis brevi<iiibtis. 
j^ panicnla latiore^ magis patente, purpnrascente ; pedi- 
cellis longinscntis. 
-* Brasilia. Q — Proximns S. pulcbello. (Nees.) 

33. S. TENELLua. Panicnla patente, brevi; ramis alterais; 
haoM obtnsisy integerrimisy altera flosculo triplo^ altera dnplo 
'V^ore; culmo basi ramosissimo; foliis iiifcrioribns confertis^ 
isticbis, obtnsia, striatis. JVees. YUfa brevifolia JVees ah Bsenh. 
\lmnaea 7. 294. Ehrbarta tenella A. Spreng. Suppi. ad Syei. 
^i^.U. — Cap. b. speL — Sporobolo pulcheilo confinis, longe 
'M remotns- (Nees.) 

34. S. gUBTiLU Kunih. Gram. 2. i. 124, Panicula ramosa^ 
lepaoperata; ^ramnloram geniculis vefticiilo villoram longoram 
i9<nictis; culiiiis caespitosis, erectis, simplicibns; foliis subnla- 
*j uignlatis, rigidis; infimis planis, angustissimia ; vaginis tere- 
^ giabris, ore barbulatia; spicnlis bifloris; flore altera se- 
formi; glumis subaeqnalibnsy flore fertili dimidio brcvioribns. 
iA. — Madagascari^. 

35. S. RAMUL08US Kunih. Gram. 1. 68. Cnlmo erecto, ra- 
^•10, quadrangulo ; foliis va^nisqne margine scabris ; panicula 
*Bi09ay coarctata; glumis snbaeqnalibns^ paleis dimidio brevio- 
^^; paleis subaequalibus, acutis. Klh. Vilfa ramnlosa Bkmh' 

^wnih. J\ov. Gen. 1. 137. I. 684. Trin, Uniflmr. 158. Agro- 
u ramnlosa JRoem. ei SchuU. Syei. 2. 361. — Mexico. Q 

36. S. JVKCEUS jfTim/A. Gram. i. 68. Foliis stricte ercc- 
S convolnio-setaceis, rigidulis; panicula oblongo-pTramidata; 
•ribns innticis; Yalvnla extima duplo minore. JlUch. Agrosiis 
■ncea JHich. Fhr. 1. 52. Ucleochlo^t juncea Beauo. Agroei. 24. 
«Ipodium junceun^ Trtn. m Spr. N. Enid. 2. 37. adn. Vilfa 
tocca Trin. Vni/ior. 157. Ejued. Ic. 5. i. 57* — Ameiica bo- 216 GRAMINEAE juss. (Sporobolus.) 

realis. 2)« — > Nees cam ? ad Agros^dem parpQnsoentem dadi. 
Ab Agrosiide jiincea Lam. longe diversus. 

37. S. REP£N8 PresL in Hd. Haenk. 1. 241. Cnlmis repn- 
iibns, compressis^ ramosis; foliis conrolnio-setaccis, acaiis; p 
uicula simpliGi, spicaefonni ; glnmis snbaequalibus ; paleis aeqiu- 
libus, caljce dupio longioribus; inferiore apice tridenticiilita. 
Pred. ->— Mexico. 

3& S. FA8TIGUTU8 PreeL in ReL Haenk. 1. 241. Culois 
ereciis, dichoiomis, fasiigiaiisy iereiibus, glaberrimis; foliu ^t- 
siichisy conToluiis, obtnsissimisy margine scabriusculis ; panicoli 
spicacformi, depanperaia; glumis subaequaiibus ; paleis aeqnali- 
hiis, calfce duplo longioribcs ; iuferiore apice irideniiculata* Prd 
— Peruria ? 2J« » 

39. S. HUMiLia PreeL in ReL Haenk. 1. 241. Colmif rv 
peniibus, ramosis ramisque erectis, compressis, raginis fofib^oe 
glabris; planis; panicula spicaeformi, simplici; glumis inae(palir 
bus^ flbre paulo brerioribus. PresL — Lnzonia. 2|< 

40. S. ciiiiATUS Presl. m HeL Haenk. 1. 242. Culmo a^* 
scendfenie, erecio, ramoso; foliis planis, pilosis vaginisqne cilia* 
tis; panicula coniracta, spicaeformi; glumis inaequalibns; va^ 
riore palca^ aequilongas aeqnanie. Pred. — Panama. 

41. S. BiiiNEN8 PresL tn Rd. Haenk. 1. 242. Culmis con- 
pressis^ subramosis, e^rectis, sirictis vaginisqvie glabriii; fo^ 
margine scabris, inierne pilosis, qonvolutis; panicida compositt) 
erectay paienie; ramis soliiariis, aliemis; giumis inaeqnaim 
flore brevioribus. PresL — Acapulco. 

.42. S. scoPARins Pre^i. inReLHaenk. 1.243. Culmoerccto. 
farcio; foliis laie lanceolaiis; panicula cymosa; gluma snporion 
rpinndaia; palea superiore piloso-ciliaia. Preel. — Luzonia. 

43. S. DURU8 Rrangn. in Duperrey, R. hoU 18. i. 4. ^^ 
mis erectis, ramoso-fasdcnlaiis; foliis lineari-snbulaiisy ri^^ 
convolniis; panicula contracia; ramulis fasciculatis, ereciis;^'' 

^ ma inieriore paleas subaequanie. jBrongn. *— Insula Adsces- 
sionis. I 

44. S. CAESfiTOSUS Kunlh. Gram. 2. i. 125. Caespiioso^t 
culmis simplicibus, compressis, glabris; foliis lineari-snbula^S 
convoluiis, glabris, mfirgine scabris, S-nerviis; vaginis snpcnK 
cili^His; panicula dcpanperaia; ramis adpressis; glumis inaeqoa* 
libns, carina scabriusculis ; paleis glabris. Kth. — Insnla ^<^' 
scenfionis. ^ An idem ac praecedcns ? 

Specics difbiae. 

45. S. ? FARTIFLORU8 Kuidh. Gram. 1. 68. Panicnla e^- 
fusa, capillari; glnmis aequalibus; perianthii valvula exieriorf 
iruncaia; interiore minutissima. Rrown. Agrosiis parriflora 
Rroum. Prod. 1. 170. — Nova Hollandia. 

46. S. ? CarmichAeli Kunih. Gram. 1, 68. Cnlmis fiii* 
formibus^ ramosissimis ; foliis seiaceis; panicula simplidssiv') GRAMINEAE jlss. (Sporobolus.) 217 

jfmu acaiu^ glabris ; carina siipTa denticalaia ; p^rianiliio gla- 
^ro, sessili; setola apicis breTissima. Carm. Agrostig ramnlosa 
^Mirmich. im Lmn. Trans. 12. 504. Agrostia Carmictiaeli ScAulT. 
^ani. 3. 571. — Insnla Triatan da Cunha. 

47.^ S. ? MiTEHliENBERGn Kunih. Gram. 1. 68. Foliis al- 
\xtm^ Unearibas vaginaqae nervosis, glabris; lignla alba, ovatai 
acen; panicala tenni^ contracta; ramis geminis, bispidis; caljce 
cofoDain panlo excedente. Muehlenb. Agrostis no. 1?. MuehUnb. 
I^eicr. 75. Agrostis affinis SchmU. Mani. 2. 195. — America 
borealu, — Affinis S. pangentL 

48. S. TiLLosus Kunih. Gram. 1. 68. Panicula spicaia, sab- 
i^iadnea; ramalis sabverti^laiis, erectis; floscalis nitidis, aca- 
^colis; cnlmo yaginato, stricto, simplicissimo; foliis lanceola- 
Uj soTosiSj caspidatis Taginisqae ▼illoso-hirtis. Spreng. Agro- 
^ Tillosa Beichenh. PL exeicc. Surinam. A. Spreng. Teniam. 
'^'PpL S. — Sarinam. .— Corollae maticae. Sprengel posnit in- 
^ S. tremalam et spicatam. 

49. S. ? COBIPRE88U8. Glaberrimas ; calmo erecto, compresso, 
iBipiid; panicala oblonga, sabcontracta, ramosa, capillari; ca* 
rctbiu aeqnalibns, acatis, corolla obtasiascula brevioribas. Tor- 
9* Agrostis compressa Torre^. Cai.- of pianie of N* York. 
^stU Torrejana SchuU. Mant. 2. 203. Colpodiam compres- 
H^ Trhn. ffi Spreng. N. Enid. 2. 58. Yilfa compressa Trin. 
'**/or. 158. — Amcrica borealis. — Glhmae flore breviores, 
ll^BS^e, acatae, aninerviae, glabrae; inferior panlo brevior. 
y% caDnlo stipitatas. Palea inferior oblonga, obinsa^ 1-3-ner- 
^^ cbarfaceo-herbacea; snperior paalo longior^ obtasa, apice 
^"^ (Trin.) 

AGROSTIS hlNS. 

Spiculae aniflorae. Glumae 2, sabaequalaf , florem ple- 
nque muho superantes, carinatae, muticae. Paleae 2; infe- 
>f dorso aristata, rarius mutica; auperior bicarinata, inler- 
^ niinufa, saepe nulla (Trichodium auct.), nonnunquam ad 
*UB pedicello aubuIato'aIterius florb instructa. Stamina 1-3. 
^arium glabram. Stigmata 2, terminalia, subsessilia^ plumosa. 
[ttaiiiulae 2, glabrae, subintegrae. Caryopsis libera, glabra. 
^omina eaespiiota, Cu/mi simpUcet vel ramoti. JFoiia plor- 
> fnterdum invobiia. Panicu/a dijffuta^ rariut cotUraeia; 
^ii fateiculato^verticiBaiit; tpicuUt pedieeUaiit. 

1) Species genaioae. 

^. A« CRHnTA J^rotm. I^d. 1. 170. Monandra; panicnla 
B^ta; glumis longe acaminatis; perianthii valvnlis exteriori- 
i glama ^ bBevioribus: arista dorsali^ «exies lon^ore; vagi- 

scabrioscalis. Br. Anthoxanthum crinitam JUnm. Suppi. 90. 218 GRAMINEAE juss. (Agrostis.) 

Forsf. Prod. n. 18. Laim. Nov. HoU. 2. 115. t. 263. CinDacii- 
niia TWn. Fumd. 118. Apenk crinita Beau». jigroat. 31. Mueb- 
lenberd^ criniU Trm. Uni/lor. 192. — IVova Holiaiidiay Non 
Zeelandia. 

2« A. 8CIUREA Brown. Prod, l. \Ti. Monandra; panicoli 
elongata; glumis acnminatis ; valvula exteriore perianthii cmargi- 
nata, miuorem glnmae acqnante; arista dorsali, valvnla qnadn- 
plo longiore ; vaginis laevibus. Br. Vilfa ? sciurea Beauv. A^> 
16. Mnehlenbergia ? sriurea Trm. Unijlor. 193. — Nova llol- 
landia. 

3. A. RARA Brown. Prod. i. 171* Monandra; paDicalasob* 
coarctata; ramis panciflorisj perianthii valvula exteriore glo- 
mam aequante, juxta apicem arista flcxuosa longissima; Ta^oii 
scabriusculis. Br, Yilfa? rara^eativ. Agrost. 16. Muehka^- 
gia ? rara Trtn. Uniflor. 193. — iVova Hollandia. 

4. A. QUADRISETA Broum. Prod. 1. 171. Trin. I7m/3br.20i. 
JEHusd, Ic. 3. I. 33. Triandra; panicula cjlindracea; rasiu ^ 
mulisque imbricatis ; glnmis acuminatis ; valvula exteriore peiuit- 
ihii glabra, arista infra medium dorsi, glnmis duplo longioK 
apice 4-dentata; dentibns setaceis, interioribus brevioribus. ^- 
Avena quadriseta LabHL JVov. UoJL i. 25. /• 32. Boem. «tSc^ 
Syaf. 2. 676. Calamagrostis quadriseta Spreng. Sysi. 1. ^^ 
Pentapogon Billardierii Beauv. Agrosi. 34. t. 6./. 11. — ^^ 
Hollandia. 

5. A. CVLINDRICA Brown. Prod. 1. 171* Triandra; f^ 
Cttla cjliudracea; ramis imbricatis; glumis subacuminatis ; yi^ 
exteriore perianthii obtusiuscula^ subintegra, juxta basim aristi 
glumis parum longiore; foliis planis. £r. Vilfa cylindrica JJ^' 
Agroet. 16. — Nova Hollandia. 

6. A. MONTANA Brown. Prod. 1. 171. Triandra; panif»^ 
subcjlindracea ; ramis imbricatis; glumis acuminatis^ colon^** 
valvula cxteriore pcrianthii pubcsconte, scabriuscula, apic<^'*^ 
dentata, infra mcdium aristata ; foliis involuto-setaceis. JSr. ^^ 
montana Beauv. Agrost, 16. A. monticola Boem, et Schidl^^l^ 
2. 359. — Insula vau Diemcn. 

7. A. LOBATA Brown. Prod. 1. t71. Triandra; paniff* 
subspicata, decomposita, lobata; ramis ramulisquo inibricatL*> 
glumis acuminatis; valvula exteriorc perianthii scabriascui^ 
apice 4-dentatay subaequali, juxta basim aristata. Br. Viir*' 
lobata Beaw). Agrost, 16. -<- Insula van Dicmen. *- Glni»^ 
panlo inaequales^ florem longe superantes. Arista dorsalis* 

8. A. DULCis Sihth Cnlmis simplicibus^ subgeBi^* 

latis ; foiiis scabris ; vaginis glabris ; panicula ramosissima, f^ 
verticillata, coarctata; glumis acqualibus; paleis subacqnalib"^ 
glumis dimidio l^revioribiis. JSCth. Yilfa dulcis Beawv. Agro^' ^\ 
Ihsmh. et Kunth, Nov. Gen. i. 138. Agrostis vulgaris r <1b1<J 
Pers. Syn. 1. 75. — Mcxico. © -^ faicac 2, muticae. ^A r 
quente diversa? GRAMEVEAE juss. (Agrastis.) 219 9. A. ALIU St^uiad. Germ. 1. 209. Meri. H Kodk. Ga 
1. 506. Panicala floriferm difliisa, oblongo-coiiica; ihielifcni 
eMrciaU; nmiilis paleniilNis tcI reflezis, scabris ; ligula oUoiiga ; 
foiiis liBcaribns. Sehrad. Pbalaris seinirerficiUata Fwk. Atg. 
17. (Me DtUU.) A. stolonifera Xtim. Sic€C. m. 66. Itar, Dmi. 
L 564. JVaUmB. Upe. 26. A. riTnlaria Brai. Lmg. 75. (leile 
Siiml) Yilfa alba Heiiiiti. jigroti. 16. A. aiolomcans BetB. m 
SthJt. Mmmi. 3.567. A. mntabilis SOHt. Omii.36. (ietie SmuilL) 
A. £iwa ei sjlTaiica Mbsi. Grmm. 4. I. 55 el 58. 

a) A. albaXam. fi^. 93. PolL PmL «.74. fi^muL 4grof#. 
1. 76. A. stolonifera lfo«l. ^rom. 4. i. 56. A. am- 
bigoa Hoem. ei StAuli. Syei. 2. 354. A. poljmorpba 
C Bmde. AngL 32. 
lO Schrad. Germ. 1. 209. I. 2./. 1. A. decnmbens fi^oiul. 
Agroei, i. 78. A. eoarctata Boffm. Gerwu ed. 2. !• 
37. A. capillaris PoO. PaL n. 72. Leere. Berh. n. 54. 
i. 4. y. 3. A. Tsria Boei. Gram. 4. #. 57- Jfg' eimeira. 
7) A. gigantea Gamd. Agroei. 1. 81. A. alba Boffm. Lc. 

36. (Leers. Berb. I. 4. /1 5.) 
^ A. gigantea JRolA. Crerm. 1. 31. ei. 3. 83. A. com- 

pressa Wm. m Vei. Mag. 11. 39. 
pomila. 

A. sjlTatica XmR. Spec. 1665. FraOfi. »S^. 1. 371. 
^) A. panciflora Schrad. Germ. 1. 205. I. 3. y. 2. A. 
patala Gamd. Agroei. 1« 80. 
- Eoiopa, Sibiria, Sinns Nootka. H, 

10. A. CAVUJMMM Lmn. Spec. 93. (excL eyn. ei deecr.), 
^A- /c 3. #* 54. Trifi. /r. 3. /. 25. Panicnla capillari, pa- 
'^^ilexnosa; caljcibns snbulatis, aeqnaiibns, glabris^ mnticis* 
^^">^ Vilfa capillaris Beaut. Agrosi.HT. Agrostis ddicainla 
^*^'. Ckior. Biep. n. 254 ? — £aropa. — Mntica. • 

li* A. STRAMINEA Barim. Gram. Scand. 4. Srhmli. Mani. 2. 
91. Panicnla oblonga; ramis glabris: coroUae TaiTnla exteriore 
>pn iDfdinm dorsi arisfata; arisia caljrcem aeqnante; lignla 
Uon^. BaHm. — Littora lloUandiae. — Varietas A. albae ? 
1'^. A. STOLONIFERA Xtiin. herh.y Smiih. Brii. \. 80. Pani- 
>b coarctata ; cnlmo ramoso, repente ; floribns oongestis ; calf- 
^^ aeqnalibiis^ lanceolatis, pnbescentibns. SmUh. A. poly- 
^n>b 6 Buds. Ang. 31. Agrostis TcriicUlaia Vm. Ddph. 74. 
^e fkhrad.) Trin. Uni/hr. 195. Ejusd. Ic. 3. /* 36. A. densa 
M- nor. fli. 142. VUTa siolonifera J7eouv* Agrosi. 16 1 — £n- 
pa. 2j. — Conf. cnm A. alba. 

13. A. GltOiiERATA. Cnlmis ereciiS| ieretibiiSy simplicibns, 
P^ foliisqne planis scabris; panicnla erecta, spicaeformij de- 
^ intermpta; ^umis inaeqoalibns, acuiissimis, scabris, flore 
^oribus; paleis aequilongis, apice bifido-deniaiis. PresL Vilfa 
taerata PresL tn Bd. Baenk. 1, 239. — Pernria. 2|. 

14. A, MURiCATA. Culmis ereciis, ierctibus Taginisque gla- 220 GRAMINEAE juss. (Agrostis.) 

hns} foliis «cabrU; HguU orata; panicala erecta, ctoiktracla, ipl- 
cato-lobata $ rhacbi nuniaqae scabria ; glmnis aubaequalibas, nervo 
hiapidis; flore dimidio breTiore; palea inferiore triniucroiiaU, 
3-nerYia; superiore dimidio minore^ mucronata^ bideDticubti. 
PresL Vilfa muricaia PresL tn Rel. Haenk. 1. 240. — Femia. 

— Habitus Yilfae verticillatae et glomeratae. (Presl.) 

15. A. TENUIFOLIA Bieb. Flor. 1. 55. (v. «. m herb* Jk^) 
Trin. Uniflor. 205. Ejued. Ic. 3. t 35. Panienla oblonga, pa- 
tentiuscula, scabra; caljcibus aequalibus^ acutis; foliis iiocari- 
setaceis. Bieb. — Caucasus. H> — Similis A. albae. 

16. A. EXARATA Trin. Uniflor. 205. Ejttsd. Ic. 3. U % 
Radice fibrosa; culmis erectis, simplicibns Taginisqne solcaio- 
striatis et glabris ; foliis linearibus^ acuminatisy planis, retronom 
scabris; panicula ramosa, erecta, contracta; ramis semiTeriicfJ* 
latis^ adpresso-erectisy hispidis ; glumis acuminatis, carina iea^* 
Gnlatisy florem muticum duplo snperantibus ; superiore pauloVc* 
▼iore. Trin. — Insulac Aleuticae. (Unalaschka.) — ' Palea iaf^ 
rior dorso exarata. (Trin.) 

17. A. INTOLUTA Poir. Encycl. wppL 1. 272. Panicolaao- 
gnsta, spicata; foiiis glabris, involnto-subulatis ; enlmis ramosls 
geniculatis. Potr. Yilfa involuta Beaw. Agrosi. 16. — ^f^ 
Maroccanus. — AfXinis A. albae. (Poir.)* Sprengel ad A. fif^ 
tam trahit. In herb. Desf. non amplius suppctit. 

18. A. VUL6AR18 IVUh. Brii. ed. 3. 132. SmUh. BrU. ll 
Schrad. Germ. 1. 206. Meri. ei Koch. Germ. 1. 505. Fanic«l> 
oblongo-ovata ; ramnlis divergentibus, scabriusclilis ; ligula bFta 
truncatar; foliis iinearibus. Meri. ei Koch. A. stolonifera T^ 
PaL n. 71. Roih. Germ. 1. 32 H 2. 64. A. capillaris ScMt' 
Handb. 1. 37. A. hispida Wmd. Spec. 1. 370. A. liihiiaiafi 
Bess. m SchvU. Mani. 3. 568. A. mbra Wahlenb. Ups. «• ^^' 
A. polTniorpha q Huds.Angi. 31. Trin. Ic. 3. #.31 ei t 32. > 
vulgaris et divaricata Hoffm. Germ. ed. 2. 1. 36. 37- A. ^'^ 
cea et verticillata ThwU. Paris. 2. 35. 36. A. frondosa Toof^ 
tn Spreng. Pvg. 2. 5. 

P) A. stolonifera Leers. Herb. i. 4. f. 6. A« tcnella //o/*' 
L c. 36. 

y) A. pumila Linn. Mani. 31. fViUd. Spec, 1. 371. 

d) A. sylvatica PoU. Pai. n. 73. Roih. Germ. 1 . 32 f< ^-* 
86. KoeL Gram. 92. 

c) A. rubra lAnn. Spec. 92. Wahlenb. Lapp. 23. Tri>- 
/c. 3. i. 34. A. vulgaris /9 Schrad. Germ. 1. 2(K). ^ 
3. y. 1. Trichodium rubrum Roem. ei SchuU* ^ 
2. 281. A. decumbens Hosi. Gram. 4. /• 31. 

— Enropa, Insula St. lielenae. 2). 

19. A. 8TRICTA WUid. Spec. 1. 366, Panicula clon^*^ 
stricta; corollis caljrce roinoribus; arista e basi petali, tortiih 
flore longiore. WiUd. Trichodium strictum Roem^ el 5^ GRAMINEAE Juss. (Agrosds.) 221 5yi/. 2. 281« — America liotealis, Groenlaii&u — 
A^osiidi rabrae. (Willd.) 

2a A. JuRfiSfll Link. in S<Arad. Jomn. 1799. 4. 312. Trm. 
Umfhr. 205. Ejuad, Ic. Z. #• 29. Foliis plaDis; ligula breTi, 
obiiimscala; paoicala contracta; calj^cis valmlis sabaeqaalibiis, 
obiosiiisciilis, dorso sermlatis. IMcm — fiispaDia, Lnsitania. — 
Affinis A. bispidae VFtZU. (Lk.) ^ 

21. A. BergUna Trin. Umfiar. 203. Ifee» o5 EeenB. m Zm- 
flOMi 7* 296. Panicola patente, panciflora; periantbio (dorso 
breTi-setigero) glamas aeqnante ; ralrala saperiore panlo minore ; 
folib ananstissiniis. TWn. Agrostis capensis Sieud. m Ftora 
1S29. 2. 467. n. 53. EckL Herh. n. i93.(ie*ie Neee.) — Cap. b. spei. 

22. A. 6RMINATA Trm. Uni/lar. 207* BSned. le. 3. i. 28. 
Radice fibrosa; cnlmis cacspitosisy erectis Tel genicobito-adscen- 
deDtibas, filiformibas, glabrie ; Taginis snlcatis, glabris ; foliis mt^ 
gnsiiMiuiis, glabris; radicalibus inyolato-filiformibas; calmeis 
planis; panicala ramosa, depaaperata, diffasa; ramis geminis^ ra* 
liitt 4-3-nisy patentissimis, filiformibas, bispidis, sapeme flori- 
(m»', pedicellis apice incrassatis; glamis acatissimis; inferiore 
panio longiore^ carina denticnlata, florem aristatnm gjabram da- 
plo ioperante; arista bispidula, glamani sabaeqaaiite. TWn. — - 
IbsiiIm Aleatieae. (Unalascbka.) 

23. A. IIIA6BLI.ANICA Lqm. lU. i. 160. CaljTcibas birsatis, 
coroUa dnplo longioiibus; petali exterioris arista recarva^ lon- 
giascoJa. Lam. Yilfa ? magellanica Beauv. Affroei. 16. — Ad 
f retnm Magcilanicum^ Insulae JHadoTianae. 

24. A. CAESPlTOSA Gaudif^. m Freyc. lOn. hoi. 407- Culmo 
^Kcto, simplici, siriato, glabro; foliis planis, scabris; panicula 
cpicaeformi, crecta^ basi interrapta; glumis subaequalibuS) dorso 
rbaeUque ciHato-scabris, paleas duplo superantibus ; arista gtu* 
Bas aeqoante. €fandich. — Lisulae Maclovianae. 

25. A. MARiTiMA Lam. lU. 1. 161. EjuMd. Encyd. L 61. 
CnadL GaO. 3. 23. Trin. Umflor. 194. Panicula spicata; rama-< 
tis brcriasimis; calycibus muticis^ laeTfbas, aequalibus. Lam^ 
Vilfa maritima Beamy. Agroet. 16. 

f^ snbrepens. Cand. Milinm maritimnm €Zemeni. Eneay. 
285. 
*^ Gallia aastralis. 2^ — Paleae 2; inferior iiifira apicem bre* 
^tcr aristata. Caryopsis glabra, libera. Affinis A. mlgari. 

26. A. PALLIDA Ckind. Gatt. et^tpL 251. Cand. ei Dahy, 
^oianicon 1. 504. Trin. Uniftor. 210. J^d. Ic. 3. i. 30. Cul- 
Bo erecto genicnlatoTe ; foliis planis, angnstissimis ; ligola ob- 
loiiga, bidentata; panicula ramosissima; glumae yalmlis snbae- 
inalibus, acuminatis, exteraa dorso subciliato-scabra, perigonio 
biplo longioribus; glumella obtnsa, brerissime bimncronnlata ; 
ttista dorfali recta, gluma duplo longiore. CandL ei Duhy. Agro- 
rtis (Agraalns) anemagrostoides Trin. m Spreng. JV. Enid. 2. 56. 
f^e Trin.) «— Corsica,. GalloproTinda, Calabria^ Lositania. Q 222 GRAMINEAE juss. (Agrostis.) 

— Palea raperior nulla. Sprengd (Ciir. poMi. 337*) Imc dadl A. 
exaraiam Trin. 

27. A. SETACEA Cwri. Lond. 6. /• 12. SmUJL Brii. 1. 79. 
^fig/. Boi. i. 1188. Trtn. Uniflor. 212. Galycibiu lanceolaiis; 
corolla baai aristata; arista geoiculata; foliia xadicalibns setaccU. 
SmUh. A^rostis setifolia Broi. 7 Tricfaodium setaceuni JZocn. 
ei SchuU. Sysi. 2. 280. A. canina r ¥VUhenng. (exd. «yn. Undi,] 
A. rubra § Wahienh. (Uete SmUh.) Yilfia setacea Beavv. JgnML 
16« -^ Anglia, Gallia, Lusitania. 2|i 

28. A. GLAUCINA Baei. Suppl. 25. Cand. GaU. enppL 251. 
Ckind. ei Ihihy, Boi. \. 504« Foltis angustissimis^ planii, gbn- 
cis; panicula contracta; pedunculis scabris; glumae valvnluacii- 
minatis, subaequalibuS) pcrigonium paulp superantibus ; glomella 
apice bimucrpnulata; arista basilari, geniculata, spiculam piah 
superante. Cand. ei Duiy. Trichodium glaucinum Hoem. dStid. 
Syei. 2. 281. — Andegavia. 2^. — AOinis A. setaceae. (CanA.) 
Sprengel cnra A. rnpestri WiUd. conjnngit. 

29. A. PUSILLA Duftior/ter, Agroei. 129. Glnmis carina tor 
bria; coroUa infra mcdium aristata; arisla geniculnta, alba; («■ 
liis radicalibus setaceis; ligula foliomm inferiorum obtasay t» 
periorum multifida; radice repente. VftnHaU. Trichodium posi^ 
lum Van HaU. Flor. Bdg. 1. 56. — Belgium. — flledia inttf 
A. setaceam ei glaucinam ; differt ab hac glumis scabrisi ab h 
radice repente. (Yan Hall.) 

30. A. CAMINA JAnn. Spec. 92. Leere. Ilerh. fa. 52. i. ii- 
2. Hoei. Gram. 4. i. 53. Meri. ei Koch. Germ. 1. 512. Tri^ 
I/m/Tor. 208. Panicula diflusa, ovata; ramis divergeniibaS; sca- 
briusculis ; glumis ovaio - lanceolaiis^ acutis ; floribua infia vt 
dium aristaiis; foliis radicalibus setaceis. Meri. el Koch. Tn* 
ckodium caninum Schrad. Germ. 1. 198. Agrauius aknlmisBm' 
Agroei. 5. f. 4. f. 7« Agrostis varians ThuJdl. Par. 2. 35. ^ 
vinealis Schleich. Cai. A. paliida Schkuhr. Handb. 3. Nadiit' i' 
A. alpina Leyee. HaL n. 67. Boih. Germ. 1. 31 ei 2. 82. ^ 
hjbrida Gaud» Agroei. 1. 66. Trichodium hjbridnm Boem^f^ 
SchuU* Syei. 1. 66. Tricliodium diflusum Link. Enum. 1.^' 
(ieeie Link.) — Enropa, Sibiria. l^ — Palea superior noSa. 

31. A. NUTKAENSis. Culmo erecto, tereti, glaberrimo; ^*- 
ginis foliisque scabris; ligula exserta, ovata; panicula ramotf) 
paieniissima; glnmis nervo scabris, paleas 4-denticnlatas sup^, 
raniibus. Preel. Trichodium album Preei. in Bd. Haenk. 1. 24^' 
-^ Sinns Nuiltaensis. 2|< — Affinis A. caninae ci albae. (Vm^) 

32. A. TR6PICA Beauv. Flore dOware 2. 37« i. 80. V^ 
cula coarciaia; axi, ramis glumisque piiis hirtis; arista supra 
medium inseria. Beauv. — Insula Franciae. 2|i 

33. A. ALPINA Scop. Cam. 60. Cand. GaU. 3. 20. Mert» f^ 
Koch. Germ. 1. 515. Panicula ovali - oblonga ; ramulis patuU^ 
hispidulis; glumis lanceolatis, acuminatis; flosculis basi ariita- 
iis; foliis radicalibus setaceis. Meri^ ei Koch. A. rupesiris JVi^^ GRAMINEAE luss. (Agrostia.) 223 

S^ 1. 368. (nec AO.) BmI. Gram. 3. i. 50. A. resincoicles 
ViO. Ddph. 2. 76. Tridiodiiim nipeslre Schrad. Germ. 1. 279. 
. 3./. 5. A. flaresceDS Ifo»/. Gram. 4. /. 52. (^ietie Mert,) 
rrichodiiuii flarescens SchvU. Aueir. 1. 165. ArensL emTmUt.AIL 
^ed. 2. 255. (ieeiUmB Uoei. ei Meri.) — Earopa. *- Cmif. Trin. 
Jniflor. 210. 

34. A. RUPBSTRis ASL Ped. n. 2161. Cand. Gatt. 3. 21. 
Nia^. ff Koch. Germ. 1.514. Paniciila angaaiay oblonga; raino- 
lii {lateDtibas, glabria ; glninis luiceolaiis, acniis ; floribns infra 
Bf£un aristaiis; foiiis radicalibas seiaceis. Meri. H Koch. A. 
iriacea VUL Ddph. 2. 76. (nec Sm.) Hoei. Gram. 3. /. 49. A. 
^Y^WUULSpec. 1. 368. (nec Scop,} Tricbodiam alpinnm ScArail. 
^eru, 1. 200. i. 3. /• 4. Agranlas alpinus Beauv. Agrosi. 5. 
- Eoropa media. 2|< — Confl Trin. Uniflor. 211. 

35. A. TOLUCC£NSis Humb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 135. Cnl- 
fto eTecto, simplici foliisqae glabris; panicula ramosa, coarciaia; 
^umis dono scabris, acqaalibas ; paleis glamis dimidio brevio- 
ribm, inferiore qaadri-^ superiore bideniata; arisia glamas sab- 
i^oante. Kih. — Mezico, Peravia. 2|« -« Palea saperior nalla. 
I. alpijiae simillima. 

o6, A. ^TRESCEXS Humb. ei Kufdh. Nov. Gen. 1. 135. Cal- 
10 eredo, simplici, glabro; foliis scabris; panicubi ramosa, ver- 
^Uata, paiala; glumis aeqaalibas, dorso ciliaio-scabris ; paleis 
Isnis dimidio brevioribus, infcriore quadri-, superiore iriden- 
ita; arista glumam subaequanie. Kih. — - Mexico. 2|. — Paiea 
■poior nulbu Praecedenii proxiaia. 

37. A MEXICANA. Culmis ereciis, glabris ; foliis planis va- 
iDuqoe scabris; panicula coniracia, spicaeformi; spiculis lanoeo- 
'^i<; gluinis aeutissimis, scabris, palea longioribus; arisiis spi- 
^ excedeniibus, supra medium dorsi oriis. PreaL Agranlus 
»»cuiiis PreU. ut Rd. Haenk. 1 . 236. — Mexico. 2(. — Qaoad 
k'tiiiD Agrosiidi ioluccensi similiima. (Presl.) 

38. A. PUI.CHELLA Kunih. Gram. 1. 70. ef 2. /. 128. Cnl- 
< ereetis vel adscendeniibus, simplicibus ; foliis planis^ inieme 
^ria, exieme vaginisque glabris ; lignla elongaia, fissa, gtftbra ; 
nicula ramosissima^ veriicillata^ difTusa ; glumis subaequalibasy 
^ Mspido - scabris , florem saperaniibns ; palea snperiore 
^j inferiore S-nervia^ mniica. Yilfa elegans Humh. el Kumih. 
^ Cen. 1. 139. A. elegans iloem. ei St^ut. Syei. 2. 362. -~ 
uio. 2li 

39. A. fAsciculatA Boem. ei Schuli. Syei. 2. 362. Kunih. 
^ 2. /, 129. Culmis ercctis vel geniculaio-adscendeniibas, 
■osis, inferne radicantibus ; foliis planisy uirinque margineqne 
l>na; vaginis glabris; panicula ramosissima, vertidliata, dif- 
t; glnmis snbaequalibus, carina bispidulis, florem superanii- 
t; palea snperiore minuiissima, subrotunda; inferiore enervia, 
tica« Vilfa fascicnlaia Humh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 139. — 
ito. 2|. 224 GRAMINEAE jijss. (Agrostis.) 

40« A« DISPAR Mieh. Fkr. 1. 52« Erecia; majiiscnla; pi' 
nicula laxa, siibYerticillaio - pyramidata, miiltiflora; glninae iiniit> 
cae valvia ezterioribas mnlto majoribns, intcrioram alicn mioi- 
ma« Mich* Tricbodium elainm Pursh^ Flor, 1. 61^ Comiicopiie 
altiBsimum WaU. CaroL 74. Yilfa diapar Beauv. Agroit. 16. - 
America borealLs. 2^ 

41. A. LAXIFLORA Richards, App. 3. (MuehienL Deter,9\t\ 
Kunih* Gram. 2. i. 130. Culmis erectis^ simplicibns « filifons- 
hnSf siriaiis, glabris; foliis convoluto-setaceis, scabrinsculu; n- 
ginis sulcato - striatis, glabris; Ognla elongata; pauicnh diiTn»: 
ramis capillaceis, elongatisy bispidulis, pateniissimis, apicen> 
mosis, geminis, infimis semiverticillatis ; glnmis sabaeqoaiibiu, 
acuiatis, l-nerviis, carina bispidulis^ florem glabrum imberbfi 
muticnm superantibus; palea superiore minuia. MTih. Tricho^>i 
laxiflomm Mich. FTor. 1. 42. I. 8. Pureh. Flor. 1. 61. Corvoco- 
piae byemale WaU. CaroL 73. A. scabra JViOd. Spec 1. 3iO. 
fteeie Pursh.J Muehienh. Descr. 61. A. laxa Schreb. Gram.i^t^ 
Pureh.y Tricbodium iaxum et Mueblcnber^anum SchuH, ^ 
2. 157 ei 159 f Tricbodinm no. 5. Muehietth. Deecr. 62? i 
Micbauxii var. b. a. Trin. Uniflor. 206. — America borealisi) 
(2(. ex Pursb.) 

42. A. HONTEVIDENSU Spreng. ineiLf Neea ah E»enh.i»M 
Brae. 2. 403., Kunih. Oram. 2. i. 169. Cnlmis ramosis; ^ 
linearibusy inteme scabriuscnlis, exteme vaginisque glabris|p^ 
cula diiTusa; ramis capillaceis, tricbotomis, bispido-scabris;if 
culis longissime pedicellaiis ; glumis aequalibus, carioa 8Cil»r>< 
palea inferiore dorso arisiaia, supeme 4-nervia, apice bidest^^''! 
superiore minuia. JSRh. — Monievideo. 2|« — Agrosticli bxiilH 
rae simiUima, sed arisiaia. 

43. A. CoRxucoPiAE Frae. Monogr. c. icone. Panicola i|| 
mosissima; ramulis tricbotomis, pateniissimisy faispidis; tM\ 
bus acuiis; coroilis muiicis; cnJmo decnmbenie, ramoso* V» 
Tricbodium decumbens 3Iich. Flor. 1. 42. fVmd. EtiM^^l 
Pur4h.FlorA. 6i. A. anomala Hliid. Spec.i.510. (ieete0] 
A. Micbauxii var. a. Trtn. Uniflor. 206. Comuoopiae p^ 
nans JVaH. Car. 74. — America borealis. 2|< I 

44. A. ELE6AN8 Thore in Lois. Noi. t. 1« /. 1. ei /otir»^ 
boi. 2. 207. i. 8./. 1. Poir. EncycL suppL 1. 255. Cand. et D^ 
Boi. 1. 503. Trin. Untfior. 204. J^d. Jc. 3. i. 26. Folib j 
voluto-subulaiis ; culmo erecio, simplici; panicula laxa, cap^ 
pedicellis laevibus, tcnuissimis; glumis laevibus, acutis; p'^? 
nio obiuso, 1-valvi. Cand. ei Duhy. A. capillaris J^oref €%AV'1 
Tricbodium elegans Hoem. ei SchvU. Stfsi. 2. 283. — ^^ 
Aqnas Tarbellicas. j 

45. A. TBiCHODES Boem. ei SchuU. Sjfsi. 2. 361« C*aH 
geniculaio-adscendeniibns, simplicibus; foliis vnginisque scM 
panicula ramosa, veriicillaia^ diflusa; glumis aequalibasy ^^ 
ciliatis; paleis glumas panlo superaniibus , deniicalatis* ^ GRAMiNEAE jussV ((A^rc/siiaJ) &S25 

<les ^ei^. jSyi^. 1. 276. — Penivia. Q — Glamb^paka» Attl^ 
aequuites. - • '. . • . \ . : / < i 

46. A. TeifERRtuA 9Vliu I/iit/for. 2()5. RddiU 2, 1, 1ae«i^ 
\m, eireiter a iuedio floriferis ; (ioeuslis tentfrriaiisy^ periMllhio 
imitieo, giimiis ol>iafliii80iiK» paalo' breviore ;• vnWuUk strporioro 
•Weia; foliis seiaoeis. Trin. Afprt(M$ f^MMAmlkHs. -— His^ 
puua meridionalis. — Trinius posuit inier A. elegantetn ThoM 
«t A. Joressi XtnAr. • ' ' . • * t :• : ' . • 
) Spedes anomalae. Pediccllos, alierius floris.ad basim palea^ 
superioris. {ASBXj^i^iufSTja Trin.) 

47. A. Spica TEsm Linn. Spec. 91. WUU. 8pee* 1. 3^51. 
^ iM. #.951. JFIor. Haii. f. 853. Hosi. Cram. 3. 1.47. iSdbrML 
^m*. 1. 203. Jlfer#. ee JTocA. Germ. 1. 504. Paiiicvia aifl*ttsa^ 
BKiltifiora; flosculo infira apicem arista longisrima subflexuosa 
mttnicto; aniberis lineiiri-^oblongis. Meri. ei JSToch: Anemagro- 
>tuS]iica yenti TVtn. Fund. 129. Ejued. Unijlor. 2iS. Agrotftia 
pnpBrea C^otfdL Agrosi. 1. 70. (/es#. Meri. ei Kbch.) Apera 
^pica Tenii Beawt. Agrod. 31. Apera purpurea jReicAeni. FIot. 
^xcwn, 25. — Europa, Sibiria. . < 

hi> A. INTERRUPTA lifin. Spec^ 92. {VaUi. Parie. i. 17. /. 
4.) Hm Sjpec. 1. 362. S^rad. Germ. i. 204. Merf. ei Koeh. 
^trm. 1« 504. Panicula augusia, coarciaia; ramis semiverticil- 
btis; bferioribiis remotis; arista longissimay subflexuosa, infra 
ipiceiD paleae exierioris ; antberis subroinndo^ovalibns. Aneaia- 
pottis inierrapia Trtn. Fund. 118. Apera inierrupia Beauv. 
4^1^.31. Cjrnosurns splendens Tenore. (ieeOhue Boem. ei SchuU.y 

Aii«ttagrosiis Spica Tenii var. e. Trin. Unifhr. 215. En- 

^ meridioDalis. 

3) Species dnbiae. 

49. A. HTGROKETRICA iVees ab Esenb. in Mari. Bras. 2. 404. 
^is panicalae . couiraciae spiciformis snbfascicnla.tis, scabris; 
picnlis subsessiKbns ; flosculo ghimam superiorem aeqoanie; 
alea inferiore apiee biseia; superiore nulla; callo aniice barbu- 
^; seia sabbasilari, glumis duplo longiore; foliis linearibos, 
'^^y giabris. JVee». ^ Brasilia meridionalis. 

30. A. Prbslbi. Cftespiiosa; foiiis rigidis, brevibus, cana- 
cobtis, obtasis, giabris; colmis iereiibus; panicula coarciata, 
^ieaia, ovaia; arisia supra basim ekiaia, recia; palea inferiore 
ioervia. Preei. A. caespiiosa Pred. tft Bd. Haenk. i. 237* — 
•myia ? -^ Habiius Airae spicaiae. Glumae carinaiae. Palea 
rerior apice 3-mucronaia. (Presl.) 

51. A. RIGBSCENS Pred, tn itel. Haenk. i. 237* Caespiiosa; 
Bis rigidis, culmum superaniibns ^ canaliculaiis, glaberrimis; 
bnis iereiibns; panicula coniracia, spicaefonniy lineari^ arisia 
medio d<irsi enasoenie, recia; palea inferiore 5-nervia* PreeL 
iuxTH. Syxofb. I. I 15 ] 281$ GRAMINEAE juss. (Agrostis.) 

f 

^'- Pfnyvb ? 21«. -f- . Palea iBfivipf 4rmiicroiiata« AifiiiU pr^ce- 
deoti- ^resL) .... 

52. A. MUCROifATA Pred. in BeL Uaenlc. 1. 238. CqIido, 
va^is foliiflqne ecabris, plania; paniciila ooDiracta, snliipia^ 
foAni; glumls nivarouaiie, nerfo eeidiris, flore breTioribof; p- 
le& inferior0 S-nerrja, e dorso aristata \ arisia longiiodioe palne 
Ulaciniatae; palcA. auperiore acntiaBima, iniegra. FretU — P>' 

fcda? . 

53. A. . ARUKDINACEA Pretf. Ifi JRe/. naenk. 1. 238. CoIbo 
ere^to, simplici, tereti foliisque scabris; vaginis glabris; pani- 
cnla jrambsa, contracta^ nutaiitc; glnmis subaeqnalibns, ncrvo 
scabris; flore villis basi cin^to^ longitndine glumamm; pal«« 
aequildngis; iqferiore .bideniaia; supcriore integra; arisia fnb- 
dorsali^ paUa .breViore.. Pre^ — JPeruvia, 2|< — Habiius cdju- 
dam Calamagroatidis, cui ob pilos florcm cingenies propafu? 
aed arista dpraali diaiincta. (Presl.) 

54. A. NABfA. Culmis caespitoais, vaginis foliiaque f^Un», 
convoluio-setaceis^ panicnla secnnday coniracta, spicaefonni, aub* 
plici; rbachi scabra; glumis unincrviis, palea apice denticiilit< 
S-nervia longioribns. Preri* Trichodium nanum PretL tti ii^ 
Haenk. 1. 243. — Pemvia ? 

55. A* OJLABRA. Culmo tereti vagioisque glabris; i^ 
acabris; panicula semiverticiUatay paicntissima; rbachl glabeniin; 
g^umis aubaequalibus^ uninenriis, nervo scabris; paleis |^<* 
breviqribus, «-deniaiisy 5-nervii8. PresL Trichodinm ^i** 
PreeL in MeL Bawk. 1. 244. ^ Chili. 

56. A. Fi^RBEiA Brown. Prod. 1. 172. Panicula capinan< 
glimiarum carinis nudiusculis \ valvnla exieriore perianthii loBp* 
iudinaliier pubescente, apice biarisiala, basi arista glumu ^p^ 
longiore; foliis subsetaceis. Br. Yilfa ? plebeia Beauv. Ap^' 
16. Lachnagrostis plebeja Trm. Unifhr. 217* — IVova Boi' 
landia. 

57. A. MBQU Carmich. m Linn. Trana. 12. 504. C^ 
filiformibus, ramosis; foliissetaceis; panicnla simplici, rani;^ 
m&B acutissimis^ pubeseentibus ; carina longitndinaliter dea^ 
laia; perianihio sessili, imberbi; seta ierminali valvnlam suba^ 
quante. Carmich. — Insula Tristan da Cnnha. 

58. A. ToRRByi. Pauiculae contractae pedicellis snp^i^ 
incrassaiis ; caljdbus cuspidaiiS) coroUam snperantibus, gla^' 
rimisy coloraiis; coroliae scabrae arista elongata; culmo csesfi' 
ioso; foliis disiichis, rigidis, convolntis. 8pr. A. caespito^ 
Torr. tfi Spreng. Cvr. posl. 31. — Ripae flominis Missuri. 

59. A. AIROIOES Torr. in Spreng. Cnr. posf. 31. PaBieoli 
pyramidata^ glabra; caljcibus coroila brevioribus; valvnla alt^ 
acnia, aliera obiusa; Ibliis linearibus^ glabris; vaginia ore \>^ 
baiis. Spr. — America borealis. 

60. A. BREViFOLU JNfuU. Gen. 1. 44. Culmis aolidb, eoB* 
pveasisy subcaespitosis, basi ramosis, creciis; foliis anguste i»* GRAMINEAE juss. (Aerostis.) 227 Bnkiisy eneGa, cafano onilio breTioribiU) paniciila eomposiia ra- 
eemis aliernis adpressiv iniemiptis j caljce aeqnali, breviier acn- 
■unaio, coroUa mnlio breTiore; corollae TalTulia anbaeqnalibnay 
lobieretibua, coloratia; glnma dorsali breriier mncronaia. NuUm 

— Ripae flumniia MissnrL — Affinis Agrosiidi indicae. (Nuii.) 
Sprengel ad A« compressam Torrey. dncii. 

61. A. FiLiFoiaA Xtfi^. tn St^ad. Jamrn. 1799. 4. 313. 
Tt^ Umi/lor. 194. Cnlmo ramosiasimo; foliis involntis, fili- 
fonaibiia, tenerrimia; panicnla coniracia. Lbde, — Lusiiania. 

62. A. COKIOSA Poir» Encyd. mtppL i . 257. (^orr. /c. 754. 
IBmJi Mbd» 2. 461* ic. Lob. lc. o.) Panicnla maxima, nn- 
lute; floribna arisiatia; foliia anbasperisy amndinaceis. Poit. 
3lilnini eomosnm Pobr. L c. Vracbne comosa Trm* Un^or. 175« 

— lialia. -•- An diversa a Piptaihero mnltifloro ? (Tnn.) 

63. A. TRICHOPODE8 EBioU. Boi. 1. 135. JVuii. Gen. 1. 14. 
Panioila diflusa, capillari; Talva corollae breviter aristaia; ligula 
eiserU, elongaia. EiL — Amenca borealis* — Sprengel ad 
•Aj^roftidem aoboliferam Mttehienh. dncii. 

64. A. ARACHNOIDES EOioii. Boi. 1. 134. JVuii. Gen. 1. 44. 
FaoicvU elongaia, gracili; caljcibus corollam univalTem aeqnan* 
^'biu; arisia longa, dcbili^ dorsali; antbera snbnnica. £UL A. 
eUioituna Schnii. Jfiani. 2. 202. — America borealis. — Affi- 
«s Triehodio. (Nuii.) Sprengel (Syd. 1. 260.) bnc dncii cnm? 
A« Afadmoidem Poir. 

65. *A« PAUCIFLOIIA PinnsJL Fior. 1. 63. Ramia nnifloria, 
fifotaiibns; ooroUia arisiaiia, cal/co inaeqnali dnplo Iongiori-> 
^9 hirsniia; vaginis Tillosia. Pureh. A. oligantha Hoem. ei 
Mut. Syei. 2. 372. Mneblenbergia Willdenowii 8 Trin. Uni/ior. 
^^* Poljpogon pancifloma Spreng» S%fei. 1. 24o. — - Yirginia, 
CaioKDa. 2(. 

66. A. MAXiMA Roxh. FloT. Ind. 1. 319. Cnlmia ereciis, 
i-12-pedalibtis ; panicula oTaia, ezpansa; caljcibus minuiLi ; TaWa 
*J^'ore corollae pilis longis fimbriata; staminibns dnobns. 
huch. — lodia orienialis. 1\> — Hoc gramine praecipne niun- 
Bf sinenaes ad obvolTendas merces. (Roxb.) 

67. A. PROCERA Rei». Ohe. 4, 19. Panicnlae pedunculis 
"^ceaiosia, erectiuocnlis ; floribus birsniia, muiicis, lanceolaiis. 
^*. Vilfa procera Reauv. Agroei. 16. — Maiabaria. 

68. A. KOVERORACBN8I8 Spreng. Syei. 1. 260. Panicnlae 
'X^e ramin aliemia, subfasdcnlaib , capiHaribus caljcibnsqne 
^oalibua glabenrimia; foliis angnstis, flaccidis Taginiaqne gla- 
u; JigalA elongaia, obtosa. Spr. Trichodium noTeboracense 
Mf. Memim 3. 555. — Regio Noveboracensis. 

69. A. cuiTATA Trin. in Spreng. N. Enid. 2. 57. el 
F^- !• 260. Cnlmo erecio, compressinscnlo ; foliia linearibus, 
ahria; ligiala oblonga, exserta; panicula erecta, laxinsculay 
•ee nuianie; ramis semiTertidllatis ; pedicellis claTaio-incras- 
Cb ; caljcis ghimir acutis, apice biapidis, snbinaoqnalibus ; co- 

[15»] 228 GRAMINEAE luss. (Agrostis.) 

rollae ralvnla inferiore mntica; snperiore minore, dilatata, imh 
caio-emarginaia. TVttt. Trichodiom clavatnm SehnU. Maid. 3. 
556. Agrostis Michanxii var. b. /S Trin. Unifhr. 206. ~ €unt- 
achatca. 

70. A. EFFUSA Spreng, Sy^. 1. 260. Cnlmo basi radican^ 
glabro; vaginis laxinsculis, glabris; lignla obtusa; foliis angii- 
sto-lincaribus, breTibns; panicnla laxinscnla, erccta; pedicellis 
vix incrassaiis; caljce corolla dnplo fere longiore^ acntissimof 
corollae valvnla inferiore basi pilosa, nervosa, apice bisetosa; 
arista flexnosa, calycc sesqnilongiore. Trm. Alopecuras elTn- 
sns et Agrostis alopecnroides JAnk. Trichodinm efihsum LuA. 
in SchvU. Mani. 3. 554. — Lusiiania. t— Sprengel huc dodi 
Agranlnm anemonoidem Trin. (Conf. A. pallidam.) , 

71» A. trichAnthA ^chrank* in Regentib. Denksthr, 2. 5. 
•Spreng. S}fsi» 1. 261. Panicnla coarcia^a; ramis erectis; ari- 
sta ex basi corollae aeqnalis elongaio - pilosae, calycem non »e- 
quante^ foliis angusiissimis , siccitate involntis. Sehrank. Tri- 
chodium irichanihnm SchuU. ManU 2. 157- — Labrador. — 
Corolla pilistlongis, membranacea; valvnlis longitndine aequali- 
bus^ laiiore rideniaia. AfiGnis A. sirictae et setaceae. ^Sdir.) 

72. A. MEGLKCTA SchuU. Austr. ed. 2. 1. 179. Itoem,/^ 
Schuli. Sysi. 2. 345. Paniciila depanperata. patente; arisia t 
dorsi medio; cnlmis erectis; radice fibrosa. SchvJi. — Panof- 
nia. 2\* 

73. A. ScHULTESil. Panicnla ramis subirichoiomis ; cjk- 
cis valvulis acnminatis; arista supra basim valvnlae; foliis cob* 
volntis, setaceis. SchuU. Trichodium neglectum SchuU. Amif^ 
ed. 2. 1. 166. JRoem. ei SchuU. Sysi. 2. 280. — Pannonia. 7\> 
Trichodio rupcsiri Schrad. ( Agrosiidi alpinae Se€ip. ) aflimi. 
(Schult.) 

74. A. KiTAlBELii SchuU. Ausi. ed. 2. 1. 178. itoef». ^ 
SchuU. Sysi. 3. 345. Panicula ante et post aniliesin contrarU: 
arisia sub dorsi medio; culmis adscendentibus ; radice stolMO- 
fera. SchuU. — Pannonia ineridionalis. 2\i 

75« A. AFFiNis. Panicnla ramis trichotomis, hispidnlis; n- 
mis divaricaiis^ flexnosis; calycibns acuminatis; arista ferc « 
dorsi medio. SchuU. Trichodium Kiiaibelii SchuU. Ausir. ed. '-• 
1.165. Roem. ei SchuU. Syei. 2. 278. — Pannonia. 2{. — Ba- 
bitn similis A. caninae. (Schnlt.) 

76. A. sicilLA Kunfh. Gram. 1.71* Panicnla contracia; f^- 
-liis breribns^ rigidis^ glancescentibns. Presl. Yilfa glancescn» 
PresL Cyp. ei Gram. Sic. SchuU. Mlani. 2. 192. A. glancr^ 
cens Spreng. Sysi, 1 . 258. — Sicilia. — Ligula elongata. Cn^ 
mus adscendens. Trinius (l7hi/7or. 199.) ad A. poljmorphaA 
dndt. 

77. A. PARVULA SchuUi, Ausir. ed.2.i. 182. jRoem. ei SfM- 
Syai. 2. 348. Panicnla fmctifera coniracta^ subspicaia; cttfan» juss. (Agrostis.) 229 

adsoendeniibiis. Schtdi. — Pannouuu 2t. ^ Trinio ^VfdJhr. 213.) 
rarietaa A* poljmojpliae ? 

78. A, €iUCiias ScAutf. Afuir. e<2. 2. 1. 180. Aoem. el 
SchiU. Sy$i, 2. 352, Panicula depaoperata; ramis sobhispidu- 
lifl) appressb; ligola breTiasima; foliis angostissimis. SchuU. — 
Paononia. l^ 

79. A. DI8TICH0PHTIJ.A Jloeni. el SchuU. Sysi. 2. 354. Pa- 
mcola simplicijisimay raGemoso-spicaia^ caljcibns aeqnalibus, 
corolla brevionbus; foUis rigidiuscnlis , ensiformi - complicatis, 
Beiaceisy distichis. Roem. ei SchvU. Vilfae spedes TrUu Utuflor. 
160. -. NoFa Hollandia. 

80. A. VAI.ENTINA Roem. ei SchuU. Sysi. 2. 348. Panicn- 
be ramis caljrcumque carina bispidis; ramulis subappressis ; U- 
goU elongata; radice repcnie, stolonifera; foliis subconrolutis, 
ri^diQsculis. Moem. el SchvlL — Hispania. 2]. — Conrenit qui- 
Dosdam notis cum Agrostide pungente, sed plurimis recedit. 
(Rwm. et Scb.) 

81. A. MiCHAirxii Ztfcc. Ceni. n. 22. Eoem. CoO. 123. Pa- 
mciila contracta, aristata ; racemis laieralibus altemis^ adpressis ; 
cnlmo ebumeo; foliis approxiriiatis, asperis. 2ku:€. — Kentuckj. 
- Est fortasse Chactnri spedes, ieste Trin. {Uniflor. 172.) 

82. A. SAI.1IANTICA Kunih. Gram. 1.71- Panicnla patente^ 
^offlis acuminaiis^ subaequalibus , arista caljcina brevioribujs. 
I^. Tricbodium salmanticum Lagaeca, Elench, 3. — Circa 
Salmanticam. Q 

83. A. 0RACHTSTACHYS SchuU. Mant. 3. 569, Panicula glo- 
mcraio-spicaia, subsecunda; glumis lanceolatis, acniis; inferioTe 
minore; paleis giumisque dorso scabris; canle basi ramosissimo, 
decsmbeiite; foliis brevibus, planis* SchuU. Yilfa bracbjFstacLys 
^ftd, SicuL 1. 44. Crypsis alopecuroides Guse. — Sicilia. 

84. A. HiRSUTA Xrtnn. Suppl. 108. JVUld. Spec. 1.362. Pa- 
olcola snbspicata; culmo foliisque hirsutis; coroUinis glumis dorso 
Aristatis, apice bifidis. X«fin. — TencrifTa. 

85. A. CAFENSis Lam, Encyd. 1. 58. Poir. Enc^U euppL 
1*259. Panicnla capillari; calycibus acnminatis; coroUae arista 
itrminali, carva. Jjinmu Milinm capense lAnn. Mani. 185* Ach- 
■^emm capense Beauo. Agroei. 167. -— Cap. b. spei. 

86. A. COAIPOS1TA Poir. EncycL euppl, 1. 254. Panicnlae 
<^ompo8itae pedunculis racemoso-spicatisy erectis; glumis corolli<« 
Av acntis^ caljce iongioribus; foliis asperis, longissimis. Potr, 
A. poljstaebja Boec mss. Yilfa composita Beauv. Agrosi. 16* 
Moehlenbergia ? composiia Trtn. Unifiar^ 193. — Carolina. — 
Bprengel (Sysf. 1« 258.) cum ? ad ALgrostidem virginicam ducit. 
Cerie noa Agrosiis. 

87- A. monAndra Homem. Hori. Hafn. 1.72. Panicnla ef- 
hsa; floribns monandris; arista.petali exterioris iemunidi. Hor- 
^sm. «— America borealis ? Q — ^tamina scmper tria. (Pan- 
Ecr.) An poiiiis Piptatheram ? (Sdinlt.) 230 GRAMIXEAE lusa. (AgrosdsO 

88. A. PLICATA Lour. Coch. 64. Foliis plicftiifl ; spia Fi- 
nearij mutica. Lotnr. — Cliina. — Calniva anceps, rectu, fo- 
liosus. Folia.knceolaia, magna^ aecundum longitudinem pUcat(H 
sulcaia. Spica diaticha, adpressa; Talvis omnibua mnticis, acu- 
fiaj caljcinis subbreTioribus» (Lour.) , 

89. A. ODORATA Lowt. Coch. 64. ^ Spici» secundis, conge- 
siiS) muiicis. Lour. — Cochinchina, ad liiiora. — YalTae calj- 
cis acuiae; glumae corollae subaequales, caljce longiores. Cnl- 
mus erecins, foliosus. Folia subulaia, brevia, glabra, ampleii- 
caulia. (Lour.) 

90. A. C0MPRE8SA Pohr. Encyd. suppi. 1* 258. PinicBli 
clohgata; pedunculis subrcrticillatis ; gluniis compressis; Talm- 
lis caljciiiis inaequalibus, muticis; exieitore acuta, longiore; s^ 
mine orato, fusco. Potr. Milium compressum Poir. L c. Aj»- 
nopus Pourctii Boem. d Schuli. Syti. 1. 319. — Carolioa. - 
Orjzopsis ? 

6ASTRIDIU3I BBAur. 

Spiculae uniflorae. Glumae 2, membranaceae, lanceoli' 
lae, flqrem multp superantes, dausae, basi ventrieosae; '^^ 
rior paulo longior. Paleae 2, tenuiter membranaeeae; inferiot 
apipe truncato-dentata, infra apicem aristata vel mutica, sup 
iriorem liinerviam .bicarin^taip amplecteiis. Stamina 3. 0\^ 
rium glabrum. Stigmata 2, subsessilia, terminalia} pluoiosa' 
Squ^ulae duao, glabrae^ integrae, ovarium superantiss. C>* 
ryopsis pbovatq»eIIiptica, embryoni parallele Gompressiusciili} 
Intiuf sulco Ipngitudiuafi notata, glabra, paleb obteda, libtfi* 
Gramfna annua; jTolni planu; panieulu eoarctaiiff tpktt 
jTornMfts; spiculift pedicellaiit ; p^dicettii apice nicnuMttff 
epmpr^MsnfscuH^. 

1. 6. AUfiTRALB Beauv. Agrosi. 21. t. 6. f. 6. Bo€m.i 
SehuU! Syst. 2.342. Spreng. Syst. 1. 25a Tri^. Unifior. 168. F»- 
nifmla subspicata, laxiuscula, viridi-argcntea ; calycibna aqiDUi»' 
io-elongatis, nitidis; seta corollae elongata. Spreug» Milinm l^ 
digerum JLtmt. Spec. 91. Schreh. Gram. 2. 14. I. 23./. 3. W^ 
Spec.^i. 359. Ilosi. Gram. 3. /. 24, SOifu Graec. 1. t. 65. ^ 
Bot. /.1107. Agrostis austraiis Z.ffiii. Mufd. 1. 30. AgnMt» 
ventricosa Gouan. thri. Mousp. «19. /• 1. /. 2. Agrosii^ f»^ 
cea Lam* IB. tu 811. ' Agrostis lendigera Poir. Eu^fcl. su^ ^ 
2^9. Calamagro^tis Scliwabii Spreug. Syst. i. 253. (tesie Be^ 
chenh. Flor. excurs. 140\) Arundo Schwabii ScfitJi. Maisi*^ 
603.' 

/9) muiicum, epile. (fVtfi. Vniflor. 1680 MiUmn lendi^ 
rum, seroiinnni. Gaud. BJdv. 
-* Ad litiora Maris Moditerranei ^ Chiii. /). Dalmaiia. -^ GRAAHNEAE luss. (GastridiamO 231 

Cmoptis ^Dipiiea, embt^roni panillele eonipmsktscQla^ ad' IvHis 
ab embiyoae aTenam aoko longkadinali noiala^ giabra^ palna 
obteday libenu < 

2. G. NUTicini Guenih. in Spreng. JV. Prov. si. 40, Xm^. 
£«MM. 1. 72. Spreng. Syet. \. 250. ScAti£r. Jlfafi/. 2. 189. Pani- 
cnla sabspicata^ stricta; caljcibaa oblongis, acati8| s^abris; seia 
obsoleta. jSpr. 6. aeabram PresL SksuL 21. G. aicalnm TVtiw 
Vmjlcr. 169. — Sicilia. — - A praeoedente baad diversanl 

CHAETOTROPIS kvnth. 

Spieula uniflorft; flore aesaili, imberbi, ^iimis dimidio bre* 
riore. Glumae 2 f oblongo - lanceolatae \ acjutato r mucrbnatae^ 
Mnbranaceae, cfarinatae, canna peetinatp-spiaulosa, davsf^e, 
itipeme patulae; inferior longior. Paleae 2, teuuiter meiQbta<» 
i^^ceae» byalinae, glabrae; inrerior ovatai api^e truiipato-47 
dentata» sub apioe aristata, concava; aristc^ qaduca; superio^ 
^ipio brevior, enervia, concavaf apice truQcafa vel irregul^rl* 
ter 2.dei|iata. Stamina 3. Ovarium g^brum. Stigmata/2| 
termiiialia, subsessilia, pluii|osaf v l^quamulae ^t fliubQultrifar-i 
iM, roembranaceae, glabrae, ovariuni superantes^ Caryrasi^ 
lemitereti.oblenga, exteme convexa, intertie planiuscula sulco- 
qae levlssfmo notata, glaibra, iibera,^ paleis glumisque obtecta. 
Embr^o parvus. Culmi erecii^ ^imfUcei vaginde^e giabra, 
f^ia plana^ sulcatOy uUerne icidnriuscula;^ l^uia Jongimma^^ 
f^fueula iiUerrupU cMglmmemta ; spiemiii •faecteuiM^c^agla^ 
"^^, pedieeiiaHi, eum ptdk^lio emUmuie; pedietUiehw* 
pidi. Hine Gastridio, tnde Poiypogoni et 1 Phleo afflnis. 

1. C. ciiiLeNais Ku^h. Gram. 1. 72. 271. t. 47. — Cbili^ KOWODWORSKYA FHS^. 

Spieulae uniflorae^ flere glumis dimidio* breWbre, basi im* 
^«rbi. Gluiiia.e 2, oMongo - Unceolatae, apice subulatb-arista- 
^i dorso rotiindatae, uniherviae,' hervo »iiinuloso.Jiispidaei 
^ eouimric^aey patulae; foferior paulo majer, Pal^afi ^; . uir 

'^•r b^baeeo^ebartaQta, ovata, 3-nervia^.aB^.^ifi<^<>'*^v^^ 
ttte, dersb afbkatavarista i^etav seabffaV palea siftpifirior muke 
Binor, plana, lanceolatii, a^loe bidentiouhita. Stamina ...'** 
Irarimu mltpvMdeom,' glabnim T . Styli 2; basi eontigui. Stig- 
nata aspergillifbrmia.^ ^uamulae ... 'Caryopsis" oblongata, 
Mui stylj^^pqrpnat^i ^h^Kf^i^X^f» obt^cta. Grmen kaiiiu Vil- 
f^ vetticiiiaUike^ fiulms erfgciutj MimpieJpf striciui^ teres^ 
^riaius; nadi.g/aberrimis^mAm ra^iaate^P .Felia linearia^ &9S^ GRAMINEAG juss. (Nowodworsfcya.) 

piMOt. , nexwi^ .wtiraf > aattOn . Vi/fgitwe cotWQiuiue^ itriaiae, 
ieaMuieulie. . Ligtila exieria* Pmuculm ereeta, eoiUmity 
eubsptcae/brmii; ramii iemiverticiUdtii, icabrii\ feiktUu 
iheraiidio*^'cld^(Aiii. \Chwr. geh. ex Presl.) An eadem ac 
Chaetotropis t . 

^ '.i...If.> 'AGitoSTOIbRd Fr««l« ,m &l« HaenJls U 331. t i^ 
BMpftUiai a|^Mtoide^.i?rea^ //.c. 239» -^ .Pekuvia. 2(« • ♦• * l^ftLllPOGbN DnsFoyr. ' 

Spilidfae unl!^i)rd^V fl<)te^«ssifi, basi;imberbi: Gluittae^, 
ekrlni^tae, Ineii&iiraiifacetic^; aristatae, -subae^uales^ flbremiDdto 
stfjjf^i^tiftesl 'I^&f^&e 2; Wchuiter lueinbranaceae ; - iiireriori]»^ 
Chiiib^tti-deiiticulka, stib 'a|)ice i^hepissime ari^tata ;/ superifli ^i- 
caiiiiata. * iitaintii^ 8.' Ovarium glabrum'. Stigmata §, v&s^ 
iiilia , ^'ktibt^rmihSlfa , ' pluniosa $ fliUi^ denticulafis, srmpllclbm 
S(j[ttamulae;2,' fiibathe', c^rtioso ^ miembranacead, inte^e, gla- 
bW,.WariUnr'''sUji^iinfei^. 'Catyopsis bboyato.elli|rtica, gt 
btdV Iftera. 'VrhMm'fbliii'§ldn^^^^ pitniculti fiamosissm 
idepecodrdftitii^ spicdeyhrmtbiis ;'ipitufii pedicellatii. 

i^ P, M0J\SMUij:y6W Ifefif. vAiU l. 66. Wmd. in ISw.Ad* 
Sol fiat. ^r. Berol J,.*442'. ScWdf. Germ. '1. 192. Merl. i 
koch. GeihnK l.''4^7: Jbrofigfi. m Dujmn-etfy If.' Zot. 21. idn. 3'«» 
ii5'Kich»>^m^i«irfj Afrt^; 2^ £tW«ft 7. 29& TbI- 

mo HiiiplM^^^e»«el)aK; ^plMfeuIak ^lMgay coavciata;» glMia' pul^ 
cen1ii*eiltail8^.«bilo1>isv\ Mms obittoiii^ juristis glotanasr lriplo«op^ 
raniibil4|:p|ili9^j^tiiripre; tJmnpJ^''8Hb47d^ ariaiataj arisa 

palcam aequanie, glumas vix siiperantc. JBronm. Saniia plumo^ 
^dvii in Mem. '\l.' Soc.-Bai: 8. 2. 479. Phi£(ri8 crisiata fid 
Aeg. 17. (Jide Delile.) Alppecurus , monspeliensis JJfuu Sff» 
89. Alopccurus ariisfat^s iiuSi. An^. 28/ Alopcconis pankiftf 
JWfln..,Sif«rt,i9a-»*aiiih: iftt«. »560. ^grostiujpaui^a If^i^ 
!i]^clieffi/8e jtoef. *^ei^m/*^T/<(^//*^.'^pAcK>>PolypOge^ pihicede 
:U^itkca^i fiCpMeAi ' Jiiij folgr^goif oAiiiiinuiViiltrJfiMi. dvSOi ^f 
nosurui pamc^8.iSffrlnMJ8j»il(r«.!c«{<};l;4;75}^ ! . r J . . * ; 

. 8cia jQqscHU loiigiorcb. Nf^i* V c. P. polyseioj Sit^ 

. . . tn f7ora,l829. 2. 467., n. ol. . 

' ' /f) minoi^V jpanibuU' bfeVi^^aei^to sj[iicaia; ctlibo basi n 

<• ' ' rius repfnVe * ^^i» flosculi -^Wgttrf. iV^tt; 1.^©; * P. mo*- GRAMINEAE JifSS. (Poly^bjg;on.) 233 

• EoropA MMtnlU, Abicd boibalis et mktnii», Oriens, Mon^ 
▼ideo,. . 

2. P. HABnniTS IFilUL' m. iVbv. ^cf. 8oc. nii/. cur. BarU. 
443. CbhiX. Cof. Jllbfup* 134. Brongtu in. Dftperrey, U, hot^ 22. 
b. CuliBariiDplici, eiecto; puiioiilaco^ct^ta, spicaeformi: gln- 
is ralde pnbescentibus, dorso . dliato -* acnleati», bilobis, \o\m 
ntU; arisfif glomaa triplo aittpelraniibaa ^ paiea exterjore glu- 
is dnplo brenore, truncata, ^4-dentaia) omnino matica« Brongn. 

* tataricns Fi9ch. Cai. 1812. 3. Bieb. Flor. supjd. SS. (tesi. 
m. H Meri.), PJucnm arinittini iiagr^. JFIor. /nd. 1« 316. Po- 
Y«gra porafliim Chrke tn iS^iraig: iV. JSntfi^. 3. 163. (JUd 
P^.) — Ifitioira Maiia MccUterranei, Gallia occidentalis, Si» 
iiu, India orientalia. Q — Trinins, Mertens et Kocb buc diip' 
ut Alopecorum |Mmiceam JAnn. quem alii cnm pvaecedente 
«jmigiwt* ' • . 

3. P. 8i;b8Patuaobu» iie^tfwn «n Ann. dea Scieneea ned. 1825. 
l<^> FaBiciUa orata, laxafipasi.inclusa; glamisapice dilatatis, 

'^i ntentibos , valde cHiatis, longe arisiatls. Req. Cor^ 

^* — A praecedente baud dirersas ? Forma bebetata P. mon* 
«iieiisis. (Reichenb. Flor. e;rctirs. 140*.) 

4. P. AFFINM ^rofi^' tn Dup&rrejfy It. hoi. 19. Culmo ad- 
eodente; Jbliia planis^ iierTorfs> sc&briir; panicula subcffusa, pj- 
nidali; pedicefiis.pabosrccnii-scabris^gliunis eScteme asperi^ 
ttmiis^ aoniis^ paieis longiokibua, in aristam brerem desinenr 
<"•; paleis ^alde inaequalibiui^ exteriore . ^-deutata^ iiiter deiH 
I aristata; 'ariata '^ujnls longiote^ JBhotign. — CliilL 

^* P. TESKLLVS Brown. Prod. 1. 173. Panicitla coarctata^ 
^rlindracea;. gbunin' d.e<nie riUoste^^ periantbii . arista . dorsali 
^filanumm duplo longiore. .ffi^. — ^ Nova HoUawiidia. 

6* P. M}VtJBLAf.u Bron^. in Dnperre}^' li.^boi. 21. Culmo 
*^o, simplici; foliis plauis,. scabris, breribos; panicula ob- 
S^f coarctata ; glumis acutis, integris, pubescenti-scabris ; -mi 
I ^lnaiaa^ qnadrvpkK sup^rautibns^ palea esteriore truncato- 
nitata, ariiitata^ affista tem^inali^'1 glnmis. duplo tongiore^ 
N^ ^ CbflLi «Vr.Afnab P. tfiiello. (Brougn.) . 

7« P. UfTBWUI>7UB */7iifft&». el JCmiM Nov* Gen. 1. 134* #4 

'Krofigfi. m Duperretf^.MiiiboLiSi* Ctflmiii ortH^, simplidi^ 
» scabris; panicula coarctata, subTerticillata, interrupta; glu- 
( oblongis, scabris.-^^^ -w ^piqe .<|rinoci, Pemvia. Q 

& P. TENUts Brongn, m Dttperretff H. hoi. 22. Culmp erecto, 
pKci; foliti' acngusfisj *Cerntoiutili/ ri^dis; parricnl^ j^aucffloray 
iaeformi^ glnmiB «pabescentibtte , apioe snbiniegris; arlstlp 
{issimi^ ((^onaisvmKtaplo; Jbi^ioiiibus); paiea'eit«riore pnoH 
k bidi^^ta, 4fiit)bm acnti^i.j^rpstetai^arista ^gloaa. ^nfko 
pore. JBrpn^ «7-- losula Ad^cfnsiqnisf,. .. . j . 

9. P'. iiinoBALiS SmUh. C6mpend.\^. J^eri, ei Koeh. Germ\ 
i99. lMta.'&piops. 302. PanicbTa cba^f^itk, lobata; Valvis 
»i:Utt«^tis, ^scd^riuscnlb; a^pUe *nriatalia; kkistis longHu- 234 GRAMINEAE iuss. (Polypogon.) 

diue fere Tahraruin; floribns sab apice arisiaiia; riim 
Meri. H Koch. Agrostis litioralLi WUh. Boi. Arr. U2i,8f 
BrU. 1. 78. En^ Boi. U 1251. Roem. H tkM. Sjri. X 
Agrosiis luiosa Pohr. EneyeL mtppU 1. 249* P. elongatns 
goBcaf Elench. 3. P. Lagascae Roem. ei SdM. S^* 2. 
(feeie LhuU.) THh. Unifior. 170. 

a) agrosioides. {Trku i. c.) 

p) chaeiaroides. {Tkrim. L c.) 
«- Anglia, Germania, Gallia, Hiapania. 2^ . 

10. P. CRiNlTUa Tritu Vnifior. 171« Panicnla snU 
formi; seia glumamni subierminali glnma sua hirta sahr 
acnia quadmplo, seia perianihii glumis iriplo longiore. 
— ChiU. 

11. P. STRICTUS iV^es ab E8en6. in Limwea 7. 297. ^^*^ 
cula spicaeformi, clongaia, angnsia; seia glumaram lancMhbn* i 
sub apice brevi spaito bifido acuio exseria, glnmn snaqin>wf^, 
fere, seia flosculi glnmis iriplo . longiore ; floscolo glnmu 9»^ 
qnante; valrala inferiore apice angnsia, proAmde bifida; botfj 
setneeo-bideniaiis. Nees. ^ Cap. b. spei. Q 

Specics dubiae. 

12. P. ELONGATUS Ifttinft. ei Kwkih. JVor. Gen, 1. 134. 5d 
ah Eeet^. in Mari. Brae. 2. 406. Hrofign. in Ihtperre^j /'• 
20. Cnlmo erecio^ simplici; foliis scabris; panicnla ranic 
ma, reriiciUatay nntanie, difiusa; ghimis lanceolato-ral 
scabris. Kih. — Quito, Pcravia, Brasflia. Q — Agrostidi 
xicanaey ob habitom, simillimns. 

13. P. FLATESCBNS Fred. In ild. Uaenk. 1. 234. Cdi 
erecio, snbsimplici; foliis planis vaginisqne scnbris; ]»a*'^ 
spicaeformi) coarctaia; glumis pilosis, carina scabris^ arisUbi 
vioribus; palea inferiore irifida, denie medio setigero. Fft^' 
Pemvia. 2^ ^ 

14. P. INTRRMEDTUS Carmich. Flora of TMelaH 4a (^t 
JAnn. TVane, 12. 504. Panicnla coarctata, lobaia; gln»»1 
bnlaiisy pnbesceniibns ; seia perianihii ierminaK, vahmla iA 
iaia brevtore. Carm. Phalaris mollis Auh. dn Peiii^Th^ »* 
lang. 37 f — Insula Tristan da Cunha. 

CHA^TURUS LiyKi 

Spicula 1-flora; flora sessili^ ^mberbL.. Glunuie % ^ 
quales, florem superantes; infecior. apice arisCaCa. Palen 
leauiter membranaceae, muiieab; fnferior avperiorai tri 
breviorem invnlvensi Stamina 3. Ovarium gTabiram. S 
mata % terminaliai subke$sifia, {ilumosa; pilis argute dentici 
tis, simpUcibua?., Sq^uamulae 2, integrae, glabcae^ yvariuB 
perantes. Carjropsis .M^^..Griim(SiicaeigUotumi,f:adi^J^^ GRAMINBAE jvss. (Chaeturus.) 235 

Ma pbma. Pamicula iimpkx. Spicnlae ia apiee rataormm 
w$mae vel ternaey tubietMei. Proximus Pofypogoni et Mueli. 
ibergiae. 

1. C. FJUICICULATU4 lAnk. m Schrad. Joum. 1799. 2. 31 «1. 
Msd. Emmu 1. 68/ muid. Hori. i. 106. Trm. Vmflor. 172. 
^IirmgoD subspicatiia fVittd. in Noto. Aci. Soc. nai. cur. BeroL 
443. ^Mid. Emum. 88. PoljpogOD fasdcolatiiiii Pen. Sjpu 
80. Agrostifl ariicalata Broi. Lni. 1. 73^ Potr. Ene^ iuppL 
248* (ieiie kerh. Deif.} — flispaniay Liuitaoia. 

PEREILEJllA PKBSL. 

Spienlae 2-4, inFoliusro e foliolis 8-19 setffomiibiis coni- 
Ao obrallatae, nniflorae; flore basi pilis cincto, glumas sn- 
rante. Glnmae 2, subaeqnales, diaphanae;, carinatae, nniner- 
ie, apiee bifidae, inter ladnias aristatae. Paleae 2; inferior 
Hmj tiinervia, integerrima, apice longissime aristata; supe- 
>r binerTia, integerrima. Stamina 3. Pistillum . • . Fructus 

Culemi boii radieani ei ramoifUf ereetui.' FoKa //- 

vria vagmaeque icabra. Ligula hrevii^ iruneaia, Pamicu' 
tpiea^/brmii^ iaierrupia; ipieulii glomeraio^eongeitii; rka- 
ramujue icabrii. Giumae glaberrimae. Palea i^ferior ia 
vii seabra. (Charact. gen. ex Presl.) Af&ne Polypogoni 
esl.) ¥el Muehlenbergiae. 

1. P. CRnnrUM Pred. In Bd. Uaenk. 1. 233. i. 37. fig. a. 

AE60P0G0N wfLLD. 

Spielilae geminae vel temae, uniflorae; iaterales saepius 
sscMitcs, masculae; flore breviter pedicellato, imberbi GIu* 
s 2 9 apice bifidae, aristatae, subaequales, flore breviores. 
eae 2; inferior trinervia, apice triaristata (arista media lon- 
re); palea superior binervia, apice biaristata. Stamina 3. Ova- 
a gUibnim. Styli 2, terminales. Stigmata plnmosa; pilis 
plicibus, argute denticulatis, atro - violaoeis. Squamulae 2, 
brae, subbilobae* Caryopsis libera, glabra. Cubai eaeipi' 
', ramoiu Spicae ieeundae; rhachi inarticulata. Hinc 
leluro (praesertim ob habitum), inde Polypogoni affinis. 

1. A. CCNCHROIDES WSBd. Spec. 4. 899. HnmL ei MCmdJk. 
K Gen. 1. 132. f, 42« Spicnfis temis. KUu — Caraeas, 
ia^ JWezico. 2(i 

2. A. GEHivtFLonus iiiciiii. ei Kwah. Nov. Qen. 1. 133. /• 
Spicnlis genunis. Kik. — Ripae OrinocL 2(f — Praeceden- 

Bcra varietas, spicnlb binis, teste Trin. {Uniflor. 164.) t • 236 GRAMINEAE jlss. (Aegopogon.) 

Species dabiae. 

3. A. UNI8ETU8 Roem^ el ScAiifi. iSy«f. 3. 805. Glumu ei- 
Ijclbvsque truncatis, cmarginatis , nniaTistatis. Lof^. Hrom*' 
theciom unisetmn Lagdsca^ fZencA. 4. -*- Mcxico. Q «^ Spr» 
gel cum ? ad A. cenchroidem ducit. 

4. A. PUSILLUS Beauv. Agrosi. 122. (v. «. in herh. Deif\ 
Roem. ei SchuU. Syst. 2. 805. Glnmis acutis; calrcis Talrflli 
exteriorc uuiaristata.* Lag* Hjmcnothectum tenellum Ln^Mti 
Elench, 4 ? Cjnosums tenenus Cav. lioH. Madr, 1. t 5. /21 
Lamarckia tenella CancZ. Co/. Monsp» 120 ? A« tenellus Tjvl 
Unijlor* 164. — Lima. © 

5. A. TRISETUS Roem. H SchuU^ Sysi. 2. 805. Calrds rif^ 
vula exteriore • triaristata. Lag» Cjnosurus gracilb Cnv. ^* 
Madr. 1. /. 5. y. 3. Hjmcnothecium trisctum Laga$cafBa(^ 
4. — Mexico. 

6. A. QUiNQUESETUs Roem. et SchulL Sysf- 2. 805. Cilv 
cis valrula cxtcriorc 5«aris<ata. Lag. Hjmcnotheciom quiDq«' 
setum Lagascaj Elench. 4. — Mexico. Q 

VI. ARUNDINACEAE. Spiculae modo unifloraeconifi 
absque pediceHo floris alterius supcrioris, modo multiflorae. flf* 
res plcrumque pilis longis mollibus obsiti vel basi ciocii. ^ 
mae et paloae duac, membraoaceo-herbaceae^ illae sacpe hM 
aequantes vel supcrantcs; cx his inferior aristata vcl 00^ 
Gramina pleraque clata. 

CALAMAGROSl^IS ADANS , CA^D. 

Spiculaeuniflorae; floresessili, ad basim pUis longis ao^ 
Glumae 2, membraiiaceae, canaliculatae, aeutatae vel su^ 
tae, subaequales vel inferior longior^ florem multo supera^ 
Paleae 2, membranaceae; inferior apice vel dorso aristatB. 
rissirae mutica; superior binervia. Stahnina 3. Ovarium|l 
brum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia; pilis siinpK< 
denticulatis , hyalinis. Squamulae 2, -glabrae, integrae. 
lyopsis glabra?. Panicula ramota'; spienlis pedicellaiit. 

1. C. lanceolatA Rolh: Germ. 1. 34. Conc^. €aB. ^- 
Trin. Uni/lor. 218. I. 4. /. 2. Panicula diflusa; glumis ai^ 
lanceolatis, acutatia; piUs florem supcrautibus ; palea apic^ 
emarginatura brevissime aristata. Merf. ei Koch. Amndo r< 
magrostis Unn. Spec. 121. WiUd. Spec. 1. 456. J^ B(i 
403 ei 2169. Schrad. Germ. 1. 214. ./. 4. /. 4. fhr- D^ 
2159. Meri. ei ITocA. Cr«rm. 1. 518. Arundo Leersii OeU' I^ 
17. C.. »mosa Rq^. Gram. A. i. 44. A^ostis lanceolaU 
ramosa Roem. ei SchUi. Sysi. 2. 36^. 364. C. Gandiniaiia i GRAMINBAE ivss. (Calamagrostis.) 237 

mh. Fhr, exciO^. 27« -* Evropa, CameaMB, SiUria. 2|- — 
Gandiniana Reichenbachio speeies diTersissima. 

2. C. LITTOREA Cand. GatL 6. 255« Panicala difliiM; gla- 
is iDgQste hinceolatis, apice snbuUito-compreBSo; pilis florem 
pfiantibns; arista terminali pleramqae palea dimidio br»- 
m. Mert. H Koch. Arundo littoi«a Schrad. Germ. 1. 212« t. 
f* 2. MeH. ei Kodk* Gemu 1. 519. Arando Psendophragmi- 
s HaU. JiL in Roem. Areh. 1. 2. 10« (fMc Sckrad.) Armido 
nca Bieb. Flor. 1. 79. Homem. UoH. 1. 74. Lmk. Eimm. 1. 
i. {inle Link.) ۥ glaaca Reii^enh. Flor. etcure. 27. Arando 
Ivsa Gmd. Bad. 262. {ieBle MeH.) Arando laxa /? WahlmA. 
orp. n. 112. (/M/e itferf.) C. laxa Hoei. Gram. 4. /. 43. (teei% 
IrH.) Arondo annaiata Jfoeni. H SchuU. Syet. 2. 503 f (teete 
Krrf.) — Enropa meridionalis, America borealts. 7\» 

3. C. IIc£BNERiANA Meichenh. Flor. excure. 27* Panicnla 
t^gissinui ramalisqae laxis, erectis; bracteola brevissima; ex- 
'nia obtuato-blfida, e fissara aristata, aristam saperante; in- 
'na rix germen aeqaante; pilis bracteam excedentibns, copio- 
*• ^Hchenh. -^ Saxonia. 2|« — Habitos fere C. littoreae ei 
iocae. (Reichenb.) 

^* C. NUTANS Saut. tfi HeicAen^. Ftor. excurs. 26. Panicnla 
U) nntante, ramalis a basi dense maltifloris ; bracteis acami- 
»^y aninerviis; arista dorsali recta pilisqae bracteolam exte* 
^va irifidam aequantibas. Beichenh. — Comitatus Tyrolensisy 
rinihia. 2|. -. Ilabitus C. laxae. (Reichenb.) 

5. C. CANADEN818 Nuit. Gen. 1. 46. Panicola oblonga; ca- 
^ nnifloris, lanceolatis, carina scabris, pabescentibas ; co- 
^ dorso aristatis; aristis lon^tudine corollae; pilis corollam 
IQaotibns; foliis cnlmisqne glabris, angnstis. PitraA. Arnndo 
udeDsis Mich. Flar. 1. 73. Pureh. Flor. 1. 86.' — America 
«alia. 2(. — Aflinis Araadini Calamagrostidi Ztnn. (Micb.) 
reogel ad C. strictam ducit. 

6. C. Epigejos Roth. Germ. 2. 1.91. HoH. Gram. 4. 1.42« 
ticula stricta, patente, glomerato-Iobata; glumis lanceolatisy 
ipieem compressum subulatam desinentibas ; pilis florem su- 
uitibus; arista e medio dorsi, recta. MeH. et Koch. Anmdo 
^jos Lhm. Spec. 120. WUUL Spec. 1. 456. SmUh. BrU. 1. 
^- %/. Bo#. t. 402. Schrad. Germ. 1. 211. t. 4. /• 1. MeH. 
^ocA. Germ. 1. 520. C. lanceolata Hlih. 122. Arnndo ca- 
^s fVigg.'Prim. 10. (teet. MeH. et Koch.) Arundo litbna- 

ct rilnensis Schutt. Mant. 3. 602. C. lithnanica et Tilnen- 
Beee, mss. Arundo intermedia G^inel. Bad. 1. 266 ? (I«ff. 

'. rf JTotA.) 

J^ vaginis pOosis. (Reirhenh. Ftor. excurs. 140'.) 

Enropa, Sibiria. 2|< — Trinius Amndinem lithuanicam et 

*^em ad C. lanceolatam ducit* 

?• C. VARTTiiiA Kunih. Gram. 1. 75. Panicala coniracta, 

econda; glamis subalatis; corolla pilis duplo longiore^ in- 
238 6RAMINEAE juss. (Calamagrostis.) 

Crm apicem arisiaia; aruia pamm ezcedente. Agarik. Xnwk 
mariiima Agardh. ki Bai. Zeii. 1824. 561. S^Mi. MwU. 3. 601 
— Scania. — Afniiis praeoedenii. 

8. C. HaixemaiiA Cand. GaO. suppl. 256. PaoicaU di 
glnmis laneeolaiis, acniaiia; pilia flore longioribns; arisU 
medinm dorsi, recia. Mert. d JToc^ Amndo Pseudo-Phri 
Sdhrad. Germ. 1. 213. i. 4. /• 3. {exd. eyn.) MeH.eiKoek. G 
1. 521. Amndo Calama^siia HidL fL tn Roem. Ar^ i 
10. Anindo Halleriana Gemd. Agroei. 1. 97. Amndo alpina Fl 
li. C. raria Hoei. Gram^ 4. i. 47* iieei. MeH. ei Ewl) U 
deb. Flar. AU. 1. 88. C. psendophragmiies lleJcAm&. llor.ei* 
curt. 26. — Germaniay Helreiia, Sibiria. l^ 

9. C. PULCHELLA SaiHi. 1» lleicAetii. jFlor. ejrctm. 26. Pui- 
enla^erecta; glumis acniis; arisia dorsali bracieola sus biewm 
recia ; pilis ea panlo longioribus. HeicAcnft. — Trrolii % - 
Habiins praecedentisy folia laiiora, arisia brevior. (Reicheii^l 

10. C. MONTEYinENSlS Nees ab Eeenh. in Mari. Bm,1 
.401. Glumis subaequalibus, lineari-lanceolaiis, acnmiDatii, fl^ 
culo f duplove longioribus ; palea superiore inferiore 'paalo n 
nore; pilis flosculum aequantibus vel paulo superaniibas; 4 
infra apicem ezseria^ glumas aequanie;' processn acoessoriofl^ 
«mlo qnadraplo breTiore, apice subpiloso; panicula semirertia 
laia, subsecunda, painla; culmo simplid, laevi; foliis liDeiii^ 
scabris. Neee. — - Monievideo. 2|. — Affinis C. Halleotf» 
(Nees.) Melius Dejreuxia 7 

11. C. TFNEIXA XtniCr. Hori. 1. 103. Panlcnla diffiua) 
mis lanceolatisy acniis; pilis longiiudine flosculi; floscolis 
cb Tei dorso arisiai&s. Meri. ei XodL Amndo ienella 
Gemu 1. 220. i. 5. /. 1. MeH. ei Kock. Germ. 1. 521. 
stis tenella Roem. ei Schtdi. 8}f9i. 2. 346. Agrostis pflosa 
^grosl. 1. 75. (ieeia. Roem..ei SekuU.) Trin. I7A^or.213. 
siis spuria JRoem. ei SckuU. S^fei. 2. 346. C. alpina Hod. 
4. 30. i. 51./. a. 

/Q C. tenella Jifo^. Gram. 4. 29. i. 50^ Anmdo 
lis Roem. ei SchuU. Syei. 2. 510. 
— « Europa media. 2(i — Reichenbach (JFIor, excure. i'W) 
siingnit var. muticam et var, arisiaiam. 

12. C. COHSPICUA Gmel. Syei. 1. 172. Calycibus wi 
panicnla laxa, erecto-paienie ; peiali exierioris arisia reflex^ 
gissima. Forei. Amndo conspicna Forei. Prod. n. 48. ^' 
Spec. 1. 456. — Nova Zeelandia. — Sprengel cum Aff^^ 
Forsieri conjnngit. 

Spedes dnbiae. 

^ 13. C. CUSPIDATA Spreng. Syei. 1. 253. Panicnla laxa, 
reriicillaia ; calydbus subarisiaiis, corollam superaniibiis; 
brerissiiiiis; ralva exteriore bifida, dorso arisiaU; foliia c<^^ GRAMINEAE juss. (Calamagrostb.) 239 

hHieiacasy glabcrriiiib. Spremg. Anindo ciupidaU SdbtilL 
'awi. 3. 604. Ayena cuspidaia 3VUUL herh, — If ezico. 

14. C. 6R0ENLAin>iCA Kmiik. Ghram. 1. 75. Panicobi conirac- 
liniay icwti; spicolis onifloria; glonia corollina brevinscnla; 
ista ralTnlae exierioris lon^iudine caljcis; foliis angnsiiafliine 
«aribos^ sicciiaie inToiniifl. Sckramk. Amndo ^oenlanBica 
yank. tn Refetub. Demkeekr. 2. 8. Sdkiift. Jlfaiitf. 2. 288. — 
Mlandia, Labmdor. 

PENTAP060N BMwy. 

Spiettlae panieulatae, uniflome ; flore pedicellato. Glumae 
teqaales, mulicae. Paleae 2; exterior apice 5.aristata; ari- 
1 interaiedia dissimili, tortili; palea interior mutica. Stlg- 
^ta 2, ses^ilia, villosa. (Char. gen. ex Br.) Proximua Cala- 
agTostifi, diversua solummodo aristia. (Brown.) 

1. P. BiiXABBlERl Brtnon. Prod. 1. 173. Agrosiis quadri- 
^ Lelm. Wav. Hoa. 1. 20. I. 22. — NoTa HoIIandia. 

VETEUXIA CLAR.^ BEAVV. 

Spieiilae biiforae; flore inreriore sessili, hermaphrodito^ 
R barbato; superiore ad pedieellum plumosum redacta Glu- 
^% subaequales, florem subaequanies Tel superantes, mu* 
^ Paleae 2; inferior dorso aristata; arista tortili; palea 
pcrior biearinata. Squamulae % lobulo auctae, glabrae. Sta- 
■^ 3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminalesi breves. Stig- 
^ plumosa; pilis simplicibus ?. Caryopsis glabra, libera. 
""M pleraque alpma. Pamcula ramosa ; epietUit pedieel* 
^ eiris pedieeUo iaud artieulatii. A Calamagrostide non- 

distincta: pedicello plumoso ad basim paleae superioris. 

1* D. COABCTATA Bo,mh. d KwdK Noo. Getu 1. 143. Fo- 
tonTolniis, glabris; panicula simplici, coarciaia; i^umis gia- 
^fis; paleis inaeqnalibus; superiore iriplo breriore, acuia; 
^nore qnadrideniaia; flore sieriU brerissimo. Kik. — Quiio, 
'iGnmaia. 2^ 

2. D. TOLUCCENSis lftfiii&. eiKwdJi. Nov. Gen. i. 143. Fo- 
^QTolnio-seiaceis, scabris; panicnla ramosa, subreriicillaia, 
■tda; glnmia glabris; paleis aeqnalibns, inferiore quadri-, su- 
■^re bideniaia; flore sierili paieis dimidio breTiore. Kl/i — 
ieo ei ? PeruTia. ^ 

3. D. JUNCIFORMIS numb. et Kmdh. Nov. Geiu 1 . 1 44. Fo- 
conroluio-seiaceis^ scabris; panicula ramosa, Teriicillaia, dif- 
; l^nmis dorsq ciHaio-luspidis; paleis inaequalibus, inferiore 240 GRAMINEAE luss. (Deyeuxia.) 

•qnadri-^ svperiore bideBiAta; flore sterili pakM dimUio bmion 
KiK — Mcrico. 2<- 

4. D. RIGIDA Hwml. et Xnnik. Nov. Gm. 1. 144. C 
glabro; foliis conTolnio-Betaceis, scabris; paiMcala iifflosa,Ti 
ticiUaiay coarciata^ stricta; glamis dorso scabrioscalls; palds 
•eqaalibaS) bideniatis ^ flqre sierili palea saperiore diodifio 
▼iorCy plumoso-lanato. KtK -^.Qoito, Peruria. 2|. 

5. D RECTA JOumb. et Eutiih. iVov.« Getu 1. 144. i. 
Cabno scabro; foliis convoluto-setaceis^ scabris; panicQli 
mosa^ subTerticillaiay coarctaia, siricta; glumis dono scabi 
culis, coloraiis; paleis inaequalibus^ bidentatis; flore steiiK 
lea superiore dimidio breyiore, pubescenie. KtK, — QvitcPc 
ruria^ Mexico. H» — AfBnis praecedenti. 

6. D. PLANIFOLIA Humh. et Kufdh. Nov. Gen. i. i^ ^^ 
liis planis, scabris; panicula ramosa, verticillata , snVitfB'^ 
nutanie; glumis dorso ciliato-scabris ; paleis inaequaiibns,^ 
iatifit; flore sterili paieam superiorem aequanie. Kih, — ^^ 
via. 2\t 

7. D. ERIANTHA Humh. ei Kunih. JVov. Gen. 1. 145. H 
]na convoluio-setaceis^ scabriusculis ; panicula ramosa, luo. m 
secunda, nutanie, ramis geminis; glumis dorso scabris; n 
subaequalibas, basi longissime pilosis; inferiore biden<aia;(^ 
riore acuta; flore sterili paleis dimidio breviore. Kih. ^^ 
xico. 2|< 

8. D. LIGULATA Jhtmh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 145. '< 
canaliculatis , glabris; panicula ramosa, veriicillata , 
subsecunda; glumis paleas duplo superantibus ; paleis in» 
bus, inferiore quadri-, supcriore bidentata; flore sterili 
superiore dimidio breviore. Kth. — Quito. 2)< 

9. D. EFFUSA Jhmh. ei Kunih. JYov. Gen. 1. 146. f. 46. 
liis couvoluto-setaceis, glabris; panicula ramosa, verticillatii 
tula; glumis dorso scabris, paleas vix superantibas ; palfi^ 
aequalibus, inferiore tri-, superiore bidentata; flore iUA 
leas subaequante. Kih, — Quiio. 2|« 

10. D, STRICTA Humh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 146. F' 
convoluio-setaceis, scabris ; panicula ramosa^ veriidllaia, p 
glumis dorso scabris; paleis subaeqnalibus, glumis brerio 
inferiore iri-, superiore bidentata; flore sterili paleas aeq 
Kih. — Nova Granaia. 2|« 

11. D. OVATA Pred. in Rel. Haenk. 1. 246. Cubno 
nisque glabris; foliis subscabris, convoluto 7 setaceis ; p 
spicaeformi, ovata; glumis lanceolatis, glabris, nerris s^*' 
corolla glnmis dimidio breriore^ pilis basi stipata corollaD 
perantibns; paleis aequalibus, .bilaciniatis ; arisia coroDani 
quante; pedunculo floris neutrius brevi; pluma pilos aeq 
Presl. — * Peruvia. 2J« — Aflinis D. spicatae (spidgerae ?}^ 
Presl. 

12. D, SPIGIGERA Preel m Rd. Haenh^ 1« 247. CoIbo ^ 

giri GIIAMIN]^ juss. (Pvytnxia,) m a spicaefonni, oblonga; ^nmis aeqniloi^lif i.qieiTiii. gfabriii,' 
•oBa loo|sioribiui ; pdea infer^oiv U^ciniala;. lacinijA bi^enta- 
'j arisia ^uqiis brevi^Fe^ recia^ pedoncnlQ, neuirQ , .bj^^Ti^A 
roUa; plnfl(ia corpUam aeqnai^te« PrsaL -^ Peroviau . ^ < ., 
13. D. CBBYBJLjfTHk Pr^ i» U$li lioadk, 1. 247. •. Qilni^ 
pnisqne glabria ; Ibliis eonTQlnia^seiacei^f s^bfisj pajnf€;i|)a^ 
icaefonni; glninis i^fqnilan^, glabrisi .iifr«is.s.cabrist fCoi^i^U^ 
plo lougioribns; coroUa pilia ejns longitudinis/Qbrayaiflo.;P^ 
I iaaeqi^Ubw , badeniaio.- laaniaiisji ^aperiore 4 - nei(Tia|.tjinfe- 
)re 2-nerFia; arista coroUa br^Tipre; pedfinculo jQcirif aeniiyiK 
ufiMimo; p^ma pilos |ifqnanie« Prtnd.. 'a\:..j 

n) foUis Taginisqne cnlmeis calmQ. |ir«Tiqribas» .;,^ ,y. 

j^ foliis Taginisqne culmeia cnlmo ^on^j^ribns, .4>h.r; ri> 
• Pemria, 2|« — Affinis P.; coarctaiae .ci dcnsiflo^afv.»(^Cfff)f^ 

14. D. DENSIFLORA PresL tn MeL Haenk. 1. 24?« .;.f>^q 
iabii', Ti^;inis foliAsque opnTolnio-^fij^^.,, acalKiffl Pfoicnla 
picaefonaij coarctaia, oblpnga; ghiinis. ^flH^ f^rif9MFIi9^ 
G^mjjbiisi^ ad iBfdinm usqae bilacinijitis; . lacjniis fpice ^bjria^-l 
*) «rista breTioro glni|us; ^ore steriU dimidio brcTi^re cprok 
; pinmoso. PresL — . FeiuTia* ^ — AiQnia D^ coaj^^^tae,. ^ 
Jae et breTifoliae. (PresL) , '. ' . . • .^., ,;' 

15. D..BRi;TiFoi.u.:Pre4. iH ^el Ui^.\.2^% to\m eovi^ 
Iato.setaceiS|( s'cabris| ciiJm,o glabro. ^nfl,^ bn^Tioi^i^;^;pafli./ 
la mbspicatai. oblonga; ghimis 'aeqnaliJbnay acuiis| 4pf sp.s^^ 
InsciiHs; coroUa longitndfineicalj-cis; paleis i^cqpfUbus i^ ^l^ 
noie breYiorej bidentatia; ipferiore 4-^ent^ta4i ai^ta; spicolam 
(excedenie; fl|](ro sieriU cori^Pa dimidif» breriore> ||lugy;(^<^ 
^ — PeruTia. — :^lSiw omninQ D. coa s c t ji t a f i, . <Pr.) . ...y^, 

1£. D« ^A PresL^ ln jRef, UaMnk* U 2^%, Cnlnip Vag^t 
«^bris; folifs |4anu, scabris;.pai|if:^ .rai^ ^ltern/lf^ 
otealatif, p^tul^f);,jglnmis anj^ip-laacfolatfs,,;aeqnaUbu#^ jQfK 
bm excedentitins ; corolla basi tUUs eadem longioribnbi .s^ 
aj paleis ,bidei)iatis,' in^ieqn^jiusf inferiore .acabriufcuja; ari- 
palea inferipre J>reTiore| arcuata^ refiexa; pf^diulcnlp.. ^lpris. 
Itiius triplo brcTipr* coroUa. P^rftd. »7-, P<^iria« . ,; ,,. . 

17« D. ruscATA PreeL in lUL/ IMaenfc. 1. 249« ColWo ,gU-i 
^; va^inia onbscabris^ foUis conToluio-setaceis, .ci|Imp breT^O;^ 
fh scabris; panicola spicapformi| contracia»;. glam» aema](i^<^ 
ilorsp nerToque scabris ; paleis ae%ailpngiS| bUaciniat^» j AfxPr.^ 
1^9 binenriis; arifta sp^culam exce^enie^ pfdunculo - j^orif^ 
ins coroUa disiiidio breTiore^ )bre.Tissi|fif plamoso* ft^A ^ 
ivia. 2^ — Valde ff£nis D. breTifoiias. Qfr.) . 
18. D. pAui^NiSf Praii. tti. ReL HaeiJc^ 1. 249« ^pliif con- 
o-setaceis vaginisque scabriuscnUs; culuio- scabrp;, panicala 
^ sabTeriiculata, secunda,, laxa ; glumis carin|^ 8cabriuacu-| 
snbaequal^bus ; paleis aeqttalibns,, . bidentf iis> , scabri^^^^ 1 
nentro .coioUa dpplo brftTiorpi^ brCTissime .plnmpso-«laifaip«| 
XTH. STmlr8.L [ l^ 1 242 GRAMINEiAE JUBs. (Deyeuxut.)' 

FttA «^ PiMi^Ik, €ai^qitir.-— Olr fc^bHttm jffrflir B. «Iiidtf 

coirrolttio^fti^ildei^, cott^pHsaas^ va^hls ctllmoqiMf acalim; paii' 
cula ramosa^ glifiTerticillafat^ secititAi; gl^mis scaMiiseidis; p» 
M^ a^qnilongiSy iyicletitatiif^ hvfeflore' s^lirfiAs^^k ^ flore BraM 
eofdiltf' flimtdio bteTiofey plirihoso-laiiafoy lama ejnsdem lounii^ 

- 'li i20i^^'. ^Mif^ejrt Vttsl M' J?*t ifei?^-. i! 290. '€iiliw|li 
W^Y*Vil|;lhfe 'ffAtisqu^ (^oiiToItifo-^eiaceiAyVffcaliTifl^ ^nicnki» 
mia aUemaiim fasciculatfs, ^iRlsa^ scctiiiifi; gliMIJsiriaeqflate 
acutis^ mari^ne -denfaio^faciirfatis; cc^rdlla pilfs 'obvaftata; ^ 
deniato-bilacitiiafi»^ arftiia recia, piileam aeqtriattie f p^iliu^ 
AfSH^'beiiMiiA;'doyofISi tfimfdio Irrevloi^, pfutno^oj' IW - 

*•■ '«f.» Briwrl*AE!irst«'Ft^Ar. M IT*/. • lfee»iJt; 1. S50. Ww 

S^^^S-tng^lifa ^f^Mk;'f^s pflaiiisy scabris ; "paifiicuhl nnb i^ 

terih^fMi Tjlsdc<llaiif^;'pQrtetiifbiis;*ff^^ aeq^tifflifasr eM^^ 

pilf^ ^if j^Al A V' "p^^* bfd^niaifs ; ftiteriCirr^ licaBra ; ami!a f alfi 1» 

fe^ioi*e Bi^i^VflDh-eV x^^i^; pcdmtcttlo ilbns hciifrf its «iiiholia If 

viorc. PresL — Sinus I^ooika. 2(- < ' ' ' ' ^ 

* ''^S'. %. t €^HJlMiS80!ff8. ^rifcttla (bri^H; pjiibli; i^liraufi^ 

rdtigfti/ lN4UtfniiCflJ, p^i^iAiil^f ti|>Ho«ftmciilff i3ifp!6 ln^^rlbdi,'^ 

«ia gtbiilli^ bV^Vitfre, '^b^bqlhi.'' 5rHn. - liadl^^dMlii' Cbafliii^ 

ttl^ IViii: 'Cmi/fof. ^fb; -^ Instlla PaslrfbaWA. 

" ' 23r D: *i^f4lDfc!i§ Jfff^ofi^. in B^tt^^.Hri^:'^, 

ei*«6^dT'fblni^'^i&iifl», Hpid^ Vix'cohVdIuiis;'^cifffs'$ patttcnla 

sissimi ^ ^b'^i^c«2lf&V ^l^^f^f^ ^/^tttnis acuffg; liii^dis, 

d^ttifctifaf!^ ; p^leii stttidtftiM ' lciiigfortbttB ; j^alea*' exitnriflfTe 

^Hik|'ittrs<il^loini!i'lrilba4uafii^; ilidifbi^pfi fAfdfireDf <^ 

fftik paleU''iriplo' bn^yfoi^. Brongtt: — Itisi&"Sl- 

Srftaifiai*. * " '• ''- ' ' ' '• " ' •'' * '-" 

- ' 24l' I>i fffcGtiEfctl JtttfiA. ^ttm. li 76. P^fcufa an? 

pr^iirkeV ^ts^fm^erecfa'; ghimf» iicui!^^ 'pOi^ Bifth brcriori 

arisia infra mc^ditttfi recfa. MeA. iH Khth. i^hdo iiMtit T^ 

tlt At^W. 3fet*/. Jfffl^. 2; 2M* l?»H^;bi. ilTpofcf^fiA <i «< C^^t^i^t-^SMl^-AWii^o» iii>gli-cfa JMk.\pfef/f;'6. *37.' C; 
^rti'A AttcHc4'Wf?aifk.:5?{. ^i- I 

excurs. 26 J huc *^cH' Agt^siS^eiff CftaHe^^W SkcXitm: ni<c' d 
•'25. D! v^RiA iTtmfA. Qnrm. 1. 76. WnJi^ilW Wtnte: 
Ij^abtts 'kddfis*^ piHs CordHiih Hcqirtfiiibu* VoV atiplo* bretiot 
bdk ,* iirtsisr dd^sisii gi*tticnlaia , cai^^ciim vfx ^tteatlfii*. **^ 
Annrdo vAlhV S^ttfA '«'init. !. 216. f. 4:,/ 6; ^ Jflto^r. rf ITfl*^ 
Certn: *t. 5KJi; :CiiUtm;tgroiti« attihdinactA' Vhi.'W^tilh. 1- GfiABIINEAE iws. (D^eicdaO 243 

. 91. AraiNk: ClioaoiiiA LbU. GalL 719» CdUmgrosiia mon- 
HM J9M* CSnMi. 4« i: 46. CtmJ. GaiL 6. 264. D. moniana Po^. 

j^ spkoKs Bdooi^bBS. Calamagrofliis fljlvaika flbtl. Guum. 
Lh 48« Amodo floaiii Moetn. ei ScMT. i^* 2. S08. 
Aranda nemorom 8cAadie« ultufr. 2. 1. .187« 
- Evnapa, CMcaflOs, Sibiria. 2|« 

26. D. ? CONFINIS Kunih. Gram. 1.76. Pauiciila paieliie; 
i^Tdbofl imifloria, aeiuiiiiiaiiai piBa e^roUam anbaequaniibas ; 
tmta d«r8aH, geniculaia, ^jcem excedenie. WUId»' Afnndo 
ronfiois WUkL Emka. 127. Calamagrosiifl confinia JVfrfT. Cite. 1. 
16. Lnk. HcH. 1. 101. Calama^miis varia, confinia» IVmi. 
Tti^or. 224. ~ Ameiica borealis. 2{. — Afifinifl Arnndini ac»^ 
iflonie (Willd.) ; prozima praeceJeltii. t(Iiink.) 

27. D. 2 LAPPOMICA Jftili/A. ^ram. 1. 76. PaHicnla slrieiA; 
^aUdbm acutinaoolia^ ariaia dorsaliy gnnicnlaia piliaque emnA- 
\*m aeftoaniibns. WaMenk^ Anmdo lapponica Wahknh. Zapp. 
27. /• !. a-*e. Galamagioaiifl lapponica ^or^m. Gratm^ b. ^ I«ap- 
looia. 2|. — Yaldo affinia D.,Yariae« (WaMenb.) 

28. D. AcvrmtOUJL.Beauv» ^Agroef. 44/ PaaicdU fiaieiiie; 
Inmis snltailaiis; pilis longiiudlne flbs/^ Tel dimidio breTlMl- 
u; uhim geniei^ia^ glMmae- vix anperanie. Mtrt*' et' Kodk» 
^odo aonilfleara Schradi fierm. 1. ^il^-Merr, ei K^mh Q*rm. 
• 524. Calamagrosiis acniiflora Cand, GtdL etifipL25& Anwdo 
^stia Soojf* €kkm.. n. 126. GalAMgrosib subnlaift DumoH. 
^. i.9. /. 36. Beidienh^JRor., exemroa 27. {iuie Sdktsmd. ei 
kUoiA. L eu 140'0 ~ Gnraiania atmi«alafl, Gailia. 2|. -r* Mo- 

'•loier.D* ▼aiiam ei axlv*^^i>>' (^^>'^<^) 

29. D. r I^AllGsaORFm JfiM/A; Gram. i. 77- Foliia plania, 
^sculioi^ patniciilafateicta,; a^ieicoroUa)» aequalibns^ poinlis, 
ibreflexifl, emersis. XAiiil.^Aruddo 'Langsdorfi JUtJt* JRatim. 1. 
w Cdaa^rosiis Lan^idorlfii Trku Unifior. 225. I. 4. /. 10. 
^feng. M^ i. 262. Idhka Uori. 1. 102^. -^ l^iria, Toboblk 

— -AffinLs. Amndini f cntiAonm^ (Iiink.) 
iO. D.^BHtmyjs/nci^KuwOu Grmm. 1. 77* P^icnla pafenie^ 
krdbofl Mniia^pilis breTlisimis^ ariaia dosaj^,. gcnicidaia, ak- 
^m excedenie. Schrad. Agrosiie amndiitecea Xtnn. Speo*. 91« 
'«Bi fi^. i^ 364« (kxd, eyn. 8cop.^ UaiL, 8cheuch%. ei alior.) 
^do sjlraiiea Sdmi Geht^ 1. 218. i. 4. f. 7. Calamagro* 
■ sTlvaiicn Ccnd. GaJi. eugn^. 253. Ttim. Uedfhr. 223l I. 4 
8. CalJimagro«iis amiidinocea iBd/A. &6rm. 2. 1. 89. <e««ll 
Mm. |>/ttr.) CalaiAa^esiia pyfjamidafla //o«l. Gmm. 4. 28. I.49. 
iroslifl viHcnsa Fiff. JDtf^jiA. 2. 79. ^ — Enropa, Sibiria. l^ 

31. D. Pne4ui« Panicola coniracia ; glmls flubulaio •aen» 
natis, flcahria; inferioro nni-, flnpcriore binerria; piliii eaijnee 
{Tioribtin^ pafea infoiore ^uinqilonerTiA; arisia dorsali^ recia, 

[16»} '244 GRAMINEAE S«BS. (D«y«uKia») 

palea breTiore. -PruL CafaMBagrosiit soabra PrnL M RtL Bmk. 
1. 234. ~ SiiiM Nooika. 2|. :-- Pneeodentf aTfittis. (PmL) 

> 32. D. 6TIIIGOSA JTtiiifA, C^ni. 1» 77« PKMCiik eredJ, 
sparsa ; caljcibus sabliiicaTibas , acuminaiis ; ariata temii, ^^ 
saK, eoroITaiii «eqaante ; pilia coroHa hm^oiMm9:9VMinh, Atud<)» 
stri^a fFahUtA. Lapp. 29* U 2. o-cL («.'«0 Calama^inMtis stii^!^ 
Umrim. Graim. -5. <^ Lapponia, GroenUmdia; 2^ -« Arista infn 
medium. Pcdiceilus plumosus. Arandiiii ■trictao affinis^ (WiIk 
'lenb.) 

33. D. PURFlTKeA JK^fi/A. CTfafii. 1. 77« Panicnla sabsecaiHii. 
patula; caljcis floscnlis cuui seta pilisque longioris ghiiiui ^ 
minatis, kmceolaiis,' bispidis $ corollae valntla inferlore oblooa 
supra medium seiarecta valrula paulo longiore, caljce bremiv; 
-piUs flexuosis,' coroUam aequantibus; foliis retrorsom lo^ 
TVmi. Arundo porpurea IVtii. iii Spreng. N* Ewtd. 2. S." 
;Ad Httoni Lacus Baiealis. -^ Affiuis ' praecedeutL ^f^ 
{Sytti 1. 853.) ad Calamagrostidem strictaim durit. 

34« D.^ BfLLARDiE^i Kmak. Gram. 1. 77*' VbxmIi o^ 
1^^ glunavun cariuis deniiculatis ; rolvula exieriore periaoilii 
glabra,- bimucronaia; ari^ia dovsali, glumis longiore; setult^ 
:losa ad bastm valTulae interiorisi foliis planis. Br* Agro^v 
Billardieri jBroini. Prad. 1. 171^ Arena HKformis IML 3» 
Ma. 1« 24. /.31. (txd. MRon. Forgl.) Lacbnagrostb Bilbrf« 
.IVin. Vnijlw. 217. — Nora Hollandia. ~ Spicnlae dapioi^ 
jores quam iu sequeaiew 

35. D« FoRSTBRl KwM. Gram. 1. 77. Paniciila epee{&.» 
nuissima; calycibns' uiiifloris^ arisits calyce duplo . longion^ 
JFbrsl. ' Avcaia filtformis ForM. Prad. n. 4& Agrosiis iB^ 
Smreng. Mani. 1. 32. Agrosiis avenacea Gmd. S^. 1* ^^^* 
Agrosiis Forstcri JToem. sl SchM. Syti. 2. 3S9. hMdaufP^ 
lillformis ^tn. J^di 128. Lacbnagrostis ToTstcri, TMn. Vi^ 
211. -^ Nora Zeelandia, Insula Fascbafis. 

36. D. PURPVRASCEITB Kvmih. Grmn. 1. 77* PamcvUt^ 
dMat^ glumis ' scabris ; periautbii ralrula inferiore acabra, <!'* 
^-dentaia^ dorso aristata; mdhnento plnmoso, rfllis baseos^ 
plo loi^ore.< jffroiofi. Calamagrostis purpurasceBS J9rovK*1 
Richarda. -^pp» Pranltl. Jaum. 3« Anmdo purpnrascens Sctf 
Jtfanl. 3. 603. -— America arciica. 

^ 37. D. RETROFRACTA Kuttih. Gram. 1. 77« Panlcuk p^ 
tissima; arisia inf^acta, infra medinm poiali extorioris; co 
birtis^ culmo adsCendenie, basi ranoso* JVitd. Agrostis 
fractn Wmd. Enum. 94. Lacbnagtosiis i«irofracta TWs. F\ 
128. Lacbnagrosiis WiHdeM>wu TV^ Umi/lor: 217. A^ 
debilis Poor. Encyd. 9uppL 1.249. (ie§ie heri^ Dss/:) TriiuO 
jffor. 213. — Nora HoUandla. 2\. — 8proagei hac dueii A^ 
aam fililbrmem JPorsf. et Agrostidera aemulam Bnrum. 
.. . 38. D. AEin7i.A MTunih* Grum. i. 77* Panicula i^apillari; ^ 
numm earfals deniiculatis ; ralnila exterioro perianibii lon^ GRAMINEAE xiss. (Deyeaxia.) 245 

ilmaliier pnbeMscnie, UmiunMala^ arisia adnaU, ^anb.daplo 
loDgiore; «ctola Yjllosa ad. b^im fialvalae interiorie; foUiii pl»^ 
11«. Br. Agrostia aemala Bnmm. Prod. i. 172. ~ IVoya Hol- 
oodia. 

39. D. scABRA Kuttfh. eram. 1. 77. Panicala capiUari; gla* 
umi earioM laleribaaqne acabrisj valrak.exieriore jieriaDihii 
Sbim, apice denCicolaia; ariata ilonaU, iMlaMi; aetala riUosd^ 
id basini interioris; folua planlB raginiaqao soabris. Br. Jkgror 
ito seabra Brawn.Prod. U 172. Agrostis xodis Jioeiii. ei Schfdn 
V- 2. 36a Ladmagrostis radis Trm. Uniflar. 217. — Nora 
BoIlaDdia. 

40. D. TlRiDl-FXATEaCELXS Kun/h. Gram. 1. 77. Caljcibos 
nikbiflorisj panicala longa, coarctata; spicalis acatis. Poir. 
Jmnao riridi- Oarescens Po«r. Enew^ 6. 271. Dooax riridi- 
lamceDi. Borm. ei SchtJi. Sysi.2..m. — Mpnterideo. 

41. D. MCGAPOTAsncA Spreng. Clfr. po*/. 30. Panicalae ef- 
Mae lamis racemosls;' cal^dbas ooM^Ua brerioribaa, longissime 
«wti»j arista eiongala, genicolair;. rtedimei|(o arilciilaio, cal/- 
«n ivperaaio) foUis plania» gW»ris. Sp^t. ~. |lio Grande. 

AMMOPHILA iroar. 

Amagris Raf* 

Spicalae biflbrae; ilore {hferioVe fctevicer pedicellato, bast 
^to; itiperiore ad pedicelhim iapenne plamoaaili redacto. 
«ae 2, 8obcoriaeeo.mem1)i^naoeae, lanceolatae, carinatae, 
^ superantes ; ' inferior vix btevior, oiii-,* superior triner- 
^ Paleae 2, consistentla glumanini; Jnferior ovato-Ianceo- 
% caiinata, ^-nervia, sab apice bifido mucronulata vel bre- 
(«f arisuita; superior 'vix brevior, blcarinata. Stamina 3. 
rarium pyriforme, glabrum. Stigmata 2, terminalia, distan- 
Ji Misilia, plumosa ; pilis hyalinis, papilioso^denticulatis, sim- 
icibus vel 2-3-fidis. Squamulae 2, lanceolatae» acnminataey 
abrae, ovarium multo superantef. Caryopsis Iibera?, gla- 
^^' Gramna rigida, repenHoy, arenaria. Folia convoluta^ 
^'^a eoaretaea^ nneaeformii; tnumHi pedieeUaiit. Dif- 
" a Oeyeaxla nonnisi palea inferion sub apioe mueronata 
<c dorso aristata). 

]' A. AaunDUfAOBA Hoet. Gram. 4. 24. /. 41. Panicala 
^picatil- calycibus, acipiis j[ pilis corolla iriplo brevioribns ; fo- 
• inrolatis. Schnd. Arandq, arefaria JDtnti. Svec. 121. Wmd. 
^* 1*457. En^ Bat, /. 520. J2br.. Dan. I. 917. Sehrad. Germ. 
^21' t. 5, f^,2. Haok. Jxmd, i. 181. Cala^f^osiis arenaria 
^^' C^, 1. 34«<:2.93. TVti^ Uniflor. 227. Psamma Uitora- 

^^•'^^^tvni^^ 1.43. /. 6. f. 1. Psamma arenaria Boen^ ei 24G GRAMINEAE luas. (Ammophila.) 

SehiJi. H^. 2. 845. PkaUris AimiioiAUa lAnk. Enmm. 1. 66. Piia- 
bif« maritimA iVW^ €?«fi. 1. 48. Pmmaia palliik Pnnt. Sir. 
Araitiopliila areqaria 1^'nAr, jHor/. 1. lOSl ^ EiiropA, Amerio 
borealifl. 2|< 

2. A. BALTICA Link\ nori. 1« lOS. Paaiciila sabgpicaia, lo* 
kaia; caljeibus aciulkiiiaiiB ; piila coroHa dimidiO' bicvioribiia; 
Miifl involotia. Schmd. Anmdo baltica #%m^ mcd. Sehni 
Getm. 1. 22X i. 5./. 3. Koir. J>aii. #. 1654. Psamna biltia 
lloem. ei SchuU. Sj&i^ 2. 845. wliiUbra Naiia Bifltici. 2|. 

ARUNDO. 

Arundinis species Linn., Ponax Bcaav.^ ScolocUoa Meri.e(l«i' 

Spiculae 2-5-florae^ flores distlchi, distantes, hemifb?- 
dici; svmmus tabescens. (Uuniao % acutataei canalieoliu-t^ 
rinatae, subaequales, membrAnaoDa^,. flQres aequantts, im k 
remota^i Paleae 3^« membranataao; iBfeiiar apica Ufida^utttf 
lobos snbulatos brerisslmo arista^as «xtenie, pmesertiiDinfem. 
una cum rhachi pilis lon^issimis j$ericeis obsita; stiperiorlff' 
vior, bicarinata. Stainfna 3. Orariam glabrum. Styli 2, u^ 
minales, elongati. Stigmath ^lmnosli; piiis crassiuscalkf 
pillpso.^denticulati^^ hyslUusi simplicibus, ,rarius apice btt 
Squamulae % carnos^e , glabrae. Caiyepiis libera i , g'^^ 
Gramma elata^ infef^dum /rute$c^tUia. Folia plana, A^ 
c^la ramMieeima^d^usu^ spictilis pedieeHatit. 

1) Spectcs gentdnai^. 

a) Folia planaj panicula diffiisa; .spiculae 2-5-florac; paleaii^ 
rior apicc bipda^ brevissime arisiaia. (doit^x.) 

. l.'A- Dd9(4X JJmn. Spec. 120. ^^W.'^fc-,1. 454.5* 

Gram. 4. f. 38. Schrad- Gfirm^ \. 22S,., Caiii GtdL 3. 45. ^ 

. Ijcibus sabir^oris ; flosQuIis caljccm aequantibus. Sckrad, W 

nax arnndinaceus ^ieaub. Agro^f. ^Q, f. 16. f.i ei i. 19. /J 

Scolochioa arnndinaliea MeH. H Koch. Germ. 1. 529. Ari^ 

satira jLofa. GaXL '3. 6t6.' I 

/9) versicoles^ A, ii^etstcoler iKfiKi Xf¥^' i^ . 3« . . . J 

y) procerior. A. . aegjpiia Deef. liori» Parie. Jfe^y -^ 

IU.L . 

— ,Earopil ausiralisi Caucasns, Slbfria,' Aegypitis. 7^ 

2. A. ALTissmA Benih.'Oai, 62. Spicalis 3**S-flori«:n 
mis inaeqnalibus; exieriore ffbscuHi^ ditnidio brevlore. 1?««/^* i 
Gallia ausiraUs. — Ab A. D(>ttace ct isiaca dtffert. (Bestb )J 

3. A. MkimrAmcx Desf. Ail. 1. 106. Culmo iriiticosoJ I* 
ribus panfcnlaiis; cat^cibas t -S^-flbriii; gtdmii' ex4criere stfbiil 
siaia Desf. A. micnntfia Iram. /i/. 1. 106.- A: ^keHi bew*»<* JiffiS. (ArundoO 247 

» Pliiiio Zmk Bwd. 29. i. 19./. 2. A. PUoH 7«rr^ ^nlmaife. 
li. 11. JUbr«#l«, I>€c. 4. 7. Film. Stim». 1. 12& ^cA. c# JVour. 
W. 41. A* coHina T«tiare» Cb^^v d. Im. hoU 4-61. .^yiM</. 
rodl «19^, ^. 378. Dqqaz ip«qn<aoica& fieikw^ 4^^* 76. 
tofm. irf ^div». S^. 2. 601, Cakmagrpstif P^lwU .^m/. A;^. 
. 172. Calama^Miis manritaiMca S/r^*^y4<:l- 25?.. Cala- 
ni^oftia aliiasima Jfoi/. JZor. .iltMir* 1.101. — AfHfla boi^alia, 
bfia, lli«paiiia.2t.— Reicheiibafh (il^« ,i«ciir#» lAQ^^.tmc du- 
it ralamagroaiidem donaciformem JaA%. 

4. A. NiTipA ffumft. el K\mih. A'0^. Gm^ 1- 149. .1. 688. 
^mcala ramosiaaipna, effuaa $ glumia gpicpkt aubtriflitra longjo- 
iIhis' paiea .iDferiore lanam duplo auperanie* JQf^w, — ^iff^^ 
•raiiaia. 2|« r- Flores oiqnes feminei, «uiheria 3 ef^nUa^ .Fali)a 
ffrior apice bifida, iuter lobos subulaioS' bfavjsfimf^r ariat;^ 

5. A« R^NAUOiANA IfmifA. ^^tun. 1. 27*^- 1* 49. .nmioida ca- 
lomum, diffttsai .spicuUa sub^-floris,. gkmas: duplo iript^e 
iipeiaotibas; flore infimo unipaleaceo, neuiro; reUqnjs b^ma- 
^ro^iU, ad Te0tr<>m lanaiis; snuuno iab^soepi^fvfd^ii^ planis, 
<«ne aiai]|piiec|iie s^abris. Mih. — Pegu. 

6. A. HAO AQiscimiENBis Kunih. Granu 1 . 27^ /f 48. Fa- 
cula maxima, ramosissima, eflfusa, secunda; sjHfsolis quinque- 
"^) gli^mas triplo supcraniibus;, floribus .bemapbrodiiis^ ad 
Direm lanaiis; arisiis flexuosis recurvaiiavei pM^. brcviorihnis. 
0. Bon»X ThouarU Bmam). Agra$i. 78. #• 16»/^ &» -* Jllada- 
iKuia. — FoUa sieea conroluia. 

7. A. BiFARiA Beix. Ob$. 4. 22. WiMd. Spec. 1. 455. JZa^r^. 
y* M. 1. 311. Sprntg-.Sysi. 1. 361. Culmd creqio, folioso; 
B» bifariis; panicula coanstaia; calycibos (iriflariff^ JfMjBf I^o* 
I biTarius .Trlfi. tfk «i»r€f«, ilT. JBnid. 2* 73p -^ India oriei|4alis. 

Fofila cohvolojU; panicnla coniracia; spiculao 6-7-Qorae; 
palca inFerior apice in arisiani desinens. 

B« A. piifOBA Urmtte^ Fkre d^a Maioumu. 33. Pauicula con- 
«ia. suboiiaia ; caljcibus bevibusy carioaiis, acuiii|simi|Si spicu- ' 
! S-florac aeqwlibus ; glumis laevibus, villis albidis lou^is eo^ 
ve cinctis ; exieriaribos carioatis, arista lon^ -superaini.; io- 
noribus brevioribnSy sub apice bifidis; foliis siriaiis, disUcfais, 
loiiun sacpins superaniibus* l/rr. Ampelodesmos australis 
''"^. t» Dvferre^j B, hai. 31. •-* Insulae Sfaclovianae* — 
»«Uae 6-7-flora^. . 

2) Species mitii ignotae, pleraeque dubiae. 

• ■ • 

9. 4* ^exGMtExais BeiM. Oi^. 5. 20« Wilid. Spec. 1, 455. 
^h. Flor. Ind. 1 . 349. Culmis 6-10-pedj^bus, fisiulosis ; fo- 

bifarijb., fnsiformibus,/ Quianiibns; panicula laza; valvuUs 
fds aeqiviHh>is^.2*3«floriji; valyula corollae exteriore lanaia, 
^i^ta ^ .irioe;^ :fifM[ii , , P^mas by p ga j ena b Jffeaui;. Aff^. 248 GRAMINEAE juss. (Arutkdo.) 

78. Boem. ei SchM.-Sytf. 2. €00. Aira b^n^ensis GmeLSfi 

1. 174. -^ India cmentalifl. 

10. A. AUBTRALI8 Cktv. in ^fiN. deCien/e. Roem. ei SektM, ^ 

2. 511. Calmo erecto^ folioso; foliis strictis; paniceU ontij 
caljcibns trifloris. Raem. ei 'Sehttlii — Ausiralia. 2|« 

11. A. EGMONTlANil Roem. et Sdktdi. Syai. 2. 511. Ci)« 
erecto, failioso; foliis sirictis, setaeeo-convolutis ; panicnlaonU; 
caljcibus quinquefloris^ iioem. ei SchuU. — Porius EgmoDt - 
Praecedcnti affinis*. 

12. A. AiRomES Pdtf*. Encyd. 6. 270. Calydbns Wm\ 
panlcAla inolli, 'subcoarctata, inenrra; foliis planis^ Bcabris. PmT' 

'Deyeuxia airoides Roem.ei SchuU. Syei. 2.422. — ABiericasef- 
tentriondklis. 2). — 8prengel (S%fai. 1. 252.) cum ? ad Ciluu- 
grostidem ciimoidem dncit. 

13. A. AIRAEFORMIS Raddi^ Ohe. euU'isoIa di AfdBit^ 
Schidi. MinJt. %' 201 . (Daijdbus bifloris ; panicula patente; ^o- 
lAbns "inuticis ; Miis inferioribus distichis^ laevibus. JiaiA-*' 
Maddra. ' ' • ^ • 

'14;- A. Selloama Sehult. Mani. 3.605. Paniculae nw;>^ 
simae ramis flexuosis ; caljdbus sub 6 - floris ; flosculis reB«w 
cnjlis. lon^issimo t^uspidatis, diaphanis, dioeeis; foliis liocaii^ 
elongatis^ marginatis/ serruktis. Spr. A. dioeca Spreng. Sf^ 
361. Gjnerium argenteum J^eee ah Eeenh. in Mari. fi*^ 
462. ^ MMterideo. 2{. 

15; A~. iocciDBJfTAL» SiA, Herh. Mariin. SchnU. Mtd»^ 
289. Culmo erecto^ folioso; foliis strictis; pauicula ramesitf^ 
contV*ada| spiettlis 5*floris. Scknli. — Martinito. 

'16. A. KARkA Rei»: ebi. 4. 21. WM. Spec. i. 456. f» 
lydbus' uiiifldrisy nudiflf, flore subuiato intus lanato mnlto kff 
l^rib^s'^ pani^ula seeunda, nutante» Rei». Trichoon KarkaJI^ 
Cai^ 2. £.,^p<riii« ei Sfhuli. Sytfi. ^. 382. — India orieiitai») 
— Sprengel ad A* isiacam ^Me. dpcit. Calamagrostis ? 

17* A. MINUTIFLORA Brongn. in Duperrey^ H. hoi. 29.^ 
m6 ^jlihdrico, erefto; fpUis unilaieralibus, planis, nerTosis^lJ 
bris; panicula fastigiata; ramulis virgatis, longissimis, filiM 
bus'; spiculis' miuuiis, lateralibus, breriter pedicellatis, biM 
giumis breribus, obtusis; paieis ezterioribus ovato-lsnceot 
kcuniinaiis. Bronjgn. ^ Insula Bourou. (Moluccae«) — ^' 
tidetur Arundini Karkae Rei%. (Brongn.) 

18. A. flexuosa Btongn. in Duperrey^ J/. hai. 29. < 
Cfilmo cylindrico, erecto; foliis planis; panieula flezuosa: ] 
cellis iilirormibps , ae^ni|li)in9 ; spicidrs bifl|Qri|i$ flore in^<^ 
ncvtrp ; palea exteriore subiilata, convoluta, interiorem ^^ 
que ralde superante; piHs tenuissimis, paleis brevioribus. Bf^ 
-:- Insula Bourou. (Mbluccae.) 

19. A. RoxBURGHn Kunih. Gram. 1. 79. Ereett; ^^ 
foliosa; 8-12-p^dalis; panicnla' laxa, v^iciHata;'cahdbfis3-4- 

ris; glnma oorollae exterior^'triiitrviii^' itAulBtib -1119«^. A^ \ GRAMINEAE juss. (Arundo.) 249 

[tfka Boxb. Fhr. Ind. 1 . 348. (exd. «yn.) — Bengalia, Coro- 
landelijL — Differt a planta Retzii nnmero flornni. 

20. A. qviMJL MoUma, CkU. 279. Caljcibna trillorb; fblila. 
■siformibnsy sermlatia. MoL — Chili. 

21. A. RuGi Molma, ChiL 279. Caljcibns biflorin; foliia 
Bbnktii, glabris. MoL — Cbili. — CSramen 12-20-pedale. 

2Z A. VjiLDiyiA^A Molma, CUL 279. Cal/cibns trifloria; 
bfiu sabnlatia, pnbescentibns } iutemodiii approzimatis. MqL 
- ChUL — Nodi anrantiacL 

23. A. DioECA Xoiir. (Ui4^. 70. Caljdbus nnifloris; spids 
iaiciaiUtis, co^positis; spicnlis linearibns. JConr. — Cochin- 
^Uni. 2^ . Cnlmns 8-pedalis. Flores feminM digyni; mascntt 

2i A; ? mscATORiA Xour. CodUn. 70« Caljcibns ninfloris ; 
pica tenninali; cnlmo ramose; spicnlis minnscnlis* Xoiir. — 

-ocmncyBa. 

AMFELODESMOS likk. 

Spicolae 2-4-florae; rhacbis artieulata, pHis longiuseiilii 
kita. Glumae 2, ovato-laneeolatae, snbnlatae, canalicirfatae, 
«Dbranaceae, floribus breviores ; auperior paulo lehgior, fai- 
^m in florem hermaphroditiim tranaformata. Paleae 2,. tnem- 
nuiceae; inferior acvtata, infeme pilis obsita, eanalicnlata, 
■pniorem ilirolveiis; superior bicarinata, paulo brevior. Pili 
MfiQm paleae vix attlngenles. Stamina 3. Ovarium pTrl- 
^9 apice pilosum. Styli 2, brevissimi, terminales. Stiginata 
iuiosa; pilLi ramosis, deniiculatis, hyalinis. S^namulae 2» 
soeeolatae, supeme ciliatae, ovarium superantes. Caiyopsis 
^aris, teretiuscula, interae sulco longitudinali notata, apioe 
^% opaca, libera. Gramma eiata» FoUa iMvobUOf iubm^ 
^ Panienla roMotUMima^ laxa; spiculit pedieellatu. Hino 
enucis, praefeitim Festucae boreali, inde Fliragniiiti et Arun- 
Biaf&iis. 

1« A. TETfAx Link. Hori. 1. 136. Calrcibns bifloris; pa- 
<^ laxa; foliis involntisy snbnlatis. VahL Amndo tenax VahL 
f^* 2. 25. fViUd. Spec^ 1. 455. Donax tenax Beauv. AgroaL 
• Roem. cT SckoUn Sysf. 2. 601. Amndo manritaniea Poin-. 
^ Germ. 2. 148. AroAdo festncoid^s I>o»f. AiL I. iO& •«. 
' Arnndo faiflofa JLmm. ItL i. 196. (teaie Poir^) Amodo A» 
kdesmos Cyritt, Jff^poL 2. {,, 12, SJi^ fi M[mmr. Pro^. 42. .^ 
Wca borealis. 21« , . , . 

2. A. BicoLOR Kutdk. Gram,^ \. 79- l^icnla coarcfaia^ 
''^gAta; eal]^ee'^ifloro; floscnlo alieros^nK; glnmis subarista- 
^ ^esf. A^ndd Blcolor Pofr/ J». 2. 104. ^&k. ^>ffj 1. 198, 9m GRA&HNEAE w^. (firaphepliiiriiiii.) 

JB#|/: AtL 1. 107. t 33. Poir. Encyd,^ 6. ^^73, PQ»ax WcoM 

iTeatiti. jl£^. 7S. Hoem. ef SdkW^* i$y<<. 2. 603. CalAOMgrosii 

biiaalor Qmd. Sjfat. 1. 172. ^ Africa hQraOis. 2i,,^. A pm 

cedcnte haad differt? 

4 

GRAPHEJPHORUM x>j5ffrjiifjr., BKAi^yJ 

Spiculae 3-5-florae, compressae; ilores distichi, dbtant^ 
imberbes, nonnisi' ad basim pilis rhachis invpldprati; sumontf 
miautissimuSf ylx uUus; rhaoliis pilis longis ciliata. Gluoiae^ 
membranaceae^ oblongae, acutae^ carioatae; superior niijtf' 
PaUae.2, membraoaeeae; inferior laiicaoIato*abbnga, actuiiiS' 
cula, concava; superior brevior, bicarinata,' carinis ciliat»»'' 
brls. Stbmina 3. Ovarium gliblvm. St^li % termiualfi>i»re. 
vissimi. Stigmdta plumosa; pills argute dentatls, Atfi^' 
bus t . Squamulae 2, oblique ovatae, acutae, supernc uui^^' 

riter dentatae, glabrae. Caryopsis Gramen ertfi^^ 

JFolia pktna^ Bcabta ; ligula elongata^ membranaeea. Pax^ 
$4mfd$Xi Apici^ pediceflatiM» Koeleriis muticisi i^ou geJiBBdi 
f*esft|Ki34ua ^ipiiu]uUis, pcaesertiip Festuc^^ boreali {^KvaM 
fMtuctfoeae WiUd-) ^ffine; Ampelodesmo quoque proxiiuft 

• \.' G. HELlcniDCv Bemiv. Agrosi. ^l.-t. \Sj f. 8. J)<»* 
J&wm. de boL 1813. 71. Moem. et SckmU. SyH. !2« 597. f^ 
<:ola parvai subracemofo^coari^taiai glama caimnaai parllali^ 
qae mijusculis, lineari^lauceolaiis, muiicisi Boribus basivn^ 
sis ; rudimenio flosculi iertii ; foUis planis, ffiabris ; culmo er«^ 
Pursh. Aira mclicoidcs Mich. Flor. 1. 62. Pursh. thr, ^ -^ 
Triodia mcUcoides Spreng. Syst. 1. 331. — Amerjca borcalisj 
2. O. ? BLLioTTn KwUh. Gram. 1. 80, Panicula ^ 
erecta; calT^cibus aouiis ; spicuUs sapenavibns triflor»: ' 
brevibus, pUois.m Aira triflortt M. Boi. 1.153. TriodbtKj 
ilii Spreng^ Syei. 1. .330. — Georgia. 2)« — P^racccdcnti 
iiniium. (h\l.) 

\ 

PHRAGiHITES TRiy. 

Spiculae 3-6-florae; flores distichi, distantes, imberbes 
fimua masculus; reliqui hermaphroditi; rbachis pilis lon^^i^^ 
nceis obsita. ''GluiDae 2, aout^tae, carinatae, floribus brev 
les, tnetibranaAeae, inaequalas ; . aiApenor . major, jmttf dus 
ilorem masculum> monandrum vel MutiiHn.(squamulis2 ins 
tum) transfomata. Paleae 2,' membranaceaet infenor M 
sima, angustato^S);buIata; puperiorbicarinata. Sta^miriaS. 
rium. glaWum. Sijrli 2, ierminales, elongiitiV Slignia^ 
VfiOfSii jiJ^ jfi^^siusculis,' sjunplicit)u^i, bl^^hVfil ra>aulis "^* GRABHNEAE . jlss. (Phngwitm.) 931 

Dts iastmcd^ papiiloso«dantatit, l^alinis. Sqaamiilae % gla- 
te. CaiToptis libera. OrawriM elmia; foiiu latU^ pkmw^ 
u/enli ram9tinimi$, diff^istt) tpieulA pediceBbeit. 

1. P. COHHUMS Trm. Fmud^ 134. Ledei. F!or. AU. 1. SS. 
nicala efliisa^ spiculis 4-S-floris. Brcwtu Arnada Piiisigiai- 

lAnn. Spec. 120. WiUd. Spec. 1. 4o4. En^ Boi. i. 401. Hoti. 

nm. 4. /. 39. Schrad. Germ^ 1. 223. /. 5. /. 4. Broum. Prod. 

183. M^. .f< MToch. Germ. 1. 528. Amoilo FiUgaiis Lam. 

i. 3. 615* Csernja aruodioacea Prt4* Cjgp^ d G^raai* SicuL 2S« 

^) iiDifloniSt iMtwi^ ti KocK. Germ. 1. 528^ Araado Plirjig- 

oiiiesy /labottifliMra Cand» GaU. 3. 263« Araadp V^ttvL. 

dophragmites Lejeunej Spa, 1. 43. C^alaou^rostis oi* 

gricans Merai, Parit. ed. 2. 2. 33. 

Eoropa^ Caucasas, Siiiria, Japonia, America, -l^TaPUillan- 

2. P. isiAcua KuMlh^ Gramu 1. 80. {Reickeeh. Hor. twcmrt. 
\0^?) Faaicala,oblongaj mai^ima; spicalis oMitieis» 3-5-flof 
tf calrce multo longioribus ; foliis ▼aginisqnc glaberrimisy gUtt- 

• SckuU. Arando isiaca Ddile, Aeg. IU. 4. Schtdi. Mani. 2. 
^* Arando msLidma , Ftrt^w At^. 24« ijtetie DMe.') — Aegvp- 

* (Helrctia ? Yanis Rhenana ?) 

3. P. HAimiTUNCs Knnih. Gram. 1. 80. 277* ^ 50; Foliis 
hrinscnlisy niargine denticulatis ; panicnla ramoslssima, dif- 
^ mit^ie ; ramis gUbiis ; apicnlis 4*6«-floris ; Aotsbiis .loiEBriiK 
m liemiapliKodttis, smimo iabesconte- MBh. -^ Insula Frandaeb 

s 

GYKER1U9I avMB. et bonpl. 

Spicnlae biflorao, maSeuIae e€ fewiaeaein distinctia plan« 
I flore altero sessili, altaro. pedicellato.. Maaa: GiiHnae 9, 
^latae, membranaceae, hfalinae, oarinatae, inaeqoalea. 
^ae 2, membrauaceae; inferior acutato-suhmucronata^ vni^ 
"^ concava, imberbis; superior brevior, bicarinata. Star 
oa 2. Squamulae 2, mbutae, eoUateraies, orassiuscula^/ 
dffat. Fem.: Glumae 2, membranaoeaey byalinae, /canalicu- 
<^i flores superantes; superior triplo longior, apice angu- 
^ Paleae 2, memhranaceae, hyaliiiae; inCarior exteme pi- 
'oQgissimis obsita) angustatovsubulata; auperior parva, bi^ 
"^ta; carinb pectinafo-ctliatis,' 'Sfamina 2, eflfeta* Orarium 
i^nun: Styll % temiinales. Stigmata plumbsa; plli^ slm- 
cibus, subdenticulatis'. Squamulae 2» membranaoeae, subci- 
tae, integrae, orario dimidio breviores. Caryopsis ..... Cnl^ 
cietpUotif attittmi. ^Foliu longittima^ terruiaio-tpinota. 
^« nmmtitimit, diffuttu Spmmlae pedioettaiae. 252 GRAMINEAE ILSS. (GyneriumO 

1. G. SACCHARoiDES AmiA. ei StMfL PUaeq.^ 112. /.211 
HunA. d Kuatlu Nav. Gem. 1. 149. Neee ai JEaenh. m Mnri. B\ 
2. 462. SpicuUs biflorifl^ panicola seciuida^ laxa^ foliis pl 
latis. Neee. G. sagittaiiiin Beauv. Agrosi, 138« Armido t 
tata Pere. Syn. i. 1021 Sacchanim sagiitaium AtiiL Gtkn^ 
50? •— Amcrica calidior. "^ 

Sp«d«sd.bi.. 

2. G. PARVIFLORUM Neee ah EeenB.. in MaH. - Bnu, 1 i£ 
(Maxim. Prmc. fVied. li. 1. 207- i. 5. Mari. Relee, Aihujt' 
geiaiicngformen i. i, V. f, 1.) SpicuUs masculis ■Qbam6<»; 
panicula secnnda, laxa, Tirgata;^ foliis ensiforoiibns , ^^ 
Neee. — Brasilia. ti 

VII. PAPPOPHOREAE. Splculae ^-multiflorae^k^ 
superiorcs tabescentcs. Glumae paleae<{ue 2, membranace»^ 
baceae. Palea inferior tri*maltifida^ laciniis subuiato-ari^un^ 
Inflorescehtia capitato*spicata rel pauiculata. Per EcIud^ 
Aegilopi affines. 

AMPHIPOGON jriioirjr. 

Spioulae uniflorue ; flore sessUi vel pedicellato» glttinirl*- 
giore. Glumae 2, membranaceae» concavae, muticae; ii''^ 
brevior. Paleae 2, membranaeeae; inferior iri., superitf^ 
fidaj ladnib lanceolatls, subulaco-aristatis ; aristis reetis!^ 
bris, subaequalibus. Stamina 3. Ovarium glabnim. ^OM 
4erminales, interdum basi connati. Stigmata pllosa; pili^^'' 
plidibus. Squamulae 2, glabrae, subinte^rae. Caryopsis 
Qrttwdna cae^piioea. Radix repem. Cnlmi foMciculati* 
Meiaeea. Spicae aejuales^ qutmdofue eapiiuii/brmet. t» 
mus Pappophoro. 

1) Spica capitata; spicnlis extimis sterilibus, verticiDaiis, i^ 

lucrantibus; glumis hirsutis. 

1. A. LAGUROTDEs Brown. Prod. 1. 175. Capitulo glo^ 
glumis htspidis; pilis basi dilatatis; valrula exteriore a< 
sno duplo iougiore. Br. Aegopogon laguroides Beauv, 
122. ^ Nova Hollandia. 

2. A. T17RBINATUS Broum. Prod. 1 . 175. Capitnlo obo 
glumis viUosis; villis basi simpUdbus; valvula exieriore 
mine suo vix longiore. Br* Aegopogon turbinatus Beauv. Ag 
122. ' — Nova HolUudia. 

7i) Spica oblonga;. glnmis glabris. 

3. A. STRICTUS Btwm.,Proi, 1. 175. Glnmj» t^iii^ 
tegris, perianthio glabro brevioribns; aristis foliisque ^^ •••••' GRAHINEAE jui& CAmpliipogonO 2S8 

r. Aegopogon siricius Beamf. Jigra$i, 122. — NoTa Hol- 
Bdia« 

4. A. DEBnjl Brown. Prod. 1. 175« GliUDU trifidis, pe- 
inthio gUbro llrerioribus ; aristis strictu; foliu laxiuiicalis. 
^. Aegopogon detiilis Seauv, Agnui. 122. — Noira Holhindia. 

5. A. AfEiVACeUB Hroihi. ProJ. 1. 175.. GliraiU acamiuatioy 
legris, p^riantliio serioeo lon^oribus; arivtis patenttliaa« Hn 
*gopogoM aTenaceoa .ffeaiHf« Agroei» 122. ~ Nara HoUan^ia. 

: DIFLOFOGOX MAOwy. 

Spiculae miiflorae. Glamfte 3, laxae, nembranaeeae, ari« 
HAe. Paleae 2 ; extetlor apiee triariftata ; arista intermedia 
tsimili^ tortili ; interior biaristata. Spiea eapiiuliformii. (Char. 
0. ex Brown.) Habitus et iitiforeseentia penitus Amphipo- 
>ius la^oidis, floribus extimis pariter sterilibus, involucrum 
ronnaotibiis. (Brown.) 

i' D. SETACEUS Browni Prod, 1. 176. D{po|$onia sfetacea 
Yivr. Jgrosi. 125. — Nova Hollandia. 

TRIRAPHIS ^iioiTJV. 

Spiculae tjri-multiflorae; floribus distiehis; inferioribua 
2 vel pluribus) faermapbroditls; reli^uis mascuSs vel neU- 
i> Glanue 2, membranaceae, ae^ualesy inuticae. Paleae % 
«Iraiaiieae^ inferior apice trifida; laoinus subuIa^o«>arista^ 
• hnpssiniB^ '16611^9 int^naedia Jongiore; paka superior bi- 
rinats, mutiea. Staniii» 3« Ovariom . glabrum. ^tyli 2, t«r- 
>8les. Stf gmata pltimosa ; pilis simplieibas. Sqfuanmlae ob^ 
ito-cuneatae, glabrae. Caryopsis ••.... Gramitui iropiea. 
^lae panieulatae* ' Hinc Triodiae et Pappophoro , inde 
fosiae ei CUoridi affinis. (Brown.) 

^ T. raifOBvrs Brown. Prod. 1. 185. Panicola eflbsai pe- 
i^ ralvida exleriore coriacea, tennisaime pnbescente; arisiis 
Nibns; iniennedia simplid; ibliis inTolatis, sirieti^^ patnlis* 
^. S^Ieria pangens Spreng^ Syei. 1« 329. Pappopboram 
iCnis Trin. in Aci. Fdrop. 1^30. 1. 92. — Neva HoUttiliia. 

2. T. ifOJLi»i8 Brovin. Prod. 1. 185; Paiiieala •coarctata; 
utbii Talvnla exteriore vlllis patolis barbata; arista iuiet^ 
>t atrinqve la^rala setaoea aacta. JiroiMi. Sesleria moffis 
^. 9^^ %. 329. ~ IVova HoIIandiai 

3. T. PUMILIO Brown. App. md DenK* ei O/appeti. Woy. 2i6. 
ieala eoarctata^ abbreviata; ealjee trifloro; floiculo infimo 
teioj reUqnis neatris, l-virivibas. Bro^. S^skri^ pomilio 
«g. €kr. poii. 34. —> AMea fliedia. ^ GRAM^AE JUi. (Pipt»otili(»iiBi.) 

PAPPOPHORUM scBHJSB., bbowv. 

Spioulae bU quadriflorae; flore infioio hermaphrodito; 
perioribv tiibescentibus, sterilibos. Glumae 2, meoibraaac 
jniUieae^ flores superantes ; iiyffrior brevion Paleae 2, in 
brlinaeeae; inferior subeliiptiea, «bneava, ^•IS.arislaUi; 
subtdatts,* rectis', cum palea coniinuls ; pdea superier lot 
bicarinata. Staroina 3, rarius 2. Ovarium glabrum. SKli 
terminales. Stigmata plumo^a; J^ilb denttculatis, siinpllcila 
Squ^mulae 2, glabrae, truncalulae. Caryopia glabra, paU 
^(^^teclay libera^ Gramm^ vLf sxfrajropfco* prinf0aientie.h 
niculae CBurcMaOj zpiearfor^a. s m 

•oet- 1) Spicu^e 2-florae; palea inferiore d-aristaia ; glnmis >^^ 

tiis. (jEXfifJS-rfPoaoir Desv.) 

1. P. CEIfCTROlDi^ iMtMmsU in Roem, ei SchvU, ♦y- 
616. Trin. tn\Act. Peirop.mO. i. 92. Thjr$o cyW»» 
subelongato ; glninis pilosulis, 3*-ncr* iis ; subuHs valva dnplo li 
gioribus, aJ medium usque plumpsis. Trtn. — Cap. b. sp«.H 
Thyrsus nigricans. (Tria.)- ' :. " . . 

2. P. PHLEOIDES, /i<>rf* Jifadrii, IVtfi» im^^frefig^ A* 
2, '73 ej in 4ct. Peirop. 1830. 1. 91. Thyrso ovato; glfl»' 
^rinam pilosufis/^ 3-5.-nerviis; subulis' valva subsesqailoD^ 
tus, p^Alo^li^iraW^clium usque |V(6tttos!s. TWn. *Enneapf 
^U*Mi^Roeih.yi'Stiivki Syst. 2. 616. — AraMli M& 

3» P. «flSmilOASS* Bromm. iWLt i, 165v ' tiVih. ^ Ad. 
i83CU iJ dt. Arisriis '9, .f^imioftls ^rspjcli.frompQsiia» sob 
«eafMloI^ ,JB>^ri<^ti8; ^lqmis lennissime pu^M^i^tibusj | 
vagii^sque glabris^ scabrinseulis. JBvpwn. EnneapogQU ni^ 
DesV. jQumJ ie hot. 181^. 70. Be^v. Jgrqet. 82. i?**^ 
SchuU: 'Syst; i*. 616.'^* — Nova' pofl(iiidia. ^ 

4. P. PALLIDUM Br&ii^. PfwZ. t. 1^5.\8Wi.' <?hi«.1' 
h 51, Tfin.t::iH::A(% Petrop,: 1.830r.l,..93. A«siis », pltt» 
H^BWila jpi<ianfDrmi|i oylMMcea, cionferta;. fo^is ip^^UiUr ^ 
.c«oiibus> gjnmis mirfMi^r. pitosis*: Xih. Sdw^^gon 
fltm^^ Jowm^ de hoi,,i%i^ 70. Beawf.. J^si. 82. jR<^ 
.«flM(< 4^«<-. a^ 61S.. --.PiVliHo.HaBdiil, ... . 

S^. JP. <^wmmik8C|Rf« 9tom* ^frqai,: U .18£r. .4ri«tls 9, 
jno^is, . fyflorativiMffiica Mwta^ ..lapce^lffiai ^amis .alieraii> 
iposi^ ; .giuinis. foliisfne pubesceuiifons« Bfom^ Eonfapsgo» 
purascens Deev. Jbiirfi» .«i^c *M« ,1813. 70. jPea«v. •^^T^ 
J^oem, .il SohvU; $y$t^%M&* r^ Nova Bollsiidia.; 
,. .,j 6. .P, c^iuciLA Brown^ Proi. d. 183. (».^0« 4ri«**» ^' 
mpw; apw iafra .4ivisai api(3e ftimpdici^ ^umis. pubesccntf 
foliis involniis culmisquiei g)Abritfi,>j^roaon.. EmmpogQn ^ kitf, Jbttfii. 'ife M. 1843. 75; JlRnAr. AgriMfi» 9li. Bmrn. ^ 

16./. 14« '— NnTA Holkndia. 

7* IP. eJkefrtfliMcfeNs ekmdUfk. in 11^« lirtif.' •Mj 409« Fd* 
B, rsLgads ealmiBtfa» fhencen^lm»^ geiticulw bariwtii^ spwa 
rato-oblongii; ehunis tenuissiaie pubeflccNniibn^ $ arisiis 9^ pln- 
osU, ba«i villosis. GautUckf — K^ovae HoIIandiae ora ocd- 
mtaliii. 

8. P. molLk. Badice fasi^ttiaiai foliia^pbffliis^ pnb^scen- 
bsAt pankuklyainosa^ pyi^anil^ta^rs«tis Mmllnepknklis. XoiiiM. 
«nfapo^on «•Hk ^Lehm. PUgiU. 3; 40. iVeos n^ JSaeni^. In Xm- 
wo7. 304. — Cap.'lK «poi. 2J/ •' J 

9. P. SC4BRUM» Radice fasciculaia; foliis plania cnlmis- 
Dc retrorsnm scabris ; pauiculsr paiula, demum coniracia; seiis 
^rolbe siffipHeibvs« Lekm. finwMp^gM M9»^t. LeHm* 'PupiH 

41. Je«# eA I^eta. m LhineiHi 1 1 'SOi. ^ €lap/b. spei. ,>^ 

) ^piciilae 3-4-florae;. ,|Alca^ infeiiopo snbl3-arisiaia; glnmis 
1 -nerviis. (rohY^jiBAPBia Trin.) 

iO. V. At.6pECU«ioiD£L'M ta)U? SymL "3. \0\ t 81*. JVmd. 
kc. 1. 459. Sthraf;'in ScHtitt. Matd: 2[ 342; THn. in Aci. 
^f^. 1830. 'i. 9t; ^ CHilino ¥atMsdf'MSis «tiemMio «^^Muiirfoar 
> rabiiis TttgiUiaifn^^i^Iabli»^ panienla sdbJBpiotuift, mXitBg^Uif 
naa; spie^Us tidfloriff» Mehrad. 9ai;ch2|r«ai. p^i^femip. Jj^m. 
• 1.155. (i^ie,JB0aw)A. ^ jl^merlpa .mecidionadis. (.Cap* bu 

ri, testeJie^s.) 2i."\. ' :'■-..,' ^ ' 

il. I^iLAjCVBOiBEUM Schrtid. in Schuli.' Mant^.Mi. Ifeee 
fi«5. ih 'Mart. Bras. *. 410. CWlihrt slmplia} fdllii aiilft 
'to*eds^}MH#/ snbttts Vagiiktscitie glabril^; pMlcillli* eodtr^aiay 
Bgata, Mb0a«ants;'.spicnlHi ^^9o«i8..l9eftni4i t -^ iiidM oos^ 
M%^ N«Mle«iiiMiM -rr. iUistae,i2«^4. Cjita p«ieo0dentfi m%- 
git Triniua,.', ! . .[ .i . . . . : . ..„ .-,..■ 

12. P.^MiJCRp^yiH^TUM iVee« oi Aefi^. tn J^^UBra^. %. 412^ 
mo ramo^o.£ tolils aiiennaio-acumioairs^ convoluiis vagtiiisqu^ 
>ris; 'pamcma spicJaia,' .angusia, eIoogaia,''cetnria; 'kpiculfs snb- 
otis; gftAnfo oblohgis/seiaceo-nrdcroteatisl i^M. V^>^Bnisi^ 
2). — P. lagnroideo Sehrad. proximnm. (IVees.) ■ t 

13. Vs BKACROSTACBVUM' Schrad. ff^ JSfcbf£f«. itfa«i<. 3* 342. 
'« oi JSfend. tn Mart. Bras. 2. 411. Culmo * simplici; Ibliis 
>picem longissime, seiaceum aiiennaiis^ basi vaginisque ad- 
so-piloais; pani<»i^ (Coii^cipij^ longia^i^ia, snbnnianie; spi- 
( irifloris. Schrad. 

fi) itfaltno btefiot^ ; fian^nlli aHgiMidlH^, ^ancHlofa^ .«^reeia. 
I -^fNeer L c. Ktmihj Ckwn. Q. i.'\3\. iiX) . 
Krasi|ia« 2|r — P. Iiignr#i^eo «ffinft. Tnnuia. cnm. P*. alqpa^ 
ideo coiyiiifgit , . ^ ;, 1 

l4. P, ME6AP0TAMICUM Sprfing. Cffr. posi. 34. *Racemo 
lioy paiicillorb;' peduncnlis abl^eviaiis^ 'TillosisVcaljcibus 206 GRASONEAE IIJ9& (Pappophonmt) wbicnBU, gbbm» nenr^AU^ ariftis »libdi|o4«ob , 
p«lentibiis) cfikno giinpiici) foliji ciliAtia. Spr, — Bio Gno^ 
15. P. ELONGATUM Spreng.- CW. pDst^ 34. Pavi^la cjh 
•drica, cloji§»ia, lobaU; ca^cibna glabriaf afiaiia siiliTiceiui; fo 
liM conroliiiia) loogi»ainiia. Spr. — JMoDtevidoo. 3) Spiculae aexOorae ; subnlae (flonini superionmi) 9, hispi^ 

(fujur^mk' Tiin.) 

16. P. PUMiuo' Trm. tnAd. PHrap. 1830. 1» 93. l\m 
4ir;ato -.capiiaio ; peiianfhiia pilotido-^aoabria, infiaio 6^ secun 
7-, rcdiqnia S-aeiia. Trin. — Perria.,-. DigUaUs. Folupi- 
besceniia. Flores pallidi, snbntis pnrpnreis. 

* 

Species dnbia. (GennH proprium, icAie BroWn.) 

17. P. 8QVARR08UN BuM. Alep. 2. 244 JROMI ^Ml' 

Sgti.t 2.' 6tl7« Spicnlia multiflorif^ JSpmi r^ Persia. 

" COTTEA KVKfH. ' 

Spicttlae 6-9-florae; fiorec dis(anlef| difticbi; sunuBDft^ 
bc^cens* Gluma^ 2y membraiiaeeaey coacaFae, multiiicnii 
aplee tiiloliae^ lobia aeo(alo-«HierQiiatia| snperior paulo iiii^ 
Inlordum apioe iategra cl acutaia. Paleae 2^ membraDK^' 
inrerioir 5.ftda, aubll-aristata^ eoncava; atistls reetis,tf»^ 
thilsf,'' keabris, fnaiJquaUbna ; tribua majoribus; palea sufo^ 
Jbiearinata, apice bifida; lobis aculo-mucronatis. Squamulitl 
au^dolabriforines, meinbraiiaceaei iiitegrae , ^labrai^. Suii 
3. 'Ovarium glabrum. Styli 2, terminalefi, . SUgmala plun^ 
pUia doMla(a-papiUoaiev^pUcibna« CarjFopaia abWn^a, ^ 
ikrarcnla, laeris, g labra, ^exaiilea, libera, palois opbtecui. i^ 
^aiyium tenue, membranaceum , solubile. Embryo fmcii^ 
plo triptdVe brevior. Culaiui ramosnn. VagAide /blia^f. 
peicentia^ Jkae^ ptana. Panicuta ramoia i ramSi dtffkiih n 
ke$qefUi'^aiiii ij^cuiii jbrevtiter pfdieeUaiii^ ipaniti w 
eemoiii. 

t. C PAFPOPHbKOfDES KufUh. €ram. 1. 84. 281. l^ 

^— Pernvia. 

*• '' ' ' • • . • ■ • 

'"■■'■ ECmNARU i>£5]ro.vr. 

.. I Spienlae ^.floraa .(2*4;fflorafei te«t# BeanvO.; flos w 

pedicellatus^ aaepe tabescens vel ad pedicdlum redadus- 

mae 2, earfaiatae, membraiira^eae; inferior apice biaiifttata 

perior paulo longior, nniaristata; aristia subulatis, intefM 

evanescentlbui, . Paleaa 2, membranaceae; inferiot b-n^] 

./'... ^ GRAMINEAB J{i8S. (Bchiiiiiria.) ^ 7&% 

one«ra) apiea 5*lida; limbo intenio ineiiibnttiiicoo, erenMO'; 
idiiiis sabolatis vel laheeolatowgububitie,'i!|omplanatis^ rigidts, 
ivaricatis;^ palea saperior bicarinata, apice bifid^; limbo inlerno 
lembranaeeo; laciniis subulatis, rigidis. Stamina 3. Ova- 
hmi siibtiurbinalum, apioe pilosum. Siyll % IbngissinH, termi- 
ales. Sdgmata glabra Squamulae 2^ subdolabriformes^ mem- 
ranaceae, integrae, glabrae. .Caryopsis oblonga, teretiuscula, 
^Tis, glabra, exsuica, paleis obtecta, libera. Pericarpium te« 
se, membranaceuro, solubile. Embryo fructu duplo triploire^ 
revior. Radix ^broifu Culmi eaeipUoii^ iimplieei. Folia 
/aaa, Spieae capitaio-globoiae ^ iimplieei. Aegilopi parum 
f£ni5« 1. E. CAPrrATA Dtif. AO. 2. 385. Pen. Btpu 1. 71. Boem. 
ScM. 8^i. 2. 611. Seslaria ecbinata Hoei. Gram^ i. 6. i. 
. Schnl Germ. i. 277* Spreng. Syei. 1. 329. Cenchros capi- 
i<ns Lhm. Spec. 1488, Wmd. Spec. 1. 3l7. SOih. Graee. 1. /. 
00. Panicasirella capitaf a Moetich. Meih. 206. — Europa au- 
nlis, Africa borealis, Bitfajma. CATHESTECUM rnESL. 

Spienlae teniae I laterales Inferiores, uesMdoB^ biflorao; in^ 
ttedia qnadrifiora ; floribus omnibus hemapliroditis. Spibu- 
6 laterales : Glumae 2, lineari-lanceolatae, snbearinatae, se- 
u-hispidae; isiferior major, eolorata. Flores aequales: Pa- 
1^2; inferior ovata, apicebifida, inter lacinias et ad.utrum- 
<e marginem arbtata ; aristis plumosis ; palea superior multti 
luir, oYatooianceoIata^ obtusa» binervia; nervls marginalibua, 
) apiee in mucronem brevem divergentem excurf^ntibus* 
uaina 3. Ovarium obovatum, apioe emarginatom. Stjli 2, 
Bri. Sdgmata plumosa. Fructus ••.. Spicula intermedia: 
vmae 2, oppositae; inferior lanceolata, apice bifida et ari* 
tef flore brevior; superior dlmidio brevior, obovata^ dpiee 
^^ffginata et aristata; aristis plumosis. Flores binatim sn- 
r 56 posili. Palea inferior ovata, quadrifida, inteif lacttilas 
itata; axtetis 3, plumosis; palea superior et genitalta VLi'bk 
nlis lateraliboi. Cttlmi caeipiioii, diffuii^ proiirati^tamoiif 
^antewj t^retee^ iiriaii^ glaberrimi; nodii ioperiar&ur pi- 
i. FoUa Imearmi margine ibabra^ iupra pihia^ ntferiora 
•o, iuperidra eemoHculaia. Vag^ute itriatae^ veriur sinr- 
fi pHoee^* Ligula: margo pHoiUi. Spieae noiUtuttae > 
■Ni vagAiii, peduneufatatf depemperatae^ ieeitudd)i^^ ipf^ 
CUKTH. Sniops. I. [ 1*^ ] 2j58 GHAMISIEAI^ iuss^ (Cadiesteeum.) 

oul$$ 4-5 /w mnM^ftpiea. (Ghar. gta* ex PmIO AffinisAi* 1 . 0. PROstRATUM Presl. in Rd. Haenk. 1 . 293. i. 42. — Mexi(* VIU. CHLOBIDEAE. SpioiUe in spida «iiikttralei, i^ 
multiflon^f;; florMlia^ sapeiioTibtta iabeflce^tibiu. GlniMe palm 
«|tte 2, mei^riiuaceo-herbaceaei hae mttticae vel arisUt^epllii 
ih rhachi persistentes ; superior externe spectans. Spicaedij^ 
tatad rel panJcUlataey rarissime solitariae^ rhachis hand tt^ 
cttlata. Spica solilaria. Spiculaa unilaterales, uniflorae; ihR'^ 
sHi. Glumae 2, oblengae, acuUusculae, subaequales, iMid- 
naceae, muticae; inferior (interior) subcarini^ta. Paleaei,^^* 
mis breviqres, tenuissin^e membranaceae , byaliqae, t\W 
dense piloaa^ j inferior late ovata^ truncatai suhmucrooaia, » 
crone membranaceo, concava, trinervia; ^uperior bieariDS^ 
Stamina 2 vel 3. Ovarium glabrum* Styli 2, tenninalet. ^ 
mata plumosa; pilis simplicibus. Squamulae 2, membm^ 

ceae, glabrae, paleae superiori semiadnatae. Caryopsii 

Gramw pUtiUtm^ eaespiioium. FoUa angusta^ eemj^ 
faieaia^ itriaia. Spiea iermuaUt, ieUimna^ JiUeaia; rki^ 
non. ortieHlaia. Spieulae temlee^ iubbieeriaio^i 
Affinis Rottbodliis quibuadam et Kqappiaa. (Urown.) 

1. M.' SETACEA Brewn. Prod. 1. 208. Hitmh. d K^ 
Ifee* Gen. 1. 84. I. 22. Navdns ilidica ZMn. Suppi. 105. ^ 
Spee. 1« 315.. Roitboella setacea Mox^^ Cbrom. 2. 16. U^ 
jlgiaif. JFTor. £icl 1. 357« -— Mexico, Bloiiiteifideo^ India»^ 
talia. ]$ova, Hojlandia. 2l< 

SCIIOENEFl^LDIA kvsth. 

Spicae 1-3. Spiciilae unilaterale», sefsilfs, 
flore f efl)Sili, basi . barbato. Glum^e 2, subae.quale«, aei 
^ul^ulatae, carinatae, florem dupl^j^unfjraiit^; sijpfidpr '^ 
lior.. Paleae 2, meipbrafiafeaef mjf^ior sub apjke joBfii 
ar^ftat^, cQncava^ superior, ci^^^UeuJ^ta, dor^^ ciliata. 
na »«..•. PisliUum ..... ^q^iamulae 2, mii^iuaa Car)< 
Ubj^ra^ subfu^ffprmi^, «inbryQni .cpntraric^ 9ompreft«iusovbi 
h^llj^ iptegupief^ ^ha^O, ipIubiU/ (SlrMie« r<i#a< 
CuMi^.^ffe^icii^ ligi^^r^^¥f^ pih^ai >W8* ^ 
V^olui^^i^^Mii^ei tpip^. ^r^iaaiauM X -3, tfanWfai; GRAMDIE^E luss: (Schoenefeldia.) 259 mlii Hurmiu; rmtU tmmflntufim ^ iatid arHeuiaia; giamu 
$erntieniAui: Mutehlmbergiae nflliiiorf 

1* S. GiuciLIl Kimllu Grqm. 1. 283. i. 53» — Seiiegalia. 

CTNODON iurciy., rsM^ mrown^ 

m 

Spicae digitatae, geminatae vel raceniosBe. Spictilae uiii. 
aterales, lubbiilorae; floire inferiore liermaplirodito; superiore 
\i pedicellum subuliformem redacto, interdom nullo* Glumae 
l^ caniuitae, membranaceae» mutieae» parum inaeqmdes; supe- 
oor exieriar. Paleae 2, membranaoeae > inferior earinataj acu- 
^ miitica^ interdum aub apice mucrenulata; superior dorso 
iicarinata. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, termina. 
ei. Sligmata plumosa; pitts simpKcibus. Squamulae 2, car- 
)osae, eonnatae (semper?), glabrae. Caryopsis libera, glabra. 
Gramim ramosOj dijfuia^ repeniia. Folia piaua. 

1. €. Dactylon JPers. Sym. 1. 85. Brown. Prod. 1. 1&7 
fWt oi &«n6. in lammem 7* 300. Spicis 3-S, digiiatis', peri- 
otiiiig i^abris, sabciiiatis, g^wna lon^poribns; setnla imbeibi 
i basim valrnla interioris. Br. Panicnm Dactylon Lhm. Spec. 
>* WiOd. Spec 1. 342. En^ Boi. i. 850. Hoet. Gram. 2. /. 18. 
•M. Qruec. 1. i. 60. jRo^;^. Flor. Ind. 1. 292. Digitaria stolo- 
ifera Sdtrmd* Germ. 1. 165. 1. 3. y. 9. Paspalum praecoz 
^di, CaroL 75. Paspalnm «mbellatnm Lam. 10. 1. 177. Fi- 
i«tt vmbellata MToeL €fram. 308. Dactylon ofBcinale Rff. Deipk. 
.69. Paapalnm Dacijlon Lam. IfL 1. 176. Agrosiis lintaris 
^t. Me. 4. 19. Jones in AmM. Bee. 4. 248. fViUd. Spec. 1. 
75. (ietie Iiox6.) Cimodon linearis iViad. Enmm. 90. Presl. tit 
d Haenk. 1. 29a Panicnm lincare Burm. Ind. 25. /. 10. /• 
{tuU herb. Burm.} Wmd. Spec. 1. 344. (Boxi. Flor. Ind. 1. 
4 .') Digitaria linearis Pere. S^. !• .85. Cynodon msiriti- 
im Bmmh. ei Kmdh. Nov. Gem. 1. 170. Chloris maritima Trin. 
ti/hr. 236. Di^taria maritima Spreng. Sjfst. 1. 272. Agro- 
■ liennndiana Tmeeac m herh. Juee, Digitari|i stolootfera EckL 
vi n. 964 — 967. (ieeie SieudJ) — Europa anstralis^ Caoca- 
^ Oriena, India ortentaKs, Cliina, Lnsonia, Taiti, No¥a Hol- 
*^3 Amenca borcalis et meridionalia, Cap. b. spei. 2(* — 
«i ab Esenbeck bne dncit qnoque C. stellatum JViUd. 

2. €. ARCUATUS PreeL in BeL Haenk. 1. 290. Cnlmo re- 
i^e, ramoso^ compresso^ raginis oris piiosia; foliis disiicbis^ 
ais, cOiolato - sermlatis ; spicis quatemis iemisve; spiculis 1- 
biia; ghiniia aeqnalibns, acntis, corolla lanceolata acniiascola 
lemla brerioribns, carina eiliolaiis. PresL — Lnaonia. 2|« — 
niis C. lineari. (f^.) 

3. €. PASCin/s Neee mb Eseni. in Mari. Bras. 2. 425.^ Cnl- 
I repentibos, ramosissiinis, snbcompressis ; foliis disiickiey Ti- 

[17*] ^ 260 ORAMINE AE iuts. , (C^tiodoiL) 

ridtlms; spicui digiiatu, ^MlenSs qidniflire^ Klmm Bifemire fl» 
culo sttbdnplo, snperioTe eodem tertiiipi^rie brmiore,eciiU} pakt 
inferiore dorso subciliata, muiiciw; rudimcnto setuliformi. i\'«i 
'— Brasilia. — ' Simillimue C hiaritimo. (Nees.) 

4. C. ERECTUS PresL m Rd. Udenk. 1. 290. Calmis ere^ 
iis^ ramosis, cbmprcjBsidsculis; foliis disiicbisy planis, fiapnsO' 
bris; apicis quinis senisve;. spieolia aubtriseriaii*; ^lnmis c** 

, roU^ brevioribus ; palcis carina eiliatis. Presl. • — Mexico, Pe- 
ruvia. 7\» — Affinis C. maritimo. (Presl.) 

5. C RADIATUS Roih. Nov, Spec. 38. Spicis digUaiis, snl»- 
ocionis. paientibns; caljce adpresso; culmo erecto, raBioso.fo- 
liis margine scabris, cum vaginis nudis. Reth, Digiiam rMi 

.Spreng. Sysi. 1. 272. •-* India orienialifl. ^ Pronmos C. Dtf- 
tylp. (Roth.) 

6. C. TENELLUfl Rrown. Prod. 1. 187. Kvnih. £n»*- 
t. 133. Spicis 2-3, digiiatis; palca infcriore villoso-pabesc»^t< 
glumis paulo breviore; sciula iiulla ad basim paleac sap^noni 
Digitaria didacijla Spreng. S^. 1: 270? — ^Tova IloUaoak 

7. C. poLysTACHYUs Rroum. Prod. 1. 487. Spicis pli* 
mis, racemosis; periandiiifl pubesceniiiiiie ^ gluma scalmiitfA 

'parom longioribus. Rr. Digitaria pol^stachya Spreng. Sf^'^ 
.272. — Nova Hollandia, 

.8. C. TEVER P^e^. in Jffd. HaeRA-. 1. 29 K Cubnis n^ 
tibufl^ adsccndentibtts, andpitibus ;. vaginis scabris; foliisi^ 
ehis, planifly margine scabris, superne pilosis; spicis tcruisf^ 
.ternisve, erccio - paieniibus ; spicnlis secundis, biseriatis; gi^ 
.ianceolaiis, palea brcvioribus, carina scabris, adpressis; ^ 
riore arisiaia; palea iuferiore roinndatay «^ytiisa, earina mtf^ 
piloflo-ciliaia. Pred. — Lusonia, 24« 

9. C. iNCOMPLEtUfl iVeet oh EaenL tit Ztftfuie» 7. 
.Culmi^ repenlibQSy ramosis, compreasis; foliis glancis^ f^ 
.ligula denticulata; spicis digiiatifly qnatemis; glumia acutis. i 
riore floseulo quadmplo^ .snperiore eodem plus daplo breri 
valvula inferiore dorso ciliata, mutica; mdimenio nullo. 3< 
~ Cap. b. spei. — • Propimi accedii C. mariiimo ei C. 

10. C. NOTAjjTUfl Nees o6 Esenb. in Lumaea 7. 302. 
^repentibnsy ramosis^ subietragonis ; foHis Taginiflqiie villofiis; 

fala lacero - ciliaia ; spicifl digitatifl (temis), divaricaiifl; 
acntinsculis, aequalibus, floflcido quadraplo brevioribus; tiI 
inferiore dorso aubciliata, apice rotundaia; radimenio n^ 
Neee* — Cap. b. apei. 

Species dubiae. 

11. C. flTELLATUS IFiffJ. fntim. 1. 90. Spidfl d\p4 
quaterpifl^ basi vaginati#; caljee adpreoflo; foliis n«dia, mm 
scabriuflcttlifl. fViBd. Agrosiis stellaia WiOd. Snee. 1. 37o. 
Dactjrlon var. / JVees ah EeetA. in JJnnaea 7. uOI« -» lol 
St. Ileleoae* 2\» -^ Digiijpria glabra ? (Spreng.) fiitt4JliINEAG joss. (Gymilon.) . 2Kk' lifonmytatpenib; rm^^ smfme.bmmeaisaMm^, «Wilim( MHb 
ngnsdMimia, teireitnpi scabris^^iicis qaaUMui^ .««etisy pitiiK. 
»; spiciilii imbriiHiio^toiMtis, i4«io«olati«;;glitmb ««Ijciiits Valdo 
laequalibas, «uperiore setosa; oomUiM *ap«riom apice bifida, 
»io«L Trml JKgitaria eloQgaM Spreng. 8^h 1. 271. Agro. 
In £UroiOMb JToMd^» » ir«pii^ \.^ Iniia oFi^talja; ... 

U C ?. KLoaeti Jtoenu el J^cMiftiriSyil. 2. 4l2f Spkia di- 
jUttt, lineaflibta ; ioiiia miMrgtee piliowia. /i^; Agito^lJMi piloajt 
yz. ms. 6. 22. Potr. EncycL SuppL i.)2SS. --r^.liKlifl oriea* 
*B». — Digitaria ■angiiiiialia f (Spreng.) , JDACTYLOpTENIUM wifJLD. 

I. .* ^* • . » 

Spieae. di|^tatp4aaoiGulatiie» rarisauoe sdlitariae. $pieulaef 
in3ateraki, birmultiflorae; floroa diadchi; aumnms tabe$cooart 
Mttmae 2^ carinatOH^mproaaae^ floribua brevioroa, upembrana^t 
^«sioperior (exterior) ariatata» Paleae 2, membranaceao;. 
D/erior e^rinato^jiavicnlaria, acutato-mucronata; auperior btea*^ 
nata, brevior. Squamulae ^ truiicato.2-3Jobaef glabrae. Stal 
ina 3. Ovarium glabrum. Styli 2» terminalea. SUgmata 
omota; pilia dentato-ramqeif. Caryopaia libera, glabra^ pe* 
earpio membr^naceo, laxo, aolubili ; aem^ie subrotundo, com- 
^iusculo, iranaversim rugoao. Oramuui d{ffu9a^ repentia. 
<fu plana* 1. D4 AwavPTikcVM JViBd. J^M..1029. Humh. ei Kunik. 
^*Gen. 1. l^O* Spiaia digitatis, quateraia quiniave; rbachi 
*KM glabra, mocronata; folna baai ciliatia; culmo adflcendenii;. . 
tfi CjnosuTus aeg}'ptio8 Lmn, Spec. 106. WUld. Spec. 1^« 
6, Cbloris i^ucronafa itftcft. Fhr. 1» 59. (ieaie specim.) Eleo* 
* awptiaca PfT^. Syu 1. 82. BoH. Flor. Ind. 1. 343. 
WpA. 6. /. 4- /-.1. Mheed, 12. #. 69.) . Genchpia acgyptiast 
tn. (/«•/« Sieud.) £leaaine cmeiata I^m.. J/L /. 48. /. 2; , 
msiae ciliaia Bafin. ni Jtntrn. de bpi.A. 273. Aegilops saccba^ 
■vi WaU. €ar., Z49. BabdocUoa? mncroni^ia . Jteavn. Agroeiw 
. J{o«m. a^ ^cMi. Stfti. 2. 618«- Dactxloeienifim mucronatum 
jffa. JE^um. 1029. i^ees a& S4enh.. im IVari. Brae. 2. 437. TVii». , 

^. f. 69. D. merifyouale ifaoitff. Proj. 6. — Ass^, Moluc- 
j America^ AGrica. . » ^ . 

2. D. PRoaTiiMUM. Wmd* Etwm. 1029. (Plvdc. Alm. i. 300. 
).) lAmk. Hfori. 1« S9. Spicia digitatia, gemip^iis; rbachi spi-, 

glabra, muiica; fbliia a mcdio ad basim ciliaiis; culmo re- 
<e. Wm. Cbloris prosirata Poir. Enc^l enppl. 2. 239. 
asine prosiraia Spreng. S^fei^ 1. 350. .^ Makibaria. — Pai« 
sjnon. Plnkn. ad' GUoridem mncroaaiam Mich. ducii* Yalde 
M praecedentij an Tarietaa? (Lk.) 262 GRAMINEAE Ji». (Dactyloctenltmi.) ixSm *f ghiinis bifloris^ rwMkk interi^M uMmU ; pMaqM tMi 
estftipre aettttiiiiiitftv foliit^ p^^Bn 'J^ww.^-Br^ ' Eleiiiiiie ndo- 
Imm Bt6iim. Proi4 \, 186.^ STota tiiallMidia, ^ 8plcaU2- 
fioira; flore sufretiorf tabmttente. i *•' 

4. D. ARtst ATtM . IjMt^ Hbfff. 4? S0;:i.FoBli longis, fil«- 
sis ; piKs bfild parmn bnlbon»^ ni^bgitte «calNM^ '^fiUb 5, si^ 
pateBrtibntf'; vbachi apiGe'Ml\da\ adita; yahndin carina lafeTi; ari* 
sta Talvvla fore longiore. Lk. <f— AMgyjftm. -^ SnoittiBiiim Da^ 

tjk^ctenid^^i&iicronatoJ (Lk.) 

: . . • : *. -f *•• ". 

EUSTACHYS Dssv. 

«t »''''1 * *• 

Spicae digitatb • fascfculatae. SpicuTae 'unilateralet, w- 

Ui, biflbrae; flore superfore aCerilf. GKrmti^ Z, ni<;minii>' 

c^e, pefslstentes ; superfor (ettMbr) majbr, dplce' ettkilt^ 

bilbba, ftnutrohlito - ari^tata. Palea^ 2, ihlsmbraniicf ae; inferior 

caf^inata, siib apice niucrotiatirj Superior bicarlnata. Stanifta 

3. dv^dutn glabrum: Styli 2; terminflli^^.' Stfgmata p^nicil- 

lifermia; pilis siihpticibus. Sqfttamulae ^, ^abt^ae. CArfopjis. 

Oram^a culmit ramosis^ cdmptettit^ diffuttt^ repeniibur> f^ 

tta plana. Medlum tenei inter Dactyldctehiutnl et ChhrniN 

CMorfs submutica Humb. et Knnih. est litiiiinie hifjus geioi 

ob glumarum struetttriim.' 

1. E. PETRAEA Detv. Joum. d. hoi. 1813. 1. 69. Seei^ 
EtetA. in MaH. Brus. 2. 419. Spif^fs fasdcnlatis , 4-7, ^^^' 
tis; paleli iiifeiiore obtnsa, infra* apicem snbemai^natuin hn^ 
simef atistata^ dorso infero' 'margiiribasqiie snperne sericco-dii*' 
latis; foliis subdistichis', lineanfoils, obtnsis, carm mncroaalo tf^ 
fafri^ue. Neee. Chloris petraetf Thunb. Pfod. 20. Ejutd. />• 
Cap. 1. 409. Swartx. Prod. 25. tjutd. Fhr. Ind. oec. IJ^* 
¥VUld. Spec. 4. 924. Joc^. Edog. Oram. 1. f. 11, Agros^^i^ 
planata Ait*- Kew. 1. 96. Cynosurus paspaloides Vahl. Sf^ 

1. 21. f. 27. W^d. Spec^ i. 416. A^dvopogon eapense Ibf^ 
Pjfktmunsffti. 12. t. 93. /.• 3. Schnltesia .petraea Spreng, F^ 

2. 17. Chloris retnsa IrO^ca M ^pret^. Syef. 1. 296?^ 
Cttp. b. ^eiy Jditemo^V jdnerica' boreaiife, JnonteTtdeo. 2|* 

418. Kunlh. Gram. 1. 285. f. 54. Culmis samosis^ repes^i 
▼aginisqile eompreAsis; folifs ^iilAliis, IlftffavibnSy acnta-niaci 
nulatis, platnis^ dti^ttke mairgifle^tie^ sclftbrfascnlis ; spicis atcH^ 
1 1 , dtgitatis , r^fis', fdiu^. Kfh. CYAovm disticlioph/ns > 
gi^sca, Etench. 4^ Link. Horf, 1. 55. Chl6ris fascicnlata ^ 
Mant. 2. 339. F^aspalnm supeAiMr Spreftg. Syef. 1. 248. CM> 
tis cchifeMfoIif^ 7rt»r. M' Spreii^. If. SbM 2« 74. — Chili, Bn 
silia. 2{< . ; ' . r . GRAMINfeAB Jtsi. ^ftkhyi.) t63 

' Specie9 nuihs haxii noiau • ,» , 

^ E;? 9(nMTAcmk jnmJfA. lGV««i. 1. d9. 9|»icls 
«s> pataiibin; «alfeilm^ flosciilMii^ glMbris> nra^ci*: «««.^ 
«nprcisd. Li^. X^lildm pdlyfltachytt Xo^ctf) £2eiid(. 4. — 
lexieo« 

CHLORIS SWAKPZ. 

*• 
Spidie flKgiUiCo « fisdmalatae^ wtLxmAm» «olitaiiae rd geni* 

^* Spieiilae utiiiateralee; eessUes, bi-oclofliirae; florea AU 

itidii; l-3inferiores hermaplirodlti, sub apice aristati (rarissi- 

Demucronati)! reliqui neutri, aristati vel muticL Glomae 2, 

Dembranaceae, jpersistentes, acutatae, muticae vel suj^eritfr (ex^ 

enor [iq C. virgata]) brevissirae aristata; in C. vUIosa: am* 

bae mucionatae. Pal^ae 2, menbranaceae; inferior trinervia, 

^i^Qo^eaiiAaia, SQb apioe aristata, plomBqtte margine doiso* 

pe pOoso.dliata$ saperior bicarfaiata^ arlsia reeta, non arti- 

Blatt, rarbsimo abortiens. St^mina 3. Ovarium glaBrum. 

^112, terminales. Stigmata plumosa; pilis sim^licibus. Squa- 

'^e 2, glabrae, integrae. Caryopsis elongatai trigona^ gla- 

f^ libera; pericarpio tenui,. membranaceo, interdum sblubilL 

^'^«mia ex^Ueum Cuimi umpUcei vel ptentmqMe rumom. jP*o- 

• p&aa. 

1) Speaes genuinae. 

^ S^calae biflorae; flos superior UBipaleacens, neiiter,' mnii- 
^, lailttscalas; palea inferior floris herraapbroditi sub apib^ 

submucronaia. 

^ 1. C. SUBMUTICA Humb. ei MCuniA. Nov. Gen. 1. l67. /• 50. 
•Bis scabris; ligola ciliaia; spicis crcbris, nmbellaio - fascicnlar- 
) glumis acumiaaiis; paleis iniegris: infenbr^ iruDcata, mu- 
^oata, subciliaia. £?A. Easiachrs snbmutic^ Roem, H SchuU, 
^' 2. 614* Chloris iinberbis Desfi Cai* 15. — Mexico, Bra- 

'Spiculae iri-qnadriflorae ; flos infimus hermaphrodiins, arisia- 
} reliqai sieriies, dilaiati: ex his 1-2 inferiorcs arislaii, sum- 
mus muiicus, rarissime omnes arisiali. 

2. C. CIUATA Swmrisg;, FtcTi Ind. oec. 1. 197. W^OUL Spee. 
925. Neem ah Ekenh. in Mari. Brae. 2. 422. Pr^eL t» Rd. 
mAr. 1. 289. Spids digiiaiis, sttbqainis^ ereciinseiilis; gin- 
( eorolUnis margine ciliaiis. Swarik, Addropogoit pnbescens 
. ATeio. 3. 423. -^ Iiidia ocddenialis^ Br^ilia, Menoo. — 
Ide afluiis C. p<iljdaoi/U« ei barbaiae. (Willd.) 2€4 GRAMINEAE HJSS. (CUoris.) 

3. C. TIRGATA Swari: Fhr. Ind. occ. 1. 203. FRU. Sptc 
4. 927* HunA. ei Ktmih. JVoty. CTeh. 1. 166. FoUis ■cabris; t 
gnlK dliaia | spicis ^srelHris» . f aseUdiioHUibeUfttw $ §;Iairis ariita- 
tiaj pal^ lNifi4o-4efti&tUf «tftiiU paka inferim cUida tripb 
longioribus. JT/A* RabdocUoa virgaia Beauv. AgfotL 8i - 
Antigaa, Mexico. 

4. C. ELE6A19S Jkmh, ei jKim/A. iVbv. Gen. 1. 66. f. ^. 
Foliis inierne margineqite a^^briii^ HgttU 'Ciliaia; spicis crebm, 
nmbellato-fasciculatis ; glumis acominato^nbnlatis ; snperiore fl»' 
rem bermapbirodiivm snbaeqnanie;' paleis iniegris; iaferioreapM 
longe barbaia; aristis palea triplo. longiorib^* Kih. -^ Meue». 
'-^ A^^* ^* polydactjlae. 

5. C. POUTDACTTLA Swari». Prod, 26, Eduad. Jlor. /i^ 
occ. 1. 199. WiUd. Spec. 4. 927. Humb. ei JfTtin/A. iV^ov. (?» /• 
1'67. Jac^. JBcfog. C^rafn. 1. /.9. Foliis scabris; ligala dliato^ 
bariiata;' spicnlis crcbris, nmbellaio-fasciculatis; gliimis acssa- 
Mto-sabnlatis ; saperiote iorem hermaphroditam superantc; pi* 
leis iniegris ; inferiore loqgissime ciiiata; arisiis palea triplo ^^ 
gioribus. Kih. Audropogon poljrdActylon Idnn. Spee. 1483. i» 
dropogqn barbatum Xuin» Amoen. acad. 5« 412. — Jamu6a.Cfr 
mana. Brasilia. O 

6. C. FASCICULATA Schrad. in Schult. Btani. 2.339. F«» 
margine scabris; spicis numcrosis, umbeiiato-fasciciilatis; n/i^ 
lls corolHnis integris ; exteriorc bermapbroditi margihe Iod?^ 
iiatay apiee cum eoroilina «terilis et eahf eini^ interidM mncroiii' 
Schrad. — Brasilia. — Affiuis C. poljdactjlae. (Schr.) 

.7* C. CONSANGUINEA Kunlh. Gram, 1. 89. Culmis ^^ 
nisque glabris; foliis planis, neinrosis, margine scabris; 
cr^bris (circiter 2Q), fasqicnlato-digitatis, elongatis; rliacU^^ 
s^bris. — Rio Janeiro. -7- AfQnis C, barbatae; an C. p^ 
dactyla ? 

8, C- BARBATA SwaH». fhr. Ind. occ. 1.200. ¥FM^} 
4. 926. /acq. Edog. Gram, 1. t. 8. Boxb. Flor. Ind. 1/ 
Spicis digitafis, secundls; oorolla hermapbrodita ciliata, arisf^' 
ucutra e yalris duabus arist^tis. Boxh. Andropogon barlufl. 
Linn. JUanf. 302. Konda-pulia HWJ. Mai. 12. 95. /. 51. O^ 
ris caribaca Spreng. Syai. 1. 295. (iesie Neee.) — India orie* 
lis, Insulae Philippinae^ (Caribaeae, Brasilia, tesi. Sckral^ 
Nees.^ , 1 . 

9/ C, ALBA PresL m Rd. Haenk. 1. 289. Cubno va^' 
qne compressis; ligula brevissima, ciliolaifi: foliis scabris; > 
cis 14 9 fasciculatis ^ erectis; spiculis ' bifloris ; gluma sop^^ 
florem hemnaphroditum aequaate^. bidentata, breriier ari5 
palea hermaphroditi inferiore 5-nerYia, medio ^bba, apiceiD ^ 
stts longe dorsoque secusque matginem ciliaia; palea saprj 
acuta; aosia palea irlplo longiore; flore neutro truncato. 
— Mexico. *^ Yalde aiBnis C. barbatae. (Pr.) 

10. C. laONTAHA Jloa^. rim^ hkd. 1. 351. Spids di^itf^ GHAMINEAC wss. (CMoris;) 2BB 

I, bad c*adiiniLi; flor» lienuipbrodtio eiBbio^ amMo;' 
Miiiro • valm irilm nniiicis. RoaA. «— India oiienialis. ~' 
Differt a €. bOTbain vfAak 4-<6> bari coadmttiiis, airaeiim floris 
wiitrias ei coloTe onaianmi stvanMCo. (Roxb.) 

11. C. POlifaTACHTA JlodrA. Jfam. Ind. 1« 332. SpiGia 10- 
20, fMclcnliiia; glnma cxierioBe floris lieraiaplnnediii Aiargtiie' 
eaiaU; floscnlie neuiris 2; TalTnlla. aoliieriia, glabrie. Ho^. 
r. Roxbnrgfaiana SeJmU^ Matd. 2. 339. -» Peninsula Indiae. -^ 
Fk>s 1 hennapbrodiine ariaiaiaa ei flmree 2>iiAipaleaeei, -neniri^- 
uisbti. (Roxb.)' 

c) Spiculae birocioflorae ; flores omnee arisiaii; inferior bemia- 
pluroditns) reliqni iabeacenies, ienncs» 

12. C. mwoM Kmdh. Grtun. 1. 89 ei 2. I. 180. Radice 
Sbrosa-, enlmis •caeepiioai», simplicibvs^ ereciisvfoliis plaidsy ob- 
tasinscilu^ nUMrgine scabris^ Taginis eompresso^carinaiis, gla- 
^^] ipieis iemis^ paiolis; spicnlis bifloris; flore niroqne ari* 
stato; liennapbrodiio basi barbaio, apice scabrinscnlo; sierili 
(lediceJQaio, minnio; glnmis mncronatis, earina scabris. J9A. — 
Kio Janeiro. -^ C. cmciaiae ei radiatae proxima. 

13. C. rauiosA WtBd. Spee. 4. 924. Lagmscm, EUndk.6.: 
^ Vniflor. 233. Kunik, €frmm. 1.287. #• 55. Radice fibrosa;^ 
vlmis ranosis, erectis, rigidiB, foliosis; foliis disiiebis, breri- 
OS; ^abris; raginis margine oreqne pilosis; spieis 4-69 fasci*^ 
■^iis, ereciis; spicnlis bifloris; flore inferiore longe arisiaioy 
^^ nurgineqne molliier piloso; snperiore iabeseeni^ biati-« 
^^) ginmis sobaeqnalibus, flores snperaniibns. JT/A. GjmuMi* 
^pn foliosns Nees ab E$aih. In ilfari!. Brae* 2. 426» -^ India 
"«a^eoians, Rrasilia. 2J* 

U. C. CRUCIATA Swarif^ Flar. Imd. aoc, 1. 192. fFtfltf. Spee* 
• 923. Humh. ei KutdJu Nav. Gen. 1« 165. Cnlmis ramosis; 
'liis TaginisqiM glabris, ore bariiatis ; spicis snbqnaiemis^ cra- 
*iisj rbachi iriaognlari; spicnlis bifleris ; flora snperiora ia^ 
^*cenie, arisiaio; glnmis. aciUBiiioiis; paleis bifido-^deniaiis^ 
^da palea inferiora subciliaia ^^S-plo longioribiis. JCIft. Agro- 
^ cradaia JUnn. Spee. 94. (Sloanej Bki. 1. #. 69. //1.^ Rab^ 
^oa ? cmclaia HesNiv. Agroei. 84» ~ Janiaioa, Cnba. Q \ 

15; C. BBTBiCHiAifa J^mU. Grem. 1. 89i 289. #. 56. C^is 
*i»oiis, repeniibns vagiBisqiie eompressis; foliis planis^ marginej 
^ria; spicis 6-8, • digiiaiis^ paientibiis; rbachibns eomplanirif^ 
^ioiKs bifloris; flore superiore iabescente, ndnuio^ l«arisiaio| 
iomislanceolaio-subolaiis; palen- inferiora flc^ hemiapbroditi 
>peme scabriuscnla, longisrime arisiaia. Kth. •— Rio Janciro. 
' AfBnis C. craciatae, sed sai disiincta. Eadem ac C. p^rcnoihrix ? 

16. sC, RADIATA Swari%. Flor. Ind. occ. 1.201. JVilid.' Spec. 
1^925. Humb. ei Kunih. Ttov. Gen. i. i66. tunih.' Grafn. 2. i. 
/9. Culmo erecto, comprasso, glabro, inferae ramoso ei di- 
^be Midso; fbHis plaifisy. obinsis, moiigiM scabris ragfaiisque 966 GRAMINEAE juss. (CUorft.) 

compreMu ctBaiU Tel teimHer piloiis ; spidyB «rebns, lisdci- 
laio^coiigeslis) erecio-patuUa ; epicalia UftoKM ^ floveviro^iitk»- 
gieutte aristeio; liennephrodiio beei berbaito> empeme ed mi^ 
ginem eiliaio ; sierili pedicelleioy minitio, claraio* Kik. AgioftB 
radieia JAnn. Spec. 94* Aadropogoli faaeiciilainni< lAm, Spec. 
1483. €jnos«fw ecoparius Lmiu Eneyd. 2. 18& (Me Cmi) 
Cbiorifl jMoparia Detf. Cmi. 14. (imie Cand.) V. viffpia Diim^ 
mss. la C. paUida WiOd. 8p^. 4. 926. (titeL aym Bd%.) C 
GompreMa Cmnd. Cmi. Mimap. 94« (Mfe /konft. Dmf*) — Iiia 
occidenialis, Pernvia ei ? Cap. b. spei. — Iiinlc ei Jaqei 
fil. C conipressam Cand, ad C. poljdacijlanv Sw. ducunt. 

17. C. PYCNOTnRiX Trin, Uniflor^ 234. Wees aH Etevi, « 
Mari, Bras, 2. 423. Culmo basi repenie follisque planis, o^ 
iHsissilnis^ '§;labris; spicis digiialis, sabseptenisf 8picali& is^f'- 
caiis; ffitimi» lanceolatis; infeHore floscalo daplo brevioic: io* 
periore acnminaie, seiigera^ eandem ae^oanie; seia heniii|)^^ 
ditiipso ociieS) rudimenti- qnaAraplo iongiorc. . JVaes. C. niuU 
Mtaddij Agro&i. Bras. &2. (ejBcC jyaw) -«» BraiiiUa. Q 

.18. C. TRUNCATA Broam. Prod. 1. ih^.lAnk. HaH.\*^\ 
Kunih. Gram* 2. i. 178. Calmis genicalato-adscendeniibus, ^ 
rejpeiiiibas raginisqae compressis, glabris^ ore pilosis; fvXoi^ 
siiehiB, aeatatiify planis, interiie margineqne scabris ; spicis co»- 
plariltusy digiiaiisy diTaricatis^ spiculb Infloris; flore utitf* 
longiAsime aristaio; herraapbrodito basi barbaio, snperiK" 
margiacm ciiiato } simU pediceUaiOy nnipaleaceo^ obiiqac be* 
eiiory rudimeniitfm icri» iaciadenie^ Kih. Chloris doltcfaofliMi!* 
La/fuo^j Eienchi St. Spn9^i N. Enid. 3. 116. (tfesle X^) ^* 
megrfsiachjra Sdb^ Mori* .^eU. \. Sehtdi. Mani. 2. 330. (if^ 
Unk.) C. elongata Poir. Encytd. suppl. 2. 236. ( ietie sptoA 
~ Nova Hollan<dii,.lnsifla« Phillppinae, Timor. 2|« 

19. C. mvXRiCAtk Brown. Prod. 1; 186. Spicis 6-9, ^ 
iaiis, divaricatis; gluovs bifloriS| ^bolatis; periaailiiis snbiM 
lanceohiiiS| scabritiscaKs^ audls, iriarisiaiis ; aristis laifnlW 
brevisaiiiief IvieroNidia eloagaia. Br. •— Nova HoUandis. 

20. C. Pmtiml kunih. Gram. 1. 89 ei 2. i. 134. C^ 
infemd eoiifkprMsc»; tagiifls con^iresao-carinatia^ aif|>eme cUM 
foUi^ ivierae 'scabril ; spicuUs S-^^ fascicalaiis^ ereeiis; spi^ 6i8«Mris; fldribiis enlnibua^«lstaiia; infimo hermaphmdito 
Uqiiis vnipaledceiB , neairis^ paloa inferiore *hermaphrodifa 
pense ciHata^ longo drisiata^ dorao pideaqlie snperiore pe 
laio-asperatis. Kih. 

a) spicaUs 8->floris; cuklio simpllci.; 

I?) spicalis 6*florts; colaMi ramoao. 
— SenegaUa. 

d) Spicutae tri-qnadnflorae; .flores inferiores herihaphrodiii) ^ 
aiati; sqmmus iabescens^ cbflormis, muiicus. 

21. C. jH^ACHTa J^A* ^fi^roia. 1. 291. '.^&^* Catlmii ^ GRAHINEAE! juss. (CUdrit.) M7 ibiu; foliis angmBU»umB hnmnhn^, ^ooipftifeatU, iBicno 
pacqoe flcabns; ro^nis coaipTCoris/ oMrgiiie oroqno pilosis; 
pifBif saligeaiBis^ Oliieolu teifloris; floiilvas lofcrioribaB pobca- 
eBtibns, breTiicr oristatis; suoinio tabcoocnic^ aMiico. Xik* C* 
looostadija Poir. JKocycl. . M/ijp£. 2* 238* •OfManroa niono- 
bebnu VM Sfmk,^. .20. f/cslc Ihati b» k^StL JMmM.) WOUt^ 
^. 1. 415* Eleadne monoaiachf^ SprengiSjfti. 1. 349. ^* 
idia oricnialia, Manriiias. ~ Cjmoanrna nonoaiaci^a fUt 
19 hfri». ¥Mt. o Poriorico) ost Elcosinc indica ▼ar. 'inoiio-> 
(ichTa. 

■) SpicoUie qamlriflorso; florca onHfea ariatatil 2 infcriore^ 
«nuiphrod&iii bipolcacei; 2 snpeilorM iabeaocniea^ nnlpalcaoeiy 
inierdain qninio' iaeaiiaaU ad aristani radaaio. 

^2. (!. Gataka Ktmil. Gram. 1. 89. 293. L 58. Cnhnia 

* 

aiBOfif ra^nisqne glabris , ore pilosis ; foliis planis^ scabris ; 
fids \2-iSj faacicnlato-cbngestis, erectinscnlis ; rbachibas sca- 
ru; spicnlis 3-4-floris} floribns breriicr aristatis; infimo ad 
v^SJBeni piloso-ciliato ; sammo tabescentc, mutico. MTih, 

P) spiculis panlo majoribus, quadrifloria^ flore snmmo 
tabesccntej glomis pnrparasccDtibna,. substrignlosia. 
• Senegaiia. 

^ 23. C. Tii«i«oaA Pera* Sytu 1. 87. Cuimis compressis^ yo- 
us foliisqne glabris, (^omplicaii^ $ apicis gemiaisy ercctisf api- 
fii sabquadrifloris ; floribus 2 infcrioribus hcrmaphroditiaj ae» 
[«o-pilosis, daobns superioribus tabcscentibua^ omnibua longe 
'stafis. Chloris Tetrapogon .Beovv. Agjroti* 158. l^ctrapogon 
loios Ueefoni. Ail 2. 389. i. 255. (r. a.) TVm. Ftmii. 7oO. — 
J^iria. ~ Spieae certe dnae^ ia speeimltttbaa anppeieniibna 
11 arcte cohaerentea; spiculae biseriatae.> Ob ^abitnm ei pa« 
B iofcriorem piloaam C. polTdactjlae ei elegaati affinior. 

2) Species mihl plaue ignotae, pleraeqne dnbiae* 

24. C. VBffTRKiosA jRroMTif. PtoA. \. 186. ^plda 3t-4, digi- 
1« (Kraricniia; glariila bifloris,' eolflMiiaf rdt%Iia ateniis; in-' 
•re hM O c obaia^ perianihila iraiieaio-^roiinndatia, ▼entricoais, 
^, nadia; arisia^ talrnla paMm loagioiw. Mr. ^ NoTa 
bndia. 

25. C. INCOMPLBTA Roihi ffotj. 9pte. 60. Spicis snbqni- 
ereciin^ raljcis gluma interiore corollaeque hermaphroditae 
pUoaae Talvula exi/Motff rfcdinrMito q oe masculi floris arisia- 

VaMwMAwnnn AvSa llitOaiai "a^A ^_ ImJm* AwSAn^AlS* -^^ 11 m_ 
2^ GRAMINEAE' jutt. (CMoritO 

nenirias. Roxh» Cianuiii iiidicani ^pfmtg* Stfai*' 1. 274* -^ Pt» 
inflnia Indiae^ -^ .An.Chlori* nienosiadqra P^ir^f' 

27. C. , rANiCBA. mUd. Bpeo. 4. 92^^ Spids stilMiiMimiif, 
criMiatfs^ calTt»^ Talmlis ariataiia; oria Taginanini ciliatii. 
Wmd.' — ImKa oriottalia. 2|< 

28. C. praesCENsXfl^aaca, f^mried. de CUneA80i.fL2\A& 
^fued: JEfendk 5* CbnA Cof. JMbiui». 95. Sfkia ^tedks, pbn* 
mis, ombellaiis; perigonii lievnaphrodiii Talvula exteriore ^ 
longa, ^opso. sohpslosa^ apiee dliaia et longe ariaiaia; floscal* 
mascalo.-arisiaio^ raipnis ^abris; Iblib ienniier: puhcseendbof. 
€JatuL — Peruvia. Q ? — Sprengel ad C. poljdaeiylsm didt 

29. C. INFLATA lAnk. Enum. 1. 105. Emed. Uwi, ly^ 
Yaginis glaberrimis^ spids vicenis^ vnlvnla exieriore t^ 
floscoli hevmaphrodiii apice loage ciliaia) flos^dis dneboff** 
iris, aristaiis, inflatis. lAnk. ~ CaUfomia. 2^ 

. 30. C. PENicn«LATA Pere. S^ 1. 87. Spids digitaiir, ca- 
Ijcibus quadrifloris, dorso aristatis ; peialis cxterioribus hema- 
phrodiii arisiatis^ penicillis barbaiis. VahL Cynosuros i^^^^ 
laius rahL S^. 2. 21. frUld. Spec. 1. 416. Eleusine penia^ 
lata Spreng. Syet. 1. 350. — India orientalis. 

31. C. RUFE8C£N's Lagoeca, Elench. 5* Spicis digitaik'^ 
nis; glumis muticis; calycibus imberbibus; culmo compi^ 
iMg. — Insulke Philippinae. 

32. C. GRACIUS JDnranci. CiUor. 10. Jacq. Eclog. Gr*-^ 
13: i. 10. PreiL in Hd. Haenk. 1. 289. Spicis plurimis, ^ 
veriidllaiis, digitatis, glabriusculis ; perigonii hermaphroditi p* 
ma exteriore> et flosculi sierilis rudimcnto infra apiccm ari^ 
tis; arista lottga. Durand. Chloris Dnrandiana Schtdi. ^^ 
2. 341. — Panama^ Mexico. — Acilnochloa? 

3) Spedes exdndendae ob paleam inferiorem triaristatana* 

33. C. CRTNfrA Lagaecuy Varied. de Ct^c. an. 2. ii. 21. il 
Bijued. Eknch. 5. Sptds fasciculatis^ plurimis ; corollanim f| 
vula exieripre apice indiviso^ iriaristato. .Xag. — Insalae Pl 
lippinac/ ? 

34. C. PtilflLio Broum. Prod. 1. 186. Spids 2-4, ere^ 
culis; glnmis bifloris; valrulis. arnrainaio-arisiaiia; periaidi 
ciKaiisy laoceolatisy. iriarisiaiia^ aristis lateratibiui, TaiTuU^ 
vioribos^ iniofmedia elongata* J^r» -^ tfoTa Uollandia. 

LfiPTOCHLOA BBAUr. 

RaMochloa B^ut. 

Spicae raoeidosim ^positao. Spiculat unilatolrnles, 
les, Id-muItiQora^, dbtichae. Gluinae 2, caril&atae, membi 
ceae, plerumque flpribua breviores, muticaei iDferio^ int< 
Paleae 2, mcmbranaceal^i infwoi: truieirvja, ^fM^iniitf^ .moilo GRAIMINEAE luss. (Leptoehlba.) M 

iea, mada apic0 mmsrmBia, Vet arteata f si^eiior bredor, biea- 
Inata; ariita reeta, non artieulata. Stamina 3. Orariuitt sttpi- 
atDm, glabniiD. Styli 2, terminales. Stigmata sabpenicillirormia ; 
)ilis siniplicibiis. Squamulae 2, meml>ranaceae, glabrae. Ca- 
70|isis eUonga^ glabra. Graminafoliii plani$. Spicae crebrae^ 
'^f^moimdiBpoMftaej nmplicei; spieulae unilaleraleiy setsile$. 
Differt a Cliloridis aectioiie qtiinta ttonnisi Inflmreaorntia raee» 
Msa iloribiisqiie plermnqne nntieis. Pois qnoqne afBnis. 

Species genmnae. 

1. L. DOMINGENSIS Z«ffiAr. Enum» 1. 103. .Trku Fund» 133. 
Tm ah Esenb. m Mari. Bras. 2. 434. PreeL m JidL Uaenk. 1. 
^SS. Panicnlae mnis simplicibus; spicnlis sttbisesailibns , snb- 
>-flortt; floscnii» omiiibns arisiatis. Jaef* .Cjnosums domingen- 
lu Joeo. Jc. 1. 22. l^nsd. MUc. 2. 363. Cjnosums Tirgsins 
^ WU Spec. i. 417. Bremns ciqullatin Moauski Meih. 194. 
Eleiuiiie domingensis Pm. ;9yn. 1. 87. MraUL Enum. 113. Rab- 
'oc&W domingensis Heaw. Agrosi. 84. JfoM. ei /SdM!r* Sytl. 

• 619. Poa domingensis Pcr#. Syn. 1. 86. (ifeslff Beav».) Lep- 
M^Iiys doMngensis Jlfey. D^e^. 74. ~ Jaraaica; St. Do- 
^^^ Mekico. 2|. --^ Sprengel ad Leptodiloam Tirgatam dncit. 

2* L. AioiTAniA Nem mb Eaemb. te Mari. Brae. 2» 433. Fo<- 
■^JDaigiDe scabvis; infcrioribns inieme pilosJs; lignla dliaia; 
^s esebris, subveriidiiaiia, filifonnlbns; spicnlis 4-7-florie; 
*ieu dfaaiia j inferiore bidentaia^ superiom acuiidnaia; arisiiB 
d»a inferiiNre iriplD brerioribns. EJik. CUoris digiisria iliMi&. 
\Kunih. Nov» Gen. i. 168» Leplosiachjs Digiiaria illey. Eme^ 
<* - llniio. 0. ~ . Yalde affinis seqMiL 

3. L. GRACiLis iVees ab Eeenb. in Sj^ pL m Baiiab. l.>4. 
^in Mavi. Brae. .2. 433. Foiiis inierae pilosis; .lignla ci- 
>ia; spioia «rebris, aliemis opposiiisqnei spiciilis 4-6nAoris; 
leis cUiaiis; .inrepore. ba e n iaia; snperiore acuininai«| ariaia 
ksm inferiiiTem. tabaeqnanie. Eih. Cbloris graciiis HmN^. ei 
M/A. iVeo. Qmu 1. 168. Lepiosiacbys gmdlis Me^ Eeeea. 74. 

^ioy. Braslliaii.'2{«.-^' .Spwen^l cnm ptneeedente snb no- 
*« Elmsinis gradMB . ooagnngiib 

4. L. '▼meATA* Beane. Agroai. 71* iXosm. ei SdmU. S^ 
580. Folns dtrinqne glabris, margine scabris; lignla cOiaia; 

^ erebenriausy allemis, opposiiis ei reriieillsiis ;. spksnlis 
l^ieriloris) palek dliaiis; inferiom bidmiaia; snperiom aenmi- 
^; arlsia beerissima. Eih. Cynosums virgains Xdmi. Spee^ 
5- (Sioaney Biai.A. t 10. f.2. WUid. Spee. 1. 417. Elensine 
Sftta Pera. Syn. U 87* fFtOL Emtm. 113. Rabdochloa vir- 
a Bemtv. Agnoai. 84. Fesiuca virgaia. Lam. IIL 1. 189«. Oxf^ 
iia Tirgaia ^ii. Oen. 1» 76. Lepiosiacbjs rirgaU Mey. Ei- 

• 74. Cbloris poaeformis OmA* ei Kmtih. Aov. Gin. U 169. 
America merii&maliS) Jamaiea^ HU Cbomas. Q 270 QaAMINEAE luss. (LtptodiltaaO 

5. L. TcnufUBTRA .Avdl in JidL Mamk.' 1» 288« 
fli;abri«uMmli« ; lifnW fimbvUtii r «puii cvebcrrimbi «ItoniU; i^ 
culifl ^iib4-4oris$ palea inffBriore iategeninia, obtiisa, mutica, pi- 
losiaflcula, superiorem oratam obtusiusculam ae^uante. FwL - 
Luconia. — Aflinis L. virgatae, 

6. L. PROCEIU Nee$ ab Eaenh. mSoi. ZeU. Sfi. 1823. 2. lim 
hi MaH, Bras. 2. 431. Brongn. in Duperre^^ ii. hol, 48. Yag^ 
ttis foMiaque glabriaf panlonlaiaxiiiacala; ^ionlia aessilibns, svb* 
triflorby breviaaime mucrooatia ; « TaWiilia corolliiiia exterioiibv 
integria, nudis ; culmo fruteacente. NeeM» Festuca filifonnis L» 
JU. 1. 191 ? Potr. Enc^d. st^ 2. 639? 

o) major. 

p} minor. 

— • Braailia. fi. Pemiria. 

7. L. «CABRA Neee ai EMemh. in Mmt. Braa. 2. 43S. ^«^ 
ginis compreosis, ore iradis foliiique scabris, planis, rin£W; 
spicis confertis; spieulis' «obsexfloris, mutieis, pelluddii; ^^ 
inferiore aoute cariaiato, mucromito-acuta superioreqae bu^: 
culmo erectoy simplid, oompresso ; radice mraua. Neee. "- Bi» 
«ilia. ^ Affiiiis L. virgatae* (Nees.) 

8. L. TBNBRRIMA Moenu ei Scbali. S^. 2. 581. lAmk.Ef 
i. 103« Spicts altemis^ gsacillimis^ «plculis disticbis^ nmtioK 
foliis bari sabpilosis ; vaginis comprea^ glabris; MoHtem, 0*' 
sliie «teiierrima J to msii u ihri* MaJn.'i,^J9. -Poa diinensis M 
Ini. 27. i» 11./. 3. (eocL ayn. I.twi.) Cynodon virgatas f^ 
Amm. 90. Poa sessilis Lam. iO. n. 1006. — India oiiaiA 
jOkina. — Sptcttlae in planta Conomandeliaha qoadriflon^;' 
colta biflorae. Neei ab fiteobeok (&i MkrL Bme. 2. 432.) ^ 
stinguit Poam cbincnsem Moik* N^mSpic.SS. sub boowmW 
iocluoae oblneBsis. 

9. L% uvcnoifATA MunA* GramA* 91. Vaginis piiosifi;i|^ 
cls nimierosiS; filiformibiWy 'pa|iicakrtisf spicaii» BunatiisiA 
aalyae macronat»^ qaadrlfloro^ floriUssmatida. Fmek. B^ 
aine macvoaata JMitcyL FUnt. \\ 6&. Fpaf^.'Flor. i. 67. ^ 
aia attonualii NuU: C^. 1.' 76 ? -^ America bor^aiis. 

10. L. FfLimilMlS iioef». s#, Schuk. Syei. 2. S80. P«i» 
ramosissima, coarctata; ramiai.siiapliciliasy fiUfovmibasf 
oafis altemis (pmrparaiicentibiis), ^«'^«^floriB^ mvticis; v 
aabpiioris» Pete. EleBsine fiiifiBrmis Pers. %ii< U 87- Jor^^' 
A*cMii, /. 4. Leptostackjs flUfqnais Mmfk Esstf. 74. Orrd< 
flllformis iVWll. fi^^. 1. 7& Poa virgato; JlalA. Jl^otr. SfMt 
Festuoa filifotmia £««. /tf. 1. 191.1 Foir. EneycL enffL 2. 

|8) bumilioiw (IVest. ta He/. mftiA. .1. 28&) 
— America meridiooalis, Mekioay Luzonia. -^ Peojdina 
cblnensi JiTosf^g. (Rofli.) Badem iac Cynosums liliDiniiis fj 
(teste Beauv») SpreBgel Imic ducit Ozyikalam atteBuatam 

11. L. CVNOSUROIBBS Jflocni. ei Adbdlf. Syat 2. S79- ^ 
solitaria, disticfaa^ calfdbua MiM>l*tis, trifloris^ flosculo ^i^^ GRAMINEAE ross. (Leptodiloa.) 271 

m^ VM Cymtwm filifonferis VM SymL 2. 2a WVUL 
}pec, 1. 415. LeplocUp^ fiUformis Bemmv. Agnoti. 71. Cyoris 
UforaU P9br. EmeycL mffL 2. 238. PoUinia fiiilbniiis Sprtmg. 
Y^. 1. 288« — ludia oricqDialis. 

12. L. MOLL18 Kmdh. Gram, 2. i. 135. Culmo erecto, mb» 
inplici; foliia Unceohlo-liueorihitoy fiiaiib^ Qlrinqaescabris; 
iaUiDolliier piloaia; lignla ovaia,.glahBa$ a|iicis 6-11^ 
m diapositia, jsparaisy adpresao-oonfertb; apienlia oboraio-ol^ 
ngU, 6-7-flori$$ glumis carinaiia; scabrinacnlia, acniaio-subn- 
iiis, spicuk paplo breviorifaoa; palea inlcriore anb apice bi- 
ibo breriier ariaiaia, doraa margineqne pilosa. JKifA. — » Seno- 
^ 

13. L. AnABiCA JKnnlA* €?raak 1. 91. Glnmae ▼alTulia ae- 
inblNu; flosGulia pedicellaiia , mniicia^ hemaphrodiiia. Camd. 
Knebn aegjpliaca Jacq. Fragm^. 77. #• 121. / 1. IMUe, Aeg. 
6. Ml. /. 3. Cmnd. Col. Momep. 104. Dacijlia paapaloidea 
^^ Emum. 111. Cynosnrua reiroflexna VahL Stpnb. 2. 2a 
^«UL fipec. 1. 413« — Aegjpiua, Sen<^gambia, Arabia, India 

Species anomalae ei dnbiae. 

14. L. ? POI.T9TACHTA JKimlA» (?ra«. 1. 91. Panicnla elon- 
^; nmia approjdmaiis, airiciia; spicnlia oblongia^ 8*10-floria, 
^reuia, ariaiafia. fVmd. Feainca poljaiacbja Mick. JFtor. 1. 
i- PwrA. Hor* 1. 83. IFUU. Emmmt. 117* Diplachne faacionb. 
i Beomv. Agroai. 80. I. 16. /. 9. Lmk. Emnm. 2. 89. i^dL 
^ 1. 154. Feainca faadcniaria Lam. IIL 1. 189. (ietie BHBmm.) 
Bitaca procnmbens Mmehiemb, DUcr. 160. Bromns poaeformia 
■rn^. Mamim 1. 34. — America boreaHa. 2|« (Pnrah.) 

15. L. ? ruacA JKim/A. Cfram. 1. 91. Cnlmo baai genicn- 
^/ ramoaoj foliia scabria; Taginis basi dilaiaiis; pauicnlae ra- 
B rimplicibnsy ereciis; Talrnlia snbacniis tcI mncronnlatis; dorso 
bcarioaiia. ndUe. Featnca fnaca Limn. Spoe. 109. fVUId. Spee. 
424. DeUe, A^. 24. i. 11. / 1. Diplachne ? Inaca Memme. 
Tw/. 163. 

a) spicnlis pallide Tireniibusy acutis. 
^ spicnlis atrovirentibns, obtusiusculis. 
Palaesiina, Aegyptus. — Spiculac 16-24-florae. 

16. L. DfJBiA i¥em ab Esenb. im Mari. Bras. 2. 433. Polils 
^ns'^ lignla ciliaia; spicis crebris, aliemis ei opposiiis, par 
s; spicnlia snftociofloris ; floribua diaiaaiibiia; paials anbeflia» 
; iaferiore emarginaio r bifida ^ trinerTi^; snperiore obtnsins- 
M arista mncroniformi, breTissima. Kih. Chloria dnbia AimA* 
^unih. Nw). Gem. f. 169. L 694. Lepioaiadlya dobiA Mew. 
tq. 74. Feainca johinsiflora WiSd. her6. Spreng. S%fei, i.SSb. 
jyaoo.) ~» Mexico» O ~ An gencria ? . . 

17. L. ? Pjnnauu Cnimo ierei^ glabao; raginii aoabrinacn- 
foliia. acalwia^ i^aigine mA baaim piloaia^ panienla coi;xmbosa> 272 GRAMfflBAE ms. (Leptochloa.) 

.paiMiie^ «piealb raV aAthMi oralb; paleft biferiore aruiak 
iVcW: Scbisimie pateu Fred. «» Hef. Hkemk. 1. 269. - ClalL 
2^ -^ Yaide aflmis Feetncae obiaeifloiae WiBd. Jkerh, ei Sfrm,^ 
8yei. 1« 356, qnae qnoqiie ad Sdiieini geaus jare referenb. 
(Presl.) 

' , 18. L. ? PBCnNATA iTwM. €!ram. 1. 91. Spieis Ibearibot, 
compressie, peofinaiisy attemis; spicnlis dieiiclne, oal jce miKnh 
naio brevioribiia. Lamt, Cynoaams peciinains Zain. Ikcyc/. 2- 
188. — India' orienialis. — Spicae 40-60^ panicnlaiae. Spk»- 
bie 2»3-flonie. Glnraae 2, spicnlam snperanieii, acniato-sabok- 
iae. An L« ienerrima ? Sprengel ad Elensinem indicun ^^^ 

19. L. ? TERTiciLLATA Ktmth. Gram. 1. 91. Erecia: j^ 
bra^ l>-4**pedalis; foliis disiidiisf spicnlis crebris, panicakiu; 
calyeibns &-12-floris; glnmis subnlatis; seminibns oblond^'*' 
gosis. Roxb. Elensine veriicillaia Roxi. Flor. ind. \. M» " 
India orienialis. — Semen arillaiam. (Rozb.) An DacijWi^«- 
jiinm? 

20. L. ? CALYCINA Xunih. Gram. 1. 91. Erecia; 2-i^ 
lis 'y panicula lineari ; spicis crebris, aliernis ; glumis caljds i^ 
qualibusy iis corollae mulio majoribns, subulatis, trifloris^s^ 
nibus trianglilaribus ^ rttgosis. Roxh. Eleusine caljcina R» 
FUMt. Ind. 1. 347. — India orienialis. — Dacfylis? Semiitti* 
ariiUia. (Roxb.) 

21. L. ? RACEHOSA Xtin/A. Gram. 1. 91. Panicnlae p^ 
raeemis densis, sccundis; spicnlis 12-flori8; corollae tjI^ 
ovaio-mucronaiis ; ioieriore persistenie^ ad marginem replin"' 
viliosa; cnlmo compresso. Roih. Eleosine raccmosa Utf*^ 
Roih» Nov. Spee. 80. — India orientalis. 

ELEUSI]^ CASRTS. 

Spicae digitato - fasciculatae, rarius 1-2. Spiculae aesA 
unilateralei, bi - multiflorae ; flores distichi. Glumao 2, cti^ 
taa, membmnacene, muticae, floribus breviores; inferiors^ 
rior. Paleae 2, membranaceae, muticae; inferior carinata;^ 
perior bicarinata. Stamina 3. Ovarium -glabrum. Stylij 
terminales. Stigmata plumosa; pilis sfmplicibus. Squamub«l 
emarginato-bilobae, glabrae* Caryopsis libera, glabra; p^i^ 
pio membraiiaeeo, solubili; aemino transversim nigoso. ^ 
«MiiM exa^a. tatia p/amm. Yalde affinla Fom. 

1) Species genuinae. 

1. B. iifiMCA Gaetin. RmcL 1. 8. £am. HL 1. 203. i 
f. 3. Mieh. flsr« 1. 64. Mhmb. H Mumth. ilb». €?eii. 1. ^ 
TVtn. Ic. 6. i. 71* Cnlma compresso, baai' nmoao^ foliif 
bris; lignla piloaa; spids digiiaiis, aidietls; spicnlis sabsexfl 
Kih. Cyaosanis imiicas Uam. Spee. 10& {Rhmd. 12. i- GRAMINEAE juss. (Eleusine.) 273 

FUId, Spee, 1. 417« Panicmn compressiini FortJc. Deser. 18« 
le$ie VahL Symb. 2. 21.) Eleosine distans Momch* Paspalum 
issectum Kniphof, Cetii. 11. n. 74. 
a) spicb digitatis. 

/Q spicis 1-2; culmo 3-5-pollicari. 

/) brachj^stachja. £. iiidica brachystachja TVmi. /r. 6. 

#. 72. Triiicam gcminatnm Spreng. S%^, 1. 326. ^m/. 

iVieeff «^ Trin.J Agropjrum geminatum SchuU, Mani. 

3. 655. 

- India orientalis^ Aegjptus, Mauiitius^ Luzonia, Amboina, In- 

olae Carolin. et Societ., Japonia, America merid. et bor. Q 

2. £. 0LI60STACHYA X/tfiAr. Aor#. 1. 60. Spicis biuis ter- 
liire, strictis; spiculis quadriseriaiis^ 5-floris; Talruia exieriore 
blonga^ acntinscula ; seminibus globosis. Lk* — Patria ? — 
Iffinis C. coracanae. (Llc.) £. indica brachjsiachja ? 

3. £. DUTAN8 Uink, Hori. 1. 61. Spicis quinis, patrati- 
»ns. stiietis; spiculis 5-7-floris, distantibus; Talvnla exterioro 
anreolata, acntiuscula; seminibus oblongis, trigonis. Lk. — Pa- 
ria? — Valde afCnis £. indicae et forte varietas. (Lk.) 

4. E. coRACANA Gaertn, Fruci, 1. 8. /. 1. /. 11. Lam, 
fll 1. 203. Pers. Syn. 1. 87. Boxh. Ftor. Ind. 1. 343. mUd. 
mnB. 112. Trtit. Ic. 6. i. 70. Spids digitatisy demum incnr- 
8, sobseptenis; rhachi spicae membranacea; culmo compresso, 
vcto; foliis approximatis; Taginis ore pilosis. WUid. Cjnosu- 
« coracaniLB Lmn. Spec. 107. (Bheed. 12. i. 78. Rumph. 5. I. 
)•/. 2.) ;SeAfv6. ^am. 2. /. 35. Wm. Spec. 1. 415. — In- 
% orientalis, Japonia. Q . 

5. E. TRiSTACHTA Kunih. Gram. 1. 92. Spicis tematis, 
usisy obtusis, erectis; spiculis secundis, sessilibus, adpressis, 
iM-floris. Lam. Cjrnosums tristachjus Lam, Encyci. 2. 188. 

'• t» herb. TAotttfi.) — MonteTideo. — Yarietas naua £. co- 
sanae ? 

2) Species dubiae. 

6. £. fIjOCCIFolia Spreng. Sffei. 1. 350. Spicis linearibus, 
ils'^ foliis Gonduplicatis, margine alterne barbatis. Vald. Cj- 
lanis floccifolius Forek. Deecr. 21. VaJd. Symh. 1. 10. JVilld. 
re. 1. 416. Chloris floccifolia Poir. EncycL euppL 2. 238. 

Arabia, Aegjptus. — Habitu proxime accedit ad £. coraca- 
B. (VabL) 

7. B. STRICTA Ho^. Fior. Ind. U 344. Culmis ercctis^ 
•-pedalibnsy compressis; foliis disiichis; spicis digitatis^ strie- 
; calj-cibus 3-6-floris; seminibus subrotnndis. Roxh. — Lidia 
mtaUs. — Frequeniius culta quam £. coracana. Sprengel ad 
tndicam dacit. 

8. £• RIGIDA Spreng. Cur. posi. 36. Spids digitatisy sub- 
iemis, steUato-patentibns ; rhachi glabra spiculisqne 8-floris 

t-MTH. STXOPS. 1. [ 13 ] 274 GRAMINEAE juss. (Harpechloa.) 

nHiiids; calmo adscendeni«; oris vaginanim pilosu. 8pm§. 
Cjmosaras rigidus Hort. BeroL — > Pairia? 

IIARPECIILOA KVyTff. 

Spicolae unilateralet, imbricato-biaeriatae, quadriflorae; 
ilore inferiore hermaphrodito $ auperioribus tabescentibus, gW 
bris. Glumae 2, maticae, carinatae; exterior (superior) spi* 
culam superans; interior (inferior) triplo brevior, peisisteni 
Paleae 2, membranaceae, muticae; inferior obovata, carinaii, 
dotBO marginibusque dense ciliata i superlor vix brevior. Ue^* 

rinata. Stamina Ovarium glabruni. Styli 2^ tennioa- 

les. Stigmata elongata, plumosaf pilis simplicibus. Sqoaoia- 
lae 3| glabrae. Caryopsis ••••.. Grtmen eapente. Ftli^ 
eomfiieato^/alcatai rigida. Spica iermiHaUi^ eubJakaUL W 
fert a Chloridibus submutids et a Dactyloctenio praeiertiii 
structura glumarum paleaque inferiore mutica; in Cteniolo' 
res duo inferiores steriles. 

1 . H. CAPENSls Kmih. Grrnm. 1 • 92. Cbloris falcata fifm»* 
tn Nov. Aci. Soc, Bercl. 3. 159. /• 1. y. 1. CTnosurus fftlcav 
Thunb. Prod. 23. Ejuad. Fior. Cap. 1. 408. fViUd. Spec. U^^ 
Melica falx Linn.' SuppL 441. Daciylocicnium falcainm If^ 
£fiiim. 1030. Campuloa birauia Deati. Joum. de hoi, iSlo>^« 
69. Campulosus falcaius Beauv. jigroei. 64. Elcnsine U^ 
Spreng. Syei. 1. 349. — Cap. b. spoL H» 

CTENIUM PASZ., spjtxye. 

Spiculae unilaterales, imbricato-biseriatae, quadri-quind 
florae; flores duo inferiores steriles, uni-vel bipaleaeei.^ 
apice aristati, completo similes; terfius bipaleaceus, hermafk* 
ditus; 1*2 terminales tabescentes, mutid, neutrL Glunia^l 
membranaceae ; inferior (interior) multo brevior, persis^ 
mutica; superior (exterior) versus medtum tuberculo insfrKS 
tuberculo nudo vel aristato; arista horizontaliter divaricat 
Flos completus: Paleae 2, membranaceae; inferior trigoo 
earinata, sub apice mucronata vel aristata, margine dense^ 
liata; superior longior, bicarinata. Stamina 3. Ovarium |n 
brum. Styli 2, terminales. Stigmata elongata, plumosa; i 
lis remotis, simplicibus. Squamulae 2, glabrae. Caryopsls . 
Gramina exotieaj gracilia. Spica eoliiaria^ tubfaleaia. ( 
flores inferiores steriles Anthoxantho parum affine. 

1. C. AMERICANLTHI Spreng. Syei. 1. 274. Spica mw' 
spiculis snbsexfloris; floribos aristatis^ margine baa>batis; gi<i| GRAMINEAE juss. (Cteniuin.) 275 

taHjcls exieriore scroblcnlaio-glandnlofta, dorso arisiata, Pursh. 
LlorU monosiachya JWicA. Flar. 1. 59. JViOd. Spec. 4. 928. 
^'ursh, Fhr. 1.87. Campuloa gracilis Desv. Joum. de io/. 1813. 
. 69. Campnlosus monostachjos Beauv. Agrosi. 64. /. 13. y. 
. Campaloa monosiachja Roem. ei SchuU, Syst. 2. 516. Ae- 
ilops aromaticnm Wali. €kir. 249. (jlesie Pursh.) Cicnium Panr 
er, lieen 36. /. 13. f. 3. a^/. Monocera arpmaiica EUMi» 
hU 1. 77. Nuii. Gen. 1. 79. Monathera Ra/tneaque. Nardus 
iB^tis Lmn. Spec. 78. (Morie. Hisi. 3. s. 8. /. 13. /• uU.) 
iardas seorpioides Lam. lU. 1.153. MoneTma 7 Gangitis itoem. 
I Hchdi, Sysi. 2. 800. — America borealis. Q — Sapor plan- 
tt recentis piperitns. Spicula subsexflora. (Pursh.) 

2. C. ELEGAN8 Kunih. Gram. 1. 93. 295. /. 59. Cnlmis 
redis; vaginis glabriuscnlis $ foliis snlcaiis, scabris; spiculis 
•floris; glama exieriore binervia, versus medium iuberculaio- 
abmoaonaia, carina papiUoso - scabra. Kih. Campuloa elcgans 
ray. ms$. — Senegalia. 

3. C. ciRROSUM KuMih. Gram. 2. 445. /• 136. Cnlmis fasci- 
DJaio-ramosisy glabris; foliis linearibus, striatis, hirteliis^ spioa 
ibfalcata; spiculis quadrifloris; glnma superiore iniegray biner- 
a, dorso arisiata^ nervo altevo papilloso-tnbercnlaio ; floris nen- 
ios secnndi arisia iongissimay recnrvata. KiK Campulosns 
Tosas Neee ab Esenh. in Mari. Bras. 1. 416. — Brasilia. Q 

4. C. BRACHTSTACHTUM Kwdh. Gram. 2. 447- i* 137. Culmis 
cspitosis, niDiplicibns, glabris; foliis angnsie linearibus, sul« 
^triatis, rigidisy scabris; spica falcata; spicnlis qninqueflo* 
i; gloma superiore trinervia, bifida, aristata, nervis iubercula- 
>< floribus duobus inferioribns breviter aristatis. Kih. Cam- 
losas brachysiachjus ISees ab Esenb. m Mari* Bras. 2. 417> 

Brasflia. 24* 

5. C. pi.ANiFOLiL'M. Cnbnis, vaginis foliisqne scabris, pla* 
j spica unica^ snbspirali; spiculis 5-4*floris; gluma superiore 
rrria, nerro uno glanduloso - tnbercnlaio ; paleis inferioribua 
isis. Presl. Campnlosus planifoliur PresU in BeL Uaenk. 1. 
. — Mcxico. 

CIIOKDROSrcM DESV. 

Spicae subfalcatae, solitariae, tarins 2-5, dijtantes. Spi- 
le unilaterales, sessiles, imbricato-hlseriatae, biflorae; flore 
riore sessili, hermaphrodito ; superiore podicellato, tabes« 
te, sterili, . triaristato» interdum duplici. Glumae 2, carina- 
» acutato-AubuIatae, membranaceae ; superior (oxterior) lon- 
. Paleae 2, membranaeeae; inferior S^nervia, carinAto- 
sava^ tiifida; laciniis lateralibus subulato-subaristatis, bre^ 
ibus; mtermedia sub apice bifido aristata; aristis rectis, 
dculatis, rarisflime abortientibus; palea superior bicarinata, 

[18-] 276 GRAMINEAE Jtss. (Chondrosiuin.) 

Stamina 3. Ovarium glabnim. Sfyli 2, terminalet, elonfrad. 
Stigmata pubescentia, penictiliformia vel plumosa. Squanni* 
lae 2, glabrae. Caryopsis libera?. Gramiua caespttoio. h 
lia linearia^ plana^ Spieac geniculaiae, 

i. C HUHILE Beauv, Agrosi. 41* Humb. ei KmUk, 5w. 
€fen, 1. 175* t 56. Cnlmo gcniculaio, scabriuscalo ; foiib gia* 
bris ; spica falcata ; rbachi glabra ; glumis coloratis, dono d- 
liato-scabris ; palea inferiore dorso basique pilosa, Kth. Acti- 
nochloa humilis FFtffcf. htrb. Roem. ei SchuU. Sysi. 2. 417. ^^ 
ropogon humilis Spreng* S^. 1 . 293. — Quito , Nots Gn- 
nata. 2|« 

2. iC. TEXUE Beauv. Agrost. 41. Humh. ei Kwdk 5or. 
frvn. 1. 176. /. 57- Culmo scabriusculo ; foliis inteme subpo^* 
centibns: spiba falcaia; rhachi glabra; glumis dorso hispU^^ 
bris; palea inferiore dorso margineque piloso-ciliata. Ktk Ac- 
tinochioa tonnis WiUd. herb. Roem. et SchuH. Sysi. 2. 418. O^ 
ris flliformis Poir. m heri. Deef. nec Encyd. euppl. 2« 237. O^ 
eie herh* Desf.) Chondrosium procumbehs Desv. Jowm. dt Jf^ 
1813. t)9. (feHe Desv. in herb. Deef) Atheropogon procnmlK» 
Jacq. ' Eclog. Gram. 2. f* 12. Chloris procnmbens Dvrvd 
Diae. 16. 22. (iesie eipum.) — * Mexico, Insulae Philippinac. * 
Praecedenti valde affine. 

3. C. ORACILE Humb. ei Kunfh. Nov. Gen. 1. 176. t»-' 
Culmo glabro^ fbliis margine scabris; spica recta; rhadii*' 
teme margineque pubescente ; glnmis coloratSs ; snperiore dflfl* 
glandulosa, glandulis piltferis; palea inferiore baai pilosa. 
Actinochloa gracilis WUld. herb. Roem. ei ^cAuJf. Syai. 2. i^^ 
Atheropogon gracilis Spreng. Syei. 1. 293. — Mexico. 2|. 

4. C. HIRTUM Humb. ei Kufdh. Nov. Gen. 1. 176. '-^ 
Cuhno geniculato-adscendente foliisque pilosis; spica i^ 
rhachi glabriuscula ; glumis coloratis; supcriore bifariam ^ 
dulosa^ glandulis piliferis; palea infcriore pilosa. Kih* Ath^ 
pogon hirtus Spreng. Syai. 1. 293. Bouteloua hirsuta Xo^ 
Eiench. 5 ? Actinochloa hirsuta iloem. et Schuli. Sffti. 2. i^' 
— 3Iejdco. — Spicae 1 tcI 2, distantes. 

5. C. HuMBOLDTiANUH Kwttih. Gram. 1. 93. Culmo er(« 

to; spicis racemosis; racemo subsecundo; glumis inaequsHbcs 

pidea inferiore subpubescente ; aristis aboriientibas ; llorc st 

triarisiato. Kih. Dinebra chondrosioides Huml. ei Kunih, ^ 

Gen. 1. 173. i. 53. Aiheropogon chondrosioidcs Roem. ei Sc 

Syei. 2. 416. Spariina humilis fVUid. herb. lAnk JaM. 3. 

Trin. Uni/lor. 164. Bouieloua ovaia iMgaeca, Eienrh* 5 ? 

iinochloa orata Hoeiii. ei St^uUn Syei. 2. 420. — AEexioo. A 

» 
Species dubiae. 

6. C. ? SIUPLEX Kunih. Gram. 1. 94. Cuhno erectiiue>i 
monostacbjo; spica terminali^ oblonga, glabenima* Lagt^ GRAMINEAE juss. (ChondrosiuinO 277 

Bouicloiu siinplex Lagasm, Varied.de CimcieOS. J^fHed. Bench. 
h Actinochloa simpj^x Roem* ei Sckuli. JSysf. 2. 418. — Pe- 
nria, Insolac Philippinae. — An eadem planta ac Chondro- 
mm hwnile rel ienue ? Sprengel cum iUo conjungji. 

7. C ? PROSTRATUM Kunih. Gram. 1. 9i. Culmo ramo- 
mmo, prosirato^ ramis monostachyis ^ spicis linearibus, gla- 
(errioiis. Lagaeea. Bouteloua prosiraia Lagascaj Varied. de CJienc. 
Lii. 25. 141. Ejued. EUneh. 5. Aciinochloa prosiraia Roem. ei 
khuii. Syei. 2. 419. ^ Mexico. Q — An C. ienue ? 

8. C. ? 8CORPI01OE8 MCunih. Gram. 1 . 94. Culmo erecio, 
Qifonni, monosiachyo; spica lineari-oblonga^ spiraliier rcYoluia. 
hipi»ca. Bouieloua scorpioides Lagasca, Vgried. U c. Ejued. 
QnirA. 5. Aciinochioa ? scorpioides Roem. ei SrhuH. Syei. 2. 
120. Atheropogon scorpioides Spreng. Sysi. i. 293. — Me- 
ueo, 2|i 

0PIZ1A PHESL. 

Axb spicata. Spicolae secundae, triilorae; flora inferiore 
lennaphrodito) duobus superioribus neutris. Glumae 2; infe- 
ior late ovata, quinquedentata; dentibua tribus mediis arbta- 
is; gluma superior multo minor, integra, acuta, mutica. Flos 
enDaphr.: Paleae 2, ovatae; inferior apice bifida, lobis ob- 
itLs mutica; superior minor, integra, bicarinata, truncata, 
nimlnata. Styli 2. Stigmata villosa. Ovarium ovatum, in- 
efoale. Caryopsb subrotunda, compressa. Flores neutri ab- 
ni?i bini, pedicellati, juxta se affixi; gluraa utrique eom- 
ittQis carinata, triloba, basi angustissima; lobo medio trifido ; 
inoiis aristatis. Gramen annuum^ repent, Folia linearia^ 
faKa, Vaginae compreteae. Spicae lermmalesj soUiariae. 
ficuiae 12 - 16, aliemae^ secundae. Rhackis triquetraj inar» 
^aia. (Char. gen. ex Presl.) Omnino affinii Chondrosio, 
Ma Presl. Stnictura mihi obscura. 

1. O. stoIjONIFERA Presi. in Rd. Haenk. 1. 293. /• 41. f. 
-— Acapulco Mexicanorum. 

SPARTINA 8CHRSB. 

>imQeiis Ricb., Trachjnoiia Mich., Ponceleiia Peiii-Thonars. 

Spicae racemosim dispositae. Spiculae unilaterales, sessi- 
(9 vcte imbricato-bueriatae, compressae, uniflorae ; flore ses- 
h imberbi. Glumae 2, carinatae, membranaceae, muticae; 
perior (exterior) multo major, florem superans. Paleae 2, 
Hnbranaceae, muticae; inferior compresso-carinata; superior 
ikgior, navicularis , dorso binervia. Stamina 3. Ovarium gla- 278 GRAMINEAE juss. (Spartina.) bniin. Styli 2, terminales, elongati, eonnati, interdvm lupenu 
Uberi. Stigmata elongata, pluinosa; pllis simplicibvs. Squa- 
m\ilae in S. cynosuroide duae, hyalinae, elabrae; in reliquis 
nullaef. Caryopsis compresso-teres (fide Rich.)» glabra, paiei» 
obtecta, llbera. Gramina marUima^ caespiiosa^ repentia^ ri- 
gida. Folia plerum^e mvolutOi rigida. Rhachis apice suk* 
lato, libero. 

1. S. JUMCEA fViUd. Enum. 81. Foliis distichis, Lrfrin»- 
ciilis, sctacco - convoluiis j spicis paucis^ rcmotisy patulit; ahm 
aciiminaii carinis aspcris. Rich, Limnctis joncca Rich, tn Peru 
Syfi. 1. 72. Tracbynotia juncca Mich. Flor. 1. 64. DactrlM p*- 
tens. Donn. Jlort. Cani. 25. Cyuodou tenuis IVin. in Spm^- 
iV. Enid. 2. 63. — Carolina^ Gcorgia. 2{< 

2. S. STRICTA Roth. Cat. hoL 3. 9. Foliis convolnti», ^Q- 
gcntibus ; spicis paucis, adprcssis^ pubesccntibus ; calycis txm 
inermibus. Mich. Limuetis pnngens Rich. in Pers. Sffn, !• ?1 
Ho8i. Gram. 4. /. 66. Dactylis stricta Ait. Kew. 1. iOi. E^ 
Eol. i. 380. JFiUd. Sper. 1. 407- Dactylis cynosaroides iof/ 
li. 115. Rottboclla spathacea Tenore, JVeap. Prod. 11. V^T 
lum strictum Rroi. Phyl. Lue. n. 6. 13. (ieeie Link.) Paspalu 
cynosuroides Rroi. Flor. Lueii. {iesie ipso Rroi.) Tncb,^»' 
tia sirfcta Cand. GaU, 3. 74. — Callia, Anglia, Lusitania, /> 
lia^ Dahnatia^ Istria. 2^ 

3. S. LAEviGATA Link, Jahrh. 3. 92. Foiiis apice cm 
lutis ; spiculis secundis, altemisy adpressis ; rfaachi laeTigaU. li 
Spartina glabra MueJUenh» Deecr. 54« Daciylis niaritima noL 
Caroi. (iesie Mnehlenh,) — America borealis. 

4. S. DEKSIFLORA Rrongn. tn Duperre^j liin. hoi, 14. ^ff 
cylindrica^ subfusiformi ; ramis undique imbricatis, adpressis: sf^ 
culis lanccoiatisy coriaceis) glaberrimis, lucidis; carinis dentid' 
latis. Rrongn. — Chili. *— AfBnis praecedenti. (Brongo.) 

5. S. CYNOSURoniES fViiid, Efmm. 80. Rofh. Cai. y^" 
11. Subglauca; foliis longissimis ; spids plurimis, altemis,*'' 
cundis ; calyce subaristato - acuminato ; carinis acatalis. M 
Limnetis cynosuroidcs Rich, in Pers, Syn, 1. 72. Spreng, inM» 
Peirop. 2. 297« /• 6. Trachynotia cynosuroides Mich. Flor^' 
64. Dactyiis cynosuroides Lmn. Spec. 104. Xtfin. fiL Fate^' 
i. 9. WUid, Spec. 1. 407. — Suius Hudsonis, Virguiia, (* 
nada. 2^ 

6. S. POLYSTACHYA WUid, Enum. 81. Folii» latis; sp'^ 
pluribus^ undiquc versisy longis, linearibus; carinis aculeati 
Rich, Limnciis polystachya Rich. in Pers, Syn, 1. 72. T» 
chynotia polystachya JlftcA. JF7or. 1. 64. — America boreafe.* 
An varietas praecedentis ? (Mich.) 

7» S. BRAsiLiENSis Raddi, Agrosi, ^ra«. 21. NeesahFff^ 
in Mari. Rras. 2. 409. Spicis numcrosis, altcrnis, disticho-i« GRAMINEAE jusb. (Spartinit) 279 

incziis; foliis Mgustis, praeloDgis, demiun conrolaiis^ glabfis; 
;luina saperiore dorso hiapiday floscolo paalo longiore; rhacki 
eda. iVm». — Brasilia, MonicTideo. 3^ — Differi a S. cjno- 
aroide et poljstachya. (Nees.) 

8. S. C1U.ATA Kunih^ Gram. 1* 94* J^rongn* in Duperrey, 
t hoi, 15. /• 2. Vaginis foliiaqne glabria, inroluto - filiformi- 
114 ; spicifl crebria, arcte adpressia; glamia carina ciliatis; paleis 
iferioriboa carina spinnlosarciliatia, — Brasilia, Monterideo* 

Species dnbiae. 

9. S. PECTlifATA Bo$c. ffi Wmd, herh. Unk.Jahri. 3. 150. 
^oliis conrolutis; apicnlis altemia, solitariifly secnndia; rhachi 
cabra; TalTulis dorso scaberrimis. Link, — America borralis. 
- Spicae multo breTiores, qnam in S. poljstachva^ breTins pe- 
Ucellatae. (Link.) 

10. S. PUMILA Hoth. Caiak hoi. 3. 10. Spicis terminali- 
bu; nibbinis ; spicnlis secundis, adpressis^ densissime imbrica- 
11«; obliquis ; coroUis caljoe breTioribus ; foliis inTolaiis. Roih, 
" imerica borealis. 2j< 

11. S. ARUNDINACBA CamdcK in Linn. TVons. 12. 504. 
$piea csmmuni tcrctiuscula, pariialibus arcie imbricatis; Talrula 
UDore glumae e^teriorcm oblique truncaiam perianthii supe- 
uite. Carm. Pouicelctia arundiuacea PeiU^Thouarsj JFJore de Trir 
ion tTJcugna tn Md, de hoi, 36. — losula Tristan da Cunha. 

12. S. PATENS Muehienh. Deacr. 55. Culmo foliisque apice 
ihmentosis, glabris; spicis altemis, secondis; rhachi seabra; 
alvcis TalTuIa longiore macronata, dorso hispida; altera bre- 
iore, acnminata. Muehienh. Dacijlis paiens Aii, Kew, ed. 2. 
. 160. Trachjnotia paiens Poir. EncycL euppi, 2. 443. — Ame- 
ica borealis. 2|. 

13. S. FA8CICULATA Beauv, Agrod, 25. Spicis linearibus, 
wc^isy fascicnlaiis, snbdigitatis ; floribus disilchisy rhachi adpres- 
«. Lawi. Dacijlis fasdcakita Lam. /A. 1. 180« — America 
ilidior. 

14. S. Ai«TERNiFLOR.i Loie, GolL 2. 719. Culmo siricio; 
& pianis^ aptce iuToIniis; spids paniculatis^ coarctatis^ graci- 
hu; rhachi.flexuosa; spicolis altemis^ disiinciis. Cand. ei Duhy, 
Whjnoiia alieraifolia Cand. ei DuMf^ Boi. GaXL 1. 527* — 
^ meridionalis. 2(« 

15. S. GENICULATA Beauo, Agroei, 25. Cnlmo geniculaio; 
^icis distichis; iemis; foliis linearibusy plicatis, nMicronalis. 
«rm. Dacijlis genicolata Hiirm. Fior. Ind. 28. I. 1 2. /. 3. 
^iflf/. 8pec. 1. 409. •— Jara. •« Calmi ramosi^ vaginaii. iHi- 
tme hajos generis* 280 GRAMINEAE juss. (Eutriana.) 

EUTRIANA TMN. 

Dineba Beauv., Hcterostega Desv. 

Spicae abbreviatae, racemosim dispositae. Spiculae unila- 
terales, sessiles , altemae , bi - triflorae ; flore terminali Ubes- 
cente, triaristato vel ad pedicellum subulatum redacto. Gln- 
mRC 2) carinatae, muticae, membranaceae; superior (exterior; 
major, floribus brevior. Paleae 2, coriaceo-membranaceae; 
inferior trifida; laciniis in flore inferiore subulatis, in flore su- 
periore subulato-aristatis; palea superior bicarinata. StamiBa 
3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. Stigmata pluinAsa; 

pilis simplicibus. Squamulae 2, glabrae. Caryopsis (h^ 

miHa ramoia^ diffuia. Folia plana. Rhackii spicae vfkt 
iubulata^ libera. 

1) Spicnlae biflorae; flore superiore ad pedicellum siibiilifer- 
mem redacto; laciniae palcae iiifcrioris floris hcrmapbroditi 

snbulatae. 

1. E. CURTIPENDULA Trtft. FtffiJ. 161. Culmo erecio: ip 
cis racemosis, subreflcxis, secundis; glnmis inaequalibus ; ^ 
inferiorc glabra; flore sierili 1-aristato. Chloris curiipen^ 
Mich. Flor. 1. 59. fVUld. Spec. i. 927. Jacq. Edog. Gram.il 
Bouteloua racemosa Lagasca, Varied. de Cienc. 1805. n. 22. 1^^* 
l^juid. Elmch. 5. Atheropogon apludioides MuehUnh, WSL 
Spec. 4. 937* Dinebra cnrtipenduia Cand, Cat. Monsp. 105. Q* 
nosunis secundus Punh. Flor. 2. 728. Dineba secunda Bot*' 
el SchuU. Syst. 2. 711- — America borealis, Mcxi<io^ Vetm 
Insulae Philippinae. 2{i 

I 

2) Spiculae biflorao; flore superiore tabescente, steriii, inffr 
siato; laciniae palcae infcrioris floris hermaphroditi snbuiaUfr 

2. J^. ARISTIDOIDES K^mih. Gram. 1. 95. Culipo ert^v 
sptcis r^icemosiSy secundis ; glumis inaequalibus ; palea inffrN^ 
pilosa; florc stcrili triaristaio. IQh. Pinebra aristidoides !h^ 
ei Kunih. Nov, Gen. 1. 171. U 695. Atheropogon aristtdoi<itt 
Roem. ei SchuU. Sffsi. % 415« ^ Mexico, 2|. 

. Spepiea dubiae hiyns seciionis. 

3. E. ? CHLORIDEA. Colmo erecio,; spicis pliemis, f** 
cnlaiis; glnmis inaequalibus ; inferiore majore, acnniioiiia; p'^ 
inferiore gUbra, uniarisiai^i. Presl. Dineba chloridca Pred •> 
^«t Haenk. 1. 291. ~ Mexico. 

4. ^. ? ifiiisUTA, Culmo erccio; spicis racemosis; ncffo» 
^istipho; irh^ohi hirsutai glumis ipae^nalibus, pilosis; ptlea ifl- GRAMINEAE juss. (Eutriana.) 281 more scibni; flore neuiro triarisiaio. PresL Dineba hinuia 
^rU m Bd. HamJe, 1. 292. — PeraTia. Q 

5. £. ? CRisTATA. Cnlino liasi repenie; spicnlis soiiiariis, 
ecaiidisy cristatis; palea inferiore bifida; deniibns subnlatis. 
\«d. Dineba cristata PreaL m RtL Baenk. 1. 293. — Mexico. 2|. ) Spicnlae iriflorae; flore iemiinali iabescenie, minnto, 
Uto Tcl ad pediceQnm snbnlainm redacto ; laciniae paleae infe- 
rioris floris infimi snbulataey floris snperioris arisfatae. 

(HETJRROarXOA DesT.) 

6. E. BROMOinES Kunih. Gram. 1. 95. (nec Trtn.) Culmo 

^r^; spids racemosis; racemo disiieho; glnmis iuaeqoalibus ; 

^ inferiore glabra; flore superiore sierili, iriaristato. Xih, 

>iBebn bromoides Mhmb. et Ktaiik. Nov. Getu 1. 172. #. 51. 

kiheropo^n bromoides iioem. ei SchuU. S^. 2. 415. — JHe- 
ico. if 

7* £. REPENs Kunih. Cfram. 1. 95. Cnlmo repente; spi-, 
3s neeniosis; racemo snbsecundo; ^nmis inaeqnalibns ; palea 
Qferioie glabra; flore masculo iriaristaio. Kih, Dinebra repens 
M. H Kunih. Nov. Gen, 1. 172. i, 52. Aiberopogon repens 
*om. ii SchuU. Syei. 2. 416. Bouieloua bromoides Lagaecoj 
faicA. S ? Actinochloa ? bromoides JRoem. ei SchuU. ^. 2. 
^^ — Acapulco Mejdcanomm. 2|i 

8. £. iuxciFOLiA Kunih. Gram. 1. 95. Cnhno assnrgenie,t 
^calato; foliis linearibus, striciis, laeribus; panicula simplici; 
^ altcmis^ paientibus ; flosculis subsecnndis^ altcmis, appro- 
'^tis, adpressis; rhachi compressa, subflexuosa; paleis dna- 
^r altera arisiis dorsalibns, altera ierminalibns. HanUU. Hete- 
"«tega juncifolia Eleev. m BuU. Soc. PhU. Dec. 1810. Humb. ei 
'^h. JVov. Gen. 1. 173. /. 54. Hamiii. Prod. 9. Aristida ame- 
»)a Unn. Spec. 122. SwaHz. Obs. 41. /. 2./. 2. Heterostega 
lericana Desv. Joum. de hoi. 1. 68. Dineba americaua Beaw. 
^L 98. Roem. ei SchuU. Syei. 2. 710. Boutelona litigiosa 

rca. Eiench. 5. Atheropogon juncifolins Spreng. Syei. 1. 
Aristida furcata PoU. (fest. Roem. ei SchuU.) Entriana 
HDoides TriM. Fund. 161. (exd. IHnehra hromoidL) — Antil- 
h Cnba. 2|. 

'^pedes anomala. Spicnlae 4-5-florae; flore inferiore herma- 
'^iio, iriaristaio; superioribus sierilibus, in fascicnlnm lon- 
gissime 9-11-arisiaium congestis. 

9. E. MULTTSBTA Nees ab Eeenh. tn Mari. Brae» 2. 413. 
>K^A. Gram. 2. 449. #. 138. Culmis caespitosis, basi repeniibnsy 
UcQlato-adscendeniibns, simplidbus; foliis pilosiuscnlis, mar- 
^ ^cabrisy snpra glands; spicis 3*4, racemosis, secundis, 4- 
■oris; flore inferiore hermaphrodito, triaristato^ dorso pilosius- 
'O; reliqnis unipaleaceis, in fasdcidum longissime 9-11-arista- 
» coQgestis; gluniis inacquaiibusy mucronato-aristatts, Kih. 282 GRAMIXEAE juss. (Eutriana.) 

Phppophornitt euirianoides Trin, ined^ — MonieridM. 2|> - 
Scctioiii Pappopliori spicnlis 3-4-floris subulis 13 hbpidis (F»* 
Irrrhaphi Trhi,) proxima, b^ mclEus cum Eutrianis coi)juD(ti 
a Neesio; {Trin. m Ad. Peirop. 1630. 1. 91.) 

Species milii dubiae. 

10. E. ? Lagiscaf. Kunih. Gram. 1. 95. Colmo adsFO 
dcnfo, subtrisiachjo ; spicis lanccolatis^ subpiiosis; foliii cooro- 
luio - filirormibus. Lagasca. Boutelona juncifolia Lagasca, Tt- 
ried, L c. Ejusd. J£letich. 5. Actiuochloa juncifolia Boem, fi 
Sdtidt. S^. 2. 420. — Mexieo. 2|. 

11. £. ? bArdAtA Kunih. Gram. i. 96. Qlwam vi^ 
laeribus ; floscaii hermaphrodiii ralTula exteriore infeme drsto- 
barbata. lAig. Bouteloua barbata Lagasca^ VarUd» L c. i^ 
EUneh. S. Acliuochloa barbala Roem. ei Schuli. Sy«/. 2. ^-O' 
— Mcxico, Ittsulae Philippinae. Q — Spicae 3-4^ altcn»(,Vk- 
ncarcs. 

12. E. ? oi«loosTA€nYA Kunih. Gram. 1. 96. Spic»2-^ 
sabtcrminalibus , mnltifloris; caljce corollaque pilosis; valroi 
exicriore corollae distiiicte triatLstata ; aristis lateralibiis brr^ 
ribns e dorso Talrulae; Tal%'ula iicutrius triartstaia. Ik^uii, ii^ 
ropogon oligostacfajns J¥uii. Gen. \. 78« — Ad Missuri. 

POLYODON iiVMB. et kvsth. 

Spiculae unUaterales, biflorae; flore altero hermaphro^ 
sessili; altero sterili, pedicellato. Glumae 2, inuticae. fN 
Iiermaphroditits: Paleae2; inferior quiitquedentata; dentibusl^ 
tpralibua et inlermedio artstatis. Squamulae • . • . Statnina . 
Sivli .... Sttgmatft .... Caryopsis libera. Flos steriiis: P' 
leae 2 ; inferior septemdentata ; dentibus altcrnis aristaiis 
lea siiperior minima, subaristata. Gramen facie Dinth 
culmo ramo9o; foliU linearibui^ itriatis^ planii^ rhachi 
eaiUy apice bifida et nuda; ipicii brevibui^ racemoiii^ dM 

1. P. DiSTlcmTH Ihtmh. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 17^. '• 
Athcropogon distichus Spreng, Syai. 1. 294. — - Qiiito. 2f 

PENTARRILIPIIIS hvmb. et KVhXH. 

Spiculae triflorae; flore infinMt bermaphrodito, sessili; 
dio mascalo, pedicellato; summo sterili, aristaeforini. Glu 
2; infertor ex aristis quinque basi subconnatis composiu: 
perior bidentata, aristata. Paleae 2; inferior iloris m 
septem-, floris hermaphroditi quinquedentata; denlibus exi 
ribus intermedioque aristatis. Stamina 3. Styli 2. Sii^o» 
penictlliforiitia. Squamulae • . • . Caryopsis palea superiore GRAMINEAE juss. (Pentarrhaphis.) 2S3 

otai libera. CulMmf eredm^ ramosut. FoUa linearia^ plana. 
ficae terwUaaieo^ iolitariae; epientit aliernit, teissldbusj di* 

aniibui. 

1. P. 8CABRA Hwmh. H Kwtdk. Nmf* Qen, 1. 178. /. 60. 
tlkeropogoii PeDtarrfaapliifl Spraig* Syti. 1.294. — Mexico. 2|« 

POLTSCmSTIS PiiBSL. 

Spicolae biflorae; flore inferiore berniaplirodito; auperlore 
^iro, pedicellato ; pedicello piloso. Glumae 2 ^ inferior qua- 
npartita, flore brevior; laciiiiis lineari-subulatis, pilosis; su- 
^r paulo longior, Unearis, acuta. Flos hermaphroditus : 
alea inferior ovata, apice trifida; laciniis lateralibus subulalo- 
isUtis; raedia longiore, apice bifida, inter lobos aristata; pa- 
a superior linearb, plana, apice bidentata. Stamina 3. Ova- 
iim oratum, glabnim, apico emarginatum. Styli 2. Stigmata 
ilosa. FIos neuter: Palea infcrior ovato-lanceolata, quin- 
le&isL; laeiiiiis subulato-aristatis; palea superior apice biden- 
ta, biearinata. Cu/md caeipitoii^ ereeii^ teretei^ alternaiim 
MXculatiy g/abrij ieneru Folia linearia^ acuta^ itipra pi" 
weulaj margine ieabra. Vagtnae tereiei^ parum inflatae^ 
'tt/oe, are piloiae^ mternadiii breviora. Ligula brcvtssi^ 
h truneata. Spicae geminae vel ioHtariae e iuprema vn- 
Mf arcuatae» BAacAii anguitiuimoy Unearii^ dorso p/ana, 
^a. Spiculae alternaey ieuilei^ iecundae. (Char. geu. ex 
cd.) Valde affinis PentairhaphL (Prasl.) 

1. P. PAUPERCULA Preif. m Ret. Haenk. i. 294. /. 41./. 
— LuxoBia. O 

TRIATHERA dbsv. 

Spiea seUtaria, simplex; rhachis haud articuIataL Spicu- 
sesnlesy altemae, distichaet (seeundae, teste Beauv.), di- 
Ues, biflorae, cum rhachi articulatae; flore inferiwe sessili, 
tephrodito; superiore breviter pedicellato, tabescente, ad 
itas 3 longissimas scabras rectas redacto. Glumae 2, 1-ner- 
e, carinatae, ovato-lanceolatae, acaminato-subulatae; supe- 
* longior^ rhachi contigua. Paleae 2; inferior herbacea, ob- 
So-Ianceolata, apice trifida, concava, trinervia; laciniis su- 
ids; palea superior lanceolata, bicarinata, apice bifida. Sia- 
la ... Ovarium elongatum, teretiusculum, glabrunu Styli 
ennlnales. Stigmata plumosa; pilisisimplicibus. Squamu* 
2, carnosae, subdolabriformes, glabrae, Caryepsis ... .. 284 GRAMINEAE juss. (Triatherst) Gramen ramoiitnmum, Ftdia ttwoluiB^^etaeeajrigida; m^ 
nu ore ptloso - barbato. Dtffert ab Eutriaiiae sedioDe alten 
nonnisi iiiflorescentia. 

1. T. AM£RICANA De8v. tA BvMiH de la 8oc. PhH Dtt. 
1810. (excL «yn.) Idem tf» Jouhn. de bot. 1813. 67. T. joBm 
Beauv. AgroeL 39. /. 9. f* 4. Atheropogon domingeiuis Spiti^> 
Syst. 1. 293. — HispanioU. 

TRIAENA HVMB. ei kuxtb, 

Spiculae biflorae; flore altero hermaplirodito, alteroDeih 
tro, triaristato. Glumae 2; inferior basi aristata; arista^o* 
mae usque ad medium adhaerente. Paleae 2, acuminatae, tsa- 
ticae. Squamulae .... Sumina 3. Styli 2. Stigmata ff&plfi' 
mosa. Caryopsis palea superiore inclusa, libera. Cnim^- 
moifis. Folia Imearia^ plana, Spieae iermitiales, salil(ff^^^^ 
spiculis aliernisj pedicellatis, dislaaUibusj distscAis. 

1. T. RACBMOSA Humh. et Kunih. Nov. Gen. 1.179. i-^^ 
Atheropogon Triaena Spreng. Syst. 1. 293. — Mezico. 

Gl MNOPOGON BSAUV. 

Spicula biflora, rhachi paraUela; flore infmore hai^ 
phrodito, sessili, basi barbato ; superiore pedicellato, tabaseeiiB» 
minuto, aristato. Glumae 2, carinatae, lanceolato-subolsis^ 
subaequales velinferior brevior, flores superantea. Paleae^ 
membranaceae, longitudine subaequales; inferior cylindraee» 
involuta, sub apice bilobo aristata; superior biGarinata: an^ 
recta. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. Stjf 
mata penicilliformia; pilis simplicibus, dentatis. Squamulaet 
truncato-bilobae, glabrae. Caryopsis libera, subcylhidrica. m 
sulcata. (Char. fruct. ex Nees.) Panicula emplejp; ramis^ 
ternis^ subfastigiatis^ eimpHcibus; spiculii eubseenlAus^r^ 
tis^ altemis. 

1. G. RACEMOSUS Beauv. Agrosi. 41. i. 9. f. 3. Gh 
scuminaiis; paleac inferioris nudiusculae seta hac pal«a »obi 
plo, Tudimento psendofloscnloso dnplo longiore ; culmo adscei 
te; foliis ovato-lanceolatis, snbins sulcato-striatis. Neeo. G. 
rius Trin. mss. Nees ab Esenb. in Mari. Bras. 2. 429. adn» 
dropogon ambiguus Mich. Ftor. i. 58. WiUd. Spec. 4. 907. 
loiatheros ambi^uus EQioti. Bol. 1. 145. adn. Anthopogon 
turoides Nuit. Gen. 1. 82. -r^ Carolina^ Georgia, N. CV: 

2. G. f.ARVis Nees ah Esenb. tn Mari. Bras. 2. 428. K^ 
Gram. 2, 451. /. 139. Culmis ramosis, crectiQsculis $ folib lanceoi GRAMINBAE jlss. (Gymnopogon.) 285 tb rtl oTaio-buiceolaits> neiroso - •trU&, gUbris, niargiiio sca- 
Ms; i^tamis «cotaio-mibiilatis; arista floria fertilis paleani dorso 
^flosiasmbinii longitadine tripb>^ florem sterUem adjecta arista 
tnplo snperante. ICih, — Montevideo. 2|« 

3. 6. FA8TI6IATU8 Nees ab Eeenb. m Marf. Bras. 2. 430. 
Slomis snbnlatis; seia paleae inferioris birtae hac palea qnadm- 
ilo loDgiore; mdimento setiformi nndo^ floscnlo breviore; culmo 
linplici; foliis laneeolatis^ supra scabrinscnlis. JVees. — Brasi- 
Sa. — Gjmnopogon brevifolius Trtn. (ex America boreali), no- 
itro projdmnsy distinguitnr floris seta abbreriata. (Nees.) 

4. G. MOLLis Nees aJb Esenb. tn Mart. Bras, 2. 427« Glumis 
lancfolaiis; flosculo ferfili radimentoque basi ei apice barbatiSy 
alriiuqae seiis inier se flosculoque subaequalibus ; culmo erecto, 
'amoso; foliis linearibns^ nirinque pubesoeniibus. Nees. — Bra«- 
dlia,0 

TRIPLASIS BBAUV. Spicvln qoadriflora; floribus distantibiit; sUmmo abortiva. 
ilamae 2, membFAnaeeae, aevtatae. Paleae 2, inaeqvales; wa^^ 
erior profondc biflda, inter lacinias subulatas longissime ari- 
taU; snperior apice integra, extrorsum pilosa, reflexa. Squa-> 

tulae ... Stamina Slylus bipartitus. Stigmdta asper- 

iUifQrmia. Fnictua ...• Spica eomposita; ramis alternisy* 
'^pHeibuSy apiee fioriferk. (Char. geik ex Beauv.) Alfiiiis 
Mirae vel Eutrianaet 

1* T. AMEHICANA Beow. Agrosi. 81* i. 16. /• 10. Potr. 
^ nqtpL i. 912. — America borealis. 

PLELHAPHIS TORRBY. . 

« 

ilores spieati; flosculi temi, basi involuero villoso suffnlti ; 
terales maseuli. Cal. eentralis 1-floras, bivalvis, S-setus. 
or. valvula inferior uniseta. Calyces laterales biflori; valvula 
feriore dorso setigera. Gramen gracile, glabrum. Radix 
•pes#. Folia angusiissmoy scabra» Ligula Jimbriaia. (Char. 
n* ex Roem. et Scbult) 

!• P. Jamesii Torrey tn Ann. of ihe Lffc. of New^Tork, 
148. f. 10. Ilymenoihecinm quinqueseium Lagasca I — 
aerica borealis. GRAMINEAE juss. (CorynephortM.) 

IX. AVENACEAE. Spicnke bUmulliflorac; Oorc tffm^ 
nali plenimqud taUcaidente. Glamae paleaeque duae, Biembn- 
nacco-lierbaceae; palca in£elior in plaribiu ariatala) arista ue pi 
dorsali et tortili. 

COni^EPHORUS MAur. 
Spiculae biflorae (2-3-florae, teate Link.); flore atrofot 
hermaphrodito. Glumae 2, carinatae, florea supmntes, nai 
cae, siibaequales. Paleae 2, membi*anaceae ; inferior integfa, 
supra basim aristata ; arista recta, medio articnlafa, apice di* 
vulata; geniculo barbato; patea superior infeme bieariData, 
apice triloba, mutica. Stamina 3. Ovarium glabrom, $(ic* 
mata 2, subsessilia, lerminalia, plumosa. Squamulae 3^ bi£- 
dae, glabrae. Caryopsis glabra, paleis adhaerens?. Cnlm 
eae$pito9i. Panicula ramosa: fpiculif pedicellaiii. 

1. C. CANESCENS Beauv, Agrost. 90. /. 18. y. 2. Boe^^ 
SthMU. S}^* 2. 688. Panicnla patente, coarctataf floscalig» 
Ijce minoribns ^ arista apice davata, ealjce minore ; foliis s^ 
ceis. Schrad, Aira canescens Xtnii. Spec, 97- Ftor» Hoa. i^^^ 
Ea§1. Bot. h 1190. fVittd. Spec. i. il9. Schrad. Germ.l"^ 
Avciia canescens Weh. Iloh. 9. Weingaertneria canescens JJen^ 
Brford. 51. — Europa. 7\i 

2. C. ARTICULATUS Beauv. Agroeii 90. Roem. ei S(iA 
S^. 2. 689. Paniculata; calyce flosculo longiore, acuto,ii' 
tido ; arista mcdio nodosa, e basi glumae prodeunte. Desf» Aia 
articulala Deef. Atl 1. 70. /. 13. Cafii^. Gaa. suppt. 261. Aia 
canescens var. |$ panicnla ampliorc^ culmo saepe geniculaio, ^ 
liis tantum subinvolutis. Trin. in Act» Petrop. 1830. 1.58. ^ 
aetnensis PresL Sic. 1. 44. (teete Trin.) Corjnepborus aetDCoi 
Schult. Mant. 3. 641. — Europa australis, Barbaria. Q 

DESCn^VMPSIA BEAVV. 
Spiculae bi-triflorae. Glumae 2, carinatae, muticae, s^ 
aequales, spicula breviores. Paleae 2, membranaceae, W 
tudine subaequales; inferlor apice truncato-4-dentata, s 
basim breviter aristata; superior apice bifida, bicarinata 
roina 3. Ovarium glabruro. Stigmata 2, subsessilia, plnD 
Squamulae 2, integrae, glabrae. Carjopsis glabra, libere. 
nicula ramosa. Spiculae pediceUatae. Vix ab Aira 
nisi palea inferiore truncato-quadridentata. 

. 1. D. CAESPITCSA Beauv. Agrost. 91. t. 18. /. 3. B^ 
et SchuU. Syst. 2. 685. Panicula difiusa; floribus glnmas s»^ 
quantibus ; arista recta, brevi ; foliis planis, sulcatis. Aira c»f* 
pitosa Linn. Spec. 96. Ilost. Gram. 2. I. 42. Ftor. Dan. /• ^ 
IViUd. Spec. 1. 378. Campelia caespitosa Link» Uort. 1. i^ GRAMINEAE ju8s« (Deschatnpsia.) 287 

a) imiior. Aira aliuisima Moench* Melh, 182, Calam»- 
grosiis Anindo Roth. Germ. 2. 8S. (l««/e Srhrad.) 
A'm alpiiia Boih. Germ. 2. i.9S (ieeU Schrad.) Airii 
parviflora ThuUL FarU. 2. 1. 38. 

/?) major. Aira paludosa IVih. ffeHh. 118. 

z) inToluia; foliia omnibas convolniia. (jAmk. Hork 1. 
123.) A. boiinica Lmk\ EnMm. \. 79. {nee IVahleHb.) 

- Eoropa, Caucasns, Sibiri^y Unalasch^ay Camtsdiatra ei ? 
aifricaboreali9.2|tf-^ Triulushiic duciiAiram boiinicam IF'aAlefi2. 

2. D. JI7NCBA Beauv. . Agfoei. 91» Foliis sobulaiiK; pani- 
dU paienie, obiiisissima ; flosculU apice deniaiis ; poialo exie-^ 
iore basi villoso ei arisiaio, inieriore glabro, bifido. Loie. AitSL 
nnm Vm. Delph. 2. 86. Loie. G<dL 47. Aira modia Gouan. 
t 3. (ietie Loia.) Cand. GaU. 6. 261. Trm. m Aci. Peirop. 1830. 
. S". D. juncea et media Boem. ei SchuU* Sysf. 2. 687. ScJiiji^ 
ras Tiliarsii et Gonaui Trin* Fund. 148« Campelia media Jdnk* 
/ort. 1. 123. 

iQ longearisiaia ZtnZr. L e. 

- Gallia^ America boreali • occidenialis. p. Polonia. — Linfc 
nei«r sjnon. T«Iaia huc daeii Deacbampsiam disc^iorem JIomu. 

Schut. Syei. 2. 686. 

3. D. AMBIGUA Beauv. Agroei. 91» Foliis subseiaceifl; pa* 
fliia ampla, prramidaia; glumis flavesceniibus ; floribus basi 
erissime arisiatis barbaiiaque. JKRcft. Aira ambigua Mich. Fior. 

61. (r. «.) Aira cacspiiosa ^ Pureh, Fior. 1. 77* — Ame- 
a borcalis* — Sprengel ad Dcscbampsiam Jnnccam dncit. 

4. D. BRRViFOLiA Brown. in Part%fe Voy. 191. Idem tn 
Untf Meir. 33. Panicula coarciaiai laaoeolala; pediceltis la»- 
bm; locustLi 2-3-floris; arisia siricia, v^vulam subarqu^nie; 
Ktt involuiisy caulinis abbreviatis. Brown. Aira arciica JSj 
^-poei. 32. Trm. m ^r/. Petfrop. 1830. 1. 56. 

p) muiica Broion, i, c. 
31elrille Island. — Varieias D. cacspiiosae ? (Trin.) 

Spccicfl mihi ignoiae, plcraeqae dnbiae. 

5. D. BiEBERSTEixiANA Schu». Mmd. 2. 380. Foliifl pU- 
^ brevibns; panicula paienie; ramia primariis longissimis ; val- 
h corollinifl basi pUosis, arisiam dorsalem flubaequaniibus. 
eL Aira brevifolia Bieb. Fior. euppi, 63. — Circa IVarisa* 
a. 2|i ~ Fades et fltaiura Airae caespiiosae. 

6. D. T.AEVUI Schuli. Mani, 2. 380. Foliia pfanis; panl- 
> iaxa, ramosa ; peduncnlis laevibus ; caljce valvis corollinis 
ilo breviore; flosculis basi vix pubesceniibus^ sub apice bre- 
V arisiaiis. Broiero. Aira lacvis Broiero, Flor. Lueii. 90. — 
ttiania. 

7. D. REFRACTA ilocm. d SchuO. Sysi. 2. 687. Panicnla 
uite; corollis infra medinm arisiaiis, arisia subaequali, basi- 

- pOosis ; foliifl radicaiibufl condupKcaiifl^ refraciifl, flobpangen* 288 GRAMNEAE jijss. (Deschampsia) .*: tiBus. LagfMsea. Aira refracta Lagasca^ Flaried. «si.2. ii.19.S 
t^sd. Eiench. 3. — Hicpania. 2\* — ^ Spreogel cam DesduDf' 
sia juncea conjungjt. 

8. D. AI.BA Roem, ei SchtiU. S^. 2. 688. Foliis cuImM 
6eiacc[o-8ubulaii8-; panicula erecia, laxiuscnla; ramis pedaDciili» 
quc hispidnlis) flosculis caljce minoribus; aiisia exserta. FoM 
Aira alba Vahl med. in Raem. ei SchuU. Syet. 2. 688. — Groenlandk 

9. D. NiTti>A Preei. <n Rei. Haenk. 1. 251. Cnbno foli» 
que glabris, convoluio-seiaceie, brevibus; raginis seabris; pi» 
cnla coniracia; glumis inaequaiibus, flores superaniibus ; pln 
inferioribus 4-deniatis; aristis sub medio exorientibus, recti^ 
Presi. — Mexico. 2j* 

10. D. CAiiTCiNA Pred.in ReL Haenk, 1. 251. CnliDis, t>- 
ginis foliisque couTokito-seiacMs glabris ; panicula paienir^ Im 
catycibus coroHas superanitbus ; paleis iBferioribns S-iaUti 
arisia basilari fracia, spiculas excedenie. Pred. -^ PenTtt*^ 
— An poiius Airae species ob aristam fraciam ? (Pr.) 

11. D. UOLCIFORMIS Preei. «n Ri^ Haenk. 1. 251. OAw^ 
foiits conyoluiis Taginisque scabris; panicula contracla; ghua 
aequalibus, floribns brevioribus, bifloris; pedicello exeaiite:p 
leis inferioribns irideniaiis; arisiis dorsalibqs^ rcciis^ pleali» 
Tioribtts. PreeL — Pairia? 2^ 

DUPONTIA BROwy. 

Spiculae bt-triflorae; floribus distantibua; terminali !V|* 
daTato, setulifornL Glumae 2y subaequales, muticae, scim 
sae, concavae, iongitudine spioulae. Paleae 2^ mulicae, »t 
riosae, basi barbatae, subae^uales; inferior ovata, conca^ 
triitervia; siiperior angustior, binervia. Stamina 3. Ofafi 
glabrum. Stigmata 2, subsessilia, dense plumosa. SquaD 
2, membranaceae , bjalinae, apice eroso-dentatae, ovario 
viores. Caryopsis ... Gramen glahrum^ erectum. Folk 
neariOi plana. Panieula simpteXy eoarctata^ fuico^ et 
ra$centuvar$d; pedicettii eumspicula continuie; Jlonbui 
raiim solubilibus. (Char. gen. ex Brown.) Ad Descham 
proxime accedit; atflnis praeterea Catabrosae et Poae. (S! 

1. D. FisCHRRI ^rotcm. in Parrtfs Voy. 191. /(^ 
Chioris Melv. 33. Melica Fischeri Spretig. Cur. post 32. — ^ 
Tille IsUnd. 

AIRA. 

Airae species auci. 

Spiculae biflorae ; flores subaequales. Glumae % m^B^ 
naceae, carinatae» magnae. Paleae 2, herbaceae ; infcrior »f GBASilNEAE wss. (Aira.) 289 

btfida, deno aristafa, rarisdme. intitiea; aasfa JdCBme torta; 
palea superior bicarinata. Staoiina 3. 0¥arium glabmm. Stig^ 
nata 2, sessilia, subterminalia, plumosa; pilis simplicibus, den- 
latis, byaUnis. Squamulae 2, aeutatae, glabrae, interdum lo« 
>uIo laterali instructae. Caiyopsb glabra. Culmi caesp£tofi\ 
mpUcet. Folia involuio-setacea vel plana* Fanictdae ramo^ 
»e, d^ffiuae^ rarwi eaarctaiae* Spi&ulae pedieellaiae ; pe- 
hxllis oum giumis Aaud arUeulacisi. Yix diatiiieta a Triseto. 

1. A. PEAECOX lAmu Spec. 91 • Fhr. Dasu /• 383. Engin 
B<rf./.1296. mUd. Spec, 1. 380. S6krad. Germ. i. 262. Hosi, 
9nm, i. /.37- Panicnla subspicaia; ilosculls caljcem aubae- 
|Bantib«s; atisia geniculata, caljcem excedente} foliis seiacels. 
VciftuL Arena pnsilla W^. Hols. 9» ATena praecoz Beauv. 
^Snd. S9. Roem* ei SchuU. Sysi. 2. 667. Trisetum praccox 
^hnmartkr, Teni. 122. Aira snbspieata RasmsfiOe apud GoH. Beig. 
t* U. [ex Van HaiL) — Europa, Yirgiiiia. (Pursh.) Q 

2. A. CARTOPinnXEA Lhm. Spec. 97* Hosi. Gram. 2. i. 44. 
V Aifi. 1.382. Engi.Boi. 1.812. Wmd. Spec. 1. 380. Schrad. 
rcrm. 1, 261. ^rof^gn. tn Duperre^y li. loi. 24. Panicnla diya- 
cato-patente ; floscnlis caljce niinoribns; arista genicnlata, ca- 
cem excedente ; foiiis setaccis. Schrad. Arena caryophjllea 
<&. Hois. 10. Meri. ei Koch. Germ. 1. 572. Aira inilexa ei A. 
aergii Lois. {ieeie Reichenl. Fior. excurs. 140^) 

ff) Aira diTaricaia Potcrr. Ad. T^ 3. 307« iiesie Cand. 

GaiL 3. 44.) Aira canescena Hosi. Grauu 4« i. 36. 

(iesf. Mert. ei Xoch.) 
* Eoropa^ Tanria, Chili^ Insulae HacloTianae, C^ap. {>. 
«i. Q _ Bemhardi (Boi. ZeU. 1825. 545.) hnc duoi Ai- 
OB capillarem Host. Conf. eum A. eleganie. A. Brongniari 
( ^^perreif, -^* ^^'* ^^0 duas disfioguii varietaieS) alieram taii- 
rpfii pedicellis laevibus ex Insulis Madovianis, alieram majo- 
a pedicellis asporis e Regno CliilensL 

3. A. El«EGAAS IFilid. ined. Gavd. Agrosi. 1. 130. Foliis 
acei« ; flore utroque sessili ^ altero soperiore aristaio , al- 
tt inferiore muiico; giuina exteriorc bimucronaia. Aira ca- 
^ Uoei. Gram. 4. 20. f. 35. Avena capiHaris Meri. ei 
^^ Germ. 1. 573. A, caryoph/llca y Trin. tn Aci» Peirop. 
^* !• 58. — Helvetia, Tyroiis, Dalinatia. O *** A. caryo- 
^Ueae simillima (Claud.); haud distincia. (Bemh.) SuppeUini 
^ina e Corsica flore niroque muiico ; an species disiincta ? 

4. A. PULCHELLA fViiid. Enum. lOl. Trtn. m Aci. Peirop» 
K). 1. 57* Panicula divaricaia; ramis irichoiomis; flosculis 
^tribnsy caljce majoribus; arisia geniculaia, calixem exce- 
ite; foUis seiaceis; liguia oblonga, obiusa. WUid. Avena pnl-> 
*Ua Beawe. Agrosi. 89. Airopsis pulchella Tenore^ JVeap. 1 
tuNTH. Stnops. L [ 19 ] 290 GRAMINEAE zvss. (Aira.) 

Aira Tenorei Gms., Ttin. l e. 356. — Hispaiiia, Sieaia,Cala. 
bria, Tanriji. «— Valde aiBnis A. oaixopbxUeae. (Willd.) 

5. A. DANTHOifioiDES THn. ia AcL Peirop. 1830. 1. H 
Glumis perianthia inaequaliiei: denticulata dorso ariBiata exce- 
deniibus; arisia ffcniculata, glumis longiore ; foliis angustuslfflis. 
Trin. — Amcrica bore^li - occideutalis. —' Gramen caespiiosm 
Panicula contracto-erecta. (Trin.) 

6. A. ? Lagascae' JSMniA. GramM 1. 99. Pamcnls capillan, 
laxa^ irichoiomo^ramosa, snbfasti^ata ; floscnlis mutids, gloou 
carinaiis- brenoribns. Lag. Aira capillaris Lagascm^ VmiiiHt 
Ciene. an. 2. n. 19. 29. (jexcL var. /f.) Milimn galleciciiiD Ao» 
ei SchuU. Syt. 2. 320. {tuie etfnim.) — ilispania et?C^ 
sica. O 

7. A. INVOLUCRATA €av. Icon. 1. 33. f. 44. /. 1.^ 
Spec. 1. 377i Tririi in Act. Pefrop. 6. 1. 356. Spicul» "»' 
ticis ; paniculae ramis TerticlUatis ; vertiGillo infimt «^ 
riii. Airopsis inyohicrata JlOMgri. ei SchuU; Syei. 2. 578. ?«> 
ballia bispanica Trin. Fund. 133. — Hispatiia. Q — ASm i* 
flexnosae. 

8. A. montAnA Lkin. Itor. Suee. 6&. 72. Ejued, Sptc, 9i 
{excl. 3yn. Scheuchz.y iest. Meri, ei JTorA.) Foliis seiaceis; ^ 
iiidula angustata) flosculis basi pilosis, aristatis ; arista iorti 
longiore.' Linn. A. bottnica WMenh. Lapp. 1. 36. /• 4. M' 
Meri. ei Koch.J Deschampsia bottnira 7Wn. JFtmcL 158. — *•* 
cia, Lapponia. 2|. -— Yarietas A. flcxuosae. (3Wn. tn Ad^ 
Irop. 1930. 1; 55.) 

9.' A. PLEXITOSA £tnn. 'Spec. 96. Boef. Gram. 2. i. ^ 
Schreb. Gram. 2. i. 30. Flor. Dan. /. 157. EngL Boi. t 1519 
WiBi. Spec. 1. 378. ScArad: Germ. 1. 259. Panicula pata« 
flo$cn!is calrccm vix superantibus ; arista geniculata, caljceiD a 
ccdcnte; fV>liis setaceis. St^rad. Avena flexnosa Meri. ei K^ 
G^rm. 1. 570. lAnk. Hori. 1. 119. Aira montana Kod. Gt0 
131. Rofh, Germ. 1. 36. 2. 98. Leers. Herh. 24. i. S. f. 2. * 
Dan. i. 1322. (ieeie Wahlenh.) fVittd. Spec. 1. 379. (nec Jj^ 
Avcna moniana fWeb. Hole. 9. Aira dicolor ThuUl. Paris, l*^ 
(fesle Cand.) A. scabro-setacea Knapp. H. 32. (iesie SmiA) 
uliginosa Weihe ei Boenningh. Flor. 25. fi. 104. (iesie Ti^ 
Reichenh. Ic. Ceni. 2. /. 150. l^jusd. JFTbr. excure. 50. A. 
dosa Both. Germ. 2. 1. 96. (teste Trin. ead. ae A. uHp^ 
Descbampsia discolor Roem. et SchuU. Syst. 2. 686 ? — £unf 
Caucasus^ America borcalis, Insulae Maclovianae. 2f 

10. A. ALPINA Linn. Spec. 96. JVmd. Spec. i. 379. (.f^ 
sm. RotK Hoffm.) Ftor. Dan. i. 1626. Wahienh. JLapp. 34. M 
Foliis subulatis; panicula denaia, ereciiuscula ; poduncnlls m 
bus; floscuKs calycem aequaniibus; arista subierminali, ^rH 
snbinclnsa. Wahlenh. De^champsia alpina ei laevigata Roe^^ 
ScknU. Syst. 2. 686. 687. Avena alpina IWn. Fund. 157* ^ GRABHNEAE jlss. (Aira.) 291 

\trlgsiU SmUk. iu lamu Trans. 10. 337- J&igh Boi. U 2102. 
'€8i. Wahknh. el SmUh.) — Lapponia, Groenlandia, Scotia. 2i«. 
H. A. ATROPVRFUiu&A WMenb. Lapp. 37- Foliis plania; 
uiicala diraiicatay panpera$. JOosculis calyce mnltom breTiori- 
08, apice piloais. fVahluih. A. alpina VahL in Flar. Dan. L 
iU Aveoa atropnrpnrea X^* Uori. U 119.^ — Lapponia. 

Species dnbiae. 

12. A. TeNUiasiBU Syreng. Syatf 1. 276. Paniculae pjra» 
lUatae ramoaiseimae ramis flexnpaia, capillaribna ; calycibna ca** 
ina scabrifl^ flosculis demnm breTioribns, mdimenio iertii fili* 
ftnn; folfis conrolntis, elongatis raginisqne glabris. 8pr. Pa- 
iaioi ienuisaimnm fVidd. herh. — Amexica meridioiiaUs. (Hnm|>.) 
(porobolns ? 

13. A« FIL1FORMI8 Eomig. tn Roxh. Fhr. Jnd. 1.328. Gla- 
^\ CKcia; pedalis; foliis ensiformibns ; panicnlia oblpngiS| com- 
K>si(Li e racemis simpUcijbnS) linearibns^ aecnndis. fioxh. -*• In« 
Im orientalis. 

^ U. A. CHiNExsis Mei%. Ohs. 3. 10, WiBd. Spte. 1. 380. 
'oJiis setaceis; panicnla ere<;ia; floscnlis arisiaiis^ yillosis.*JRe/«» 
- Chioa. 

13, A. SETACIEA JRei». Ohs. 3. 10. fVUid. Spec 1. 381. For 
ii setaceis; panicnla diflnsa; floscnlis basipilosis^ inferiore mur 
eo, snpeHoire arista breyL JUix. — Enropa. ^, AiHuia A. 
naosae ei carjopbjll^ae. 

16. A. CXABRA Broi^ Ftor. Lne. 91. .Foliis plapis; pani- 
ds laxa, paienie; pe^imfnilis glabris; floscnlis infra apicemai> 
atis; arisia reflexa. J?rol. Tnaeinm ^labrainm Schuii. Mani. 
369, — - Lnsiiania. 

n« A« IjENDIGERA Lagasca, Varied* an. 2. n^ 19. 29, Ejusd 

i^^A. 3. Panicnla iHcboiomo-ramosa, diraricaia; corollis in- 

t apiceni anaiatis; arisia longiore; foliis linearM seiaceis^ lae* 

^^.Lag. — Hiapania. Q — Sprengel (S^, 1*.2770 ^in? 

A. eapiUaFem Host. dupii. 

18. A. aiJBTRtPLORA Lagasca, Varied. an, 2. n. 19. 29. 
ud, Eiench, 3. Pa^icula erecia, conferiiuscnla ; caljcibns ple- 
l^qae irifloris; corollis basi f»iiosis, infra medinm arisia(i.s>; 
^ recia, flpribus snbaeqnali; foUis subulaiis, sirictis. Lag. 

Hispania* 2(« — Sprengel cnm peschampsijit jnncea ^on- 

19. A. ORYZETORUM Spreng. Pug. 2. 18. Flosculis catj- 
I exeedepiiibns, brerissime aristaiis, glabris; panicnla erecia; 
ila snbnnlla. Spreng. A. palnsiris PoUin. Ciit Veron. 1814. 
»tuca orj«eionun Poff. iforf • ei Prov. Veron. pfafd. nov. fasc. 
U 1. /. 2. Reichenh, Flor. excwrs. 40. — Propc Vcro- 
a. 2(i 

20. A. NmoA Spreng, Manif 1. 32. jWniica; panicula con- 
<^ cjlindricat glnmis irancatis; floscnlo aliero pedicellaio; 292 GRAMINEAE Juss. (Aira) 

ralrulis hjalinis. Spreng. — PennBjlranla. — • Sprengd iardios 
(ifi Syii. 1. 275.) ad Airam monem Muehlenb. dadi 

21. A. PALLE8CEN8 XUo&^ tii Jloem. ei SehvU. Syif. 2.685. 
Spreng. S^i. 1. 27S. Panicnla laxa, contraeta| spicalii sobtii- 
floris, cuiieiformi-obovatis ; glamis obiasis ; inferioie cal^ctm s^ 
quante foliisque glabris; cudmia erectis. KU. — Hiuigaria. - 
Ab A. nitida sua diversam a^orit SprengeL (Kit.) 

22. A. TENERA Eiiaib. in SchuU. Auiir. 1. 199. Rom, tl 
Schuli. Sysi. 2. 682. Panitonla patente; floscnlia laevibus, » 
Ijce longioribus; foliis planis; culmia erectis; radice anDia 
SchuH. — Slavonia. 

23. A. VERSICOLOR Roem. H SchuU. Syei. 2. 679. Foiiis 
seiaceis; cnlmis vaginatis, foliosis; panicnla subcontracii; p^ 
dunculis capiUaribus^ flexnoso-tortis. iioem* ei SckuU. — ^^ 
Egmont. (Ins. Falkland.) 

24l A. AEGILOPSOWES Woii. CoroL 78. Muiica; spiafiw- 
aundis; corollae valvula aliera ovata, acuminata; altera colon- 
nari^ obiusa. JVaU. *— Carolina. 

25. A. BRE^IFOLIA PurtA. JFtor. 1. 76. ^preng. Sjfrf. 12'^ 
Panicula semiveriicillata, patenie; ramis simpliciuscnlis, alttni' 
floris; floribus muticis^ caljcem aequanlibus; glurais onnubB 
lanceolaiis^ acuiis; foliis planis; culmo siricioy glabro, no^ 
culo. Pursh. A. missurica Spreng. Sifsi. S. 31. carrig. ^ 
sis brevifolia Roem. ei SchuU. Syei. 2. 578. — Ad MissiiiL^ 
' 26. A. CAPILLACEA Lam. Jil. 1. 177- Pursh. Fhr. i'> 
Pamcula capillacea^ efiusa; flosculis muiilisy calfce longiorib 
aliero pedicellaio; glumis acuiis^ carina asperis; foliia angos^ 
glabrisy brevibus ; culmo erecio. Pum^. — America borealis- 1 

27* A. DURIUSCULA Poir. EncycL suppi. 2. 76. Caespiiotf 
culmo rigido, humili; foliis brevibus^ snbulaio-convolniis; p^ 
cula paienie; floribns singnlis arisiaiis. Po<r. — - Pairia? 

28. A. MULTICAUL» Dumoriisr, Agrosi. Teni. 121. /. T/ 
28. Van HaB, Ftor. \. 717. Bense caespitosa; culmis si^ 
cibus; panicula contracia; flosculis gluma brevioribas; snpeiw* 
siipiiaio. Dumori. — Prope Trajecium ad RhenumA — ^H 
xime accedit ad Airam canesccntem Hosi. (Dumort.^ ConL ^ 
A. carjrophjUea. {Reichenh. Ftor. excurs. 140^) 

29. A. PE8TUC0IDES Vm. Ddph. % 86. Lois. GaU. 47. ^ 
liis filiformibus, ieneris; panicnla erecia; floribua oolontisyi 
tra medium arisiaiis. ViU. — Delphinaius. 2|« 

30. A. ARGENTEA Lowey Primiiiae Faunae ei FTorae JVa^ 
rae ei Porius SancH In Transaci. of ihe CamhrHge PhU. Soc. 
1.9. Caespiiosa; paniculae coarctaiae apice nuiantis ramis ^ 
iicillatisy scabris; flosculis caljcem aequaniibus^ basi pilo 
arisia subdorsali^ sc. ad imum fere valvae nascenic^ recia, fl 
cuios duplo excedente ; foliis conduplicaiis^ filiformibas^ compi 
sis. Lowe. ~ Madera, in sylvis. 

31. A. TRIARISTATA Garkey Reise 4. 197« Spreng. iV. Bfi^ GRABONEAE JUBS. (AiFa.) 293 

, 162. Panicola spicifonni, oblonga; glainis ddjdiib snlcaiis, 
illosis; Talva corollae exicriore iriaristata; ▼a^inia foliomm Ten- 
icosis, ampliMimia. SchuH, Koeleria? iiiaristata Sch»iU» Mani. 
.348. -p- PalaesiiDa, 

32. A. SABULONUM La^ JVov. Caled. 16. L 21, Floscn- 
I mniids, acnminatia; panicnla erecia; foliis conTolntis, LabUL 
" \oTa Caledoma. — Poae species ? AIROPSIS DESV. 

Splcolae bifiorae; flore vfroqne fertill. Ghin^ae % snbae* 
ules, naTieuIares, florea snperantes, membranaeeae, mnticae. 
^aleae 2, hyalino - membranaceae, muticae, longitudine aequa- 
s; inferior lata, obiolete triloba, concaTa, exteme piloia; au- 
erior planiuseula, Uearinata* Stamina 3. Antherae oTatBe^ 
tnnqw bifidae. Orarium glabnnn, pyriforme, ]^eia parallele 
tomphnatum. Stigmata 2, plumosa, subsessilia, terminalia. 
ifoaiiidae 2, faleato-lanceolatae, integrae, glabrae, OTarium 
Dpenntes. Caryopsb suborbiculata, exteme convexa, interne 
iki paleam auperiorem speetat) plana, laevis, glabra, paleis 
^teeta iisque adhaerens?.« Embryo minutus. CfJmi ramoii^ 
\f(«rne repenies. Folia mvoiuta vel pUma. L^gula exteria^ 
^^Aranaeeom Panieuia ramie semiverticillaiisy coniractii vel 
'^fmit; spicmlia pedieeUatii; pediceHis apice mcrassaHSj mh 
rUaUaiis. Affinis hino Airae et Briaae, inde Catabrosaa 

fc^es genuiua; palca inferior pilosa; canropsis suborbiculata, 

exierne coiivexa, intcme plana. 

1- «A. 6L0B08A Desv, ffi Joum* de hoi. !• 200. Cand. GaXL 
T^ 262. Chilmo ereeio, filiformi } foliis involntis^ subulaiis ; 
'['leiila siricta; glnmis calymnis glabris, hemisphaerids, coroU 
i>s margine ciliaiis. Desv. Aini globosa l%ors in Joutn* de 
'• 1. 197. i. 7. /. 3. 4. ei 2. 208. Trin. in Ad. Peirop. 6. 1. 
i6. Milram ienettnm Cav. Ec. 3. 299. I. 274. /. 1. Paspalnm 
*l^svin RaepaiSU — - Gallia, Hispania. 

|>«cic8 anonuda; palea inferior glahra; ovarinm lateribus comr 
'Ksam; aniherae lineares; siigmata snb apice inseria; pani* 
Ia difi^a; ramis geminatis. (Poiins Airae spedesj Talde af* 

finis Airae capil1ari,Lag.?) 

2« A. AGBOSTiDEA Cond. GoU. suppL 262. Spicnlis bifio- 
i snbtrnncatis ; panicnla laxa; pcrigoniis ienuibus, membra- 
^f glabris, gloma minoribns; cnlmo basi genicolaio aut 
uc^nie. Cand. Poa agrostidea OiiMi. S^nops. 132. Ejusd. 
' ^- t- 1. Aira agrostidea LoMewTj Noiie. 16. IVjm. ta Ad. 
^^ 6. 1. ^6. Aira minnia LoU. GalU 1. 43. (earcL syn.) 294 GRAMINEAB juss. (Airopsis.) 

Airopms Candollii 2>e^.li» Jbtim. cfeioM. 200. Catabrosi t^ 
stidea PresL JF7or. 8ic, Aira ca^illaris § Lagasta, EUnch, o. 
.1- Gallia^ SicHia, Hispania. 2|< — An eadem ac Aira pnlchelU 
fViUd* ? Sprengel huc ducit Milinm galledcnm Jloem. ei SchvH. 

Speciea valde dubiae. 

3. A. AUREA Jfees ah Esenh. in lAnnaea 7- 317. Panicdi 
stricia; ramis geminis> suWricliotomis, basi callosis ; spicnlisor*- 
tis; floscnlbrum valvula Inferiore nervosa, scriceo-strignlosa; ts- 
ginis margino fbliisqne anpra lanaiis. Wee». Aira anrea Sicfil 
in Flora 1829. 2. 470. — Cap» b. spci, 4 

4.' A. StEUDELII iSfees ah EsenB, tn Linnaea 7. 318. Pa- 
nicnlac brevis ramis trichotdmiid^ paucifloris, axillis barbulat»; 
spicnlis oblotigis; floscnlomm valvula i^eriore iniegra, mvpnt 
fimbriata ; foliis convoluto-sef aceitf, 'glabri^.* JVeee. ' Bri^cbM ca- 
pensis Sieud. in Jhra 1829. 2. 470« n. &L — Cap. h. spe. H^ 

ITRISETARIA forsk. 

Spicula biflora i flore inferiore hermaphrodito, breviter p^ 
dicellato, basi barbato; auperiore Ipngiua pedioellato, ad ari- 
stulam redacto. Glttmae 2, laneeolatae, apioe subulidae, cari- 
natae, inaequilaterae, m^braiiaGeae, flores superatites. h 
leae 2; inferior lanceolata^ apice bisetosa, quinqtienerviai i^ 
reti-involuta, tnAra apicem aristata, membratiacea; aristaso))- 
geoiculata; palea superior bicarinata. Stamina 3. OfAiioB 
glabrum. Stigmata 2, terminaliai sessilia^ plumosa. Squaas- 
lae 2, apice emarginato-bilobae^ glabrae. Caiyopsis ^*.-* ^* 
nieula coniraciti. 

i. ^. LiNEARiS Farsk. Aeg. 60. EjusJl. JDetcr. 27- DA 
Atg. 29. U 12. f. 3« Culmo stricto; foliis inferioribns sol^ 
losis; pani^ula lanceolata, spiciformi; spiculis l»2-floris; p^ 
cello flosculi abortivi indu^o; setis aristisYO appressis, erectis< 
Delafo. Trisetnm areniarium Labm, Plani. Syr. 5. lO. /.7* '^^ 
setaria Forskalii Gmel. Syei, 1. 177^ Potr. JSnofcl 8. 116. Tr>- 
setnm Trisetaria Roem/ ei Schub. Sysl. 2. 658. Avena areD»- 
ria Spreng* Syet. 1. 333» ' — Sjria^ AcgTptns. (^) 

LAGubrs t/yv. 

Spicula uniflora; flos breviter ^edicellatus^ basi barbatus; 
rudimento subulato floris ^lterius superioris. GIumae'2, bO' 
ceolato-Iineares, subulato w aristatae^ membranabeae, canalicula* 
tae, subaequales^ JSorem sUperantesk Faleae 2, membranacea<i 
inferior eoribavli, aptce biarislata, i&fra apicem arista^longia^ 
subgeniculai^ bstrueta^ ^alea auferior brevior, bicariiMt'' GRAMINEAE' JvH: (I^guiuftO 295 

SiumsL 3. Ovariam gMniai. Sdgmata 2, iieiailia, tamiiia- 

lia, uncUqae pllosa ; piB» brevfbus, aliiiplicHHn, argute spinv. 

loso-dematbyhyalinis. SquamQlae'2; integrae vd apiee loba- 

tae, camosae, glabrae. Caryopsis oblon^a, glabra, libera. G#*a- 

»en ereciHm^arm$umi moUe. FoKa plana^' fanioula arctU" 

iime eof^€rta*tipiwii^ Ma$o^^Qmg^^,^iind ' 

mom» 

1. t. OVATUJJ Lirm. Spec. 119.' WWL Spec. 1.4S3. Schrei. 
€ram. U 19. jC 3- Schrad. Gerin. 1. 227. //o*f. Gram. % i. 46. 
SM. Graec.'\. I. 90. j&ig/. JJor. f. 1334, -^ Curopa australis 
et occideniaCs^ Asla.. 

TRISETUM. 

Triscii specics auct, 

Spieulae bi-quadriflorae: Glumae 2, membFanaceae, cari» 
natae, muticae. Paleae 2, herbaceae; inrerfor apice bicuspi. 
data, ddrso aristata; superior bicarinata; arista tortili. Sta- 
mioa 3. Ovarium glabrum. Stigmata 2, sessilia, vitloso - plu- 
nosa; pilis argute denticulatis^ simplicibus* vel bifidis. Squa- 
mulae 2, glabrae, integrae vel lobatae. Caryopsis glabra, li- 
fcera, exsulca. Gramma plerumqne alpina. Culmi simpliees 
tel ramosu J^olia plana. Panicuiae spicaio-eonferiae^ rarius 
diffuiae. Differt ab Aira nonnisi numero florum. 

1. T. OYATUai Pers. iSyfi. 1. 98. Trin. in Act.Peirop. 1830. 
1*64. Spica ierminali, ovaia, deusa^ spicnlis compressis^ 3-5- 
floris; foUis villosis, brevibus. Cavatu .Brom.us ovains Garan. 
/c. 6. 67* i* 591. /. 2. Trichaeia ovaia Beauv. Agrosi. 86. 
IMe. Hori. f. 121. Avena ovaia Gmei. Hori* Carisr» •— llispa- 
aia, Losiiania* 

2. T. SUBSPTCATUM Beauv. Agrosi. 88. Broum* CUoris Meiv, 
34. Parr%fs Vo^» 192. Panicula subspicaia; arisia reflexa, caly- 
cem exeedente. Sehrad. Aira spioaia lAnn. Spec. ed. 2. 95. Aira 
subspieaia JUmm. Sysi. Vegei. ^ 2. 2. 91. JFTor. Dunica i. 228. , 
Bosi. Gram. 2. i. 45. Wvlf. tti Jaca. CML 3. i. 19. /. 3. WiUd. 
^pee. 1. 377* Schrad. Germ. 1. 264. Avena subspicaia XttiAr. 
^num. 1. 82. Avena airoides XoeL Gram. 298. Cand. Gali. fu 
1554. Triseiom airoidea Boem. el SchuU. Sysi. 2. 666. Trtn. 
Fimd, 64. Koeleria subspicaia MaH. Beichenb. Flor. excurs, 49. 
140^ Avena spicaia P^MiUi, (tesie Beichenh.} ' — Europa, Asia 
et America nujdme arciica. 2^ — Browu. exclud. sjnon. Host. 
ei Wult 

3. T. PHI.EOIDES Kunih. Gram. 1. 101, ^nec Trm.) Toinm 
moUissime pubescens; panicula racemoso-spicaia ; spiculis biflo- 296 GRABHNEAE juss. (Trifletum.) 

ris, niiidM; ubib genioiilftili, gluinliloiigiotibafl; etijaku^ 
ciUfttjgy sahmsiaila; ghuni^ laevibiiSy apice bifidis. Un Arm 
phleoides UrviOe, Flor$ db« Mahmkt, 50« Brangn. m Ihpmti, 
Jf. boi. 29. -^ Ineulae Macloviaiiae. 2|# — An Yarietas pneos 
deniis ? (Brongn.) 

4. T. MOLLE Kmih. Cram. 1. 101. TVih. in ^cf. Pefrep. 
1830. 1. 64* Univeney minaiiDi moUil^tte pabeniliini; neent 
confeiiiasciile appresso-spicato; glamis bifloris; floribiu inbe^ 
bibos, arisiaiis ; arisia horam longiiadine, non conioriiu MA 
Arew moUis MicK Flar. 1, 72, Fers. Syn. 1. 101. — CiiikIi. 

5. T. TOLUcccNSE Kunih. Orom.*l. 101. 297. t 60. CuIim 
superne pnbescenie; foliis scabris; panicula coarciaia, cjliiuin- 
cea; glumis spiculam bifloram subaequaniibns ; paleis inae^iuiH 
bus; inferiore majore, bifido-deniaia, deniibus sabari^iatii f ^n* 
sta dorsali reflexa. Kth. Aveiia tdacceiisis Eumb. et M^ 
JVov. Gen. 1. 148. — Mexico. 2{. 

6. T. ELONGATUM Kunih. Gram. 1. 101. Culmo gialMf 
rimo; foliis margine scabris; panicala coarciaia; cjliodnrfi: 
glumis spicula biflora breTioribus; paleis inaequaIibuS| V&^ 
deniaiis, dentibus ^ubaristaiis ; arisia dorsali recia. Kth Arc» 
elongata Humb. ei Kunih. J^ov. Gen. 1. 148. — PemTia, K^ 
xjco» 2|< — Presl, eum praecedepie conjungii, cnl afline* 

7« T. viRiDE Kunih. Gram, 1. 101. Foliis inienie f^ 
slusculis^. miirgine scabris ; panicala subTeriiciUata, patula, ^ 
secuiida; glumis spiculam trifloram subaequauiibus; palcis int' 
qualibus ; inferiore majorc;, quai^.riGdo-dculaia, deuiibus subuUtft 
MRh. ATcna Tixidis Uumh. et Kunih. Nov. Gen. 1, 147« ^^^ 
xico. 

8. T. PARTIFLOIIUM Pere. Syn. i . 97. Trin. in Ad, h 
irop, 1830. 1. 62. Foliis pubesceniibus ; panicuia paiolai sj'* 
euUs 2-3-fl<lris ; arisia breri, seiiformiy infra glnmae apiceiii cvk> 
geniCt Deef. Aretm parriflora Dea/. Att. \. 103. i. 32. {WA 
ki Berlln. Mag. 1808. 289?) Fesinca segeium Savi, Pis^ 
116, /. 1. /. 3. Koeleria panriflora Link. Enum. 1. 85. Tns^ 
inm micranihum Aoem. ei SchnH. S^. 2. 659. *- liaUa, Barbaria 3 

9. T. CONDBNSATUH PreaL Iti Schult. Mani, 2. 366. Tn«' 
Ifi Aei. Peirop, 1830. 1.63. Panicula patula, densioscula; breri; 
glumis blfloris; superiore paulo majore; callo nndo; riiacbis p^ 
lis breTissimis ; perianibiis biaoiculatis, supra medium arisUttf^ 
oTario nudo. Trtfi, ATena condensata JLtn^. Enum. 1. 63. Tn- 
seium neglecium Preel. Gram. Areaa, sicula Spreng. S^* ^* 
335. — SicUia. JVeapoUs. -^ Nimis afline T. parrifloro P<** 
(Trin.) 

10. T. NE6LE0TUM Roetn. ei Schuk. Syei. 2. 660. Trin, i» 
Aci. Peirop^ 1830. 1. 63. Panicula oonferta, snbsccnnda; sf|* 
ciilis 4-floris; corollae TalTula exieriore bifida, mucronata; «^* 
sta dorsali recurTaU; radice fibrosn^ anna». W^SUU ATen* v^ GRAMINEAE juss. (Trisetmn.) 297 

lecia 8miy Pii. 1.132. U \. f. 4» QbxcI. sym. Seheuch».) Wmd. 
I jBoi Mojg. 1808. 289. J^iL Emm. 124. 

j}? piflanom Pm. iSyn. 1. 97» AYena panicea Ltmu JB, 
■m. 1117. Derf. AIL 1. 102. XmiAr. m SdUwdL Jbum: 
1799. 314. (ieHt TVm.) Trisciam pamoeom Per*. Bmn. 
1. 97* Rostraria lacYis Trm. Fund. 150. 
• lUdia, Hispaiiia, Lasitaniay GaUia mcridianalis* Q 

11. T. . JlI.ofbcuro« Boenu H 8MU. St^ai. 2. 660. Pani- 
lU densa, poat florcaecntiam eonlncia, snbspieaia^ ealjdbaa 
xfloris; flosealisapieebiarisiaiis, dorsoarisiAgenicolaia longio-i 
i; recepiacolis fleiosis.lUib. Arcn«Alopc6aTasilolA*ralal.3.20. 

fi) minns; arislis brevioribas; spiealis snbirifloiis. 
- Patria ? «.» Mcdiam T. nc^ceiam inicr ci paniecom. 

12. T. LoBVFLiiiGiANUM Bmmh Jktroat. 88. JRoem. d ScML 
fi^* 2. 661. Trku ln Aet. Pdhop. 18%. 1. 63. Panieola con- 
«cta, tabtbjrsiformi, brcvi; glnmis 2-fioris; snpcriorc ^pmr- 
^^Bjiaiitelongiorc; calli ^bacbcosqac pilis subobsolciis; pcrian* 
^ pilosoiis^ longc bisciis, mc4io dorso aiisiatis ; oTario nado* 
^ T. bispanieam Per»» fiyn. 1. . 97« JBetmo. L e. ATcnn 
«iningiuMi JAnn. Spec. 117. Wmd. 8jme. 1. 445. Idem «n 
W* Mag. 2. 289. i. S. f. 3. — Hispania. (Ciip. b. spci ?) 

13. T. Catahillssii JSrin. in Ad. Pdrap. 1830. 1. 63. 
iiNvla coniiaciay sabthjrsiformi; ginmis bifloris; snperiorc 
>lo loogiore; pitts calli brcvibas^ rbacbcos praclongis; pcrian- 
■> (^bris)i lougc biscib, paalo sapsa mcdinm aristaiis ; ot». 

ando. Trbu ATcna Locfflingiano ,Cbc. /e. 1. I. 45. /. 1. 
^^Agroei, Hdv. 1. 327. Arondo pjgmaca Spreng. in Aci. 
^. 2. 1810. 299. Ejtud. Pttg. 1. 9. {iesi. Spreng. ei 2Wn.) 

Hdretia, Italia. 

14. T. puMiLUn KwUh. Gram. 1. 102. Floribas panica- 
)*8picaiis; spicolis siib4*floris; glomis dorso ciliaiis; arista 
A^nni, longitndinc glnmac. Deef. Avcna pomUa Deefoni. AiL 
i03. (Lam. liL 1. 2021) — Barbaria. ^ Gaj bae da- 
Trifetom anream Tenorey Le%. Boi. 1. 58. Glomac pilosac, 
SHadtnc sobacqaales ; inferior paolo major. Palca infcrior 

Apice bifido aristata, glabriaseola. 

15.. T. DETBUxioiDES KnmHu Grem. 1. 102. Foliis scabris; 
laila Tcriicillata , patola; spicolis iiifioris; flore soperiorc 
Iti, piomoso; glnniis spicola paolo brcTioribas; palcis inae» 
tibas ; inferiorc dnplo longiore, apicc bideniaia. KOu ATcna 
^«rioides Bmmb, ei Knnih. J\ov. Gen. 1. 147. i. 687. — Me- 

16. T. RiGiDUM Boem. ei SchnU. Sysl. 2.662. Trin. inAci. 
"op. 1830. 1. 60. Panicola aequali; spiealis sobbifloris; flos- 
I dorso arisiaiis, caljccm sobacqoantibos; rcccptacolis piio^ 
foliis disticids; Taginis sobTillosis, orc glabris; ligola cx- 
1 9 amplexicAoli ; radicc repcnic. Bieh. ATcna rigida Bieb. 
• 1* 77. ^'yppL 85, ATcna brcTifolia Spreng. Syei. 1. 334- I 298 GRAMINEAE jus& (TVisettuii.) 

Tiisciuoi Wilhelmsii Ledeb. in iSbAtl£f . Jtfanl. 1.367- (MeTm) 
Arundo .Wilhelmsii Ledek, in Ad. Peirop^ 593. c. tc Atoi 
Wiihelmsii Spren^ Syei. 1. 333. . 

p) elatius. Ayana sesqaitertia Hieft. Flor. 1. 77* (<«A 
auci.) 
— Caucasus. 7\i 

17. T. MTfDUM Pere. 8yn. 1. 97. Tr&^ l e. 62. Panidi 
spicata; glumU memhiteacc&is, niiidis, pnbescentibiiSy triamtiiii 
Deef. Avena nitidk Des/omi. AiL 1. 102. f. 31./. 2. --Baili 
lia. -^ Spiculae tiiflovae; flore summb iabcsoente. Falea oii 
ribr-apioe biaristaia^ sapra dorsum medium l«ari8taia. GiaM 
piioso-Usmdae. 

18. T. AROEXTEUM iloem. ei SchmU..Stf8i. 2. 665. FaM^ 
aeqiiaK; spiculis «ubtrifloris; floicuiis caljrcem aeqaantibu;^- 
ma corollina exteriorc majore, uninervia; foliia disticbtt, ^ 
bris; cre Ta^namm piloso; Tadice repenie. fViOd^ ATmat 
gentea JVUid. Enum. 125. ATcna distiGhephyUa Uo^. Gf^* 
U 53. Schmd. Gemu 1. 380. (erc^ «y». FiS.) AreiMi ses^ 
terHa fVmd. Spec. 1. 382. cxd. syn. (iede WiBd.) TiiMtanl 
fltichophjUum p, culmo tenuiori, spiculis iliinoribas 9Viii.tt4 
Peirop. 1830. 1. 60. Arena disticha £om. Encyd. 1.330.(tf 
JHert. d Koch^ — - Camiolia Carinthia, T jTolis, HelTetia. "k 

19. T. DISTICHOPHTLLUIML Beavie. Agroei. 88« Panicv'^ 
qnali; spicnlis subtrtfloris; floscnlis caljrcem aequmitihiM:^ 
Us corollae aeqaalibus; exteriore trinerTia; foliia distidiis.*| 
pubcscentibus ; ore Taginarum glabro; radice repenic. 
ATena distichophjlla VUL D^ph. 2. 144. t 4./. 4. fVM 
1. 452. (excL e^ HaU.) Ejued. Enuuu 125. ATcna bmifi 
Hosf. Gram. 3. I. 40. Sdtrad, Germ. 1. 380. {ieei. GanlJ' 
ei Koch.j Trtn.) Trisetum breTifoliam jRoem. ei SchuU. V- 
665. ~ Tjrrolis, Yallesia, Delphinatus. 2)» ~ An huo Arena^ 
ciiis Moris. Ji^ch. 50 ? 

20. T. FLAVE8CENS Beouv. Agroei. 88. Aoem. M 
Sysi. 2, 663. Panicnla aequali; spiculis subtrifloris; fl 
calycem cxcedentibus ; giuma coroUina exieriore quinqoc 
radicc subrepente. Schrad. ATcna flavcscens X«iist. Spe€, > 
Schreb. Gram. 1.- i. 9. Hoei. Gram. 3. i. 38. Engi. BafJ'] 
WiUd. Spec. 1. 449. Schrad. Germ. 1. 37.7. Fior. Dan. t ^ 
Trisc^tum praiense Pere. Syn. 1. 97. T. splendens FtesK 
ti Gram, Sic. 

a) spiculis minoribus. J 

P) spiculis majoribus. T, flaTcsoens ^andiflomm X^ 

Flor. AU. 1. 9L 

yj tieroimnm. {Ledeh. Fior. AU. 1. 91.) 

— Enropa, Iberia, Caucasus, Sibiria, Camtschatca, Anen<^ ' 

realis. H^ . 

21. T. TENUK Roem. et SchM. 8%^* 2. 657* Trm^J*^ 
Peirop. 1830. 1. 62, Panicula aequali; s^cnlis sabiriflonij "1 GRAMINEAE juss. (tnsetiim.) 299 

lis cahro^m excedeniibns ; inferiore apice nniarisfaiio; Teliquis 
ice arifltis 2 brevibus et 1 dorsali geniGolata instnictis; ra» 
« fibrosa, annna. Sthrad. Arena tennis M^ench, Mefh, 195. 
Wi. Spec. 1. 448. Mosi. Gram. 2. 1. 55. Schrad. ^^erm. i. 375; 
eoa dnbia Leers. Herh. n. 89. I. 9.- f. 3. Avena triaristata 
EH I><(pA. 2. 148. /. 4. (/e«/tf Trtfi.) Yenienatia bromoides et 
»acea KoeL Gram. 273. 274. Bronms trifioms PoB. Pal. n. 
9. Holcasbiaristatns ^e6. //ol». n. 776. Arena striaia l^an»; 
.1.200. Trisetum striatmA Persoon. Syn. 1. 97* (Usie THit.) 
toa feriiKs AB. ^iecf.'4S. (fesie Trin.y — Earopa^ Iberia. 
— Ventenat Arenam tennem Moench., A. dnbiara Itoffm.' e^ 
triaristatam Ft2/. cnm A. striata %anu conjnngit. 
22. T. BerteroAKUm Kufdh. Oram^2.i&l. 1. 142. Cnlmts«ree- 
, simplicibns Tagini^qne glabris; foliis angnstissintfis, planis, 
eroe margineqne scabrittSCnlis ; li^la elongata; pailicalasitfn- 
in-, Timis geminis-temis/ erectis, scabris; sfHcidis- subirifloris'; 
mhm monandrls; terminali ad pedicellum sericetlm redacto; 
noiia sobaequalSbnS) flores basi serlceo-pilosos ' snperantibUs ; 
i>ta basilari, infra medium geniculata. JQfA. — Cbili, 

ATENA. 

Arenae spedes auci. 

Spiculae tri-mukiflerae; flores remoti; eummus tabesoens. 
inae 2, tenuiter membranaceae, muticae. Paleae 2, herba- 
^; inferior dorso supra basim aristata, apice pl^rumque bi- 
tpidata; superior bicarinata, mutica; arista torta. Stamiiia 3. 
raium iubpyriforme, : apice hirsutum. Stigmata 2, sessilia, 
^a, villoso^lamoaa; pilis simplieiboa. Squamulae 2, glar 
le, plerumque bifidae» magnae. Carjropsts elongata, terecius* 
a? interne sulco longitudinali notata, apice pilosa, paleis ob- 
^9 superiori adhaerens ?• Gramina plerumque caespiiosa. 
f^ planaj rarms involuto^setacea. Spiculae paniculaiae^ 
^fnosae vei spiccdae. 

1) Spedes gcnninae. 

a) Paniculatae rel racemosae* 

1. A. AI.P£dTai8 /jfos/. Gram. 3. 27. /• 39. SchraeL Germ^ 
379. Panicnla aequali; spicnlis tri-qnadrifloris; flosculis ca» 
ivk ezcedentibns ; gluma coroUina exieriore 5-nervia; radicc 
'osa, perenni, Schrad. A. sesquitertia Hosi. Syn, 60. (Usi. 
rt, ei JKbcA.) Trisetunl alpestre Beawo. Agroei. 88. Trm. m 
?. Peirop. 1830. 1. 61. 

p) parpurascens» Avena J^arparaseens Cand. Cat. Monspu 
62. 
Europ^ media. 2|* •«• Valde afGnis Triseio flavesccntL 300 GRAMINEAE juss. (Avena.) 

3. A. «ETACEA VUL Ddph. 2» t 5. Camd. Gatt. 3. 31. (exd 
syn. ASU) Foliis seiaceis; yagiiiis lanuginoaia; panioaU pupV' 
raacente; apicalia majnsculis; glnmia bi*trifloria ; aristis n^ni, 
recurvis. A. aabnlaia lam. Itt. n. 1113« {iesi. Vetd. H Cwi) 
Danihonia seiacea Beauv. Agrosi. 92. — Delphinatas, — Ca» 
doliina hnc dncit Avenam anratam AIL 

3. A. FLEXU08A Si^rank m Denkschr. der H^^eneb. ki ^ 
aeflffcA. 2. 7« Panicnla coarctata; ramia canleqne iniemedion* 
dulatis; peristachjo bifloro, flosculos ariatatos aeqnanie; foSi 
setaceis. Sckrank. — Labrador. — JHnltam aflims ATenae » 
taceae. (Sckrank.y 

4. A. VERSICOLOR VUL Deiph. 2. 142. i. A. f. 5. 
Spec. 1. 452. Sdnrad, Germ. i. 384. Racemo snbsimplicif spi- 
culis subquinqaefloris ; flosculis caijcem excedentibns; foln^ 
briuscnlis; radice fibrosa^ perenni* Schradm A. Scheachimi^ 
Ped. n. 2259. Hosi. Gram. 2. i. 52. A. glaaca Lapeyr, in fioi«* 
ei Schfdt. Syei. 2. 672. (J!de Ben&am.) — Stjria, Canat^ 
Tjrrolis^ Saltsbnr^a, Pjrenaei. 2^ 

5. A.. PUBESCENS Lbm. Spec. 1665« SmUh. BrU. 1. i^ 
JVmd. Spec. 1. 448. Schrad. Germ. 1. 382. fftgi. Bot. t\^ 
Panicula aequali ; spiculis subtrifloris ; flosculis caljcem es« 
dentibus; foliis pubescentibus; radice subrepente* JScAni<2. h^ 
sesqnitertia Linn. Mdni. 34. fexcL Scheui^». i. 4. /• iTr^ 
SmUh.) Uosi.Gram.2.i.iO. Fhr. Dan. i. 1203. iSdmid^ M 
226. /. 4. /• 20.) Trisetnm pubescens jRoem. ei Sckult. >!>' 
2. 662. A. priatensis Gori. A. pratensis a LedA. Fbr» M^ ^ 
90. A. cantabrica Lagasca in Ilerrera^ AgricuU. 1818. 141- 
Europa, Tauria, Sibiria. 2|« — 

6. A. CARPATRiCA Hosi. Gram. 4. 18. I. 31. WMeiiX^ 
91. 107. Panicnla patente; spiculis snbquadrifloris ; foiioron^ 
ginis compressisy pilosis; radice repente. Hosi. Trisctomt^ 
pathicnm et fuscum JRoeiiw d SchuU. Sysi. 2. 663. 664. A 
fusca SchfUi. Ausir. 1. 268. — Montes Carpathi. 2|. — Ti 
flaresceniis yarieias. (Spreng.) Ovarium pilis inspersnm. (B 

7. A. ahethystinA Gind. Syn. 126. Ejusd^ Gatt, 
26Q. Panicula erecta, angusta; glumis bifloris; flosenlo xnf< 
uniaristato^ superiore interdum bimristato. Cand, — Gallia^t 
— Diiferi ab A. pubescenie, cujus forsan nonnisi TsrieUs^H 
bitu, panicula violaceo- et argenteo-rariegaia, glomis ma^ '^ 
tatis, longitttdine floruiq et ligula amiminaia. (Cand.) S^t^ 
Gum ? ad A. pub,eacentem duoit. . 

8. A. CARTOPHyUfEA SmUh. Prod. 1. 67* SiMi. Gratc< 
71. I. 89. Spicata; calycibus 8-floris; recepi^cnlis nndis;^ 
planis, glabris. Sm. — |nsi|k CimolL 2|« — Aifinja A» f^ 
cenii et pratensi. (Smith.) 

9. A. PRATENSis Lmn. Spec. 119. Wttld. Spsc. 1.451. ^ 
Gram. 2. I. 51. En^ Boi. i. 1204. Fhr. Dan. i. 1083. KcM 
Crerm* 1. 385* Racemq siniplici; spiculis subquinqoefloris; AH GRAMINEAE juss. (Avena.) 301 

lis caljcem excedentibns ; follis scabris, fascieQlomm aDga« 
ssimis, coinplicatis ; radice fibrosa, perennl. Sckrad. A. bro- 
ndes Xcnn. 8pec, 1666« Crotfait. MoMp. 22. WiOd: Spec* i. 
3. (feste SmUh.) A. pnifensis /) XecM. JF7or. ^. 1. 90. — 
iropa^ Sibiria. 2(« 

10. A. PLAmcULHU Schrad. Germ. 1. 381. I. 6./. 2. Pa- 
nla aeqnali; spicnlis snbqninqaefloris ; floscnlis caljcem exce« 
ntibiis; cnknis Taginisqne compressis; radlce repente. Schrad» 

ktifolia HoMi. Gram. 4. /. 32. Helicotrichnra planlcnlme Be9^ 
tn Reichenh, Fhr. excura. 140^. — Sllesia, Moraria, Pan- 
nia, Transsjlrania. 2|. 

11. A. alpinA SmHh, in Llnn. 2Van«. 10. 335« Panicala 
^^ sabsimplici; caljdbas snbqninqnefloris ; reccptacnlis apice 
Aatis ; foliis serrolatis, nndis ; Taginis scabris. Smiih. A. pla- 
nlmis Engl. Boi. f. 2141. Trisetnm alpinnm jRoem. ei SchnU. 
((. 2. 663. — Scotia. 2|« — Cnlmns baad planas. (6. Donn.) 

12. A. fiBHPER^^RENS ViO. Ddph. 2. 140. #. S. Hoei. Gram., 
28. /. 41. Schrad. Germ. 1. 376. Cand. Gatt. 3. 35. (exd. 

I» Lam,) Panicula aeqnali; spicalis sabqaadrifloris; floscalis 
fcem excedeniibas basiqae pilosis; folils rigidls; radice fibro-* 
pereonL Schrad. A. sedenensls Cand. Syn. 126. Jf^ued. GaU. 
260. A. faUax Hoenft. H SckuH. Syei. 2. b72. A. sesqoiter- 
Toiore, JVod. (ieeie Cand.) Arondo sedenensis Loie. GaSU 
'• 

p) spicalis concoloribas, paHldis. A. cooTolata JVeslL 
C^. ei Gram. Sic. 31. 
DelpUnatas, Pedemontiiim^ Montes Pjrenaeiy Aashia, Sibl- 

• 4 — Candollins ATcnam semperTlrentem Schrad. ei Ixipeyr. 
^ 50. cnm A. sedenensl conjnngit ei ATenam siriatara Lam. 
A. semperTlrentem Ftff. dadt. 

13. A. BREvn Bodh. Ahhandl. 42. ^aed. Germ. 1. 40. 2. 
' HW. Spec. 1. 446. Ho9i. Gram. 3. i. 42. Sckrad. Germ. 
K9. Panicala secanda; spiealis breTibas^ sabblfloris; flo»- 
I caljcem aeqaantibas, obtnsis, apice bidentaiis; arista dor- 

genicnlata; radice fibrosa, annua. Schrad. — Germania, 
Ma, Pannonla. Q — Sprengel iStfei» 1. 333.) bac dacli 
DAm atberanthara Preti. 

14. A. ALBA Vahi. Symh. 2. 24. Wmd. Spee. 1. 446. Cand. 

• ntppl. 259. Panicidata; calydbns bifloris; corollis pflo* 
«Itera aristata. Vahl. -^ Africa borealis^ Gallia merid« 2(. — 
es A. satlTae. (Yahl.) 

15. A, BATiyA jLinn. Spec. 118. Wmd. Spec. 1. 446. Hoei. 
>>. 2. #. 59. FFtSdf. JEfmm. 123. Panicnla aeqnali; spicnlis 
ris; flosculis caljce minoribus^ basl nudls^ altero aristato; 
» fibrosa, annua. WVXd. 

p) floribus omnibns mntlcis. 
y) fructibas fusds» 
'Qlta in Earopa. — Varietaies sanis A. podolica Pascal. 302 GRAMINEAE juss. (Avena.) 

(A, rabra Zuccag,)^ A. geor^na (geor^ca JStccc), A. angno, 
A, cinerea, A, flara et A. irisperma. (A. trisperoia SdwA 
JV^ertb, Ccrretp. BL et Diss, Reicher^, JFTbr. excurs. 52.) 

16. A. ORiENTALis Schreb. SpicU, 52. WiUd. Spee, 1. iii 
Hoet, Gram. 3. 31. /. 44. Sckrad, Germ. 1. 371. Paaicnb &^ 
canday contracta; spi^mlis bifloris, caljce nuDoribus; alteroioo- 
iico^ radice fibrosa^ anpua. Schrad, A. bcteromalla 3foeiidl 
ftesi. Meri. ei.Koch,} A. racemosa Thuill. Paris. ed. 2. 59. - 
Culta in Earopa. 

17. A. BTRiGOSA SchrA. SpicU. 52. Bei». Ms. 1. U. WiH 
Spec. 1. 446. Uosi. Gram. 2. i. 56. Engl. Boi. t. 1266. Sckni 
Germ. 1. 368. Panicula secunda; spiculis subtrifloris; floscoiii 
cai/cem aequantibus^ triarisiatis ; arista dorsali, longissiina, g^ 
nicuiata;' reliquis daabos terminalibus, brevibuS| rectis; n^ 
fibrosa, annua. Schrad. Dantbonia strigosa Beauv. Agrti, ioO. 
Boem. ti SchtiU. Sjfst. 2. 691. Avena nervosa Lam. lU. ii.U\S. 
(^de Cand,) ^ 

p) elatior, Avena aita Cav. A. Frejia Qrf^a. A>>P 
m Broi^ Lmit^ 
— Europa. , 

18. A. NUOA Lmn. SpeQ, \\8. Wmd. Spec. 1. 447. ^ 
Gram. 3. /. 43. Schrad. Germ. 1. 372. Link. Uort. 1. UO. P» 
nicula aequali; spiculis subirifloris, cal^rcem excedeniibuS) A^ 
culis basi nudis; radice fibrosa, annua. Schrad. 

^) cbinensia; rbacbi valde dilatata; flosculis disiaoiii^ 
e calyce pendentibus. Bese* mss. 
^ Culta in Europa. — Certe ab A. sativa orta. {hi 
Enum. 1. 81.) 

^ 19* A. HiRTULA Xc^a«ca, Elench. 4. (o. s.) PanicbU^ 
sccunda; glumis bifloris; caljcibus birsutis, 3-aristaiis; i^ 
2 termiualibus setac^is. Lag. — Hispania. — Fade)^ 
strigosae^ cui simillima. (Lag.) Sprengel ad A. fatuam dudi 

20. A. FiliiFOLiA Lagitsca, Elench* 4. (v. s. tn herb. Jl^!} 
Panicula atteupata, erecta; caljqibus trifloris; flosculis ail<<>' 
basique piiosis, iutermedio sterili; foliis convolutis, filiforDi 
sabpungeniibus. Xog. — Hispania. — Sprepgel ^d A. 
iem Link. ducit. Ob babitnm proximj^ praepedenti, 

21. A. i^ATUA Idnn. Spec. 118. Schr^* Gram. 1. '• 
Ilosi. Gram. 2. i. 58. TViUd. Spec. 1. 447. Flor. Dan. U i^ 
Schrad. Germ. 1. 373. EngL Boi. i, 2221. Panicula aeq 
spiculis subirifloris ; flosculis calyce minortbas basique pili 
radice fibrosa, annua» Schrad. — Inteir segetes Europae et ^ 
casiy baud indigena. 

22. A. HiRSUTA Both. Cat. 3. 19. Panicnla patula; c 
cibus subtriflorisj flosculis linearibus, apice biaristatis^ 
medium utrinquo piiosissimis, dorso arista ^eniculata. Both 
barbata Broieroy Lus. W8. (jtesie Link.) — Italia superior, 
pania, liusitaniai CaacasiiS| . Taaria, Monieyideo. — ^^ wss. (Avena.) 303 

!i A. faina, cni proxima, stainra iniiiore,' foliis angnsiioribaii, 
»ribas iewrioribaii^ basi laieribnflqae densias albido* pilosis^ 
mtibas iennioalibus arisiaiis. {Meri. ei Kock. Gmn, 1. 559. 
k) 

23. A. 8TERILIS Xtnn. Spec. 118. Wmd. Spec. 1. 449. JDbxf. 
nifii. 2\ L 57. Jacq. Tc, 1. t. 23. St^rad. Germ: 1. 370. Pa^ 
cola secnnda; splcnlis sabqninqnefloris ; floacnlis catyce mino- 
hias; inferioribns arisiaiis et pilosis; superioribas muiicis gla« 
isqae; radice Obrosa, annna. Schrad. A. macrocarpa Mcenekm 
Uh, 196. •— Enropa ansiralis, inier segeies, Insvlae • Philip- 
Me. — Roemer etSclMiltes hnc ducnni A. faiuam SchrU. 
nm, 1. /. 15. 

24. A. piLOSA Bieh* Flor. euppL 84. (v. s.) Paniculaia; 
ncnlui trifloris; rhachi pilosa; calycibns inaeqnalibns ; floscnio^ 
im TalTuIa exteriore nuda, dorso aristata, apice biaristatn; fo- 
is pQbescentibns. Bieb. Triseinn pilosnm Boem. ei SchuU» 
!^. 2. 662. — Iberia. Q — Similis A. sierili. 

25. A. LKON1NA Steud. in Flora 1829. 2. 484. n. 82. ICunih. 
Vam, 2.251. t. 175. Cnlmo simplici; foliis planis, margine sca* 
nS} Taginisgl^bris; paiiicula simplicissima, spicaeformi ; spicnlis 
flom ; floribus remoiis, scabriascnlis, basi barbaiis, dorso ari- 
atis; palea inferioro apice bifida; laciniis biaristaiis; glnmis 
aequalibns, glabris; Kth. Danihonia leonina Steud. mee. — * 
'P« b. spei; — Nees ab Esenbeck (in lAnnaea 7. 307.) nna 
u A. aniarciica Thunb. sub nominc Triseii antarciici con« 
»jit. 

b) Spicaiae« (ftj.vmiixAs. Beanv.) 

26. A. FR4GILI8 Lmn. Mant. 326, Schreh. Gram. t. 24. /• 
Wm. Spec. 1. 450. Uost. Gram. 2. t. 54. Schrad. Germ. 1. 

^< 8ibth. Graec. 1. t. 88. Cnlmo ramoso, vagiiiis foUisqne 
be«(centibus ; spiculis solitariis, 4-7-floris, glabris. Gandinia 
^Hs Beww. Agroet. 95. /• \9. /. 5. — Bnropa aosiralis. Q 

27. A. «EMINIPLORA Kunth. Gram. 103.299. /. 61* Ramosis- 
ta; mofliier pubescens; spiculis geminis^ breviier aristaiis. 
(. A. coarctaia Deef. Caf. 1829. 22. Bromus coaroiains 
mem. Hort. Hafn. Arihrostachja coarciaia Unk. Hori. i . 151« 
Bdioia geminiflora' fi^oy. mee. ^ Pairia ? Q 

2) Species mihi dnbiae. 

28. A. STRIATA Mich. Flor. 1. 73. Panicnla coarciata, ra*- 
ora; gluma qninqneflora; floribus eadem longioribns, imber- 
ns^ valTnla exieriore siriata, dorso longius arisiaia^ semine 
lo. J|ftc4. -* America borealis. — Fmcins nudns. 

29. A. PENNSTLVANICA Ztnft. £ipec. 1 1 7« fViUd. Spee. 1.445« 
ucnla aiiennata; calycibus bifloris; seminibns yiUosis; arisiis 
fce dnplo longioribns. Xtnn. Triseinm pennsjlTanicnm Beauv. 
*W. 154. Boem. ei SchuH. Syet. 2. 658« — America borealis. 304 GRAMINEAE juss. (Avena.) 

30. A. PALimnuB Jttkh. Flar. 1. 72. (v. :} Pmnk JFV.l 
86. PanicaU sablineari-coniracta vel lauii4ciila; ^iunis iHfloi^ 
magis minaaTe inaeqaalibas ; callo pilosalo; rbadii nufiniciiii; 
periantbio inferiore brevirostraio ; saperiore acato, in&a apieci 
aqaarrofo^riatato ; ovario nado. Trin, Arena caroliniaiu Wtk 
Var. 81. iMe Pursh,) Trisetam paluatre Trm. «i Jct Petrvp 
1830. 1. 61. Aira pallena MmeUaiL De§er. 84. JRoeai. ^ S64 
Syti. 2. 683. Sc&tilr. Mnni. 2. 378. (fuie THh.) ~ America I» 
realis. 2|< 

31. A. MUTKABNSIB PreaL in ileL UamiJe. 1.254. Ciiliiiogb 
bro; Taginis foliisqae scabris, planis; panicola seconda, Itfi; 
spicalis 4-floris; glamis floribas brevioribas; palea infiEriorel' 
nerria, flcabra, setaceo-bibciniata; arista sapradoraali, mta,l«' 
custam excedente* PreiL — Sinas Nootka. 2|. 

32. A. PBEfLEi. Calmo, Taginis, rbacbi paleisqM ore* 
rioribos piiosis; foliis pbmisy seabris; panicala spicaefom, ^ 
arctata; spicalis bifloris; fioribas cadjce sublongioribns; p|^{ 
inferioribas bifido-ladniatas; laciniis seta terminatis; arista 
aaU fracta. Prad. A. pQosa PrttL te BaU Haemk. 1. 233. - 
CbilL 2]. 

33. A. TRtCHOPODU PreeL tn BeL Maaak. 1. 254. Vf 
lus foliisqae planis birsatis; paoicala patola^ erecta, conp«>4 
spicalis blfloris; glamis flore brevioribas; floris «dterinsf^ 
ceilo piloso; palea inferiore bifida, dorso aristam ficactun^ 
ieaie. JPresl. — Mesdco. Q 

34. A. MACRA Bieb. JFIor. 1. 77 e< 420. Racemosa; c^ 
bas sabirifloris; floscalis glabris, infimo matico, caeieris inst> 
tis. BiA. Trisetam macrom Beauv. Agroti. 88. JRoem. ^ ^ 
Sysf. 2. 667. 

/3) spicolis sexfloris. 
^ Iberia. §. Taoria mcridionalis. — Sprei^gd ad AroiaiB f 
leniem Lmk. docii. EalHtos Gaodiniae. 

35. A. FoRBTKlu Kmdh. Gram. 1. 104. Panicola eontP^ 
patolaTc; ^omis bi-iiifloris; soperiore iertiam pariem loi 
pilis ealli breTissimis, rbacheos brevioscalis ; perianibiis 
iaio-acaiis, iofra apicem arisiaiis; orario nodo. Trm» Ain 
iarctica Forsf. Prod. n. 41. Wm. Spee. 1. 379. Trisetiim 
iarcticom Trm. tn Ad. Pelrop. 1810. 1. 61. ATena an 
Jfoem. ei Sdkuli. Syei. 2. 676. Toresia aniarc^ica Beaae, 
149. Dantbonia antarctica Spreng. Sjfti. 1. 331. — Nora 
landia« -— ATenae species* (Brown.) . 

36. A. LUTEA JLmn* S^mpL 112. ¥9iad. Spee. 1. 448. ^ 
nicnla paienie; caljdbos bifloris^ sobolaiis; eoroUis nndis,^ 
arisiatis; arisia iniermedia flexaosa. Zsmi* Triseiom lo^ 
Pert. Sya. 1. 97* — Insok Martinicae. 

37. A. NERT08A JETroiMi. ProdL 1. 178. Panicak adPlf^ 
ram, noianie; spicolis sobS-floris; periantbii TalTola extei^ 
aepiemncnria^ glomis longiorc, apice ladoolata. l^roipii* — ^^ GRAMINEAE juss, (Avena.) 303 

ioUandia. — Yix gemiiiia species Arenae^ ted niiUi alli generi 
«lius Teferenda, Bromo tamen aocedens* (Brown.) 

38. Au TILL08A BerioL Enc. 6. «• 3. ei Opnsc. scienHf. di 
^ol, 4. 222. Foliis raginisqne glabria; colmo Tillofo; panienla 
trida; caljeibns biflorb; floacntia basi aiipiteqne barbatis; ari» 
b donali spicnlia longiore. Beri, Triaetnm Yillosnm Betioi. 
xhii. SchuH. Mani. 2. 368. ^ Montes Apmtii. 2|. 

39. A. M02iTANA Brci. Flcr. iMtU. 109. Panicnla laxa; 
ncnlia snbquadrifloris | coroUb aentia, integerrimis. firoi, ^ 
Bsi^airia. 

40. A. SGABRitJ8CUX.A Lt^osca, ElencK 4* Panicnla con« 
ada, angnsta; spiculia trifloris; flosculis glabris; foliis mar- 
jie infointo-subulatis, glabrinscnlis. Lag. — Circa urbcm Le- 
onem. — Spreugel cum A. setacea TVL conjungit. 

41. A. 8QUARR08A Sckrank in Denkschr, der B^ensh^hoik 
eseOtdL 2. 7. Panicnla spicata^ conferta; peristachjo bifloro; 
(Mcnlif aristatis; aristis undulafisi patentibus; foliis planis, 
^Siius, caule ramisque paniculae pnbesoentibus. Schrank. ^^ 
ibrador. 

42. A« HTRTA Schrad. An. ad Ftor. Cap. seci. 2. in Goeif. 
is. SchnU. JHani. 2. 374. Cufano glabro ; foliis raginisque pu 
'ceDti-IiiHis ; panicnla contracta; spicnlistrifloris; floribus ca*- 
«m excedentibiis , basi barbatis; corollina valTuIa exteriors 
irisiata; arista dorsali eoroUa iriplo longiore. Sd^d. — €ap. 
ipeL 

43. A^ ARI8TID0IDE8 Thunh. Prod. 22. Ejnad. Fhr. Cap. 1. 
3. Wmd, Spec. 1. 444. Panicula tricbotoma; caljcibus biflo^ 
) coroUis bifidis, aristatis. l%unh. Trisetnm mstidoides Pere. 
«• 1. 98. — Cap. b. spei. 

44. A. ELEPHANTINA 7Vfctin5. PfocZ. 23. mued. Flor. Cap. 1. 
1» WiHd. Spec. 1. 448. Panicnla composita; caljdbns 4-flo-- 
) corollis pilosis, biftdis, aristatis. T%mnh. •— Cap. b. spei. 

45. A. ANTARCTICA Thwnh.Prod. 22. mued. Ftor. Cap. 1. 436. 
Ud. Spec. 1. 450. Panicula coarctata; caljcibns quadrifloris; 
oUis bifidisy aristatis. Th^mh. Trisetnm antarcticum 2feee ah 
nb. m ZMtMea 7. 307. — Cap. b. speL — Ovarinm gla«- 
isenlnm, unisulcatnm. (Nees.) Nees buc dncit Avenam leo* 
nn Siend., qnae Arenae speaes. Sprengel cum Ain, antaro- 

fWsl. eoBJungit. 

46. A. QUINQUE8ETA Sieud. in Flora 1829. 2. 485. n. 83. 
fon. Bkrh, n^ 929. Follis plauis Taginisqne gl^bris; panicula 
?ta, aeqvali^ contracta; ramis fasciculato-semirerticillatis ; spi* 
I bifioris; setis suis caljeem snperantibus, scabris; flosculo- 

ralmlae exterioris dentibus bifidis, lacinula interiore seti- 
t; seti» Tiadmla brerioribus; arista caljrce longiore. Neee. 
letum Siendelii Neea oh Eeenh. <n Linnaea 7< 308» — Cap. 
pei. ? ~ An rarietas praecedentis ? (Necs.) 

47. A. STiPAEFORins Lhm. Mani. 34. fVUid. Spee, 1. 444. 

rXTH. SYJIOFg. 1. [ ^ ] 306 GRAMINEAE jvss. (Avena.) 

Panienlata; CAljdbas Ufloriaf aristis •emine dnplo lon^oribui 
cnlmo ramoso. JAnn. Chaetaria siipaeformis Beaun* Apoit, i>l< 
Roem. et SchvU* Syei, 2. 392. — Cap. b. spei» — Glsmae diuei 
altcra laneeolata, alieia ovata. Flores dno, sessilesi basi hiii 
Paleae dnac, laeres. Arista terminalis^ scabra. 

48. A« CERNUA, Panicula laza» nntante; glttmis tri-qoadiv 
florisy snperiore paulo longiore (triplo laiiore); piKs calli ln> 
vibns, rhadieos mediuni vaivulae atiingcntibus ; perianUiiis l^ 
bnlaiisy snpra medium longe aristatis; ovario baibaio. Tm 
Trisetnm cemnnm Trin. tn Ad. Peirop. 1830. 1. 61. -iDnii 
Sitlca. 

49. A. PouaRETii JFiUd. in BerL Mag. 2. 290, i. 8. /. L P» 
nicnla patula ; calycibus coroUa snpra basim aristaia longurib; 
arista genieulata; eulmo basi ramoso. IViBd. TnnetttaFtsh 
reti Jloem. ei Schvii. Syei. 2. 661» Avena airoidcs hm,^- 
Agrostis Pourreti Spreng, Syai. 1. 260« — Hispania. Q 

50. A. PUBERUI.A Guseane m Tenore^ Prod. app. S. (I* 
naea 3. 98.) J^d. Ind. Sem. 1825. Panicnla spidffn, (fi» 
iata, aeqnali; spicnlis tri^qnadrifloris; floribus omuibnss^ 
bns, conformibns ; gkima miyore mntica; palea exteriorebft 
ladniis acnminatis, snb apice aristaiis; arista aeiiromi, rei 
vaginis foliisque pubescentibus ; culmo erecto; radice fibroii)* 
nua. — Italia^ Sidlia. Q 

51. A* LONGIFOLIA ileftflmi in Cand. ei Dub^j Boi. ^1* 
514. Foliis angustis involntisve^ in pagina snperiore aff^Bij 
lignla oblonga, acnminaia; panicula erecta, angusia^ ooom 
podicellis solitariis geminisve; spiculis 5-8-floris; glnmaeriH 
lis inaequalibus, acnminatis^ floscnlis brevioribua; azi paKr|j 
losa; glumellac valvula eztema septemnervia , aeumioata, h 
breviter pilosa. Cand^ H Dnhf. — Gallia meridioiialis. 2|i 

52. A. Thorei Cattd. ei Duhf, Boi. GaB. 1. 514. ^^ 
angnstis, involntis, rigidis, longissimis; inferioribns, va^^ 
disque pubescetttibus; panicnla ereetay subcontracta; »pc^ 
floris; flosculis glumam subaequaittibus ; inferiore arisiato; 
periore mntico; azi pOoso; glumae valvulis inaeqnalibiUi 
minatis; glumellae vaJvula eziema pnbescente^ acnmiiista, 
gra. Cemd. ei Dvihf. A. longifolia Tliore. — Girca Aqiuf ^\ 
bellicas. 2|i — Cum Holco odorato, moUi, knato JUss. ^ 
avenaceo Scop., Schrad. (Arriienathero) in eadem ftectioBe p 
runt anctores. 

63. A. PRAEUBTA Bmehenh. Har. excvrs. 140*. ^jud 
CrH. XJ. ie, Glabra; panicula erecta; spicnlis CpoUicaitl 
quinqnefloris; bracteolis longe ezsertisy apice iesiaceo-sca 
foliis senrulaiis, snpra scabris, inferioribus pone lignlain 
— Caraiolia. 2|« — Habiius A. pnbescentis et planicnlnis. J 

54. A. RI6IDA fi^leiM^. in Itora 1829. 2. 482. n. 79. P 
nicnla simplid, laza; calycibns bifloris; vaivnlis cafycnu« i^ 
culos superantibns; corolla pilosa; glnma ezteriora iriteUi f^ GRAMINEAE iLsa (Avena.) 907 

to erteto, folioso) raginb In baai ealnii imbficmtifl) folii« cob- 
iluilsy abbreyiatli, rigidia. Sieud. — « Cap. b. apei» ~ Trise- 
un ? ( Am» tR JAmutea 7. 355.) 

55. A. AMDROjpoGoiDEs SleMrfr In JFfoHi 1829. 2. 486, ».86. 
aoicola composifa, laxa, erecta; ramia racemoais) ealycibaa 3- 
-floris; ralirulis caljcia floscnlis brcTioribus; floscnbs piiosis; 
mna exieriore iriseta; aetis minimis, floscnloa rix excedenii- 
19; calmo erecto, folioso) folib apice oonTolato-tfetaceis. SfnMl. 

• Cap.b. spei 

^ ARRHENATHERUM MAUV. 

Spicnlae biflorae cum mdiniento liliformi tertS floris; fios 
ferior maseulus; superior bermapluroditus. Glumae 2, roem- 
^ceae, ooncaTae; superior longior, flores aeqoans. Paleae 

• borhaeeae; faiferior coneaTa, aristata; auperior btcarinata. 
'ista m flore mascttlo longissima, infeme torta, supra basim 
fodiens; in heimaphrodito multo brevior, sub apiee nascens. 
^Buna 3. Ovarium pyriformey apieo pilosum, in flore mas- 
lo effetom atigmatibusqae destittttum. Stigmata 2, termina- 
^ sessilia^ villoso-pluniosa; pilis simplieibtts, argute serrula- 

• Sqnamttlae 2, longissimae, lanceolato-lineares, integrae, 
toe. Caryopsis adnata (test. Mert. et Koeh.), Gramhm 
ite> Folia ploma. Fameula raamoj diffiua; rawue iead* 
^rMUaiiMy ban bMoio^iaerassaiii; ipieulA pedieeUaiii» 

1»' A, ArEFTACEUii ^eottv. Agroii. S5. i. W* f* 5« Jlotm. sl 
M. Syif. % 496. Foliis pUmis. AnrheDaflMinm fteiias Mai, 
Moch. Genn. 1. 546. 

o) nodis glabris, Avenn elatio? Lhm. SpeCf 117» St^rebp 
Gram. 1. 1, 1. Flor. Dan. i, 165. ITUid. Spee. 1.443. 
Hoei. €fram. % 36* I. 49» Hoicos «veimcens Scop. 

Cbni. «. 1239. SmiUu BrU, i. 90» Eagf. Boi/ U 813. 

Schrad. Germ. 1. 247- 
p) nodis villosis. Avena eUiior fi Schrei* Gram^ 1« 25. 

Wm. Spee. i. 443: ( JftfoHt. Hkd. 3. i. 1. f. 38. 

JSdbtfudU. Grom. i. 4. f. 7* MotUi^ Gram. I* 76.) ATCna 

bnlbosa WUld. m Noo. Ad^ Soe. am. fuU. emr. Be- 

9oi. 2. 116. Holcns bulbosns Sekrad^ Germ, i, 248. 

iJosl. Gram. 4. i. 30. Ayena precatori^ T^iaffr Parie. 

ed. 2. 58. Arrbenaibemm eiaiius p Meri. ei Koch. 

Germ. 1. 546. A. arenaccum § Roem^ ei Sch^. Sy^i. 

2. 496, A. bttlboaura SiMeehiend. Flor, BeroL 85, JUfdsi 

Hori. i. 124» A. precaiorium |>telr. BeroL 88. 
Buropa* 2|t 

2. A. PALi.C!fS Link. Hori. 1. 124. Foliis conroliitisy in- 
(ribiis saltem ragina pnlmcenie. lAnk. Arena pailens 

[20«] 308 GltAMINEAE luss. (Tristachya.) 

Lmk. iu Sel^t^d. Jawm. 1799. 4. 3U. Arena seOfolia Bm, 
jFlbr. Las. 108/ — LiMi(ania« 2^ 

TRISTAGHTA ^MS AB esenb. 

Spicuiae biflorae^ par teriias in apice ramorum coigestae, 
media saepe maicrior vel effeta; flore inferiore aestilii mascik 
vel neutro; auperiore pedicellato, liemaphrodito, basi i»arbat& 
Glumae 2, lanceolatae, trinerviae, canaliculatae, herbacfaci, 
superior paulo longior, flores superans. Flos infeiiot: Pi' 
leae 2, herbaceae, muticae; inferior glumissimillima; sopertf 
brevior, binervia. Squamulae 2, oarnosae, integrae, f^^ 
Stamina 2 vel tiulla. Plstilii rudimentnm lineare velid» 
Flos hermaphroditus : Paleaa 2, subaequales; inf eriot nlK^ 
riacea, apice biflda, inter lobos iongissime aristata, cyliD^ 
convoluta, superiorem dorscT <uleato-bln«rviam involveis; a& 
sta infeme spiraliter torta, basi articulata. Squamulae 2, ^ 
nosae, eollaterales, subintegrae, glabrae. Stamina^vd^ 
Antherae longissimae, lineares, ntrinque bifidae, bilocuba 
Ovarium glabrum* S^li 2, terminales, eloi^atif glaliii Sf 
mata plumosa ; pilis aimplieibus^ subedentuUs. Carjoptf ^ 
longa, inteme sulcata, paleis eorticata. Culmi erectiy fl^ 
ce«, teretei. FoHa Imeana^ plama eel ameolata^ r^da. h 
nicula nmplex vel smpUciinma; ramss eioagaiitf iHdm»^ 
Tamuh aucits. 

1.' T. LEIOSTACRTA Nees ah Esenh. i% Mari. lliroi.2.d 
Kwnih. Gram. 2. i. 140. Triandra; glumis laevibus, ^ 
foliis conToIuiiSy exteme glabris, inieme margineqne so^ 
Kih. — ^Brasilia. 2|. 

2. T. hexicanA. Glumis lacvibus , glabris $ foliis j 
gTabris , mmr^ne scabris. Monopogon avenaceus PresL m 
Haenk. 1. 325. i. 44. ^ Alexico. 2|. — An varietas p 
deniis ? 

3. T. CHRVSOTHRIX Nees ah JSeenh. in Mari. Brae. 2. 
Ktitdh. Cram. 2. /. 141. Diandra; gluma inferiore hjherc^^ 
fttlvo-hirsufa. Kih. — Brasilia. 2|. 

4. T. LRVCOTHRTX Trin. hted. Neee ah BeetA. ts 
Bra». 2. 460. Ghimis iuberenlaiis, albo-hirsntis. Nee$. - ^' 
b. spei. 

ANIS0P060N snowy. 

Spiculae uniflorae; flore pedicellato cum rudim^to 
rius superioris. Glumae 2, membranaceae, subaequalei) ^- 
viae, florem superantes. Paleae 2, subcoriaoeae; mferior GRABsDNEAE juss. (Anisopogon.) 309 

mga, eylindniceo-iiivolota, aplo0 friaiisfata; Ariata Biedia loii. 
issima, infeme torta; palea superior longior, dorso per sui- 
un longitadinalem exarata, apice bifida. Stamma 3. Ova* 
um stlpitatum» aubpyriforme, compressum^ superne pilosum. 
ligmata 2, terminalia, sessilia, longissima, plumosa; pUis Iiya- 
Dis, slmplicibus, trifidis vel ramosis. Squamulae d, longitu* 
ae aeqiudes, glabrae; laterakf cultriformesy inferne canio- 
le; posterior (interior) oUoDga, uninenria, concava. Fructus 
.... Gramen /aeie Avenae. Cuim implicef. Felia in^ 
)luta; ligvla eUiaia. Panicula tffuMa. Palea inferior $eri- 
rs. Stipaceis affiniort 

1. A. ATENACEUS Brown. Proti 1. 176. Knnih, €r,am. 1. 
)1. 1. 62. Deycuzia avenacea Sfremg. Syti. 1« 254. Danthonia 
nisopogon Trin. Ic. 6. U 61. Idem in Ati. Petrop. 18J0. 1. 
'^. ^ Nova HoUandia. 

ERIACHNE snowK. . . 

Spiculae bifioraej .floribus sessilibus vel pedicellatls» her- 
aphroditjs. Glumae 2, membranaceacy aequales, muticae« 
)ieae 2, membranaceae, barbatae; inferior coiicava, in arl- 
^ terminalem simplicem desinens vel mutica; superior bi- 
rinata. Stamina 3.- Ovarium glabnim. Styii 2, terminales. 
i^ata-plumosa; pilb simplicibus, dentieolaiis. Siquamulae 
carnoso-membranaceae, glabrae, integrae vel ohsolcte emar. 
oato-bilobae. Caryopsis glabra, libera, exsuka; embi^o mi- 
^ Gramma iropica^ eaepiut pubesceniia» JFo/ia atigu$ia. 
ye$ panic$dtai. Affinb TriQdiae t , 

1) Aristaiae. ' 

1* E. RARA Brown. Prod. 1. 193. Arisiis floscnlo lougio- 
«s; panicula aimplicissima ; ramis pandfloris, distinctis; glu- 
B ^iabriusculia ; foliis Taginisque pilosis, acabris; ariiculis se-- 
eo.barbaii8« Brown. Aira rara Spreng. S^. 1. 278. — IVova 
•ilandia. 

2. E. 8QUARR08A Brown. Prod. 1. 183. (v. a.) Brongn. in 
^ptrrey, //. hoi. 24. /. 3. Aristis floscnlo longioribns; spica 
bramosa; ramis pancifloris, approximatis ; glnmis liispidis^ acu-^ 
ftatis; foliis vaginisqne scabris; ariicul^ sericeo-barbaiis. 
«itn. Aira sqnanosa Spreng. Sy&i. 1. 278. — Nova Hol- 

^ 3. E. GttAciLls JffroM^. tn Ihq^errey, If. hoi. 25. Spica 
Bciflora; ramis disianiibus^ gracilibus, ereciis, S-^-florts; glu- 
s acttiisy paleas vix aequaniibns^ glabriuscnlis; paleis sericco- 
losis, arisiaiis; arisias subacquaniibns ; cnlmoy. vaginis foliis- 310 GRAMINEAE luss. (Eriaclme.) 

qM gl4bii«| llgak foHisqM UM^ae ^dliaUtf. BnmgK — Iiuoli 
Bouroa. (Moluccae») 

4* E* GLAUCA Sirown, Ptod. 1. 184» Kvmih^ Gnwi. 1.305./. 
64» Arisiitf flosciilo Jongioribtts; panicttla coarciaia; ramis miil* 
iifloris floribttsque imbricatis; glttmis btspidis; foliis fa^niiqw 
glabris; laetibus^ articulis imberbibns. Brown, Ain l^sk 
Spreng, Sjul. 1» 278. — Nora llollandia. 

5« E% ATENACBA Bffwn, JPro<l 1» 184. (v. a^ AiitiitiW 
ciklo brevioribtts; panieula coarctala; ramia simplicHiiu; floii' 
bns distinctis; glamis gkberrimis^ nerrosis^ perianiiui talmii 
ulraque ba^i exterioreque marginibus barbaiis; foliis setaca 
raginiiqUe glabris. Brown^ Aita aTenacea Spreng^ Sj^H^ 1. 2?S. 
— Nova Ilollandia. 

6* fi. CiLiATA Brown. Frod. U 184. Aiisib flo«o^ 
atlbaeqnaiiiibus; panicnla snbcoarctaia, simplici $ ratnis paidli»- 
rili; floribns •disiinctis; glomis glabriascnlis, aciuniuaiis; poi^ 
tbiis longiiudinaliicr barbaiis ; foUis raginisqae liispidis. Brm. 
Aira ciliaia Spreng. Sysi. 1. 278. — Nora HoUandia. 

7. E. t>ALLEfiCEN8 Brown^ Ftod. 1 84. Aristis floscoba 
sabacquantil^tts ; panicula eifusa, rara ; ramis capillaribas'} f;!» 
mis glabris, obittsiuscttlis ; folii^ vaginisque glabris^ Uer^ 
Brown. Aifa cflasa Spreng. Sysl* 1. 278» — Nova ttolhaSi' 

2) Muticae. 

8» E* MUCttoRATA Brmon. Prod. 1. 184. Panicuk (f^ 
iaia^ slmplici; ramis paacifloria$ glamis glabris; periantlui^ 
tula exteriore macro^ata^ infra mediam bupida; foliis sinf^ 
dliatis. Brown. — Nova Hollandia. — Sprengcl (Sy»/. l'^'^ 
bjlnc et seqUentcm snb nomine Airae mncronaiae conjungji 

9» £h BReviFoLiA Brown. Prod. 1. 184. Panicnlaeatf^ 
iaia, simplici; mmia paucifloris; glumls glabris; periaaihn^ 
yuia exteriore mucronata) Infra medium bispida; foliis setK* 
strictis vaginisqUjB glabri^, lacvibus. BroWn^ — Nova Holb^ 
-* Praecedenii nimlii aifinis. 

10« E. oATUSA Br&wn. Pirod. 1* 184« Panteak totf<ta|4 
MHk tnferioribus parum divisis; glumis glabriaacalis, «cn^ 
MAit, perianthio obtasiasculo brevioribus ; foliis raginisqiie ^ 
bris. Brown. «^ Nova Hollandia» -^ Sprengel ad AirUB obtf 
siiiam ducit. 

11. E» CAPn*LARTg i?*t>iim. Ptod. 1. 184» tRmtk^ &nisiJ'^ 
/. 63. Panicuk efl\isa, capilkri^ rara; ramk paadflorii 
Villosa; glumis gkbris; foliis vaginisqutl^ hlspidis» Brovm 
liispida Spref^ Sy$i, U 276» ~ Nova Holkndia» «1 BRANDTtA kVKrm 

Spicuke biflorae; florea aeiRiiles, valde itlaequaleBi t)if^ 
IfiAcei; iufefior hermaphrodituai naticiii; aoperfDr lemiB^ GRAMINEAE Juss. (Brandda.) 311 

riitalin, daniae 2, Inae^iudes, eoncavae, nBMmbranaceo-her- 
aceae. Flos hermaphroditus: Paleae inaequales, membrana* 
eae ; inferior conca va, aplce rotuudata, mutica. Squamulae 2» 
uneato^dokbriformes, glabrae. Stamina 3. Ovarium sessUe, 
labruoL Styli 2. Stigmata plomosa; pUis simpUcibus. Ca- 
^opsis elUpticay utrinque rotnndata, emliryoni parallele oom- 
ressa, laevis, glabra, libera. FIos fenuneus: Paleae subeo. 
aeeae; Inferier apice mristata, coneara, superiorem arete in- 
olvens; arista torta, geniculata. Squamulae, PlstiUum et Ca« 
fopsu ut ia flore hermapbrodito. Stamina nuUa. Culmi basi 
T^cumbenteiy ramosit genicubUh-trecti. folia plana^ siriato- 
ifeato, memiramaoea^ Pamicutaramosa^ erecta. Spioulae pedi* 
tttatae veleuiseesHee^ basi articulatae. An voe hujus sectionb f 

1. B. noL.coiDES Kunlh. Gram. 2. SU. U 170. — Pcgn. 

DANTHONIA c^Yx>., ^aoirx. 

Spiculae bi-multiflorae; flores distichi; summus plerum- 
!• tabescens. Glumae 2, membranaeeae^ subcarinatae, muti- 
iC) subaequales, saepe flores a^quantes vel superantes. Pa- 
ae2; iiiferior subcoriaeeo*membranacea, eoneava, multi*(90 
otia, apiee bifida^ inter ladnias muticas vel subuIato««ista- 
sinstructa: arista infeme complanata et spiraliter torta, in- 
nium brevlsaima, recta ; palea superior blcarinata. Stamina 

Ovarium glabrum, stlpitatum. Stytt 2, terminales, saepe 
reves. Stigmata plumosa; piUs simpUcibus vel ramosis. Squa- 
ttlae2, carposo • membraaaoea^, iiitegra^ glabraoy rarissime 
Jee pilesae. Caryo|i8b eUiptioo^oblonga, embiyoni paraUele 
npressa, laeiris, glabra, liliera. Periearpinm tenue, membra* 
iceum, adhalerens. Gramiha caespitosa. Spiculae pedscel^ 
^ae^ racemosae tel paniculatae. Palea u^ferier mfeme 
tbata. 

1) Species genninae. 
a) Ariata brcvis, saepe dcniUbnnis, complanata, non torta. 

1. D. bEclMmia Casid. eatL 3. 3a. Trin. in Act, Pstrop. 
%• 1* 67« • Fanicala subsiiiipUci, conlracta, panciflora; apicu- 
oUoni^.ovatis, ^-4^oris^ caljce floscoles snbaeqiiaute $ va« 
ns foUiaqae pUosis; ladioe subrepente* Sdwad. Poa decani<> 
B«- im. Bot. Arr. 147. »mUh. Brit. 1. 107- Mhsi. Gram. 2. 
72- EngL Bot. i. 792. Schrad. Germ. 1. 305. Festuca de- 
inbens Limu fi^.liO. WiOd. Spec. 1. 424. Flor. Dan. 1.162. 
riodia decumbens Beoiio, Baem. ei Sdmlt. Sfst. 2. 597. ^eA- 312 GRAMINEAE juss. (Danthonla.) 

Unh. UpM. 39. Bromiu decmiibcni KoA Gram. 343. Sicfjfe 
gia dccoaibens Bemhm Erford. 44. Melica rigida FFift. TFoik 
117* Melica dccambenfl WA*8ficU.Z^ Tnodiae spe€ies?Eftnni 
Prod. 1. 182. Arena tpicaia AU. (^iesie Batb,) — Earopa, 
Rossia- 2\i 

2. D. PARABOXA Brown. Proi. 1. 177* (v. ».) TVni. i» i^rf. 
Peirop, 1830. 1. 69« Paniciila elTusa) apienlis eiib^drifiora, 
^oma longioribus; Talimla exteriore perianibii basi pabesceo^ 
apice iridentaia; dente vnedio dissimili, divaricaio. ^roiMi. Tno& 
liiioralis Spreng. Syff. 1.330. — Ifova llollandia. 

3. D. FoRSKALEK Trin. Ic. 5. /. 49. Idew^ in Ad. FeNf. 
1830» 1. 69. Panicula.contraciai oblongo-lineari, basi foliois- 
volocraia; spicoUs 3-4-lineaIibuSy sub3-floris; glumls eica&^^ 
ribns pamm longioribus; perianihio seriatim piibeseenfe, i^; 
laeiniis acntis, ipso paulo brevioribas ; arisia periantldi ki^ti- 
dine. Trin. A. Forskalii Vahl. Symi. 2. 25. fViUd. Spec. lU; 
DeHle, Aeg. 28. /. 12. /. 2. (v. «.) Avena pcnnsjlranica Ftir^ 
Aeg. 23. Triseium ForskSli Beauv. Agroet, 88. Arena anB& 
nacea DeUle, Aeg. 27. /. 12. /. i. iieste Brown.) Descbampd 
arundiaacea Spreng» Nov» Prov. 16. — AegTpius» Q 

b) Arisia elongata, infeine oontplanata et spiraliter ioria. 

4. D. PRoviNaAi.is Cand. GaU. 3. 33. .^iftwci. Synopi, i^ 
Trin. I^. 6. t. 67. Idem in AtH. Petrop. 18M). i. 68. ^ 
longa, tortili; glumis 5-6*<floris$ foliis glabris, ate pilosis,!^ 
ridribus conroUito - setaeeis. Cand. Arena ^a]jr<4n* VUL Ji^ 
2. 148. i. 2./ 9. (nec Zanu) Areijia spicaia ^, WiUd. %&^- 
453. Danthouia alpina Vest. in Bot, ZeU. 1821. n. 10. f/^ 
Spreng. et Trin.J Panthonia cal^cina Beichenh. Phr. excvrt' s^ 
Avena siricia Iloei. Fhr. A^ir. 1* 127. Xfide BeichefA,)^ 
Galloprovincia, Deljdiznaius, Carintya, Camiolia, Tanria. ^t. 

5. D. IPICATA iloem. H S^uU. Syei. 2, 690. Jfutt ^ 
1. 71. Trm. le. 5. I. 54. Kunih. Grum. U 307« i. 65. Tt^^ 
Ai^. Peirop. 1830. 1. 68* Panicala aabspi^ia> p<^cift^a; ^ 
spiculis sexfloris pubespentibus longiorihus; osilLe^ exieriort 
apice bifido aristaia; arisia basi spirali; ioliis seiaceis, c^ 
villosis. Arena spioaia Xtnn. Spec. 119. WiUd. Specr 1. ^ 
iexcl. var, fi.) Pttrehf ftor. 1« 86. ATcnlt glumosa Mic^* f 
1 . 72. (ieste Mich.J — Americi^boFealis. 2|* . <-^ , Sprengel 
Danihouiam sericeam Ifuii. ducit. ' ' 

6. D. SBRICEA NuH. Gen. i..lU IWn. le. & I. 53« / 
in Aei. Peirop. 1830. 1, 68. Calmo ^cto; racemo compo» 
ramis -2-3-fiori8; spiculis 9-13, 8-9-floril»> cal^ree param bre 
ribus; oorollae ralrulis inaeqaiilibus ; exieriore Umceolaia, > 
(^ne dcnso vitlosa, apioe bifido-setosa ; afisia oentrali cooto 
ratvula inieriore mulio bre%'iore, oiIiata« Nuii, Avena spi<^^ 
fZr. Boi. 1. 174. (exd. 9^.?J -— America borealis. > 

7. D. &EcUNDiii,oftA Preel* in ReL Uhenk, 1. 255. C^ GIUMINEAE juss. (DanttioiiiaO 313 )doi folib involatSs, Mtaoeis, aeaiifly iaiiis acabnascalis; Ta-* 
is gJsbris; panicala simpliGi, seooixla; rhachi raniisqae scd^ 
8; I^QDDis kaice.olaiis, scabris; palea inferiore basi maxg^iibas*-- 
d piloMy triarisiata; arisia Biedia iaw^HLPreBL -<*- Peior 
?21.?^— 8picalae 6-t8-florae* 

8« D. PAUCiPKoai Jlroton* Prod. 1. 177. Racema panci* 
ro; spicolis iriflorisy glama laeri aeaia brerloTibas; perianibii 
mla exieiiore basi medioqae barbatas villia seriei saperioris/ 
igiiodiiie TalTolae; arisia iniermedia glomain vix aeqoante; 
118 siriciis, glabris.calatisqoe seiaceis. Br&wn* ^ Nora HoU. 
dia. 

9. D. SETACBA Brown. Prod. 1. 177» Baoemo sabsim- 
ci; spicalis 4-floris^ gloma laevi doplo brevioribos; perianibii 
vnla exteriore basi medioqae barbaiax serie snperioro villo- 
n vabralam aobaeqoanie; arisiis laieralibas valmbi longiori- 
>; foliis calmisqoe seiaceis* Br om ^ — Nora Hollandia. ' 

10. D. lUCBMOSA Jffroton. Prod. 1» 177« Racemo sabsim- 
to; fpicalis 7-^-florisy gloibam aeqoaBiibas; peiiaBiliii Talvahi> 
Mote basi ibedioqae baibaias seriei sopeiioris villorBm fiui- 
oiis. disiineias, bnmbosf arisiis laieralibos ralirola triplo* bre* 
>rihis; folils-seiaccis vagintsqoe pilosis t colio barbaio. Brown. 
mdo penieellaia Xafttff* No^. Bott. 1. ^36. f. 34 ? Daaihonia 
ucellata Spreng. 8}fst. 1. 331« — Kora Boyandia* 

11. D. PiLOSA Brown. Pirod. 1. 177. IVtit. lo. S. I. 51. 
«i m AeL Poirop. 1830« 1. 70. Panieala sobcoarctaia, lan- 
ihia; spicaliB sexfloris, ghima laevi breirioribas; perianihti 
Iwla exieri<Nre babi medioqoe barbaiat aerie Tillotam sope- 
r« tailorey emarginaiaram aiiingeBie; arisiis laiendibos VaU 
ia longioribos, intermedia dimidio minoribos; foliis seioems' 
!^isque pilbsisi IPfetMt. -^ Nora Hollandia; 

12.,D. cAEgprroBA GandUih,inP^.lthoi.i06. Mlunih.GranL 
525.. t. 177* Colmis caeapiiosis, simplicibos, . vBginls - folils- 
) ^bris, oonveloiio^aeiaceis; panicala simpKei^ spieaeform»; 
ndisscodiopa; |^mis 'aibgosiaio-aeiBiaiis, glabiis, lieres di»» 

saperaniibos ; palea inferiore 9-nerTia, ^ce bifida et iri»*« 
iUda^' mferae iripliot aerie*^ pilorahi :per fhsdcalos . dbpo- 
ftnm, paleam^sabalilq«antii|m' barbaia; arisiiB lale|>ifibiis-ree-' 
' iniermedia leaglsslma^lnfeme apiraliies ioria. Klk. •— - No^ 
Hollandiae ora oecidenialls» i - 

13. D*- BKMiANsan^ARis HroBm. JVodL 1. 177* THii. 'Iti. 6: 
2. Idem im Aei. Peirop. 1830. 1. 6B« Panicoht hinceolaia; 
cMis sobqaiaqoefloris, glonm scabrioscala breTioribos; pe* 
libii TaWola eBiertore basi medioqoe barbaiat serie TiHoffvm 
•«riore longiiodine dtmidii ioriiKs arisiae inienn^iae laiera* 
ui lesqailongioriS) glomam tix soperaniis. Brown. Anmdo 
uaimabris LahUL jl'ov. BoU. 1. S6. /* 33. — JVots Hollandia. 

14. D. FALLiDA JBf*o«m. Prod. 1. 177« ^n. Ic. 6. I. 65. 
M ifi Aci. Peirqp. 1830, 1. 69. Pimicahi eflkisa; spiculis sob- 314 GRAMINEAE jus& (Danthonia.) 

qvadriflotis^ glamalaeri brerlorilms) perianthii Talrab extnien 
ad mediam villosay aupra nada \ aristie lateraiibaa Talimk W 
idoriboa } foliia aetaceis i collo barbato. Brown* Avena Browi» 
Spreng. Sysi. 1. 336. — Nova HoUandia* 

IS. D. liONGiFOLU Broum. PWnL 1* 176» PanlcaU effiuj; 
spicalia anbqaadrifloris, glaraa laevi breTioribas^ periantUi ril* 
▼ttbi ezteriore ad mediam TiUoaa^ Tillia snpremia elongalis, tiIp 
▼ulam occultaatibus ; aristis lateraitbas longitadino Talvnlae: f»> 
liis snbsetacris, elongatis i goIIo imberbi. Brown* Aveaa Im^ 
folia Spreng. S^. 1. 336« •— Jiotm HoU4ndia. 

2) Spedes eapenses^ pleraeqac dablae. 

46. D. LANATA Sehrad. im SoMl. Mmmi. 2. 386. TiklC' 
6* t 63. /dm 4n Ad. Petrop. 1830. 1. 70. Jfeee t6 Eid,» 
Unnaea 7» 316. Foliis Unewibas, glabris$ Taginia infais^ 
tomentoso«lanatia ; panicala ooarctata, oTatai spiculia 3-44«»; 
floribus calfoem sabaequanttbas, pUosis] corcrflae Talmheeit^ 
rioris dentibas cnspidatis) arista caljrce paaio longiore. &M 
ATona lanata Schrad. An. ad Ftor. Cap* eed. 2. tn <?octf. ^ 
1821. «. 208. 2075. ATcna lupaUna Situd. 1» Kora 1829* 
486, (ar 2VeM.) — Cap. b. spei. 21. -* Triniua boo dudt ad 
ATenam lupaUnam Tfnmb. 

17. D. CORONATA 3Wn. In Ad. Peirop. 1830. !• 70. F^ 
cola sabcapitato-OTatai spicoUs subqaadrilineaKbaOy tni<^ 
glomis sabacaminalisy floribua patam longioribas; laciniu h^ 
Tibaa; arista longitodino periantlui infra policseeBtis, mAf 
lu densis eoronaU. SWn. «^ Cap. b. apeL -« filalm. VtikM 
Tolata. 

18. D. MlCRAimU nin. im Aai. Pein^ 1830. 1. 71* ^ 
nicala oblonga, patalai snieaHs sesqoiUneaUlnis, bifloris^ gl^ 
cattdato^acominatis, flonbas lertaam partem longioriboi; f^ 
longitadine periantUi rilUa adspersi) nrisin eodem tripbl^ 
gim} fbUis plnnis, ilQdis. Trku P<4yT®S«>D c a pe n ao 
au$t '— Cap. b. apei. 

19. D. THimBKR^n Kmnik. Qram. i. 107 s# 2. ^ t\ 
Colmia aim^cibiis) foUis Taginisqoe moUitev piiosis| 
•recta, ramosa, parom confertai ramis ramaKsqoc gemiais; 
coUs bifloris] glumis acotatia, glabrby flores doplo 
bos; palea inferiore enerrta, aploe bifida et S-^riatata^ «x' 
aericeo-pilosa) aristis lateralibaa re<^$. media longissisu, 
ferne spiraUter torta. Kih. ATena Iriaeta nmnh. Prod. 22. 1} 
jnsr. CW 1. 435. WiOd. Spec. U 445. Triaetom TiUosaBii' 
Syn. 1. 97. Dantbonia TUlosa Siemd. imed. Pcniameris 
Asss aft Eeenh. in JUnnmea 7* 3ia ATcna aiiatidoides Siid 
JFfcro 1829. 2. 481. lu 23. (oee TkwA.) *- Cap. b. spci. 

20. D. ? puitPURcA Beamv. Agroei. iOO. Eoemu ei Srki 
S^, 2. 690» Panicala coarctata} caWcibos qoadtifloris^ ^ GRAMINEAE juss. (Dauthonia.) 315 

TOIosb, ari«iaii/i; calmo decmnboiite, 91^titii. Arcna piirptt» 
TkmA. Prod. -23. Lhm. SuppL 112. frittJL Spec. L 450. 
€ap» b« speL 

21. D. LUPULTifA Beotiin Agtosi. lS3u Aoeni. ef SchvU* Sysi. 
690. JVtfet o& &efi£. Iii Z^iftfioea 7* 315. <?ulmo aimplid; Ya- 
is radicalibna dense tomeniosiii; panicul^ oTafa; apioilis 4^ 
11 ; floscolifl infeme lanatis; seia recta, rigida, brcvi. iVeef. 
»a Inpofina Thunh. Prod. 23. JUnti. St^pL 13. JViOd. Spec. 
150. — Cap. b. epei. 2^ — Praecedenii simillima^ sed di- 
ictissima. Triniva oim ? ad D. lanatam ducit. ^ 

22. D. CAJLTCiifA Aoefn. d JStdktilf. Syel. 2. 691. Panico- 
i] cal^cibiia biflorisy floscnlia dnplo lon^oribua ; corollia axt- 
iifl; pednncolia capillaribna. Ikiiii. Arena caijdna Xom. JB* 
200i — Cap. b* speL 

23. D. Ltmui, Foliis longissimis, aiijipisiis, pmeseHira r** 
t pilosissimis; paracolae ramis pandflorts^ soliiariisy arrectis| 
tmii nerrosis^ flores 3-4plo snperaniibus ; palea inferiore ul- 
i medinm bipartlta, loan^ pilosa; ladniis aristnlatis; arista 
ruli inflexa, Tiz glumas snpenmte» Zir/ ATeno Inpariiia Llttkm 
N. 1.113. ~ Ansiralia? 2|. 

PENTAMERIS MAW. 

Spicnlae biflorae eani rudimento stipitiformi floris tertii 
ainalis; flos inferior sessilis; superior pedicellatua. Glu* 
i2, membranftcaae, carinalae) aetttata-svbulatae» mnticaey 
^ duplo svperanlea, persisteBtea ; inferior paulo brerior. 
lese 2, merabranaeeaej Inferior eoncami a^ee biftda et frl» 
ttata; arbta media longisdma, infeme complanata eC apira- 
y torta; lateralea rectiusculae; palea sup^or brevior, biea» 
Btop Squamnlae 2, anbcuneato^dolabriformes) apice bi-tri- 
ftCi nembranaeeae, glabrae. Stamina 3. Ovarium atipita» 
h glabmm» foecands^tum diMo orbiottlari crasao temunatttm. 
K 2, dongati. Stignuila plumosa ; pilia riaqilieibua^ denti» 
feds, hyal^is. Fructva eUiptieus, teretivsevlus, apiee trun* 
»s> interne ad basim aulco notatus, glaber, liber, palds arcta 
ectus. Pericarpium Grustaceum. Semen liberum, infernc 
[uetrttm. Gramem capenie. Cuimi vagmii UHdifue olieeii^ 
aedof rasMs brewkue $ieriUhu$ mtirueii. JFolia rigidoj aa- 
^«9 «ngueie linearia. Vaginae itUernodiie longioree. Li» 
Ib«* smr^a Airsuiui» Panieula iermmaliij ramoia; ramii 
fiiiiigiaiiif geminaiii^ i^fimii iubguaiemii. Spieulae longe 
Ucelluiae. A Danthonia nonnisi fructtt distincta. 

!• P. THOUARSn Jfsatto. Agroei. 93. I. 18. /• 8. MCwM* 
^« 1. 309. i* 66, Peniameris ioriuosa NeeeabEinib. in, 316 GRAMINEAE Jus& (Pentameris.) 

7. 311. Trigeiam vlllosiim 8M. Htrh. Cap. n. 119. l^uXimsL 
tortaosa SFVjtt. Ic. 6. i. 68. Idem m Act^ Pelrop. 1830. 1. ?I 
(Jeste 9%pum. Sieb.) Avena pallida Thwib. Prod. 22. (Me Trn.) 
WiBd, Spee. 1. 445. Aveiia coloraia Sieud. 1n Fhn 1829. l 
481. «. 11. — Cap. b. speL 2{. .— . Ab.AveHa triseta 3W 
forsan liaad distincta? 

Specaes dabiae. 

2. P. PAPILLOSA ifee* ah EshA.' im Umtua 7-311. Cab 
glabro ; foliis vaginiaqoe papiUoso-piloaia \ panicala pataU; sp 
calis bifloris; floribas calyce daplo brevioribus, pilosifl; cenlr 
lac valvalao exterioris dentibas setigeiis; setis valvalam «equs- 
tibus $ arista calyce daplo longiore. Schrad. Daoihonia pif^ 
Schrad. in Schnli. Mani. 2. 385. TWn. /b. 6. i, 66. /<faa s ^ 
Petrap. 1830. 1. 71* Avena papillosa Sekrdd. An^ e^ FlorS^ 
2. <n C?o«f/. ^ns. /. c. Avena capensis SieUd. tn jRbmil829.i^V 
n. 7S. (jlegfe Neea.) llolcns asper l%tmi. Prod. 20. J^ifiwiiJ^ 
1. 415. H^iBd.Spee. 931. (/«rfe iV«es.) Sorghom aapenuB Av» 
ei Schuli. Sysi. 2.839. Andropogon ?.asp^ l^JL Crois. 1*^^ 
Avcna lii^ricaia Spreng. iV. Enid. 1. 246. (iesi4 Nees.) — ^ 
b. spei. 2|« 

3. P. GLANDtJLosA Neee ah Eeeinh. in Linnaea 7- 310. ^^ 
liiis involuio-sctaccis, glandnloso-viscosis; panicula trichotii! 
spiculis bifloris^ floribns caljce brevioribas^ basi pflosis; <^ 
lao valvnlae cxterioris dentibas setigeris ; aetis valvalam ae^ 
tibas;. a^ista calyoe dnplo longiore. Schrad. * DaBihwua f^ 
losa Schrad. An. ad Fhr. Cap. eect, 3.. mss* SckuU. Maai' ^ 
3S5* *— Cap. b. spcL 2{* — An huc Avena papillosa Sitd^ 
Fiora 1329. 2. 484 ? 

4. P. PALLESCENS Nees ah Esenh. in lAnnaea 7. 3l2. f* 
Ills involuio-filifomiibtts, supra margineque scabris, subpM 
vagiais villosis; panicnla tricbotottia; spicalis bifloris; floi^ 
csljrce bvevioribas^ subpiloris; corbllae valvnlae exterioris ^ 
bns failidis ; laciuiila interic^e setigera.; setis valfUla brevioriba 
arista caljco longipre. Schrad. Danthouia padlcscens ^tm 
An. ad ITor. Cap^ sed. 3. mss. SchuU. Mant. ,2. 386. Trtn. J 
6. /.64. Idm in Ad. Peirop. 1830. 1. 72. Avena paB»^ 
rAtin^. Ffor. Cap. ed. Schuii. 1. 117. — Cap. b. spei. 21* 

5. P. MACRANTHA Nees ah Esenh. in Linnaea 7. 312. F 
invohiio^filiformibus, supra scabris; panicola paiula; spiailtf 
floris; floribus caljbe iriplo brevioribus^^basi apiceqne hsj^ 
coroUae valvulae exterioris dcniibus setigeris) sctis valvula \ 
longioribus; arista caljce breviore. Schrad. Danthonia tas^ 
iha Schrad. Anal. ad Flor. Cap. sed. 3. mss. Schnii. Mv^ 
385. Trin. Ic. 6. /. 63. Idem tn Ad. Pdrop. 1830. 1- 
Avena macrocalycina Siend. im Fhra 1839/ 2. 482. n. 7$- "^ 
Cap. b. spei. GRAMINEAE juss. (Pentameris.) 317 

6. P' cimTiFOLiA Ne€9 ab Esenh. itt Linmaea 7. 313. Fo- 
ifl inrolaio-fififonnibiUy cunratis^ glabris; panicula spicacfonni; 
picalis bifloris;,floribiis calj-ce iriplo fel^ brevioribus, Tillosis; 
oroUae Talrnlae exterioris deniibos bifidi#; lacinnla inieriore 
etlgera.; setisvalrula sesqnilongioribus ; arisia calyce paulo lon- 
iore. Srhrad, Danthonia currifolia Schrad. Anal. ad Flor. Cap, 
Ki. 3. tMS. Schtdi. Manf. 2. 386. Trin. m Acf. Pefrop. 1830. 
. 70. Arena glomeraia Sieud. in Fhra 1829. 11. 483. n. So. 
esfe Nee$.) 

P) culmo altiore; panicola glomeraio-eompositay ramis 
basi nudis. Danthonia lirida Trhi. Ic. Gram. 5. i. 
50. Idem m Aci. Peirop. 1830. 1. 70. Ilolcus avena- 
ceus Thunh. Prod. 29. Ejued. Flor. Cap. ed. Schidi. 

1. 110. mUd. Spec. 4. 931 ? iiesie JVees.) Sorglium 
avenaceum Beauv. Agrosi. 131. Roem. ei Schulf. Sysf. 

2. 838 f Andropogon ? Thonbergii MCwUh. Gram. 1. 
166.^ 

- Cap. b. spei. 2^ 

7. P. 8TB1CTA Jfees oi Eaenh. kk Unnaea 7. 313* CnUno 
liisqne setaceis, strictis, glabris; panicnla angusta^ paiula; 
ttoilis 5-6-floris; floribus cal/ci subaequalibus, basi pilosis; 
Tollae valvnlae exierioris dentibus subbifidis; Iacini|la interiore 
ti^era; seiis Talvalam yix superaniibas; arisia calvce paulo 
Bgiore. Schrad. Danihonia siricia Schrad, AauA ad Ftor. Cap. 
tf' 3. mM. SchuU. Mani. 2. 383. Avcna hexaniha Sieud* in * 
bra 1829. 2. 487« ii* 87. (leeie Nees.) -^ €ap. b..spd. 2|. 

8. P. IHTOLUCIUTA Neee oh Eeenb. in Lbmaea 7* 310. Cnl- 
glabro;. foliis linearibus, snpra margineqne scalnisf panicnla 
'goftta^ contraeta; pcdiceliis barbatis; spicnlis siib4-floris.; flo* 
iQs ealjrce brevioribus, piiosis ; eoroUae TalTulae exierioris den^ 
nis setigeris; setis valvulam subaeqot^aiibns ; arista calyea 
nlo longiore. Schrad. Dantiionia inTolacraia Sdkrad. tn Schuli. 
ofd. 2. 383. Trin. tn Ad. Peirop. 1830. 1. 71. Avena inro- 
irraia Schrad. Anai. ad Fior. Cap. 2. in Goeii. Gd. An%. l. e. 

Cap. b. speL 2(« 

9. P. DisnCHoraTiiLA Neea ab Edenb.' tn Xtnnoea 7. 314. 
sucnla subcoarctaia, lanceolata; caljrcibns glabris^ corolia hilr- 
ta duplo longioribns; foliis approximatis, filiformi-snbnlatis, 
(tichis; Tagjnis striatiis, margine villoso-riliaiis. Xsftnw Dan- 
»nia disiiciiophjlla Lehm. PugOL 3. 41. •*- €ap. b« speL URALEPIS ifVTT. 

* 

Spiculae mulUflorae; flores duichi; soniinus tabescens. 
umae 2, membranaceaei subcarinatae, muticaey inaequales^ 
318 GRAMINEAE juss. (Uralepis.) 

■pioula plerumqtta breviores. Paleae % meiiibraiiaceae; 
rior trinervia, coneava, apice bifida, inter ladnias iDidicaiui' 
sta brevi subulata complanata reota instrucia) auperior bicail< 
uata. Stamina l-S. Ovarium stipitatum, glabrum. St}li 
terminales. Stigmata plumosa. Squamulae 2, membra 
apice truncato-rotundatae, glabrae. Caiyopsis oblonga, 
laevia, glabra, libera. GramiM plenmque repetUia. Jt 
mguita^ cartnata vel eoneoluia. Spieulae m apke cM rf 
eemosm vet paniculatdu diipoiUae* 

1. U. ARISTULATA Nuit. Gen. 1. 63 ef aJUL (o. f.) %fr^ 
^lf. Enid. 1. 245. Valvulis cal jda inaeqnalibua, obtusis, lacenH 

aubtrifioria ; dentibas lateralibiu valvulae corollinae extcnae a^ 
insis; arista brevissima. JYutt. Aira purpurea Muehleni*lkKr. 
85. (exd. eun. fVali. et EfUott., te^e SprengeL) — AmerioW 
realis. — Forsan mera U. purpureae varieias. (Nuti.) 

2. U. PURPURRA Nuit. Qen. 1. 62. Kunih. Gram. 1.31U 
67« Culmis caespitosisy ereciis vel geniculaio - adscendc&tiHj 
simplidbnSy 8einiiereti-.canaliculati8; nodis sericeo-baibatisiy 
liis planisy inierne pubemlis, exieme vaginisque scabinsdi 
spids axillaribus ierminaiibusque^ depauperaiia; vagiius ^bsH 
tis; spiculis 4hS-floris; nervis paleae utriusque serieeo-fiA 
Kth. Aira purpurea WaU. Carol 78. Pwreh, Flor. 1. 77. 9* 
Boi. U 152. Diplocea barliaia Ra/Sn. in Sittimany Am. M 
252. — Carolina. Q ? 

3. U. puix:»ELi«A tCunih. €franu 1. 108. Cnlmo 
foUis planis, aubulaiis» scabris; ligula pUosa; paoBieala r^ 
panperaia; spicnlis iribns snbsepiemfloris ; (^niis glabiis; l 
basi piloso-lanaiis. Triodia pnlcbella Jiiiiiii. el Kvmffu iVov. 
1. 155. I. 47. Koeleia puIcheUa Spreng. 8g$l. 1. 322. -* 
zioo* 2{« 

4. U. ATBNACRA ICuHih. Groim. 1. 108. Cnlmo repentfji^ 
Kis planis, exieme pUosis^ margine scabriuscnlis ; liguU cm 
panicula simplid, coarciaia ; spiculis snbsexfloris ; giumu M 
scabris; paleis basi lanaio-pilosis. Triodia avenacea Ueti^i 
Kunih. Nov. Gen. i. 156.- !• 48* Koelera avenaoea Spreng, ^ 
1. 332, — Mexicd. 2J. 

Spedes anomalae; palea inferiov apice ad uimmqQe laios < 

subulaio ancia; caryopsis exieme convexa^ iniefne snbcoD 

vel planiuscuia. (Tjucirtpis Beauv.y irrjrjMOJULf Nnit) 

5. U. CUPRRA Kunih. Gram.i. 108.313. 1. 68. PaniaiU 
fusa, secnnda; ramis subdivisis, spicaiis; spiculis lanceoIat<>' 
longis, 6*7-Qoris; corollae glnma exteriore ad nervos dli' 
Jacy^ Poa seslerioides JUtdLl^. 1. 68. Poa quinqnefidal^ 
Ftor. 1» 81. Triodia cuprea Jacq. Edog. Gram. 2. 21. '• GBAMINEAE jus& (Uralepls.) 319 

id«n9 qninqnefida Scivlt» Vomi^ 2« 333* TriciMpii norehot^ 
819 Beofw. Agrati. 77 1 Fesiiieii qOMlridena P^* Ehcfd. 
fL 2. 640. Poa- anmdinaoea Pebr. Encj^ n^f^ 4. 329. 
adsoiia poaefomiia NvlL Gen» 1» 70. Tricaspis caroliniaiui 
nir. Jgroei, L 15, /• 1(X Poa caenileacena ilficA. i«r&. Era- 
stis tricnapia Tnm. In .^e/* Peiropm 6« 1. 414* -^ America 
ealis. 2|f 

6« U. ? TIREN8. Spicae compoaiiao ramia airiciia; apica- 
tereiibna, adpresaia, altemia; culmo compreaaoy adacendenie 
jnisque glabris; foliia planis^ acabria* JVaet» Tridens rirena 
» a6 Eeemi. tn MaH. Brae. 2. 476. — Braailia. 2|i ? 

7. V. ? cAPENSis. Racemo composito; spicnlis oomprea- 
, altemis ; cnlmo snbancipitc , siricio ; foliis convolnio-filifor- 
108. Nees. Tridens capensis JVeee a^ Esenh. m lAmmam ?• 
L — Cap,. b. speL •— Similis praecedenti. (Nees.) 

Species dubiae* 

6. U. ? PAU.IDA KwUK Gram. 1. 108. Panicolae flacd- 
s nmis flexnosis; caljcibua qninqneflofis, pailidisy abbrevia- 
; oorollae basi nadae ralTa exieriore qninqaedeniaia; lignla 
lerta, lanceolaia. Syr. Triodia pallida ^S^irai^. JY. Enid. 1. 
i. J^juid. 8^ai. i. 330. Windsoria pallida JBdd^ InedL, Torr. 
E> — America borealis* 

9. U. ? AMBiQCA Kumih. Gtawi. l. 108. Panicala spicaia, 
lenie; spicis oraiis, crassis, sessililma, 5«6-floris; Talra exie* 
ft oorollae macronaia. EU. Poa ambigna EOioii. Boi. 1. 165. 
indsoria ambigaa Nvii. Gem. 1. 70. Tridens ambigna 8dM. 
nf* 2. 333. Tricospis caroliniana BeamthJ — Carolina, 
«gia. 2|. 

10. U. ? PUNCENS Sunih. Granu i. 108. Spica glomeraia, 
tta; spicalis sexfloris^ ieretibas, lanagmosis; foliis inrolniis, 
idiH. VahL Fesinca pnngens VahL ^mh. i. 10. I. 2. HlBd. 
fc. 1. 437. Fesinca mucronaia jFordir. Deecr. 22. «• ^A. Cor 
keca arabica S]^emg. S^. i. 348. -^ Arabia« 2|> 

TRIODIA anowK. 

Spicnlao nalliflorae. Glumae 2, aubaeqiialea. Paleae 2; 
Brior trldeiitata; dentibaa subaequalibiis; intermedio atricto. 
Dimulae 2. Ormmfyia perenma^ HgUmlaf haiUn Poae tel 
9lveae. Sfieulae pamicmlaiae. (Cliaract. gen. ox Brown.) 
le foisan Danthonia deeambena Ciind. (Brown.) 

1. T. PCJNGENS Brown. Prod. 1. 182. Panicula coarctaia, 
-^; ramis aliemiSy subsimplicibus ; spicnlis lanceolaiis, sub- 
^oris; perianihii TalTula exteriore infra medinm carina mar- 
libusqae lanaiis; foliis iiiTolatis, paieniibus^ pangcntibas; ts- ?•■ 320 GRAMINEAE wss. (Triodia.) 

glttifi inferioiilNii viscidis. Sr&wn. T. Viscida Hoaii. dSM 
a^. 2. 599. — Nora IloUandia. 

2. T. PROCERA Brwn. iVod. 1. 182. Panicoh eSasa;» 
mis tndivisis^ spicaiis; spienlis breriteT pedieellatis, 34-floiii 
glumis scabiinseiilisi perianthii valvnla exteriore cariiUL ^iM 

irioia, marginibus glabriascnlis ; folMs involntisy laxiusculu; cdii 
sericeo*barbato, Browti, — Nova Hollandia. 

3. T* PARViFLOiu Sroum. Prod. 1. 182. Panicob rStsn 
elongata ^ ramis indivisis, spicatis ; spicnlis linearibns, sttb64 
ris$ {>erianiiiii valvnla exteriore carina nnda, margiBilnu pslK» 
ceninlis; foliis involatu, laxinsculis; ligola lacen. £rm- 
Nova Hollandia. 

4. T. iiiCROSTACHTA Srown. Prod. 1. 182. PamcQbd» 
gata, smbeoarctata; ramis indivisis^ spicaiis ; spiculis subiziiinf 
glumis soabrfei; periantbii valvnia exteriore obtusa, hnnss» 
tridentata, carina marginibusque glabris; foiiis involntis; 
vaginae barbaio. Brown. — Nova HoUandia. 

5. T. IRRITANS Brown. Prod. 1. 182. Panicnla coiict^ 
spieulis imbricatis^ lanceoiatis; perianiliii valvola exicrioRli 
viHosa; foliis involntiS)' patulis^ rigidis, pungentibns. Bm»* 
Nova Hollandia. 

6. T. AMBIGVA Srown. Prod. 1. 183. Panicnla effma:* 
-mis semivertictllatM , indivisis^ spicaiis; spicnlis snbsessA 
linearibus, 6-10-floris; perianiliii valvula exieriore marjM 
•sericeis; interiore ciliata; Ibliis involutis; ligula lacera. iM 
— - Nova HoUandia, — « Yix genuina spedea ^ facie ^ 
•Poae, ^r.) 

POMMEREULLA timf. Wih. 

Spiculae svbsexflorae. Flores arcte imbricati; daoi 
riores unipdieacei, neutri, hermapliroditis (superioxibus) 
terminalis tabescens, Glumae duae, a fioribus remotae, 
inaequales; inferior lanceolata, concara, trinervia, mudca, 
branacoa, spicula paulo brevior; superior minuta, subulata. 
leae 2; inferior herbacea, concava, trinervia, apice quadri 
dorso aristata; lobis interioribus lanceolato-subulads, m" 
nato-ariatatis; exterioribus augoribus, alaefonnifcus, ovato- 
longis ; arista doraali, divarioata ; palea superior biearinata^ 
nervia, acutat diaphano-membranaoea. Squamulae 2, > 
cataoy membranaceae, glabrae. Stamina 3 (ex Roxb.) 
rium glabrum. Styli 2, terminales* Stigmata phimosa ( 
Roxb.). Caryopsis obovato-elliptica, externe oonvexiu^ 
inteme planiuscula, laevis, glabra, libera. Embryo fructa 
midio brevion Gramma repetUia; ramii ereetiif brevHuh 
iiosii. FoUa disticha, Sptcae termmaki^ eoi^anaii ^ ^ GRAMINEAE luaSw (PaniniereQlla.) 321 

I folio spatki/brm mvalutae. Spiemiae 4e$nlei^ tvrlinatae, 
^ieatiei* Ghmme.pernetentes^ Affinb DoBthoniaa et Trio*. 
e. • 

1. P. CoKNiToPiAE Linn.Nov. Gen.Cfram.3l. J^ad. SuppL 
!. Vuhl, Enum. 2, 393. Moxt. Corom. 2. 17. i. 131. EJusd^ 
r. Ind. 1. 332. Boih. ]Vov. Spec» 33. Ktmih. in Arm. dliUi» 
. (onaL floT. el jrttd.') Spica basi obTallaia folio ^paihaefor-* 
; spiciibfl arterois ; floscnlis bermapbrodiiis ; caljrce Biido. JHoih^ 
India orienialis, 

2. P. lioNOECA BoiiLmse. WHUU in Ad. om. nai. cur. Be- 
4. 219. Koenig. in Natmf. 23. 209. Qmd. Sysi. Veg. 1. 123. 

th, JXov. iSptfc.}fo3. Racemo secdndo^ iiadoj demnm redinaip) 
izonialij spicnlis monoecis) calyce sirigoso* Roih* — ludia 
entalis. 

X. FESTUCACEAE. Sptealae miiltiflorae (rarios pan- 
lone). Gliunae ei paleae doae, membranaceo-berbaoeae, ra-» 
«coriaoeae; bamm inferior plemmqne aristaia; arisia band 
ia« Inflorescentia panicniaia, pands exeepiis. * 

SESLERIA AADUtn* 

Spicnlae 2-6-florae, distichae* Glomae % membranaeeae^ 
ticae, rariua muGronatae, inaequales. Paleae 2, membra- 
^e; inferior carinAt% aristato-nMieronata) interdnm 3-5« 
itati^ dentibns mncronatis; palea snperior bieariiiata, iqiioe 
da. Stamina 3. Ovarium glabnim, rlffissime 0sk Sesle- 
eloDgata) apice pilosum. Styli 2, breTes. Stigmata lon- 
lima, plumosa; pilis simplidbus. Squamulae 2^ integrae 
2-5-fidae. Caryopsis oblonga, externe convexay inteme 
DiaBcula, glabra (interdum apice pilosal)^ libera. Gr»^ 
10 eaeepiioea. CulnU eimplieee» Fetia phma^ interdum 
iformia. Spieae eimpUcee^ globoeae^ oilongae vel linea- 
'9 con/hrtaey ad baeim interdum braeteatae; rhachi inarti- 
^cta. Genus proximum PoiS) praedertim sectioiu primae 
' Sesleriam disticham* 

1) Speeies genninae« 

1. S. CAEfim.EA Arduin. Spec. 2. 18. i. 6. ^. 3-S. Smiih. 
i^. 1.94. Hod. Gram. 2. 69. f. 98. En^.. Boi. 1. 1613. Flor. 
M. i. 1506. Meri. ei Koch. Germ» 1. 626. Spica oTali-oblonga, 
tsecnnda; spicnlis bi-irifloris; palea inferiore 3-, rarius 5-ari* 
ia; arisiis gluma brevioribns ; foliis linearibns. Meri» et Koch. 
nosums caeralens Unn. Spec. 106. IVittd. Spec. 1. 414« Jacq. 
i* 21. Aira varia Jacq. Vind. 15« '-** Europa. 2{. 
CuNTH. Stxors. I. [ 2^ ] 322 GRAMINEAE; iiJl^. (Sesleria.) 

2. S. ALBA SOih: Qraee. 1. f. 72. BMh. JPro<l.l.S2. Spica 
oTaio-oblonga^ imbricaia; bracieis- idieniig ; paiafis •lifrioriba 
lanceolaiia, acuiis, indivisis. SmUh. — Prope pagnm Bcl^ni \ 

— Aflinis S. caeruleae (Smiili.); haud diversa* (BertoL) 

3. S. PHLEOIDES Bieb. ined. Sieven m JRoem. ei SM-Sifi 
2. 604. Bieb. Flor. 9upfl. 64. Spica ovaia; foliis planifl; ipi» 
lis subbifloris ; corollae gluma exieriore subbicuspidata^ ioteriffn 
bicuspidaia. Sieven. — Caucasus orienialis. — Proxima S. at 
ruleae. (Bieb.) 

4. S. CYLINDRICA Cand. Syu 134. ^fusd. GaH nqtpL 2% 
Spica densa, cjHndrica^ elon^ia; foliis acutissimis. Cmi & 
caerulea |9 Cand. GaU, H. 1647* Cjnosurus cylindrinis M 
AddU. Flor. Pedem. 86. Ejued. OU. 12. Sesleria argeDtaSsi 
Boi. Efru^c. i. 68. Koeleria caerulea Ten. JF7or. Neap^FrU 
Sesleria pallescens HarinK — Gallia meridionalis, Italia. t 

5. S. TEN UIFOLIA Schrod. Germ. 1 • 272. i. 6. f. 4. M ^ 
Koeh. Gerwk. 1« 625. Spica cjlindracea; spiculis stibirifloris;^»' 
lea inferiore 3-5-arisiaia; foUis seiaceis. Meri. ei Koch. S.j» 
cifolia Sujffren. in Hosi* Gram» 4. t. 22. Aira jundrolia Wi 
S. inierrupia J^it. {fide ReiehnA. Fhr. msurs. 140 \) — bn 
Dalmaiia* 2|t 

6. S. sphaerocepbaUl Ardaim. Spee. 2. 20. i. 1. U 
Grenn. 2. i. 99. MeH. ei Koch. Germ. 1. 628. Spica snbFote^ 
spiculis subirifioris; palea inferiore uniarisiata. Merl. ei SA 

a) caerulescens. S. sphaerocephala Ard. Hoei. ^^ 

surus sphaerocmhalQs Jacq. Ic. 1. i. 20. IFtflcL Sja 

i. 414. 
p) albida. Cjnosums sphaerocephalus IToe!. Grcm, ^ 

Hoffm. Germ. ed. 2. 49. Seaima leucocepbala Cni' 

GaB. 3. 76. 

— Camiolia, Carinihia, Comitaius Tvrolensis ei Salisborf?!') 

7. S. TERELLA Hosi. €hram. 2. 71. #. 100. Schrad. Gef%^ 
275. Meri. H Koch. Germ. i. 628. Spica ovata; spicnlis \i^ 
ris; palea inferiore 5-aristaia; arisiis gluma longioribas. 3M 
ei Koch»^ Cjnosufns ovains Hsppe, Grem. n. 6. Cjnosorns * 
crocephalns Hoffm. Genn. ed. 2. 49. (excL Wuif.) Cjnosiii^ 
capiiaius Wuif. ined. Psilaihera ienella lAnk. HoH. 1. 12 
Carinihia, Tjrolis, Salisburgia, Mons Cenisii. 2|t 

8. S. ECHLVATA Lenn. Itt. n. 1097. i. 47. /. 2. 
erecio, snperae nndo; spiciilis iemuiMdibQs^ sessilibns, in 
tulum coQgesiis; involocro sqnamoso. JDea/'. Dacijlis p 
S<AreL Gram. 2. 42. #. 27. /. 1. Hee/. JFTbr. AiL i. 50. /. 1 
Koeleria pungens Spreng. Pug. 2. 21. Calotheca pungens Spra§ 
Sf8i. 1. 348. — Barbaria. Q 

9. S. ELOXGATA HoKi. Gmm. 2. 69. i. 97. Sd^rad. Gft^ 
1. 27a MeH. ei Koch. Germ. 1. 624. Spica cjlindnc«a« M 
^ia; spicnlis suhtrifloris; palea inferiore 3-5-arisiata ; foliis ^ 
aearihsa; ladice aioloaifen. Aira alba Huif. Phknm aoiii«* 


GR/lMINEAE njss. (Seslma.) 323 

lale Scop. Cdm. ni 80. Sifsleria nlticla Tenore in heih. Deleee. ? 
- biria, Hehreiia. 2|< -* OFarinin apice pilosnm. 

10. S. RI6IDA Uewffd tn i{etdb€ii&. Flwr. excure. 140'. Thjrso 
rato; spicnlis bi-trifloria^ bracieola exteriore ariaiata, 2-4-den- 
aia; foliia linearibns, omnino t^omplicatia , rigide anblignosis, 
almum excedentibns^ aequilatia. Meicheaim — Banatua* 2|« — 
leichenbach poat S. eloDgataih poanit» 

2) Spedea anonalae.. 

11. S. DunCHA Para. Syn. I» 72. Merii ei Kaeh. Germ. 1. 
27* Spica ovata^ diaticiia; apicnlia 3r&-floris; palea inferidve 
latica^ snbmucronata; foliis filiformibns. Meri. ei Koch. Poa 
isticha Wu(f. m Jacq. Muc. 2. 24. Jacq. /c 1. #. 19. IViUd. 
pec. 1. 400. Hoei. Gram. 2. /. 76. Schrad. Germ. 1. 307. Poa 
^slerioides Att. Peiem. n. 2208. /. 91. /. 1. Cynosums disti- 
bns tiorffm. Germ. 2. 49. Sesleria locnstis S-floris , distichis, 
aljee tridentato. UatL Ude. n. 1447. Oreodiloa disticha XtnJb. 
forf. 1. 44. — Stjria, Carinthia, Comitatns Tyrolensis, Salis- 
nrgia. 2(. 

12. S. DUl^A Kmdh. Gram. 1. 110. Panicnia secnnda, co- 
'ctaia, rigida; spicnlis oblongis, obtusis, 3-S-floris; floribns 
srrosis, obtusis, emarginatis; radice fibrosa. Meri. ei Koch. 
fta dnra Scop. Cam. n. 101. Roih. Germ. 2. 1. 121. Uoei. Gram. 

(. 73. Schrad. Germ. 1. 284. Meri. ei Koch. Germ. 1. S92. 
^. tn Aci. Peirop. 6. 1.-391. CTnosnms dnms Xrtnn. Spec. 
S. Ptdl. PaL n.100. i. I./.I. WiUd Spec. 1. 413. Elansine 
ira Lam. IJL n. 1127. Gand. Agroei. 1. 1S6. Festnca dura 
t& Bdph. 2. 94. Sderochloa dnra Beaw. Agrod. 98. Roem. 
SckvU, Sysl. 2. 698. — Europa, Cancaaus. 

3) Species dnbiae* 

13. S. AI.mCA!<(8 KUaib. xn Schvii. Ausir. 1. 216. jRoem. d 
^uU. Syei. 2. 604. Racemo spicato, oblongo - orato , ebrac- 
kio; rah^nllitf calrcinis orato-lanceolatis ; arista brevissima* 
htJi. — Montes Carpathi. 2|, 

14. S. NITIDA Tenore, Prod. Fhr. Weap. 10. Spica orata; 
Hmlis 4-floris, nitidis, mncronaiis; corollis caeraleis; foliis ra- 
lantibusy obinsiSy glabris, caulinis breYioribus. Tenore. — lia- 

• 2J. — Haud dirersa a S. elongaia? (tesie specim. in herb. 
tless.) 

15. S. MuncA Badaro m C^^tom. d. FU. 1824. 7. 363. Pa- 
nla paudflora; perigoniomm aristis brerissimis^ inierai glu- 
i exteriore glabra, lucida, rix apice dilaiaia. Jlad. — Mous 

• Calloceri rallis Albingannensis. 

16. S. ? DACTTLoiDES NuH. Gen, 1. 65. Culmo seiaceo, 
ioso; foliis planis^ breribus, subulaiis, snbpilosis; ligula bar- 
(a; spiculis 2-3, rarifloris; floribus biserialibus in riiachi uni- 
erali; calydbns pleramque bifloris corollisque acnminatis, in- m^ GRAMINE4E jjjs^ (yem) 

iegrUi*, J^vit Ba|bUi8 Hf^fine^» ,''r- Ad Misauri. — Alfinis 
Aiheropogoni ei ]>acijUcU, diQcri.^i Seslenis corolU apice inte- 
gra. (NutL) .. 

* * * ' ■ • 

POA M^sy. 

Spicolae bi-multifloriie ; spiculis disticbis. Glumae 2, ma- 
ticae. Paleae 2y membranaceae, muticae; inferior carinala, 
rarius dorflo concara et eubooriace^; superior bicarinata. 
StamiuB plenuBquet 3. Ovarfum glahvum. Styli 2. Stigmata 
|>fannosa; piUs simpUdbus, argute serratn-deiitienlatiBr Squa- 
innlae 2, bifidae vel integrae^ glabrac.- Carjopsis glabro, li- 
bera, rarissime t}n Poa augustifoUa) paleae supcriori adhae- 
rens* GranUna foUU pkmui dpiculU pcdiceUatUy pmc^ 
latisj rarim raeemons^ interdum se9$ili6usy spicaiis; pot^ 
culie con^racHe vel d^ffune; floribm inierdum dioeeit* 1) Species genninae. 

a) Splculae muliiflorae, compressae, spicato-racemosae; pal'^ 
infcnor coriacea^ muliinervia, dorso haud cirinata, ncnria laoi 

prominentibus^ marginc membranacca. 

1. P. LrrTORALiis Gouan, Monsp. HO. VahL Symh. 2.19' 
Lam. lU. L AS.f. 5. JTocA. e/ Mert. Germ. 1. 594. Spici codh 
posiia, inierrupia^ folua rigidia^ involutis. Koch. ei Mtrt, F^ 
siuca UiioraUs Sihih. Graec. 1. /.80* DacijUs UiioraUs WM* 
Spec. 1. 408. Host. Gram. 4. /.28. Dacijiis mariiima Schrci 
Germ. 1. 313. i. 6. f l. Daciylis disiichophjUa BrignoUy fat^- 
ForofuL 16. Poa pungens Bieb. Flor. 1. 65. Agrosiis pnn^DS 
PaU. Poa iuneiana Spreng. Pugitt. 1.201 DaciyUs repens Daf» 
AiL 1. 79. i. 15. (ieei. Meri. ei Xbch.) Poa repens Bieb. Tr^ 
iicnm snpinnm Schrank. m Aci. Baiisb. 1818. 162. (ex Bii) 
— Europa ausiralis, Sibiria, Airica boreaUs. 2^ •» Palea inf^ 
rior subnoYemnervia, dorso non carinata. 

2. P. SBnTHli Kunih^ Gram. 1. 111. Siolonibns repcnti- 
bus $ foiiis omnibus planis, . laxis ; panicula spicaia, basi iot^^r- 
rupia. Link. DaciyUs fasciculaia C Snuih. Dacijlis Smitlui 
Lkik. tn Buch. Can. Ins. 139. — Insulae Fortunaiae. — Valde 
similis praecedenii» 

3. P. BREVIFOLIA Ktmih. Grum, 1« 111. Repens; ravosa; 
folus brevibus; capiiuUs subglobosis, composiiis e spicis iiibas 
secundis; caljcibus acuiisy 6-12-floris; corolUs piiosis, acQtii* 
Roxb. DacijUs brevifoUa Koenig. WiUd^ Spec. \. 410. {Fl^- 
I. 189. /. 3,) Wm. ki Ad. anuc. nai. cur. Beroi. 2. 1799 
115. Boxb. Hor.ind. 1.342. DacijUs lagopodioides iCinn. iKfon/. 
33. (Burm. Ind. i. 10. /1 1 ?) Koeleria brevifoUa Spreng. V' 
1. 332. Aeluropus laevis Trin. Fund. 143. — Olalabaria. ^ I • I « • GRAMINEAE juss. (Poa.) 325 

4. P. hkGOPomOWEH' IRinlh. Gram, i. %i\. Repens; foliis 
^(Hs, «pice spinescentibas; ciipUiilis globosis; caljcibus 6-8- 
oris coroHis^e pilosis^ antJbcris c^eroleis. Roxh^ Daciylis la- 
opodioides Burm. Ind. 28. t 12./. 2. Lmii. Mant. 557. FTtW. 
pec 1. 410. Idem m Act. nai. cur. Berol. 2. 1799. 114. 
toii. Fhr. Ind. 1. 342. Kocleria lagopodioides Pan%. Ideen 
prtng. Syti. 1. 332. Sesleria lagopodioides TSpreng. Pug. 2. 22. 

- Malabaria. 2|. — Schulies (Ma$ii. 2. 351.) buc dudt Dactj- 
ilem brerifoliaiii Roxb. 

5. P. Di8Ticiroi>HTLt4 Brown. Prod. 1. 182. Spica race- 
losa, ae^pallj paudflora; spiculis snblO-floris; foliis bifariis^ ^ 
iToIoiis; Ta^nis ijnbricatisi cnloio i^amoso; periantbii ralrula 
ileriore muHinervia. Brown, Unlola disiicbopbjlla LahUJt. Nov. 
ML 1. 21. f.24. Foa paradoxsi Boetn. ei Sthv». Sysi. 2. 569. 

- Nora HoHandia. 

6. P.manAVxn Kmih. Gram. 1. 111 ei 2. 533. /.181. Cul- 
Bis caespltosisy basi* fasciculato -ramosis , ri^dicantibns ; ramis 
THiky siinplidbus, rigidis; foliis disticbis, linearlbus, supcme 
miroliito-siibalatls, glauccscentibds^ rij^dis, intcme mafgineque 
cabriasculis, cxtemo raginisque glabris ; panictilis masciilis sim- 
lictbas, eonfertis, racemiformibns ; spiculu orato-oblongis, com- 
rtsrisy 12-l4-floris, glabris; floribns imberi>ibas; paJea infe- 
>ore sab9-iierTia. Kih. Fesiuca disticbopbjlla ilflcA. Fhr. 1. 
iPursh. Fhr. 1. 84. Festuca triticea Lam. 10. 1. 190. (iesi. 
^vih. ei herb: Desf.) Uniola spicata Linn. Bpee. 104. Wmd. 
K 1. 406. (/esfe Ptcr«A.) NeeeahEaenh. in Mari. Bras. 1.488. 
^rm. Ifi Ad. Pefrop. 6. 1. 359. Briza spicata Lam. Encyd. 1« 
65. (teete sjffi. Linn.) ITniola disticbopbjlla Roem. ei SchuU. 
'f. 2. 596. Foa sabulata Bosc. <n herh. Veni. Distichlis ma- 
Hima et nodosa Bafin. Brizopbyllum siculam rar. americana 
<dUr. JGforf. t. 160. — America borealia, Chili, JHontevideo. 2|< 

- Hinc F. littorali, inde F. prosiratae proxlma. presl buc du- 

t Poam bromoidem VahL et Foam tbalas^iicam Humb.' d Klh. ' 

7. F. 8C0PARIA Jrun/A. ^m. 2. 535^ i. 183. •Culmis fascicu- 
to-ramosissimis; raimis snbiastigiiitis^ fo^osis; foliis anguste 
learibus^ conTolato-setaceis^ acoiato-pungentfbas^ rigidis vagi- 
sqoe glabris ; spicalis femineis 3-5, raceinosifl, oblongis', acu- 
S compressis^ 5-6-floris, glabris; floribus imberbibus; palea 
reriore sabllnervia. Kih, Uniola scoparia Nees al Esenh. tn 
frh. Beg. Berd. Vniola sptcata Nees ab Esenb^ m Marl. Bras. 

488. (exd. «2^*) — HonteTideo. 

8. F. ? aessiLiFXoiu KuniK Gras^^ 1. 111. Spids simpK- 
(rimis; 'spiculis sessilibas, ipinimis, distantibas, paudfloris; 
nniis andnato-sabacutls. Potr. Vniola sessiliflora Poir. Enr 
d. 8. 185. — CaroKua. -^' AfBnis Foae Micbauxii. (Foir.) 

9. F. CARI5ATA Poir. *Enc%fd. $. 86. Fanioula brevi, sub- 
Snsa; valTnlis compressis, dorso carinatis; foliis disticbis, brc- 326 GRAMINEAE juss. (Poa.) 

Tibu^y acniis) calmQ repenie. Poir, — Portorico. — Affinis 
Poae litioralL (Poir.) Nees ad Poani reptantem Mich dodi. 

10. P. PROSTRATA Afni^. ei Ktmih Nov. Gen. 1. 157. KualL 
Gram. 2. 461 . !• 1 44. Cnlmis ramosis^ prostratif^ repentibns ; ramu 
adscendeutibas^ simplicibus ; foliis hnearibus, sulcaiis, ^lauces- 
centi-viridibus Taginisque glabris Tel exierne pilosinsculu ; spi- 
culis 5-7 in apice ramorum racemo^im disposiiis, oUongis, 4- 
l4-florisy glabris; floribus dioecis; pale^ inferibre 6-9-nerTia; 
superiore longiore, arcuaio • adscendente ; fructu oblique orato, 
laevi. Kth. Megasiachya prostraia Romm et SchvU. ,Sy9i. 2. 590. 
P. arenaria WUld. in Spreng. Sifst. 1. 342. — NoTa Andaliuia, 
Chili. 2J- . 

tl. P. THALASSICA Humh. et Kunih, Nov, Gen, 1. 15 1. 
K^nth» Gram. 1. 337. 1 81. 82. Culmis ramosis,. prosiraiia, repaii- 
biis; foliis planis, margine scabrisi disticbis; apica fasdodiita) 
oblonga; spiculis linearibus, multifloris ; .floribus dioocis^ gbmis 
paleisque glabriusiculis ; inferiore longiore , novemnerria. Kik 
Megastachja ihalassica Boem. et Schuli Syst* 2. B9(X. Vm\i 
ihalassica Trin* t» Act» Pdrop. .6* 1. 359. — - Peruvifi, Chili. 2^ 

— Palea iuferior dorso haud carinata» , 

Species dubiae hujus sectionis» 

• 

12. P. PRESLEI. Culmp repentei ramoso^ Taginis foliia^ 
canaliculatis pilosis; spica erecta, secunda; spiculis lanceoUtiii 
6-&-floris; paleis inferioribus acutis, muticis, nervo inedio scs- 
bris. Preat, Brizopjrum pilosum PreeL <n JReL Haenk. t. 2^30. 

— Acapulco. 2j« — Habiiu conTenit cum Tritico mariiimo Uv»' 
(Presl.) 

13. P. BOBEALIS. Culmo erecio, subramoso, compr^ssoTi- 
ginisque glabris; foliis ptanis| innovaiionum disiichisy seabris; 
panicula secunda, spicaeformiy simpiicissima| erecta;spi^ilb U^ 
ceolaiisy sublO-floris; glumis inaequalibus palcisque iufcrioribiu 
Q-nerviisy glaberrimis^ superiorcs aequantibus. PresL Brizopr- 
rum borcale Presl. in Rel. Haenk. 1. 280. — Sinus KootU 
2|. ? — Ilabitus quodapimodo Brizopyri sicuIL (Presl.) 

14. P. CALYCINA. Culmis erectis, vaginis foliisqne codto- 
luiis glabris; pauicula ercctay contracta, subspicacfornu ; rhachu 
ramis pediccllisque scabris; spiculis biflorisf glumis florcs sH' 
perantibusy aequilongis, irinerviis, acutis; palca infcriore obto- 
siuscula. Preel, Brizopyrum caljcinum Pre»/. tit JReL JJaenk* !• 
281. — Patria? 0. . , 

15. P. SUBSPICATA. Culmo adsccndonie, con|presso; foHi^ 
planis vaginisque glabris; panicula erecia^ contracta, spicarfor- 
mi; glumis palcisque carinatis, ^vatis, aoutis, unineniis, neryo 
palearum piloso; arista brevissima. Preal. Brizopymm subjp'- 

«caium PresL in Rel, Uaenk. 1. 281,. — Pcruvia ? 2J- — 1*«^* 
hujus speciei ambiguus. (Presl.) GRAMINEAE juss. (Poa.) 327 

}) Splcnhe panicnlaiaey plcramque qitlnqae-muUiflorae^ eom- 
)ressac$ rbachis flexnosa; palca infcrior compresso-carinata, ie- 
iQiter membranaccay trinervia; supcrior bicarinata, diuiius per- 
istens; carinis plerumque ciliatis; caryopsis plane liberay cum 
palca inreriore decidua. (RRJiGn.oSTi8 Auct.} 

16. P. BBIZ0IOB8 Ltnn. SuppL 110. (^/»re«^. tn Ad. P#- 
rop. 2. 1810. 303. /. 10 7) Culmo compresso; foliis vagina- 
QSique ore pilosis; panicula f^intracta^ aeqnali; spiculis ora- 
is, snboctofloris, glabrisf floribus basi liberis. Briza capensia 
nimi. Prod. 21. J^u^J. Flor.JJap. 1. 219. Wm. Spee. 1. 404. 
lcgasUcbya brizoides Hoeni. ei SchuU. S^. 2. 293« Eragrostis 
apensis THh. tn Aci. Peirop. 6. 1. 400. Nees ab Eunh. m iMir 
«M 7. 326. — Cap. b. spci. 2(. 

17. P. BiFARU VM. Stfmh. 2. 19. Wmd. Spee. 1. 400. 
l(^. FUm. Jnd. 1. 333. Kvnih. Gram. i. 335. i. 80. Glabia; cnU 
nis eieclis, si|nplic|bu8^ graciiibus; fpliis carinato - complicatis^ 
^P^^ ^uoes^ntibus ; vaginia carinatis; spica simplici^ unila» 
«nli-disticba; apiculis sessiiibus, alternis, lineari-lanceolatis, 
oBipressis; inferioribus 4-11-floris; superioribus 15-17*flori8. 
^A. ^ India oricntaiis. — €um sequente conjungit Trinins. 

18. P. coBOMANDEUANA iio/A. Nov. Spec. 70. {Piukn. Mani. 
3* /. 417. /. 1.) Spicae laxae sccundae spiculis alternis^ disti« 
iis, sossilibns in rbacbis foyeisy lanccolatis, nitidis, compresso« 
bnis, i9u)iifloris9 inferioribus remotioribuS) superioribus ap- 
Mxiaiatis et b^i^ paro 8.ejc«ndis ; foliis setaceis. J^olA. 'Eragro^ 
» coromandeliana Trin. tn Ad. Peirop. 6. 1. 415. {exci. e%fn. 
M) — Cororaanidciia. — Proxima P. bifariae Vuhl. (Roib.) 

19. P. CYM08tJBOlDE8 Rei%. Obe. 4. 20. VahL Symb. 3. 10. 
yU Spec. 1. 393. JMUe, Aegypi. 22. i. 10. /. 3. Boxb. Flor. 
1^.1. 334. Glabra; stricta; 1-3-pedalis; folus longis, acutis'; 
Miicola sirieia^ subcylindrica ; ramis horizonialibus ; spiculis 
Tcudcniibnsy 6-12-floris. Roxb. Uuiola bipinnata lAnn. Spee. 
)^* Briza bipinnata JUnm. Sjfei. JKai. 10. 875. maed. Amoen. 
cad. 4. 450.' Eragrosiis cynosuroides JRoefn. el SchtUi. Sysi. 

^77. Trm. *n Ad. Peirop, 6. 1. 415. Cynosurus durus 
^<^'. Descr. 71« (iede Deiite.} — Aegjptns, India orientalis. — 
b eoBsisteutiam paleao inferioris subcoriaceam parum ad prae- 
«ieniem seciionem speciat. 

20. P. PA8TOEX8I8 Jiumb. ei Kunih. Nov. Gen. 1. 160. Kunih. 
niin. 2. 462. i. 145. Culmis caespiiosis, basi repentibus, ereciisy 
ttpHdbus Taginisque compressis; foliis inicme margineque sca- 
nttKulis; panicula ramosa, coarclaia« spicaeformi, siricia; ra- 
»* brevibos rhacbiqne glabris; spiculis oblongis, subquinque- 
orU; paiea infcrjore longiorcy triiiervia* Kih. JMegasiacbjra pa- 
<o«nsis Roem. d Schtdi. Syd. 2. 587. — Nova Granaia. Tf. 

, ^l. p. TENAX Ihunb. d Kunlh. Nov. Oen. U 160. t. 692. 
'tt^is ereaisy «bnpUcibus ; folii» convolniis (?), scabris \ vaginis 32S GRAMIN^AB luss. (Poa.) 

glabm; p^iniciila raiqo^a^ co^rctata, Feri{<nllata ) rsiiii)s riMdiiipie 
8cu]^l)ri«; spicuHs oblon^s, subaepicmfloris ; glamis dorso sca- 
bris; palea inferioro longiore, trinervia. ICihm IHegastadiya ie- 
n^x Roem. ei Schnli. Sysi. %. 587. — Quiio. 2}« 

22« P.' ATUREi^TO V^mlb. el Kunih. JVov. Gen. i. 161. Col- 
mis erectis, ramosis ; foliis inteme scabris, exteme, Taginis, t)»- 
ebi ligula^ue glabris; panicula ramosai verticillata , coarctatf 
spicaeformi ; ramis ahbreYiatis, scabris ; spiculis oblongis, 9-11- 
floris ; palea infcriore majore, trinerria. Kih. Megastaehja atn- 
rensis Roem. ei SchtMU. Swtt. 2. 587. ~ Orinoco. 2\, 

23. P. ACUTIFLORA Humh. tH Kanih. iVov. Qen. 1. 161. Cn]- 
mis cvectis, ramosis; foliis interae scabriuscnlis,' exterae, riiirU 
Taglnisque glabris ; panicula ramosa, patula, striota ; ramis aK- 
breviaiis, scabris; spiculis oblongis^ sepiemfloris; palca iDferiofe 
longiore, acurainata, trinenria. Ji^A. Megastacbya acutiflora AoeM. 
ei SchuU. Sysf. 2. 588. Eragrosiis aoutiflora Neee ah Euih. im 
Mafi.Braa^ 2. 501. Pred. m Rd. Baenk. 1. 277- Trin. tn M 
Peirop. 6. 1. 411. — Notia Granata) Panama, Bnsilia. 2|i 

24. P. WAHOWEN8Y8. Pauiculae vel jubae deiisissimae n- 
diis Terticillails solitariisque, simplioinscuUs , a basi florifenn 
axillis barbatis; spiculis subsessilibus, ellipiico-«linearibusy 7-lS> 
floris; floribns laneeoiaiis (interilnm caudulato-muoronaib), £- 
stincte taerrosis; valTula superiore param breviorc, aerrvliii; 
foliis involutis^ subulaip-aitenaaiis (longissimis); ligiila &^ 
barbata. Trin. Eragrostis wabowensis fWiu <n Ad. Petrof^ tv 
1. 412. -^ Insuk Wabn, — Yideiur afEinis P» aturanvi etacs- 
tiflorae Bumb. ei Kth. (Trin.) ' 

25. P. SQUAMATA Lam. lU. 1. 185. Polr. Enc^. 5. ^ 
Panicnlis plurimis^ remotis; spieniis lineari-lanceolaiia, fobt» 
floris; ooroUaram Talvulis interioribus persisteniibas, 
Sierra Leona ? — An Poa prolifera Sw. I (Lam.) 

26. P. psAmmodbb. Paniculae eiongatae laxae nntaBib n- 
diis soUtariis^ aliis a 1>asi, aliis longe snpra basim eoinposiiii| 
axilUs nudis; spicuUs sessilibuSy angasio - Unearibus, 12-lS-ll^ 
ris;'floribns oratis^ acuiis, disiincie nerrosis; Talvula snpciK* 
parani breviorei senrulata; foliis inToIuiiSy rigidis, glabris; I 
gula dliari, eberbl. 9Vi«. Eragrastis psammodes 9Wti. m M 
Peirop. 6. 1 • 400. — BrasiUa. •— An Poa squamaia Xoni. } A^ 
siani culmns superae ieres^ nec angulosua, vadii scabri^ nec ia< 
Tissimi. (Trin.) 

27. P. PATlTLA i!ltfiii&. H Kunih. Nop. Gen. 1. 158. CDln 
simpUcibns^ ereciis; foliis Taginisque glabris; panirula rainof 
paientissima; ramis alterais rbaebique scabris; spicttiia obM 
gis, quinqucfloris; palea inferiore paulo majore, iriDerria. Al 
Mcga^iacbja painla Roem. et Schult. Sfst. 2. 585, — <)uite. \ 
— Nees ad P, mexicanam duoii. 

28. P. MTGRiCANB Uumh. et Knnlh. ifon, Gen. 1, 169. M^ 
Gtnm. 2. 46S> i. H6. Culmia oaespiioaiS| erfciis ei ptocuBilies* GRAMINEAE luss. (PoaO 329 

Imfl, nmoflis; fo^ planfs, interne scabriascQlu ; yagiiiis rhadii- 
qne ^bris; paiucDla Tamoaa, stricta, oblonga; ramis sparsis, 
flCibris, paiulis; spicoiis oblongis, S-7'floris, glabris, riolascenii- 
riridibiis; palea infcriore longiore, trinerria, carina snpeme sca- 
briuflciila. Kih. Megasiacbja nigricans lloeiii. H SckuU. Syst. 2. 
586. -- Qniio. 2]. 

29. P. TiaESCENS. Cnlmo erecio^ iereii, basi ramoso, svb- 
procmnlienie^ glabro; raginis pflosis; lignla brerissima; fbliis 
Bcabris; panicvla erecia, patenie, aliemaiim ramosa, composiia; 
rfaacbi ramisqne scabris ; spiculis linearibns^ 8-floris ; glmnis nni- 
nerriis, nerro scabris; paleis inferioribns oraiis, obtusis, pnbea- 
centibas^ trinerriis; superioribns carinis dliaiis, obinsis. Prefll. 
Eragrostis rirescens PresL tn Bd. Bdenk. 1. 277- — Ohili. Q 
— Yslde affinis P. nigricanii, nisi ejus Tarieias. (Presl.) 

30. P. HoNTUFARi Ifiimb. d Kvmih. Nov. Gen. 1. 159. Onl- 
no erecioy ramoso; foliis, vaginis rliacbique glabris; ligula ci- 
^U; pamcula ramosa, snbTeriiciiiaia^ coarciaia; ramis scabris; 
spiddis iineari-ianceolaiis, subsepiemfloris; palea inferiore ma- 
jore, irinenia. Kih. Megasiaehja Blontafari Roem. ei SehiK. 
V. 2. 586. — Quito. 2|. 

31. P. Olhedi Bumh. ei Kuidh. Nov. Gen. 1. 159. Onl- 
iBis ereciis, simplidbus; foliis conTolntis (?), scabris; vaginis in-. 
ferioribus pilosis; panicnla ramosa, patnla; ramis aliemis^ fle- 
noflisy scabris; rhacbi glabra; spicnlis oblongo-Iinearibus, sub- 
■exfloris; palea inferiore majore, uninerria. Kih. Megasiachya 
Olaiedi Hoem* H SehuU. Syet. 2. 586. — Peravia. 2{. — Alfi- 
bU P. Montnfari, 

32. P. PBcnriNACBA 3Bch. Flor. 1. 69. Fi^sft. Plor. 1. 81. 
'uiicnla laxa^ patnla, erecia; spiculis Un^aribus, 10-floris; rba- 
<U defloraia Tahmlis- flosculoram interioribus persisieniibns pec- 
^ta; floribus oTatis, acuminatis, trinerribusi Taginaram collo 
ttillisque paniculae pflosis ; foliis culmoque ereeto glabris. PNrsJL 
"^ Araerica borealis. © — Eadem ac P. pilosa, (Link.) 

33. P. FII.OSA Lbm. Spec. 100. FFtttdL Spee. 1. 391. Bosi. 
Cram, 2. #. 68. Schrad. Germ. 1. 286. (ecd. eyn. €bv.) Meri» 
ti Koch. €ierm. 1. 595. Panicula aequ^; ^orifera contracta; 
rrnctifeiia diffusa; vamis inferioribus ad basim et ramificaiiones 
^ilosis; spicnlis Hnearibus, S-12-fioris) floscuBs acniis^ nerTo 
iatfndi obsoleto) Taginis glabris, ore pfloaJs; radice fibrosa* 
*^ert. et Moeh. Eragiosiis pflosa. Bemue. Agroei. 71. iioem. ei 
^Mi. Sysi. 2. 595. Poa pilosa Poir. EneycL 5. 791 P. Poi- 
retii iloem. ei SekMn Sysf. 3. 553 f ~ Europa meridionalis, 
raoria, Sibiria. — , Diffeii a P. Terticitti|ta Cdni. praeseriim 
leneriiate paniculae. (Link.) 

34. P. TRRTioilJLATA Cmth Jc. 1. 63. I. 93. WUUL Spee. 1. 
393. Lmk. Emnn. 1. 87. ^rol. Lue. 103. Neee ab EeeiJ». in 
Mari. Bret». 2. 608. Panicula patenie, capillari| flexuosa; spi^ 
rnlis 11-floris, Uneari-subulaiis, FfilSU. Eragroi^ ireriieiUaia 390 GRAMINEAE jijss; (Poa) 

jRoem. el BchuU, 8fsi. 2. 575. Lmk. UoH. 1« 189. P. eUaeii- 
sis Lmk. Enum. 1. 86. (^de Lmk.} — llispaiiia, liuuiania, Bn- 
silia. '0 — Schradcr et Trinius conjungttai cum P. piiou; 
difTeri defccin pilorum iu axillis ramprum. (Willd.) 

35. P. PUNCTATA JArm. Sup]4. 109. WUld. Spec. 1. 395. 
Hoxh. Fhr. Ind. 1. 339. Erecia; glabra; 6-ld-poliicaris} piBi- 
cnla oblonga; raniis simplicibus, ezpansis; inierioribus verticil- 
laiis; spiculis 12-14-floris, glabris; seminibus oblique oUob^ 
Roxh. — India orieuialis. — Valde affinia P« yerticilUtae. 
(Link.) Yarietas P. pilosao. (Bess.) 

36. P. ATROViRENS Deef. Ail. 1. 73. L 17. (v. «.).Poir. JSiu9ol.3. 
84. Glabra; culmo crecio; foliis rigidulis ; ragiiiis inieniodiis 
brevioribus; panicula paiente; spiculis plani», linearibas. 0<>/ 
— Barbaria. — Affiuis P. Yeriicillatae CVw>, Spiculae 8-lM«- 
rae. (Desf.) 

37- P- PILOSissiiHA Kunfh. Granu 1. 112. Foliis va^ 
qoe pilosissiuiis ; pauicula ciTusa; ramis capillaribnc; spiculi^ 
quinquefloris ; valvis uninerviis^ membrauaccis ; exieriore daplo 
minore; valvula exieriore obiuffiuscula, irincrvia« Lk. £ra^sti$ 
pilosissima XrtnA. IIorL 1. 189. — Pairia ? — Yalde affinis 
P, pilosae. (Link.) 

38. P. PURPURAacENS Spreng. Nov. Prov. 33. lAnk. B^ 
1. 68. Panicula lanceolaia, elongaia; spiculis appressis, ctAo- 
raiis, glabris^ liucaribus, dccemfloris; valvula exieriore iriDefri; 
interiore iniegerrima ; culmo tereii, subadscendenie ; ligula nv^) 
vaginis foHisque glab.ris. Spreng, Eragrosiis pnrpurascens Sdd' 
Mani. 2. 317. Link. Hort. 1. 190. THn. in Aci. Peirop.i'^' 
409. *— Monievideoy Insula Si. Caiharinae Brasiliae. — ^- 
pilosae afllinis. (Link.) JVees ab Esenbeck (m MaH. Braa. 2. SOb.) 
buc ducit Poam asperam § minorem Pocr. tktcycl. S* 88. 

39. P. FERRUGINKA Tkunh. Jap. 50. W9UL Spec. i* 
Panicnla painla, capilUri;, spiculis quinquefloriS) oblongis; ^*- 
mis glabris. Thunh. Eragrosiis fermginea Beauv* Agrost. ^- 
Moem. ei SchuU. Stfsi. 2. 576. ^ Japonia. — An d^vcrsa a F. ' 
pilosa? Facics P. Eragrosiidis, (Thunb.) 

40. P. CAwnessBOiANA JTifn/^ Gram. 2. 469. i. 148. CnWis 
prosiraiis, longissimis, ramosissimis ; ramis caespiioso-fascieoi'* 
lis, ereciis, ramosis; foliis linearibus, planis^ inteme scabris, 
basi pilosis, exierae vaginisque glabris; paniculis ramosisj <ii^* 
fusis; ramis soliiariis, paicniibus, glabris; s[uculis liueari-obloD- 
gis, '7-27-floris; floribus diandris; palea infcriore trinerria^ gi^* 
bra. KiJ^. — Seneganibia. — P. pilosae similis. 

41. P. . TEPHROSANTHos SpreHg. iu SchuU. Moni. 2. 31&- 
Panicula divaricata; spiculis quadri-noveniflDris ; coroUis rcniolii* 
trinervibus, ovatis^ obtusis;.vaginis glabris; ligula pilosa. J^rAai'' 
Poa polymorpha Su^. Herh. Mari.> n. 33. JSragrostis teplirosaD' 
ihos SchaU- Mani* ^, 316. Eragrostis poaeoides var< y Tr^ 
in Ad. Peirop. 6* 1. 404. «^ ft|a|riiuica. GIUMINEAE Jim. (Poa.) 331 

43* P. MCOAPOTAMrcA kpreng* Cur, posi^ 35. Panlcalae 
imosissimae laxae ramalU capillaribaisy elon^^tis, unifloris spi- 
disqne liuearibns glabris^ coloraiis; floscuUa acuiis, trincrvi- 
is'j calmo elaio; foliis conYolutis. Spr^ Eragrosiis megapoia- 
ica Sckult. Mani. 3. 617. — Rio Grande. 

43. P. M^xiCANA Zjogasca, Elench* S. Jlomem» UorL Hafiu 
933. Jloem. H SchnU. Syst. 2. 551. Panicula paieniissima, 

rida; spiculis ovaiis^ saboctofloris oblon^^ue snbl5floris; 
isculis irioervibus; foiiis snbtus laevibus; ligulis abbreviatis, 
oso-ciliaiis ; culmo tereti, ramoso. Lagaaca. Era^osiis mexi- 
u Link. Hori. 1. 190. Poa capillaris lAnk. Enum. 1. 88. (JidM 
W.) — Hexico. O — ^ees ab Esenbeck (m Mari. Braa. 3. 
Il) Irac dadi P. polymorpham Br€wn.y P. paiulam Uumh. ef< 
nrf&* ei Eragrostidem expansam IAnk.\ Trinius P. mexicanam 
m P. piiosa conjungit. 

44. P. j«U6E?ifi. Panicula racemoso-sapradecomposita, ca- 
I^, patenie; ramjs prope a basi divisis^ reriiciliaiis ; rani»* 
diionjfciu omnibus barhaib; pediceili^ gracilHmis, subflexuo- 
i; spicolis laevibus, lineari-laqceolaiis) aeuiiS) 5-7-floris, livi* 
^' p«iea inferiore OTatai acni^ subuninervia, superiorem sa« 
^tc; cnlmo ramoso, glabro; va^nis margine oreqne foliis- 
e ao^siis snbconTolqiis pilosis ; li^la abbreviaia. iVees. Era- 
^ Ingens iVees ah E$enh. tti MaH. Brae. 2. 505. Trm. m 
'• Peircp, 6« 1. 408. — - MonteTidco. — Ab £ragrosiidis me- 
^*^ Tar p caute, sed iote disiingnenda. (Nees.) 

45. P. HiRfiUTA MUh. Flor. 1. 68. Pursh. Hor. 1. 80. JS^ 
^'Boi, 1. 157« Panicnla ramosissima^ capillari; spiculis spar- 
I loDge pedicellaiis, subqninquefloris ; floribus oblongis, acu- 

^Uiris; foliis oolmo longioribus, glabris; Taginis birsuiissi- 
^)Caimo erecto, crasso. PiirB&. P. simplex ¥FaU. Caroi. 79. 
^^m - A»eri« boredu. _ AfHoi. P. «apil.ari. 

46. P. cAPUXAUS Limi. 8pec. 100. Wmd. Spec. 1. 394. 
L JZor. 1. 67. (Morie. Hki. 3. s.b. i. 6. /. 33.) Pureh. Flor. 
9. Panieula laxa, paieniissima, capillari^ spiculis 3-5-floris; 
^w or^Un, acutis, pnbesoentibus; foliis ^coUo pilosis; cul- 
famosissimo. Pureh. Eragrosiis capiUari^ Neee ah Eeenh. in 
t BroM. 2. 505. TVtii. m JLd. Peirop. 6. i. 408. P. caro- 
oa Spreng. Mani. 1. 33. (ie^e Idnk.) •— Amcrica bprealis, 
i. Jamaiea, Si. Domingo. Q 

47. P. POLTFRICHA. Panicida racemoso-decomposi ia ; ramis 
icillatis, elongaiis^ diTaricaiis; ramificaiionibus ouuiibus longe 
atis; spxcalis oTaio-oblongiss subiriflorif; palea inforiore 
^rria; calmo erecio; foliis linearibus Taginisqne hicsutissi- 

Nees. Eragrostis polTiricha Jfeee ab EBenjk» m M^rt» Brae. 
D7. Trtiu <it Aa. Peirop. 6. 1. 406. 

/}) rbachi hirsuta; panicula minore. 
^rasilia. Q — Acccdii ad Eragrostidem capillarem. (JVces.) 332 GRAMINEAE iuss. (Poa.) 

• 

48. P. ASPERA Jacq. Hori. 3. f. 56. Lam. lU. 1. 1$S. h- 
nicula ramosissima ^ paientissima ; pedniunilis aspeiis; spicolis 
decemfloris; vaginis folionim aniice hirsntis. Jacq. 

P) minor ; , foliis angnsiissimis ; vaginis subnudis. (bk* 
Encyci. 5. 88.^ 
— a. Patria ignoia. |9. Poriorico. 2j« — Nees ab Esenbeck tv. 
P ad P. pnrpnrasceniem ducii. 

49. P. MADAGABCARiENSia tam. lU. 1. 185. Potr. Encfli 
88* Panicula ramosa^ laxa, pateniissima; spiculis snbdecemilo- 
ris; vaginis nudis; culmo simplici. iMm. •— Madagascaru. - 
Affinis P. asperae. (Poir.) 

50. P. ABT88INICA Jacq. Misc. 2. 364. ^fttsd. Ic. 1. 1 H 
iBrucBy li. 5. i. 24. Bheed. Ma!. 12. i. 41.) Aii. Kem. 1.100. 
ed.2. 1.156. JVUid. Spec. 1.394. Panicnla capillari, laxa, erefti. 
spicnlis quadrifloris^ lacvibus, lineari - lanceolaiis ^ (bltis |;)ibm; 
snbconvoluiis. AU. Eragrosiis abessinica Link. HoH* 1. 1^^ 
THn. tn Ad. Peirop. 6. 1. 411. — Coliiur in Abxssinia. 

51. P. KOTAN8 Rei%. Ohs. 4. 19. (t). spectm. a VMo »* 
in herb. Veid.) WUld. 8pec. 1. 395. Roxh. Flar. Ind. 1.331. 
Boih.Nov. Spec. 64. Erecia; glabra; 3-5-peda]S8; panicnlis c» 
traciis; ramis adpressis, fasdculaiis, approxiAatis ; spiculis^ 
l4-fioris ; scminibus oblongis* Boxb* — * India orientalis. -^ ^*' 
nicula apice nuians. (Reis.) 

52. P. DOMiNGeNSfS Pera. Syn. 1. 88. (v. ». in herb.ff^ 
Alia ; panicula ramosissima; snbconiracta ; spicalls parriiiiS) ^ 
floris; foliis lanceolaiis, longissimis. Pere. Eragrostis f^ 
tea Trin. in Ad. Petrop. 6. 1. 403. •— St. Domingo. - ^ 
millima P. abyssinicae. 

53. P. BerterontAnA Kvnih. Gram. 1. 112. PanicnU 
tracia; ramis strictis, subsimplicibtis^ spiculis lineari-Ianceol 
10-20floris; glumis calyds corollaeque glabris; foUis basi ^ 
nisque toiis birsniissimis ; lignla barbata. Schtdi. Megasia^! 
Berieroniana SchwU. Mani. 2. 330« Poa poljmorplia BaJlh 
-— St. Domingo. © -»- Nees ab Esenbcck ad Eragrosiii 
(Ppam^ solidam dudi. 

54. P. tremula Lam. IIL 1. 185. Pofr. JSWcjrd. 5. S?l 
«, {n herh. Vent.) Panicnla ramosissima, capiOari, patenie; 4 
culis linearibus^ glabris, siubSOfloris. Xofii. — Senegaiia. 

55. P. BiPORMralTiivilA. 6^m.2.471«7. 149. Cnlmis ci 
ramosis foliisque rigidis, glaucescenti-viridibns^ margine ra^^ 
que scabriusculis, ore barbaiuKs; panlcnlis snbramosis; ^ 
solitariisy remotis, patnlis, elongatis ; spicnlis oblongis ei ^ 
ribus in diversis panicnlis ejusdein culmi, 6-4l-floris9 i^ 
culis; palea inferiore trinervia. Kih. — - Senegambia. 

56. P. Eragrost» lAm. Spec, 100. fFUld. Spee. !• 
(excL at^. Moria.) Hoei. Gram. 2. i. 69. Schreh. Gram. 2. f- 
Sihih. Graec. 1. i. 73. Schrad. Germ. 1. 287. MeH. ei A'o< 
C^cTfii. 1. 596f Panicula aequali^ paienie; romiB inforioribus^ GBAMINEAE juss. (Poa^) 333 isim ef lamifieaiiooes pOom; spicalis lineari-lanceoiaiiay 8-20- 
9Tu; flofcalis obinsw, nerro laierali prominenie; Taginis pilo- 
s; nulice fibiOMb JHeri^ ei Koch^ Eragroaiia poaeoides Beaw» 
fSroti. 71. Roem. ei Schdi. S^. 2. 574. PresL I» Rel. Ilaenk. 
276. Trm. m Ad. Peirop. 6* 1. 404. {excL var. a ti /.) 
ragrosiia poaefonnis Lmk» Hoti^ 1. 188. — Enropa media ei 
iitralisj Cancaana, Sibiria, Barbaria^ America borealis, Jlleadcoy 
tdia orienialis. Q 

57> P* BRaWHEl Kmdk. Gram. i. 112. Panicnla paienie; 
mis alternis, siriciis, snbsimplicibns $ spicnlis lanceolaiis, 10- 
vfloris; perianiliii (irinenrii) valTttla exioiore glabra; inieriore 
liata; floribns iriandris; foUis snbinToIniis Taginisqne glabrisj 
»lio barbaio* Brown. P. poljmorpba Brown. Prod. 1. 1&0* 
legastachja poljmorpba Betmo. Agfroai. 74. .Roeoi. ei Schtdi. 
ft. 2. 594. 

a) spicnlae snbl8-florae, pnrpnrascenies rel pallidae; 

panienlae rami paienies, pamm dirisi. 
f) spicnlae snblOflorae^ nigricanies^ nigre-cinereae; p»- 

nicnlae rami paienics, simptices, 
f) spicnlae snbl^-florae, tineareS| nigro-dnereae ; pani- 

cnla coarciaia, elongaia, ramis ereciis, pancifloris, 
t) sptcQlae l2-20-florae, tineares^ paltidaej panicnla co- 
arciaia, ramis snbpaieniibns^ breribns. 
' NoTa Hollandia. — Brown. hnc dndi cnm ? Brisam £ra- 
Mtidem lAnn. Nees ab Esenb^clc^ com F. mexicana conjungiiy 
nniiis cnm P. babiensL 

58. P. BUFESCEMS Schrod. in Schu!i.ManL 2. 319* Cnl- 

> adscendeniibusy snbramosis; fotiis basi pilosis; panicnla ra« 
Ma, coniracia; spicutis oblongo-tinearibns, ranliifloris; TalTula 
vtUae exieriore oTaia, breriier acnminaia, iriuerria; inieriore 
nistaiie* Schrad. Era^siis ? mfescens JSfcftntf. Jlfan/. 2. 319« 
^' Uori. 1. 188. Trm. tn Aci. Pdrop. 6. i. 399. Eragro- 

> inconsians iVees o& Eaenh. in Mari. Bras. 2. 495. Poa cus- 
iata Roih. Noc. Spec. 72. Megasiacbya cuspidaia SchuU. 
Ni/. 2. 329. Caloiheca cuspidaia Spreng. Syei. 1. 348. Era- 
ttiis floribunda Schrad. m Si^iuli. Mani. 2. 319* Trm. tn Ad. 
firop. 6. 1. 399. — Brasitia. 

59. P. MEGASTACHTA Koei. Gram. 181. Schrad. Germ. 1. 
)• JEfttm&. H Kmdh. Nov. Gem 1. 158» Meri. ei Koch. Gemu 
597. Panicula aequaU, paienie; ramis inferioribns ad basim 
ramificaiiones pilosis; spiculis lineari-oblon^ (majoiibns), 
'2S-floris; floscutis obiusis^ subemarginaiis, brcriier mncro- 
Uy nerrolaierati prominenie; Taginis glabris, orc pilosis; ra- 
e fibrosa. ilferl. ei Koch. Poa Eragrosiis Cav, Ic. 1. 63, 
ica Eragrosiis Lmn. Spec. 103. Schreh. Gram. 2. i. 39. VahL 
•^. 2. 20. Hi^fm. Germ. 32. Bdh. Germ* 1. 40. 2. lia 
^* iS^>ce. 1. 405. Eragrosiis megasiachya lAnk. Uori. 1. 
>• Eragrosiis major Uoai. Gram. 4. i. 24. Megasiach/a Era- 334 GRARIINEAG jlss. (Poa.) 

grosiia Seauv, AgroH. 74. Roem. ei Schuti. SysL 2. 584. P. 
ciUanensifl AU. Ped. n. 2207. f. 91. /. 2. IVmd. Spec. 1. 3SS. 
(fesie BerioL) Eragrostis poaeoides rar. a Trim in Ad. Petrtf^ 
•6. 1. 404. — Eoropa austrldis^ AfHca borealis, Ameriea. Q 

60. P. OBTtJSA NuH. €en. 1. 67- {MuMenb. Deeer. 147 ?] 
Panicnla dongata^ subsimplici; basi rauiosa; spicnlia ooniprr»< 
sis, oblongo-ovatis, obtusis, &-lS-floris; culmo simplici, debS^ 
comprcsso. Nuii. Briza virens fVati. CaroL 79? MtguUrhn 
obtusa Sckuli. Mani. 2. 326. P. IVuttaUii Snreng. Syei. 1. iii 

• Glyceria obtusa Trku in Aci. Petrop. 6. 1. o66. — Prope Ff» 
ladelpbiam. — Valde afiBnis P. megastacbjae. (Nutt.) 

61. P. 8PIN08A Thunh. Prod. 22. j^cf. Flor. Cbp. 1. 42S 
WUld. Spec. 1. 397. Kunih. Oram. 2. 551. 1. 190. Cnlmis ranosu. 
simisy lignosis, difTusis; foliis linearibus, planisy scabriiifeniiaii 
vaginis nervosis, glabris; panicuiis simplicibus^ ramis dbiickb] 

-patentissimis^ complanatls, apice pungentibus; spicalis piAd», 
disticbisy fpedicellatis, reflexis^ ovato-oblongis, 7-10-floru, ^ 
briusculis; palea superiorc carinis scabrinscula, inferiorem ti^ 
nerviam acutiusculam aequante rel paulo auperanie. KiK F6 
stnca spinosa Ltnn. Suppl. 111. Eragrostis spinosa 
Act. Peirop. 6. 1. 416. — Cap. b. spei. 2|« 

62. P. Bergiana lCunih. Gram. 2. 549. t. 189. CulmisH 
caespitoso-ramosissimisy rcpentibus; ramis sterilibns abbreraiuj 
crebris, foliosis; fertilibus genicnlato-adsceudentibus, teittte,' 
dipbjllis vaginisque glabris; Ciliis linearibus, rigidis, gliM 
centibns, interue scabriusculis ; panicuia subramosa^ patula; n 
nis solitariis, scabriusculis ; sniculis breviter pedicellatis, onM 
ellipticis, 10*12-floris; palea inferiore acutiuscula, superne cd 
naque scabriuscula. Kih. — Cap. b. spei. 

63. P. MVCRONATA Potf. Encyct. 5. 91. Beam). JFfer. i 
f. 4. (v. s. in herh. Juss.') Panicula spicata, laxa; floribns 
merosis, 11-18; valvis glumae ct calyds acuminatis; foliis 
lanceolatis, Beauv. Megastachja mucronata Beauv. Agroti, 
Boem. ei SchuU. Syst. 2. 593. — Africa aequinoctialis. — ?i 
inferior septemnervia. 

64. P. ELONGATA Willd. Enum. 1. 108. Pauicula eloi 
ramis patentibns, distantibus, abbreviatis; spiculis linearil 
7-ll-flori8, adpressis; flosculis liberis^ acutis, trinenriis; li^ 
abbreviatiSy ciliatis; foliis glauccsccntibns. WiUd. Poa de| 
dens Ilomem. Uort. Hafn. 1. 92. (ex lAnk^ Eragrostis doi 
ta JTac^. Eclog. Gram. i, 3. Link. Ilori. l^ 193. Megastai 
elongata Beauv. Agrosi. 74. Boem. ei SchuU. Syst. 2. 591. 
glomerata Desf. Cai. 218. (iesie Poir.) Eragrostis brasilii 
Nees ab Esenh. in Mart. Bras. 2. 497. — * India orientalis. 
— Trinius cum P. intermpta conjungit. 

65. P. AMABILI8 jLtnn. Spec. 100. WiHd. Spee. 1. 392. Bod 
PJlanz.-Sysi. 12. i. 91./. 2. Vahl. in Ilomem. Cai. Bajn. 1.^ 
Panicnla patente; spiculis ovatis, 12-20-floris; floscalia inferk GRABONEAE juss. (Poa.) 335 

ribiis deddois; folHs lineaii-lance«»laii8; enlino ramoso. Vahl* 
P. nibfns Lam, Itt. U 45. /1 2. Megasiacbja amabilis ^eaiir. 
Ip-(w/. 74. iloM. ei Schut. Sysi. 2. 588. — India« — Maxime 
Sbaa Poae Eragrostidi FFiOd. 

66. P. BUBiL^s Lam. Itt. 1. 184. f. 45./. 2. Poir. JEitqfdL 
u 84. Panienla parra, paienie; spicolis i8-floris, obtnsis; gla- 
lu laeTibns^ confcrfissimis. Lam. ' — India orienialis, Amboina. 
- An P. amabilis lAnn. 1 (Lam.) 

67. P. vnioloides JRe/«. Obs. 5. 19. WVStd. Spee. 1. 393. 
lorL. ¥kft. Ind. 1. 340. Brongn. in Duperrey, It. hol. 1. 4l. 
Irecfa; glabra; 1-2-pedalis; panicula oraia; ramis brcTibus, 
bnplidbas; inferioribin fasdcnlaiis; snperioribus soliiariis, ho- 
izonlalibns; spiculis longe pediceflaiis, '16-20>floris; semineob- 
>i^:o. Roxh. Uniola indica Spreng. Sy^. 1.349. <— India orien- 
dis ? ei Insnla Boarou (Molncc). 

68. P. Rt>XB€RG]nANA Schnil. Manf. 2. 315. Subcrecia; 
I^XYUMa; nuians; glabra; 18-24-po1ficaris; panicula oraia, con- 
^rta: ramis soHiariis^ ramosis, expansis; inseriionibus p^osis; 
picniu 20-floris^ scmine globoso. RoxB. Poa flexuosa JRoxh. 
^lnd. 1. 340. P. ioriuosa Spreitg. Syei. 1. 345. — India 
rienialis, ad muros. — 'Simillima P. unioloidi ; babiius Brizae 
^Tosiidis. (Roxb.) 

69. P. suBSECUNDA Z^ofR. Itt. 1. 184. Potr. Encyd. 5. 84. 
nncola oblonga, laxa; spiculis linearibus, acuiis, muliifloris^ 
**«Jibus exirorsum versis. Lam, 

^ spicnlis minoribus. (J^iuk. i. j90. f. 3.) 

* Cbina. — Est Megasiacbjra repians. (Spreng.) 

70. P. YAHLif Roem. ei Schtdi. Sysf. 2. 563. Spiculis li- 
^-lanceolaiis, compressis; racemis composiiis; peduncnlis 
I» barbaiis; foliis involuiis, subpilosis. VahL Poa raccmosa 
■^ Eclog. 1. 7* (o. s. tn herh. Juss.) Eragrostis Yahlii JS^^ees 

t^, m MaH. BroM. 2. 499. Trin. tit Ad. Peirop. 6. 1.402. 
^iachja Swainsonii Raddi, Agrosi. Bras. 52 ? — America 
*i<)ionalis. — Proxima, nisi eadem ac P. snbsecunda Lam, 
^ios sjnon. Raddian. ad P. mfescenicm dncii. 

71. P. MATPURENSis Bumh. ei Kwdh. Nofo. €ren. 1. 161. 
^h. Gram.2.Sil i. 183. Culmis caespiiosis, erectis, simplid- 
|) glabris ; foUis angusie linearibus^ plauis vaginisque pilosius- 
^ : paniculis simplicibus ; ramis solihiriis, abbreviaiis, paiulis, 
^ barbaio-pilosis; spiculis oblongis^ 11-15-flortSj glabriuscu- 
[ padea inferiore acnminato-subulaia, carina scabra ; superiore 
mis dliaiis; carjopside subroiunda^ laieribns delioideo-com- 
*^y reiiculato-alveolaia. Xih. Megasiachja majpurensis 
^- ei Sehuii. Sysi. 2. 588. Eragrostis panamensis Pred. tn 

• BaetiJc. 1. 277. (/esfe synon.) Fesiuca pilosa }VUid. tit 
'nig. Sysi. 1.356. (iesie sjfn. JVittd.) Fesiuca irichodes SchuU. 
^. 3. 650. — 'Orinoco, Panama. -Q — Nees ab Esenbeck 336 GRAMINEAE luss. (Poa,) 

ad Fostocampilosam Spreng. ducit: Feaiacuii procenm Euiktli 
Kth» ei Bromum proccmm Spreng» 

72. P. MfJUtiAnA A«ti^A.6Vam. 2.539. M 84. Cnlmis caes- 
piiosisy difliuis ei ereciis, simplicibus ei ramosis, ^bris; fo- 
liis uirinque pilosiusjculis, planis, rigidulis) yaginis pilosis; p- 
niculis subsimplicibus ^ ramis soliiariis, paiulis, 2-3 inferioribiu 
valde remoiis; axiliis piloso.- barbaiis ^ spicalis lineari-oblon^ 
sub20florisy glabriuseulis; floribus diandris; palea inferiore aoi- 
minaio-cuspidaia, 'Carina scabra; superiore carinis cfliatis; ca- 
rjopside subroiuuda, laieribus delioideo-^compressa, alfeokii. 
Kth* — Brasilia. 

73. F. SOLIDA Eunih. Granu 3. 541. 1. 185. Culmis cuspii«- 
sisy simplicibus, ereciis, compressiusculis^ glabris; foliis lifieaii- 
bus^ couToluio-subulatiS) rigidis, uirinque raginisque wfem 
yillosiuscuiis $ panicula simplid, conimcia^ ramis soliiaxiis^ eico 
iiSf remoiis ; axillis imberbibus ; spiculis racemosis^ oUon^ l^ 
17-floriS; glabriusculis ; floribus diandris; palea inferiore acati. 
carina scabra ; superiore carinis ciliaiis. Kih* Eragrostis soliiii 
Nees db JSMeni. in Mari. Bras. 2. 501. (excL sym SckiJt.) - 
Brasilia. 

74. P. ChAPELIEIIi Kwnih; Gram. 2.543. /. 186. Bepeos:; 
culmis ereciisy simplicibus \ foliis angusie tinearibus, siccis co* 
Toluiis^ acuiaio - subulaiis Taginisque glabris; margine li^ 
ciliaio: spiculis fasciculaio • racemosis, Uneari-oblongis, cowj^ 
sis^ 11-19-floriSj glabris; floribus diandnci; palea inferion> 
nervta) superiore bioarinaia, ciliaia^ persisienie. Kth* — Ma^ 
gascaria« 

75* P« AE6TPTIACA WiUdk Enum. 107« jDeltfe, Aeg* 21.1 
10« yi 2. Panicuia aequali, diflusa; spiculis lineariliiis, ^)> 
floris; flosculis liberis; ligula irtincaia, ciUaia; cubno rainoflS' 
simo, adscendenic. WiUd. Eragrosiis aegjpiiaca lAnk. Hati*^ 
191. Trm. in Act. Petrop. 6. 1. 410. — Aegjpius. © — Sd* 
tes huc ducii 1^« pallidam Lagascaj Elench. 3. 

76. P. REPTANS Mch. Ilar. 1. 64 ^. 11. Hifmi. et SfiA 
lYov. Gen. 1. 156. Culmis ramosis, repeniibusf foliis \9^ 
que glabris; panicula simplici, ovaia^ patula; spiculis linearilH 
compressis; multifloris | floribus dioccis \ paleis glabris $ iufenfl 
irinervia. Kih. P. h)rpnoides Lam* tU. 1. 185. (^teeie hei^ 
Pursh,} P. dloeca Vent. Kragrosiis repians Pfees ab Eset^ 
Mart. Bras. 2. 51 4» Tmn. in Act. Petrop. 6. 1. 4lO. P. ^^^ 
geltiana Meichenl. herh. Surtn^ Megasiacnja rcptans ei hj 
des Beatw. Agrost» 168. Jftoem. et Schnlt. Swt. 2. 589. » 
rica borealis ei meridionalis. (^ — Nees huc dncii P. 
iam Poir. Encycl. 5. 86. 

77. P. YiscosA Ret». Ohs. 4. 20. Wiad. Spec. 1. 398. Bt 
Fior. Ind. 1* 337* Colmo adscendcnie, 9-19-polIicari, tiscom 
panicula lineari-oblonga ; ramis veriicillaiis) brevibus, paientibiil 
spiculis .3-12-fiorisj glumis inierioribus corollae cUiaiis. Boji: (jRAMINEAE iuss. (Poa.) 337 

Srag^stiai Vfecoga TVih. in Jid. Peirop. 6. i.'397. — Indla 
ricntaUs, In^lae PhiU^pinae. 2(. 

78/ P. PERUnA>VA' Jatq. Cott. 1. 107. ^JE/iiwcl Ic. 1. f. 18. 
riOi Spec i. 402. £ifti«d: ffiuni. 109. Panicala spicaia ; spi- 
nlis oblongb. subqainqu^ffloiis ; fioscidia libcris, acutis ; yalvu- 
u coTollae infprittribus dorso' subciliafis ; culmis pi^ocunibenti- 
us; raginis foliis^e' hik^uU^; radice iiblrosa. FFiSMl Eragr^- 
^ perariaria TH»u Ih Ad. Tdrbp. 6. 1 . 396. — PemTia. (3J 

79. P. CILIARIS lAmu Spec. 102. 8waH%. OU. 39. IViUd. 
'ftc. 1. 402. Jacq. Ic. t. 304, Uum6. ei Kunih. JVov. Gen. 1. 
62. Cnlmb ramoso^ tepente;'ranfis adscetidentibus; vaginis fo- 
isqae gtabris^ taar^ne scabris; panici^ slmplici, glomerato- 
oardata^ cjKndraibea'; ramis iibbreviatid rliacliique glabris; spi- 
«lis oratis, snboctdfloris ; Jpalea inferiore longiore, mucronata^ 
rincrria; snperiore qliata. jiT/A. Megastacbja ciKaris Beauv. 
igrosf. 74. JRoem. et SchuH. Sy^. 2. 592. Eragrostis dliaris 
LinA*. Jforf. 1. 192. Triti. in Ad. Peirop. 6. 1. 397. P. elegans 
Potr.EwSyd, 5. 87. Eragrostis' villosa Trtn, JPVmi 137. 

o) culmo 'pedaH ; spica elongata, c)rlind?acea. 

j9)-culmo bfpollicari; spica elliptica.' 
* itnerica* calidior, 'Mexico. : (india orientalis ?, Blaaritius ?) 
- P. ciKaris Hoxb, JPlor* Ikd. 1. 335. est forsan, species di- 
Bnda. 

80. P. BoRYAKA Wmd. EnumA09.adn. Panicula glomerato- 
>^)icaia^ ipiculis oblougls/ 12-floris ; flosculis obliq^ue trun- 
>tis, iibem^^ViilTtila cotQlIae interibre 'margine dliata; <;ulmis 
inpHobusy crcctis ; Taginjs ore subpilosis ; radice fibrosa. JVmd. 
I^gutacU^a Borjana JRoem. ei SchvU. Sysi. 2. 592. — Insulae 
(orboDiae et Mauritii. — Valde' afQnis P. ciliari. 

81. P. RiPARlA Waid. fn'Aci. am. nat. cwr. Berol. 4. 18S. 
^. Emtm^ 109. adn. tioih. Nov. Spec. 96. Panicola coarctata^ 
^da; spiculis oblongls, 'sexfloris; flosculis obtusis, liberis; 
ilmla corollae interiore maigine ciliata; culmis subramosis^ 
eciifl; foiiis - canaliculati^ ; radice fibrosa. fVUld. Megastacbja 
puia lloem. ei SchuU. S^. 2. 593. Eragrostis riparia JYeee 

Eienb. in Mari. Braa. 2. 512* adn. Eragrostis dliaris /f 
^. tn Ad. Pdrop. 6. 1. 397. — India orientaKs. — Pro- 
ne affinis P. dHari. <WiUd.) 

82. P.* ifW«RRUPTA Lam. lU. 1. 185. Polr. Eniyd. 5. 87. 
m/A. €Vam. 2. S47. f. 188. Culmis caespitosis^ simplicibus et ra- 
isis, terefibkis, giabris ; fblHs linearibus^ planis, membranaceis, 
|me scabris, exteme raginisque glabris; panicula ramosa, 
^sy elongata, angusia; iufeme interrapta ; ramis fasciculatis| 
eribns, erecto-patulis^ scabriusculis ; spiculis oblongis, 5-8-flo- 
<9 glabrinscnlis, Tiridulo-albidis; floribus diandris; paleac su- 
rioris carinis hispidulo-scabris; carjopside elliptica, laLevuKih. 
'agrostis inteimpta Beauv. Agrosi. 71« Trin. in Ad. Pdrop. 
Klnth. STNors. I. £ 22 ] 338 GRAJM[INEAE nm. (Poa,) 

6. 1* 399* iexdil. 42fii. Jaco.) Era^o^ils ha|MilanUia TViii. h M 
Peirop» 6. 1. 409. ' — CforomauJelia, P<^ffu> Insula Tinior. 

83. P. BARBATA TAtfit^ Jap. 50. L 10. fVUld. Spm:. 1. 391. 
Panicula patula, capiHari;' spiculis aexflbris^ obloD^} g^onus 
glabris, carinaiis* Thunh. — Japonia. 

84. P. TEMELLA JAnn,Spec. 101. excL mpu Mumph. (PhA% 
Alm. U 300. /. 2. Bwrm. Ze^L U 47* /• 3.) RH%. 0&«. 5. 19. 
WiUd. Spec. 1.395. iio;r6. f7or. Ind. 1.338. Kvnik. &am.li6; 
/. 147* Erecia; glabra; l*2-pedalis; panicula lineari-oblonja, 
verticillata ; spiciilis pedicellaiis, 4-6-&oriS| glabris. J^oxb. En- 
grosiis tenella Beauv. Agrosi. 71* Boem. et SchuU. StftL 2.5o2. 

— India orienialis, Insulae M anae-Annae, Luxonia^ InsnUeHolo^ 
cae. — Nees ad P. plu^[^psam Beiat. du^it. Presl (m Rti 
Haenk, 1. 274.) huc ducit P. despicientcm Idmkm Enum, l ^^ 
Conf. cum P. plumosa* 

85. P. fENELLULA Kunih^ Gromu 1. 113. Panicula oUon^*, 
ramis verticillaiis, nibdice paieniibus, divisis j spicalis S-6-flonv 
semipellucidis, glabrisj culmo ramoso} foliis planis^ pemnikii^ 
trinerviis. Brown. P. tenella Brown* Proct 1. 181. — Non 
Hollandia. — Vix a P. ieuclla Xtnti. diversa. (Brown.) 

, 86. P. PLUHOSA Bei%. 06e. 4. 20. fVmd. Spec. 1. 395. Bd 
JFJbr. Ind. 1.33S. (Bheed. 12. i. 41. Bumph. b. /.4-/1,3.)^^ 
Ilori. 1. 192« Suberecta; glabra; panicala ovato-oblonga; »- 
mis sparsis^ hprizontalibus ; insertionibns pilosis ; ramQlis iff^ 
deniibus; spiculis pedicellaiis^ 4-6-floris; valvis interioribni t^ 
rollae ciliatis. Boxb. P. despiciens ZaiiA:. JSiiufn. 1. 8S. (it^ 
Lmk.) P. tenella Unk. Enum. 1« 87- (fe^ie LmkJ) EngnA 
despiciens Schuli. Mani» 2» 318. Eragrosiia plpmosa rir. I 
Trm. inAcil Peirop. 6. 1. 398. — India onenialis. 2j. — S|ir» 
gel et Trinitts cum £ragrostide ienella Gonjnngunt; Kecs ^ 
ducit P. tenellam Bei%. 

87. P. JAFONICA Thunh, Jap. Z\. WtUd. Speci.M. ^^ 
nicula paiula, capillari; spiculis 7-floria foliisque giabris; ^ 
xamoso. ^tlmfJb. Eragrosiis japonica TrUu m Ad. Peirop* ^ ^ 
405. Eragrosiis tencUa fi Boem. el SchuU. SyeL 2. 576. - f* 
pouia« — Varieias P. ten^lae ?y teste Swariz. ; diversa spcfi^ 
auciore Trin. 

88. P. VARIABILI8 €;'atti2icA«tnFrcyc.iiU&o/.408, AMA. 
2.545. i. 187. Culmis «ireciisy-simplicibus, vaginisfoMisqne 
brisy convoluii^^ rigidis, ore barbaiis; panicnla simplici^ erec 
ramis fasciculatis, paiulis; spi^ulis muliifloiis, linearibos; g 
mis subaequalibus y dorso deniicnlato-scabris; palea inf<'"^ 
acuio-submucronulaia, glabriuscula. ,jr/A. Eragrosiss larubr 
Gaudich. L c* 

d) culmo proceriore; panicuU diflusa. 
p) culmo humiliore; panicula coarctata. 
^^) culmo humiliore; panicula aabdifiasa. . 

— Insulae Sandwicenscs. 6RAMINEAE juss. (Poa.) 339 

89. P. FALCATA Gaudich. in Freyc. li. boi. 408. i. 25. €al- 
b fascicnUilo • caespiiosis , simplicibus , r^nis foliisqae sca- 
inscolis^ tabulatis^ inyoliitis^ striatis; ligala abbreviata, lad^ 
ito-ciliaia; panicala simplici, dillosa; spicalis linearibas, terc* 
isoilis, sabfalcatis, 10-l&-floris; palea exteriore obtasa, glabra. 
mtdkh. Eragrosiis falcata Gaudkh. L c — Norae Hoilandiae 
a ocddenialia. 

90. P. RUBIGIHOSA. Panicalae simpUcissimae sabibjrsiflo- 
t ndiis solitariis, breTissimis^ a basi floriferis ; axillis nadis ; 
«coUs snbsessilibas, oratis, sabS-floris; floribas oratis, obta- 
t (obsolete mocronalatis), distincie nerrosis ; TalTola (inferiore 
ai e nerris lateralibas dliata) saperiore aeqailonga, tenaissi- 
e sernilata; foliis linearibas^ rigidiascalis ; ligala dliari, bar- 
^ Trin. Eragrbstis rabi^osa Trin. ,in Ad. Pdrop. 6. 1. 
rt. — Acera Africae. 

P^* P. CHAi«CANTiiA. Panicnlae confertae radiis soliiariis, 
reTbsiBiis^ simpliciascalis, a basi floriferis; axillis nndis; spi- 
^ brevissime pedicellaiis, oTato-eIIipticiS| sab7-floris ; floribas 
^^ oTatis, obtasiascalis, sabobsolete neirosis; TalToIa snpe- 
»re aeqoilonga, tenaissime serralata; foliis linearibasj janiori- 
18 pilis adspersis; ligala ciliari, barbulata. Trtn. Eragrosils 
aI<^aDtba 2Vm. in Aci. Peirop. 6. 1. 401. — €ap. b. spei. 

92. P. FASciCtJLARis. Paniculae jabalis contractae radiis 
Qnbus, confertis soliiariisqae, a basi composiiis et erecio-flo^ 
^; axillis nadis; spicalis pedicello pleromqae malto longio- 
^ns, linearibas, 8-16-floris; floribas ovaiis, obtasiascalis, di> 
incte nerTosis; TalTala saperiore inferiorem sabexcedente, su- 
nescabrinscala; foliis seiaceis, glabris; ligala obsoleta^ eberbi; 
iliBo per interTaUa longa fascicalato - ramosissimo. Trifi. Era^ 
'ostis fasdcalaris Trin. m Ad. Peirop. 6. 1. 403. — Congo. 

93. P, Neesit. Panicnlae oblongae patnlae laddae radiis 
^ns, soliiariis binisTe, a basi compositis; axillis nndis; spi- 
^ pedicello mnlio longioribas, lineari-ellipticis, 5-10-15-flo- 
j flortbns oTatis, acniinscalis, obsolete nerTosis; TalTuIa so- 
^orc subacqailonga, laeri; foliis brcTiuscalisy planis^ pilosis; 
■la dliari. Trin. Eragrosiis brasiliensis Tar. d Nee» ab Esenb. 
Marl. Brae. 2. 497« Eragrostis Neesii Trin. £fi Ad. Pdrop. 
1. 405. — Brasilia. 

94. P. LEpTANTiiA. Panicuke lineari-contractae densinsca* 
radiis Teriidllatis, pluribus vel biois solitariisque, fere a 

I compositis; axillis nudis; spicuKs pedicello aequilongis, an- 
liissimis, 7-9-flori8; floribus elliptico-oTaiis, acutiuscpUs, di- 
idiuscnle nerTosis; TalTuIa superiore parum breTiorey tenni- 
nilala; foliis linearibns, atienuatisy glabris Tel basi supeme 
s adspersis; ligula dliari^ barbata. Trtn. Eragrostis leptan- 
Trm. m Ad. Pdrop. 6. 1. 40S. — BrasiGa. 

95. P. glAreosA. Paniculae jubalis demum pateniis luci- 
■ radiis soliiariis binisTe. a basi composiiis ; axillis nudis ; spi- 

[22«] 340 GRAMINEAE Juss. (Poa.) 

culiB pedicello aeqnilongis, oTalo»-Iinearibiis, 8-10-florit; floribBi 
oyatisy acaiiuscuUfl, obsolete nerYosis ; valvula superiore subae 
quilongay obsoletc denticulata; foliis diifticbis, compresso-planu 
rigidis, pungentibasy birantissimis^ ligula ciliari. Trm, En^ 
stis glareosa Truu tn Ad» Peirop. 6* 1. 406. — Brasilia. 

96. P. SEMINUDA. iPaniculae patentissimae subpaaciflon 
radiis tcmis, semiTerticillatis, longe supra basim parce compo» 
tis; azillis nudis) ^iculis pediceUo aequUongis vel breviorii»! 
ovatis; ^-S-floris; noribus ovatis, subacuminatis, obsolete i» 
vosis ; valvula (iuferiorey praesertim flomm supcrioruniy mu^ 
ciUata) superiore paulo breviore, serrulata; foUis subinTolom 
birtis; ligula obsoleta. Trtn. Eragrosiis seminada Trin^inJd 
Peirop. 6. 1. 406. — ISrasiUah 

97* ^* SCLEROPHVLLA. Paniculae jnbaUs airictae pialK 
lucidae radils binis temisve, subverticillatis, mox sopn basin 
compositisy dissitifloris; axillis obsolete barbatisj spicnlap^' 
ceUo brevioribnsy oblongo-ovatis, sub7-floris \ floribus (coriae» 
membranaccis) lanccolatis, obtusiusculis, distincie nervosis; r^ 
vula superiore fere -1- brcviore, lacvi; folus subinvolutis, xi^ 
glabris ; ligula ciUari, parce barbulata. 2Vtn. Eragrostis sck» 
phjUa Trin. m Ad. Peirop. 6. 1. 412. — BrasiUa. 

98. P. DiOMEDABUM. Jubac thjrsodis densissimae laiM»' 
lato - clongatae radiis brevissimis^ fasciculatis, a basi fioTik»y 
axilUs pubescentibus ; spiculis sessiUbus, Unearibas^ 10-20-Mi({ 
floribus lanceolatisy acutis, distinctiuscule nervosis, obsolett f*| 
besccntibus ; valvula superiore paulo breviore, pabescendo-serq 
lata ) foliis margine involntis, stricUssimis ; Ugula ciliari, thtA 
Trtn. Eragrostis Diomedearum Trin. tfi Ad. Ptlrop. 6. 1* ^IJ 
— Albatros-Eiiand« | 

99. P. EQUITAN8. Panicnlae jubaUs tineari-elongaiae strii 
iae radiis solitariis fasciculatisve, a basi subracemiformi-roiBH 
siiis ei fioriferis; axilUs viUosis nudisve; spiculis 8ubsessi0>|j 
oblongis, subtrifloris ; floribus lanceolatis (glumisquc) acntiss' 
mis, disiinctiuscule nervosis, snpeme valvulaque superiore H 
viore sorrulatis; foUis involuiis planisve^ rigidis; lignla ciluj 
barbata. Trin. Eragrosiis equiians TV^ m Ad. Peirop* i* \ 
413. — Insula Wabu. J 

100. P. CalothecA. Paniculae laxae nuianiis radiis bis 
ieraisve^ longe supra basim (snbracemoso-) composiiis; axil 
nudis ; spicuUs aliis pediccUo paulo brevioribus, alus longiori' 
subadprcssis, ovatis^ subS-floris (sub authesi subrotundo-sq 
Tosis); floribus late ovaiis, mucronaio-acutis, subobsolfie 
vosis; valvula superiore ^ breviore, pubescendo-scrralaia; fo 
snbinvoluiisy rigidinsculis^ sursum asperis ; Ugula membi 
exseria, eberbi. Trin. Eragrosiis Calotheca Trin. in Ad 
irop. 6. 1. 414. — Brasilia. — Habitu Brizae affinis. (Trin.; 

101. P. NARDoiDES. Bacemi simpUcissimi spicnUs s 
biis, subuniseriaiim alieraisy secnndis^ eUipiico » linearibiUj GRAMINEAE juss. (Poa.) 341 

ds; floribas- ovatiB, snboWoleie ncirosM; TalTida superiore 
inun breTiope^ ienere tfenulaia; foliis filiroriiiibue, pilosis; li- 
ila ciliari^ parce barbaia. Trin. Eragrosils nardoidcs * TWfi. in 
d. Pdrap. 6« 1. 415. — • Nepalia. pecies hnjna aeciionis milu minos noiaey nonnullae forsan hnc 

non pertinenies* 

102. P. Uriolab Sehrad, 4n GoeU. AnM. 1821. n. 208. 2074. 
hdi* Mamim 2. 312. Colmis ereoiis; foKs conToluio-filiror- 
(bns, rigidisy earris vaginisqiie glabris; spica basi composiia, 
liicbo-secanda ; spicalis laio-oTaiis^ S-9-floris; floribns liberis; 
Ijdbiis aeadunaiis, giabris; coroUina TalTola cxieriore basi pi- 
•a. MutaJL Cjnosoras ITniolae Thwih. Prod. 23. l^usd. pior. 
ip. 1. 442. JUfui. SmppL 110. Wmd. 8pec. 1. 414. Triiicum 
^pme Spreng. Png. 2. 23. Uniola capensis Trin. in Act, Pe^ 
^. 6. 1. 360. Brica Imbricaia Sleud. in Hora 1829. 2. 489. 
» ilTnt.; 

f) glamis pifis rigidis saccalentb adspersis. (^Neee o& 
JSten^ in Lbmaea 1. 327.) 
- Cap. b. spei. 2|. 

103. P. PAPILMSA 84^rad. in €foeU. An%. 1821. n. 208. 
y/i SehuU. Mani. 2. 312. Cnlmis ereciiascaHs; ibliis inro* 
lio-filifonnibas, rigidnlis Taginisque pnbesceniibos ; spica sim«« 
(kI; disiidio-secnnda; spicuUs oraiis; 5-6-floris; floribus libe- 
>; caljdbns acnminatis, papiUoso^Iiirsniis; coroIUna TalTuia ex- 
»ore basi pOosa. Sd^rad. — Cap. b. speL — Afiinis -prsec^ 
*«. (Scbrad.) 

. 104. P. BAHiBiins 8chrdd.'in Sehull. Mat^. 2. 318. Cnl- 
^ ercctisy simpticibns-; foliis lineari'- setaceis, sirieiis 9 Tagina- 
"B «e barbaio; panicnla ramosa) painla; spicnK» oblbngo-B- 
euibQs, mnliifloris; Talrnla ooroUae exieriore OTaia, breriiev 
'^inunata, irinenria; inieriore perrisienie. 8dirad. EragrosUs 
^ensU SchnU. Mani. 2.318. Trin. ftt Ad. Peir^. 6. 1. 400. 
■^tiis brasitiensis a tt § Neee ah Eeenh. in Mmi. Brae. 

497. P. brasiUensis Raddi, Agroei. Brae. 51. fejed. eyn. 
(^ne.) ~ BiasUia. 2|. — Neee bnc dndi P« dongaiam Hlttd. 

Trinina P.^polfmorpbam JfroiMi. 

.105. P. BRASiLiENSU 8preng. 8^. 1. 342/ Paniculae ra^ 
asissimae siriciae ramis glabris ; spiculis laneeolaiisy compres- 
>; floscolis peUncidisy acaiioscaUs; Ibliis' conTolntis Taginis- 
^ glabris; Ugnla nnlla. 8pr. Megasiacbya. brasfliensis Schvii^ 
^^' 3. 620. Eragrosiis brasiUana Neee ab Eeenh. in Mari. 
i**»* 2. SlO. Eragrosiis elegans Neee L c. in eorrig. Trin. in 
^' Peirop^ 6. 1. 411. — BrasiUa. 

.*06. P. EXPAIC8A ITnna. Gram. 1. 113. PanicnU expansa; 
^^ riongaiia, flacddU ; spicaUs lanceolaiis, 12-14-floiis ; toI- 
*u« nninerTiis, acuiis, sabaequaUbus ; (TalTnla exieriore acnia. 342 GRAMINEAB m%. (Poa.) 

ifijiervia* Ur. Eragrosiu ezpansa XtnXr. Aof^. 1. 190» — Kw- 
ievideo. 24* — > Nees cam P. mexicaiia coDJungii. 

107. P. COMPTA Kvnih. GtQm, 1. 113. PaaioiiU tcniu, 
eloDgaia; ramis adpressis; spicnlis lO-floria^ flosciilis patenti- 
bos; valris l-nerviity obiusinsculia ; valvula exieriore obtnsa, 
3-nervia; inieriore: nervo submarginafi longe dliato. Lk. En- 
grosiis compia Link. Hari» 1. 193. — - Honievideo. 2|* ^ Km 
ad P. cfliarem ducii. 

108. P. BaoMoiDEs VaJd. £fyini.3. 10. WiOd. JSpeo. UOt. 
Panicula anbspicaia; spiculis lanceolaiis^ 25-flari9; infiBrioDbH 
breviier pediccUaiis; superioribus seasilibus; folfis bifariis, »- 
voluiis. VaKL — Lin|« ? ~ Preal (tti JRd. Hamk^ 1.281.) nk 
nomine Brizopyri brompidis (e Califomia) conjnngit ciiai Biin 
spicaia Lam.y Uniola spicaia jl^fi. eli P. ihal^iMca Aari. WM, 
quae nosira. # . 

ip9.*P. 'AUCUiiARis.. Paniculae racemali^ r;idiis solibik 
paucifloris, a basi snbadpresso - floriferis ; axillis nudis^ sfttcsi» 
pedicello aequijoag^, ovaio-lanceolaiis, 12-2S-^floiSs$ floril» 
ovaiisy acuminaiis^ disiincie nervgdis; valvnla silfterif^re diiDu& 
breviore^ serrulaia; foliis seiaceo-involuiis, siricijkB, piUs sdsf» 
sis; lignla dliarij barbaia. Trln. Eragrosiis adcnli^ IVk « 
Ai:t. POrnf. 6. 1. 406. ^ Brasilia,.^ Conf. cam.P« broooU 
VM. ' 

110. P. LiNKn Kumih. eram. 1. 113. Foliin Atmm^ 
Tolniis, filiformibus; vagina or». longe dtiaiai paniollae no> 
arreciisy glabris;. spicuKs Un.eaiibus, S-^^-floris; vnlvis uniDerrv, 
snbmembranaceisy acuiis^ inaeqnalibus; valvula e:i^eriore obhM 
sobenervia^ margine colorata. Ziflfr. Bragrosiia filiformis h^ 
Hori. 1. 191. Poa ienelU Punk. JZor. 1. 80. P. i^vnoiaia Utt 
Enum. 1. 87. (nee Linn.) — Amarica boveaUf. ~ Cerieiwi 
P. ieneUa Xtnn. <Lk.) 

111« P..AMOENA. Cnlmo ereeio^ ramoso, .eonapresto, ^ 
Vro) vaginis compr^sb, ore foUisque planis inieme pilosit;?^ 
^icnia .eVeeia, ooqiracia^ spicaeformi; rhadu glnhni$ samif i^if* 
tissimis, ez axUIis pUo^b; spicults ftisdcula^ Uneatibos; l^ 
32-floris$ glumib l-nerviis, «ervo scabris; palea inferiore on^i 
acuminaia, acnia, carinaia, 3aieFvia) nervo medio carinisque s** 
perioris paulo b.reVioris scabris- Pretf. Eragroaiia aomeDafni 
m BfL HaenJk. 1. 27& — Mexico. Q 

112. P« SBCUNDiPLORA. Rigida^ culmis ramosis, oompr^ 
sisy ercciis, glabris; vaginis ore Ugnlaque foliisque planis snpH 
piiosis; panieulae laxae ramis paieniibasy ramnUs pednncaMf 
basi pUis siipaiia; spieuUs subfasdculaiiS) Unearibns, secnvAtif 
18-40-floris; glumis uninervUs; palea inferiore ovaia, aeamiiu^ 
acnia, irinorvia, pervo medio carinaio carinisque superioris sc*' 
bris. PresL Elragrosiis secnn^ora Prssl. in Mei. Baenk- ^* 
276. — Mexico. 21* 

113. P. LURiol. Culmis ereciis^ iereiibus, glabris; ▼«g»^ GRAMINEAE juss. (Poa.) 343 

e pilosis; foliis planis, scafcris; .ligiila brerlisiiiia^ dliala; pa- 
cdla confracia, sabspicaeformi; rbachi glabra'; ramis abbrevia- 
1, altematim fasciculatis, scabris; spicnlis liuearibos, 8-10-flo- 
^ glaoiis niiinerriis; paleis inrerioribus rotnndaio-oratis, ob- 
sis, miKiroinilatis, scabris, trinerviis; snperioribus panlo minoo 
\tuSf carinis sotbris. Preti. EragrostiS lurida Pre^ m HeL 
lenk. 1. 276. — Pemria. 2|. 

114. P. FX.ATE8CENS. Culmis ereciis, ramosis, iereiibns, 
abris; raginis ore foISsque plailis inteme pilosis; panicnla 
«cta, simpUci; rbachi glabra; raokii basi pilornm fasdculo sii- 
itis, scabris; spicnlis .^iemi$, solifariis, linearibns, 14-22-flo- 
s-, glnmis vnitierviis; palea iuferiore ' ovata , acnia, trinervia, 
rnro medi<k carinisqne snperioris brevioris scabris. PresL Era- 
rostis flavescens Pred. in Rei, Jiaenk. 1. 278. — Mexico. Q 

115. P. B^CNOCLADA. Radice fibrosa; cnlmis erectisy sim- 
iKobas, comp^essis va^pnisqne glabris; foliis convolntis, intcrae 
nlosis; panicnla erecta, contracta, composiia; rhachi glabra; 
vnnis alterais^ solitariisy ramnlis pedicellisqnc scabris; spiculis 
uicfolatis^; 10-12-floris; glnmls 1-nervijs, dorso scabris; palea 
nrfriore oraia^ obtnsinsculay irinervia, scabra; superiore paulo 
re riore, carinis scabrinscnla* PresL Eragrosiis* stenodada PresL 
I ReL Maenk. 1 . 278. 

a) panicnla contractiore; ramnlis pedicellisquo gradliori- 

bns, filiformibns ;. spiculis miuoribns. 
/)) panicnla painla;' ramnlis' pedicellisqae crasstoribus} 

spiculis majoribiis. 
• Peravia. T^ 

116. P. Haenket. Cnlmo erecio, ramoso, iereii vaginisqne 
fbberrimis; foliis intus scabris; ligula brevissima; panicula pa- 
'^o&sima^ simplid ; riiachi ramisque subopposiiis basi radimeni<^ 
^tiTormi' aiipatls scabris ; spicnlis alicrnatim fasciculaiis, lineari- 
'OS; 8-10-floris; glnmis 1-nerviis; paleis inferioribus obtusis, 
'cabrinsculis, 3-nerviis, ncrvo medio carinisque palcae supcrio- 
u riliato-scabris. Pred. Eragrosiis Haenlrei Preet m ReL Hae^k, 

. 279. — Mexico. 2^ 

117. P. ALBA. Culmo erecto, simplid, compresso va^iiis- 
[Qe glabris; Ugnla angusiissimaj dliata; foliis planis, 84.ii/ris 
^iqne pilosis; panicnla erecta, contractai composita, vcriicil- 
*|a; rfaadii ramisqne scabris; spicnlis lanceolaiis, '4-floris; glu- 
Dis l-nerviisy nervo scabris ; palea inferiore ovaia, acnta, tri- 
><^rTia, gUbra. Pre^ Eragmstis alba Preel. in Rd. Haenk^ 1. 
^9. — Califomia. 2|. 

118. P. 8iMPl«iciFLORA. Culmo erecio^ ramoso, coinpresso^ 
olus planis, inieme pilosis; panicnla erecta, simplid, patenie; 
^pirulis linearibns, octofloris ; glumis nninerviis ; palea inferiore 
^Hnervia, carina scabra. Pre*L Megastach/a simpliciflora PreeL 
*^rf. floefi*. 1. 283. — Mcxico. ' ^ 

119. P. PAXicoiDES. Culmis compressisy repentibns vagi- f I 344 Q]B;AMINEA£ JJU68' ;CP^a^)l 

nlBgue pomPTessis ^l^il^ri^}. fpl^s .plaiiis,. diaiicbifi^.jscaliiis-, p«- 
nicula simplici, ereciai coniracia), ramis alicmU; spiculis |apiceo- 
latis, scxflorisi ' ttirinquo obiusb; glumis inaeq^ualil^aSi obinsis; 
paleis infcrioribus irineryiiS| obiusissimis i aris^laiiSi piiosls. 
Presl, Megasiachja panicoides fresl. itl Jief. Uaitnjs.^ 1. 2iB3. - 
Acj^pulco Hexicafiorum. ^ 

120.' P. UNiNERviA. Culmo eompr^9S.O| subramoso, glabro; 
vagfinis foliis<[ue eonvoluiis scabiis} panicula siniplicii.coDindi; 
rhacLi scabra; ramis 'aliemiS| subfasciculaiis ^ spiculis biseriatis^ 
secundis, glabris| linearibuS| quinquefloris } glumis pauasqnelD- 
ferioribus obiusis, l^-nerviis* Preat, . Slegasiacnya unioeivia Prd. 
iu Rd. lIaenkA.283. — SlexiCQ. .^j. — !pifleri a F,esiuca^in<llci 
( Mcga^iacbvac specie ) siaiura spiculisque minoribaS| paleisgU- 
bris| nec ciiiaio-barbaiis. {PreeLy 

121. P. condEnsata. Culnio ereciO|, ,tercii| glaliro} tij^ 
nis pilosis: foUis convoluio-seiaceisi inius pilosisA exius nu (i^ 
neque scabria; panicula spicaeformi, cjlindraceai uensa; spiculu 
lanceolaiiS| 8-floris; glumis subaequalibus, caducis, l-nerriis*, p 
lcis inferioribus trinerviis, scabris, PresU Megasiachja coDdes- 
saia Preel m ReL Haenk. 1. 1^84, — Mexico, ^ 

122. P. NiTENS Kufdh. Gram. 1. 113. .l^anicula. raniis '<^ 
liiariis - ierniS| spicaiisi ad basim fere floriferis;, spicuiis secai- 
diS| sessilibusi 8-lO-floris; valvis inaequalibuS| longe acoii^ 
laevibus; valvula exieriore fere sub apice arisiulaiai subrefld^ 
Lk. Eragrostis niiida Link. Jffort. 1. 193. — Aegjpiosi K^ 
bia. O 

123. P. RACRUOSA Thunb. Prod. 21. ^fued. Flor. Gip. ^. 
423. Jnad. Spec. 1. 393. «prettg. tn Ad. Peirof. 2. 1810. 301. 
Panicula coarctaia^ spiculis ovaiis^ novemfloris} peduncoUs Itf^ 
vissimis. Thunh. — Cap. b. spin. 

124« P. SARMENTOSA Thun». Prod. 21. WiUd. Spec. 1. 39i 
Panicula elongaiai coniracia| decomposiiai infemc iDierropU^ 
ramis aliemlsi brevibus, a basi divisiS| axillis imberbibus; sfr 
culis imbricaiisi oblongo-lanceolaiiS| 6-15-floris; glumis inacqiU' 
libus; valvula inferiore ovaia^ acuiai irinervi| marginc carina<]0' 
deniiculaio-scabra; superiore breviorci margine sermlata; folii^ 
brevibuS| planiS| acuminaiis^ vaginaram ore barbaio; caule sa^ 
menioso-decumbenici ramosO| poljphTllo. IVees. Eragroslis s«^ 
meniosa IVift. ki Act. Pelrop. 6. 1. 598. Neee ah Esenb. ti» l^ 
naea ?• 330. — Cap. b. spei. 7\> 

125. P. GLABRATA. Panicula racemoso - composiia^ con- 
iracia; ramis alicrnis, basi nudiS| apicem versus fascicuUio-spi* 
culiferiS| axillis nndis; spiculis lanceolaio-linearibus, cinereii* 
6-8-floris, laevibus; flosculis subconiiguis ; gluma inferiore piu^ 
duplo minore ; valvula inferiore obsoleie irinervi| superiorem ^' 
quanie ; culmo fasciculaiim ramosissimo nodisqnc vaginisqne {pit 
subnudis) foliisque lineari - acuminaiis planis glaucis glabris f^ 
laevibus. Neee. Eragrosiis glabraia Neee oh Eeenb. f» Zcms^ GRA^PNEAB Juas^ i <1^a:> 845 

, 333. ; .:-:.. P^p, b^ ^geL .r- ; bter .qiecMM >yiPaeoedailU .WK 
srte. (BTecsJi . . ., . • .', .. :,- 

126. P. JTRUTA TAuiii* JPro4. 29, JSML Fht.X^t^^ i. kQU 
W iSp«c. 1. 398. Panioila pateate^ spicolitf .«iTaiig, siibde* 
jmflpri^j ,culii|o repeo^.; Snbfift. t- .Ci|p. >% epeJl JtJ. 

127. P, cvmQ»>^ TAuiii* JProA 2;)..J^^ Jnor- Caj^. l* 
14. WUUL Spefi^ 4» 393* 'Panieitla, ddngaiaf faws aUcrnby 
sUntibas^ a basi |^loiQep;aio-*ep^lis..gIonierifpnnibjDiAvey axiHi^ 
rni^neo-kaii^iiiosia^ apjLpolia, oyaliia, 5-6-floris; vajlnda iafe^ 
m triDem^ s«p<(raArpP> a^^ante; cjalino bffri jramoso»' apico 
ngo spatioapbj^^ tcmi^eiirtrigonoy Uieri; folii^ dlsticbia; con- 
ilato-poQgentibus, glabris, laevibns. iVees. ..Eragroatis ? cypo- 
>ides jffo^ ^^%ro«f. 71« Jloeiii^e^ ,&iWr., %il« 2. 577. iVeef 
> Etenh. i^^ LhfLmefi 7« 329. tt. <?ap. b. apei 2|. 

128. f. FiUFOHtfis 7Avii^ Prod 21*.^'iisd. J^.>Ciit|i. .1. 
20. WyiUL Spec. 1* 399«. Panicula racemoso-dccoinposita, pat 
iiU;nfflis a iertM^ parte ^lira basim divisi^, alierois rerticitkh 
isre^ axillis snbnudis; ramalis pedicellisque brcTibns;. «piculis 
UoD»Uy qJiTaceo-liridis, ^-10«floris, aeabris; flosculis oontigiiis^ 
tlroU inferiore ohsolete trinerTiy superipfem ^eqnante; cohno 
uplici, compressiusc|ilo nodisq^e gl^bris ; ligi^la .subnulla^ mt«' 
>& ciliis iudieata, ad angulos oris barbaia; foliis eloogatis, 
ioem versj^s eonyolptoefilifbiRmibns* Jfeu» Eragrostis flliformis 
r. tt raginis radicalib|Ui tantom villosis, m^or» ffeee ab Eeemh^ 
Lhmqfa' T. 330. .P. capeusis Sieu^ tn JFJora .1829. 4^8^ m 
• — Cap. b. speL 2^. *— . Sprengei ad P. cimiractam MeiM^ 

129. P. ccnrru]!^ SchrBd. Anal. ad JFhr. Cap. eep#. 2. ki 
M«. Jfi«. 1821..«. 208. 2073. SchuU. Mani. % 30S. Coloiis 
^tis; foliis filifoTmibnSj cnrratis;. Taginis ore barb^iis; iiifor 
'A&os Tillosia; panicula.ramosa, patnla; ramis scabris; spicu« 
lioearibus, 9-floris; floribus libcris; Talrula corollae. exteriore. 
ito-oUonga^ trinerTia. Scftra^. EragrostisfiliformisTar.^Taginis 
erioribus Tillosis, minor. Heee ah Eeenb. ui.XmMeo 7* 3(31 • 
€ap. b. speL H» — Affinif P. filifonni. : 

l^. P. CERXUA Willd. m Ad. am^ nai, ctir. EeroL .4. 182. 
licula contracta; spiculis duodecimflori^,. linGaribus ; Tagmif 
ce pilosis. fViUd. «- India orientalia. . , i 

131. P. roLTB^DRPHA IViUd* t» Aci* ams nai. cwr. B^ol^ 
194. Panicula dirarica^; spicolis IJit-Qoris; corollis dist^o-* 
Uy trinerTiis, OTatis; Tagipis bai^hatis. . ^i0cL Era^ostis po- 
orpha Roem. H Schvii. Syei. 2. 575. Tritt. M Ad» Pfdrop. 
I. 408. — India oricnialis, Manilla. 

132. P* PROCERA Boxb. Flor, Ind. 1« 334* Glabra; crecta; 
-pedalis; ligula magiia; ramis paniculac simplicibns^ spiculis 
icellatis, remoiiascalis, linearibas, mnliifloris. iios:^. — In- 

orienijdis. 

133. P. CTU5IWICA Roxb. Fhr. Ind. i. 335. Erccta; grar 346 GRAMINEAE ixm. (Poa.) 

dlis) l^^-lS-polKcaris; foliis gracilibn«f ^anienli cjlindrica; n- 
mis confeiii»^ brevibus, adpressis, ramosM, altemi^; 8picnH8 6> 
12-floii8 ; floiibus diandris \ Talra inieriore ooroUae ciltata. J^oji 
Megastachya cylindrica Sekidi, Mani. 2. 328; — Chiha. 

134. P« JUOfiATA. Panicnlae iliyruformirCoayctafaesfiUolia- 
iae (paulo olongaiae) •radiis breyissimis^ a^basf conipositis; spi* 
cnlis snbsessiHbus, obiongis, 7-"9-floris ;* floribus; mucronatis; tiI- 
vula (inferiore ad carinam saepins rari-) 8up'eriore snbaMpi- 
longa, ionge diliata; foliis angnsiis, planisV glabris| ligidla oW 
leie dliari, barbaia. Trm. Eragrosiis lobaia Ttim. m Ad.ft- 
trop* 6. 1. 396. — Gttinea, Bfauriiius. — l^rinius hac dnd 
cum ? praecedeniem. 

135. P. CILIATA Boxh. Flor. /nJ.- 1.336. Glabra*, snbfrre- 
ia; 1-2-pedalis; panicula •eolomnari'; spiculis 6-12-floris,' tjIto 
omnibus calycnm ei oorbllamiii margine ciliatis; 'semine ^W' 
Roxh. Megasiacbja ciliata SchuU. Mani. 2. 32&. — India on»- 
iAlis. -^ Sprengel ad EragrosHdem ienellam dndi. 

136. P. KoBNlGii Kunih. Gram. 1. 114. Erecta; gUl«5 
1-3-pedalis; ramis paniculae linearis bTcribus^ in fasciealos'' 
moios congesiis; spicolis 6-12-floris; scminlbtiS obconlii 
JRoxh. P. inierrapia Koenig tn Roxh. Fhr. Ifid. 1. 336. - 
India orienialis. 

137- P. DiABRHEM SckuU. Moni. 3. 616. Erecta; ^' 
foMis longis, acuminaiis; panicula nneari, dimidiam parten^*^ 
iius planiae cOnsiiiuenie ; ramis spar^is^ composiiSsy expantf^ 
glabris; spicnfis 4-8-floris; floribus dtalidris. Ro^h\ F. ^^ 
Roxh. Flor. Ind. 1. 337. — Bengalia. 

138. P. ELEGAMTULA Kvnih. €fram. f. 114. SubemO; 
glabra; l-3-p«dalis; panicula oblonga, nutanfe; rainis soiitard 
ramosis, adpressis; spicnlis 8-12^flbris; seminc gioboso. 17(^ 
P. elegans Roxh. Fhr. Ind. 1^339. P. cbariis ScKvM, itft»^^ 
314. — India orienialis. 

139. P. MULTiFLORA RoA. Fior. Ind. 1. 340. SnbertrtJ 
glabra; 6-18-poilicaris; panicuia reliquae planiae longitadis^ 
cxcedeiiie, nuianie; spiculis conferiis, 50-70-floris; seminc di 
boso. Roxh. Eragrosiis muliifloFa Trin. tn Aci. Pelrop' ^- 
401. *- India orieniaUs. -— Sprengel ad P. iremulani dadi. 

140. P. PANICULATA Roxh. Flor. Ihd. 1. 341. Ereda; 
bra; 2-4-pedalis; foliis longis; oribns Taginarum ba^batis; p 
cula oblonga; ramis creberrimis^ filifoiinibus, inseriiombus 
sis; spicnlis 4-l&-floris; Talvis caljrcinis dliaiis; semiue ^o 
Roxh. — India orientalis. 

141. P. 6ANGET1CA Roxh. Fior. Ind. 1. 341. Dense e« 
piiosa; panicula rara; spiculis linearibns^ 30-40-floris. B<^ 
— Ripae Gangis. 

142. P. MUCRONULATA Kunih. €fram. 1. 114. PanicnlaM 
qnalis paiulae ramisbasi nudis; spicnlis lanceolatis, 10-13-no(V 
calfdbns abbrcTiaiis ; floscnlis apice libcris ; coroUae valTnla ^ GRAMINEAE juss. <Poa;) 347 

riote obtesa, sub apice brfsvismie mucroiiaia $ inierioiie dono 
nda^ ragaiM ma^uie ei ad oEas badMtis. RoiL. P* mncrbnaiai 
\odL N<m» Spec. 64. Eragrosiis mucroDaia Ro&m. «T SekvU. 
^ 2. 577. Caloilieca macronaia Spreng. Syti» 1. 348.-— 
- Isdia orienialii. ^ 

14J. P. RoTHU Kunih. €ram. 1. 1 14. Panicniae cfen^aiae 
tienQaiBe' iaiemipiae> ramis veriicillaiis, mraierosis^ nimosissi-' 
■s, painlis; spicnlis snb4-floris, minniis; fiosenlis obiosis^ 11- 
ms, omnibns breyissime pedicellaiis. Roih, P. inierrapia Roih^ 
W Spee» 67* — ' India drienialis* — «» Non coafundenda. cnm 
. iniemipia Br. (Roib.) 

144. P* RUPESTRis Rdh. Nov^ Spee. 71« Panicalae snbcj- 
ndrioae obivsaei basi snbinierrnpiae rands densissime compaeiisy 
Kmaiais, basi barbaiis; spicnlis subdecemfloris; flosculis' ses** 
ilibns, mncronaiis; lazis; corollae Talmla iiiieriore- lanceolaia^ 
ATsopilosa^ Taginis foliomm margine ei ad oras barbaiis. RotK 
N^siadija mpesiris Roem. H SchuU. S^* 2. 592. ~ India 
noitafia. ~ TaMe similis P. ciliaiae. 

145. P. 8TRICTA Roih. Nov. Spee. 96. Panicnlae conivae- 
» oblongae Jtacemosae ramis fasdcalaiis , ramosissimis, densisy 
rcctU; ipicalis compressis, subduodecimfloris ; floscalis oblon- 
t>} obtnris, demani liberis, omnibus sessilibus. Roih» -— India 
rieoialla. 

146. P. nfTEacEPTA Spreng. Sffsi» 1. 347« Panicala coarc- 
^ dongaia;; ramis aliemis, simpli<^bas; inferioribns renuiiiisf 
pioilia aessilibns, imbricatis^ lineanbns, l6-n24-floris; perianibiis 
linervns) iriandris ; - TalTuIa exieriore glabra; inieriere ciliaia; 
ilni plaus, laeTibns; collo Taginae breTissime pnbescenie. JBr« 
'* niermpia Brown. Prod. 1« 180. ~ NoTa Hollandia. 

147- P* DlANDRA Bromm Prod. 1. 180^ Panicnla coarc- 
i|i) ramis alicmisy indhrisis) approximaiis; infimis disianiilms; 
Hcalis oblongo-lanceolaiis, snblO-floris; perianibiis (irinisrTiis) 
aodris; Talrala exteriore glabra; inieriore ciliaia; foliis snbin- 
ihtis Taginisqoe laeribns; collo ieanissime pnbescenie. JBr. — • 
»va Hoflandia. 

148. P. coRGiNNA JArown. ProdL 1. 180. Panicala coare* 
ta, aimplkissiiha ; ^amis altemis, pancifloris ; spicnlis breriier 
idicellaiis, lanoeolaio-oblongis, 16-20-floris; perianifaii (iriner- 
i) Talvnla exieriore glabra; inieriore smrsam cillaia^ apice ro- 
adaio ; colio Ta^ae barbaio. Br. P. Tenosia Jioeni. ei Sehvli. 
r<^« 2. 573. ~ NoTa HoUandia.^ 

149. P. I.BPT08TACHTA jBroion. Prod. 1. 180. ■ Panicuia eC* 
*A; ramis aUertais, pateniibns, basi dirisis; spicnlis lanceolaio- 
learibns, 8-12*4oris; perianibiis (irinerTiis) iriandris; TalTula 
^riore glabra; inieriore nuda; foliis planis Taginisque glabris; 
Do brerissimo, ciliaio. Br. ^ NoTa Hollandia. 

130. P. pjkRTfFi^oRA Broum. Prod. 1. 180. Panicihila eflusa, 
'P>llari, nuianie; ramis dirisis; spiculis racemosis, disianiibus, 348 GRAMINEAB luss. (Poa.) I, 8^12-floEifl; poianiliUs (iitnerTiis) gUlwis; Tilfnli 
eroao-trancata; foliia' planis vaginisqae glabris. Bf. P. 
micriOiiJia Spreng. Syslf 1. d44« SSragrostis parviflon Tm. « 
Aci..P€trop. 6. 1. 411^ -T- Nova HollancKa. 

151. P* STENOSTACHTA jBrotofi. Prod. 1« 481. Gkkn; pft- 
nicnla aimpUei^. ■tricta'; radiis 'altemiiy^snbindiniia. ipicatisque 
diTaricatis^ aabalatia, ieretinaonlia^ ^-lO-flofis; foliia gvbiDrofai- 
iig Taginisqne laeribas; (periantliiifl trioenriis), JAroi0fi,'«- Kon 
HoUandia. 

. > 152. F. PBULUaDA Broum.Prdd4 1/191« Paoicals tSva, 
paiente; ramis divisis; spicnlis linearibM^ snlil&floris; floribot 

Eellocidis; periantbii (trlnetvii) Talrula ozterioi« glabra, Denrif 
kteratibaa obsoletis; interiore obaolete ciliata; semiDihiis exsal- 
eis, reiicnlaiifli; foliis plania Taginiaquo. laeTibos; collo hem- 
sime ciliato. Br» -*- NoTa Holiandia^ . 

153. P. ELEGANft JBrotMi. Prod. 1. 181. PaniGab tSa»; 
ramis altemis^ diTisis; apieaUs linearibasj planisy 16-22-iloiU; 
periantbii (trinerTii) TalTula exterlore glabra; interiore w 
uada, ivanc^ta; foliis. senmnTolatis Taginisqae glabris; collo \i» 
liato. Browih P« apedoaa jloem. ei SeMi. SyH. 2. 573.- 
NoTa HoUandia. 

154 P. PUBESCKNa Brotsfi. Prod. is iSU Fanieola effi»: 
ramis aliernis^ patcntibns^ simpUcibus; rliachi pabesoeaie;^ 
euUs «essiiibua, Unearibusy sab20»floris; periaatbif (triDerii) 
TalTulaexteriore glabra; interiore ciliata; floribas triandiisi^ 
mis folUsque TiUosis. Brown. — NoTa HoUandia. 

155. P. OBCIPIBMS J?rowf». ProcL 1. 161. Panicala nstanitf 
ramis altemis, simpUcibas, floxaosis, spicatis; spiculis 24-fl^ 
ris; perianthu (trinenril) TalTola eJEicriote dorso glabro^ v^ 
nibussericeisy apice obtttso; iniericwe ciUata; foUis angostoi' 
nearibua Tagioisque scabris; Ugula incisa* Jfroion* •— Konl>^ 

156. P. iMBBCiLi.A Browtt. Pirod* 1. 181. Paoicala s^ 
tanie; ramis altemis^ simpUeibuSy apieatia; spieulis distinfi^ 
3-5-floris; perianthii (trinerTii) Talrula exteriore obiusa, ^ 
^abvo, lnarginibus ioieriorisque .nerria ciliatis; foUis iorolnt^ 
Taginisque glabris; Ugnla erosa; enlmo eapillari. Brown, ' 
asthenos Jloem. ei SchuU^Sifsi: 2. 574. ^ Tion fioUandia. -* 
Nimis .aGQnis P. decipienti. (Br.) 

157. P. ABORTlTA > J^roion. Prod. 1« 181. PaaieaU eoir 
iaia^ capiiuliformi ; spiculis congestia^ planis^ lanceolaiis, mvS^ 
floris^ perialiihiis (trin^rrii^). 1*2 InftmisfertiUbas; .valvuU e^ 
terigre glabra^ dorso- alaid; intcriore replicaia,. cillati; >v^^ 
univalvibiuiy neairis. Broioii* -^ Nora GRAMINEAE juss. (Poa.) 349 

t SpiculaopaDiciila<ae,ooinpr«8sae, panciflorae; flores S-Sy Taris- 
me plures (1-10), remoiiusculi, pleniinqae basi Tillis ciacii; palea 
iffrior herbacea, margine diaphajna, saepe qainque-^ rarina nui- 
vel sepiemnenria, (pojts LEOiTiMjiB») 

158. P. AswvA Im^ 8pee. 99« ITtadL Spee. 1. 390. HmI. 
ram. 2. /. 64. SmiTA. BrU, U 105. &gL Bai. I. 1141. Sckrad. 
erm. 1. 304. MeH. ei KocK Germ. 1. 598. IVjit. m Ad. Pe- 
op. 6. 1. 373. Paniciila aabaeconda, diTarieaia; rands glabris, 
lUtariis Tel |j;eaiiiiis, demam deflexia; apicali^ oblongororatis, 
-7-floria; ligalia saperioribaa oblongia; calmo sabcompresso^ 
tti ioierdiun radicanie; radice fibrosa. Meri H KoeK P. im- 
aiu Lejevme. (feat. MeH. H JKodL) 

§) snpina. (ZMEr. HoH» 1« 181.) P. anniui Tam Gamd. 

Jigroet. 1. 189* P, aapina Si^rad. Germ. 1. 289. 

Hqd. Grumu 4. i. 27. P. Tariegaia IToff. >6Llii SdUiricft. 

Cai. 38. P. alpina y Wmd. Spee. 1. 386. (ScAmicU. 

Prod. i. 3.) 
-^ Europa, Caacasas, Sibiria, Africa borealia ei ansiralis, Ame^ 
i<^ borealis et merid., los. SlacloTianae. — - Locb alpinis 
obinde Tiripara. (Schrad.) 

159. P. SECUNDA PreeL <n HeL JBSunk- l- 271. Cnlmo 
Kctoj compresso Taginisqtie j^abris; foliia planis, margine sca- 
*u; panicala simplid, secanda^ oontracia; spicalis oTatis, sab- 
t4omi ^nmis inaeqaalibas; palea Inferiore 5-iierTia, acabra; 
Miice perennL Pred. — Chili. 2|. — Slmllis P. annaae^ afifi» 
tt qooqae P. malalensL (PresL) 

160. P. AESTITALU PreeL m Rd. Haemk. 1. 272. Cnfano 
stcto, oompresso Taginisqae ^bris; foliis margino scabris; pa- 
^^^ simplici, paiente; riiadii gUbra; spicalis OTatis^ irifloris; 
i^m^ inaeqaalibas; paleis inferioribas obtasissimis ; radice an- 
Da* PreO. — PeniTia. Q — P- amraae Talde similis. (PresL) 

161. P. niFiRMA Humb. ei jKmtiL Nov. Gem. i. 158. Cnl- 
us ramosisy ereciis; foliis obtosia Tagioisqae glabris; panicala 
Bbsimplici!, paiola; ramis alteniis, rhachi glamisqae glabris; 
^icnlis oblongisy tri-qnadrifloris.; floribns distaniibas ; paleis pi- 
•iusculis; inferiore majore, qainqnenerria. MCih. Megastachya 
finna jRoem^ ei Sckak. S^. 2. 585. — NoTa Granata. 

162. P. jjom Haenke, Sudei. 118. WWd. Spee. 1. 386. Jfos#. 
nua. 3. i. 15. ScJkrad. Germ. 1. 291. fVahlemh. Ceurp. 22. (nee 
fPPJ Meri. H JEbcft. Germ. 1. 599. Trm. m Aei. Peirap. 6. 1. 
l4. Psnicnla eontracia, sabracemosa, apice naiante; ramis gla- 
^y filiformibns, geminis tcI solitariis; spicnlis oTaiis, sabtri- 
iris; ligola oblonga, acntiascola; radice fibrosa. itterf. ei KtKh. 
' flcxuosa Smdih. BrU. 1. 101. £figi. Bai. i. 1123. (feeie SmUh. 

Schrad.) P. elegans Cand. GaO. 3. 62. P. firigida Scftlricft. 
^* ^eH. H Koeh.) — Earopa. 2|« 

163. P, ARcnCA Brawn. hn Parrifs Foy. 188. Panicnla 350 6RAMINEAE juss. (Poa.) 

efliisa; nmis pandfloris, capilUribns, laeyibiiB loauitUqne colo- 
ratis^ OTatiSy 3-4-florifl; glnnris snbae^ualibus ; perianiliii filTiila 
inferiere baai lanata, carina lincaque marginali sericeis, iDienli- 
iiis pubescentibuB ^ foliis Unearibus; ligula subquadrata, erosa, 
BrwMU P. laxa Brown. m R099. Voy» 2. 192. Hook. tn Score»' 
h^4 GreaiL hi\0. Poa flexuosa, var« b. IWiil In Ad, Pcfrop. 
6. 1. 378. ~ Inaola MelvaUe, Unalaschka, Insula Si. Lauraitu, 
Camischaica. 

164. P. MlirOR Gaud, Agrosi. 1.204. Meri H JToelL ^fr*. 
1. 60J. Panlcnia coarctaia, subracemosa, nvianie; rannilis^ 
brinaealis, capiUaeeis, soliiariis tcI geminis ; spicnlia oTato-oblw- 
gis, .4-6-floris; ilosculis lanceolatia; ISguKs inferioribiu bret> 
bus; superioribus oblongis, acuiis; radioe fibrosa. jtf«rf. ^ 
Ko^ P« snpina Fam%* tit Siurm. Deuiwh. Fkrr. fiue. 3i F. 
laxa /} THn. in Ad. Peirop. 6. 1. 374. P. ienella Hopft. H 
2Vm.) _ Salisburgia, Carinibia. 24. -* Prozima P. laiae. Bftc 
speciai P. discolor ./foppe. (Pans.) 

165. P. CENisiA Aa. Auci. 40. CancL GaM. 3. 720. ^f^ 
cnla aeqnali, oblonga, subdifiusay erecia, paienie; ramis gtam 
glabrinseulisy filifonnilMiay' fere nsque ad basim floriferis; spiO' 
lis oTaio-IanceoIaiis, S-S-floris; floscolis lanceolatis; lignliin^ 
rioribns breTibos^ imncaiia; eoperioribus elongaiie, obloiuiii; 
radice siolonifera. Meri ei Koeh. P. disiichophjlla Gatid, Ap^ 
i. 199. Meri. ei Koch. Germ. 1. 603. IWn. in Aei. Petr(f^ 
1. 381. P. siolonifera BeOardi, Afp. 215. (ieeie Cand.) - ^^ 
rinthia, Mons Ceniaii. 2|< — P. cenisia Sehrad. Germ. 1. ^^ 
esi Tix a P. alpina diTcrsa. (Linfc.) 

166. P. FLEXU08A Wahlenh. Carp. 22. Hoei. Gram. Av^ 
4. i. 26. Merien» ei Koch. Germ. 1. 604. Trin. m Ad. Pfrf 
6. 1. 377» {exck eyn. BrownJ) Panicnla aequali, oTaia, diftu^ 
paieniissima ; ramis geminis^ gtabriuseulis, filiformibns, w^ 
nudis; spiculis OTato-oblongis^ 3-4-floris; flosculis lanceolitft 
Ugnlis inferiorilms breTibus^ imncaiis; superioribus eloni^^) 
oblongis; radice stolonifera. Meri, ei Koch. P. laxa Wti^ 
Lapp. n. 63. — Ausiria, CoroitaioB Tyrolensis, HelTctia, Pj^ 
naei^ Lapponia, America borealis, Unalaschka, Camischatea. 2|''^ 
SimiUima praecedenii. (Meri. ei Koch.) 1 

167. P. IlALi.EmDis Roem. ei Sdkulfj Syei. 2. 539. Mtrt*^ 
Koch. Germ. i. 605. Panicula aeqnaU, oTaU, diflosay pateotis» 
ma; ramis geminia, glabrinscuUs^ capillaoeis, infeme glabris:spi' 
culis oTaiis , 3 - 4 - floris ; floscuUs OTaio - lanceola/is ; ligalis ia' 
ferioribus oTaUbos^ acotioscoUs; soperioribus elongaiis, oblo»- 
gis; radice rcpenie. Meri, ei Koch. P. pallens Gaud. Ap^^ 
1. 201. Trin. in Ad. Pdi^p. 6. 1. 381. — Oermania, Salisbo^ 
gia, IIclTeiia. .4 ^ Yalde alBnis P. dietichophjUae ei flexnosae. 
(Meri. ei Koch.) 

168. P ALPINA Lkin. Spec, 99. Hod. Gram. 2. i. 67. U^' 
eimeir.} Engl Boi. i, 1003. Meri.d Koeh. Germ. 1. 606. Tn» QRAIONEAE jvsb. (Poa.) 851 

i Ad, AtafL & 1* 376. «rcf, var, 8. Pamoilk ae^iuiU, ovali 
el obloDga, paientisHiiia; mnia gbbri* tfl scnbrU, eapillaedb, 
(eniiiils; spkuUs late oTMiU, 4*t0-ikris; fflosculia oratia; lign- 
s iaffrioribos brsvibttf; soperioribiu obloBgis^ elongalis) radioe 
ibfMa. iif(^« et I(oek. . . 

j?) Yiriparf. (Boti. Grtm^ 2. I. 67. ^. fbarf. JW. JDoh. 

t. 807.) P. riripara Ifm Emmn. 103. 
7) minor. 
^ breTifolia. 
<) Mensis. P. badenris Oamke §n WiBJL Bpte. 1. 392. 

P. brerifolia dmd. S^ n. 1613. JBSuetL Gaa. 6. 274. 

P. colUna HoH. Gram. 2. /. 66. P. iririalis PolL 

Paiai. Kod. Gram. 157. P. Koderi Cani. Sya. 131. 

P. brisoides WohM. St^ Fl UaO. 5. P. ibemia- 

lis Per». S^ 1. 90. P. «Ipina U. brerifoUa Gmad. 

Agto9i. 1. 194. P. Molimeri AiB. Add. 85. l^uad. 

m^e. i. 5./. 1. P. cenlsia Lmk. Emmu 1. 182. P. 

compressa UmlUf ttor. Madov. 30, «ee Xfaw. (Icale 

9raagn.y 
' Soiopa, C^ucasus, America boreaHs, InsubM Bladovianae. 2^ 

169. P. AM0USTA . PreaL te ReL HamJc. 1. 271* Cnbno 
Ycto, coippreaso ▼aginisque glabris; foliis^ compresso-canali- 
^^y scabris; paaicubi paienfte; spicolis oratis, irifloris| glu* 
u iiue<|ttalilMu; paleis iuferioribus quinqneiierriisy scabrinscu* 
u PrtaL -* Pentyia. l^ — Habiiu aeoedii ad P. alpinani. 

W) . ^ 

170. P. stJDi^CA. JKieiiAre, SmdM. 120. WOUL apee. \. 389. 
•i'. Qramu 3. i. 13. ilfsri. sl. JKbcA. Germ. 1. 609. TVin. in 
^* ffifop. 6. 1. 380. "(ejrd. tnir. /}.) Panicnbi aequali, oblonga^ 
I^; ramnlis scabrisy subquinis; spicnlis oraio-oblongis, sub* 
^ris; Aoscnlis.basigiabris, nerris pronuneniibu»; cuIido ra- 
asqiie conipimsis; ligula breri; sadice repenie. Jlfertf. ai 
«i, P. rabeBs Jlioenc&. JlfctfA. 187. WUUL Spee. 1. 369. P. 
><iripe4,alU Ehrlu Bmir. P. sjlraiica VUL MMpik. 2. 128. i. 3. 
latifolia PohL Bohem. P. irinerraia Carnd. GaO. 3. 58. {exeL 

\ Ekrh., H Pott.) P. liibnanica GorM In Ekdmf. IM. Volk. 
7 ? — Europa, Cancasus. '.2\, — Triniaa buc ducii, ui rar. fi^ 
brbridam Gaud. ei P. . Sellowii JVees. 

171. P. SUI.CATA LagaMca, Elendi. 3. PanienU paiaU; spi- 
tt sqbociofloris; caljrcU ralmla exieriore quinquencrrU; cul- 
* ▼aginUque ancipiiibus. Lagaeea. P, commuiaia Boewu 'H 
^. S^. 2. 555. — Talgrande. 2|. — P. sudeiicae prozima. 

172. P. BTBRIOA Gaud. AgroMi. 1. 215. Jloeni. d «eUilr. 
tf. 2. 533. Uak. Buri. 1. 185. Cnkno vaginisqne cqmpres- 
; panicuU elongaU; spicnlU snbpubesceniibus ; glumU aca- 
>atU, nerrosU. Gaad. P. sndeiica § Trm. in Aci. Peirop. 6. 
360 Jnra, Sudeii. 2|. — Diiferi aP.sndeiicat foliU acu- 362 GRAMO^AE lirss. (P«a.) 

iktibiifl, 'apico<T{x<imoiillafoy pwdcida dlffoalop^, noli Itfilgion- 
biuy floribus baBi'8iJbvill08M. 

173. P; «ULBOtfA i^ Spee. 103. fTm. 8pee. 1. H 
IKm#. Or&m. 2. U 6&. i$mM« Jitiifc 1. 102. JE^. Bd. f. 10;i. 
Schrad. Germ. 1. 194. Meri. ei Koch. Germ. 1. 609. Fanical^ 
ae^^al» j 6 vali j- ' paieQ tc ; < nlmalis i ^soabriasoaHs , gcmiiiis ^ spiciii» 
oTaiis^ 4-7-floria;.«iilB»o Tasclculiaqiie foliomfti bulbcsis; ligolii 
superioribus oblongls $ radice fibrosa, Meri. et MoeK, P. alpia 
J Trtn. tn Aci. Peirap. 6. 1. 375. . . 

P^ vivipara/ P, crispi TkttUL Par. iS. Bieit. Beni\ 

iOO. Lhik.UoH. 1. iSA^ P. prolifera Sbftmtitttn% 

Samtnl. 1. 68i P..balbosa- ^ JRolA. C?eni|. 2.1.?ii. 

f^jOii. 8p«c. 1.399. 

— Europa, Oriens^ Caucasus^- Sibiriay Barbaria. — linie fuai^ 

linia sed distincia. est* P« eonciniia €rau<2. .^ffrosl. 1. 19(. 0^^ 

Mert; ei Kocb.) . P. pnmila IW. GVom. S. 65. I. 91. (a^^- 

pibus austriacis et stTviaois) vix* distinguiinr-tt P. bolbong^ 

irainay £de 'JAeichenbach. {Fior^ exewre. 140^.) 

174. P. TRIV1ALI8 lAnn. Spec. 99. FFtffA Speo. 1. 296. fi^ 
^am. 2. 45. /. 62. SmifA. Brtlk* 1. 103. E^. Bdt.iA^* 
Flor.Ban. i. XtkAi. Sehrad. Qerm. 1. 296. MeH. H lCoch. ^0»^ 
1. 611. Trm. in j^ Peirop. 6. 1* 380. Panicuk aeqoali,* 
fnsa^.iamis scabris^ sabquinis; spiculis 'ovatis^ snbirifiorisfA^ 
oulis basi. villo laeviconneBS^ 5-^nerviiay nervis promineBiiiAK 
onlmo vaghiisqaescal»is; ligialis superioribos ^cniis; nuiitt^ 
brosa. Mevi. ei Koch. P. scabra JE^rA. Germ. 72. P. pn' 
PoO. Pal. n.. 90. MUdh. G^m», 1. 42. 2.. 113. P. dnbii 
lfer6..i: 6.f. 5. -;-.^Europa^ Cmicasus^ SibiriA, Japonia; 
rioa bovealis. 2((.-»- • Triniuv.buo ductt P, semineutram 
eiSckuU. (Airam semiaeiilnim WaUai. ei XU.y 

176. P. LAff«BANa JReicAeiiA. Pl. crM. XI. ie.*. ^l 
excwre. 140^. Panicula aequaU^ lax«; spicolis rhombeis, S-6 
ria> jcnlino compresao^ basi repenie; li^nla oblonga, pro^oi 
JletcAen6. -r lo nipibtis ad Rhenum. 1\> — Habitus P. tm' 
sed aliae quaedum Jioiae P. oompressae» (Reichenb.) 

.I76w P.. FtuiTENOia \Unn. JSpec. 99.. Hoei. Gram. % <• 
Engi. Btd. *. 1073. JScArad.G^erm. 1. 298. Meri. H X6ch.Gi 
1. 612. TWn tn Aci. Peirop. 6. 1. 386. Panidala aemiftli, & 
savramuUs acabria, Isubquinis; spiculis oTails, 3-5-noris: " 
culis basi villo connexis^ .5 - nerviisy nervis prominentibos ; 
vaginisque.glabris; ligula brevi, iruncaia; radioe repenie. 
et Kock. P. irivialis Le^e. MaL n. 89. Aoth. Germ. 1. 4^' 
113. P. glabra Ehrh. Gf\am. 62. 

/}) latifolia. P. hutnilis Ehrh. Calmn. 113. Ejuid, M 
6. 84. SmUh. BrU. 3. 1387- P. sttbcaemlea En^^ 
i. 1004. excl «9». WUh. (Jide SmUh.) P. depH 
: PreeU Fhr. Cech. 

7)^ GRAMINEAE juss. (Poa.) 353 

y) angastifolia. P. angiutirolia Lkm. 8pee» 99. Leers. 
Uerh. n. 67* /• 6. /. 3. JHaih. Germ. 1. 42. 2. 112. 
P. sirigosa el setacea Hoffm. Gemu 2. 1. 44. 
9) ancepfl. 
— Eoropa, Cancasvs, Siberia. 2J. ^ Smith hne dncii P. cae- 
r^tim Knapp.i,\\Q. P. malmnudariensis ei pnbeacens L^eune, 
yior. 8pa. 50. 51. snni yar. P. pratenaia Tel irivialis^ ieBie 
pso anct. 

177. P. PALLEna Palr, Encyd. 6. 91. (v« «•) Panicnla 
tloiigata ; apicnlis cirdter dnodecimfloris ; foliis longissimis ; canle 
ompresso. PotV. — Bnenos - Ayres. — Alfinis P. pratensi« 
Poir.) Spicnlae semper qnadriflorae; flores basi Tillosi; palea 
oferior qoinqnenerria. 

178. P. BONARIENSIS tTunih. Gram. 1.115. Panicnla oblon- 
'^ iD^ta^ snbnitida ; spicnlis trifloris ; glnmis acniis, Tillosins- 
qHi. Lam. Festnsa bonariensis Lam. IIL 1. 192. (r. «.) — > 
iafDos-Ajres. — Spiculae 4-S-florae; flores basi Tillosi; palea 
Q/eiior qninqoenerria. Proxima praecedenii, nisi eadem. 

179. P. TiRlDU Schreb* Gtam. Pursh. Ftor. 1. 79. iVfifeA- 
nS, Deecr. 138. Lmk. Enum. 1. 85. Panicnla diflnsa; glnmis 
Dceolatisy iriaerTiis; ligula brcTi, tmncaia. Schrei. P. Tirens 
^' (ex Spreng.) — America septentrionalis. 2|« -^ An P. an^* 
utifolia? (Smitb.) Affinior P. praiensi, qnam P. sndeiicae* 

180. P. FERTILIS Ifosf. Gram. 3. 10. /. 14. Meri. ei Koch» 
M. 1. 614. Panicnla aeqnali, diflnsa; ramis scabris, snbqni* 
*} spicnlis oTato-lanceolatis^ 2-5-floris; floscnlis basi snbpilo* 
^ obsolete nenrosis; cnlmis Taginisqae ^abris; lignlis snpe 
Knbns elongaiis^ acntis ; radice fibrosa. Meri. ei Koch. P. pa* 
itns Boih. Germ. 2. 1. 117. Wmd. Emem. 105. Lmk. Hori. 

179. P. serotina Gaud. Agroei. 1. 108« Trln. in Ad. Peirop» 
}' 3S5. P. effnsa KU. iti. SchuU. Ausir. 1. 227. P. angnstl- 
tt JVaJdenh. Upe. 34? — Germaniay Sneciay Pannonia^ Can- 
«s, Rossia, Sibiriay Camtscbatcai America borealis. 2(< ^ Tri^ 
• hnc ducii P. sterilem Bieb. 

181. P. I.IHBATA LhJc. Hori. \. 179. Caule ralnosii; foliis 
uia scabritiscnla ; lignla elongata, acnta; spicnlis qninqneflo- 
; Talrala exieriore ad basim Tilio tIx nllo^ nerTo dorsali ei 
niargiiiali pamm Tilloso, laieralibns snbeTanidis. Lknk. -^ Ne* 
a. 2(. — Valde affinis P. palnstri Jto/A.^ forte Tarieias. 
iL) 

182. P.' BfeHORALn lAmu 8pee. 102. Meri. ei Koch. Germ. 
il5. Trim. m Ad. Pdrop. 6. 1. 383. Panicula aeqnali^ suIk. 
nda^ ramis scabris^ geminis-qninis^ spicnlis eIIipiico-Ian« 
atis, 2-5-floris ; floribns basi pilosis, obsoleie nerTosis ; cnU 
Taginisqiie glabris; lignla breTisdma, snbnuUa^ radic^ re^ 
e. Meri, d Koch. 

a) Tolgaris. (Xefrs. #. 5«/. 3. Flor. Dan. I. 749. Bngt* 
JBoi. i. 1265.) 
inru^ Stuops. I« [ ^ ] 354 GRAMINEAE juss. (Poa.) 

p) nniflora, 

y) finnula. (Hosi. Gram. 2. U 710 

^ rigidnla. P. polymorpha Fri&. VTertk. 1. 113. P. 

seroiina Schrad. Germm 1. 299. («xd. 9^) F. pn- 

iensis Leers» Herb. F. palosiris Cand. GnXL tuf^ 

272. 
f) €tf>a];ciaia. P. dnbia ei P. Schenchzeri Sul. Hdt» 1. 

49. 50. P. coarciaia HaU. fi. ined. P. caespilo» 

Poir. EncycL S. 73. P. gracilescens Saiirad» Hor/. 

/«Mc. 1. P. irivialis Leere. Herh. P. coaiciaiaff 

Cand. GaU. euppL 273. 
^ moniana. 
fl) glauca. P. glauca SmUh. BrU. \Z. 1388. £iig{. U 

i. 1720. 
^) caesia. P. glanca Poir. £iicyc/. 5. 78. WdklakCerf, 

n. 76. P. glaucanihofl Schleich. Cai. P. gUncesceQS 

Roih. Cai. hot. 3. 15. 
-— Enropa, Cancasvs, Sibiria, Camischaica^ America borealU. l 

— An huc P. variegaia. Hoei. ? Aira heloides BrignoU, T^' 
•si Insus P. nemoralis, (Beriol.) 

183. P. CROCATA Mich. Flar. 1. 68. Purek. Fhr. \f 
Panicnla laxa, paiula; spiculis ovaiis, 4-5-flori8, pedieellatU;!)^ 
ribus oblongis y subpubesceniibns ; foliis glabris i Taginis ^ 
nudo; culmo erecio, glabro. Ptir^A. P. palusiris JlftidUeR&« C'^ 
Spreng.) — America borealis. — ^ P. nemorali simiUinia, lif>^ 
elongaia. 

1 84. P. SUBUNIFLORA Kvnih. Gram. 1.115. 339. t 83. (oii 
planis, inieme margineque scabris; panicula raniosa, jtjikS^ 
secnnda^ glumis dorso ciliaio - hispidis ; paleis subaequalibit» 
acuiis; inferiore snb apiee mncronulaia; flore sierili bremsiaA' 
MCih. Dejeuxia? poaeformis Humb. ei Kunih. Nov. Gen. !• ^^ 

— Mcxico. H» 

185. P. MiLUCEA LinJi. Hori. 1. 174. Foliis brei^ 
angnsiis, laevibus; iigula longiuscula, obiusa; panicnla A^) 
▼alvnlis laevissimis, apice iruncaio-deniiculaiis; inieriore iocl^ 
Link. Aira miliacea VUL IMph. 1. 303. — Gallia, lialia.lj.-' 
Roemer et Schuli. (Sysf. 2. 547.) ad P. nemoralem C coarcti 
iam dncunt. Difleri a P. nemorali: palea exieriore apice trai 
caio - deniiculaia. (Lipk.) 

186. P. STERILIS Bieb. FloT. 1. 62. JAnk. Enum. 1. 
Panioula aiienuaia; ramis brevissimis ; spicnlis snbirifloris; ^ 
ib, glabris; foliis brevibus; culmeis distiche paieniibvs. B< 
P. seroiina var. Trtn. tn Ad. Petrop. 6. 1. 385. — Taaria. 
— - Similis P. nemorali. % 

187. P. RARiPLORA Deefani. Cai. 1815. 20. 1829. 3$! 
MCunih. Gram. 2. 473. i. 150. Cnlmis caespiiosis, ramosis, basi ^ 
peniibns; ramis geniculaio -adscendeniibusy glabris; foliis ntf 
gine scabris; vaginis iniemodiis muliobrevioribus; 2%ala abb« GRAMINEAE wss. (PoaO 355 rhiif rohnidaia^ gUbra; panicala ralde depaaperaia, diffasa; 
nis seabris; spiculLi ellipiico - oblongis, 3-5-floris; floribns basi 
illosis; palea inferiore S-nerrla; nenris extimis medioque inferne 
tnosis. Kih. — Gallia. 2|. 

188. P. Gaudini JRoem. ei SchuU. Sysi. 2. 548. Panicnla 
Ifxaosa; floscnlis obsolete nenrosis, snbrillosis; culmis caespi- 
osis, supeme scabris. Gaud» P. aspera Gaud. AgroMi. 1. 198. 
^.ifUr. irorl. 1. 177. Trin. m Ad. Peirop. 6. 1. 382. P. caesia 
mUh. BrU. 1. 103. (ex Mert. H Koch.) WaUenb. Smc. SS. 

o) panicnla coarctata. 
^ panicnla diffnsa. 

- HeWetia, Scotia. 2(« — Differi a P. nemorali glanca^ cni si- 
Diilima: floscnlis connezis, miniu TiUosis, lignla ezserta^ cnlmo 
agiiiisqne scabris. (Gaud.) 

189. P. ALTAICA TVtfi. mes. LedA. Ic. pL Roee. lU. i. 225. 
EpMi Bor. AU. 1. 97. Trin. tn Aci. Peirap. 6. 1. 382. Pani- 
niW magjs minnsTe contractae radiis 2-4, crassiuscnlis, angnlatis 
l^upidis); spicnlis 2-3-floris; floribns elliptico-Ianceolaiis ^ acn- 
^. obsolete nerrosis , ad carinam nerrosqne marginales Tillosn- 
U; basi contortnplicato-lanatis; lignlis prodnctinscnlis) radiea 
^pnte. LedAs 

a) genienlato*procambens« 
p) erecta. 

- AitaL 2(. — Simillima P. asperae Gaui., differi radiis saepe 
lnribas (nec binis tantum) ei radice repenie. (Ledeb.) 

190. P. coHPRESSA XMm. Spec. 101. Wm. Spec. U 397. 
toii. Gram. 2. i. 70. SmUh. BrU. 1. 99. En^ Boi. i. 365. 
'W^Dcm. I. 742. Schrad. Germ. 1. 303. Meri. ei Koch. Germ. 
1.621, Trin. in Ad. Pdrop. 6. 1. 383. Panicnla secnnda, 
'oarciata; ramis scabris, geminis rel quinis; spiculis obIongo-oTa« 
'^* S-9-floris; floscnlis basi rillo connexis, obsolete nervosis; 
Blmo compressoy andpiti^ basi procumbente; radice repente. 
Knf. H Koch, P. muralis FTift. WeHh. 114. — Enropa, €aa- 
iSQSy Sibiria, Camtscbatca, America borealis. 2{< -^ P. anceptf 
W. esi P. compressae var. floribus omnlno nndis, ieuie Trin, 

191. P. AVBOINEHSIS Xrmn. Mani. 557. tUi%. Ohe. 4. 20. 
^iZU. Spec. 1. 398. Panicnla coarctata, secnnda; culmo iereti. 
hn. — India. — <• Simillima P. compressae, sed culmns ieres. 

192. P. REiioTA Humh. ei Kunih. JVo». G^en. 1. 163. Cnl- 
erecio, simpUci; folii^ ntrinque scabris; raginis glabris; pa« 
nila simplici, coarctata; ramis altemis rhacbique scabris; spi- 
lis oblongis, octofloris; floribus distantibus; palea inferiore 
unquenervia. Kih. — Quito. 2(. 

193. F. DEPAUPERATA UumB. ei Kunih. Ifov. Gen. 1« 162. 
ilmo erec^^ simplici; foliis conirolutis raginisqne glabris; pa« 
cnla ramosa, yerticillata, patula; ramis rbacblqne scabris; spi* 
lis oblongis, bifloris; palea inferiore quinquenertia. KiK P« 
iQdflom lioem. d Sdiuii. Syei. 2. 549. — ^ Qoito. 2|. 

[23*] 356 GRAMINEAE Jiiss. (Poa) 

194. P. MULALEN8I8 Humb. H Kunih, Nov. Gtn^ 1. 161 
Culmo erecioy simplici, compreaso ; foliis exierne scabris, intcm 
vaginisque glabris; panicula ramosa, verticillata, patala: mm 
scabris; rbacbi glabriuscula; spiculis ovatiS} trifloris; palea in- 
fcriore quinquenervia. Kih. — Quito. 2|« 

195. P. Sellovii JVees ah Eaenh. in Mari. BroB. 2. 491. 
Panicula patula ; ramis semiverticillaiis, apice densifloris; sptcolb 
subsecundis, ovatis^ subquadrifioris; subsessilibus; floribns kq- 
minatis, basi villis connexis ; culmo comprcsso ; vaginis folikjae 
latiusculis, strictis, planis, cartilagineo-marginatis , glaberriBN 
Nees. P. sudetica var. p Trin. in Aci. Petrop. 6. \. 380.- 
M^ntevideo. 2{< — P. mulalensis Humh. et Kunth. isti acceden 
videiur. (Nees.) 

196. P. hAsiGEJKk Nees ah Eeenh. inMart. Bras. li^ASi.Emtk 
Crram. 2. 479. 1. 153. Culmo simplici ; foliis disiicbis, lineariliBt. ri- 
gidis, planis, exteme sulcatis vaginisque glabris, compres»»42iv 
natis; ligula abbreviata; panicula ramosa, coarcfata; spicolis»- 
S-floris, omnibus femineis staminibus elTetis ; floribus basi W 
gissime lanaiis; palea inferiore quinquenervia, dorso margiDffr 
densissime sericeo - ciliata. Kih. 

a) Culmo supeme nudo; panicula minore; spicolis 24 

floris, purpurascentibus* 
p) Culmo dense vaginato; panicula majorc; spicQlis 4'> 
florisy viridibus; foliis interae glaucescentibns. 
— Brasilia mcridionalis. p Montevideo. 2|< — Proxima P. lui^ 
giuosae. (Nees.) j 

197. P« LANUGIN08A Poird. EncifcL 5. 91. Nees ah Etm 
tft Mari. Bras. 2. 490. Trin. in Aci. Peirop. 6. 1. 38?. P^ 
cula subspicata, coarctata; spiculis latissimisy sublO-floris: jjh' 
mis corollae extus valde lanuginosis, mucronaiis. Poir. FesM 
lanata Spreng. Syst. 1. 353. (iesie Nees.) — Montevideo, Cfa£ 
2|< — Sprcngel cum? ad Megastachjam ciliarem ducit. 

198. P.? Alopecurls KutUh. Gram. 1. 116. PaoicuIaiB- 
pliij contracta; spiculis nitidis^ glabris^ compressis, 6-8-fl«niv 
calycibus dorso margineque minute ciliaiis, carinatisy miiti<3Sr 
glumis acutis, snbscariosis^ basi lana candida floc<»sa 
cinciis; exterioribus dorso ciliaiis; interioribus minimis, 
stis^ foliis disticbis, glaberrimis, culmum longe Taginantil 
aequantibusque. UrviBe. Amndo Alopccurus Gaudich. MmL 11 
Idem in Preycin. li. hoi. 409. (v. «.) UrviUe, MaL 33. Festiu 
Alopecuras Brown. in Ihiperrefj, li. Boi.i2. *— InsuIaeMado' 
rianae. 2]« — Afnnis P. lanigerae Nees. . 

199. P. BORBOXICA Potr. Pncyd. suppL 4. 331 f Kuaik 
Gram. 2. 475. /.151. Cnlmis caespiiosis, simplicibus^ erectis ; foliii 
convoluiis, filiformibus, glabris ; panicula ramosa, erecia, diffnsar 
ramis terais vel geminis^ remotis^ scabriusculis; spicnla sobbi- 
flora; glumis trinerviis^ carina hbpido-scabris^ palea inferiorf GRAMINEAE juss. (Poa.) 357 

lingaenerna, acntaiay carina bispido-scabra, basi villosa. MCih. 
' Insula Borboniae. 

200. P. TrovaRSIANA MTunih. Gram. 2. 477./- 152. Culmo aim- 
id, infeme repenie; foliis lanceolaiis^ acaiaiis, planis vaginis- 
le ^labris; ligala abbreviaia; panicnla erecia, slibsimplici^ pa- 
itissima, snbdepanpcraia ; ramis scabris; spiculis obloDgia ei 
eari-oblongis, compressis, 4-16-floris, glabris; palea inferiore 
larginaia, nracronnlaia, obsolcie scpienmervia, carina scabra; 
icta ovaio, iriangalari, lacvi, glabro. Klh. — Sladagascaria ? 

201. P. DACTYLOIDES Efumh. et Kunih. Nov. Gen. 1. 163. 
ibno erecio, simplici; fofiis convoluio - seiaceis vaginisqve sca- 
Is; panicala ramosa, coarciaia, siricia; ramis aliemis rbacbi- 
e scabris ; spicufis oblongis, 3-fioris ; glumis paleisque subnla- 
; inferiore quinquenervia. Kih. — tfons Aniisanae. 2|. — An 
jiu generis ? 

202. P. HOLCIFOR»!» PresL in Bel. Haenk. 1. 272. CuIqio 
^eii Taginisque scabris ; fofiis rigidis^ conduplicaiis^ carina sca- 
U; cariilag^ep-acuminaiis ; panicula erccia, simpfid, coniraciay 
icaeformi; rhacbi ramisque aliernaiiui fas,ciculaiis^ subscabris; 
iculJs ovaiiS) subsexfloris; glumis irinerviis palcaqne inferiore 
inqnenervia ovalibus, acuminaiis, nervo media scabris. Pred. 

Cm. 2|. — Affinis P. dactyloidi? (Presl.) 

203. P, AiTGUSTATA Broum. in Parr%fs Voy. 187. Trtn, tn 
f' Peirop. 6. 1.389* Panicnla simplid, coarciaia, fineari-ian- 
flata; locnsiis 4-5-floris; gluma inferiorc dimidio breviore; 
nnthiis apice erosis; valvula inferiore basi elanaia, laieribus 
hriascnlis; folus angusio - finearibus. Hrown. 

/^?) nana« 
HelviUe Island. /?.America arciica. 

204. P. ABBREYIATA Brown. in Parr^s Voy. 187. Panicnla 
ipKcissima, coarciaia, subovaia; locusiis 4-S-floris; glumae 
folis subaeqnafibus , acuiissimis, perianibia basi lanaia laieri- 
> pubesceniia aequantibus; folus involuio-seiaceis. Brown. — 
Mlle Island, America arciica. 

205. P. AI78TRALIS Brown. Prodr. 1. 179. Panicula eflnsa 
ffnbcoarciaia; spicnlis 5-67floris, lanceolaiis; glumis scabris; 
laDthii (quinquenervu) valvula exieriore basi lanaia ; fofiis se- 
Mi-involutis^ scabris; figula brevissiraa; culmis caespiiosis. 
nnt. Amndo poaeformis Lahitt. Nov. HoB. 1. 27« '• 35. -— 
ra HoHandia. 

206. P. SiEBERTAifA Spreng. Cttr. post. 35. Paniculae m* 
^ ramis flexnosis, scabris; spicufis coloraiis; floscufis libe- 

rcmoifuscnfis^ 4rinervibus^ acuiiusculis, carina scabris; fofiis 
iinnibus^ angulaiis; ligula nulla. 8pr. P. ausirafis IVeee in 
^- Jgrosi. n. 77* P' impIexH Trin. m Ad. Peirop. 6. 1 . 388. 
Nova llollandia. — Praecedenii affinis. (Trin.) 

207. P. I.AETIS Brown. Prod. 1. 179. TWn. in Ad. Peirop. 
1« 388. Panicula subcoarciaia^ spiculis 4-5-floris; glumis 358 GHAMINEAB jlss. (Poa.) 

scabris ; peri«nihii (5-iiervii) valFiila exteriore baai parce hraU^ 
apice scariosa; foliis setaoeo-iarolutis vaginisqae laevibos; li^la 
brovissiina; calmis caespitosis* Broump — JVova Ilollandia. 

208. P. PLEBEJA Btown. Frod. 1. 179. Trin. ta Ad. Pt 
trop. 6. 1, 387* Fanicala eifasa; spiculis 5-6-floris, lanceoUtis; 
glumis scabris { perianthii (5-nervii) valvula exteriore carini nur- 
ginibusque basi lanatis ; foliis planiusouliS| supra scabris, subtas 
vaginisque laevibaa; ligula brevissima, Brown, — Kova HoUan<lia. 

209. P. AFFINI8 Brown. Prod. 1. 179. PanicuU snbeffusa: 
spiculis 4-S-florisy lanceolatis; glamis scabriusculis; periutiiii 
(5-nervii) valvula e:(teriore basi biiiata ; foliis planis, pa^Ais ^' 
▼ibus ; ligula brevissima» Brown^ — Nova Uollandia. — Haec 
et duae praccedentes forsan merae varietates P. austratis. (Br.) 

21 Q. P. 8AXIOOLA Brovon. Prod. 1. 180. Panicula ceirf|a- 
ia, simplici; spiculis 3-4-6oris, |anceolatis; glumis laevioseaii^i 
margine pubescentibus; periant|iii (5-nervii) valvula exteriorebati 
nuda^ margiuibus pubescentibus j foliia planis; ligula mediocn, 
imberbi. Br. — IVova Hollandia. 

211. P. PER8ICA Trin. m Ad. Pdrop. 6. 1. 373. Faiucal« 
magis minusve patcntia radiis quinis plurimisve^ angolato-filiitf* 
mibus; scfibris, plerai|ique a biisi compositis; spicuUs cUiptic^ 
linearibus, 3-6-floris, pedicello aequilongis vel lougioribns; p^ 
antbiis distinctiuscule nervosis^ linearibus, acutiusculis, nadis ra 
ad carinam nervosque laterales obsolete pubes^ntibas ; lip^ 
productis^ radice fibrosa. Trin^ — Persi^. 

212. P, LEPTOCOMA Trin. in Act. Petrop. 6. 1. 374. F^ 
niculae patentis saepissime flaccidao pauciflorae radiis biiiis,sBB' 
eapillaceo-filiformibas^ laevissimis, supeme floriferis ; apiculis sab* 
3-floris, pedicello subaequiiongia ydl longioribas; pteiaiitiuif 
subobsolete nervoaiS) Uneari-laBceolatis, acutiasculis, ad cariiu* 
▼illosulis, basi coutqrtiplicato - lanatis | ligulis prpductia ; X9^ 
fibrosa. Trin. 

o) panicula capillari| flaepida; ligulis prodaciioribiu* 
1?) panicula strictiore, patentisaima} ligulis p^odactiast^ 
lis; foliis brevibus. 
rr Sitk. p. Camtschatca. — Var. a aimillimi^ P. ienellae Abj^ 

213. P. 8THNANTHA Ttin, tn^<s|.Pelro|i. 6.1,376. Panicttl»* 
contractiuscvilae radiis binis(vdpseudo-temis)8oUtariisqtte,filiforn>^ 
bur, scabriusculis laevibusve,inferae nudis; •piculis2-&*floris^P^ 
eellis aequilongis )ongioribusque ; periantliiis obsolete nerrostfi 
lanceolato-linearibas, acutiusculisi ad carinam viUosulis, inUtt^ 
pilosiusculisy basi subbarbulatis ; ligulis produotis ; radice fibros^ 
Trtfi, — Can^tschatca, Unalaschka, jSitk, Ins. Karagin. -^ ^^ 
ria^ spiculis viviparis. 

214. P. OCHOTEN8I8 TVjn, ln Aci, Peirop. ^^ 1. 377- ^^ 
niculae contractae radiis ^nbquateruis , subanguiatorfilifonni^^^ 
scabriusculis, fere a ba^i floriferis; spiculis sub^-flqris, pediceli' 
duplo muUoque longioribus; periantliiis distincte nervosisi Uo^ GRAMDVEAE juss. (Poa.) 359 

i-elfipiiciS) obtiisiaflcufis, ad earinann nenrosqne marginales ▼!!- 
osulis, basi parce contortiplicaio-lanatis ; lignlis productis 5 radice 
ibrosa. Trin* — ProTincia Ochotensis. ^ Similis P. stenan- 
bae. 

215. P. CAUCASicA Trin. m Ad. Peirop. 6. 1. 378. Panicn- 
ae patentis radiis 2-3, filiformibus, laeTibus, supeme floriferis; 
picnfis 3-floris^ pedicello longioribus; perianthiis obsolete ner- 
osis, elfiptieo-lanceolatis^ acntis, ad carinam pilosulis; Hgulis 
irodactinscafis ; radice repente vel stolonifera. Triiu — Cauca- 
iQs. — Habitn sinrifis P. arcticae Br. 

216. P. HorraDATA Trin. in Aci. Petrop. 6. 1. 378. Pani- 
nlae snbfineari-laxae radfis subquinis, angulato-filiformibus, sca- 
muscnlis, simpliciuscufis , infemc nudis; spicuHs (rotundaio- 
ipertis) trffloris^ breripedicellatis ; pcriantbiis obsolete nervosis, 
ineari-elfipiids, acntiascafis^ dorso^ lateribus basique contoriipU- 
cato-riilosnUs ^ radice snbrepenie ?. Trln. — Unalaschka. 

217. P. FlTLTA TWn. in Aci. Peirop. 6. 1. 378. Paniculae 
(foliis brevioris) patnlae radiis subqnaiomis, snbangulaio-fififor- 
nibas, laeTibns, inferae nudb; spicufis (subacerosis) 4-6-floris9 
pcdicello subaequilongis Tel longioribus; periantbiis obsolete 
Dfrrosis, lanceoIato-elHpticis, obiusiuscufis^ nndis, basi vix barba- 
iQlis; ligufis produciis ; radice repente. TrhU — Sinus Eschschol- 
izianus, Fretum Kotzebuense. 

218. P. OLUMARis Trin. in Aci. Peirop. 6. 1. 379. Pani- 
cnUe angnsiatae densae radiis 2-3, angulaio-fiUformibus ', laevi- 
inis, a basi floriferis; spicnlis 2-5-floris, pediceUo longioribus 
(glumis flores subaequantibas) ; perianthiis distinciiuscule ner?o- 
n8, lineari-Ianceoliitis, acutisy ad cariham nerrosque marginales 
TlUosulis nudisye^ basi barbatis; figulis brerissimis Tel suprema 
pTodnctinscuIa f radice repente; culmo iereti. TVtf^ — Cami« 
>cliaica^ 9iik^ Insnla Laureniii, Unalaschka, Freium Kotzebuense. 

219. P. UMBROSA Trin. inAd^ Peirop. 6. \. 386. Paniculae 
laxiosculae radiis quinis, angulaio-filiformibus', scatbris^ rariu^ (vel 
^s) inferae nudis^ pleramque (ei afiis) fere abasi compositis ; spicu- 
^ 6-7-flori8, pedicello lon^oribus ; perianihiis dlsiincte nerrosis^ U- 
Beari-Ianceolatis^ acuiis, uudis' villosTe rarissimos.recios e caUo 
nditeniibus f liguHs produciis ; radice repente. Trin — ' Brasifia. 

220. P. jLLBiDXTtircfi^ inei. Trtti. tn Aci. Peirop. 6. 1. 387. 
ranicnlae oblongo-coarcialiae (parrae) radiis binis^ crassinsculo- 
liHformibus^ laeTiuscuIis (brevissimis)^ fere a basi floriferis; spi- 
nilis sub6-floi1s'^ breTipediceUatfs ; perianihus saiis disiincie ner- 
'osis, lineari-lanceolaiis, acuiiuscufis, dorso hispiduUs, nudis ; li- 
Sniis obi(oIeiis; radire fibrosa. Trin. — Sibiria transbaicaleusis« 

221. P. piniTGANObES Trin. ih Act. Peirop. 6.1. 389. Pa- 
ncnlae (panrae) ramis binfs, lacTibns (demum refracils); spicu- 
Ds (herbaceo- membranaccis) linearibns^ sub4-floris; perianihiis 
nibobsoleie nerTosis, lineari-Ianceolatis, acuiiUsculis^ undique nu- SeO GRAMINEAE juss. (Poa.) 

dis; U^lis breribus; radice sioloiiifera. Trin» — Fretwn Kots^ 
bacpse. — » Procumbens. 

222. P. COHTATA Schumacher^ JSifttim. 1.28. Panicnla coarc- 
iaia^ spicaeformi; spicnlis oTatis, snbtrifloris, snbpnbescentibm; 
Talrulis florum nervosis| cnlmo erecto vel adscendente, teieiL 
Schum^ — Saellandt 

223. P. MICROSTACHTA Lmk. BarL 1. 185. Foliis demui 
cooTplutis; panicul^ eiongatay nntante; ramis capiUaribns; spico- 
lis 5-floris, compressis $ Talris acutatis, uninerTiis ; Talmlis i» 
iis, uninerviis, laeTigatis, glaberrimis, Lk» — JttonieTideo. Q- 
Nees cum ? ad Tar. p Eragrosiidis airoidis ducii. 

224* P. AiRoiDES. Panicula supradecomposiia, elongaU, 
patenteyHlultiflorajramii capiUaribus, subTerticillaiis ; pedttnatib 
fle^Kvipsis, scabris; spicuHs panris, subbifloris, scabris; flosctiii 
gluma superiore parum longioribus, acutis; palea infcriore«if»' 
leie trinerTi ; foliis conToluiis, laeTibus ; Taginis margine «tf^ 
pilosis; culmo simpUd» iVirsf. Aira brasUiensis Hadiif A^ 
Bras, 36. Eragrostis airoides Jfeaf ah E$enh* if» Jlfort. A^ 
2. 509. Trin. in Ad. Petrop. 6. 1. 40?. 

j9) spiculis superioribus 3-4-flori9; floribua snperionte 

^luipas superantibus ; radice siolonifera. P. waoi!^ 

cbra tink. HaH. 1. 185 ? 
*- Brasifia. 2|< 

225. P. tfUTKAENSis PretL in ReL Maenk. 1. 272. Ciiiii 
erecio^ iereti| Taginis foUisque glabris, conToluiis; pmic" 
erectay poniracta, supeme simpUcissima; rbachi scabra; api<^ 
UnearibuSf utrinque acutis, 8-floris ; glumis inaequaUbns palfisq* 
inferioribus acutia; rA4ice perennL Pred* -— Sinus ]^^ooiU>< 
i^I^j^icp ? . 

226. P. i:minrns PresL in JUl Haenk. 1. P-73. Ci^ 
iereti, glabrp; foUis planis, margine Tdginisque s^bris; panic** 
^recta^ simpUci, contrscta^ subspicaeforoii ; rliachi ramisqnef^ 
bris; spicuUs OTatis^ sexfloris; glumis oTatis^ irinerTiif, ^ 
longis; flpribus basi TiUo stipaUa; palea inferiQre QT^ia, Bcifh 
S^-nerria, acuta, PreeU — jSinus JVootka. 2|< 

227. P, SVHFASITIQUTA Tril^. ined. Ledeb, Ic. pl..Bo8S.^ 
t 224, JEjusd. Hor, 4U. 1. 96, Trin. in Aci, Petrop, 6. l.'^* 
Paniculae paieniis radiis subtemia, cr^siusc^Us| c^mprossis<< 
strictis (UeTiuscuUs); spicpUs sulfqiiinqueflQiris ; {loribQft 1^"^ 
latis^ acutiuscuUs^ disiinciitiscule |iervpsi^^ undique nudiS} li^ 
suprenia productiiiscula ; rfidice fepe^tet JUede^^ -?^ A^t^ ^^ 
iransbaicalensist. — Culmus pompress^ps, / 

228. P. BIONTICOLA Gi^udiehaud' m f!re^f Ifin, ^^ ^^ 
Culniis ereciisy simpUcibus; yagiiiis foUisquo glabris^ ;convolot|fc 
apice rigidis, coUo b^rbatis; panicula longissiiiia; raniii crect^' 
flUformibns; spiculisS^lO-QorisyUlief^ri-pblQQgisiglal^ris, Gmt^ 
— Insulae Sandwicepses, ORAMINEAE juss* (Poa.) 361 

2) Species dabiae. 

229. P. OLirmoBA Stbari*. Prod. 26. Efutd. FTcr. Ind. occ. 
. 214. fFUU. 8pec. 1. 391. (Shame, HM. t. 71./. 2.> PanW 
nla pafoute^ siricta; spicnUs snbnoTenifloris , iursoiiascnlis^ 
;Itttjuotis} colmo simplici; foliis snbpilosis. SwmH». Eragrostis' 
lotinoss Trm. tii Aci. Peirop. 6. 1. 397. ~ Jamaica. 

230. P. PROI.IFERA Swari». Prod. 27. EjuMd. Flar. Ind. oec. 
.216. PanicnJis pateniibnsy siriciis; spicalis muliifloris ; cnbuo 
UDOflissimo, nodoso, ad nodos prolifero. Sw. — Insalae Cari- 
aeae. 

231. P. ▼iRGnnCA Zute. Ceni. «. 25. Boewu {JoB. 1. 124. 
aDicnla paienie; spicnlis 20*floris, appressis; .folifs snbins gl»- 
enifflis; cnlmi nodis inferioribns laiero gibbosis. Zuce. *— Ame- 
ca. — JLffinis P. proliferae 8w. 

232. P. FI.AVA Cfron. Virg. 13. Umu Spec. 100. fROil. 
ipec. 1. 390. Panicnla diflnsa; spicnlis oraii^K»blongis, niiidis. 
M — Virginia* 

233. P. aUBTERTlcitXATA P«r«. Syn. 1 . 92. Panicula laxa, 
ui Teriidllaia ; spicnlis raris, snbqninqpefloris ; corollis laevi.' 
itt. Lam. P. laxa XatR. 10. 1. 183. — Virginia. — P. flar» 
MR.? (Lam.) 
Eiragrosits 
iO. — America borealis. — * Similis Briaae. (iVWf.) 

235, P. RPECrABlua Pursft, JFIor. 1. 81« Panicnla divari-» 
i^ramosiaftima; spicniis pendays,linearibii8, lO-floris;- floribns 
Tiiis, acaiis, margine dorsoqne scabris ; raginamm collo axHIis- 
aepauicalao pilosis; foliis cakMque ereeio brevi glabris. PifrWL 
aniabilis tVaU. CV* 80. P. refiracia MuehknL Deeer. 146? 
* America borealis. Q 

336. P. TEifVUi JGtf. Boi. 1. 156. NuH. Qen. 1. 66. Neee ab 
WR&. ift Mari. Brae» 2. 492. Panieala ramosissima, paieniis- 
aa, capiHofi; spieoUs trifloris, glaliriS) longe peduncalaiis; fo^ 
» lioearibaa, i^raeioiBgis. JStf» — * America sepientrionidis^ Bra^ 
iia. 2(. — Nees bnc dndi P. ariicnlaiam Schrank.SyOog. Baiieb. 
194. (Cottt «uni seqoenie.) 

237. P« ARTICUIUTA. Panienla breri^oraiay composlia, pa- 
nie; ramia soabris, basi nadis; pediceflis inferioribas biflorisf 
licntu oi^niii^ 5-6-floris ; pdea inJFeriore oraia, > acominaia, iri- 
wi, superiareBi midmn superanie; onlmo ramoso^. glabro ;• fo* 
k lineanbasy margine calloso-inberculaiis ciiiaiisque, cosia snb» 
ts «Ibo^anoi^ia, Njiee^ Bfagroaiis ariieulaia.JViies ohEBenb. m 
r«H. Bf^.. 2. 502. . ' . 

py folijs uirinque T^ngiaisqae.snpenie o.iabevoolis TiUoais* 
P. ^coUtta Schtank. kk &fi. BaiieL 1. 194. 362 GRAMINEAE Juss. (Poa.) — Brasilia. O — Primo intaiia refert P. pnienfem qundaB 
maeram et ^aeilem. 

238. P. MiCRANTHA Schdt. Mani. 2. 20&. Panieiila aifiiisi, 
capillari, aemiverticillata^ ramoaisaima; spiculia parris, siibqiu> 
drifloris; floribus oblongis^ svbacatis, exipiisite striatb; foKv 
distichis, calmnm superantibas, glabris ; ligolis lanceolaiis, aca* 
minatis; calmo cxserto, Taginato. Pwrsh^ P. parriflon Pmk 
Jfor. 1. 80. (excC jyt.) JVhti. Geu. U 67» — Ameriea boralis. 
2|« «^ Porsh hac dacit cam ? P» striatam Lom, 

2J9. P. Lamarckii. PaiRCula dtflasay capillari; fpM 
glabris, sabquinqnefloris ; corollis exquisite striaiis. Im. f. 
striata Lam. JIL U 183. Potr. Ene^ 5. 78. P. siaeata Bm 
d ScknU* Syti. 2. SSO. -*• Virgkiia. 

240. P. AUTUMNAUS MneUenh. m EO. Boi. i. 159. M 
Gen. i. 66. Caespiiosa; foliis planis; panicidis diflbsisjipM- 
Us obiusis, subirifloris^ lloribas pabesceBiibuSy apice cooifiesis. 
JPH. P. compressa fVaU. — America borealls. 2(. -— A P. ^ 
pressa JLmn. disiinciissima. (EIK) 

241. P. NiTlDA EBmH. Bei. 1. 162. NnU. Gen. 1.67. C» 
mo erecto, glabecrimo; panicula majoseala, diflasa, cspiDa» 
sabl^eriicillaia; pedoncalis praelongis; spiculis lanceolaliB, «* 
fioris. EIL — America sepientrionalis. ? 

242. P. CONFBRTA EOMi. B^. \. 158. Nnii. Qen. i ^ 
PanJcnlis termloalibtts axillaribasque) ereciis, coarcintif , co^' 
iiflor^; spiculis octofloris, glabris. ffl. P. glomerais ^^ 
Carol. 80. inm:. Linn.) Eragrosits conferia Trin. in A^. Vf^ 
6. 1. 409. Megastadbjia? glomersia Sehtdl. Mani. 2. ti 
F. FFalieri Ktnih. Gram.. i. 116. ^ America borealis. 

243. P. BRACBVPHTIJLA Sdinli. Moni. 2. 304. Panicob Ub 
ramis hoiixontidilHiSy geminis iemisvey glabris, fl«xuosis; ^ 
lu 3-4-floris; glumis acaiis ; colmo subangiilato ; radiee npfs" 
Mnddtni. V. hraTHbUa Middmib. De$cr. 138. ~ PemKfi» 
nia. 2|i 

244. P. •TOLONiFBRA Mnehlenh. Deeer. 139. PanicvUTfl* 
tidUAta aggregaiaque, diflnsa; culmo subscabro, genicoiato;^ 
lonibuo compressis; ligula inferiore obtosa, soperiore acasitf*H 
elonjgaia; spiculis sub^ifloris. MuMenh. ~ AoMrica sepl^fitni 
nalis. 2).. 

245. P. CAMPYLE StknU. Mani. 2, 304. Paafonhi errc^ 
rhachi glabra ei subscabva; ramis geminis, altemisy thop^ 
flexuosis, simplidbus biSdisvey soabris; spiculis comprfssiM 
floris; glumis acotis. Mnehienh. P. flexuosa JHnefttoi^. ^ 
148.. — America borealis. — Sprengel ad P. laxam IhM 
docit. 

246. P. ToREBYAiiA Spnng. N. Enid. 1. 104. ^^^ 
elongaiae ramis subspicaiis; spicuUs secnndis^ 4*floris; ^^r 
nervosisy ovatisy acutis; folHs elobgatisy glabris; li^U ^ 
Spr. V. eioagaia . IWey.. kted. P. no. 20. MuehUtii^ ^ ju^/ (PdaO 3^ S2; -» imuurica borealis. *— A P. dongoia ^HU, 

247. F. GLOMBIUTA I^tiiift. ProdL 22. J^(2. Jlbr. C^p. 1. 
23. IFiUd. Spec 1. 402. Paniciil^ spicata^ gloineraia; .spicqlia 
iiadrifloris ; corollia ciliatia. Thwnh» «— Cap^ b. apeL 

248. P. Tm!iViFl^OBJiJLichim8i.mRo€m. et SchuU. Sysi. 2. 567^. 
anicala Teriicillata, ramoaa^ conferta; spiculis linearibas, l4-flo- 
s; flosealia distaotibiiLs. JUchienei. — * €ap. b. apei« 

249. P. aauARROaA LkhimmieiH mBo€m..€i SchvU Sjfsi. 2. 
)3. Fanicula contracta; ramis adscendentibus, inoanris; spi- 
lUs 6-floris; glamis aeatis, trinerriis; foliis culmeis linearibuS| 
mrolntis, radicalibus setjiceis. lAchiensi^ — - Cap. b. spei. 

250. P. HipA Hmni. Jap. 49. Wmd. Spee. 1. 387. Fam- 
ila patula, virgata; calycibua subtrifloris, angulatis^ v^ini^ 
imctato^ciliatis. fV^. -^ japonia. 

251. P. coNTaACTA Bei». O&s. 3. 11. WUld. Spee. U 399U 
^uucola contracta; flosculis lanoeoUiis^ triflorisy nadiS| aesfuli^ 
)as,' foliis filiformibus. JRcto. -^ India. 

252. P. mFLORA Mei». Ohe. 5. 19. Wmd. Spee. 1. 386« 
^anicala densa; caljcibus subirifloris, glabris ; oulmo adscendente. 
y%. Aira Kocnigii Gm^ S^. Veg, 1. 174. Aira ciliaU 
preng. Ptig. 1. 7. Eragrostis minutiflora Presi^ in MeL Mlaenk» 
• 274. — India orienialis. 

253. P. INDIOA fViOd. tft Ad. OM. nai. cwr. BeroL 4. 194. 
anicnla contracta^ capillari; spiculis quadrifloris, linearibns; ¥»- 
inis barbatis ; culmo basi ramooo. Wi^d. — India orienialis. — 
prengel ad P. capillarem ducit. 

254. P. CAESPXTOlA Schrad.j Spreng. iuMdnK de VAead, de 
'dirsl. 2« 1810. 302. Sidand. ap. ForH. Proci.n.498. Spreng. 
foKi, 1, 33. Panioubi aeqnali, subdiflnsa; spiculis ovatU, qua- 
Diloris, snbpabescentibus ; foliis oourolutisj iinearibus, cnlmuia 
iperaniibus. — Nora Zeelandia. 2(< 

255. P. AMCBP8 JFbrs^. Pro<2. n. 43. W^iOd. Spec. 1. 390. 
nucubt difinsa; apiculis 5-floris, acutisy basi pubesoentibos; 
tUno ancipiii. Porsl, — NoTaZeelandia. — • An Arundo poaefor-i 
is Lahia. 1 

256. P, SPRENGELn Kmdh. Gram. 1. 116. Panicula laxa, 
ITasissima; spiculis quinqueflorisy linearibus; flosculis remo* 
iscolis; foliis linearibos, loi^gissiiiiis, Spr. P.iiubedlU Sprmg% 
'ani. 1. 33. «— NoTA Zeelandia* . . 

257. P. OIGITATA J?ro«m. Prod. 1. 182.: Spicis digitatis^ 
imerosis (unilaieralibus) ; spicuUs imbricatis^ subsept^mfloris; 
riaiitbii valTula exierioro obiosa, irinenri, basi suhserice^ 
roton. £leusine digiiaia Spreng* Cm>m , pod. 36, — Nova Hol-* 
odia, 

258. P. FLoccosA Lehm. PttgiU. 3. 39. P^picolis. patolis, 
^breTiatis; spicfilis oraiis, iruncaiis, subaexfloris.; r^His iriner- 
bosy nudis^ obiusissimia; foiiia lanceolaiia> rigicUs) gUucis; v»* 364 GRAMINEAE itjss. (Poa.) 

« 

gink inferioribus floccoso-ionieiitoslsi radice repenio. Xdkm. - 
Cap. b. spei. 2|« 

259. P. TRISTRIATA Sieven. SHrp. rar* U. €!aw:aM. m Ad, 
MosqneM. 3. 232. BiA. Flcr, mtppl. 66. Panicnla contradi; 
caljcibns btfloris, acutis; corollis obfnsis;' glnma exietiore in- 
nerri^ lignla -exserta, breri. Sitv, ~' Cancasns orientalis. 21* 

260. P. SCARIOSA Lagasca, EkncK. 3. Panicnla elongatf 
contracta^ snbsecnnda; glnttiae ▼almlis scariosisi cospidaib; spi- 
culis snbseptemfloris. Xo^. -^ Rispania. '7^ 

261. P. ? liEERsroiDrES Kunih.^ram, 1. 116, Panicnb c» 
iracta ; ramis glabris ; locnstis oraiis^ 2-4-floris % fbliis plub, 
paniculam excedeAtibns; vaginis ghdbris; fignla pilosa; coiiM 
erecto; radice fibrosa. Pred, Megastachja leersioides FnsL 
€Sgp. et Gram. 8ie. 'SchuH. Mani. 2. 330. ~ Sidlia/ 

262. P. ? TRITICBA Kunih, fSram. 1. 116. Panicula spka- 
ia^ siRlplii^l rhacbi umneni^ infeme complanata ; locustis tis&' 
hvLSj dbtichls, conipressis, sessflibus, 6-floris ; paleis trinerribi»; 
ligula exserta; foliis planis; cnlmfs diflnsis. Pred. JMegaitfackn 
iriticea Pred. Ctjp. ei €fram.8ic, Schuli. Mani. 2. 330. — Sicib 

263. P. pAPPOSA Dufour ined. Kunih. Gram. 1. 116. h 
nicnla patente;- pedicellis flexnosis; spicnlis subsexfioris; fol» 
rum ragtnis apice papposo*pilosiS. Roem. ei SchuH. Mepiit 
chjA ? papposa Hoem. ei SchuU. Sysi. 2. 565. — Hispania. ^ 
Diflert a* Megastacbja Eragrosiide^ reriicillata et 
(«chult.) 

264. P. ZeAE Roem. ei Schulf. Sysi. 2. 558. Panicnia n- 
mosissima, subcontracta; spicnlis copiosissimis, septemfloris, ii 
ramts rigidis sessilibiis, appressis ; (oliis iongissimis 5 culmo co» 
prMso. Roem. ei SchuH. —^ Nova Granaia. 2|i 

265. P. DlSsrriPi<ORA Boem. ei SchuU. Sysi. 2. 540. Fao* 
cnla stricta, erecta; spiculis ovaiis^ 5'-7*^oris; floscnlis dttnlis; 
ligula oblonga. Roem. ei SchuU. -^ Groenlkndfa. 

26^6. • P. ' Gd^iiDA Roemi ei Sc^uU. Syei. 2. 540. PanWa 
diflVisa, nnianie, 'r^flora; spicnlis oratisy 5-7*floris; floscA 
basi viilo connexis ; lign)a brevissima; radiee repente. Jlofn ^ 
Schuii. — Groelandia. 7\. 

267. P^ KitAibelr Kndii. Grain. 1; 117. Panicnlae paif»- 
tistateiis liispidiiiscnfis,-paucifloris; spici^lis snbqnadrifloris; flo»- 
cuii^' remoiis, basi villosis. JRoein. ei SchuU, P. depauperaia £S* 
in Spreng. Pug. 1.7. Schuli. Aueir. 1. 228. Roem. ei Schut. Sj^- 
2. 548. 2^ Pannonia. %■ ' 

"268^ P. VERSiCOtiOR lieM. Emm. 41. Panicnla (ma/s;iia) 
stibnuimte, patula;- spiculis iakiceolatts, S-floris^ floscnlis batf 
lauatis, distantibus, qninqneneiiviliUB, versicoloribus; culmo rt^ 
nisque scabriusculis ; ligula oblonga; radice fibrosa. Ams* P. n- 
pcstriis Bieb. ined. — V^lhjtiia. 

269. P; GRAaLlS iioH. Parie. Kunih. eram.i. 117. P«f^ 
Gnla.veriicUiata^ salidifiusa; spioidis subquinquefioris, obtasis^ GRAMINEAE juss. (Poa.) 365 oliis conroiufifty rigMis^ glanci*. Poir. P. glauea Pabr. Ehc^ 
. 73. — Pairia ? 

270. P. ScHULTESii Kunih. GramA* 117* Paniciila paten- 
issiina; spiculis laDceolatis, bi-iriflMris j ligala brevi, bifida; pa- 
iculae ramis capiUaribus, lougisaiiuis. JKU. P. miliacea KUaih» 
jmd SrhuU. Aniir. ed. 2. !• 227- — Comitaios AbauJTar. 

271. P. CAROLINIANA Spreng. Mani, 1. 53. Paoicala 
deniissima; ramis subrerticillatis ; spienlis laneeolatis^ acn- 
Sy quinqnefloris, glabrinscnlis ; foliis glabris. Sprengt -* €a- 
»Iba borealis. Q — Link (JBimm. 1. 88.) cnm P. capillari 
nm. conjnngit. Eadem ac P. Eragrostis (teste Leipz» Litt, 
eit.).' 

272. P. 8PICATA lAMn. Maid. 32. Wm. Spec. 1. 401. Pa- 
cnla spicata; floribns snbulatis; floscnlis remotis. Linn. P. 
«incoides Lam. Itt. 1. 182? — Lnsitanla, Aispania, Belginm, 
• Habitns Festncae. (Linn.) 

273. P. TiROATA Potr. Enc^ 5. 78. (fiUoane, Htsl. /. 72. 
1.) Panicnla siricta, longissima; ramnlis appressis; spienlis 

randis, breTibns, snbtrifloris. Potn — St. Dcfmingo. — » Facies 
^siidis tenacissimae. Tix Poae generis. 

274. P. ANOiiAi^A. Panicnla contracfa, spiciformi; tamis e 
fl dirisis, snbspicaiis; spicnlis trifloris, imbricatis, ovatis^ ob- 
ossimis, glabris| palea inferiore snb apice mncronaia; vaginis 
Bsqne lineari-elongatis, scabils; lignla elongata, tmncato-la- 
'^ iVeet. Eragrostis Uniolae iVeea ab Entih. ia Mari% Bnu. 
494. — Confines Regni Paragnajensis. 2|. — Affinis fortasse 
ae rirgatae Potr. Species singnlaris, forte genns proprinm 
Kiiiuit. (Nees.) 

275. P. SEMlNCimU Trm. Fund. 406. Lihk. HoH. 1. 176. 
naila dilTasa; glnmis acntis; floscnlis caljCem excedeniibusy 
fto bermaplirodito, altero nentro. WiBd. Aira s.eminentra 
•did. H KHaib. tn WiBd. Enum. 1. 100. Phalaris? seminen- 
Roem. H SehuU. Syai. 2. 406. P. tririalis var. Trin. m Ad. 
rop. 6. 1. 381 4 — Hnngaria. 2|« — Link enm Aira obtnsata 
*A. ad eandem sectionem dncit. 

276. P. ARliNDlirACfcA Llnk. Hari. 1. 176. Panicnla 
mga^ secanda> mntica, imbricata; foliis planis. jLtnn. Aim 
idinacea Linn. Spec. 95. WiOd. Spec. 1. 376. Biih. Fior. 1. 
3. 63. l^ragrostis coUina TMtu tn Ad^ Petrop. 6. 1. 413. 
C^riens^ Caacasnsy Persia. 2|« — Spieala triflora (Linn.). De* 
tmpsiae species? (Bess.) 

277. P. Bl£LtcoiDEA ZinAr. ^orl. 1 . 1 86. Foliis demnm eon- 
ttis; panicnia elongata; ramis breribnsy snbsolitariis, distan- 
s; Tadyia acntis, nninerriis; TalTula exteriore trinerria, obtn- 
sna, aeabra. Lk. — Patria? 2^ 

278. F. MALABARiCA Unn. Spee. 100. WUld. Spee. 1. 394. 
^ syn.) Panicolae ramis simplicissimis ; floribns sessiKbns; 
inibns distantibns; culmo vepente» Xiinm STnthcrisma mala» 306 GRAMINEAE luss. (Poa.) 

bariGiiin Swart». in Schrad. N. Jbtmi. 2. 43. (Rheei. 12. (. ki] 
Digitaria malabarica Rqem. ei SchuM. Sysi. 2. 474. Hetica £» 
dra Roxh. Flor. Ind. i. 329. — India orientalis. — P. nubW 
rica Linn. in herb Bnrm. et Yeni. est certe Cenchros lappacm 
(Centotheca lappacca Desv.) 

279. P. RHENANA KoeL Gram. 196. Cand. GnH i^^^f^ 
EJuad. Synops. 131. Spicuii« 5-7-floris, ovatis; panicala ptioiil 
ligulis abortirifl : ore calloso, snbciliato ; folii^ laeTibns, compiiot»- 
canaKculatis. Cand. — Circa Blogoniiacuin. 2|. — P. rbfBB 
jAJeune ipsi auctori Tarietas P. nemoralis Tidetnr. Spedae»' 
stmosa ? (Mert. et Koch.) 

CENTOTHSCA dksv.^ beauv. 

Spicnlae triflorae (3-4-florae^ teste Beauv), emf»^ 
Flores remoti; suinmus rudimentarius. CHuniae 2, caiW^ 
herbaceae, parum inaequales. Paleae 2, berbaceae; inia^ 
ovato-oblonga, carinata, mucronata, in flore superioieV' 
peme versus marginem tuberculata, tubercuKa retrorsTuU 
tigeris ; palea superior brevior, bicarinata. Stamina 2, # 
oyarii inserta. Ov arium stipitatum , gh&bmnu Styli 2, te» 
nales. Stigmata plumosa; pilis bificliB vd ramosis. Sqo^ 
lae % laterales, camoso-membranaceae, sinuato-emai^M 
ffiabrae. Carjopsis obliqne oyata, embrjoni oontrarie 
pressiuscula, Ubera, glabra. Embryo mmutissimnB. 
men ereeiumy simplex. Folia lanceolata. Pmicula 
plexy diffuMai ramie fMciculato-^eemiverUcUkau^ i«** 
plicibue. Spiculae raeemosae, pedicellatae^ 

1. C. liAPPACEA Deev. in Jmam, de Bai. 1813. 70. ^H 
Aeroet. 69. i. WJ. 7. Kunih. Grtm. 1 . 317. i. 70. Cenchnw lapf** 
lAnn.Spec.USS. mUd.Spec. \.3i6. Poa latifoBa J^«f.PfW3.i| 
44. (iesle speckn.) VaM. Symb. 2. 1 8. Poa malabarica LUm. Sp^^ 
Burm. Ind. 27. <• 1 1 ./• 2. Oplismenus ? magellanicns Roem. el SM 
Syei. 2. 485. Holcus latifoUus Oeh. H. 247. Linn. 8pec. 1*1 
fPWd. Spec. 4. 937. (ieeie Trin.) Torresia? latifolia H 
Agrosi.\6S. Hierochloa? latifolia KnniK Gtam. 1. 21. M 
lappacea RaspaiL Uniola lappacea Trin. in Aci. Pelrof. M 
358* — India oricntalis, MolucCae, NoTa Gninea, Jara, l^ 
nia, Taiti, Insulae Caroiinae et Mariae-Annae^ Anstralasia. • 
Sprengel huc dudt Festucam iatifoliam Roih. 

GLTCERIA SBOwy. 

Spiculae multiflorae; florea imbrioato-distichi; rii>°j 
articulata. Gluinae 2, snbovatae^ obtotao^ membraDa^ 
eoncayae; inferior brevior. Paleae 2, membranaoeae, rip^ GRAMINEAE iuss. (Glyceria.) 367 

e, longitndine subaeqnales; inferior ovato^dliptiea, rotnn- 
ito-obtusa yel obsolete subtriloba^ septemnenria, concava; 
iperior bicarinata. Stamina 3, rarius 2. Orarinm glabmm. 
tyli 2, terminales, elongati, diraricati. Stigmata plumosa; 
lifi dichotomis, denticulatis, hyalinis. Squamulae 2, tmncar 
e, caniosae, glabrae, connatae^ interdum apice liberae* Ca- 
opsis oblonga^ glabra, libera. Oramina aquatieoy repen- 
7* FoUa plana. Ldgula membranacea. Panicfilae swi* 
^iees vel ramosae; ramie /uicicnlato-semiverticiUatiM. EUnc 
ois legitimis, inde Festucae sectioni primae prozima. 

1. G. AQUATICA SmUh. JSngl. Fkr^ 116. Panicnla aeqnali, 
Qusa, ramosissima ; spiculis linearibna, S*9-floria| floribus ob- 
sis, liberia, 7-nerTiis; nenris promineDiibua ; radice repente. 
. tpeciabilis Mert. el Koch, Germ. !• 586. Trtn. tn Act* Pe- 
op- 6. 1. 365. Poa aqnaiica £tnn« Spec, 98. JVUld* Spec. 1. 
^5. Hogi. €hnm. 2. U 60. SmUh. BrU. 1. 95. En^ Bot. f, 1315. 
hr. Dan* i. 920. Schrad. Germ. 1. 278. (Pwnh. Flw. 1. 80?) 
M aliissima Moench. Meth. 185^ Hjdrocbloa aqnatica Ifarfm. 
rom, Suec 8. XtnAr. Bbyri. 1. 173. LhuU. Sy$i. 316. — Euro- 
y Caucasas^ Sibiria, JVora Hollandia et ? America borealis. 2|t 

2. 6.? ARUNDINACF.A KutUh, ^om» 1.118. Panicula diflnsa; 
nis longissimis; rhacbi laeVi; spicuHs linearibus, subquiuqne- 
«18; caljcinis TalTulis corollinis minoribus. Biei. Poa arnn- 
)acea BM. Flor. 1. 60. Suppl. 6$. G.speciabiiis rsr. d Trin. 
Ad. Peirop, 6. 1. 365. — Caucasus. 2|* 

3. 6. FLUITANS jBroion. Pro<I. 1. 179. Meri. d Koeh. 1. 587. 
^ in Ad. Peirop. 6* 1. 365. Panicula secnnda, diraoica- 
) spicnlis linearibusy 7 - 1 1 - floris ; floribus obiusis^ sepiem- 
TTiis; nerris promineniibus ^ radice repenie. Meri. ei Koch, 
'slttca fluiians Linn. Spec.* 111« Schreb, Gram. 37* i* 3. Flor. 
m. i* 237. Hoei. Gram. 1. 37« <• 3. Poa fluiians Scop. Cam. 
6. SmUh. BrU. 1. 95. Sckroi. Germ. 1. 280. Deranxia flni- 
tt Beauv. mM* Hjdrochloa fluiians Horim, Gram. Suec. 8« 

Enropa, Cancasus, America boreaUs, Chili, Nora Hollan- 

4. 6. PAUCIFLORA Pre^. tn Bet Haenk. 1. 257- Panicula 
^cia, composiia^ paieniissima ; spiculis quadrifloris^ paientibus ; 
imis rotnndaiis^ uninerViia; palea inferiore qninqueneiria; ra« 
e repenie. Prei/. «— Sinus Nooika. 2|i — AiQBnis pracoedenil, 
l dbiincia. (PresL) 

5. 6. MicnAUXn ITtfnlA. €^ram. 1.118. 343« 1.85. Radice snb- 
^enie; cnlmo erecio, siuiplici, subangulaio; vaginis yix apice 
iis foliisque scabriusculis, complicaiis, exieme siriaio-sulcaiis 5 
Bicnla aequjdi^ diflnsa; spiculis 5-6-flori8; floribus diandria. 
K Poa siriaia Mieh. Flor. 1. 389. Poa nerraia WUUL Spee. 

389. ^fUBd. JEfinm. 106. Pnrih. Plor. 1. 79« Poa lineaia 368 GRAMINEAE JUSS. (Pleuropogon.) 

PerM. StfM. 2. 89. Q. tierraia TWn. m Ad. Ptlrop. 6. 1. 3^ 

— PeonsjlFania, Tirginia. 2^ 

PLEUROPOGON bmwk. 

' Spictilae tnultiflorae, cylindraceae; flores distantes. fk 
mae 2, abbreviatae, inaequales, tnuticae^ membraDaceae; ia- 
ferior ovata; superior longior, obovata. Paleae 2, mm^ 
naceae^ subaequales; inferior obovato-oblonga, obtusissiiii, 
concava, 5-7-ncrvia, apice scariosa^ sub apice mucronQb&; 
superior apice profunde emarginata, binervia, bicarinata, kt- 
vo utroque biaristato; aristis superpositis , subulatis; dQit»i 
superioribus brevissimis. Stamina 3. Ovarium ^tikm. 
Stjli 2, terminales. Stigmata laxe plumosa; pilis AeiM^ 
tis. Squamulae 2^ coUateraleB, brevissimae^ truncatae. C^ 
ryopsis libera, compressa, ventre leviter canaliculata. ^ 
bryo fructu triplo brevior. Oramen eleganM. Folia f^ 
OHgusiih Bacemi nmpliee»; epiculae cemuae^ pyrj^ 
nitente». (Charact. gen. ex Brown.) Proximus Gljor^ 
teste Brown. Conf. cum Uniola ob structuram setanon. 

1. |P. SAaiNli Broum. Chhris Melv. 31. i. D.Idm i»f^ 
r^o Foy. 189. t. D. Jig. 1 — 10. 

a) elaiior; aniheris s^amineia. (Jig. 1 — 7*) 
p) humilior; antheria purpureis. (Jfg. 8-^10.) 

— MelviUe Island, America arctica. 

REBOULEA kvstb. 

Spiculae subbiflorae; fl^re superiore ad pediceUmn^ 
davatum redacto. Glumae 2, membranaceae, diversafi^ 
mae, longitudine subaequales, flore parum breyiores; ivSff^ 
lineari-lanceolata, acuta, carinata, uninervia; superior 
vata, obtusa, carinato-naricolaris, dorso trinervia. 
leae duae, membranaceae; inferior ovato-oblonga) Bpic^ 
tundata, compresso-carinata, uninervia; superior brevior; 
carinata, apice emarginato-bUoba. Squamulae duae, iat 
les , membranaceae , truncatae. Stamina . • • Pistinam • 
Caryopsis Imeari-obIonga,basi stjli subulata mnoronata, 
bryoni contrarie compressa, palea inferiore indusa. Gi 
m^n grOcile; cidmo etectOy iimplici; /blii» plani»^ o^ 
tineartbus; panicula ramo»ay contracta; rami» »cm»etti 
lati»; »piculi» »u6racemo»i» j cum pedieello ariicuiati» 
finis Poae, Catabrosae et 1 Phippsiae. ^ ORAinNBAE ittSL (Rebetatea;) 

n 1. 6%>Fur9h. jFfor«.>lv 76w AlraftM Mnmi^* Dsmf. JRaem^ 
Sekdi. Jt9yi#; i. 578«' Pmf obtoMia -^Ji^Mt^. >4^r<M<. 175. 
\k, Hofi, 1. 176. Eaionia .parpurascens Rafin. tn Joum. d, 
ft. 89. 104? Koeleria pennsjlTanica Cand. Cai, Monsp. 117. 
1 pemnjlvaark» iSJp^ni^. ^ jl!c#. >.4eaA''P«M^.-«lS10. 299. /. 

Aim tviinoaiiA MmtliUHb.- Bunr. •83.' -9^)1)11 Emm. mtppL 7; 

Uir.) TiiiHiioi? |Milli*jlnbifdiim 7V«m in Ati. PHrap. 183a 
66. VfwMiuil? iobaten Vrin. l e,9 Aiva niMa l^tngi 
rf. fior. jpt r/^We Spreng. %■#. 2. 275.) Aint. iiibll& MneKktA. 
ler. 83i (lagfo SpratgJ) -^ •Aneriea iMvealiB. Q!(^ ~ Bprengel 
AiratD oblnaaiani dacii? BriaeiineBi' obtiMin- Arown. «i cum? 
loui gMatnitt £«mii; -- «••-..:. i-' - •. -. 

Spienlae biflonie ^int^iun ^-S^florae^ test. Bfeirt. et 
)eiL); flpre inf(Qriare aesaiU, gnpfmore, pc^oellatoy ntroqiiif 
naphroditD y- ^niEili.. ;61iwae S^jDMiihrenaoeae» peiTJie, 
« brevioreb, ^oileaTitoy xoferalai^ ; •infMor . obloiig^' miiiuns 
; snperior saboboTata, trinerTia, apioe grosse •erenttta-Tdl 
so - dentatiac Palete 2 , iiMebil«ranic^ae , <>bIongM, ' longita- 
e aequales; inferior triikerTia', apTce tmncato-rotlmdati^ 
pmo-.carinata; )iiiperior sjim.erTia, coiiGaTO-bicarinata,..^pijpe 
tiikiM>rrotnndataf G^tamina 3« OTariom si|brotan4p-aT%> 
i9glabniBi« Slylit2, tmf^iiaies^-bfeeTissiim.. Stigiiiaiba/^bt 
•a; pilis 8im|»lieibns Td ^ifidis, erMaitis^ fayidinis» 8q«ama- 
2, camosae, apiee ntibtriiilcittae', glabrae,'otaricr dfmidto 
vioreiB. Caryopsis oblique oblon^a, breriter pediceUafa, 
fibus Tij^ compressiuscula^ opaca, glabra, libera, paTeLd 
^a; embrjo arnctu quadmpIobreTior*; (Srtfmen glabrfm^ 
^mtu ri^^s;r0m\er€et$^ nt^jipfis. PoUa plana; /f- 
* elemgaiay .memiramaeta* ,Pamiaula, ramosa^ dgffima; 
»» ^ertiimUaiiei Spimtae pedteellatae^ fiares basiefrii* 
^y deeidui. AfBnis kSnc Phijipsiae^et Sel^oddo&e^ inde 
chtaipnae et Airopsidi. 

• ■ • * 

1* C. AQUATlCA\Beaiiv. Agrost. 971 /.'19. f. 8. JRoem. ei 
^* S^, 2* 696« Pauicola aequali^ diflusa; spiculis liaeari- 
» plerunique biflorit; floribns obtufli^^ irinerriis, nerria pro- 
^ntibus; radice repenie. Meri ei Koch. Aira aquatica Xitiin. 
J. 95. (Vam. Paris. L 17. /. 7.) FTtffA Spec. 1. 376. Ilosi. 
^ 2. i. 41. Ei^l. Boi. i. 1557. Schrad. Germ. 1. 256. Poi 
><iet Kod. Gram. 194. Mblinia aquaiica W^. Werih. 116. 
Mni5. Vps. 30. Hydr^bloa airoides Uarim. Oram. Stue.'6. 
»ria aquaiica SoiUh. Eng^. Fhr. 118. PresL Flor^ C«cdl«. 
UNTR. STNori. I. [ 24 ] STO GBAMINEAE iies. (GattilMttLl) 

iir«n« H AM. «Imi* 1. .589. ; .fil/^nil «ikoid«i JWM. H» 
txewrs. 45. Golpodiam aqaaticaQi TUfit tliw4cl»P«lr(^«6.i.3& 

Spccie* dulbiae. 

2. C. viiujiiiiu KoMK c<^cA«tf..J6[y##^.2^ 487«: F«liiipt» 
nts; paDicuk coiurtldkla; pedoiicidis ^ortiaillatiftj. •ab8ccnD&; 
gluDiis. acati4 ; cdKoUa ^ltt^a» vix loocitadiiie. calycU, i^oir. Aitt 
viridala Poiri Iw]^. JHfiyit ?• 78. 'Aiva scabra ilbrM. - ^ 
iria? — Affinia. pia^cedeoeL (P.oir.) 

3. C. PUBiai Homi el SoAWf. Sy«l.2«696. PaaicoU fira, 
faaiainiala .(p<t«^^W<*B*}r pedtcelliofj^rirriboa; floriboa iDiUicis.i^ 
tusis, calyce dnplo longioribus; valvulis ipmnglD^ jMI>bnw»l 
foliis planisy glabris ; culmo erecto^ Tiz foliis altiore. l^ 

* Aira puniila Pwrsh. Aar. ^v 76w H4 .IteHbiyiTania. 4 — Spia^ 
ad Airam mollein Muehknh, ducit. ^ 

4. €. HUMiU^ TVtfii Fufii, 136. Panicbla patent4>; ^ 
U«' uinticis, calyce ^duplo longioribns; glumis'- tmncatis. fif 
membranaceirt , dentlctflatitf. JMh/ Aira hntttMise >irMk f^^ 
57. CDlpodiuni. bnlhoiiam XWirw.Jk w4a6. Pc^wp. & 1. 39i^ 
Ci^aasus. 2j.. .. \-, .••«v.m^i . • ,.'.,. .. 

: 5. C, iiiimrA TVitt* ^Ptffifi^. .136^ .Paniculs) laxa^ subfiii^ 
ta I prflmosissima ; flbsculis muticis. • j|^of/7. Aira miiiuta I^jj 
».117. ScAreJ. Cram. f. 12.* /i 21 Wmd. Spec. i. 376. Ai-^ 
sis tilinuia Dewaux. JHdim. ei l^cKiihJSyt^^ % 578. Po» ib^ 
!lVtn. in Act. Peirop. 6. 1. 373* -a:^ Hisplniiii: (5 i- S« 
itfaAtrse agrostideae> sediin^illilcgliMiike^flo^ supetaiifcs* 
. 6. C. TiUMJiroj.iA; PresL '4m/iMA;H0m$/L' 1. 256. C; 
etp/cihf t^etibus ^ vaginisqui» glal>ci^;(.folita anguatasAiBC ^xaf^ 
btts, canaliculatis^ i^cabriusculis ; .panifnj^lae contractae ipica'^ 
mis crectae ramis altematim fasciculatis^ scabris; spicullso» 
tis, iriflons. Presl^ — CUilu 21- -^ Allfims videti^ IPoac wir^ 
lutie Homem. (Presl.) ' '* j* '' ' 

7. C? sCAfiRA JirtinM. G^a^. *l>'4i9. V Paaicola pHH»^ 
terticiUata; floscnUs 'muiicis, margine/fi^Uonanv laamlu <^ 
bna<|ae reirorsutl» scahrw*. MSaccu Jiira. ;^cabiyi^*vSi^«c«^gR (^^ 
24, i^ Sipem., CofL, i:44,,,-f:,. P^tria ? ,^ ,;,,;;, .- . ,,v^ . , 

COEIACHNE MROWN. 

Spieulae biflorae; flore inferi^Ye hermaphrodito, 
anperiore pediceliato, minore, femineo. Glqoiae 2, sn 
tundae , membranaceae > ventricoso - ooncavae y subaequs'* 
Hmnaph.: Paleae2) membranaceae,ioagitudjae subaeqa 
imiticae; inferior ovato-aubrotunda, obtusa, ventriooso- 
cava; auperior enervia, «abbioariaata. Stamina & Orai 
glabnini, StyU 2. Stagioata pluaiota. 8quamalao2,M tmiiMto'- BiibbQobm. Garybpilo^fbnfifniiBy-fAtotiiftcnla/ 
ra, libera: IPeOk. : Pateae % mhiieqiklei^y or^Bitaei^ An^ 
^^Cy tniitScae; ffSfe^dr concava;* slupeyfdf^bic^rihata^ e^ 

dliatis. Pistillum ut' in' 'flofeheriiiaphi^iditb/GWin^pW'^* 

dentibus. FoUa planoy neruoMOy fi»n^4oUt4a; ligtita nul- 
Panieulu a^^gmia; tpiemiae .jkiti^im.'',Bihji»,afti£em 
m priino intHHii qiiodainmodo*^eArt;(Bn)' - -^' ^^- 

1. C. PLXCHELLA 'Brourtfu Proi* !• l^* KuiUtt^ Gram,% 
/. 143. — i^iora Holiandia. ,. 

BRIZA hi^y. 

Spicolae naltiflorarf floribaaimbrieatD-diaticKkj-^^haoU 
Kqs articol^a. 6iiliRacr*2^ oobrottiudae, niembranaoeae, nkiP 
ie, compresso-concaTa^ Ventticosae. PaleAelS^ nienArana^ 
e; inferipr isubrofun^a^^U^mpresso-concava, basi cordota^ 
e rotnnda^, miitipa; snpei«f>r i|iulto iniaor, bicaripata, 
mina 3. (h«ariuia . glabwn.. St^U 2,* iweves. Stigmata pia- 
a; piiia Tamosis^ serrafo-ikatatiai tSquamalae .2^ {^abraa, 
pae vel subbilobae. ' Cat«fopsi4 embryoni parallde com^ 
Aa, glabra, Hbera? (in Bfirizainaximapaleaesnperio^iadiia^ 
Paniculae MimpUcei vel ftanoiaiPy pleruOifue (^ffu$ae. 
f^dae pedicellatae* Bromo panuii affinls! 

1. B. M.4XIHA Umn. Sp^i 103. Jaeq. t^ 3. la t ^i 
li Spec 1. 4K)S. JOost. efram. 2. 1.30. SO^ Gftmet. 1«. I. 76; 
^ Germ. 1. 310. 7r«a. m -irf. P«lrop. 6. 1« 3S2. Paaicaw 
pice nutante; spicnlis oblongo-cordatis, 13-i7-floris. Schrad. 

^ spiculis quinquefloris. B. monspessulana Gouan. 
Ilorf* 45. - 

Suropa aastrslisy Cap. b. spei, In^. 

2. B. RtiiRA /xim. iU. 1. 187. Per#. Syti. 1. 93. Panfca- 
■°>plici; spiculis oordaio-OTatis, ereciis, novemfloris; glumis 
;iae mbris. Lam. B. maxima d Cand. Gtdi. 3. 66. ^ In- 
orientaHs. (Lam.) (Gallia merid. teste Can^.) 

3. B. pui.CHELLA Kunih. Gram. 1. 120. Pauicala depSu- 
^) di-triRiachya ; spiculis nuiantibusy subroinndo - ovaiis, 8 
iorifi ; palea inferiore glaberrima, septemnervia s foliis dtiaiis. ^ 
tojor Linn. {tesie Besv. in herb. Deiese.) — Teneriffa. — 
^ s B. maxima, cui simillima, foliis ciliatis, namero flo- 

paleaque inferiore glaberrima^ sepiemnerria. 

4. B. HEDU JUan. Spee. 103. Ftor. Dan. i. 258. Wittd. 
- 1. 404. Engl. Boi. i. 340. J7osf. Gram. 2. i. 29. St^d. 
»• 1. 309. Tnn. in Ad. Peirop. 6. 1. 361. (exd. tfar. §.) 
'^Uerecta, paienie; spicnfis demum cordatis, S-9-iIoris; ea- 

[ 24^ ] 372 ; OilAMDffiAfi JU8&( (Brit^ 

Ifie .flflitoriiir , minote. S^rqJL B. iiMiiilU Mod. Grwm. Iti, 

24. /^ 2. Poir, Afcyd. «wp/. 5- 580? eramcii amouieitef tn» 
bt^ies. it^fitf . Aif^. 2. 218. c. i^. ? B. Cliuu ;$cfttift. iUairf. l 

294?. ^ •'■•.*.• 

' ' P) repen»: {&chhu:hM. A^rtmi. I. 4. /. 9. IMtoi. IW. 
•' excuri: 140K) ' . 

<*«4* Bnf^pay Ik^ria. «i? Ameriea sepienirionalu. 2|« 

5. B. BLATKPI SIM. e^es. .1. i. 75. ;StaitfA. PrML L5/. 
Spiculifl.cordatis, l^^floris; cal^ce floscnlis breriore ; coroDi^ 
bosa; siiptila brevissima^ dbiusa. Smiih., — Mons Aihos. 2^- 
B. mediae proxima. 

6. B. viREMS Xtim. Spee. lOX. WUU. Spec. 1. 403. M 
GaU. 3. 67. Hayne, Term. hdi. i. 25. /. 6. Spicnlis oxth; o- 
Ijwe Aoscrils (7)-aiii|aali. Mmm B: media:|9 ^Vlfiw mMPf 
irqp. 6. 1.362. — JBuropa ausiralis^ Aaia miaor^ Manriti», Cif< 
b. spei, America. — Simillima B. mediae. (Linu.) 

7. B. MiNOR Lmn. Spec. 102. WiHd. Spec 1. 403. Bf^ 
Soi. i. 1316. Hoei. GVom.2. t. 28. 'StAih. Graed. i.ll S^ 
Germ. 1. 308. Trin. in Act^ P^f^p- 6- 1.-362. Panicnk tf* 
^ffnsa; spionlis triangnlaribnsy 5^7^oris) calycefloscnlti bh|* 
SiArad* B. virens p Cand. GaH. 3. 67. B'. aapera ITsttf < 
61. — Enropa ansiralis, Aegypins, Perjsia^ Cap» b, spfi, M 
ritius^ BrasiUa, Pemvia. Q — . Trin}i|is huc dudt B. riiM 
'Nees ah Eeenb. in Mari. Brae, 2. 479. J 

8. B. apiCATA Sibih. Graec. l.<. 77- («.».) SmUh.Prol^i 
Trw. m Ad. Fdrop. 6. 1. 361. Spicnlls oratis, crcctis, (I 
ris; calyce floAonlis breviore; corolla reniricosa; paniciila^ 
spicaia, ereciaw SmUh. B. humilis BiA. Fior. 1. 66. (iedt ^ 
— JMnna Pamsssns^ Tanriay Smjrmia, Q 

Species dubiae. 

. ■ ■ • 

9. B. CANADEN8I8 Mich. Fior. 1. 71. PtirsA. Fiar. t 
Panicula laxa; spiculis erec^is, 4-10-floris; gluma commiiaf 
vnla; floram valva exieriore acuia, ovata; foliis longis; 
erecio. Ptirs&« Megasiachja canadensi& Fioem. ei Schdi- 
2« 593. Poa canadensis Beauv. Agrosi. 15.5. Nearolonia B 
Gljceria canadensis JWn. tn Ad* Pdrop. 6. 1. 366. — * € 
Pennsjlvania. 

10. B. GENICULATA Thunb. Prod. 1. 21. FHuad. Ihr. 
1. 414. Wiiid. Spec. 1. 404. Spiculis. ovatis; calyce flo 
breviore; culmo genicnlato. TAu»&. — Cap. b, spel* 

11. B. PURPURASCENS Muehienb. De^cr. 154. CuLdio ereclo. 
ginis iiodisqne glabris; foliis seiaceia, abbrcviatis; lignU p^ 
ra; panicnlae ramis altemis, solitariis $ spiculisquinquefloris 
purascentibus, una sessili, altera pedunculata. MuMevb. 31 
stachya purpurascens Schuli. Mand. 2. 326. Caloibecs p 
rascens Spreng. Syd. 1, 348. — Camlina* GRAMINEAE n$B. (Cliucorytruni.) 37Z 

CHASCOLTTR1TM bmt. 

Blrizae'8pec!es anci.' 

(^icidae 8-12-^iorae; thtek diflHGlio-iiiilirioBl]; rhachis 
nlafa. 6hiiiiiio*2, navieiildrefl, inaeqnates. Paleae ^ 
e inaequales ; infeHor Cfiiibalffoning , sabrotnnHa, 'bast 
ata, coriaceo-herbacea, apice mncroiiato-^aristata; dqrso' 
exo; inargiiiibafl planioribus et tenuioribos; pal^a iiupo- 
dimidio breyior, planiu3cula, ntroque margine cariniUa^ 
minlae 2, OQOateralea, marginato-hilobaey «uMdbiaiia- 
!, glabrae. Stamina 3 9 interdiim 1. Aadierae parraey 
Dgae. Ovarinm snbpyrifoime, glabmm. Styli 2, tenniiia- 
breyea. Stigmata elongata, snbplnmofla; pilis remotis, 
^cibuB» Caryopsis suborbicularis, embryoni parallele 
ipressa, exteme eonvexa, inteme planinscula, laevis, gla- 
. Citimd erectiy smpUees vel ramoai. FOU0 Unmrioy 
«1. Pameula nmpUx vel ramosa; ramde eoiiUfriis^^ ge- 
ii vel semwcrtici/latiM* .Spiculae peM^eUaiae^ sfstrotun-^ 
eHipiieae. Medium tenet inter Brizam et Calothecain. 

1. C. ERECTUll l^sswmx ia Jbiarfi. de UA. \ 71« KwdK. 
P>. 1. 345. U 86« LigaU elongata; paniciila snbfllmplift; 
nlifl sabdnodecimflorisy majoribns ; palea iiireiiore aenio^nb^ 
ronata, dorso glabra. Ki\. Briza erecta Zom. IVU 1. 187» 
t o& Eaenb. m MaH. Bras. 2. 480. Trtfi.' m Ad. Peirop. 6. 
163. (exd. syn. Beauv.) Festnca erccta Spreng. 8ysi. i. 353. 
KonteTideo» — - Glamae albidae. 

2.. C. sUBABurrATUH Dssv. fn Jomnt. ds b&i. 3« 71 • KkmUki 
M* 1. 347. ^ 87. LignU breTi; paaiGBla ramefla; spicalijr 
vctofloris, minoribBs; palea inferiore apice bideniaia, ia|ncro«- 
^-aristata, dorso hispidala. KiK Briza subarisiaia Lant. IIL 
187. Trm. in Aci, Peirop, 6. 1. 364. (exdL «y». Beauv.) Ca- 
eca brizoidea Beavnj. Agrosi. 86. i. 17. V- 6. Hoem. ei SehiiU. 
'. 2. 632. . Festaca Comoiersoaii Sprskg* Shpi.. 4. 353. — 
itendeo. — Spiealae virides. 

3. C. BARBATUM. Fanicala raoeaioea, ereeia; podicellis in» 
Dribiu bifloris; spicalis saborbiculaiis/deeeiilfloris; seia^* 
B ft^rieeBBi aeqoaoie ; isaperiore palea iulslwia barba porreeia; 
is planis ragiabqae villosis. liees. Calaiheca barbata Kfsee 
Eienb. im MaH. Bras. 2. 477. Briza barbala Trm. m AH. 
rop. 6. 1. 363. — Brasilia. — JNffevi a psaecedsDie: 
paieas aequaniibas, foliis villoaisy planis, margine 

(IVees.) 

. 4. C. BOWliBiABUM KuMith. Qrmm. 1. 121. Colno, glnmis 
isque scabris^'ConvoIntis) paiiiaila aimpiiei, veriiciUaiaf spi« 
^ mbftmdm, Bsaflevis.; paleis glaibris; iufieriore ^nplo 374^ GRAMfliiEAfi iuss. (C&ascelytriiHi.) jorc^ arista breyisainHu "JBMU ' BfdtiNit rotimilaiiift EuJii 
Kunih. Nov. Gen. 1. 152. Caloiheca rpiandaU Jiom d ficM. 
SyMt. 2. 632. — Mcxico. 2|. — €. subarisUtae affine. 
. . 5. 0. jnciGBRim Pred. in RiL JiamJk. 1. 282. CvSim,n 
gUiU fpliisque aoabriiii, .pUnia; panioidac aimplicia eredaenH 
spjcaiiaf altemis ; spicuiis oboTatis, compressis, scaiins, nw- 
j^oris: arista brevissima; palea superiore mulio nunore. Pn^ 
-^ Peruria, Chili. 2|. 

6. C. RUPUM Prea. in Rel Haenk. 1. 258. CbIbo » 
qtic scabrifl, planis; va^nis glabris; paniealae coiiiraetae si^i* 
cn^ormis' ramis veriicillatis ; spioolis oratis, eompressii, Mt 
floris, glomeffatis^ scaibcis; arisia bvevlssima. Fred. — P* 
via. 21. 

CALOTHECA. 
Calothecae species Beavr. 

fipiciilae ifiultiflorae; flores imbricato-digticlu; nb^ 
tabescens; rhacfais articulata. Glumae 2^ obovato-obli^ 
muticae,